Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z"

Transcriptie

1 Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z Aandeel: Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Aandeelhouder: Mede-eigenaar van een onderneming. ABS: Staat voor Asset Backed Securities. Dit zijn producten die beleggen in een aantal verschillende objecten zoals hypotheken, creditcard leningen, studentenleningen, autofinancieringen etc. Achtergestelde obligaties: Bij een faillissement van een onderneming zijn de bezitters van deze obligaties pas aan de beurt als aan alle andere verplichtingen is voldaan. Houders van deze obligaties worden in zo een geval gelijkgesteld aan aandeelhouders. Activa: Bezittingen en vorderingen van de onderneming. ADR: American Depository Receipt. Een ADR wordt op Amerikaanse beurzen verhandeld en vertegenwoordigt een of meerdere aandelen van een niet-amerikaans bedrijf. Zo zijn er bijvoorbeeld ADR s op Aegon, Vodafone en Sony. AEX index: Belangrijkste graadmeter voor de Amsterdamse beurs, bevat de 25 meest verhandelde fondsen van Euronext Amsterdam. Afloopmaand: Ook wel expiratiemaand genoemd: de maand waarin (op de derde vrijdag) het optierecht vervalt. AFM: Autoriteit Financiële Markten, toezichthouder op de financiële sector in Nederland. Agio: Positief verschil tussen uitgiftekoers van een effect en de nominale waarde. Tegenovergestelde: disagio. Agioreserve: Deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari. AMX index: Amsterdam Midkap index, bevat de 25 fondsen die op Euronext Amsterdam het meest verhandeld worden ná de 25 fondsen die al in de AEX index zitten. De AMX bevat dus de nummers 26 tot en met 50. At-the-money: Optieterm: de uitoefenprijs van de optie is gelijk aan de beurskoers van het onderliggende product. Baissier: Iemand die er met zijn handelen op de beurs van uitgaat dat de koersen zullen dalen. Balans: Onderdeel van de jaarrekening, waarop alle bezittingen en schulden (activa en passiva) van de onderneming zijn staan. Bear: Belegger die gelooft dat de koersen zullen gaan dalen. Bearmarket: Een markt waarin de prijzen dalen. Ook wel: Baissemarkt Pagina 1 van 9

2 Beleggen: Het omzetten van geld in bepaalde vermogensbestanddelen met de bedoeling een inkomen te verwerven of het vermogen in stand te houden of te vergroten. Beleggingsfonds: Een door derden beheerd vermogen ten behoeve van deelnemers. Ook wel beleggingsdepot of beleggingstrust genoemd. Beleggingsmaatschappij: Instelling die een vermogen beheert en dat door vermogensspreiding tracht minimaal in stand te houden en te laten groeien. Benchmark: Graadmeter voor beleggingsresultaten. Bijvoorbeeld de AEX index voor Nederlandse aandelenbeleggingen of de MSCI wereldindex voor internationale aandelenbeleggingen. Bestens-order: Een koop- of verkooporder waarbij geen limiet wordt opgegeven. Boekwaarde: Het eigen vermogen van de onderneming, ofwel bezittingen minus schulden; wordt ook wel intrinsieke waarde genoemd. Blue chips: Uit de Verenigde Staten overgewaaide term voor effecten van hoge kwaliteit. Bodem: Term uit de technische analyse: tijdelijk of absoluut dieptepunt in een koersgrafiek. Langs verschillende bodems in de koersgrafiek kan een steunlijn worden getrokken. Broker: Engelse term voor makelaar. Bull: Belegger die gelooft dat de koersen zullen gaan stijgen. Bullmarket: Markt waarin de prijzen stijgen. Calloptie: Het recht tot koop van een bepaald goed, gedurende een bepaalde periode en tegen een vooraf overeengekomen prijs. CBO Emerging Markets: CBO staat voor Collateralized Bond Obligation. Dit zijn gestructureerde producten die beleggen in portefeuilles die bestaan uit in de markt verhandelde obligaties. CLO: Staat voor Collateralized Loan Obligation. Dit zijn gestructureerde producten die beleggen in portefeuilles die bestaan uit bankleningen. Converteerbare obligatie: Obligatie die tegen bepaalde voorwaarden in aandelen kan worden verwisseld (Eng: convertible). Conversiekoers: Prijs waartegen de converteerbare obligatie kan worden verwisseld in aandelen. Coupon: Een bewijs behorende bij een obligatie waartegen, bij inlevering, couponrente kan worden geïnd. Couponrendement: Rentevergoeding (coupon) gedeeld door het geïnvesteerde bedrag per obligatie x 100%. Pagina 2 van 9

3 Crediteur: Schuldeiser, kredietverlener. Cum-dividend: De koers van het aandeel wordt inclusief het voorgestelde dividend op de beurs genoteerd. Cumulatief preferente aandelen: "Cumprefs" bieden een vast dividend percentage per jaar. Als er geen dividend op de gewone aandelen wordt uitgekeerd, dan behouden de houders van deze cumprefaandelen toch het recht op de uitkering over de voorgaande jaren. Cyclische aandelen: Aandelen die gevoelig zijn voor conjunctuurbewegingen. Debiteur: Schuldenaar, kredietontvanger. Deflatie: Daling van het algemene prijspeil, waardevermeerdering van geld. Deposito: Het bedrag op deze rekening is gedurende een afgesproken termijn niet opeisbaar. De rentevergoeding is echter hoger dan op een gewone rekening waarvan het bedrag direct opeisbaar is. Devaluatie: Officiële waardeverlaging van de waarde van een geldsoort ten opzichte van een andere geldsoort. Deviezen: Buitenlandse betaalmiddelen, vorderingen en geldswaardige papieren. Dividend: Winstuitkering aan aandeelhouders. Dividendbelasting: Ingehouden belasting over het uitgekeerde dividend die bij de Nederlandse belastingaangifte kan worden verrekend met de verschuldigde belasting in box 3. Dow Jones-index: Koersgemiddelde van 30 fondsen, genoteerd aan de New York Stock Exchange, de voornaamste beurs van de Verenigde Staten. Effecten: Verhandelbare papieren, die een geldswaarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties, pandbrieven, optierechten, oprichtersbewijzen etc. Effectenbeurs: "Marktplaats" waar zelfstandige handelaren, commissionairs en effectenhuizen waardepapieren verhandelen. Effectenclausule: Voor het einde van de looptijd van een deposito kunnen effecten worden gekocht voor het bedrag dat uitstaat op de depositorekening, zonder boetebetaling. Effectief rendement: Het couponrendement plus het koersresultaat van obligatieleningen berekend tot de datum van aflossing. Eigen vermogen: Aandelenvermogen van een onderneming plus vrije reserves. Emissie: Uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties. Eurobonds: Obligatieleningen die in verschillende Europese landen worden verhandeld. Pagina 3 van 9

4 Euronext: Grootste beurs van het Europese vasteland, opgericht in 2000 door een fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Later sloten diverse Europese beurzen zich aan. Euronext 100: Belangrijkste aandelenindex van Euronext, samengesteld uit de belangrijkste 100 aandelen. Ex-dividend: De koers van het aandeel noteert ex-dividend op de dag nadat het dividend is uitgekeerd. Kopers van het aandeel hebben van deze dag af geen recht meer op het dividend over het laatste afgesloten boekjaar. Expiratiedatum: Datum waarop een optie afloopt. Ook wel uitoefendatum genoemd. Fed: Federal Reserve Board. De centrale bank van de Verenigde Staten. FTI-contract: Een termijncontract (future) op de AEX index. Fund: Engelse term voor beleggingsfonds -of instelling. Fundamentele analyse: Wijze van beoordeling van beleggingsobjecten waarbij vooral wordt gekeken naar de intrinsieke waarde, toekomstige winstverwachtingen en dividenduitkeringen. Tegenhanger: technische analyse, waarbij vooral naar koerspatronen wordt gekeken. Future: Verhandelbaar termijncontract met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd. Geldmarkt: De markt, waarop geld met een looptijd van korter dan 1 jaar wordt geleend of uitgeleend. Giraal betalingsverkeer: Betalingen en ontvangsten van geld worden geregeld door bij- en afboekingen van een rekening. Groeiaandelen: Aandelen in bedrijven met een duidelijke groeidoelstelling. Keren doorgaans weinig dividend uit. Het verwachtingspatroon is vaak hoog; tegenvallers zijn niet uitgesloten. Haussier: Iemand die er met zijn handelen op de beurs van uitgaat dat de koersen zullen stijgen. Hedging: Risicoafdekking van voorraden of andere zakelijke waarden door transacties op de termijnmarkt of optiemarkt. IMF: Internationaal Monetair Fonds Inflatie: Stijging van het algemeen prijspeil, waardevermindering van geld. Institutionele belegger: Financiële instelling die op professionele wijze en (vaak) op grote schaal geld belegt, bijvoorbeeld pensioenfondsen, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Interimdividend: Een tussentijds dividend, uitgekeerd als voorschot op het totaal uit te keren dividend over enig boekjaar. Pagina 4 van 9

5 In-the-money: Optieterm: bij een calloptie: de uitoefenprijs ligt lager dan de beurskoers van het onderliggende product, bij een putoptie: de uitoefenprijs ligt boven de beurskoers. De optie heeft dus reële waarde. Intrinsieke waarde: De theoretische waarde van het bezit minus de schulden van de onderneming, ofwel het eigen vermogen van de onderneming vermeerderd met de reserves. Een andere benaming is boekwaarde. Joint venture: Samenwerkingsverband tussen twee of meer bedrijven. Een joint venture heeft vaak een zekere mate van zelfstandigheid. Junk bonds: Obligaties van weinig kredietwaardige bedrijven waaraan een hoog risico is verbonden. Kapitaalmarkt: De markt, waarop geld met een looptijd van 1 jaar en langer wordt geleend of uitgeleend. Keuzedividend: Dividenduitkering naar keuze van de aandeelhouder in contanten of geheel of deels in aandelen. Koers: Prijs van een effect, uitgedrukt in geld of in procenten van de nominale waarde. Koers-winstverhouding: De verhouding tussen de koers van het aandeel en de (verwachte) winst per aandeel. Dit getal geeft aan hoe een aandeel wordt gewaardeerd. (Engels: price/earnings ratio) K-stukken: Klassieke, fysieke effecten die een dividend of couponblad hebben. Verdwijnen langzaam uit het effectenverkeer maar zijn wel een gewild verzamelobject. LEAPS: Long Term Equity Anticipation Securities. Langlopende opties op aandelen die in New York worden verhandeld. Limiet: Hoogste koers, waartegen men wil kopen, of laagste koers waartegen men wil verkopen. Liquide middelen: Kasmiddelen en bank- en girosaldi. Liquiditeit: Het vermogen om te allen tijde aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Looptijd: De periode tot de expiratie- of aflossingsdatum. Majoreren: Bij een emissie inschrijven op een groter aantal effecten dan gewenst om zich tegen een verwachte geringe toewijzing van stukken in te dekken. Mantel: Omslag van het coupon- of dividendblad, dat het feitelijke eigendom vertegenwoordigt. Margin: Een bedrag dat moet worden aangehouden als zekerheid indien termijncontracten of ongedekt geschreven optieposities bij een broker worden afgesloten. (Nederlands: depôtverplichting) Marketmaker: Iemand die voor eigen rekening handelt op de optiebeurs. Hij is ook verplicht een markt te "maken" in de hem toegewezen optieklassen. Pagina 5 van 9

6 Mutatiekosten: Dit zijn kosten die beheerders en/of vermogensbanken u doorberekenen voor het muteren in uw portefeuille. De percentages kunnen per partij sterk variëren. Naamloze vennootschap (N.V.): Een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin vennoten deelnemen. De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk. De N.V. is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening. Alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn N.V. s. Nasdaq: Amerikaanse beurs zonder fysieke beursvloer, waar aandelen uitsluitend via computers worden verhandeld. Op de Nasdaq staan vooral technologieaandelen genoteerd. Notering: De koers waarop gehandeld is in een bepaald effect, de prijs die tot stand kwam door vraag en aanbod. Obligatie: Een schuldbewijs van de overheid of een onderneming die geld heeft geleend. Officiële prijscourant: Hierin staan alle koersen vermeld, die op een bepaalde dag tot stand zijn gekomen op de Amsterdamse Effectenbeurs. Tevens staan o.a. de hoogste en laagste koers van het jaar, de dagomzet, het dividend en de successiekoers van elk fonds hierin vermeld. Onderhandse lening: Lening die buiten de beurs om wordt afgesloten. Optie: Gestandaardiseerd koop- of verkooprecht, overdraagbaar en verhandelbaar. Optieklasse: Alle call- en putopties van dezelfde onderliggende waarde. Optiebeurs: Beurs waar in opties wordt gehandeld. Order: Opdracht tot aan- of verkoop van effecten, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden. Out-of-the-money: Optieterm. Bij een calloptie: de uitoefenprijs ligt hoger dan de beurskoers van het onderliggende product, bij een putoptie: de uitoefenprijs ligt onder de beurskoers. De optie heeft dus geen reële waarde. De koers wordt uitsluitend bepaald door verwachtingswaarde. Outsourcing: Het onderbrengen van activiteiten bij een ander bedrijf die niet tot het kernterrein van een onderneming behoren. Pandbrieven: Obligaties die door hypotheekbanken worden uitgegeven. Pari: Nominale waarde van een obligatie, ook aangegeven als 100%. Boven pari houdt in dat de koers hoger is dan de nominale waarde. Bij een lagere koers spreekt men van beneden pari. Pay-out-ratio: (Dividend per aandeel: nettowinst per aandeel) x 100% Preferent aandeel: Aandeel dat bepaalde voorrechten geeft die veelal betrekking hebben op dividendbetaling. Preferente schuldeisers: Bij een faillissement heeft deze groep voorrang op andere schuldeisers bij het innen van hun vordering. Pagina 6 van 9

7 Primaire markt: Markt voor emissies van nieuw uitgegeven effecten. Prioriteitsaandeel: Aandeel dat voorkeursrechten biedt bijv. bij benoeming van directieleden en commissarissen. Prospectus: Wettelijk vereiste documentatie bij elke emissie en/of beursintroductie. De voorwaarden van de emissie en een uiteenzetting over de onderneming staan erin vermeld. Provisie: De verschuldigde kosten bij aan- en verkoop van effecten. Putoptie: Het recht tot verkoop van een bepaald goed gedurende een bepaalde periode en tegen een vooraf overeengekomen prijs. Rekening-courant: Het geld op deze rekening is dagelijks opvraagbaar. De rentevergoeding is laag Rendement: (Opbrengst: belegde som) x 100% Rente: Percentage vergoeding voor het uitlenen van geld, prijs van geld, interest. Reserve: Een surplus van het eigen vermogen boven het aandelenkapitaal. Revaluatie: Officiële waardeverhoging van een geldsoort ten opzichte van een andere geldsoort. Secundaire markt: De handel in reeds uitgegeven, bestaande effecten. Short gaan: Effecten, opties of valuta s verkopen die men niet bezit. Shortpositie: Verkooppositie in beleggingen zonder de beleggingen te bezitten. Slotdividend: Het totaal uit te keren dividend minus het interim dividend. Solvabiliteit: Het vermogen om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Vaak uitgedrukt in eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen. Speculatie: Het trachten te profiteren van op korte termijn optredende prijsverschillen. Split: Een splitsing van de aandelen, waarbij doorgaans de nominale waarde van het aandeel wordt verlaagd. Spread: Het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs. De laatprijs is altijd hoger dan de biedprijs. De spread verkrijgt u door de bid van de ask af te trekken. Standard & Poor 500: Belangrijkste graadmeter van de Amerikaanse aandelenbeurzen, bestaande uit 500 Amerikaanse fondsen. Steun: Term uit de technische analyse: koersniveau waarop een dalend aandeel de neiging heeft om niet verder te zakken. Langs verschillende bodems in de koersgrafiek kan een steunlijn worden getrokken. Pagina 7 van 9

8 Stockdividend: Uitkering van dividend in de vorm van aandelen. Stop-loss order: Een order die bij het doorbreken van bepaalde limieten moet worden uitgevoerd en tot doel heeft het verlies te beperken. Syndicaat: Combinatie van banken die bemiddelen bij een emissie van aandelen of obligaties. Technische analyse: Wijze voor de beoordeling van beleggingsobjecten waarbij vooral wordt gekeken naar de koerspatronen en ontwikkeling van de handelsvolumes. Tegenhanger: fundamentele analyse, waarbij vooral naar de huidige waarde en de verwachtingen wordt gekeken. Top: Term uit de technische analyse: tijdelijke of absolute piek in de koersgrafiek. Langs verschillende toppen in een koersgrafiek kan een weerstandslijn worden getrokken. Tradingrange: Term uit de technische analyse: een koersgrafiek die zich gedurende langere tijd zijwaarts tussen twee niveaus beweegt, bevindt zich in een tradingrange. De onderkant fungeert dan als steun, de bovenkant als weerstand. Uitnemen: Term uit de technische analyse: een steunniveau of een weerstandsniveau wordt uitgenomen als dit niveau significant doorbroken wordt. Een significante doorbraak is daarbij niet voor iedere technische analist hetzelfde, in sommige gevallen moet de koers bijvoorbeeld meerdere dagen boven het niveau in kwestie blijven of erboven sluiten voordat er sprake is van het uitnemen van het weerstandsniveau. Uitoefendatum: De datum, waarop het optiecontract afloopt. Ook wel expiratiedatum genoemd. Uitoefenprijs: Vooraf vastgestelde prijs, waarop een optierecht kan worden uitgeoefend. Valuta: Aanduiding van een geldsoort van een bepaald land. Valutarisico: Het risico dat ontstaat op bezit in een buitenlandse geldsoort door wijzigingen in wisselkoersen. Vereniging voor de effectenhandel: Nederlandse vereniging die de Amsterdamse Effectenbeurs beheert en daarin verschillende taken en functies heeft. Volatiliteit: Beweeglijkheid van de koersen. Vreemd vermogen: Het totaal van de kort- en langlopende schulden van een bedrijf. Warrant: Recht, uitgegeven door een onderneming, dat binnen een bepaalde periode recht geeft op de aankoop van aandelen tegen een bepaalde koers. Weerstand: Term uit de technische analyse: koersniveau waarop een stijgend aandeel de neiging heeft om niet verder te stijgen. Langs verschillende toppen in de koersgrafiek kan een weerstandslijn worden getrokken. Pagina 8 van 9

9 Winst per aandeel: Winst na belastingen en uitkeringen: het aantal uitstaande aandelen. Winstmarge: Winst als percentage van de omzet. Wisselkoers: De prijs van een geldsoort uitgedrukt in de geldsoort van een ander land. Zero-coupon obligatie: Nul-coupon obligatie: obligatie waarop geen rente wordt uitgekeerd. (Ook wel kortweg zerobond of zero genoemd). Pagina 9 van 9

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen Hoofdstuk 8 Vreemd vermogen Prijsvorming Vreemd vermogen Interest (rente) = vergoeding voor beschikbaar stellen geld. NB: rente is ook gelijkblijvend periodiek bedrag uit FRK 1. Tarief vraag en aanbod

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Financiële Markten & Instrumenten

Financiële Markten & Instrumenten Financiële Markten & Instrumenten Experience knowledge 15 oktober 2009 Dr. ir. T.P.G. (Fedor) van Mullem Inhoud Financiële markten Financiële instrumenten Aandelen Obligaties Derivaten Het no-arbitrage

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

12 Het eigen vermogen

12 Het eigen vermogen 12 Het eigen vermogen hoofdstuk 12.1 C 12.2 C 12.3 C 12.4 A 12.5 B 12.6 D 12.7 B 12.8 A 12.9 D 12.10 A 12.11 C 12.12 B 12.13 B 12.14 D 12% van 30.000.000 = 3.600.000 12.15 C 1.000.000 / 20.000.000 = 0,05

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO

AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO HOOFDSTUK 2 1. SOORTEN AANDELEN 1 Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een nv of bv. Naast gewone aandelen zijn er preferente aandelen. De aandeelhouders die preferente

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 6

Antwoorden hoofdstuk 6 Antwoorden hoofdstuk 6 Opgave 6.1 In omloop zijn 50.000 : 10 = 5.000 aandelen a. Intrinsieke waarde per aandeel (50.000 + 35.000) : 5.000 = 17 Contante waarde van alle aandelen is 20.000 : 0,08 = 250.000

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR 1. Waarop duidt een vlakke yieldcurve? A. Dat de korte en de lange rente NIET of nauwelijks van elkaar verschillen. B. Dat de korte rente onder de lange

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 5 Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 5 tot en met 8) en een formuleblad. Informatiebron 5 geeft de balans per 1 januari 2007 en de balans per 31 december 2007 van

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

Orders tot en met 5.000,- 1,5% Over het meerdere tot en met 25.000,- 0,7% Over het meerdere boven 25.000,- 0,5%

Orders tot en met 5.000,- 1,5% Over het meerdere tot en met 25.000,- 0,7% Over het meerdere boven 25.000,- 0,5% Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2011. 1) Beleggingsadvies zonder een vaste adviesfee Aandelen Ordergrootte Provisie Orders tot en met 5.000,- 1,5% Over het meerdere tot en met 25.000,- 0,7%

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Eamen Financiering niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat voornamelijk belegd in aandelen. Zie ook: Fonds.

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat voornamelijk belegd in aandelen. Zie ook: Fonds. Begrippenlijst Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst, dit wordt dividend genoemd, en stemrecht uit te oefenen

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Beleggen Opties. Zo werkt het

Beleggen Opties. Zo werkt het Beleggen Opties Zo werkt het Opties Met Zelf kunt u handelen in opties op aandelen en indices op NYSE Liffe Amsterdam. Met opties kunt u inspelen op koersstijgingen en -dalingen. U kunt ze ook gebruiken

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie