JAARVERSLAG 2015 VAN VOEKS REGIO LEIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2015 VAN VOEKS REGIO LEIDEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2015 VAN VOEKS REGIO LEIDEN Algemeen (van de voorzitter) VOEKS stimuleert activiteiten, welzijnswerk en belangenbehartiging voor Shell gepensioneerden. VOEKS Regio Leiden is daarin één van de elf regio s die hun eigen activiteiten organiseren. De belangenbehartiging gebeurt centraal. Daarbij fungeert VOEKS als spreekbuis voor de pensionarissen van het Shell Pensioenfonds, door middel van geregelde contacten met het Pensioenfonds en Shell Nederland. VOEKS Regio Leiden maakt zich sterk voor het welzijn van (oudere) Voeksleden. Hiervoor zetten 14 contactpersonen samen met de regionale welzijnscoördinator zich met groot enthousiasme in en verdienen daarvoor grote waardering. Leden of hun partners die steun nodig hadden werden door de contactpersonen bezocht. Tevens boden zij hulp bij het vinden van overheidsloketten en bij contacten met onze ziektekostenverzekering bij het Zilveren Kruis. Verderop in dit verslag wordt over dit belangrijke werk in detail verslag gedaan. VOEKS Regio Leiden beoogt de band tussen oud-employees, wonend in deze regio, te versterken door een variëteit aan activiteiten te organiseren en aan de leden aan te bieden. Dit betrof diners in een aantal toplocaties in de regio, excursies, wandelingen, bezoeken aan musea, lezingen over actuele onderwerpen, dagtochten en andere vormen van vrijetijdsbesteding. De diners zijn sinds jaar en dag een groot succes. Helaas wordt, ondanks Robert Le Grand s grote inspanning, aan de andere activiteiten slechts door een beperkte groep leden deelgenomen. Zowel in absolute aantallen als in vergelijking met andere regio s is de belangstelling gering. We geloven niet dat in onze regio geen belangstelling is voor dergelijke activiteiten en zoeken naar mogelijkheden om de deelname te vergroten. Ook over de activiteiten in het afgelopen jaar wordt in dit verslag in detail verslag gedaan. Door deel te nemen in het landelijk hoofdbestuur en in werkgroepen tracht de Regio Leiden bij te dragen aan de belangenbehartiging voor de Shell gepensioneerden. Met enige trots vermelden we dat de secretaris van het landelijk hoofdbestuur uit onze regio afkomstig is. Het welzijnswerk en de activiteiten vragen veel inzet van hun respectievelijke regionale coördinatoren en een aanmerkelijk aantal vrijwilligers. Wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd. Minder zichtbaar voor de leden, maar in hoge mate ondersteunend voor deze inzet werd veel werk verzet door de regio secretaris Laurens Bijl en penningmeester Fred Beun. Zij verdienen daarmee ons aller waardering. Een aantal bijzonderheden van 2015 zijn al in deze inleiding het noemen waard. Als eerste de benoeming van onze oud-voorzitter Simon van den Broek tot Lid van Verdienste als dank voor de wijze waarop hij 9 jaar op bijzonder actieve en enthousiaste wijze de regio heeft als voorzitter heeft gediend. Wat weinigen hebben kunnen waarnemen was (en is) daarnaast zijn actieve inzet in het landelijk bestuur. Bij zijn afscheid tijdens de jaarvergadering op 28 januari werden zijn grote bijdragen voor VOEKS nogmaals belicht. Ook vanuit deze plaats nogmaals onze dank! Veel werk is verricht op het gebied van de communicatie naar de leden. De regionale nieuwsbrief, waarvoor Fred Geiger zich sterk maakte heeft een groeiend aantal lezers. De harmonisatie van de regionale nieuwsbrieven binnen de landelijke communicatie vergde veel aandacht en werk. Fred, grote dank daarvoor. Ook veel waardering voor Piet Zipp, die ook in het afgelopen jaar weer een aantal VOEKS leden heeft geholpen met hun communicatie met het Zilveren kruis en hulp anderszins. De administratieve ondersteuning van het welzijnswerk kreeg verder vorm door nieuwe handboeken en verdere voortgang met de integratie van centrale en regionale leden administratie. De samenvoeging van de functies van regionaal welzijnscoördinator en ledenadministrateur was bij de aanvang van 2015 al wel een feit, maar de praktische invulling van de nieuwe rol in de dagelijkse praktijk was nieuw en werd door de fantastische inzet van Leny de Graaf een groot succes. Door het hoofdbestuur werden een aantal rationalisaties doorgevoerd. Dit leidde er onder meer toe dat niet alle de door de regio georganiseerde diners niet langer werden gesubsidieerd. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een vermindering van het aantal deelnemers. De dinerclub is één van de pijlers van het sociale gezicht van VOEKS Regio Leiden. Dank aan de gastheren Cees van der Meer, Jan Janssen, Fred Beun en Fred Geiger. Ook voor 2016 is door het regiobestuur een plan voor de diverse activiteiten gemaakt. Continuering van het welzijnswerk, het vinden van een antwoord op de als maar afnemende belangstelling voor regio activiteiten anders dan dineren en verdere integratie van ledenadministratie en leden communicatie met de landelijke VOEKS organisatie zijn daarin speerpunten. jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 1

2 ZKA- consulent De consulent voor de zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea (ZKA) heeft een rustig jaar achter de rug. In een aantal gevallen is doorverwezen naar de persoonlijk zorgcoach van ZKA. De zorgcoaches hebben goed kunnen helpen; het systeem werkt naar tevredenheid. Het komt voor de mensen niet tevreden zijn over hun zorgverzekering omdat ze niet begrepen hebben hoe het systeem werkt. In zulke gevallen verschaft de ZKA-consulent opheldering. Welzijnswerk In de regio Leiden zijn nu 14 contactpersonen voor het Welzijnswerk met veel enthousiasme en grote inzet actief met het bezoeken van 75 jarigen en 80 plussers in goede en in moeilijke tijden. Ook werd er aandacht besteed aan de jongere leden en partners door middel van een bezoek of telefoontje bij ziekte indien dit bekend was en bij overlijden van hun partner als dat op prijs gesteld werd. Per 1 januari 2016 stopt Mevr. A. Hoekstra na bijna 10 Jaar als contactpersoon in een deel van Voorschoten. Ze wordt opgevolgd door de heer B. Pek. Voor de toekomst zullen we weer nieuwe contactpersonen nodig hebben om hier en daar het aantal af te leggen bezoeken beter te kunnen verdelen. De groep oudere leden wordt steeds groter. Bij de nieuwe leden wordt er bij het telefonisch welkomstgesprek ook gevraagd of ze interesse hebben in dit werk. We hopen zo, dat er in de toekomst genoeg contactpersonen zijn voor het Welzijnswerk. De contactpersonen kwamen in april en in november bij elkaar. Een deel van het programma op 23 april was samen met de overige vrijwilligers en bestuur en bestond uit een rondleiding door de hal waar de praalwagens van de bloemencorso werden opgestoken. Daarna volgde een lunch bij Nederzandt aan de Langevelderslag te Noordwijk. Na de lunch kwamen de contactpersonen Welzijn bij elkaar om met elkaar vast te leggen welk thema behandeld zou worden in november. Ook werden verder lopende zaken en informatie uit de Landelijke Voeks organisatie besproken. Op 19 november waren, naast algemene zaken, de onderwerpen van de themadag: Levensloop testament en Veranderingen in het erfrecht. De coördinator bezocht twee landelijke bijeenkomsten voor de regiocoördinatoren in Amersfoort en Den Haag. Deze vonden dit jaar plaats in maart en juli. In maart werd de nieuwe map voor de regiocoördinatoren behandeld en in juli was er met de regiocoördinatoren uit de regio Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leiden met de nieuwe Algemene landelijke welzijnscoördinator Dhr. A. Don een ontmoeting om te inventariseren hoe in de regio s het Welzijnswerk werd gedaan en wat de planning was voor het komend jaar. Naast de map voor de regiocoördinatoren is ook de map voor de contactpersonen vernieuwd. Op 17 december waren de regiocoördinatoren uitgenodigd voor een kerstdiner met het hoofdbestuur. In 2015 werden zoals men in onze regio gewend is, zowel de leden als de partners bezocht. De contactpersonen hebben rond de verjaardagen totaal 253 bezoeken afgelegd waarvan 196 aan leden en 57 aan partners. Er zijn voor de verjaardagen en condoleance 186 kaarten verzonden of rondgebracht. Tevens werden 12 leden bezocht vanwege een kroonjaar van hun huwelijk. Er waren zelfs huwelijken van 65 jaar bij. Rond Kerst legden de contactpersonen nogmaals 193 bezoeken af en werden 369 Kerstkaarten verzonden of rondgebracht. Door de vele enthousiaste reacties zowel op de bezoeken als kaarten van de leden en hun partners blijkt dat er grote waardering en behoefte is aan het Welzijnswerk zoals dat nu gedaan wordt. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ondanks inspanningen onzerzijds zijn sommige gegevens niet beschikbaar, bijvoorbeeld de huwelijksdatum, of een nieuwe partner. Bij de landelijke administratie zijn deze gegevens niet beschikbaar. De leden kunnen ons helpen aan de juiste gegevens. Geef mutaties aan ons door! Afgelegde bezoeken: Leden 187 Leden 75 jaar, die een Voeksglas kregen 9 Kerstbezoeken leden 193 Bezoeken t.g.v. huwelijk 12 Subtotaal 401 Partners (2 e bezoek leden) 57 Totaal bezoeken 458 jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 2

3 Ledenadministratie Begin 2015 had de regio Leiden 528 leden met totaal 317 partners en 2 donateurs. Op 31 december bedroeg het aantal leden 566 met 335 partners en 1 donateur. In het lopend jaar zijn de landelijke mutatie bestanden goed bekeken en in overleg hier en daar verbeterd. Er wordt momenteel landelijk een evaluatie en inventarisatie gedaan betreffende de ledenadministratie. Ook het veranderen van adressen wordt niet altijd doorgegeven. Om een goed en juist ledenbestand te houden hebben we wel de medewerking van alle Leden nodig. Vooral voor de contactpersonen Welzijn zijn deze gegevens van belang. Dit jaar hebben we ook alle adressen benaderd die nog geen Nieuwsbrief Leiden ontvingen met het gevolg dat van deze groep het merendeel deze nu ontvangen. De Welzijnscoördinator is vanwege het uitvoeren van het welzijnswerk en de welzijnsgegevens de grootste gebruiker van het regioledenbestand. De actie- en mutatie lijsten worden zowel digitaal als op papier in een handzame vorm aan de contactpersonen geleverd. Dit gebeurt nu grotendeels automatisch via de computer. Donateurs Partners Leden Totaal 31 december december december Achtergebl. partners 2015 geen lid -3-3 Verschil 2015 t.o.v Overleden Nieuwe leden Van andere regio Verhuisd naar andere Regio -2-6 Achtergebl. partners 2014 geen lid -2 Achtergebl. partners 2015 lid gew Opgezegd Totaal mutaties Het Pensioenfonds krijgt gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie; deze gegevens worden doorgegeven aan Voeks. Maar soms zijn deze gegevens niet compleet. Als een Voekslid in een instelling wordt geplaatst krijgt hij/zij het adres van de instelling. Niet vermeld wordt dat de partner blijft wonen op het oude adres en dat dit als contactadres gebruikt moet blijven worden. Bij verhuizing kan het telefoonnummer veranderen; het adres kan veranderen. Allemaal zaken die wij niet weten als het betreffende lid geen verhuisbericht stuurt. U kunt zelf controleren hoe u en uw partner geregistreerd staan, op de centrale website van Voeks (www.voeks.nl). Enkele gegevens kunt daar zelf wijzigen; de overige graag doorgeven per , post of telefoon. Jaartotalen Donateurs Partners Leden Totaal jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 3

4 Leeftijdsopbouw leden, Voeks Leiden < Secretariaat Het regiobestuur vergaderde 9x, in de maanden januari, februari, maart, mei, juli, augustus, oktober, november en december. Daarbij werd enkele keren gebruik gemaakt van Skype om een bestuurslid in het buitenland toch mee te laten vergaderen. De jaarlijkse regionale ledenvergadering vond plaats op 28 januari in het Gemeente Centrum te Oegstgeest. Er waren 35 personen aanwezig (inclusief de bestuursleden en afgevaardigden van het Voeks Dagelijks Bestuur). Aansluitend konden de aanwezigen deelnemen aan het maandelijkse diner van de dinerclub, dat plaatsvond in een restaurant op loopafstand van de vergaderlocatie. Tijdens de ledenvergadering trad Simon van den Broek af als voorzitter, na de statutair maximale zittingsduur van 3x 3 jaar. Als blijk van waardering voor Simon s bijdrage aan het Voekswerk werd hij benoemd tot Lid van Verdienste. Simon werd opgevolgd door Ton Sluman. De samenstelling van het bestuur bleef verder ongewijzigd: Laurens Bijl (secretaris), Fred Beun (penningmeester), Leny de Graaf-Wijsman (coördinator welzijnswerk en ledenadministratie) en Robert Le Grand (coördinator activiteiten). Voor elk van de 10 edities van Voeksnieuws werd een bijdrage geleverd voor het regionieuws, soms met een foto van een excursie. Activiteiten Ook in 2015 waren de etentjes van de dinerclub weer een vaste waarde in het activiteiten programma, waaraan iedere keer met enthousiasme werd deelgenomen. Voor de overige uitstapjes waren er echter een paar kinken in de kabel doordat het bezoek aan het Gemeenlandshuis en de rondleiding door de kantoren en het laboratorium in Rijswijk geen doorgang konden vinden, omdat die instellingen dat soort activiteiten niet meer accommodeerden. Aangezien onze leden in het recentere verleden ook al eens een bezoek hadden gebracht aan paleis Soestdijk en de Studio Beeld en Geluid en er weinig belangstelling was voor een bezoek aan het Archeon, werd het programma nogal gewijzigd. Na het bezoek aan Naturalis kwamen daarvoor in de plaats een rondrit door de Amsterdamse Waterleidingduinen per paard en wagen, een stadswandeling langs de Leidse Hofjes door mevrouw Eyckenschild, een bezoek aan het museum Kröller Müller, waar een speciale tentoonstelling over Vincent van Gogh was en een lezing over bijzondere Chinese Vrouwen, die vanaf het begin van de vorige eeuw nadrukkelijk hun stempel op de Chinese geschiedenis hadden gedrukt. Na afloop van de meeste uitstapjes werd er nog prettig nagekaart onder het genot van een lunch of een drankje met een hapje. Al met al een geslaagd jaar. jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 4

5 Deelname dinerclub: Datum Deelnemers Omschrijving Dinerclub 28-jan de Jonker Deelname activiteiten: 25-feb Upstairs 25-mrt Het Wapen van Noordwijkerhout 29-apr Akropolis 27-mei Mas o Menos 24-jun Paerdenburgh 29-jul Brasserie Park 26-aug Culivaart 30-sep Sevens, Oud-Ade 28-okt Hollandsche Tuyn 18-nov KTS 16-dec Moerbei Totaal 241 Gemiddeld 20 Datum Deelnemers Omschrijving Activiteiten 5-mrt Naturalis 9-apr Waterleidingduinen 24-jul Stadswandeling Leiden 24-sept-15 7 Kröller Müller 26-nov Chinese Vrouwen Totaal 65 Gemiddeld 13 Communicatie Voeks en Voeks regio Leiden gebruiken 4 communicatiemiddelen om met de leden in contact te blijven: 1) Voeksnieuws Voeksnieuws is het maandblad van Voeks, dat wordt toegezonden aan alle pensionarissen van het Shell Pensioenfonds (dus ook als men geen lid is van Voeks). Belangrijke rubrieken zijn: Belangenbehartiging door Voeks en Nieuws uit de regio s. Daarnaast worden er herinneringen opgehaald, bezienswaardigheden besproken, etc. 2) Centrale Voeks Website Op de centrale website voeks.nl is informatie te vinden over Voeks in het algemeen. Ook kan men daar terecht om de eigen gegevens in te zien en (deels) aan te passen, als dat nodig is. De centrale website en een aantal regio websites zijn geïntegreerd en hebben een soortgelijke vormgeving. Voor de regio Leiden is dat (nog) niet gebeurd, omdat er geen urgentie voor was; de website is in 2014 nog gemoderniseerd. jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 5

6 3) Website regio Leiden De website van Voeks regio Leiden (Voeks-Leiden.nl) heeft weinig wijzigingen ondergaan in De publicaties zijn de gebruikelijk activiteiten van dinerclub en de culturele activiteiten. Het bezoek aan de website in de periode september 2014 november 2015 is flink toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in Per maand bezochten 400 personen de website, tegen 227 in dezelfde periode in In 2015 is er een geringe daling in het gebruik van tablets (b.v. ipad, nu 10% was 15%) en een kleine toename van mobiele apparaten (smartphone, nu 6 %, was 5 %). 4) Nieuwsbrief van de regio Leiden In 2015 zijn 10 Nieuwsbrieven verstuurd naar ca. 280 abonnees, (40 meer dan in 2014). Tevens werd een enquête verstuurd over de restaurantkeuze voor de dinerclub. Die enquête werd door een 20-tal leden ingevuld. De inhoud omvat verder invitaties voor dinerclub, culturele activiteiten en de ledenvergadering. Circa 65 % van de ontvangers opent de nieuwsbrief ook daadwerkelijk. Dat is niet wezenlijk anders dan in voorgaande jaren. Wie de Nieuwsbrief nog niet ontvangt kan zijn/haar adres doorgeven via de websites voeks.nl of voeks-leiden.nl. Een mailtje sturen naar kan ook. jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 6

7 Financieel overzicht Budget Actueel 2015 en Budget 2016 Inkomsten Budget 2015 Actueel Budget 2016 Uitkering Centrale Kas , , ,00 Inhouding Centrale Kas 1.300,00 Ontvangen Rente 40,00 26,41 20,00 Overige Inkomsten Totaal a , , ,00 Uitgaven Regio Bestuurkosten 1.950, , ,00 Welzijnswerk Kosten 5.632, , ,00 Activiteiten 500,00 970, ,00 Diner kosten 2.000, , ,00 Totaal b , , ,00 Restant Budget 2013 a - b 1.949,22 BALANS per per Eigen Vermogen Reserves 2.902, ,88 Inhouding Centrale Kas ,00 Restant Budget 438, ,22 Totaal Eigen Vermogen 3.340, ,10 Activa Bestuursrekening ABN-AMRO 208,41 259,51 Spaarrekening ABN-AMRO 3.445, ,00 Debiteuren - 581,10 Totaal Activa 3.654, ,61 Passiva Crediteuren (welzijn Q4) 65,92 954,51 Vooruit ontvangen 247,20 168,00 Totaal Passiva 313, ,51 Totaal Activa/Passiva 3.340, ,10 Fred Beun jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 7

8 Voeksleden en partners overleden in 2015 Dit jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van 23 leden of hun partners. Hun namen vindt u in de bijgaande lijst. Wij herdenken de leden: Naam Woonplaats Leeftijd Overleden op Dhr. C. van der Ploeg Voorschoten Dhr. Ing. J. de Boer Voorschoten Dhr. W.C.J. Burki Voorschoten Mevr. M.J. van der Louw Sterk Alphen a/d Rijn Mevr. J.H.A.P. van Dalen Koster Voorschoten Dhr. J.F. Köhler Noordwijk ZH Dhr. N. Troost Oegstgeest Dhr. A. Faas Noordwijk ZH Dhr. Dr. G. Dallinga Leiden Dhr. R. Ouwehand Rijnsburg Mevr. C.M.C. van Leeuwen van Agten Voorschoten Dhr. Ing. J. Korving Voorschoten Mevr. J. van Deventer Blom Leiden Dhr. D.H. van Nieuwenhuizen Oegstgeest Dhr. J. Boersma Sassenheim Dhr. W.F. Timmerman Oegstgeest En de partners van leden: Naam Woonplaats Leeftijd Overleden op Mevr. G. Stoffer Lokkerbol Hazerswoude-Rijndijk Mevr. D. Brandsma Warmond Mevr. G.P. Geldhof Kuster Voorschoten Mevr. Q. van der Harst Buurman Voorschoten Mevr. N. van Beele Buurman Katwijk Mevr. P. Krijnen Wissekerke Noordwijk ZH Mevr. A.Y. Schenk Krediet Voorschoten jaarverslag 2015 Voeks regio Leiden goedgekeurd.docx 8

JAARVERSLAG 2016 VAN VOEKS REGIO LEIDEN

JAARVERSLAG 2016 VAN VOEKS REGIO LEIDEN JAARVERSLAG 2016 VAN VOEKS REGIO LEIDEN Algemeen (van de voorzitter) VOEKS stimuleert activiteiten, welzijnswerk en belangenbehartiging voor Shell gepensioneerden. VOEKS Regio Leiden is daarin één van

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per **

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per 01-01-2017 ** Versie 10 februari 2017 Assumburg 73-I, 1081 GB Amsterdam Telefoon: 020-642 82 48 info@vvenl.nl www.vvenl.nl Aan het bestuur van ** VvE Nassaukade 12

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum

Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Vereniging van Vrienden van het Jopie Huisman Museum KvK 40004327 RSIN/Fiscaal nr. 8025.43.339 Adres Noard

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

Stichting Fietsmaatjes Teylingen Jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Begroting 2016 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Teylingen

Stichting Fietsmaatjes Teylingen Jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Begroting 2016 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Teylingen Stichting Fietsmaatjes Teylingen Jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Begroting 2016 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Teylingen Geschreven door: Jan Burgmeijer (bestuurslid) Vastgesteld door

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling... 3 Balans... 4 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013 Buurtvereniging De Onderstal Berlicum Inhoud 1. Algemeen 2. Leden 3. Vergaderingen 4. Activiteiten 5. Lief en Leed 6. Financiële verantwoording 7. Vrijwilligers 1. Algemeen Het bestuur bestond in 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Notulen van de 46 e Regionale Ledenvergadering van VOEKS regio Leiden, 29 januari 2014

Notulen van de 46 e Regionale Ledenvergadering van VOEKS regio Leiden, 29 januari 2014 Notulen van de 46 e Regionale Ledenvergadering van VOEKS regio Leiden, 29 januari 2014 Lokatie: Kapelzaal van het Gemeente Centrum te Oegstgeest Aanwezig: Fred Beun; Simon v.d. Broek; Laurens Bijl; Joop

Nadere informatie

Geregistreerd als gemoedsbezwaarde? U leest hier wat erbij komt kijken.

Geregistreerd als gemoedsbezwaarde? U leest hier wat erbij komt kijken. Geregistreerd als gemoedsbezwaarde? U leest hier wat erbij komt kijken. Regeling gemoedsbezwaarde Als gemoedsbezwaarde betaalt u geen verzekeringspremies Wlz of Zvw, wel een bijdragevervangende belasting.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 29 oktober 2015, balans per 31-12-2014 Kolommenstaat: begroting 2014, exploitatie 2014 begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 en begroting 2016 Toelichtingen

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 Boekjaar Dit verslag gaat over een boekjaar van 1 augustus 2014 t/m 31 augustus 2015. Er is een maand

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Stichting Ga JAARREKENING 2013

Stichting Ga JAARREKENING 2013 Stichting Ga JAARREKENING 2013 STICHTING GA Amersfoort, juni 2014 Voor u ligt de jaarrekening 2013 van Stichting Ga. Onze doelstelling hebben we dit jaar vormgegeven door verschillende zendelingen te ondersteunen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011

Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007 KG AMSTERDAM Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Inleiding financieel jaarverslag Balans per 31-12-2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Dordrecht, januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichtingen 7 9 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

JAARVERSLAG 2012. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt INLEIDING Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt. De kern van de activiteiten zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Samenvatting en conclusies Respons Op 4 maart 2014 is een digitale enquête verstuurd naar 342 leden van de VWG Zuid- Kennemerland. Alleen de leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de VWG, jeugd en

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Het gebruik van e-books van de bibliotheek Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Campagne 2016 Van 14 januari tot en met 22 februari hebben de Nederlandse bibliotheken campagne gevoerd voor e-books.

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Postbus 907 7301 BD Apeldoorn : 071-5210070 Leiden, februari 2017 Nieuwsbrief 2017-1 Beste leden, Januari, een saaie maand. De feestdagen zijn voorbij,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2014 2015.

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2014 2015. Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2014 2015. Fiscaal nummer/rsin 812405079 Contactgegevens Stichting Paulusfonds, Ereprijs 1 1391TA Abcoude 1. Doelstelling De Stichting Paulusfonds stelt zich ten doel

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Welzijnswerk. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Voorwoord. Oktober 2006

Welzijnswerk. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Voorwoord. Oktober 2006 Page 1 of 14 Welzijnswerk Oktober 2006 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Voorwoord 3. Doelstelling van VOEKS Welzijnswerk 4. Onze mensmiddelen en hoe houden wij die pool in stand 5. Welke vormen van aandacht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven Jaarrekening 2015 Inhoud 1. Verslag van het stichtingsbestuur 2. Algemeen 3. Jaarrekening 1 Verslag van het stichtingsbestuur Het jaar 2015 hebben we met een mooi

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011

JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011 JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 3 Financieel verslag 6 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Staat van baten en lasten 2011 8 3 Toelichting balans 9 4 Toelichting

Nadere informatie

Notulen van de 60 e Voeks algemene ledenvergadering van regio Het Noorden te Assen op 19 februari 2014

Notulen van de 60 e Voeks algemene ledenvergadering van regio Het Noorden te Assen op 19 februari 2014 Notulen van de 60 e Voeks algemene ledenvergadering van regio Het Noorden te Assen op 19 februari 2014 Opening Voorzitter Ton Vas opent om 14.00 uur deze 60e vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2012 Nieuwsbrief 2012-1

Nadere informatie

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016 Jaarverslag 2015 10 januari 2016 Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl www.reeenopvangwesterwolde.nl Bankrek. nr. NL71ABNA043.66.63.600 Ingeschreven

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar 2011-2012 1 Balans 1 aug 2011 1 aug 2012 1 aug 2012 1 aug 2013 Bezittingen Kas Stam Giro Stam

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA11520938/EUR Aandelenfonds Europa Obligatiefonds Europa LA LIAB januari 601,976 368,331 1,498 971,804.98 7,214.41

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de VOEKS regio Leiden, 22 maart 2006.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de VOEKS regio Leiden, 22 maart 2006. Notulen van de algemene ledenvergadering van de VOEKS regio Leiden, 22 maart 2006. 1. Opening. De waarnemend voorzitter, Herman Krijnen, opent de achtendertigste algemene ledenvergadering van VOEKS regio

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert 2012-2013 - 2014 Inhoud Inleiding p. 2 Jaarverslag 2014 p. 3 Jaarplan 2015 p. 5 Resultaten p. 6 Balansmutaties 2012 p. 7 Balansmutaties 2013 p. 8 Balansmutaties

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014.

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014. Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014. Fiscaal nummer/rsin 812405079 Contactgegevens Stichting Paulusfonds, Torenlaan 56 1391AN Abcoude 1. Doelstelling De Stichting Paulusfonds stelt zich ten doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee.

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee. KBO Middelburg Veere JAARVERSLAG 2012 1. Algemeen. Begin 2012 hadden we het aantal van 279 leden bereikt. Helaas is ledenverlies door opzeggingen wegens o.a het hoge contributie bedrag, verhuizingen, het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Schoolfonds Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs Scala College, beter bekend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de contactpersonen:

Aandachtspunten voor de contactpersonen: Aandachtspunten voor de contactpersonen: Hoe gaan wij met vrijwilligers om? De visie van de Parochie (.naam) is, om een ontmoetingsplaats te zijn, met een eigen gezicht binnen onze samenleving waar uit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie