Besluit m.e.r.-beoordeling aanmeldingsnotitie. Knipscheer Infrastructuur, Installatieweg Dronten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit m.e.r.-beoordeling aanmeldingsnotitie. Knipscheer Infrastructuur, Installatieweg Dronten"

Transcriptie

1 Besluit m.e.r.-beoordeling aanmeldingsnotitie Knipscheer Infrastructuur, Installatieweg Dronten

2 Aanvraagnummer: HZ_MER_BT Overdijk Bestemmingsplan- en Milieuadvies De heer S. Overdijk Wierumerwei CW Hantumhuizen Locatie: Knipscheer Infrastructuur Installatieweg KM Dronten Onderwerp: M.E.R-beoordelingsbesluit Datum aanvraag: Kenmerk OFGV: HZ_MER_BT Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

3 Inleiding Op 2 december 2016 is een aanmeldingsnotitie binnengekomen van Knipscheer Infrastructuur bij de gemeente Dronten in verband met de herindeling van de locatie aan de Installatieweg te Dronten. Knipscheer is een aannemersbedrijf waar af en toe gebruik wordt gemaakt van een puinbreker. Binnen de inrichting zal zand en menggranulaat van het breken worden opgeslagen in afwachting van verdere verwerking in de wegenbouw. Deze activiteit valt niet onder één van de categorieën genoemd in onderdeel C van de bijlage, behorend bij het Besluit milieueffectrapportage, zodat geen directe verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport bestaat. De activiteit valt wel onder categorie 18.1 (De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7.) van onderdeel D van voornoemd besluit vanwege handelingen met een capaciteit van 50 ton per dag of meer (puinbrekersinstallatie). Dit betekent dat op grond van het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer een beslissing moeten worden genomen omtrent de vraag of voor de genoemde activiteit een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Besluit Gelet op de overwegingen, besluit ik dat bij de voorbereiding van de aanvraag om de omgevingsvergunning volgens artikel 2.1, lid 1 onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Datum: Het college van burgemeester en wethouders van Dronten, Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooit en Vechtstreek, Namens deze, ing. G.P. Bouwhuis Teamleider Vergunningen Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

4 Bezwaar Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. In een later stadium kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning. Daarbij kunnen eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing worden aangegeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken. Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

5 Aanleiding Knipscheer Infrastructuur heeft het voornemen om de locatie aan de Installatieweg te Dronten te herindelen. Knipscheer is een aannemersbedrijf waar af en toe gebruik wordt gemaakt van een puinbreker. Binnen de inrichting zal zand en menggranulaat van het breken worden opgeslagen in afwachting van verdere verwerking in de wegenbouw. Er is dan ook een M.e.r beoordeling, op grond van art 7.17 van de Wet milieubeheer, in verband met het voornemen tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het reviseren van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en het be- en verwerken van afval-, bouw- en grondstoffen door Knipscheer Infrastructuur te Dronten ingediend. De aangevraagde verandering wordt volgens het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als het verwijderen van afvalstoffen. Uit een uitspraak van het Europees hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in cat. D18.1, bijlage l bij het Besluit m.e.r. breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen. Het betreft hier: uitspraak Europees Hof inde zaak Massafra ( : C-486/04, overweging 44). De capaciteit van de installaties bedraagt 100 tot 150 ton per uur. Deze verandering wordt derhalve begrepen onder categorie 18.1 van lijst D van bijlage 1 bij het Besluit milieueffectrapportage. Bevoegd gezag Het project betreft de verandering van een inrichting zoals bedoeld in Onderdeel C, categorie 28.4 van Bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht. De opslag van gevaarlijke afvalstoffen is kleiner dan 50 ton, daardoor valt de inrichting niet onder categorie 5.3 van het RIE en is daarmee geen inrichting met een IPPC installatie. Ingevolge artikel 3.3 aanhef, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) in samenhang met onderdeel C, categorie 28.1, aanhef onder b. in samenhang met onderdeel C, categorie 28.4 aanhef, onder a, sub 6o van Bijlage I behorende bij het Bor is het college van burgemeester en wethouders van Dronten bevoegd gezag met betrekking tot de besluitvorming omtrent dit project en tevens voor de onderhavige mer-beoordeling. Per 1 januari 2013 is het uitvoeren van een m.e.r. beoordeling gemandateerd aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Toetsingskader Voor een project van deze omvang hoeft alleen een MER te worden opgesteld, wanneer daartoe door of namens gemeente Dronten, als bevoegd gezag voor het verlenen van de benodigde vergunning, wordt besloten. Het uitgangspunt bij een m.e.r.-beoordeling is dat het maken van een MER niet nodig is, tenzij de voorgenomen vestiging vanwege bijzondere omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij zijn beslissing dient het bevoegd gezag rekening te houden met de ingevolge artikel 4, lid 3 van de EU-richtlijn ( ; Richtlijn 2011/92/EU) (verder: EU-richtlijn milieueffectbeoordeling) in samenhang met in bijlage III bij deze EU-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. Deze omstandigheden hebben betrekking op: a. De kenmerken van het project; b. De plaats waar het project wordt verricht; c. De kenmerken van het potentiële effect van het project. Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

6 Beoordeling 1. Kenmerken van het project De omvang van het project De inrichting van Knipscheer Infrastructuur aan de Installatieweg op het (niet geluidgezoneerde) industrieterrein Dronten-Noord wordt heringericht. Tevens wordt het terrein in noordwestelijke richting uitgebreid. Het bestaande terrein werd voorheen hoofdzakelijk gebruikt voor de op- en overslag van zand. Naast zand worden nu ook andere diverse soorten menggranulaten en te recyclen (wegenbouwkundig) puin op- en overgeslagen. Ten behoeve van het breken van puin tot granulaat zal ten hoogste 12 dagen per jaar een mobiele breek- en zeefinstallatie binnen de inrichting worden ingezet. De werkzaamheden en activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de dag- en avondperiode. In de nachtperiode is rekening gehouden met enkele transportbewegingen van een aankomende en/of vertrekkende vrachtwagen (voor 7.00 uur of na uur). De aanverwante activiteiten als laden en lossen en het wisselen van containers vinden niet in de nachtperiode plaats. Per vrachtwagen wordt ongebroken puin naar de inrichting vervoerd. De maximale opslagcapaciteit van ongebroken puin is 2700 m 3 per jaar. Maximaal 12 keer per jaar wordt het puin gebroken. De verwerkingscapaciteit van de breker is 100 tot 150 ton per uur (afhankelijk van de mate van grofheid van het puin). De verwerkingscapaciteit per jaar is ton. Het gebroken puin wordt menggranulaat (gebroken steen, gebroken puin en gebroken asfalt). Dit materiaal wordt door het bedrijf weer gebruikt bij infrastructurele werken. Er treedt geen cumulatie met andere nieuwe projecten in de omgeving op. Dit betekent dat voor de effectbeoordeling als gevolg van het project uitgegaan kan worden van een project dat bijdraagt aan de reeds aanwezige achtergrondbelasting van de luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidemissie en afvalwater. Luchtkwaliteit Bij de opslag van zand en gebroken puin en bij het breken van puin komen emissies naar de lucht vrij. In de vigerende vergunning van 1 mei 2012 zijn al voorschriften opgenomen om deze emissies te beperken. Uitgangspunt van de vergunning is dat moet worden voldaan aan de emissie-eisen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. Door het aanvragen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisie) zullen deze emissies in de nieuwe situatie opnieuw worden beoordeeld. Het aantal dagelijkse verkeersbewegingen van en naar de inrichting zal na realisatie van het project niet toenemen ten opzichte van de huidige vergunde situatie. De grondstoffen die vrijkomen uit de eigen breker zijn reeds binnen de inrichting aanwezig. In plaats van afvoer van deze afvalstoffen uit de inrichting zoals nu gebeurt, worden deze stoffen ingezet als grondstof. Door het verkleinen van het puin wordt het minder volumineus, er zullen dan ook minder vrachtwagenbewegingen voor de afvoer van het menggranulaat nodig zijn. Bodemkwaliteit Het risico van bodemverontreiniging ten gevolge van de realisatie van het project wordt in het kader van de vergunningprocedure getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De activiteiten van de inrichting die als bodembedreigend worden aangemerkt zijn reeds vergund. Er komen geen nieuwe potentieel bodembedreigende activiteiten bij. De activiteiten zijn niet zodanig dat belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect. Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

7 Geluid De omliggende woningen zijn alle bedrijfswoningen die zijn gesitueerd op het bedrijventerrein Dronten-Noord. Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening bedraagt de toelaatbare geluidbelasting 55 db(a) etmaalwaarde. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat de inrichting ter plaatse van deze woningen kan voldoen aan voornoemde grenswaarde, zowel in de aan te vragen representatieve als incidentele bedrijfssituatie. Voor wat betreft de maximale geluidniveaus (L Amax ) kan worden voldaan aan de algemene grenswaarden van respectievelijk 70 en 65 db(a) in de dag- en avondperiode. In de nachtperiode wordt de algemene grenswaarde van 60 db(a) met ten hoogste 5 db(a) overschreden ten gevolge van het in-/uitrijden via de meest zuidoostelijke toegang van het terrein. Aan deze grenswaarde kan worden voldaan indien het verkeer in de nachtperiode uitsluitend gebruik maakt van de meer noordwestelijk gelegen hoofdin- /uitgang van het terrein. Voor de omliggende woningen betekent dit echter geen verbetering van de akoestische situatie, omdat in dat geval alle verkeersbewegingen worden afgewikkeld langs de voorzijde van deze woningen over de openbare weg, waardoor ter plaatse hogere maximale geluidniveaus optreden (die geen onderdeel van de beoordeling vormen omdat deze het gevolg zijn van rijbewegingen over de openbare weg). Het verdient derhalve aanbeveling om voor de nachtperiode ter plaatse van de omliggende bedrijfswoningen een maximaal geluidniveau toe te staan van L Amax = 65 db(a) overeenkomend met de maximale grenswaarde c.q. ontheffingswaarde als beschreven in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Door voorschriften in de revisievergunning op te nemen zal de geluidsemissie voldoende worden beheerst. Afvalwater Er zal geen sprake zijn van toename van afvalwater. Er treedt verder geen verandering op in de wijze waarop het afvalwater wordt behandeld. De activiteiten zijn derhalve niet zodanig van aard en/of omvang dat belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen Bij de productie is energie en water benodigd. Het project zal leiden tot een toename van het gebruik aan de hulpstoffen energie en water. De benodigde stoffen zijn niet bijzonder schaars. De activiteiten zijn niet zodanig dat belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden met betrekking tot dit aspect. De productie van afvalstoffen Het project betreft het vergroten van de hoeveelheid menggranulaat door het breken van puin. De grondstoffen bestaan uit afvalstoffen die reeds binnen de inrichting zijn aangevoerd dan wel afkomstig zijn van de eigen puinbreker. Voor alle afvalstoffen die binnen de inrichting worden ingezameld en be- en/of verwerkt geldt, dat wordt voldaan aan de minimum standaard voor be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, zoals beschreven in het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (verder: LAP2). Het vrijkomen van nieuwe afvalstoffen is voor het overige zeer beperkt. Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën Het project heeft geen bijzondere risico s. Er worden geen gevaarlijke stoffen toegepast in het productieproces. De producten zijn niet brand of explosiegevaarlijk. Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

8 2. Plaats van het project Het bestaande grondgebruik Het project zal plaats vinden op een bestaand industrieterrein binnen een bestaande inrichting. De activiteit wordt nu reeds uitgevoerd binnen de inrichting waarbij de benodigde bodembeschermende maatregelen reeds zijn genomen. De directe omgeving van het project bestaat uit een bedrijfsterrein, woningen, oppervlaktewater en een haven. Geen van deze gebieden wordt als gevolg van dit project significant beïnvloed. Relevante beoordeling effecten op gebieden buiten de inrichting (het project) Er treedt als gevolg van het project geen areaalverlies van natuurgebieden op, terwijl er voorts geen barrièrewerking en/of versnippering van natuurgebieden optreedt, omdat het project gevestigd wordt op een bestaand industrieterrein. Het project vormt geen barrière in de ecologische hoofstructuur. Het project wordt niet gevestigd in de directe omgeving van de Ecologische hoofdstructuur, Natura 2000 gebieden of andere gebieden waarvoor in het bijzonder aan het opnamevermogen dient te worden getoetst te weten wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones, door de EU-llidstaten aangewezen krachtens EU-Richtlijn 79/409/EEG en EU-Richtlijn 92/43/EEG en gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden. Er treedt als gevolg van het project geen relevante verandering van de geluidsbelasting op. De geluidscontour is in overeenstemming met de geldenden kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur. Er treedt als gevolg van het project geen toename van stofoverlast op. Woongebieden liggen op een significante afstand zodat dat een bijdrage van de stofoverlast aan de achtergrond aldaar verwaarloosbaar is. Er treedt als gevolg van het project geen verhoging van geuremissie op. De materialen en processen zijn vrijwel geurvrij. Er is als gevolg van het project geen effect op instandhoudingsdoelstellingen van beschermde flora en fauna (Flora en Faunawet). Er ontstaat als gevolg van het project geen overlast door zwerfvuil en/of ongedierte. Er ontstaat als gevolg van het project geen risico op eventuele brandoverslag naar de omgeving. Er worden voor de bodem beschermende maatregelen getroffen om verontreiniging te voorkomen conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming. Daardoor wordt bodemverontreiniging voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar minimum beperkt. 3. Kenmerken van het potentiële effect van het project Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen (Bijlage III bij de EU-Richtlijn milieueffectbeoordeling): het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); het grensoverschrijdende karakter van het effect; de waarschijnlijkheid van het effect; duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

9 De effecten beperken zich tot de directe omgeving van de inrichting en hebben geen grensoverschrijdend karakter. De kenmerken van de potentiële aspecten zijn beschreven bij de hinderaspecten die kenmerkend zijn voor het project. Er is geen sprake van een ongewoon grote of complexe inrichting. Na beëindiging van de activiteiten zijn er geen onomkeerbare effecten op de omgeving ten opzichte van de huidige situatie. Conclusie Uit het voorgaande blijkt dat er ten aanzien van de voorgenomen activiteit geen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport. De belangrijkste overwegingen hierin zijn: Het is een bestaande locatie waar reeds productie van menggranulaat plaats vindt; De locatie ligt niet in een gevoelig gebied zoals aangegeven in het Besluit milieueffectrapportage; De hinder blijft binnen wettelijke grenswaarden of gemeentelijk beleid; Er zijn geen bijzondere risico s voor verontreiniging van bodem of grondwater, oppervlaktewater dan wel ongevallen met afvalstoffen. De activiteiten hebben geen onomkeerbare effecten op de omgeving als het bedrijf beëindigd wordt. Kenmerk /HZ_MER_BT van 9 Dronten

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

1. Grotere maximale hoeveelheid kunststofafval die binnen de inrichting mag worden opgeslagen (maximale opslagcapaciteit).

1. Grotere maximale hoeveelheid kunststofafval die binnen de inrichting mag worden opgeslagen (maximale opslagcapaciteit). Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. Grotere maximale

Nadere informatie

Besluit Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Gooische Bierbrouwerij B.V. Naarderstraat 8 Hilversum

Besluit Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Gooische Bierbrouwerij B.V. Naarderstraat 8 Hilversum Besluit Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Gooische Bierbrouwerij B.V. Naarderstraat 8 Hilversum Kenmerk Verzoek: HZ_WABO-46238 en olo nummer 2473719 Locatie: Gooische Bierbrouwerij B.V. Naarderstraat

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere 1 4 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Brouwerij Stijl Mevrouw G.C.J. Geraads- Broeren Fellinilaan 151 1325 TW ALMERE Locatie: Fellinilaan

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK 0 2 JUN 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK Beoordelingsbesluit MER-plicht omgevingsvergunning Caron Recycling, Mortelstraat 9 te Lelystad OM G EV1N GS DI E N ST FLEVOLAND & Guul EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

non-ferrometals B.V.

non-ferrometals B.V. EMtriEVINEisiDIENsiT FlevoLAND & Goot EN VEtrHTSrREEK lï1.. Í, beoordel ingsbesl u it Project vestiging I oprichting Recco non-ferrometals B.V. Montageweg 2 Emmeloord s> JS t) CIMBE\/INBTDIENTT -o Ë Pnovrncre

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg O M G EVi N G S D i E N ST FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere O M G EV1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODi EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr

ONTWERPBESCHIKKING. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr ONTWERPBESCHIKKING Omgevingsvergunning beperkte milieutoets datum: 28 juni 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016-0629 Aanvraag Op 24 maart 2016 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Nadere informatie

BESLUIT D.D. 24 FEBRUARI NR. MPM15841 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN VAN GELDERLAND

BESLUIT D.D. 24 FEBRUARI NR. MPM15841 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN VAN GELDERLAND BESLUIT D.D. 24 FEBRUARI 2009 - NR. MPM15841 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN VAN GELDERLAND Wet milieubeheer Beoordelingsplicht milieu effectrapportage AANLEIDING Bij brief van 6 februari 2009, ontvangen op

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant a. op de op 17 november 2004 bij hen ingekomen aanvraag van Gebr. Aldenzee aan Ampèrestraat 7 te Deurne om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING Gedeputeerde Staten hebben op 24 november 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a en

Nadere informatie

M.e.r. beoordelingsbesluit

M.e.r. beoordelingsbesluit 0 3 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.e.r. beoordelingsbesluit Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. Pontonweg 10 1332 CA ALMERE DMGEVIN3SDIENST FLEVOLAND & G001 FN wem...

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V.

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. Notitie Contactpersoon Rosalie Geerlinks Datum 16 november 2015 Kenmerk N001-1232547RGE-los-V01-NL Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. In deze notitie wordt de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning. Zaaknummer: (geen OLO-nummer) Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. Gerrit Bolkade BR Zaandam

Besluit omgevingsvergunning. Zaaknummer: (geen OLO-nummer) Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. Gerrit Bolkade BR Zaandam Besluit omgevingsvergunning Zaaknummer: 84836 (geen OLO-nummer) Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. Gerrit Bolkade 13 1507 BR Zaandam Locatie: Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2115819/3396575 op de op 18 februari 2013 ingekomen aanvraag van Martens beton BV aan het Innovatiepark 15 te Oosterhout

Nadere informatie

14U december 2014

14U december 2014 Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden bv. Wagenmakersweg 2 3449HV WOERDEN Beschikking MER-beoordeling Beschikking MER-beoordeling Bagger- en opslagdepot Parallelweg West 1, Woerden Kadastraal Woerden

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20160092 Aanvraag Op 17 juni 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij op het adres Nieuwstraat 31 te Ospel.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER)

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) Project : nr. W 6427 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) AANVRAAG Gegevens aanvrager en projectbeschrijving Op 23 april 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum juni 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum juni 2015 www.achtkarspelen.nl Handelsonderneming Reitsma BV T.a.v. De heer T. Reitsma Oastkern 18 9288XJ KOOTSTERTILLE Dossiernummer : 2015-FUMO-0004214 Stuknummer : Behandeld door : K.F. Slagman Email : gemeente@achtkarspelen.nl

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (verandering) Datum: 28 november 2016 Provincie Gelderland OLO

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (verandering) Datum: 28 november 2016 Provincie Gelderland OLO BESCHIKKING Omgevingsvergunning (verandering) Datum: 28 november 2016 Provincie Gelderland OLO2222329 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Op 2 maart 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 21 JAN 2015 1111111 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Betonweg 12 te Emmeloord INHOUDSOPGAVE 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 3 1.1. ONDERWERP

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015367/2717248 op de op 9 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Loon- en grondverzetbedrijf W. Arts BV, om vergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

GEMEENTE LOCHEM. Structuurvisie. Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen

GEMEENTE LOCHEM. Structuurvisie. Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen GEMEENTE LOCHEM Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen mro b.v., maatschap voor Ruimtelijke Ordening INHOUDSOPGAVE : 1 INLEIDING.... 3 1.1 STRUCTUURVISIE EN M.E.R.-PLICHT... 3 1.2 M.E.R.-PLICHTIGE ACTIVITEITEN...

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Melding huur Lestrade hal 3 Rockwool te Roermond Zaaknummer 2012-0269 d.d. 3 mei 2012. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 5

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn Zienswijze tegen ontwerp omgevingsvergunning Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn Aduard, 02-10-2015 Onderwerp: zienswijze tegen ontwerp -

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging Aanvraagnummer: OLO-2032601 Zaaknummer: 148104 Betreft: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg 1 1521 NA, Wormerveer Locatie: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. (ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. Locatie: Schaappad 3 te Weiwerd Groningen, maart 2012 Nr. 2012-11624 Zaaknummer:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

unn !t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad

unn !t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad unn!t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de Kenmerk: 1896098 Beschikking Maximacentrale Aanvraagnummer: Locatie: Onderwerp: Datum aanvraag:

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

(ONTWERP) VERGUNNING WET MILIEUBEHEER (ONTWERP) VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Inverko Plastics B.V. / Poly Grind het veranderen van de bedrijfstijden (Locatie: Leek) Groningen, mei 2010 Nr. 2010-31268 Procedure nr. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking E N S T O M G E VI N G S D I. Industrieweg 100 te Swifterbant. Aanvraag OLO 1705893 PT Green Solutions BV 16 AUG2018

Ontwerpbeschikking E N S T O M G E VI N G S D I. Industrieweg 100 te Swifterbant. Aanvraag OLO 1705893 PT Green Solutions BV 16 AUG2018 16 AUG2018 O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOl EN VECHTSTREEK Ontwerpbeschikking Aanvraag OLO 1705893 PT Green Solutions BV Industrieweg 100 te Swifterbant O M G EVI N G S D I E N ST rlrvot o

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 Melding Op 17 juli 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek

Luchtkwaliteitonderzoek Bijlage 5 Luchtkwaliteitonderzoek Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 ontwerp, september 2015 1033 Aan Bas Tuhuteru Van Hans Veldman Memo Onderzoek luchtkwaliteit nieuwe ontwikkelingen TNO locatie

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets Beoordeling omgevingsvergunning beperkte milieutoets 1. Procedurele overwegingen 1.1. Gegevens aanvrager Wij hebben op 3 december 015 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling 13 september 2006 / rapportnummer 1796-11 Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning wijzigen inrichtingsgrens Stortplaats Hollandse Brug Aanvraagnummer OLO-2244761 Zaaknummer 692202 Afvalzorg Deponie BV Postbus 2 1566 ZG Assendelft Locatie: Stortplaats Hollandse

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Milieuneutrale verandering van de inrichting MBI Lekdijk Nieuw-Lekkerland. Documentcode: 16J103.RAP001.CB.CL

Milieuneutrale verandering van de inrichting MBI Lekdijk Nieuw-Lekkerland. Documentcode: 16J103.RAP001.CB.CL Milieuneutrale verandering van de inrichting MBI Lekdijk Nieuw-Lekkerland Documentcode: 16J103.RAP001.CB.CL Milieuneutrale verandering van de inrichting MBI Lekdijk Nieuw-Lekkerland Documentcode: 16J103.RAP001.CB.CL

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 2 4540 AA Sluiskil Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 19 juli 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen

Afdeling Vergunningen Afdeling Vergunningen BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 19 januari 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT255154

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Circulus Holding B.V. Datum besluit : 26 juli 2011 Onderwerp : Herinrichting APK keuringsstation in bestaande werkplaats Gemeente/locatie : Apeldoorn/Aruba 16 te Apeldoorn

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk 2015-2653 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Wij hebben op 22 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 september F. Vanweert

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 september F. Vanweert Notitie 20112006-05 Vormvrije m.e.r.-beoordeling Stadswerf Oostenburg Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 september 2012 20112006-05 F. Vanweert 1 Planvoornemen in relatie tot vormvrije m.e.r-beoordeling

Nadere informatie

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014 Exlan C osultants b.v., dhr. G. van Iersel, Postbus 200, 5460 BC Veghel / OMWB Omgevingsvergunning milieneutraal veranderen *UM1400552* ons kenmerk : UM1400552 zaaknummer : ZK13000938 uw kenmerk : 1051117

Nadere informatie

Datum: 18 december 2015

Datum: 18 december 2015 Besluit omgevingsvergunning 47629 Aanvraagnummer OLO-1854791 Andre van Wees IJweg 1255 1252NA, Nieuw-Vennep Locatie: Andre van Wees IJweg 1255, 1252 NA, Nieuw-Vennep Onderwerp: Veranderen van de inrichting,

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2046222/2826771 op de op 30 augustus 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Transport- en Recycling Arno v.d. Dungen BV,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen

Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen SITA EcoService Nederland B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2016-603072 Kenmerk: 2016/313 d.d. 5 januari 2017 Verzonden:

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING voor: Realisatie van een Solar PV energiepark activiteiten: Bouwen van een bouwwerk Milieuneutraal veranderen van de inrichting verleend aan: NUON Power Projects

Nadere informatie

Besluit Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Besluit Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2 9 OKT 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Besluit Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Ramsweg 1-1, Ens FLEVOLAND & GOOI EN VECNTATREEK Aanvraagnummer: Olo 1469951 Exitus Bedrijfsontwikkeling BV

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1987 8 september 2014 Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht Onderwerp

Nadere informatie

Omgevingsvergunning activiteiten bouwen

Omgevingsvergunning activiteiten bouwen FLEVOLAND & GOOf EN VEcHTSTREEK Omgevingsvergunning activiteiten bouwen laaddocks Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 Lelystad O M G EVE N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODt EN VEcHTemEEK Aanvraagnummer: 2160081

Nadere informatie

Bij de installatie worden ook de volgende ondersteunende installaties geplaatst:

Bij de installatie worden ook de volgende ondersteunende installaties geplaatst: Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. Bouw en in gebruikname

Nadere informatie

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht NOTITIE datum 8 maart 2012 aan betreft Ad Bogers, gemeente Woensdrecht Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht Bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165)

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen www.drenthe.nl T F (o592) 3 55 55 (o592) 1 57 77 provinci renthe VERZONDEN O B SEP,2OlT Assen, 8 september 2014 Ons kenmerk 201

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gemeente Deventer Aangevraagd : Intrekking omgevingsvergunning afvalbrengpunt (milieustraat) Locatie : Gorsselseweg

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Two Chefs Brewery B.V. Polijsterweg 8f 1032 KR Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM

Two Chefs Brewery B.V. Polijsterweg 8f 1032 KR Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Two Chefs Brewery B.V. Polijsterweg 8f 1032 KR Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM Datum: 30

Nadere informatie

Dever unnin aanvraa. Ons kenmerk : Afdeling : Miljeubehear Telefoon : /G.W. de Jong/K Uw kenmerk M+ M nr.: : 1170 Bijlage(n) : div.

Dever unnin aanvraa. Ons kenmerk : Afdeling : Miljeubehear Telefoon : /G.W. de Jong/K Uw kenmerk M+ M nr.: : 1170 Bijlage(n) : div. g $ ~ Van der Wal Recycling B.V. T.a.v. dhr. A. van der Wal Haskerveldweg 2 8501 ZE JOURE Leeuwarden, 5 december 2000 Verzend atum, Ons kenmerk : 392884 Afdeling : Miljeubehear Telefoon : 058-2925298/G.W.

Nadere informatie

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 22 december 214 van J.P. Havens Graanhandel N.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het veranderen

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Auto Recycling Oldenzaal B.V. Activiteiten van de inrichting : Opslag en verwerking van autowrakken Locatie : Loweg 25, Oldenzaal

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie