Bankgaranties Zo werkt het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bankgaranties Zo werkt het"

Transcriptie

1 Bankgaranties Zo werkt het

2 Zo werkt een bankgarantie Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de ING. Deze overeenkomst houdt in dat de ING op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Het recht van de begunstigde tot betaling onder een bankgarantie wordt volledig bepaald door de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bankgarantie. Als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, betaalt de ING het bankgarantie bedrag geheel of gedeeltelijk aan de begunstigde uit. ING Bank N.V. is één van de grootste aanbieders van financiële producten in Nederland. Klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt ING Bank N.V. in verzekeringen. Deze handleiding is geldig vanaf juli De informatie uit deze handleiding kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl. ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr , Amsterdam.

3 Bankgaranties Zo werkt het Bij een bankgarantie zijn de volgende partijen betrokken: Opdrachtgever/Contragarant: De opdrachtgever of contragarant is de organisatie die de ING verzoekt om voor zijn rekening en risico een bankgarantie te stellen en die de terugbetaling van de door de ING onder de bankgarantie betaalde bedragen garandeert door middel van een contragarantie. Begunstigde: De begunstigde is de partij waarmee de contractant de verplichting is aangegaan. De begunstigde heeft het recht om de bankgarantie te claimen. Als de claim voldoet aan de voorwaarden in de bankgarantie, ontvangt de begunstigde het geclaimde bedrag. Contractant: De contractant is de organisatie die de verplichting is aangegaan welke door de bankgarantie gegarandeerd wordt. Meestal is de contractant dezelfde organisatie als de opdrachtgever, maar het kan ook een andere partij zijn. Dan is er sprake van derdenonderzetting. Buitenlandse bank: dit komt voor bij een indirecte of adviserende structuur. In deze structuren is er een andere tweede (buitenlandse) bank betrokken. In deze gevallen worden de volgende rollen onderkend: - Instruerende bank: de bank die een ander bank de opdracht geeft een bankgarantie te stellen. - Adviserende bank: de bank die de bankgarantie doorstuurt naar de begunstigde. De adviserende bank heeft geen betalingsverplichting onder de door hem geadviseerde bankgarantie. Wel heeft de adviserende bank de plicht om de authenticiteit van de ontvangen bankgarantie te checken voordat deze wordt doorgestuurd naar de begunstigde. - Garantiestellende bank: de bank die daadwerkelijk de bankgarantie stelt (de garant). Bankgaranties: zo werkt het juli

4 Bankgarantie structuren Er is onderscheid te maken tussen een directe en een indirecte bankgarantie: Directe bankgarantiestructuur Bij een directe bankgarantiestructuur verzoekt de opdrachtgever de ING in Amsterdam een bankgarantie af te geven. De begunstigde (die in Nederland of buitenland gevestigd kan zijn) dient hiermee akkoord te gaan. De ING in Amsterdam staat dan rechtstreeks (direct) garant ten opzichte van de begunstigde. De begunstigde zal een eventueel verzoek tot betaling dan ook moeten indienen bij de ING in Amsterdam. Een directe bankgarantie kan gesteld worden in de vorm van een akte of kan door middel van SWIFT aan een (buitenlandse) bank worden verzonden met het verzoek deze bankgarantie aan de begunstigde te overhandigen. Directe bankgarantiestructuur per akte De bankgarantie wordt door de ING in Amsterdam in de vorm van een akte verstuurd naar de begunstigde. Zie onderstaand overzicht. ING Bank N.V. Garantie Begustigde Contragarantie Contract Relatie Figuur 1: Directe bankgarantiestructuur per akte Directe bankgarantie per SWIFT De bankgarantie wordt door de ING Amsterdam gesteld en per SWIFT naar een andere, meestal buitenlandse bank gestuurd met het verzoek om deze te overhandigen aan de begunstigde. De buitenlandse bank fungeert als een postbus en is geen formele partij in de totstandkoming van de bank garantie. De buitenlandse bank heeft slechts de rol van adviserende bank. ING Bank N.V. Garantie Externe bank Contragarantie Garantie Relatie Contract Begustigde Figuur 2: Directe bankgarantiestructuur per SWIFT. Bankgaranties: zo werkt het juli

5 Indirecte bankgarantiestructuur Een buitenlandse begunstigde wil liever een bankgarantie ontvangen van een (buitenlandse) bank gevestigd in zijn eigen land. In dat geval verzoekt de opdrachtgever de ING in Amsterdam om een lokale bank (kan ook een ING vestiging zijn) gevestigd in het land van de begunstigde te instrueren om een bankgarantie te stellen ten gunste van deze begunstigde. De lokale bank geeft dan de bankgarantie af, terwijl de ING Amsterdam een contragarantie afgeeft aan de lokale bank. De begunstigde kan nooit betaling claimen bij de ING Amsterdam. Als de lokale bank een claim onder de bankgarantie moet uitbetalen zal zij terugbetaling ontvangen van de ING in Amsterdam. De ING in Amsterdam verhaalt zich op de opdrachtgever. ING Bank N.V. Contragarantie Externe bank Contragarantie Garantie Relatie Contract Begustigde Figuur 3: Indirecte bankgarantiestructuur Als een bankgarantie gesteld wordt via een indirecte bankgarantiestructuur vindt de communicatie tussen de ING Amsterdam en de derde bank altijd plaats via SWIFT. SWIFT is een van de meest gebruikte elektronische kanalen waarmee banken via een beveiligd communicatieprotocol onderling met elkaar communiceren. Bankgaranties: zo werkt het juli

6 Standaard ING bankgarantie versus eigen bankgarantietekst De ING hanteert een aantal standaard bankgarantie modellen. Dit zijn modellen die in de markt gangbaar zijn (bijv. de huurgarantie van de Raad voor Onroerende zaken) of modellen die door de ING zijn ontwikkeld (de zogenaamde ING modellen). Bankgaranties die worden afgegeven conform de tekst van een beschikbaar ING model worden beschouwd als een standaard bankgarantie. Uit ervaring blijkt dat een ING model in de meeste gevallen voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en de begunstigde. Als u of de begunstigde een eigen bankgarantietekst wenst, kunt u via het aanvraagformulier een tekstvoorstel indienen. Deze tekst zal wel door de ING akkoord moeten worden bevonden. Als er wijzigingen nodig zijn, neemt de ING contact met u op. Hierdoor kan de afhandeling langer duren dan de standaard verwerkingstijd van 3 dagen. Contragarantie Alvorens een bankgarantie naar de begunstigde gestuurd kan worden dient de opdrachtgever een contragarantie te tekenen. Deze contragarantie vindt u achter het uitgeprinte aanvraagformulier. De contragarantie is een standaard zekerheid gesteld ten gunste van de ING. De contragarantie geeft de ING de mogelijkheid om zich te verhalen op het vermogen van de opdrachtgever/contragarant in het geval dat er een verzoek tot betaling onder de bankgarantie wordt gedaan door de begunstigde. De contragarantie blijft van kracht tot de ING heeft kunnen vaststellen dat de bankgarantie is vervallen. Claim onder een bankgarantie Een claim is een verzoek van de begunstigde tot het (gedeeltelijk) uitbetalen van een bankgarantie. De begunstigde dient zijn betalingsverzoek (claim) conform de voorwaarden van een bankgarantie in te dienen. Bij de beoordeling van de claim verdiept de ING zich niet in de overeenkomst tussen de contractant en de begunstigde. Als het betalings verzoek voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bankgarantie betaalt de ING het bankgarantiebedrag geheel of gedeeltelijk uit. De begunstigde kan een bankgarantie tot het maximum bedrag of een gedeelte daarvan inroepen. Bij een gedeeltelijk claim blijft de bankgarantie na uitbetalen van de claim doorlopen voor het restantbedrag (het in de bank garantie genoemde maximum bedrag minus het geclaimde bedrag). Na volledige uitbetaling van de bankgarantie komt de bankgarantie in principe te vervallen. Bankgaranties die gesteld zijn voor douanevervoer zijn hierop een uitzondering. Deze bankgaranties hebben een zogenaamd revolverend karakter. Dit betekent dat deze bankgaranties na het uitbetalen van een claim weer kunnen worden ingeroepen voor het oorspronkelijke in de bankgarantie genoemde maximumbedrag. Bankgaranties: zo werkt het juli

7 Het vervallen van een bankgarantie Als de ING vaststelt dat de begunstigde geen rechten meer kan ontlenen aan de bankgarantie kan deze komen te vervallen. Redenen hiervoor zijn: het bereiken van de in de bankgarantie opgenomen einddatum; ontvangst van een door de begunstigde rechtsgeldig getekende verklaring (bij voorkeur samen met de originele bankgarantie) waarin de begunstigde verklaart dat hij geen rechten meer aan de bankgarantie kan ontlenen. De verklaring van de begunstigde dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: (1) het desbetreffende bankgarantienummer, (2) een verklaring van de begunstigde dat de desbetreffende bankgarantie kan komen te vervallen en (3) een rechtsgeldige handtekening van de begunstigde; en Na volledige uitbetaling (als gevolg van een claim) in de bankgarantie genoemde maximumbedrag. Als de ING de bankgarantie laat vervallen, dan wordt het bedrag dat op de Zakelijke Rekening of onder de kredietfaciliteit is geblokkeerd weer vrijgegeven en zal er niet langer provisie in rekening worden gebracht. Indien de bankgarantie is gesteld via een indirecte bankgarantiestructuur kan de blokkade pas opgeheven worden als de contra garantie die door de ING Amsterdam gesteld is ten gunste van de derde (lokale) bank is vervallen. Het vervallen van de contragarantie is afhankelijk van de voorwaarden die in de contragarantie zijn opgenomen. Indien er geen einddatum is opgenomen in de contragarantie vervalt de bankgarantie zodra ING Amsterdam décharge heeft ontvangen van de buitenlandse bank. Het wijzigen van een bankgarantie Tijdens de looptijd van de bankgarantie kunnen bepaalde wijzigingen nodig zijn. Via het online wijzigingsformulier kunnen de volgende wijzigingen worden aangevraagd: Verlenging van de looptijd van de bankgarantie; Verhoging van het in de bankgarantie genoemde maximumbedrag; Wijziging van de rekening waarop het in de bankgarantie genoemde maximumbedrag is geblokkeerd; en Wijziging van de rekening waarvan de provisiekosten en behandelingskosten worden afgeschreven. Voor overige wijzigingen kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur via telefoonnummer of adres Als het in de bankgarantie genoemde maximumbedrag moet worden verlaagd of de looptijd van de bankgarantie moet worden verkort, dan kunnen deze wijzigingen alleen worden doorgevoerd als ING hiervoor een rechtsgeldig getekende, schriftelijke opdracht van de begunstigde ontvangt. Bankgaranties: zo werkt het juli

8 Veelgestelde vragen Betrokken partijen Wie is de opdrachtgever? De opdrachtgever (of contragarant) is de organisatie die de ING verzoekt om voor zijn rekening en risico een bankgarantie op te stellen. De opdrachtgever tekent hiervoor een contra garantie en laat zijn Zakelijke Rekening of Zakelijk Krediet bij de ING blokkeren. Er kunnen meerdere opdrachtgevers zijn. Wie is de contractant? De contractant is de organisatie die de verplichting is aangegaan welke door de bankgarantie gegarandeerd wordt. Meestal is de contractant dezelfde organisatie als de opdracht gever, maar het kan ook een andere partij zijn. Dan is er sprake van derdenonderzetting. Wie is de begunstigde? De begunstigde is de partij met wie de contractant de verplichting is aangegaan. De begunstigde heeft het recht om de bankgarantie te claimen. Als de claim voldoet aan de voorwaarden in de bankgarantie, ontvangt de begunstigde het geclaimde bedrag. Wie is de garant? De bank die de bankgarantie onder haar aansprakelijkheid stelt, wat leidt tot een overeenkomst met de begunstigde. Wat is de rol van de adviserende bank? De adviserende bank ontvangt de bankgarantie van de garantiestellende bank en zendt haar naar de begunstigde. De adviserende bank neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich tegenover de begunstigde met betrekking tot de bankgarantie. De adviserende bank controleert alleen de authenticiteit van de door haar geadviseerde bankgarantie. Wat is de rol van de bankgarantiestellende bank? De bank die op basis van de instructies van de instruerende bank onder haar volledige aansprakelijkheid een bankgarantie stelt aan de begunstigde. De bankgarantiestellende bank ontvangt een contragarantie van de instruerende bank. Wat is de rol van de instruerende bank? De bank die op verzoek van de opdrachtgever de bankgarantiestellende bank instrueert een bankgarantie te stellen. De instruerende bank heeft geen contractuele relatie met de begunstigde. De instruerende bank verstrekt een contragarantie aan de bankgarantiestellende bank. Bankgaranties: zo werkt het juli

9 Bankgarantiestructuren Wat is een directe bankgarantiestructuur? Een begunstigde (die in Nederland of buitenland gevestigd kan zijn) is akkoord dat hij een bankgarantie ontvangt die gesteld is door de ING in Amsterdam. De opdrachtgever verzoekt de ING in Amsterdam een bankgarantie af te geven voor zijn rekening en risico. De ING in Amsterdam staat dan recht streeks (direct) garant ten opzichte van de begunstigde. Begunstigde zal een eventuele claim onder de bankgarantie moeten indienen bij de ING in Amsterdam. Wat is een indirecte bankgarantiestructuur? Een buitenlandse begunstigde wil liever een bankgarantie ontvangen van een (buitenlandse) bank in zijn eigen land. U verzoekt de ING om een lokale bank (kan ook ING vestiging zijn) in het land van uw begunstigde te instrueren om een bankgarantie te stellen ten gunste van de begunstigde. Deze bank stelt de bankgarantie, terwijl de ING opereert als instruerende bank zonder enige contractuele verhouding met de begunstigde. De begunstigde kan nooit betaling claimen bij de ING in Amsterdam. Als de bankgarantie stellende bank een claim onder de bankgarantie moet uitbetalen, zal zij terugbetaling ontvangen van de ING in Amsterdam. De ING in Amsterdam verhaalt zich op de opdrachtgever. Wat is een adviserende bankgarantiestructuur? Een structuur waarbij een adviserende bank in het land van de begunstigde wordt gevraagd de authenticiteit van de door haar geadviseerde bankgarantie te controleren en de bankgarantie aan de begunstigde door te sturen. Een adviserende bank heeft geen betalingsverplichting onder de bankgarantie. Wat is SWIFT? SWIFT is een beveiligd communicatieprotocol dat banken gebruiken om met elkaar te communiceren. Bankgaranties: zo werkt het juli

10 Bankgarantiekenmerken Wat is een bankgarantie? Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de ING. Deze overeenkomst houdt in dat de ING op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Het recht van de begunstigde tot betaling onder een bankgarantie wordt volledig bepaald door de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bankgarantie. Als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, betaalt de ING het bankgarantiebedrag geheel of gedeeltelijk aan de begunstigde uit. Wat is een contragarantie? De contragarantie is een standaard zekerheid gesteld ten gunste van de ING. De contragarantie geeft de ING de mogelijkheid om zich te verhalen op het vermogen van de opdrachtgever/contragarant in het geval dat er een verzoek tot betaling onder de bankgarantie wordt gedaan door de begunstigde. Wat is een algemene contragarantie? Een algemene contragarantie is een standaard zekerheid gesteld ten gunste van de ING die van toepassing is op alle door de opdrachtgever aangevraagde bank garanties. De algemene contragarantie is opgenomen in de (krediet) documentatie van opdrachtgevers die veelvuldig bankgaranties aanvragen. Wat is derdenonderzetting? De contragarantie voor de af te geven bankgarantie is niet afkomstig van de contractant, maar van een derde partij. De derde partij die de contragarantie afgeeft maakt zich sterk voor de verplichtingen van de contractant. Bij bankgarantie aanvragen waar er sprake is van derdenonderzetting zal er door de ING beoordeeld worden of dit is toegestaan. Indien nodig zal hiervoor contact worden opgenomen met de contactpersoon zoals aangegeven op de desbetreffende aanvraag. Wat is een standaardmodel? Dit zijn modellen die in de markt beschikbaar zijn (bijv. de huurgarantie van de Raad voor Onroerende zaken) of modellen die door ING zijn ontwikkeld (de zogenaamde ING standaarden). Bankgaranties die kunnen worden afgegeven conform een beschikbaar standaard model wordt beschouwd als een standaard bankgarantie. Bankgaranties: zo werkt het juli

11 Wat is de looptijd van een bankgarantie? Dit is de periode waarin de begunstigde een claim kan indienen onder de bankgarantie. Voor de opdrachtgever is dit de periode waarin hij/zij wordt blootgesteld aan financieel risico, bankkosten moet betalen en waarin een deel van zijn kredietfaciliteiten, zekerheden en andere bronnen is geblokkeerd als zekerheid voor terugbetaling. Voor de ING is dit de periode waarin zij een latente verplichting heeft waarvoor zij reservefondsen moet hebben. Wat is een claim? Een claim is een verzoek van de begunstigde tot het (gedeeltelijk) uitbetalen van een bankgarantie. De begunstigde dient zijn betalingsverzoek conform de voorwaarden van de garantie in te dienen. De rol van de ING is voornamelijk beperkt tot het vaststellen dat de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie. De ING betaalt het geclaimde bedrag uit als de betalingsverzoek voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de bankgarantie. Procedures Wat zijn behandelingskosten? Kosten voor de behandeling van het stellen, wijzigen of claimen van een bankgarantie. Bij bankgaranties die via een buitenlandse bank gestuurd worden, zal de buitenlandse bank ook behandelingskosten in rekening brengen. Voor wie zijn rekening komen kosten van buitenlandse banken? De opdrachtgever is de partij die de behandelings kosten en het provisiebedrag van de garantie stellende bank en/of adviesprovisie van de adviserende danwel garantiestellende buitenlandse bank betaalt. Wat is de periode voor betaling van de claim? Deze periode is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en vooral de aard van de betalingsvoorwaarden en het soort documenten die zijn overlegd door de begunstigde. Een periode van ongeveer drie werkdagen wordt over het algemeen als redelijk beschouwd voor het uitbetalen van een reguliere claim onder een bankgarantie. Wat houdt een spoedafhandeling in? Een aanvraag met spoed geeft voorrang aan het verwerken van de bankgarantie, het versnelt de gebruikelijke doorlooptijd. Voor het aanvragen met spoed gelden aanvullende voorwaarden, onze bankgarantieadviseur kan u hierover informeren. Het is dan ook noodzakelijk om voor het indienen van de spoed bankgarantieaanvraag contact op te nemen met uw bankgarantieadviseur, zodat u aan uw bankgarantieadviseur specifieke eisen met betrekking tot uw aanvraag kan doorgeven en de haalbaarheid van verwerking aan uw wensen/verwachtingen kan worden getoetst. Bankgaranties: zo werkt het juli

12 Hoe kan ik mijn bankgarantieaanvraag indienen als ik geen scanner tot mijn beschikking heb? Mocht u niet in het bezit zijn van een scanner dan kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur om een alternatieve aanlevermethode af te stemmen. Uw bankgarantie adviseur is bereikbaar via onderstaand telefoonnummer of adres. Hoe kan ik een bankgarantie laten stellen voor de verplichtingen van meer dan een partij? Via het online aanvraagformulier is het niet mogelijk om meer dan een partij op te nemen als contractant (de partij die de verplichting is aangegaan waarvoor de garantie gesteld moet worden). Indien u een garantie dient te stellen waarin meerdere contractanten moeten worden opgenomen kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur om een alternatieve aanlevermethode af te stemmen. Waar kan ik terecht voor meer informatie? Voor overige informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur: Tel: Mail: Bankgaranties: zo werkt het juli

13 Meer weten over bankgaranties? Bel of stuur een naar

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie