DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV"

Transcriptie

1 DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17 december 2013 Zaaknummer: Procedure-nr. OLO

2 Inhoudsopgave 1.2 Projectomschrijving 3 De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de vergunde verwerkingscapaciteit van afvalstoffen ( ton per jaar), naar maximaal ton per jaar. Een omschrijving van de activiteit is opgenomen in de aanvraag om vergunning Procedure 3 De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag voor het wijzigen van de omgevingsvergunning (lees: aanvraag om vergunning voor het veranderen van de bestaande inrichting) is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit Ondertekening en verzending 4 2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 5 Ingevolge artikel 1.2, eerste lid Invoeringswet Wabo, worden genoemde vergunningen gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit Bevoegd gezag Adviezen 6 VOORWAARDEN 11

3 GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 december 2013 Zaaknummer Procedure-nr. OLO Verzonden: ' ' DEC Beschikken hierbij op de aanvraag van EEW Energy from Waste Delfzijl BV, om vergunning ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het veranderen van de bestaande inrichting voor het verbranden van niet gevaarlijke afvalstoffen en de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte aan de Oosterhorn 38 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O, nr. 585 (ged.). 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1 Onderwerp Gedeputeerde Staten hebben op 18 juni 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., geregistreerd onder nummer De aanvraag heeft betrekking op Oosterhorn 38 te Farmsum. Er wordt vergunning gevraagd voor het wijzigen van de vergunde verwerkingscapaciteit van afvalstoffen ( ton per jaar), naar maximaal ton per jaar. Een omschrijving van de activiteit(en) is opgenomen in de aanvraag om vergunning. 1.2 Projectomschrijving De activiteit(en) waarvoor vergunning wordt gevraagd is/zijn als volgt te omschrijven: het wijzigen van de vergunde verwerkingscapaciteit van afvalstoffen ( ton per jaar), naar maximaal ton per jaar. Een omschrijving van de activiteit(en) is opgenomen in de aanvraag om vergunning 1.1 Procedure De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag voor het wijzigen van de omgevingsvergunning (lees: aanvraag om vergunning voor het veranderen van de bestaande inrichting) is getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 1.3 Besluit Gedeputeerde Staten besluiten; 1. aan EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo jo. artikel 3.10, derde lid, Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden; 2. dat de vergunning wordt verleend voor het wijzigen van de vergunde verwerkingscapaciteit van afvalstoffen ( ton per jaar), naar maximaal ton per jaar. pagina 3 van 7

4 3. dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften; 4. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd; 5. dat de voorgenomen verandering: a. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer; b. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is verleend. 1.4 Ondertekening en verzending Gedeputeerde Staten van Groningen, Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft. Hoogachtend, Gedputeerde Staten van Groningen;, voorzitter., secretaris. De volgende gewaarmerkte documenten worden meegezonden met het besluit: Luchtkwaliteitonderzoek" (Arcadis, 17 juli 2013, rapport nr :0 - Definitief B ). Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan: aanvrager EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. van de vergunning; de gemeente Delfzijl; Rijkswaterstaat Noord-Nederland; Groningen Seaports. pagina 4 van 7

5 2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 2.1 Gegevens aanvrager Wij hebben op 18 juni 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen van de bestaande inrichting voor het verbranden van (niet gevaarlijk) afval en de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte, gelegen aan de Metalpark 25 te Farmsum. De verandering betreft een capaciteitsuitbreiding door het aantal bedrijfsuren op zowel lijn 1 als lijn 2 te laten toenemen van 8000 naar 8280 uren per jaar. Daarnaast is het de bedoeling dat de afgastemperatuur op beide lijnen iets gaat toenemen, van 135 C naar 140 C. Ook wordt de vergunde verwerkingscapaciteit van afvalstoffen ( ton per jaar), gewijzigd naar maximaal ton per jaar. Een omschrijving van de activiteit(en) is opgenomen in de aanvraag om vergunning De aanvraag gaat over Oosterhorn 38 te Farmsum. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wabo. 2.2 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Wij hebben op 2 juli 2013 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager. De eerder verleende vergunning is tot stand gekomen met toepassing van de uitgebreide procedure uit paragraaf 3.3 van de Wabo. Daarom gelden delen uit deze paragraaf ook voor de wijzigingsprocedure. Het ontwerpbesluit heeft van 28 oktober 2013 tot en met 9 december 2013 ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. 2.3 Huidige vergunningsituatie Op 12 juni 2007, met kenmerk /24, MV, hebben wij aan EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het verbranden van (niet gevaarlijk) afval en de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte, gelegen aan de Metalpark 25 te Farmsum. We beperken ons hierbij tot het milieudeel van de omgevingsvergunningen. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd. Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende melding ontvangen; Een melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer, betreffende het vervangen van een koelsysteem op basis van oppervlaktewater door luchtkoeling en het plaatsen van transformatoren. Deze melding (met als kenmerk a/3, MV) is op 17 januari 2008 geaccepteerd. Ingevolge artikel 1.2, eerste lid Invoeringswet Wabo, worden genoemde vergunningen gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.. Daarnaast hebben wij van de aanvrager de volgende milieuneutrale vergunningaanvragen ontvangen: Een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo, voor het verruimen van de opslagcapaciteit in de bestaande bunker. Dit besluit (met als procedurenummer413013) is op 4 juli 2012 verleend. Een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2jo artikel 3.10, derde lid, Wabo, voor het wijzigen van de vergunde verwerkingscapaciteit van afvalstoffen ( ton per jaar), naar maximaal ton per jaar. Dit besluit(met als procedurenummer ) is op 9 november 2012 verleend. pagina 5 van 7

6 2.4 Bevoegd gezag Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. 2.5 Adviezen In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de gemeente Delfzijl. Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Delfzijl geen advies ontvangen. 3. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 3.1 IVlilieu De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo jo. artikel 3.10, derde lid, Wabo. De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van de vergunning en meldingen zoals opgenoemd in paragraaf 2.3. De vergunningen zijn nog actueel. 3.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C-inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling. Met betrekking tot deze aanvraag, vinden er binnen EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. geen activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. 3.3 Geen m.e.r. De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen MER opgesteld dient te worden en ook geen m.e.r.- beoordeling hoeft te worden uitgevoerd. 3.4 Lucht De gevolgen die deze uitbreiding van, en verandering in, de uitstoot naar de lucht heeft voor de concentraties op leefniveau wordt door EEW onderbouwd met een luchtkwalitetsonderzoek (rapport Arcadis "EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Luchtkwaliteitsonderzoek van 17 juli 2013, rapport nr ;C-Definitief). Het luchtrapport van Arcadis en de beoordeling ervan hebben grote overeenkomsten met, en grijpen sterk terug op, het luchtkwaliteitsonderzoek van circa een jaar terug (Arcadis rapport nr :0.1-Concept + Memo beoordeling luchtkwaliteit 1 november 2012). De inhoud daarvan is nog altijd actueel en blijft onverkort van toepassing. pagina 6 van 7

7 Hoofdlijn en conclusie De uitbreiding die EEW heeft aangevraagt heeft beperkte consequenties voor de luchtsituatie. De vergroting van het aantal draaiuren bedraagt namelijk slechts +3,5%. De uitstoot op jaarbasis van alle relevante componenten stijgt evenredig hiermee. De gestelde vergunningseisen hoeven niet te veranderen omdat maximum vrachten per draaiuur zijn vergund. De gevolgen van het feit dat de afgastemperatuur gaat toenemen van 135 naar 140 C zijn marginaal. De warmteinhoud. en daarmee de wijze van verspreiding van de zeer licht gestegen emissie (via pluimstijging) verandert vrijwel niet (+<1%). Tevens merken wij op dat de maximale extra belasting door EEW plaatsvindt in een gebied waar geen gevoelige objecten zijn aan te wijzen. Gezien hetgeen hierboven is gesteld kan de aangevraagde uitbreiding in het licht van de luchtkwaliteit verleend worden. 4. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING 4.1 Inleiding Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen van de bestaande inrichting voor het verbranden van niet-gevaarlijk afval en de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte, gelegen aan de Metalpark 25 te Farmsum In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 4.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag; de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken; de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan; de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen; het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert. Wij hebben ons beperkt tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 4.3 Integrale afweging Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment. Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig. 4.4 Conclusie Vanuit het voornoemde toetsingskader hebben wij geen bedenkingen tegen het verlenen van onderhavige omgevingsvergunning. pagina 7 van 7

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer S.J. Koornstra (0592) 36 55 88 en de heer L. Bakx (0592) 36 51 83 Onderwerp: Besluit ten behoeve van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV (Bosschasteeg

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER Assen, 19 september 2011 Ons kenmerk MO/2011007668 Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero Noord

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA Six Advocaten B.V. Koninginneweg 182 1075 EH AMSTERDAM Leeuwarden, 19 november 2008 Verzonden, 19 december 2008 Ons kenmerk : 00793446 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : F. Wagenaar /

Nadere informatie

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Het lictit asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een bestaande smelt, met een temperatuur tussen de 1500 en 1700 C. Vanwege deze temperatuur ontleedt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12819 28 augustus 2009 Besluit van..., houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 20 APR 2015 Onderwerp Watervergunning en Maatwerkbesluit Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Zaaknummer 028.0957.A.wtw16781

Nadere informatie

RISICOANALYSE (PLAN)SCHADE

RISICOANALYSE (PLAN)SCHADE RISICOANALYSE (PLAN)SCHADE met betrekking tot het project ondergrondse CO 2 -opslag in de gemeente Barendrecht. CONCLUSIE Door de planologische mutatie zal naar verwachting geen schade optreden die op

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 897241. Uw referentiecode. Ingediend op 20-12-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 897241 Aanvraagnaam Uw referentiecode Gascentrum Noord Nederland

Nadere informatie