Evaluatiereglement Stedelijk onderwijs Oostende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatiereglement Stedelijk onderwijs Oostende"

Transcriptie

1 Evaluatiereglement Stedelijk onderwijs Oostende

2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven...1 Artikel 2 Begrippen...1 Artikel 3 Documenten...3 Artikel 4 Algemene principes...3 Artikel 5 Op wie is de evaluatie van toepassing...5 Artikel 6 Evaluatoren...5 Artikel 7 Functiebeschrijving...6 Artikel 8 Functioneringsgesprekken...7 Artikel 9 Evaluatie...8 Artikel 10 Tijdstip evaluatie...9 Artikel 11 Evaluatiegesprekken...9 Artikel 12 Het evaluatieverslag...10 Artikel 13 Het overhandigen van het evaluatieverslag...10 Artikel 14 Het evaluatiedossier...10 Artikel 15 De evaluatie met eindconclusie onvoldoende...11 Artikel 16 Beroepsprocedure in geval van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende...12

4 - 1 - Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven - Decreet van 27 maart 1991 betreffende de Rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd Onderwijs en de gesubsidieerde Centra voor Leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd en meer in het bijzonder hoofdstuk Vbis en Vter betreffende functiebeschrijving en evaluatie; - Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van 19 december 1974; - Besluit van 10 juni 1997 van de Vlaamse regering, houdende taken die niet in de functiebeschrijving van het personeel in het basisonderwijs kunnen worden opgenomen; - Besluit van 14 december 2007 van de Vlaamse regering betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie onvoldoende en betreffende de werking van het College van Beroep (Gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 24 januari 2008); - Ministeriële Omzendbrief van 29 oktober 2007 betreffende functiebeschrijving en evaluatie; - Ministeriële Omzendbrief van 06 juni 2003 betreffende tijdelijke aanstelling van doorlopende duur; - Ministeriële Omzendbrief van 29 november 1999 betreffende vaste benoeming Procedure, voorwaarden en mededeling aan het ministerie van Onderwijs en Vorming. Artikel 2 Begrippen ABOC: Syndicaal orgaan op het niveau van het schoolbestuur. Hier onderhandelt men in relatie tot de hier beschreven materie, de algemene afspraken, zowel naar strategie als naar inhoud én ook de aanpassing van het arbeidsreglement. Billijke verdeling: Zorgen dat de schoolopdracht voor elk personeelslid gelijk of quasi gelijk is, in overeenstemming met zijn of haar opdrachtbreuk. Hierbij rekening houden met de hoofdopdracht, vertegenwoordiging in buitenschoolse organen, de capaciteiten, Het gaat hier in feite om een eerlijke of evenwichtige verdeling onder de collega s die voor een bepaalde opdracht in aanmerking komen. Eerste evaluator: - voor alle personeelsleden in de school: de directeur; - voor de directeur: het College van Burgemeester en Schepenen; - voor de adjunct-directeur: idem als voor de directeur; - voor de personeelsleden die aangesteld zijn op het niveau van de scholengemeenschap kan hiervan afgeweken worden. De eerste evaluator is een directeur en de tweede evaluator het Hoofd van Dienst-Inspecteur onderwijs of omgekeerd. Heeft als opdracht: - samen met het personeelslid de functiebeschrijving opstellen; - binnen de coaching, functioneringsgesprekken voeren waarbij steeds een functioneringsverslag wordt opgemaakt; - een evaluatiegesprek houden en het evaluatieverslag opstellen. Instellingsspecifieke doelstellingen: denk o.a. aan de link met het pedagogisch project, SWP en het feit dat de school ook werkt binnen het kader van een scholengemeenschap. Instellingsgebonden opdrachten: Voorbeelden hiervan zijn:

5 het opnemen van verantwoordelijkheid die het les- en klasgebeuren overschrijden; - het opnemen van een andere specifieke rol of opdracht; - het vervangen van afwezige leraars en aanvullend toezicht houden; - vertegenwoordiging in schoolexterne organen; - het opnemen van verantwoordelijkheid binnen een project of een werkgroep. Taken (hoofdopdracht): Voorbeelden: - de planning en voorbereiding van de lessen; - het lesgeven zelf; - de klaseigen leerlingenbegeleiding; - overleg met directies, collega s, CLB en ouders; - de nascholing. Negatieve lijst: Lijst van taken die niet in de functiebeschrijving mogen worden opgenomen. Officiële inspraakorganen: - ABOC; - schoolraad; - voor sommige ambten: LOP en Beheerscomité. Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen: Die elementen die men in overleg inbrengt (toevoegingen, wijzigingen) in de functiebeschrijving, na een evaluatiegesprek of bij het begin van een volgende evaluatiecyclus. Staan dus bij aanvang niet in het model functiebeschrijving. Schoolgerelateerde organen: Elke school kan het nodig achten zich te laten vertegenwoordigen in diverse organen. Voorbeelden: - sportraad van de gemeente; - buitenschools initiatief kinderopvang; - schoolraad; - LOP ( Lokaal Overlegplatform) Tweede evaluator : De tweede evaluator is: - voor alle personeelsleden in de basisschool in wervingsambten, een andere directeur in het basisonderwijs; - voor alle personeelsleden in het DKO in wervingsambten, het Hoofd van Dienst-Inspecteur; - voor de personeelsleden die aangesteld zijn op het niveau van de scholengemeenschap kan hiervan afgeweken worden. De eerste evaluator is een directeur en de tweede evaluator het hoofd van dienst-inspecteur Onderwijs of omgekeerd. - De godsdienstleerkracht en de leermeester niet-confessionele zedenleer wordt voor nietvakinhoudelijke en niet-vaktechnische aspecten geëvalueerd door de eerste evaluator. Voor de vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten levert de bevoegde instantie van de betrokken eredienst of van de niet-confessionele zedenleer een bijdrage tot deze evaluatie. Heeft als opdracht: - bewaken van de kwaliteit van het hele evaluatieproces; - observerend aanwezig zijn tijdens een functioneringsgesprek indien de eerste evaluator of het personeelslid daarom verzoeken; - wordt altijd betrokken bij een evaluatie waarvan de eerste evaluator meent dat ze zal leiden tot een eindconclusie onvoldoende ; - bewaakt mee de eenvormigheid van evalueren over de personeelsleden heen; - kan nooit in de plaats treden van de eerste evaluator en kan de uiteindelijke beslissing van de eerste evaluator, niet wijzigen.

6 - 3 - Artikel 3 Documenten Onderhavig evaluatiereglement voor het stedelijk onderwijs Oostende vormt een samenhangend geheel met volgende documenten: - het Arbeidsreglement inclusief de bijlagen waaronder bijlage 1 betreffende de opdrachten in het stedelijk basisonderwijs; - de standaardmodellen van functiebeschrijvingen per ambt en beschikbaar voor volgende ambten: Personeelscategorieën Ambten Functies Bestuurs- en onderwijzend personeel Beleids- en ondersteunend personeel Onderwijzend personeel Directeur Zorgcoördinator ICT coördinator Administratief medewerker Opsteller Kleuteronderwijzer Onderwijzer Leermeester LO Leermeester LVB Beleidsondersteuner GOK+/mentor Gok/mentor LO lager/lo kleuter Paramedisch personeel Leraar DKO Begeleider DKO Kinderverzorger Leraar/ped co - het document algemeen basismodel functiebeschrijving (bijlage 1); - het modeldocument evaluatieprocesfiche (bijlage 2); - het modeldocument functioneringsverslag (bijlage 3); - het modeldocument historiek coaching van het functioneren (bijlage 4). Alle documenten werden onderhandeld binnen het ABOC en goedgekeurd door de Gemeenteraad van de stad Oostende op 26 augustus Alle voornoemde documenten dienen permanent ter inzage te liggen in elke school binnen een onthaalmap. Artikel 4 Algemene principes 1. Elk personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs, dat onder de toepassing valt van het decreet Rechtspositie, is tijdelijk aangesteld of vast benoemd. Bepalingen in de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen mogen nooit in strijd zijn met een decreet, een wet of een ander hogergeschikt besluit. 2. Voor elk personeelslid wordt een geïndividualiseerde functiebeschrijving opgemaakt in overeenstemming met het standaardmodel van functiebeschrijving voor het betrokken ambt. Een personeelslid voor wie geen functiebeschrijving werd opgesteld volgens de bepalingen van het Decreet kan niet worden geëvalueerd.

7 Er kan bij een evaluatie enkel rekening gehouden worden met prestaties geleverd in het lopende schooljaar en de drie daaraan voorgaande schooljaren. Alle personeelsleden worden op basis van hun geïndividualiseerde functiebeschrijving minstens eenmaal om de vier jaar geëvalueerd. Het evaluatieproces kan maximaal vier schooljaren omvatten, het schooljaar van de evaluatie en de drie daaraan voorafgaande schooljaren. Eens in de vier schooljaren moet er dus een evaluatie plaatsvinden, maar als om uitzonderlijke redenen de evaluatie toch niet plaatsvindt binnen deze periode kan de evaluatie nadien nooit verder reiken dan een maximale periode van vier schooljaren (het lopende schooljaar inbegrepen). De eerste evaluaties zullen gebeuren vanaf 01 september De beoordelingsverslagen gebaseerd op het protocolakkoord ABOC (oud model) zijn uitdovend. 5. De evaluatieregeling staat volledig los van de tuchtregeling. In tegenstelling tot de evaluatieregeling is de tuchtregeling een sanctioneringinstrument. In geval van tekortkoming aan hun plichten kunnen personeelsleden een tuchtsanctie oplopen. Zie in het bijzonder Hoofdstuk IX Tuchtregeling van het decreet Rechtspositie van 27 maart 1991 betreffende het personeel van het gesubsidieerd onderwijs en in het Arbeidsreglement van het stedelijk onderwijs. 6. De evaluatie is een appreciatie van het volledig functioneren van het personeelslid gerelateerd aan de individuele functiebeschrijving met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Een evaluatie moet gezien worden als: - een constructief en positief beleidsinstrument; - een middel tot het voeren van een autonoom personeelsbeleid; - gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs. 7. De evaluatie is een proces dat op een aantoonbare wijze steunt op een nauwkeurige, objectieve en billijke inschatting van de inzet, de prestaties en de competenties van het personeelslid en dat afgesloten wordt met een eindconclusie. 8. In de loop van de respectieve evaluatieperiode kunnen afspraken worden gemaakt tussen het personeelslid en de eerste evaluator om, waar nodig, de inzet, de prestaties en de competenties van het personeelslid te verbeteren. In de afspraken zit ook vervat dat de opvolging door de eerste evaluator zal gebeuren. Er worden mogelijkheden (bijvoorbeeld tijd, middelen) gecreëerd zodat het personeelslid de kans heeft om het opgenomen engagement, vervat in de afspraken, te realiseren. Deze afspraken worden zoveel mogelijk geformaliseerd via een functioneringsgesprek waarbij steeds een functioneringsverslag wordt opgemaakt. 9. Opdat de evaluatie zou bijdragen tot de aanvaarding van de eindconclusie, gebeurt ze op een transparante, coherente en inzichtelijke wijze. 10. Inzage in en geheimhouding van het evaluatiedossier moeten verzekerd zijn. Bij de verwerking van de gegevens is absolute discretie vereist. De geheimhouding slaat op alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens. 11. De beroepsprocedure in geval van een eindevaluatie onvoldoende wordt beschreven in artikel 13 van dit evaluatiereglement.

8 - 5 - Artikel 5 Op wie is de evaluatie van toepassing 1. Functiebeschrijvingen zijn verplicht voor alle personeelsleden ongeacht of hun wedde ten laste is van of uitbetaald wordt door het ministerie van Onderwijs en Vorming of door de stad Oostende en vanaf een gecumuleerde aanstelling van minstens 104 dagen hetzij in de school voor DKO hetzij in de scholengemeenschap voor het basisonderwijs. Voor kortere aanstellingen mag de directeur eveneens een functiebeschrijving opmaken. Tijdelijke personeelsleden in een wervingsambt die voor de eerste maal een aanstelling voor een volledig schooljaar verwerven dienen steeds een geïndividualiseerde functiebeschrijving te ontvangen. 2. De eerste evaluator dient aan het einde van elk schooljaar, in de maand mei, aan het schoolbestuur een advies uit te brengen over de eventuele verdere aanstelling van betrokken tijdelijk personeelslid. Dit advies moet gebaseerd zijn op ten minste één functioneringsgesprek met een daaraan gekoppeld functioneringsverslag. Artikel 6 Evaluatoren 1. Het schoolbestuur duidt voor ieder personeelslid de evaluatoren aan, rekening houdend met de decretale bepalingen. Er wordt aldus een nominatieve evaluatielijst ( wie evalueert wie ) opgemaakt bij de start van elke evaluatieperiode. De evaluatielijst wordt bezorgd aan de personeelsleden en bevat steeds de identificatiegegevens van de eerste en de tweede evaluator alsook het adres van het secretariaat van het College van Beroep inzake evaluatie. 2. De eerste evaluator heeft als voornaamste taak het personeelslid te coachen in diens functioneren. Het houden van functioneringsgesprekken is een verplicht onderdeel van deze taak. De eerste evaluator houdt eveneens het evaluatiegesprek en formuleert de eindconclusie van de evaluatie. 3. Zowel de eerste evaluator als het personeelslid zelf kunnen steeds een beroep doen op de tweede evaluator tijdens de procedure van evaluatie. 4. De eerste evaluator is: - voor alle personeelsleden in de basisschool en het DKO in wervingsambten, de directeur of zijn regulier aangestelde vervanger; De eerste evaluator heeft als opdracht: - samen met het personeelslid de geïndividualiseerde functiebeschrijving opstellen; - het personeelslid coachen, het houden van functioneringsgesprekken waarbij steeds een functioneringsverslag wordt opgemaakt, is daar een verplicht onderdeel van; - een evaluatiegesprek houden en het evaluatieverslag opstellen. 5. De tweede evaluator is: - voor alle personeelsleden in de basisschool in wervingsambten, een andere directeur in het stedelijk basisonderwijs; - voor alle personeelsleden in het DKO in wervingsambten, het Hoofd van Dienst- Inspecteur; 6. De tweede evaluator heeft als opdracht: - bewaken van de kwaliteit van het hele evaluatieproces; - observerend aanwezig zijn tijdens een functioneringsgesprek indien de eerste evaluator of het personeelslid daarom verzoeken;

9 wordt altijd betrokken bij een evaluatie waarvan de eerste evaluator meent dat ze zal leiden tot een eindconclusie onvoldoende ; - bewaakt mee de eenvormigheid van evalueren over de personeelsleden heen. Voor de personeelsleden die aangesteld zijn op het niveau van de scholengemeenschap kan hiervan afgeweken worden. De eerste evaluator is dan een directeur en de tweede evaluator het Hoofd van Dienst-Inspecteur onderwijs of omgekeerd. 7. De directeur, tijdelijk of vast benoemd wordt beoordeeld door het College van Burgemeester en Schepenen. 8. De godsdienstleerkracht en de leermeester niet-confessionele zedenleer worden voor niet-vakinhoudelijke en niet-vaktechnische aspecten geëvalueerd door de eerste evaluator. Voor de vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten levert de bevoegde instantie van de betrokken eredienst of van de niet-confessionele zedenleer een bijdrage tot deze evaluatie. 9. De tweede evaluator kan nooit in de plaats treden van de eerste evaluator en kan de uiteindelijke beslissing van de eerste evaluator niet wijzigen. 10. Een echtgenoot, partner, bloed- of aanverwant, tot en met de vierde graad, kan niet optreden als evaluator, tenzij er decretaal geen andere mogelijkheid is. Artikel 7 Functiebeschrijving 1. Een geïndividualiseerde functiebeschrijving bevat minimaal alle decretale vastgelegde elementen en er wordt rekening gehouden met de algemene afspraken betreffende het houden van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken, zoals vastgelegd na onderhandelingen in het ABOC. 2. De evaluator en het personeelslid leggen de geïndividualiseerde functiebeschrijving vast tijdens een gesprek met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. De evaluator dateert en handtekent de geïndividualiseerde functiebeschrijving en het personeelslid tekent voor kennisneming. 3. Wanneer het personeelslid en de evaluator het niet eens geraken over de functiebeschrijving, dan beslist het schoolbestuur na het horen van beide partijen. 4. De geïndividualiseerde functiebeschrijving kan aangepast worden door de eerste evaluator na een functioneringsgesprek, na een evaluatiegesprek (bij aanvang van een nieuwe evaluatieperiode) en bij een belangrijke wijziging van de opdracht. De aangepaste functiebeschrijving wordt opnieuw gedateerd en gehandtekend voor kennisneming door het personeelslid. 5. Elementen van de functiebeschrijving. Functiebeschrijvingen zijn een element in de coaching van personeel. Het mag duidelijk zijn: de functiebeschrijvingen, de functioneringsgesprekken en de evaluatie zijn niet in het leven geroepen om slecht functionerende personeelsleden te sanctioneren. Integendeel, ze zijn bedoeld als formele instrumenten om het individuele personeelslid te begeleiden in zijn groei naar krachtiger functioneren. In zeldzame gevallen zal het voor het schoolbestuur nodig zijn om sanctionerend in te grijpen, op voorwaarde dat alle voorgaande stappen met zorg en in overeenstemming

10 - 7 - met de regelgeving aangepakt werden. Dit ingrijpen staat los van de tuchtreglementering. De geïntegreerde lerarenopdracht bevat onder meer het volgende: - de planning en voorbereiding van de lessen; - het lesgeven zelf; - de klaseigen leerlingenbegeleiding; - de nascholing; - het overleg en de samenwerking met directie, collega s, CLB, leerlingen en ouders. Daarnaast zijn instellingsgebonden opdrachten mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn: - het opnemen van verantwoordelijkheid die het les- en klasgebeuren overschrijden; - het opnemen van een andere specifieke rol of opdracht; - het vervangen van afwezige leraars en aanvullend toezicht houden; - vertegenwoordiging in schoolexterne organen; - het opnemen van verantwoordelijkheid binnen een project of een werkgroep. Bij het verdelen van de instellingsgebonden opdrachten wordt door de directeur steeds rekening gehouden met: - de aard van de hoofdopdracht; - het principe van de billijke verdeling; - de mogelijkheden en capaciteiten van de personeelsleden; - de tijd die personeelsleden besteden aan hun vertegenwoordiging in officiële inspraakorganen; - de instellingsgebonden opdrachten kunnen slechts het voorwerp uitmaken van evaluatie wanneer er middelen tegenover staan t.a.v. het betrokken personeelslid. Artikel 8 Functioneringsgesprekken 1. De geïndividualiseerde functiebeschrijving geldt als basis voor functioneringsgesprekken. 2. Het doel van een functioneringsgesprek is het personeelslid te coachen, meer bepaald zijn functioneren te waarderen, te ondersteunen en waar nodig bij te sturen. 3. De eerste evaluator voert de functioneringsgesprekken. Een functioneringsgesprek is gebaseerd op de gelijkwaardigheid tussen de evaluator en het personeelslid. Tijdens het functioneringsgesprek geeft de eerste evaluator voldoende ruimte aan het personeelslid om zowel positieve elementen als knelpunten te duiden. Het personeelslid kan de eerste evaluator om ondersteuning vragen voor zijn dagelijks functioneren. De eerste evaluator heeft de taak om het personeelslid de juiste ondersteuning en begeleiding aan te bieden. 4. Vooraleer over te gaan tot een evaluatie vindt minimaal één functioneringsgesprek plaats. 5. Een personeelslid wordt schriftelijk en tijdig en uitgenodigd voor een functioneringsgesprek. 6. Het personeelslid kan ook zelf om een functioneringsgesprek verzoeken. In dit geval vindt het functioneringsgesprek plaats binnen een redelijke termijn. 7. De eerste evaluator maakt een verslag van ieder functioneringsgesprek. Het verslag bevat een beknopte weergave van de behandelende onderwerpen. In het verslag van functioneringsgesprek worden de overeengekomen afspraken opgenomen tussen het

11 - 8 - personeelslid en de eerste evaluator en eventueel de aangeboden ondersteuning. Het personeelslid ontvangt een kopie van dit functioneringsverslag. 8. De afspraken op het vlak van de persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen die tijdens een functioneringsgesprek gemaakt worden kunnen aan de functiebeschrijving worden toegevoegd. Op die manier wordt een functiebeschrijving verder geïndividualiseerd. 9. Minder formele contacten maken evenzeer deel uit van het begeleidings- en coachingsproces, maar kunnen geen weerslag krijgen in het evaluatiedossier. Een coachingsfiche is gebruikelijk. 10. De functioneringsgesprekken hebben plaats tijdens de openingsuren van de school of onmiddellijk aansluitend op de dienstopdracht van het personeelslid. Voor de personeelsleden die niet binnen de locatie van een school hun prestaties verrichten gelden de openingsuren en dienstopdrachten zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement. Artikel 9 Evaluatie 1. De evaluatie is beperkt tot het ambt en de instelling/pedagogische entiteit. De evaluatie kan uitsluitend betrekking hebben op effectieve prestaties geleverd in het lopende schooljaar en de drie voorgaande schooljaren. 2. De mogelijke eindconclusies van een evaluatie kunnen zijn: voldoende of onvoldoende. 3. Met het oog op de evaluatie wordt een evaluatiegesprek gehouden tussen de eerste evaluator en het betrokken personeelslid. Het evaluatiegesprek heeft als doel het functioneren van het personeelslid te verbeteren waar nodig en het te ondersteunen. Het is niet louter op het verleden gericht. Na het evaluatiegesprek moeten niet enkel de goede en sterke punten, maar ook eventueel de te verbeteren punten van het personeelslid duidelijk zijn. Het evaluatiegesprek kan bijgevolg aanleiding geven tot het bijsturen naar de toekomst toe en het kan leiden tot nieuwe duidelijke afspraken. Dit evaluatiegesprek leidt steeds tot een evaluatieverslag en bevat altijd een eindconclusie. 4. Niet alle taken opgenomen in een functiebeschrijving hebben bij de evaluatie ervan eenzelfde gewicht. Of een evaluatie besloten wordt met de eindconclusie voldoende of "onvoldoende, hangt af van het gewicht dat aan de verschillende taken wordt toegekend. Transparantie van het evaluatieproces vereist dat ook hieromtrent duidelijkheid wordt gecreëerd. 5. Na een evaluatie met eindconclusie onvoldoende, die niet leidt tot ontslag worden afspraken tot remediëren geformuleerd. Deze afspraken worden vastgelegd in een verslag dat door het personeelslid wordt gedateerd en gehandtekend en dat wordt gevoegd bij de functiebeschrijving. 6. De eerste evaluator ondertekent en dateert het evaluatieverslag en legt het voor aan het betrokken personeelslid. Het personeelslid ondertekent en dateert ter kennisneming en bezorgt het onmiddellijk terug aan de eerste evaluator (zie ook artikel 12) 7. De eerste evaluator bezorgt onmiddellijk een kopie van dit evaluatieverslag aan het personeelslid en eveneens onmiddellijk een kopie aan de tweede evaluator en aan het schoolbestuur ter kennisneming (zie ook artikel 12)

12 Als het evaluatieverslag de eindconclusie onvoldoende bevat moet het op straffe van nietigheid steeds de beroepsmogelijkheden bevatten. Artikel 10 Tijdstip evaluatie 1. Ieder personeelslid met een functiebeschrijving wordt minimaal om de vier schooljaren geëvalueerd op basis van de geïndividualiseerde functiebeschrijving. De evaluatie heeft betrekking op het lopende schooljaar en de drie daaraan voorafgaande schooljaren. 2. Een personeelslid, tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur wordt minstens eenmaal geëvalueerd in de zin van dit Evaluatiereglement vooraleer het zijn recht op TADD verwerft. Jaarlijks in de maand mei brengt de eerste evaluator een advies tot verdere aanstelling uit aan het schoolbestuur over alle tijdelijke personeelsleden die een aanstelling kregen voor een volledig schooljaar. 3. Voor vastbenoemde personeelsleden en voor personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur volgt na een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende ten vroegste na twaalf maanden effectieve prestaties een tweede evaluatie. Intussen is er minstens één functioneringsgesprek. Artikel 11 Evaluatiegesprekken 1. Met het oog op de evaluatie wordt een evaluatiegesprek gehouden tussen de eerste evaluator en het betrokken personeelslid. Het evaluatiegesprek heeft als doel het functioneren van het personeelslid te verbeteren waar nodig en het te ondersteunen. Het is niet louter op het verleden gericht. Na het evaluatiegesprek moeten niet enkel de goede en sterke punten, maar ook eventueel de te verbeteren punten van het personeelslid duidelijk zijn. Het evaluatiegesprek kan bijgevolg aanleiding geven tot het bijsturen naar de toekomst toe en het kan leiden tot nieuwe duidelijke afspraken. Dit evaluatiegesprek leidt steeds tot een evaluatieverslag en bevat altijd een eindconclusie. 2. Op verzoek van het personeelslid of van de eerste evaluator kan de tweede evaluator aanwezig zijn op het evaluatiegesprek. Het personeelslid mag zich laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde. 3. De eerste stappen worden doorlopen: - de eerste evaluator nodigt het personeelslid schriftelijk en tijdig uit tot het evaluatiegesprek; - de eerste evaluator rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het personeelslid aan het personeelslid, aan de hand van het evaluatieformulier en formuleert een gemotiveerde eindconclusie in termen van voldoende of onvoldoende ; - het personeelslid kan zijn opmerkingen formuleren en laten notuleren; - de eerste evaluator maakt het evaluatieverslag op. 4. Is het personeelslid gewettigd afwezig op de vastgestelde datum, dan stelt de eerste evaluator schriftelijk een nieuwe datum voor. 5. Is het personeelslid afwezig op de vastgestelde datum zonder een wettige reden, dan wordt het personeelslid met een aangetekend schrijven een tweede maal voor een evaluatiegesprek uitgenodigd. Bij ongewettigde afwezigheid van het personeelslid op de nieuwe vastgestelde datum wordt een ontwerp van evaluatieverslag, zonder eindconclusie, opgemaakt op basis van de beschikbare gegevens en aangetekend

13 verstuurd aan het personeelslid. In een bijbehorende brief nodigt de eerste evaluator het personeelslid opnieuw uit voor een evaluatiegesprek. Verschijnt het personeelslid ook niet na de aangetekende uitnodiging, dan mag de eerste evaluator ervan uitgaan dat het personeelslid vrijwillig afziet van een evaluatiegesprek. In het ontwerp van evaluatieverslag wordt dan een gemotiveerde eindconclusie toegevoegd samen met de criteria waarop de motieven steunen. Het personeelslid ontvangt dan per aangetekend schrijven het evaluatieverslag. 6. Het evaluatiegesprek heeft plaats tijdens de openingsuren van de school of onmiddellijk aansluitend op de dienstopdracht van het personeelslid. Voor de personeelsleden die niet binnen de locatie van een school hun prestaties verrichten gelden de openingsuren en dienstopdrachten zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst en het Arbeidsreglement. Artikel 12 Het evaluatieverslag 1. Een evaluatiegesprek leidt tot een evaluatieverslag dat steeds een eindconclusie bevat. Dit evaluatieverslag wordt opgemaakt door de eerste evaluator. 2. Het evaluatieverslag omschrijft op zorgvuldige wijze het volledig functioneren van het personeelslid ten opzichte van de geïndividualiseerde functiebeschrijving, met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode eventueel afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Het evaluatieverslag vermeldt steeds: - een eindconclusie voldoende of onvoldoende. De eindconclusie wordt gemotiveerd; - bij een eindconclusie onvoldoende blijkt duidelijk uit het evaluatieverslag op basis van welke criteria het personeelslid onvoldoende functioneert; - op straffe van nietigheid de mogelijkheden om in beroep te gaan bij een evaluatie met eindconclusie onvoldoende. Artikel 13 Het overhandigen van het evaluatieverslag 1. Het evaluatieverslag wordt ten laatste vijf werkdagen na het evaluatiegesprek opgesteld, gedateerd en gehandtekend door de eerste evaluator. 2. Het evaluatieverslag wordt voorgelegd aan het betrokken personeelslid. Het personeelslid dateert en handtekent het evaluatieverslag voor kennisneming en bezorgt het onmiddellijk terug aan de eerste evaluator. 3. De eerste evaluator maakt onmiddellijk een kopie van het evaluatieverslag en bezorgt dit aan het personeelslid. De eerste evaluator bezorgt eveneens een kopie van het evaluatieverslag ter kennisneming aan de tweede evaluator en aan het schoolbestuur. 4. Als eerste evaluator en personeelslid het niet eens zijn over de functiebeschrijving beslist het schoolbestuur na het horen van de evaluatoren en het personeelslid. Artikel 14 Het evaluatiedossier 1. Voor elk personeelslid wordt een formeel evaluatiedossier opgemaakt. Het evaluatiedossier bevat de stukken die relevant zijn voor de evaluatie van het personeelslid en alle eindconclusies gegeven door de opeenvolgende eerste evaluatoren. Het evaluatiedossier wordt bewaard op school en omvat volgende documenten: - de namen van de evaluatoren;

14 de geïndividualiseerde functiebeschrijving inclusief eventuele aanpassingen; - de evaluatiecriteria voor de weerhouden evaluatieperiode; - de persoons- en ontwikkelingsdoelstellingen voor de weerhouden evaluatieperiode; - de verslagen van de functioneringsgesprekken; - de afsprakennota s ten gevolge van functioneringsgesprekken (ondersteuningsaanbod, opvolging van afsprakennota); - de beschrijvende kwalitatieve evaluatieverslagen. Het evaluatiedossier bevat geen stukken opgemaakt in het kader van tuchtdossier noch documenten opgesteld door derden die niet door de eerste evaluator zijn geauthentificeerd. 2. Wanneer een evaluatie definitief is, wordt het dossier bewaard onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur onder gesloten bewaring in een afzonderlijke katern bij het personeelsdossier op de dienst Onderwijs van de stad Oostende en op school. 3. Het personeelslid kan, al dan niet vergezeld van een vakbondsafgevaardigde, zijn dossier raadplegen, maar zonder verplaatsing van de documenten uit zijn dossier. Het personeelslid kan een afschrift bekomen van elk document uit zijn dossier. Het personeelslid kan zijn dossier aanvullen met de bijkomende stukken die het nodig acht. 4. Het schoolbestuur bewaart de evaluatiedossiers tot één jaar na de wettelijke pensioenleeftijd van de betrokkene. Daarna worden ze aan het betrokken personeelslid overgemaakt en door hen afgetekend voor ontvangst. Evaluatiedossiers worden, behoudens overgang in rechten, nooit overgedragen aan een andere persoon of instantie. Artikel 15 De evaluatie met eindconclusie onvoldoende 1. Tegen een evaluatie met eindconclusie onvoldoende kan een personeelslid beroep aantekenen bij een college van beroep inzake evaluaties. Dit college van beroep garandeert de rechten van de verdediging. 2. Als een personeelslid binnen de voorziene termijn om een beroep aan te tekenen (zie artikel 15) geen beroep aantekent, is de evaluatie met eindconclusie onvoldoende definitief na het verstrijken van deze termijn. 3. Als het personeelslid binnen de voorziene termijn beroep aantekent, is de evaluatie met eindconclusie onvoldoende pas definitief na de uitspraak van het College van Beroep voor zover dit College van Beroep de evaluatie met eindconclusie onvoldoende niet vernietigt. 4. Na een evaluatie met eindconclusie onvoldoende en voor zover deze niet leidt tot ontslag moet betrokkene een nieuwe evaluatie krijgen die een periode van ten minste twaalf maanden effectieve prestaties omvat. Deze periode start op het ogenblik dat het evaluatieverslag werd voorgelegd aan het betrokken personeelslid. 5. Het personeelslid dat in een wervingsambt of in een selectie- of bevorderingsambt vast benoemd is of tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur wordt ontslagen door het schoolbestuur als het in eenzelfde instelling voor dat betrokken wervingsambt of selectie- of bevorderingsambt ofwel twee opeenvolgende definitieve evaluaties met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen ofwel drie definitieve evaluaties met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen in zijn/haar loopbaan. Dit ontslag geldt

15 voor het ambt in de instelling waar deze evaluatie met eindconclusie onvoldoende werd verkregen. 6. Het personeelslid dat in een wervingsambt of in een selectie- of bevorderingsambt tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur wordt ontslagen door het schoolbestuur als het voor dat wervingsambt of selectie- of bevorderingsambt één definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen. Dit ontslag geldt voor het ambt in de instelling waar deze evaluatie met eindconclusie onvoldoende werd verkregen. 7. Het schoolbestuur kan een personeelslid dat vastbenoemd is in een selectie- of bevorderingsambt en voorheen vast benoemd was in een ambt in het onderwijs na één definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende uit dat selectie- of bevorderingsambt verwijderen. Het schoolbestuur stelt in voorkomend geval dit personeelslid onmiddellijk ter beschikking wegens ontstentenis van betrekking in het ambt waarin het voorheen vast benoemd was. 8. Een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur en in een instelling voor een welbepaald ambt een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende krijgt kan in afwachting van een nieuwe evaluatie geen aanspraak maken op een uitbreiding van zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in de instelling en voor het ambt in kwestie. 9. Een personeelslid dat in een instelling kandideert voor een vaste benoeming of een uitbreiding van een vaste benoeming voor een welbepaald ambt en dat een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende krijgt kan geen aanspraak maken op een vaste benoeming of een uitbreiding van vaste benoeming en dit tot het een nieuwe evaluatie heeft gekregen. Deze bepaling geldt voor alle instellingen van eenzelfde schoolbestuur. Artikel 16 Beroepsprocedure in geval van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende 1. Het betrokken personeelslid kan beroep instellen binnen een termijn van twintig kalenderdagen volgend op de ontvangst van het afschrift van het evaluatieverslag met eindconclusie onvoldoende. Als het einde van de beroepstermijn valt binnen de herfst-, krokus-, paas- of zomervakantie, dan wordt die termijn opgeschort gedurende de duur van de betrokken vakantie. 2. Weigert het personeelslid om het evaluatieverslag voor kennisneming te handtekenen of de kopie in ontvangst te nemen, dan verstuurt de eerste evaluator het evaluatieverslag aangetekend naar het personeelslid. In geval van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende begint de beroepstermijn te lopen de derde werkdag na verzending. 3. Het beroep wordt per aangetekend schrijven ingesteld bij het College van Beroep inzake evaluatie dat de rechten van verdediging garandeert. De Vlaamse regering bepaalt de organisatie, de regels en de samenstelling van het College van Beroep inzake evaluatie. Het adres van het secretariaat van het College van Beroep inzake evaluatie wordt opgenomen in de nominatieve evaluatielijst die aan de personeelsleden wordt bezorgd bij de aanvang van elke evaluatieperiode (zie artikel 5 1). Op hetzelfde ogenblik als het personeelslid het beroepschrift indient, stuurt het een kopie daarvan aan zijn beide evaluator(en). Het instellen van een beroep is opschortend.

16 Indien het betrokken personeelslid geen beroep aantekent binnen de voorziene termijn, dan is de evaluatie met eindconclusie onvoldoende definitief. 5. Op eenvoudig verzoek ontvangt het personeelslid onmiddellijk een kopie van zijn evaluatiedossier indien zijn evaluatie wordt besloten met de eindconclusie onvoldoende. Op zijn vraag ontvangt het personeelslid ook de documenten vermeld in artikel 2.

17 COLOFON De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit boek berust uitsluitend bij de redactie. De uitgever is hiervoor niet verantwoordelijk. Redactie : Inès Valcke Taalkundig nazicht : Inès Valcke Druk : Stad Oostende Verantwoordelijke uitgever : Johan Vandenabeele, stadssecretaris, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende Wettelijk depot : D/2009/0342/36

18

19

20

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT SCHOLENGEMEENSCHAP DE GROEVE Opgemaakt op 18 JUNI 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING juni 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Artikel

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 45454 MONITEUR BELGE 31.08.2007 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG Bisdom Gent, 11 januari 2013 Bisdom Brugge, 15 januari 2013 Bisdom Hasselt, 17 januari 2013 Bisdom Mechelen-Brussel, 22 januari 2013 Bisdom Antwerpen, 24 januari 2013 An De

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN 03.05.2011 CVO DTL Herentals Functioneringscyclus 3 mei 2011 Pagina 1 INHOUD MISSIE EN WETGEVING VISIE DE FUNCTIONERINGSCYCLUS IN DRIE FASES 1. Het functie- en planningsgesprek

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

Functioneren en evalueren. Prelude. Overzicht 25/04/2016

Functioneren en evalueren. Prelude. Overzicht 25/04/2016 Functioneren en evalueren Prelude Decreet Rechtspositie (DRP) voor Gemeenschapsonderwijs (GO) is quasi identiek als DRP Gesubsidieerd onderwijs Beroepen tegen een eindevaluatie onvoldoende komen voor College

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT

EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.04.1998 Aanpassingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt

Nadere informatie

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011 1 KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011 Inzake:,, ergotherapeut en onderwijzer, wonende, bijgestaan door, jurist COV te Brussel,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER School: Instellingsnummer: Inrichtende macht: Nummer Scholengemeenschap: Scholengemeenschap: IDENTIFICATIE Naam personeelslid

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie

Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-050 datum : 2007-10-08 gewijzigd : 2012-03-14 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING G.V.O. / 2013 / 5 / / 21 augustus 2013 In zake, wonende te, bijgestaan door, COV, verzoekende partij, tegen, eerste evaluator

Nadere informatie

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1 INHOUD 1. Algemeen Inleiding 1 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid In een schema gegoten 1 Kwaliteitsvol personeelsbeleid kort samengevat 1 Personeelsbeleid is een onderdeel van kwaliteitsvol beleid

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

Dossier. Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie. Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012

Dossier. Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie. Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012 Dossier Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012 KSG De Heide Brugstraat 14 3550 HEUSDEN-ZOLDER tel. 011 45 61 35 secretariaat@ksg-deheide.be

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE. Definitieve versie 6 mei 2008-1 -

Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE. Definitieve versie 6 mei 2008-1 - Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE Definitieve versie 6 mei 2008-1 - I HOUD Hoofdstuk 1 : Stappenplan voor OCSG: Criteria... 3 Hoofdstuk 2 : Evaluatiereglement...

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

ONDERWIJS. Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen

ONDERWIJS. Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen 41 ONDERWIJS Provincieraadsbesluit van 22 november 2012 in verband met de goedkeuring van de Rechtspositieregeling Provinciaal Onderwijs Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Overwegende dat de noodzaak

Nadere informatie

Opmerkingen van COC bij de mededeling van het VVKSO betreffende. Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie

Opmerkingen van COC bij de mededeling van het VVKSO betreffende. Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. M-VVKSO-2007-050 datum 2007-10-08 gewijzigd contact Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.be,

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Vraagbaak functiebeschrijving en evaluatie

Vraagbaak functiebeschrijving en evaluatie Vraagbaak functiebeschrijving en evaluatie De evaluatoren De beheerder van een autonoom internaat en de directeur worden geëvalueerd door de raad van bestuur. Hoe kan de evaluatie van directies door de

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/ 2013 / 03 / (III) / 12 september 2013

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/ 2013 / 03 / (III) / 12 september 2013 1 KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING Nr. GO/ 2013 / 03 / (III) / 12 september 2013 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, directrice

Nadere informatie

Nieuwe affectatie in wervingsambten.

Nieuwe affectatie in wervingsambten. Nieuwe affectatie in wervingsambten. Wat is nieuwe affectatie? N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling naar een andere instelling binnen de scholengemeenschap

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen

Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen Procedure voor de aanstelling van de algemeen directeurs van de scholengroepen 1. Reglementaire context: Over de procedure voor de toewijzing van het mandaat van algemeen directeur zegt de regelgeving

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD Woord vooraf 11 1 Onderwijs in Vlaanderen 15 1. Vlaams onderwijslandschap 17 1.1. De onderwijsniveaus van jong naar oud 17 1.2. Over inrichters, financieren en subsidiëren: de netten 19 2. Vlaamse steden

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/149/..,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/149/.., 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2012/149/.., Inzake :., wonende te..., bijgestaan door., raadsvrouw van de ACOD, Verzoekende partij Tegen :.., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten.

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. FUNCTIEBESCHRIJVING School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: leermeester levensbeschouwelijk vakken

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN Kattenstraat 65 8800 Roeselare www.clbroeselare.be tel 051 259 700 info@clbroeselare.be Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Soort document Definitieve tekst Gebruikt voor Klachtenbehandelding Datum

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Deze mededeling vervangt ZOWEL VOOR HET BuBaO ALS VOOR HET BuSO- de mededeling van 15 december 2003.

Deze mededeling vervangt ZOWEL VOOR HET BuBaO ALS VOOR HET BuSO- de mededeling van 15 december 2003. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.09.022 BRUSSEL, 2009-08-25 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO & BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. 15 JULI 2005. Gemeentedecreet HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Haal het beste. uit je medewerkers

Haal het beste. uit je medewerkers Haal het beste 1 uit je medewerkers Evaluatie: risico s en kansen Walter Appels ISB-congres Oostende, 17 maart 2010 Waarschuwing 2 Deze uiteenzetting is niet bedoeld om gelijk te krijgen wel om jullie

Nadere informatie

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen

MEDEDELING : vernieuwde TBS regeling (voorafgaand aan het rustpensioen) A. Inleiding. TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen TBS/OB voorafgaand aan het rustpensioen / rustpensioen Op 11 mei 2012 heeft de Vlaamse overheid met de vakorganisaties een overeenkomst bereikt om de regeling m.b.t. TBS te hervormen. In bijgaande mededeling

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Organisatiegerichte procedures 4.3 Het ondersteunen en evalueren van het personeel

Kwaliteitshandboek 4. Organisatiegerichte procedures 4.3 Het ondersteunen en evalueren van het personeel 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 10/12/2014 Procedurehouder: Directeur, administratie en interne Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Alle medewerkers met een arbeidscontract

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen met maatschappelijke

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor het ambt van administratief directeur in de Don Bosco

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering :~~< " '.~

Vlaamse Regering :~~<  '.~ = Vlaamse Regering :~~< ~~,.n.- " '.~ Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de besiissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

Vacature voltijdse OPVOEDER vanaf 1 september 2016 in het Sint-Jozefsinstituut van Ternat

Vacature voltijdse OPVOEDER vanaf 1 september 2016 in het Sint-Jozefsinstituut van Ternat Vacature voltijdse OPVOEDER vanaf 1 september 2016 in het Sint-Jozefsinstituut van Ternat Voor ons secretariaatsteam zijn we op zoek naar een opvoeder met een diploma professionele bachelor. Het betreft

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet)

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) 19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 117. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen : het,,, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Titel Werkingsreglement met criteria voor een waarnemende aanstelling van meer dan 60 dagen in een selectie- of bevorderingsambt

Titel Werkingsreglement met criteria voor een waarnemende aanstelling van meer dan 60 dagen in een selectie- of bevorderingsambt Gent, 26 mei 2015. Titel Werkingsreglement met criteria voor een waarnemende aanstelling van meer dan 60 dagen in een selectie- of bevorderingsambt Ons kenmerk Doelgroep(en): Inlichtingen: instellingshoofden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 6 / / 18 maart 2015 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 6 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, met kantoor gevestigd, Verzoekende partij Tegen :, met maatschappelijke

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-13 13 juli 2015 13-07-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012 Inzake..., wonende te.., bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij, tegen inrichtende macht vzw met maatschappelijke

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2016 / 12 / / 25 mei 2016

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2016 / 12 / / 25 mei 2016 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 12 / / 25 mei 2016 Inzake :, wonende te, verzoekende partij Tegen : met maatschappelijke zetel te, bijgestaan door., advocaat te

Nadere informatie