Zekerheid in valuta Verzekering van koersrisico

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zekerheid in valuta Verzekering van koersrisico"

Transcriptie

1 Zekerheid in valuta Verzekering van koersrisico

2 Atradius Dutch State Business biedt u de mogelijkheid het koersrisico bij transacties met buitenlandse afnemers, die in vreemde valuta moeten worden afgerekend, gedurende de offerteperiode te verzekeren. In tegenstelling tot een valuta-termijn-affaire (een forward (FRD) contract) heeft u bij een koersrisicoverzekering geen lever- of afnameplicht van vreemde valuta. Verzekering geschiedt op een wijze waarbij Atradius Dutch State Business een garantiekoers (forward koers) vaststelt waarna na het in werking treden van het contract het koersverschil wordt afgerekend (koersverliezen of winsten). Indien het betreffende exportcontract niet aan u gegund wordt, loopt de verzekering ten einde en zijn er voor u geen verdere verplichtingen meer. Valutasoort De standaard (traditionele geïndustrialiseerde OESO-landen) verhandelbare munten komen in aanmerking voor een verzekering. Dit zijn: USD (US Dollar), CHF (Zwitserse Frank), CAD (Canadese Dollar), GBP (Britse Pond), AUD (Australische Dollar), NZD (Nieuw- Zeelandse Dollar), JPY (Japanse Yen), NOK (Noorse Kroon), SEK (Zweedse Kroon) en DKK (Deense Kroon). Ook sommige (zogeheten) exotische munten kunnen verzekerd worden. In dit geval moet u denken aan valuta die gekoppeld zijn aan de euro of US Dollar, maar ook munten van bepaalde opkomende markten met een relatief hoog ontwikkelingsniveau zijn verzekerbaar. Op ad-hoc basis kan worden bezien of ook andere exotische munten voor dekking in aanmerking komen. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is de aanwezigheid van een ontwikkelde valutatermijnmarkt waarbij de FRDkoersen bepaald worden aan de hand van renteverschillen (gedekte interestpariteit). Een exotische munt verzekeren is duurder dan een standaardmunt. Voorwaarden offerte Verzekeren is alleen mogelijk indien de offerte een bindend karakter heeft: de prijs en voorwaarden dienen gedurende de offerteperiode ongewijzigd te blijven. Daarnaast mag er voor hetzelfde project niet gelijktijdig een zelfde offerte in Euro worden uitgebracht. Tevens dient de onderliggende exporttransactie te voldoen aan alle internationale afspraken, met name die in het kader van de Arrangement. Dit zijn OESO-afspraken over het voorkomen van concurrentievervalsende effecten van overheidssteun op het gebied van exportfinancieringen. Uiteraard dient ook voldaan te worden aan nationale regels ten aanzien van kredietverzekering. Voor de verzekering geldt dat u kunt kiezen uit een te verzekeren offerteperiode tot maximaal 36 maanden. Hierbij geldt dat hoe langer de verzekerde offerteperiode is, des te hoger de daarbij horende premie. Indien de offerteperiode uiteindelijk korter wordt dan voorzien, dan vindt premierestitutie plaats. Mocht de contractsom bij contractgunning lager zijn dan de initiële offertewaarde, dan zal de verzekerde waarde in de polis pro rata worden verlaagd, tenzij sprake is van een in delen splitsbare offerte en dit in het aanvraagformulier ook als zodanig is gespecificeerd. In dat geval zal de verzekerde waarde per deel worden aangepast. Aanvraagprocedure en garantiekoers Een koersrisicoverzekering dient te worden aangevraagd voordat de offerte wordt ingediend. Een garantiekoers kan tot 5 werkdagen voor indiening van de offerte worden aangevraagd. Bij het aangaan van een koersrisicoverzeke- 2 Atradius

3 ring zal Atradius Dutch State Business u een garantiekoers geven die geldig is op de afloopdatum van de offerteperiode; deze is gebaseerd op de ECBreferentiekoers en de renteverschillen tussen de rente op de te verzekeren munt en de rente op de euro gedurende de looptijd van de offerteperiode. Ter bepaling van de garantiekoers kunt u zelf kiezen voor de periode (maximaal 36 maanden). Flexibiliteit in het afrekenmoment De door u vooraf aangevraagde verzekerde periode hoeft in de praktijk niet samen te vallen met de offerteperiode. U kunt kiezen om de verzekering langer te laten lopen dan uw eigen ingediende offerte. Om deze reden heeft u de mogelijkheid om het afrekenmoment bij een effectief contract onder de koersrisicopolis terug te rollen in de tijd. In dat geval heeft u recht op gedeeltelijke premierestitutie en eventuele verrekening van de hierboven genoemde renteverschillen. De einddatum van de verzekering is bij een effectief contract altijd de laatst mogelijke datum van de afrekening van het koersresultaat. Premie De premie is samengesteld uit een vaste en een variabele premiecomponent. De vaste component bedraagt in beginsel 0,5% van de verzekerde contractsom. Dit premiebedrag is gemaximeerd op EUR (behorende bij een verzekerd bedrag in EUR van 25 miljoen; bij een groter verzekerd contractbedrag loopt de vaste premie component niet op). De variabele premiecomponent bedraagt 1/6% (0,1667%) per maand voor de standaardvaluta. Voor de exotische munten is deze prijs 1/4% (0,25%) per maand. Betaling van de premie geschiedt niet in zijn geheel vooraf, zoals gebruikelijk bij de verzekering van kapitaalgoederentransacties. Er vindt een splitsing plaats tussen de premie die betaald moet worden bij het aangaan van de verzekering en het deel van de premie dat later betaald mag worden. Bij afsluiting van de verzekering betaalt u 1/20e deel (ofwel 5%) van de totale verschuldigde vaste en variabele premie (het zogenaamde vooraf deel). Het restant brengen wij slechts bij u in rekening indien u het contract gegund krijgt. Mocht de offerte aan u gegund worden en is het contract effectief geworden, dan wordt op dat moment het restant van de verschuldigde premie in rekening gebracht. Koersverlies of koerswinst Als het exportcontract aan u is gegund en effectief geworden, dan moet er onder de koersrisicoverzekering worden afgerekend. Indien de waarde van de valuta geapprecieerd is ten opzichte van de waarde op het moment van aangaan van de koersrisicoverzekering, bent u verplicht de meerwaarde boven de vastgestelde garantiekoers die u ontvangt aan Atradius Dutch State Business af te dragen. Mocht echter de waarde van de ontvangen bedragen op

4 het afrekenmoment minder waard zijn dan verwacht, door depreciatie van de gecontracteerde valuta, dan zal Atradius Dutch State Business u het verschil vergoeden. Mocht het tijdstip van de afrekening eerder vallen dan de oorspronkelijk overeengekomen offerteperiode dan kunt u er ook voor kiezen aan het eind van die laatste periode af te rekenen. Bij de afrekening van de premie onder de koersrisicoverzekering vinden 3 berekeningen plaats: 1. het restant van de offertepremie (over de werkelijke periode en voor zover het contract gegund is en effectief geworden) over het werkelijke contractbedrag; 2. rentebaten of rentelasten als gevolg van en afhankelijk van het definitieve afrekenmoment; 3. een verrekening van eventueel te veel vooraf betaalde variabele premie in de offertefase over het initiële contractbedrag. Verderop in deze brochure treft u enkele rekenvoorbeelden aan. Eigen risico Het is mogelijk om voor het variabele gedeelte van de premie een eigen risico -deel in de polis op te nemen. Dit houdt in dat over het koersverschil (garantiekoers minus koers op de afrekendatum) tot een bepaald percentage van de garantiekoers geen schade-uitkering plaatsvindt. U kunt zelf een keuze maken uit drie mogelijkheden die wij aanbieden voor de hoogte van het eigen risico. In ruil hiervoor vindt een korting op de premie plaats, afhankelijk van de hoogte van het eigen risico. Het eigen risico wordt alleen toegepast voor het te compenseren koersverlies: de koerswinst dient volledig afgedragen te worden. U kunt kiezen uit een eigenrisicodeel van 1%, 1,5% of 2,5%. De premiekorting die hier tegenover staat (in procenten op jaarbasis) is respectievelijk 0,5%, 0,7% en 1,1%. Het gekozen eigen risico wordt in het overzicht van uw polis eveneens uitgedrukt in een koers, de zogenaamde drempelkoers. Pas indien en voor zover de afrekenkoers lager is dan deze drempelkoers zal Atradius Dutch State Business overgaan tot compensatie van het koersverlies. Een voorbeeld van de toepassing van het eigen risico vindt u in rekenvoorbeeld Atradius

5 In onderstaande tabel worden de opties weergegeven (in procenten): Eigen risico premiekorting [1] 1 0,5 1,5 0,7 2,5 1,1 [1] De premiekorting is een percentage op jaarbasis en wordt in mindering gebracht op de variabele premiecomponent. Voorbeeld Indien de offerteperiode 6 maanden bedraagt voor een standaard munt, dan zou de variabele premie 1/6% * 6 = 1% bedragen. Indien u een eigen risico wenst van 1,5%, komt de prijs met de korting echter uit op 1% -/- 0,5* 0,7% = 01% -/- 0,35% = 0,65%. Ook nu geldt de splitsing upfront < > restant. Bij afgifte van de polis betaalt u derhalve 5% * 0,65% = 0,0325% aan variabele premie. N.B. De korting heeft geen invloed op de vaste premiecomponent. Verlengen verzekering en beëindigen polis Als de offerteperiode voorbij is en er is nog geen duidelijkheid over de afloop van de offerte, wordt de polis in beginsel automatisch verlengd voor een periode van 3 maanden, of indien u daarom verzoekt voor een kortere of langere periode. U betaalt dan slechts de variabele premiecomponent en bij verlenging wederom slechts het gedeelte vooraf. Wel wordt er naar de garantiekoersen gekeken: indien op het moment van verlengen van de offerteperiode de berekende garantiekoers in waarde gedaald is (bijvoorbeeld initieel EUR 1 = USD 1,38 tegen EUR 1 = USD 1,40 op moment van ingaan van de verlenging), wordt deze neerwaarts aangepast. U heeft dan echter de mogelijkheid de polis op dat moment te beëindigen: u krijgt immers minder dekking, want het gegarandeerde bedrag in EUR neemt af. Is op het moment van verlengen de garantiekoers voor u gunstiger (oftewel, de EURtegenwaarde van het contract in valuta zou toenemen), dan behoudt u de oorspronkelijk afgegeven garantiekoers. Het is ook mogelijk dat het contract weliswaar aan u gegund is, maar nog niet effectief: er moet nog aan een aantal voorwaarden ( Conditions Precedent ) worden voldaan. Hiertoe dient de oorspronkelijk verzekerde periode verlengd te worden. In een dergelijke situatie wordt de garantiekoers niet aangepast en is de vooraf te betalen variabele premie voor de verlengde periode verschuldigd. Het beëindigen van de polis kan dus op de hiervoor beschreven manier plaatsvinden. In andere gevallen kan niet zonder meer de polis worden beëindigd, tenzij er een verklaring van de opdrachtgever is overgelegd waaruit blijkt dat de offerte is ingetrokken of de offerte is gegund aan een derde partij. Tenslotte kan de polis ook beëindigd worden als de betalingsrisicoverzekering voor dezelfde offerte door de betreffende verzekeraar niet gehonoreerd is. Meeverzekeren van meerwerk Mits vooraf aangegeven is het meeverzekeren van meerwerk mogelijk tot een maximum van 30% van het contractbedrag, Een verzoek tot verhoging van de verzekerde waarde tijdens de looptijd van de offerte wordt gezien als een nieuwe aanvraag voor de verhoging. De uiteindelijke contractprijs (inclusief het overeengekomen meerwerk) wordt gehanteerd als basis waarover wordt afgerekend. Ook is de uiteindelijke contractprijs de basis waarop de premie wordt gebaseerd. U dient de omvang van het uiteindelijke contract schriftelijk aan te tonen. Separate betalingsrisicoverzekering Een verzekering voor het risico dat debiteur niet aan haar betalingsverplichting onder haar contract voldoet kunt u apart bij Atradius Dutch State Business aanvragen. In de context van de koersrisicoverzekering wordt dit als een volledig gescheiden dekking gezien. Rekenvoorbeeld 1 Offerteperiode 6 maanden Contractbedrag USD ,-- Garantiekoers EUR 1 = USD 1,3767; gegarandeerd EUR bedrag ,-- Vaste premie vooraf: 5% * 0,5% * ,-- = EUR 2.724,-- Variabele premie vooraf: 5% * (0,1667%)*6 * ,-- = EUR 5.449,-- (geen eigen risico). Totaal aan vooraf premie: EUR 8.173,-- = 0,075%. Restant: EUR ,-- oftewel 1,425% Totale premie: EUR ,-- oftewel 1,50% Atradius 5

6 Rekenvoorbeeld 2 Offerteperiode 9 maanden Contractbedrag PLN ,-- Garantiekoers EUR 1 = PLN 4.300,--. gegarandeerd EUR bedrag ,-- Vaste premie vooraf: 5% * 0,5% * ,-- = EUR 7.500,-- => dit bedrag wordt gemaximeerd op EUR 6.250,--. Klant kiest voor een eigen risico van 1,5% p.a. Variabele premie vooraf: 5% * (0,1667%*1,5)* 9 * ,-- -/- 5% (0,7%*9/12)* ,-- = EUR ,-- -/- EUR 7.875,-- = EUR ,-- Totaal aan premie vooraf: EUR ,-- = 0,10711%. Restant: EUR ,-- oftewel 2,03458% Totale premie: EUR ,-- oftewel 2,14166% Rekenvoorbeeld 3 Uitgestelde offerteperiode 4 maanden Contract bedrag GBP Initiële garantiekoers EUR 1 = GBP 0,88. gegarandeerd EUR bedrag ,-- Nieuwe garantiekoers EUR 1 = GBP 0,89, nieuw gegarandeerd EUR bedrag ,--. Let op; een mindere dekking! Verzekerde heeft het recht de polis te beëindigen. Mocht u echter akkoord gaan met deze nieuwe garantiekoers is er slechts variabele premie vooraf verschuldigd. Variabele premie vooraf 5% * (0,1667%) * 4 * ,-- = EUR ,-- = 0,033% Restant: EUR ,-- oftewel 0,6335% Totale premie: EUR ,-- oftewel 0,6668%

7 Rekenvoorbeeld 4 Contract is gegund en effectief geworden (afrekenen) Origineel contractbedrag USD ,-- tegenwaarde EUR ,-- Daadwerkelijk contractbedrag USD ,-- tegenwaarde EUR ,-- Garantiekoers EUR 1 = USD 1,375 Startdatum 1/6/2011 Einddatum 31/12/2011 Afrekendatum 15/12/2011 Forward koers voor rentekosten-baten USD 1,38 ECB-referentiekoers op 15/12/2011 USD 1,385 3 premieberekeningen en één afrekening. 1. het werkelijke restant van de offertepremie (over de werkelijke periode en voor zover het contract gegund is en effectief is verklaard, dus over het werkelijke contractbedrag); 2. rentebaten of rentelasten; 3. een verrekening van teveel betaalde variabele premie vooraf in de offertefase 1. Restant vaste premiecomponent: (betaalbaar door verzekerde aan Atradius Dutch State Business) 0,95 * 0,5% * EUR ,-- = EUR ,-- ( onder de bovengrens ) Restant variabele premiecomponent 0,95 * (197/360*12) * 0,1667% * EUR ,-- = EUR ,-- 2. Rentekosten (voor verzekerde in dit geval) [1] USD ,-- * ( oorspronkelijke koers -/- nieuwe FRD voor rentepunten ) = USD * ( 1/1,38 -/- 1/1,385) = EUR ,-- 3. Teveel betaalde variabele upfront premie; (te ontvangen door verzekerde van Atradius Dutch State Business) EUR ,-- * 5% * 0,1667% * (16/360*12) = EUR 647,-- Totale kosten verzekerde: EUR ,-- +/+ EUR ,-- -/- EUR 647,-- = EUR ,-- Afrekening van koerswinst of verlies (koersverlies in dit geval, verzekerde is ontvangende partij): De ECB-referentiekoers op moment van afrekenen geeft minder EUR per USD dan de garantiekoers. USD * (1/1,385 -/- 1/1,375) = * (0, /- 0,72727) = EUR -/ ,-- betaalt Atradius Dutch State Business aan verzekerde. [1] in feite wordt er (agv het terugrollen) afgerekend tegen de nieuwe FRD voor de rente-punten (de SPT ECB referentiekoers vervalt ) USD * (1/1,38 -/- 1/1,375) = -/- EUR ,-- Atradius Dutch State Business betaalt EUR -/ /+ EUR = EUR -/ ,-- (afrekenen tegen SPT +/+ rentepunten) De totale resulterende cashflow voor de verzekerde bedraagt: EUR -/ ,-- +/+ EUR ,-- = EUR -/ ,-- Totale kosten voor verzekerde +/+ EUR ,-- -/- EUR 647,-- -/- EUR ,-- = EUR ,-- Atradius 7

8 Rekenvoorbeeld 5 Contract is gegund en effectief geworden (afrekenen) USD bedrag: ,-- ECB-referentiekoers op afrekenmoment EUR 1 = USD 1,362 Garantiekoers EUR 1 = USD 1,375 ECB-referentiekoers op moment van afrekenen geeft meer EUR per USD dan de garantiekoers. (koerswinst in dit geval: verzekerde is afdragende partij). USD ,-- * (1/1,362 -/- 1/1,375) = ,-- * (0,7342 -/- 0,72727) = EUR ,-- betaalt verzekerde aan Atradius Dutch State Business. U heeft de mogelijkheid om bij grote koerswinsten (> EUR ,--) gespreid de koerswinsten af te dragen (max. 5 halfjaarlijkse termijnen). NB: in rekenvoorbeeld 5 is de 19/20 (95%) premie berekening (en evt. rentebaten of lasten en variabele looptijdcorrectie vooraf) buiten beschouwing gelaten N Atradius David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam Postbus JD Amsterdam, Nederland. Tel Handelsregister Amsterdam Geregistreerd: Atradius Dutch State Business NV

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor de salarisadministratie. Deze informatie kan u ondersteunen bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie