Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje"

Transcriptie

1 Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 0.1 Maart 08

2 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel 3 Looptijd 7 Artikel 4 Werkgelegenheidsverplichting 7 Artikel 5 Organisatiestructuur en personeelsbezetting 7 Hoofdstuk 2 Maatregelen gericht op behoud van werk voor de werknemer 8 Artikel 6 Tijdelijke maatregelen 8 Artikel 7 Inspanningsverplichting van de werkgever en van de werknemer 8 Hoofdstuk 3 Plaatsingsprocedure en daarmee verband houdende bepalingen 9 Artikel 8 Inwerkingtreding plaatsingsprocedure 9 Artikel 9 Plaatsingscommissie 9 Artikel 10 Boventallige werknemer 9 Artikel 11 Belangstellingsinventarisatie 9 Artikel 12 Het plaatsingsgesprek 10 Artikel 13 Plaatsingsprocedure 10 Artikel 14 Overeenstemming 11 Artikel 15 Scholing 11 Artikel 16 Plaatsing 11 Hoofdstuk 4 Financiële tegemoetkoming 12 Artikel 17 Verworven rechten 12 Artikel 18 Salaris bij hogere / gelijke functies 12 Artikel 19 Salaris garantie bij lagere functie 12 Artikel 20 Onregelmatigheidstoeslag 12 Artikel 21 Verhuiskosten 12 Artikel 22 Reiskosten woon / werkverkeer 13 Hoofdstuk 5 Adviescommissie Sociale Begeleiding 14 Artikel 23 Instelling adviescommissie 14 Artikel 24 Taak van de adviescommissie 14 Artikel 25 Samenstelling adviescommissie 14 Artikel 26 Rechten commissie 14 Artikel 27 Afhandeling voorgelegde kwestie 14 Artikel 28 Geheimhoudingsplicht 14 Artikel 29 Bijstand derde 15 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 16 Artikel 30 Nader overleg met vakorganisaties en inschakelen OR bij uitvoering 16 Artikel 31 Hardheidsclausule 16 Ondertekening overeenkomst 17 2

3 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst: 1. Stichting Het Poortje Justitiële Jeugdinrichting, gevestigd te Groningen, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer drs. J.P. van der Vlugt, enerzijds en 2. Vereniging ABVAKABO/FNV, gevestigd te 3. Vereniging C.N.V. Publieke Zaak, gevestigd te anderzijds, 3

4 Nemen bij het besluiten van deze overeenkomst in overweging dat: bij de werkgever voortdurend aanpassingen zullen plaatsvinden om de organisatie optimaal te kunnen laten functioneren. Deze aanpassingen zijn onder meer het gevolg van veranderingen en eisen van maatschappelijke, bedrijfseconomische, bedrijfsorganisatorische en sociale aard; deze aanpassingen tot gevolg kunnen hebben dat arbeidsplaatsen wegvallen of de inhoud van het werk en de daaraan te stellen eisen in meerdere mate zal veranderen; het uitgangspunt is dat niet wordt overgegaan tot gedwongen ontslag; van de werknemer, betrokken bij een reorganisatie, maximale inspanning mag worden verwacht met betrekking tot alle activiteiten gericht op (her)plaatsing, met betrekking tot de uit te oefenen functie en de plaats waar de werkzaamheden in het algemeen worden verricht; het ongewenst is om voor al deze voornemens tot organisatieaanpassing apart te onderhandelen over het pakket van maatregelen dat zal worden toegepast om de personele gevolgen op te vangen; het zinvol is om tot een samenhangend geheel van gedragsregels te komen welke bij organisatie aanpassingen in acht genomen dient te worden, om een zo zorgvuldig mogelijke handelswijze ten aanzien van betrokken werknemers te waarborgen; het niet de bedoeling is om een reorganisatie waarbij geen sprake is van negatieve gevolgen voor medewerkers onder deze overeenkomst te laten vallen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is functiedifferentiatie voor pedagogisch medewerkers waarbij een aantal van de huidige functies pedagogisch medewerker schaal 7 verdwijnt en waarvoor eenzelfde aantal functies pedagogisch medewerker schaal 8 in de plaats komt. Partijen zijn als volgt overeengekomen: 4

5 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. CAO de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst Jeugdhulpverlening. b. werknemer de werknemer zoals bedoeld in de CAO. Geen werknemer in de zin van dit sociaal plan is degene die: werkzaamheden verricht voor bepaalde tijd; werkzaamheden uitsluitend ter vervulling van een stage of op basis van een werkervaringsplaats verricht; door derden is gedetacheerd; werkzaam is als uitzendkracht. c. boventalllige werknemer werknemer van wie de functie vervalt en die daarvan schriftelijk in kennis is gesteld d. werkgever de werkgever zoals bedoeld in de aanhef van deze overeenkomst onder 1. e. reorganisatie Alle door de werkgever vastgestelde interne wijzigingen in de organisatie, waardoor de functie van 1 of meerdere werknemers vervalt en waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor 1 of meerdere werknemers. Met reorganisatie wordt hier niet bedoeld de organisatiewijzigingen zoals omschreven in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. f. salaris het salaris zoals bedoeld in de CAO g. plaats van tewerkstelling de plaats van de te werkstelling zoals bedoeld in de CAO h. werkgebied het werkgebied zoals bedoeld in de CAO i. woon/werk gebied het woon/werk gebied zoals bedoeld in de CAO j. OR het bevoegde overlegorgaan, ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden. k. functie samenhangend geheel van door een werknemer te verrichten taken binnen een organisatorische eenheid. l. gelijke functie een functie die qua aard en niveau ongewijzigd blijft m. vervallen functie een functie die als gevolg van wijziging van de organisatiestructuur niet meer voorkomt n. nieuwe functie een functie die voorheen niet voorkwam en die voortvloeit uit de gewijzigde organisatiestructuur. 5

6 o. gelijksoortige functie een functie op hetzelfde niveau die qua inhoud en taken verschilt van de huidige functie, doch waarvoor een zelfde opleidingsniveau en ervaring vereist is. p. passende functie een afgerond geheel van taken dat in voldoende mate aansluit bij de opleiding en ervaring van de werknemer dan wel door een geringe mate van omher- en bijscholing passend te maken is en die maximaal 1 salarisschaal en voor leidinggevenden maximaal 2 salarisschalen lager is. Hierbij kunnen ook persoonlijke aspecten van de betrokken werknemer een rol meespelen zoals leeftijd, fysieke omstandigheden, e.d. q. geschikte functie een functie die niet eenzelfde, gelijksoortig, nieuw of passend is, maar die de werknemer bereid is te vervullen. r. functieprofiel een typering van een functie. In een functieprofiel worden hoofdtaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede de daarbij behorende functie-eisen kort en bondig beschreven. s. verandering van werkplek wanneer een werknemer zijn / haar functie volledig of gedeeltelijk gaat uitoefenen op een andere plaats dan voor de reorganisatie. t. afspiegelingsbeginsel Indien meer werknemers beschikbaar zijn voor een functie als bedoeld in artikel 12 van de overeenkomst hebben medewerkers met het langste dienstverband per leeftijdsgroep aanspraak op de functie, waarbij het aantal medewerkers dat per leeftijdsgroep die aanspraak heeft zoveel mogelijk overeenkomt met de verhouding van het aantal medewerkers in elk der leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen zijn van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 tot 65 jaar. u. formatieplaatsenplan een ten behoeve van de, als gevolg van een reorganisatie, ontstane nieuwe situatie op te stellen overzicht van functies in het (de) betreffende organisatieonderde(e)l(en) met een omschrijving van de vereiste capaciteiten van het personeel en het verwachte niveau van het personeel en de inhoud van die functies. 6

7 Artikel 2 Werkingssfeer 1. Deze overeenkomst heeft betrekking op reorganisaties, zoals bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst, voor zover ze de justitiële jeugdinrichting betreffen. De door de stichting beheerde school genaamd De Poortjeschool valt uitdrukkelijk niet onder de werkingssfeer van deze overeenkomst. Deze overeenkomst heeft geen betrekking op reorganisaties waarbij geen sprake is van negatieve gevolgen voor werknemers. 2. De overeenkomst is niet van toepassing op werknemers van wie de functie ingevolge de Wet Overgang Ondernemingen of een daarmee gelijksoortige overgang overgaat op een andere werkgever dan de werkgever die partij bij deze overeenkomst is Artikel 3 Looptijd 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar. Zij treedt in werking op 1 maart 2008 en eindigt derhalve op 1 maart Uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van de looptijd voeren de partijen bij deze overeenkomst, overleg over een eventuele verlenging. Partijen voeren bovendien jaarlijks overleg over de organisatorische ontwikkelingen bij de werkgever. 3. Indien om welke reden dan ook geen uitnodiging dan wel geen overleg heeft plaatsgevonden dan eindigt deze overeenkomst op de in lid 1 genoemde datum Artikel 4 Werkgelegenheidsverplichting Uitgangspunt is dat als gevolg van reorganisaties gedurende de werkingssfeer van deze overeenkomst, de werkgever met inachtneming van de bepalingen in deze overeenkomst, niet over gaat tot gedwongen ontslag. Aan dit uitgangspunt is de voorwaarde verbonden dat werknemers maximaal bereid moeten zijn een eventuele andere functie, werkplek en standplaats te accepteren en zich maximaal inspannen met betrekking tot de uit te oefenen functie. Een en ander met inachtneming van de in deze overeenkomst opgenomen regels en procedures. Artikel 5 Organisatiestructuur en personeelsbezetting De werkgever zal met het oog op een reorganisatie, nieuwe organisatiestructuren opstellen. Deze omvatten het aantal en de soorten functies die vervuld moeten worden, alsmede de relatie tussen functionarissen, groepen en organisatorische eenheden. Op basis van die organisatiestructuren worden formatieplaatsenplannen ontworpen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: a. gelijke functies b. functies die voorheen niet voorkwamen en die voortvloeien uit de gewijzigde organisatiestructuur De werkgever zal de voorgestelde organisatiestructuren en de daarbij behorende formatieplaatsenplannen met een plan van invoering, conform de WOR, voorleggen aan de ondernemingsraad, waarna vaststelling door de werkgever plaatsvindt. Wanneer de voorgenomen aanpassing van de organisatie mede uitbesteding van werkzaamheden aan derden betreft wordt dit conform de WOR aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Hierbij wordt de OR geïnformeerd over: - Aanleiding en beoogd doel van de voorgenomen uitbesteding, - De aard van de werkzaamheden die voor aanbesteding in aanmerking komen, - Welke functiegroepen als gevolg van de uitbesteding kwalitatief of kwantitatief wijziging zullen ondergaan, - Op welke wijze (tijdsbestek, fasen) de uitbesteding zal worden geëffectueerd, - Op welke wijze de continuïteit in de dienstverlening zal worden gewaarborgd. 7

8 Hoofdstuk 2 Maatregelen gericht op behoud van werk voor de werknemer Artikel 6 Tijdelijke maatregelen Wanneer de werkgever een voorgenomen besluit tot reorganisatie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst heeft genomen, kunnen vacatures tijdelijk niet, dan wel door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, worden ingevuld. Dit geldt voor vacatures in functies die als gevolg van de reorganisatie zullen gaan vervallen en voor vacatures in functies die als gevolg van de reorganisatie niet vervallen maar uiteindelijk wel kunnen worden gebruikt voor herplaatsing van werknemers van wie de functie als gevolg van de reorganisatie vervalt. Artikel 7 Inspanningsverplichting van de werkgever en van de werknemer De verplichting van de werkgever om gedwongen ontslagen te voorkomen, komt tot uiting door het inzetten van middelen en procedures omschreven in deze overeenkomst, die kunnen voorkomen dat de werknemer van wie de functie vervalt zonder werk komt. Hierbij wordt met name gedacht aan de in deze overeenkomst opgenomen (her)plaatsingsactiviteiten en een actieve opstelling om vacante functies onder de aandacht te brengen van de betrokken werknemer, alsmede aan een actieve opstelling om de werknemer van wie de functie vervalt, door middel van om-, her- en bijscholing geschikt te maken voor andere functies en / of werkvelden. Van de werknemer van wie de functie vervalt wordt verwacht dat deze maximaal bereid is een eventuele andere functie, werkplek en standplaats te accepteren en dat deze zich maximaal zal inspannen met betrekking tot de uit te oefenen functie. 8

9 Hoofdstuk 3 Plaatsingsprocedure en daarmee verband houdende bepalingen Artikel 8 Inwerkingtreding plaatsingsprocedure Deze procedure treedt in werking in het geval de werkgever het besluit genomen heeft tot een reorganisatie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst. Artikel 9 Plaatsingscommissie Voor de uitvoering van de plaatsingsprocedure in het kader van de reorganisatie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst, wordt een plaatsingsadviescommissie ingesteld. In de plaatsingsadviescommissie hebben zitting: Een CMT-lid, voor zover mogelijk niet werkzaam voor een bij de reorganisatie betrokken organisatieonderdeel (voorzitter) Een CMT-lid, werkzaam voor een bij de reorganisatie betrokken organisatieonderdeel Een adviseur De laatstgenoemde functionaris is verantwoordelijk voor de bewaking van de procedure, maar heeft geen stemrecht in de voordracht van plaatsingskandidaten. Het besluit tot plaatsing van een werknemer in een functie wordt genomen door de naast hogere leidinggevende van de direct leidinggevende van de werknemer in de nieuwe organisatiestructuur, op basis van de voordracht van de plaatsingsadviescommissie. Artikel 10 Boventallige werknemer 1. Voor gelijke functies is het basisprincipe man/vrouw behoudt functie. De werkgever zal vanuit dit principe de werknemers met dezelfde functie en met een zelfde omvang in uren de gelijke functie laten behouden. Voor een gelijke functie op een andere locatie worden geen andere of hogere eisen aan ervaring of vaardigheden van de medewerker gesteld die de overgang naar de andere locatie belemmeren. 2. Aan werknemers van wie de functie vervalt, zal schriftelijk medegedeeld worden dat ze boventallig zijn. Op boventallige werknemers zijn de bepalingen in deze overeenkomst van toepassing. Artikel 11 Belangstellingsinventarisatie Om plaatsing of herplaatsing te kunnen verwezenlijken zal door de plaatsingsadviescommissie vooraf een schriftelijke inventarisatie van de belangstelling worden gehouden onder de werknemers. Van iedere werknemer van wie de functie vervalt als gevolg van de reorganisatie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst, worden de volgende gegevens verzameld: naam, adres, postcode, woonplaats; geboortedatum; datum oorspronkelijke indiensttreding; 9

10 huidige functie en het percentage dienstverband; werkervaring; plaats van tewerkstelling; opleiding(en), cursussen (diploma s) schriftelijk vastgelegde verkregen rechten; belangstelling voor te vervullen functie of functies in de nieuwe organisatiestructuur. Indien sprake is van meerdere functies, in rangorde van voorkeur. De gegevens uit de inventarisatie van de belangstelling zullen mede dienen als uitgangspunt bij de plaatsingsgesprekken. Artikel 12 Het plaatsingsgesprek De plaatsingsadviescommissie voert een plaatsingsgesprek met de werknemer van wie de functie als gevolg van de reorganisatie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst, vervalt. Het doel van het plaatsingsgesprek is te komen tot een voordracht tot plaatsing. Bepalend voor de plaatsing zijn de te verrichten werkzaamheden en het functieprofiel zoals omschreven in de nieuwe organisatiestructuur, respectievelijk de huidige werkzaamheden, het afspiegelingsbeginsel, bij belangstelling voor een nieuwe functie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst de geschiktheid en de uitkomsten van de inventarisatie van de belangstelling. Tevens wordt vastgesteld of voor het vervullen van de andere functie om-, her- of bijscholing noodzakelijk is of andere ondersteuning nodig is om de werknemer binnen redelijke termijn geschikt te maken is. Hiertoe kan een objectief toetsingsinstrument gebruikt worden. Hierbij is het uitgangspunt dat zodanig wordt geïnvesteerd in de medewerker dat hij redelijkerwijs de kans krijgt zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Een plaatsingsgesprek voor plaatsing in een nieuwe functie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst, vindt uitsluitend plaats nadat door middel van een objectief toetsingsinstrument is vastgesteld dat de betrokken werknemer voldoet aan de gestelde functiecriteria. Er is sprake van een objectief toetsingsinstrument wanneer de toetsing is gebaseerd op het voor de betreffende functie, in overleg met de OR, vastgestelde competentieprofiel. Artikel 13 Plaatsingsprocedure 1. Indien de werkgever niet in staat is aan een werknemer een gelijke functie te laten behouden, zal hij de werknemer gemotiveerd een gelijksoortige functie aanbieden; 2. Bij ontstentenis van een gelijke of gelijksoortige (nieuwe of bestaande) functie zal de werkgever de werknemer gemotiveerd een andere, passende functie aanbieden en wel in onderstaande volgorde: 1. een functie in dezelfde salarisschaal 2. een functie in een maximaal één salarisschaal lagere schaal; 3. voor leidinggevenden: een functie in een maximaal twee salarisschalen lagere schaal; Een passende functie kan een bestaande of nieuwe functie zijn. 3. Plaatsing in een nieuwe functie als bedoeld in lid 1 en 2 geschiedt wanneer de werknemer voldoet aan de functiecriteria, eventueel vastgesteld door middel van een objectief toetsingsinstrument zoals een assessment. Er is sprake van een objectief toetsingsinstrument indien de toetsing is gebaseerd op het voor de betreffende functie, in overleg met de OR, vastgesteld functieprofiel. Wanneer meerdere werknemers voldoen aan de functiecriteria, geldt het afspiegelingsbeginsel; 4. Op grond van de bij de inventarisatie op grond van artikel 11 gebleken belangstelling van de werknemer zal een onderzoek conform lid 3 gedaan worden naar de geschiktheid van de werknemer voor een hoger ingeschaalde bestaande of nieuwe functie. De plaatsingsadviescommissie, aangevuld met iemand vanuit of op voordracht van de OR, neemt 10

11 met inachtneming van de uitkomsten van het onderzoek een gemotiveerde beslissing over de voordracht van de werknemer voor de betreffende functie; 5. Indien meer dan één werknemer in aanmerking komt voor dezelfde functie als bedoeld in lid 1, 2 en 3 geniet de werknemer op basis van het afspiegelingsbeginsel voorrang; 1 6. Indien de werknemer daartoe bereid is, kan de werkgever de mogelijkheden tot aanvaarding van een anderszins naar het gezamenlijk oordeel van de werkgever en de werknemer geschikte functie met de werknemer bespreken. Een geschikte functie kan een functie zijn in een lagere salarisschaal dan zoals aangegeven in artikel 13 lid 3. In dat geval is artikel 13 lid 4 eveneens van toepassing. De werknemer kan niet worden verplicht een geschikte functie te aanvaarden; 7. Indien na toepassing van de plaatsingsprocedure in een functie geen kandidaten geplaatst kunnen worden, wordt de vacature eerst voor interne werknemers open gesteld volgens de gangbare werving en selectie procedure. Artikel 14 Overeenstemming 1. In het geval dat werknemer en werkgever overeenstemming krijgen over de functiewijziging, ontvangt de werknemer tenminste vier weken voor de inwerkingtreding van de functiewijziging een schriftelijke bevestiging van de wijziging onder vermelding van de volgende aspecten: a. reden van functiewijziging; b. ingangsdatum; c. salarisschaal; d. verworven rechten; e. omschrijving van de nieuwe werkzaamheden. 2. In het geval de werknemer en de werkgever géén overeenstemming krijgen over de functiewijziging, neemt de werkgever eerst een voorlopig besluit tot aanbod van een functie, waarbij de werknemer zich binnen 4 weken na datering van het voorlopig besluit kan wenden tot de Adviescommissie Sociale Begeleiding. De werkgever neemt, gehoord de Adviescommissie Sociale Begeleiding, een definitief besluit. Indien de werknemer zich binnen de gestelde termijn niet wendt tot de Adviescommissie Sociale Begeleiding, wordt het besluit definitief. Artikel 15 Scholing Indien voor het vervullen van de gelijksoortige, nieuwe, passende of geschikte functie, op basis van overleg tussen de werkgever en de werknemer, om-, her- of bijscholing noodzakelijk is, dan zal de werkgever hierin voorzien. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een EVC-traject ten behoeve van de formalisering van het werkniveau van de medewerker. De eventuele kosten komen voor rekening van de werkgever. Artikel 16 Plaatsing 1. Indien na het eerste besluit tot plaatsing de werknemer werkzaam is in een andere functie en binnen vier maanden na aanvang van die functie blijkt dat betrokkene, buiten zijn schuld, daarvoor niet geschikt is, zal de werkgever de betrokken werknemer nog éénmaal een andere functie aanbieden. 2. Indien na het eerste besluit tot plaatsing de werknemer werkzaam is in een andere functie en hij binnen vier maanden na aanvang te kennen geeft deze functie niet te ambiëren, dan zal de 1 Wanneer voor een werknemer een functie beschikbaar is met een salarisschaal die lager is dan zijn huidige salarisschaal, dan heeft deze werknemer bij plaatsing voorrang boven een werknemer voor wie de beschikbare functie een hogere salarisschaal heeft. Deze situatie vormt daarmee een uitzondering op het afspiegelingsbeginsel. 11

12 werkgever voor zover mogelijk proberen de betrokken werknemer nog eenmaal een andere functie aan te bieden. Artikel 16a Maatregelen ter bevordering van het natuurlijk verloop 1. De faciliteiten en voorzieningen genoemd in dit artikel zijn uitsluitend beschikbaar voor werknemers van wie de functie vervalt en die geplaatst moeten worden in een passende functie. 2. De afspraken hierover tussen werkgever en werknemer, die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst, omvatten de volgende faciliteiten en voorzieningen: a. Indien een werknemer zelf ontslag neemt en een terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten, verhuiskosten en/of ouderschapsverlof op hem van toepassing zou zijn, wordt deze verplichting kwijtgescholden. b. Een werknemer wordt verlof met behoud van salaris toegekend voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Indien de werkgever daarom verzoekt zal de werknemer een oproep voor het sollicitatiegesprek overleggen. c. De werkgever zal aan de werknemer die ontslag neemt en binnen twaalf maanden na de ontslagdatum recht zou hebben op een jubileumuitkering, bij diens vertrek deze uitkering aan hem uitbetalen, tenzij de werknemer een nieuw dienstverband aangaat met een werkgever die valt onder de CAO Jeugdzorg. d. De werknemer ontvangt een vergoeding voor de kosten van juridisch advies in verband met zijn vertrek tot maximaal 750,-.De kosten tot dit maximum zullen rechtstreeks worden uitbetaald aan de instelling/ organisatie die de rechtsbijstand heeft verleend, na overlegging van de factuur. 3. Naast de voorzieningen en faciliteiten genoemd in lid 2 heeft de werknemer tenminste de keuze voor één van de volgende voorzieningen en faciliteiten: a. De werknemer zal buitengewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend gedurende de proeftijd bij een nieuwe werkgever conform artikel 7:672 BW dan wel de voor de nieuwe werkgever geldende regelingen met betrekking tot de duur van de proeftijd. Indien de werknemer na de proeftijd bij de werkgever terugkeert, draagt de werkgever zorg voor de volledige pensioenopbouw over de periode van buitengewoon verlof. b. Eén van de twee volgende faciliteiten, voor een bedrag van maximaal twee fulltime bruto maandsalarissen dan wel- wanneer de aanstellingsomvang minder dan 0,4 isvoor maximaal (twee maal 0,4) 0,8 fulltime bruto maandsalaris: - De werknemer zal gebruik kunnen maken van outplacement-faciliteiten, uit te voeren door een erkend bureau dat met instemming van de werknemer wordt gecontracteerd. De tijdsbesteding wordt, voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene valt, tot de arbeidsduur gerekend. Reis en verblijfkosten zijn voor rekening van de werkgever. - De werknemer die als voorwaarde voor aanname bij een andere werkgever een omof bijscholingscursus dient te volgen, krijgt de kosten van die cursus van de werkgever vergoed. De werknemer mag hiervan melding maken in de sollicitatieprocedure. c. De werknemer die volledig ontslag neemt ontvangt van de werkgever een uitkering ineens ter grootte van de kantonrechtersformule (aantal gewogen dienstjaren x beloning per maand x correctiefactor), met correctiefactor 1. 12

13 Hoofdstuk 4 Financiële tegemoetkoming Artikel 17 Verworven rechten De werknemer behoudt zijn rechten voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van de bestaande arbeidsovereenkomst, met uitzondering van het recht op behoud van standplaats. De werkgever inventariseert vóór iedere reorganisatie als bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst eventuele schriftelijk vastgelegde verkregen rechten. Artikel 18 Salaris bij hogere / gelijke functies Indien de werknemer een andere functie aanvaardt en deze functie is in vergelijking met de huidige functie op een hoger of een gelijkwaardig niveau ingedeeld, dan ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorend bij die andere functie. Artikel 19 Salaris garantie bij lagere functie Bij het aanvaarden van een functie die op een lager niveau is ingedeeld behoudt de werknemer recht op het salaris dat voortvloeit uit de salarisschaal die gold voor de oude functie alsmede zijn rechten op de jaarlijkse periodieke verhogingen, aangepast aan de loonontwikkelingen. Artikel 20 Onregelmatigheidstoeslag 1. De werknemer die ten gevolge van een reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van genoemde toeslag krijgt, heeft recht op een afbouwregeling van de onregelmatigheidstoeslag. 2. Ten behoeve van de afbouwregeling geldt als peildatum, de datum waarop de functie van de werknemer als gevolg van de reorganisatie wijzigt. 3. De afbouwregeling met betrekking tot de onregelmatigheidstoeslag wordt toegepast volgens onderstaande tabel en berekend op basis van de gemiddelde ORT over de 12 maanden voorafgaand aan de in lid 2 genoemde datum: het eerste jaar 100% het tweede jaar 75% het derde jaar 50% het vierde jaar 25% 4. De werknemer die in aanmerking komt voor deze afbouwregeling wordt daarover schriftelijk door de werkgever geïnformeerd. Artikel 21 Verhuiskosten 1. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever de werknemer verplichten binnen één jaar te verhuizen binnen een gebied in een straal van 10 kilometer te rekenen vanaf de nieuwe werkplek, ingeval voor de werknemer als gevolg van de wijziging van de werkplek de totale tijd woon / werk verkeer meer bedraagt dan één uur ten opzichte van het vorige woon / werk verkeer. 13

14 2. Indien de werkgever het besluit neemt tot het verplichten van verhuizen heeft de werknemer in vervolg op lid 1 recht op een verhuiskosten vergoeding conform de Uitvoeringsregeling Verhuiskosten, zoals opgenomen in de CAO. 3. De werkgever zal aan de werknemer geen verhuisplicht opleggen indien de werknemer daartoe geen verzoek heeft ingediend. Artikel 22 Reiskosten woon / werkverkeer Indien een werknemer in verband met een verandering van werkplek meer kilometers moet reizen, zijnde woon / werkverkeer, ten opzichte van de oude situatie, dan heeft hij recht op een afbouwregeling met betrekking tot de meerkosten woon / werkverkeer na ingang van de wijziging en met in achtneming van de normen van de voor de werknemer geldende CAO. De afbouwregeling bestaat uit een vergoeding van de meerkosten op basis van de kilometervergoeding van de interne reiskostenvergoeding woon / werkverkeer (minus eigen bijdrage) welke boven de interne reiskostenvergoeding woon / werkverkeer worden gemaakt en wel als volgt: het eerste jaar 100% van de meerkosten het tweede jaar 75% van de meerkosten het derde jaar 50% van de meerkosten het vierde jaar 25% van de meerkosten Vervolgens worden de reiskosten vergoed overeenkomstig de interne reiskostenregeling woon / werkverkeer. Indien de werknemer wordt ingezet op meerdere locaties, wordt de locatie waar hij feitelijk het meest werkzaam is als standplaats aangemerkt. Voor de inzet op de andere werkplekken worden de reiskosten vergoed conform de vergoedingsregeling dienstreizen CAO Jeugdzorg. 14

15 Hoofdstuk 5 Adviescommissie Sociale Begeleiding Artikel 23 Instelling adviescommissie De werkgever stelt een Adviescommissie Sociale Begeleiding in. De onkosten van deze commissie worden gedragen door de werkgever. De werkgever draagt zorg voor de noodzakelijke secretariaatsondersteuning voor de commissie. Artikel 24 Taak van de adviescommissie De taak van de commissie is uitsluitend het op verzoek van de werkgever dan wel werknemer adviseren over de toepassing van de in de overeenkomst neergelegde bepalingen. Artikel 25 Samenstelling adviescommissie De commissie bestaat uit 3 externe leden: één lid op voorstel van de werkgever; één lid op voorstel van de werknemersorganisaties c.q. de ondernemingsraad; één door de leden te kiezen onafhankelijke voorzitter. Artikel 26 Rechten commissie De commissie heeft het recht: tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de directe leidinggevende(n); tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen, worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd. Artikel 27 Afhandeling voorgelegde kwestie De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een maand na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Het advies van de commissie is een zwaarwegend advies voor zowel de werkgever als de werknemer. De adviezen van de commissie worden schriftelijk ter hand gesteld van de werkgever en de werknemer. De werkgever beslist, met inachtneming van het zwaarwegende advies van de commissie, binnen vier weken na ontvangst van dit advies van de commissie. Het indienen van een verzoek bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding en de behandeling van het verzoek door de Adviescommissie heeft geen opschortende werking ten aanzien van de besluiten tot plaatsing en de daadwerkelijke plaatsingen. Artikel 28 Geheimhoudingsplicht Ten aanzien van aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 15

16 Artikel 29 Bijstand derde Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in deze overeenkomst bij de commissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. Kosten voor bijstand door een derde worden gedragen door de werknemer. 16

17 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 30 Nader overleg met vakorganisaties en inschakelen OR bij uitvoering 1. Indien naar het gezamenlijke oordeel van partijen de gerechtvaardigde indruk bestaat dat toepassing van deze overeenkomst, gezien de in deze overeenkomst geformuleerde uitgangspunten, tot onaanvaardbare uitkomsten leidt, zal nader overleg tussen partijen plaatsvinden. 2. De werkgever zal in het overleg met de OR afspraken maken over de wijze waarop de OR betrokken blijft bij de uitvoering van de reorganisatie. Artikel 31 Hardheidsclausule 1. Indien een strikte toepassing van de in deze overeenkomst opgenomen maatregelen in een individueel geval tot een situatie leidt, waardoor de werknemer onevenredig in zijn belangen wordt getroffen, kan de werkgever van deze maatregelen in positieve zin afwijken. 2. Een beslissing over de toepassing van lid 1 is uitsluitend voorbehouden aan de werkgever. 3. Indien tussen de werkgever en werknemer een verschil van mening bestaat over de getroffen regeling als bedoeld in lid 1, of over het ontbreken van een dergelijke regeling, zal in eerste instantie het verschil op verzoek van de werkgever dan wel van de werknemer ter advisering worden voorgelegd aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Dit laat onverlet het recht van betrokkenen het geschil bij de Commissie van Geschillen van de CAO of de rechter aanhangig te maken. De adviescommissie Sociale Begeleiding neemt geen geschil in behandeling dat reeds aan de Commissie van Geschillen van de CAO of de rechter is voorgelegd en / of staakt de behandeling van een geschil indien tijdens haar adviesprocedure een procedure omtrent hetzelfde geschil bij de Commissie van Geschillen van de CAO of de rechter aanhangig wordt gemaakt. 4. De partij die een geschil aanhangig maakt bij de Commissie van Geschillen van de CAO of de rechter, dient dit schriftelijk te melden bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding. 17

18 Aldus overeengekomen en door partijen ondertekend, 1. Stichting Het Poortje Justitiële Jeugdinrichting, (plaats) (naam en handtekening) (datum) 2. Vereniging ABVAKABO/FNV, (plaats) (naam en handtekening)... datum) 3. Vereniging C.N.V. Publieke Zaak,.. (plaats) (naam en handtekening) (datum) 18

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD EN ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 2 1. Werkingssfeer 4 2. Geldigheidsduur 4 3. a. Periodiek overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming in

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie