M.E.R. beoordelingsbesluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M.E.R. beoordelingsbesluit"

Transcriptie

1 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere

2 rd" OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT K Onderwerp: m.e.r beoordelingsbesluit Datum aanvraag: /STU/mlu van 3

3 OMGEVINGSDIENST FIrvoLAND & Gooi en VFCB-ITISTRerl, Aanleiding m.e.r-beoordeling Op 14 juni 2004 is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets verleend voor het verwerken van minder dan 50 ton afval per dag. Om aan de marktvraag te voldoen moet de verwerkingscapaciteit worden verruimd naar 300 ton/dag. Hierdoor wordt de drempelwaarde (50 ton/dag) van het Besluit milieueffectrapportage overschreden. Voor de verruiming dient een Omgevingsvergunning Beperkt Milieutoets (OBM) aangevraagd te worden. Ter voorbereiding op de aanvraag om OBM dient beoordeeld te worden of de verruiming belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft, waardoor het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is. De inhoudelijke beoordeling treft u in de bijlage. Conclusie Uit de beoordeling is gebleken dat niet te verwachten is, dat de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Besluit Op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer is besloten dat het niet noodzakelijk is om bij de voorbereiding op de aanvraag om OBM een milieueffectrapport op te stellen. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van naam Almere; Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; Namens deze het - fdelingshoofd Vergunningen en Expertise. A.G. Brakkee Geen bezwaar mogelijk Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de aanvraag om omgevingsvergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt /STU/mlu van 3

4 risse" OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Bijlage bil het M.E.R. beoordelinosbesluit M.e.r.-beoordelingsnotitie Initiatiefnemer: Schenk recycling B.V. Locatie : Bolderweg 22 te Almere Aanleiding : Om aan de marktvraag te voldoen zal de verwerkingscapaciteit verruimd worden van 49 ton/dag naar 300 ton/dag. Datum : november 2014 Aanleiding Mer-beoordeling Op 27 oktober 2014 heeft Schenk Recycling B.V. een aanmeldnotitie ingediend voor het verruimen van haar verwerkingscapaciteit naar 300 ton/dag. Uit een arrest van het Europese hof van justitie blijkt dat het begrip verwijdering, uit cat. D18.1 uit het Besluit milieueffectrapportage breder moet worden opgevat. Ook nuttige toepassing valt hieronder. Bij het wijzigen van een installatie voor handelingen met gevaarlijke of nietgevaarlijke stoffen van 50 ton per dag of meer geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Omdat Schenk Recycling B.V. haar verwerkingscapaciteit wil verruimen naar 300 ton/dag moet beoordeeld worden of bij de voorbereiding op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, vanwege het ontstaan van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden. Overwegingen 1. Procedure De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm). Dit houdt in dat het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst van de aanmeldnotitie een beslissing moet nemen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben een MER moet worden gemaakt. De gevolgde procedure is aangegeven in de artikelen 7.16 t/m 7.18 van de Wm. Vergunde situatie Voor de inrichting is op: - 3 april 2014 een melding Activiteitenbesluit met kenmerk mgfysqvmz0 ontvangen én; - 17 juni 2014 is een omgevingsvergunning met kenmerk verleend. 2. Toetsing De toetsing vindt plaats aan de hand van de criteria genoemd in bijlage III van de EUrichtlijn milieu-effectbeoordeling. Hierin staan drie hoofdcriteria centraal: 1. kenmerken van het project; 2. plaats van het project; 3. kenmerken van de potentiële effecten. Botter l Postbus AH Lelystad 1 (088) Bank Nederlandse Gemeenten IBAN: NL62BNGH BTW nr.: NL B01 1 KvK:

5 KENMERK PAGINA /STU/mw Hieronder volgt de toetsing aan deze criteria. Ad.1 Kenmerken van het project De omschrijving van de kenmerken van het project worden aan de hand van de volgende punten beschreven: Omvang van het project Schenk Recycling B.V. is een bedrijf dat papier, plastic, textiel en metalen inkoopt en verkoopt. Het bedrijf heeft ton van de hiervoor genoemde afvalstoffen opgeslagen. Door de transportbewegingen te vergroten wil het bedrijf 300 ton afval per dag gaan verwerken. Cumulatie met andere projecten Het bedrijf is gevestigd op een op basis van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Dit houdt in dat om het industrieterrein een 50 db(a)-contour is gelegen. De totale geluidsbelasting veroorzaakt door de bedrijven gelegen op het industrieterrein mag, op deze contour, niet meer bedragen dan 50 db(a). Door de toename aan vervoersbewegingen zal de geluidsuitstraling toenemen. In ad 3 wordt hier ingegaan op de gevolgen hiervan voor de zone. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen Binnen de inrichting wordt geen gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. De inrichting moet voldoen aan de best beschikbare technieken. De productie van afvalstoffen De inrichting is er op gericht om afvalstoffen in te zamelen, verkleinen en te verkopen. Er kunnen bij het bewerken van deze materialen kleine hoeveelheden afvalstoffen ontstaan. Deze zullen worden afgevoerd naar inrichtingen die het voor hergebruik geschikt zullen maken. Risico van ongevallen Binnen de inrichting worden geen toxische stoffen toegepast of geproduceerd. Het risico voor ongevallen en gevolgen voor de omgeving is nihil. Ad.2 Plaats van het project Schenk recycling B.V. ligt op bedrijventerrein De Vaart 1-3 In Almere-Buiten. De meest nabijgelegen woningen bevinden zich op het industrieterrein op circa 350 meter van de inrichting. Gevoelige Natuurgebieden In de omgeving van de inrichting zijn de volgende natura-2000 gebieden gelegen: - Oostvaardersplassen op 1,8 km; - Lepelaarsplassen op 2,6 km én; - Markeermeer en IJmeer op 2.5 km. In de Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aanwezig waarvoor een instandshoudingsdoelstelling geldt. Ook zijn voor deze Natura gebieden geen andere mogelijk verstorende effecten aanwezig. In de Markermeer en IJmeer zijn wel stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. Echter, de handelingen met afvalstoffen vinden plaats in de hallen en de weinige vervoersbewegingen binnen de inrichting zullen, ondanks de toename, geen significante effecten op de instandhoudingsdoelen.

6 KENMERK PAGINA /STU/mw Ad. 3. Kenmerken van het potentiële effect De mogelijke effecten die belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen veroorzaken worden hieronder beschreven. De activiteiten bij Schenk recycling B.V. kunnen effecten hebben op de milieucompartimenten lichthinder, geluid, lucht en bodem. Lichthinder Het terrein van Schenk Recycling B.V wordt verlicht door lichtmasten. Deze zijn zo afgesteld dat er geen sprake zal zijn van lichthinder naar de omgeving. Geluid Door de toename aan vervoersbewegingen zal de geluidsemissie toenemen. In de aanmeldnotitie is aangegeven dat het bedrijf aan de geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit zal voldoen. Echter in het verleden is gebleken dat het bedrijf op basis van zijn huidige vervoersbewegingen net aan de normen uit het Activiteitenbesluit kan voldoen. Doordat de vervoersbewegingen toenemen, zal het bedrijf hoogstwaarschijnlijk niet aan de normen van het Activiteitenbesluit zal voldoen. In de veranderingsmelding Activiteitenbesluit zal het bedrijf aangeven welke maatregelen getroffen zullen worden, om aan het Activiteitenbesluit te voldoen. Lucht De toename aan vervoersbewegingen en handelingen met afvalstoffen kunnen van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Uit berekening is gebleken dat de toename in vervoersbewegingen niet in betekende mate zullen bijdragen aan de luchtkwaliteit. De werkzaamheden vinden inpandig plaats. Hierdoor zal stofverspreiding naar de omgeving nihil zijn. Bodem Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaatst: - Opslaan van diesel in dubbelwandige bovengrondse tank; - Aftanken van heftrucks. Bij het verrichten van bodembedreigende activiteiten dient op grond van het Activiteitenbesluit, de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit uiterlijk binnen drie maanden na oprichten aan het bevoegd gezag overlegd te worden. Verder zal door het treffen van bodembeschermende maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt worden. 3. Slotconclusie Uit bovenstaande toetsing blijkt dat er voor de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Daarom is het niet noodzakelijk om bij de voorbereiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning, een milieueffectrapport op te stellen. Opgemerkt wordt dat de inrichting voor het uitvoeren van haar activiteiten moet voldoen aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit.

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Rapportnummer: 211X06170 Datum: 8-7-2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk

peutz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg 24 te Zoeterwoude-Rijndfijk Rapportnummer Fl 3833-2-RA-004 d.d. 17 september 2014 peütz Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Vliko Industrieweg

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Beemster Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 januari 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Ontwikkeling KVL versus m.e.r.-regelgeving In het kader van het bestemmingsplan KVL dient getoetst te worden of er sprake is van verplichtingen

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Nota van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Nota van toelichting Algemeen 1. Inleiding Met deze wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer) wordt in de eerste plaats uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Verantwoording

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 oktober 2014 / rapportnummer 2960 10 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Initiatiefnemer,

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Zaaknummer: 5030040090 Definitief rapport DG Milieu Divisie Water Postbus 30945 Postbus 61 2500 GX s-gravenhage

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie