Dossier. Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie. Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier. Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie. Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012"

Transcriptie

1 Dossier Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012 KSG De Heide Brugstraat HEUSDEN-ZOLDER tel

2 Inhoud 1 Hoofdstuk 1: Stappenplan voor OCSG: criteria De functiebeschrijving Functioneringsgesprek Evaluatie Hoofdstuk 2: Evaluatiereglement Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Artikel 2 Documenten Artikel 3 Algemene principes Artikel 4 Evaluatoren Artikel 5 Functiebeschrijving Artikel 6 Functioneringsgesprekken Artikel 7 Evaluatie Artikel 7 bis Tijdstip evaluatie Artikel 7 ter Het evaluatieformulier Artikel 7 quater Evaluatiegesprek Artikel 7 quinquies Het evaluatieverslag Artikel 7 sexies Overhandigen van het evaluatieverslag Artikel 7 septies Het evaluatiedossier Artikel 8 Beroep in geval van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende Hoofdstuk 3: Functiebeschrijvingen FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR GODSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING LID ONDERSTEUNEND PERSONEEL FUNCTIEBESCHRIJVING LID ONDERSTEUNEND PERSONEEL- OPVOEDER FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR en ADJUNCT-DIRECTEUR Hoofdstuk 4: Lijst met evaluatoren Hoofdstuk 5: Afspraken rond tweede evaluator Hoofdstuk 6: Opdrachten Beleidsondersteunende opdrachten Niet-beleidsondersteunende opdrachten: enkele voorbeelden Hoofdstuk 7: Evaluatie Evaluatiedocument voor leraar Evaluatiedocument voor ondersteunend personeel Evaluatiedocument leerkrachten secundair onderwijs Evaluatiedocument ondersteunend personeel Hoofdstuk 8 : Lijst met documenten voor op de CD-ROM... 71

3 1 Hoofdstuk 1: Stappenplan voor OCSG: criteria 1.1 De functiebeschrijving De functiebeschrijving is een belangrijk instrument om het personeelslid van de school uit te nodigen tot medewerking aan de realisatie van een constructief en positief beleid met het oog op een kwaliteitsvol onderwijs. Daarom opteert de scholengemeenschap ervoor veel ruimte te laten aan de autonomie van elke school Omdat functiebeschrijvingen de basis zijn voor functioneringsgesprekken en voor de evaluatie vormen volgende documenten niet alleen het uitgangspunt van functiebeschrijvingen. De naleving van de rechten en plichten die uit deze documenten voortvloeien, zijn immers eigen aan een functie in het onderwijs en maken daarom dan ook deel uit van functiebeschrijvingen: de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs; het algemeen reglement van het katholiek gewoon en buitengewoon kleuter-, la ger- en secundair onderwijs met uitzondering van het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs; het arbeidsreglement; het opvoedingsproject; het decreet rechtspositie en andere wettelijke bepalingen in de mate dat zij bepalingen bevatten die verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waaraan deze functiebeschrijving wordt gekoppeld. veiligheid De bovenstaande tekst wordt daarom ook integraal opgenomen in elke individuele functiebeschrijving De functiebeschrijving wordt opgemaakt door de eerste evaluator in overleg met het personeelslid Een functiebeschrijving bestaat uit volgende elementen: taken; instellingsgebonden opdrachten; de wijze van uitvoeren; instelling specifieke doelstellingen persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen: rechten en plichten inzake permanente vorming en nascholing De functiebeschrijvingen zelf zijn in hun algemeenheid voorwerp van onderhandelingen in het OCSG. Over de lijst van de instellingsgebonden opdrachten, de criteria om beleidsondersteunende opdrachten te kwalificeren en de criteria over de omkaderingselementen, wordt in het LOC onderhandeld De functiebeschrijving van godsdienstleraar zoals vastgelegd door de Erkende Instantie en die enkel betrekking heeft op de vakdidactische en vak pedagogische aspecten, wordt aan de functiebeschrijving van de leraar toegevoegd De globale planlast van het personeel mag door het invoeren van de functiebeschrijvingen niet verhogen. - pagina 3

4 1.1.8 De functiebeschrijving wordt gedateerd en ondertekend door de eerste evaluator en het betrokken personeelslid (voor kennisname) 1.2 Functioneringsgesprek De eerste evaluator leidt de functioneringsgesprekken en vervult hierbij de rol van coach De lijst van de personen die de rol van eerste en tweede evaluator vervullen, wordt, na overleg met de directie, vastgelegd door de inrichtende macht. Deze lijst wordt aan de personeelsleden meegedeeld Van elk functioneringsgesprek wordt een beknopt verslag gemaakt. De werkpunten vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Zowel het personeelslid als de eerste evaluator ondertekenen het beknopt verslag voor kennisname Met elk tijdelijk personeelslid, aangesteld voor bepaalde duur en voor meer dan 104 dagen wordt tenminste eenmaal per lopend schooljaar een functioneringsgesprek gehouden. Elk personeelslid kan een functioneringsgesprek aanvragen. De eerste evaluator moet hier binnen een redelijke termijn gevolg aan geven Met alle tijdelijke personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur en benoemde personeelsleden wordt ten minste om de vier jaar een functioneringsgesprek gehouden Voor de personeelsleden aangesteld van doorlopende duur en voor de benoemde personeelsleden maakt de eerste evaluator een timing op voor de functioneringsgesprekken. Het betrokken personeelslid is hier tijdig van op de hoogte. - pagina 4

5 1.3 Evaluatie Net als bij de functiebeschrijving heeft de inrichtende macht als laatste verantwoordelijke een grote specifieke inbreng. Op het niveau van de scholengemeenschap gelden de hiernavolgende algemene afspraken De eerste evaluator voert niet enkel de functioneringsgesprekken maar ook de evaluatiegesprekken. Het evaluatiegesprek is van oordelende aard en zal leiden tot een evaluatie onvoldoende of voldoende De eerste evaluator is aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt of lid van het schoolbestuur. Voor de beheerder van het internaat, voor de directeur en de adjunctdirecteur is de eerste evaluator de inrichtende macht als team Evaluatie van de godsdienstleraar: De leerkracht levensbeschouwelijke vakken heeft dezelfde evaluator(en) als alle andere leerkrachten in die school. De inspecteuradviseurs LBV treden niet op als evaluatoren. Zij leveren wel een bijdrage aan de evaluatie van de leerkracht LBV door de evaluator(en) van de school. Deze bijdrage is voldoende of onvoldoende en steeds gebaseerd op verslaggeving van het concrete lesgeven van de betrokken leerkracht LBV. In het geval er (nog) geen verslag is, is het oordeel altijd voldoende Het personeelslid wordt tijdig verwittigd wanneer het evaluatiegesprek plaatsvindt, zodat het voldoende tijd heeft zich op dit gesprek voor te bereiden Voor het evaluatieformulier worden op niveau van de scholengemeenschap minimale afspraken gemaakt. Elk personeelslid ontvangt een exemplaar van het evaluatieformulier Het evaluatiedossier bevat minimaal de individuele functiebeschrijving, de beknopte verslagen van de functioneringsgesprekken, de verslagen van de evaluatiegesprekken, en alle documenten die beide partijen er willen aan toevoegen. Het dossier is steeds ter inzage van het betrokken personeelslid en van de rechtstreeks betrokkenen De evaluator(en) lichten hun bevindingen toe aan de inrichtende macht. Een beoordeling onvoldoende wordt bekrachtigd door de inrichtende macht. - pagina 5

6 2 Hoofdstuk 2: Evaluatiereglement 2.1 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd en meer in het bijzonder Hoofdstuk Vbis en Vter inzake functiebeschrijving en evaluatie; Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie onvoldoende en betreffende de werking van het college van beroep 1 ; Ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007 betreffende functiebeschrijving en evaluatie; Ministeriële omzendbrief van 06 juni 2003 betreffende tijdelijke aanstelling van doorlopende duur; Ministeriële omzendbrief van 29 november 1999 betreffende vaste benoeming Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming; 2.2 Artikel 2 Documenten de criteria betreffende de functiebeschrijvingen de criteria betreffende het functioneringsgesprek de criteria betreffende de evaluatie Deze formulieren kunnen geraadpleegd worden op Smartschool, op de website van KSG De Heide ( en in de leraarskamer. 2.3 Artikel 3 Algemene principes 1. Elk personeelslid van het gesubsidieerd vrij onderwijs, dat onder de toepassing valt van het decreet rechtspositie, is tijdelijk aangesteld of vast benoemd. Deze tijdelijke aanstelling of vaste benoeming gebeurt door middel van een arbeidsovereenkomst. Een aantal documenten vormt een ondeelbaar geheel met deze arbeidsovereenkomst. Voor een personeelslid van het gesubsidieerd vrij katholiek onderwijs zijn deze documenten: de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs, het algemeen reglement van het katholiek gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs met uitzondering van het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs, het arbeidsreglement, het opvoedingsproject. Bepalingen in de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen mogen nooit in strijd zijn met de arbeidsovereenkomst of met de documenten die er integraal deel van uitmaken. Zijn ze dat wel, dan zijn deze bepalingen nietig. 2. De geïndividualiseerde functiebeschrijving van het personeelslid wordt opgemaakt overeenkomstig het protocol betreffende de functiebeschrijvingen voor het personeel. 1 Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op pagina 6

7 3. Er kan bij een evaluatie enkel rekening worden gehouden met prestaties geleverd in het lopende schooljaar en de drie daaraan voorafgaande schooljaren. Personeelsleden worden op basis van hun geïndividualiseerde functiebeschrijving minstens éénmaal om de vier jaar geëvalueerd. Dat betekent dat de eerste evaluaties zullen gebeuren binnen de periode van 1 september 2007 tot en met 31 augustus Op 1 september 2007 start elk personeelslid vanuit een toestand van nietgeëvalueerd zijn. 5. De evaluatieregeling staat volledig los van de tuchtregeling. In tegenstelling tot de evaluatieregeling is de tuchtregeling een sanctioneringinstrument. In geval van tekortkoming aan hun plichten kunnen personeelsleden een tuchtsanctie 2 oplopen. 6. De evaluatie is een appreciatie van het totaal functioneren van het personeelslid gerelateerd aan de individuele functiebeschrijving. Een evaluatie moet gezien worden als: een constructief en positief beleidsinstrument; een middel tot het voeren van een autonoom personeelsbeleid; gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs. 7. De evaluatie is een proces dat steunt op een nauwkeurige, objectieve en billijke inschatting van de inzet, de prestaties en de competenties van het personeelslid en dat afgesloten wordt met een eindconclusie. 8. Opdat de evaluatie zou bijdragen tot de aanvaarding van de eindconclusie, gebeurt ze op een transparante, coherente en inzichtelijke wijze. 9. Inzage in en geheimhouding van het evaluatiedossier moeten verzekerd zijn. Bij de verwerking van de gegevens is absolute discretie vereist. De geheimhouding slaat op alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens. 2.4 Artikel 4 Evaluatoren 3 1. De inrichtende macht duidt voor ieder personeelslid de evaluatoren aan, rekening houdend met de decretale bepalingen. 2. De evaluator heeft als voornaamste taak het personeelslid te coachen in diens functioneren. Het houden van een functioneringsgesprek is een onderdeel van deze taak. De evaluator houdt eveneens het evaluatiegesprek en formuleert de eindconclusie van de evaluatie. 2 Cfr., in het bijzonder, Hoofdstuk IX Tuchtregeling van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991 betreffende het personeel van het gesubsidieerd onderwijs. 3 Met evaluator wordt in dit reglement steeds de eerste evaluator bedoeld. Voor de directeur, de adjunctdirecteur en de beheerder internaat wordt met evaluator het schoolbestuur bedoeld. Wanneer een bepaling betrekking heeft op de tweede evaluator wordt dit expliciet vermeld. - pagina 7

8 3. Zowel de evaluator als het personeelslid kunnen steeds een beroep doen op de tweede evaluator tijdens de procedure van de functiebeschrijving en de evaluatie. 4. De rol van de tweede evaluator wordt ingevuld als volgt: hij bewaakt de kwaliteit van het ganse evaluatieproces; hij is aanwezig op een functioneringsgesprek indien de evaluator of het personeelslid daarom verzoeken; hij is aanwezig op een evaluatiegesprek indien de evaluator of het personeelslid daarom verzoeken; 5. De tweede evaluator kan nooit in de plaats treden van de evaluator en kan de uiteindelijke beslissing van de evaluator niet wijzigen. 6. Een echtgenoot, partner, bloed- of aanverwant, tot en met de vierde graad, kan niet optreden als evaluator, tenzij er decretaal geen andere mogelijkheid is. 2.5 Artikel 5 Functiebeschrijving 1. Elk personeelslid dat aangesteld is voor meer dan 104 dagen krijgt een geïndividualiseerde functiebeschrijving per ambt en per instelling / pedagogische entiteit. 2. Een geïndividualiseerde functiebeschrijving bevat minimaal alle decretaal vastgelegde elementen en er wordt rekening gehouden met de algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen, zoals vastgelegd na onderhandelingen in het lokaal comité. 3. De evaluator en het personeelslid leggen de geïndividualiseerde functiebeschrijving vast tijdens een gesprek. De evaluator dateert en handtekent de geïndividualiseerde functiebeschrijving en het personeelslid tekent voor kennisname. 4. Wanneer het personeelslid en de evaluator het niet eens geraken over de functiebeschrijving dan beslist het schoolbestuur na het horen van beide partijen. 5. De geïndividualiseerde functiebeschrijving kan aangepast worden na een functioneringsgesprek, na een evaluatiegesprek (bij aanvang van een nieuwe evaluatieperiode), bij een belangrijke wijziging van de opdracht. De aangepaste functiebeschrijving wordt opnieuw gedateerd en gehandtekend voor kennisname door het personeelslid. 2.6 Artikel 6 Functioneringsgesprekken 1. De geïndividualiseerde functiebeschrijving geldt als basis voor functioneringsgesprekken. 2. Het doel van een functioneringsgesprek is het personeelslid te coachen, meer bepaald zijn functioneren te waarderen, te ondersteunen en waar nodig bij te sturen. 3. De evaluator voert de functioneringsgesprekken. Een functioneringsgesprek is gebaseerd op de gelijkwaardigheid tussen de evaluator en het personeelslid. Tijdens een functioneringsgesprek geeft de evaluator voldoende ruimte aan het personeelslid om zowel positieve elementen als knelpunten te duiden. 4. Vooraleer over te gaan tot een evaluatie vindt minimaal één functioneringsgesprek plaats. - pagina 8

9 5. Het personeelslid kan ook zelf om een functioneringsgesprek verzoeken. 6. De evaluator maakt een verslag van ieder functioneringsgesprek. In het verslag worden de overeengekomen afspraken opgenomen tussen het personeelslid en de evaluator. Het personeelslid ontvangt een kopie van het verslag. 7. De afspraken op het vlak van de persoons-en ontwikkelingsgerichte doelstellingen die tijdens een functioneringsgesprek gemaakt worden, worden aan de functiebeschrijving toegevoegd. Op die manier wordt een functiebeschrijving verder geïndividualiseerd. 8. Minder formele contacten maken evenzeer deel uit van het begeleidings- en coaching proces. 2.7 Artikel 7 Evaluatie 1. De evaluatie is beperkt tot het ambt en de instelling / de pedagogische entiteit. De evaluatie kan uitsluitend betrekking hebben op effectieve prestaties geleverd in het lopende schooljaar en de drie voorgaande schooljaren. Het personeelslid kan geen evaluatie afdwingen. 2. De mogelijke eindconclusies van een evaluatie kunnen zijn: voldoende of onvoldoende. 3. Na een evaluatie met eindconclusie onvoldoende, die niet leidt tot ontslag worden afspraken tot remediëring geformuleerd. Deze afspraken worden vastgelegd in een verslag dat door het personeelslid ter kennisname wordt gedateerd en gehandtekend en dat wordt gevoegd bij de functiebeschrijving. 2.8 Artikel 7 bis Tijdstip evaluatie 1. Ieder personeelslid met een functiebeschrijving wordt minimaal om de vier schooljaren geëvalueerd op basis van de geïndividualiseerde functiebeschrijving. Een personeelslid, tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur wordt minstens eenmaal geëvalueerd in de zin van het decreet rechtspositie vooraleer het zijn recht op TADD verwerft. 2. Voor vast benoemde personeelsleden en voor personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur volgt na een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende ten vroegste na twaalf maanden effectieve prestaties een tweede evaluatie. Intussen is er minstens één functioneringsgesprek. 2.9 Artikel 7 ter Het evaluatieformulier Het evaluatieformulier maakt integraal deel uit van de evaluatieregeling die van toepassing is voor het personeelslid. - pagina 9

10 2.10 Artikel 7 quater Evaluatiegesprek 1. Een evaluatie vereist een evaluatiegesprek met als doel het functioneren van het personeelslid te verbeteren en te ondersteunen. Het evaluatiegesprek wordt gehouden tussen de evaluator en het betrokken personeelslid. 2. Op verzoek van het personeelslid of van de evaluator kan de tweede evaluator aanwezig zijn op het evaluatiegesprek. Het personeelslid mag zich laten bijstaan door een raadsman De volgende stappen worden doorlopen: de evaluator nodigt het personeelslid tijdig uit tot het evaluatiegesprek; het personeelslid kan zijn opmerkingen formuleren en laten notuleren; de evaluator maakt het evaluatieverslag op. 4. Is het personeelslid gewettigd afwezig op de vastgestelde datum dan stelt de evaluator een nieuwe datum voor. 5. Is het personeelslid afwezig op de vastgestelde datum zonder een wettige reden, dan wordt het personeelslid met een aangetekend schrijven een tweede maal voor een evaluatiegesprek uitgenodigd. Bij afwezigheid van het personeelslid op de nieuw vastgestelde datum wordt een ontwerp van evaluatieverslag, zonder eindconclusie, opgemaakt op basis van de beschikbare gegevens en aangetekend verstuurd aan het personeelslid. In een bijhorende brief nodigt de evaluator het personeelslid opnieuw uit voor een evaluatiegesprek. Verschijnt het personeelslid ook niet na de aangetekende uitnodiging, dan mag de evaluator ervan uitgaan dat het personeelslid vrijwillig afziet van een evaluatiegesprek. Aan het ontwerp van evaluatieverslag wordt een gemotiveerde eindconclusie toegevoegd samen met de criteria waarop de motieven steunen. Het personeelslid ontvangt dan per aangetekend schrijven het evaluatieverslag Artikel 7 quinquies Het evaluatieverslag 1. Een evaluatiegesprek leidt tot een evaluatieverslag met een eindconclusie. Dit evaluatieverslag wordt opgemaakt door de evaluator. 2. Het evaluatieverslag omschrijft op zorgvuldige wijze het volledig functioneren van het personeelslid ten opzichte van de geïndividualiseerde functiebeschrijving, met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode eventueel afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Het evaluatieverslag vermeldt: een eindconclusie voldoende of onvoldoende ; De eindconclusie wordt gemotiveerd. Bij een eindconclusie onvoldoende blijkt duidelijk uit het evaluatieverslag op basis van welke criteria het personeelslid onvoldoende functioneert. 4 Met raadsman wordt hier bedoeld: een advocaat, een personeelslid van een instelling of wat de werknemer betreft, een vertegenwoordiger van een erkende vakorganisatie en wat de werkgever betreft, een vertegenwoordiger van een overkoepelende vereniging van inrichtende machten. (statuut personeel gesubsidieerd onderwijs decreet van art ) - pagina 10

11 de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een evaluatie met eindconclusie onvoldoende Artikel 7 sexies Overhandigen van het evaluatieverslag 1. Het evaluatieverslag wordt na het evaluatiegesprek opgesteld, gedateerd en gehandtekend door de evaluator. 2. Het evaluatieverslag wordt voorgelegd aan het betrokken personeelslid. Het personeelslid dateert en handtekent het evaluatieverslag voor kennisneming en bezorgt het onmiddellijk terug aan de evaluator. 3. De evaluator maakt een kopie van het evaluatieverslag en bezorgt dit aan het personeelslid. De evaluator bezorgt eveneens een kopie van het evaluatieverslag ter kennisneming aan de tweede evaluator en aan het schoolbestuur Artikel 7 septies Het evaluatiedossier 1. Voor elk personeelslid wordt een evaluatiedossier opgemaakt. Het evaluatiedossier bevat de stukken die relevant waren voor de evaluatie van het personeelslid en de eindconclusie gegeven door de evaluator. Het evaluatiedossier omvat volgende documenten: de namen van de evaluatoren; de geïndividualiseerde functiebeschrijving; het evaluatieformulier de verslagen van de functioneringsgesprekken; Het evaluatiedossier bevat geen stukken opgemaakt in het kader van het tuchtdossier. 2. Wanneer een evaluatie definitief is, wordt het dossier bewaard, onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 3. Het personeelslid kan, al dan niet vergezeld van een raadsman, zijn dossier raadplegen, maar zonder verplaatsing van de documenten uit zijn dossier. Het personeelslid kan een afschrift bekomen van elk document uit zijn dossier. Het personeelslid kan zijn dossier aanvullen met de bijkomende stukken die het nodig acht Artikel 8 Beroep in geval van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende 1. Elk personeelslid kan beroep 5 instellen binnen een termijn van twintig kalenderdagen volgend op de ontvangst van het afschrift van het evaluatieverslag met eindconclusie onvoldoende. Als het einde van de beroepstermijn valt binnen de herfst-, kerst-, krokus-, paas of zomervakantie dan wordt die termijn opgeschort gedurende de duur van de betrokken vakantie. 5 Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie onvoldoende en betreffende de werking van het college van beroep. Het college van beroep, departement onderwijs, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert-II-Laan 15, 1210 Brussel. - pagina 11

12 2.Weigert het personeelslid om het evaluatieverslag voor kennisname te handtekenen of de kopie in ontvangst te nemen dan verstuurt de evaluator het evaluatieverslag aangetekend naar het personeelslid. In geval van een evaluatie met eindconclusie onvoldoende begint de beroepstermijn te lopen de derde werkdag na verzending. 3. Het beroep wordt per aangetekend schrijven ingesteld bij het college van beroep inzake evaluatie. Op hetzelfde ogenblik als het personeelslid het beroepschrift indient, stuurt hij een kopie daarvan aan zijn evaluatoren. Het instellen van een beroep is opschortend. 4. Indien het betrokken personeelslid geen beroep aantekent binnen de voorziene termijn dan is de evaluatie met eindconclusie onvoldoende definitief. 5. Op zijn eenvoudig verzoek ontvangt het personeelslid een kopie van zijn evaluatiedossier indien zijn evaluatie wordt besloten met de eindconclusie onvoldoende. Op zijn vraag ontvangt het personeelslid ook de documenten vermeld in artikel 2. - pagina 12

13 3 Hoofdstuk 3: Functiebeschrijvingen 3.1 FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS Vooraf: Functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken maken deel uit van een integraal personeelsbeleid en hangen samen met een cultuur van inspraak, betrokkenheid en participatie van de personeelsleden. Functioneringsgesprekken bieden aan de inrichtende macht/het schoolbestuur en directies de kans om hun waardering uit te drukken voor de prestaties van het personeelslid. Deze gesprekken zijn een belangrijke communicatielijn tussen personeel en directie en vormen tevens een uitstekende gelegenheid om een sterkte-zwakte analyse van de school te maken. De functioneringsgesprekken zijn daarom een cruciaal onderdeel in het traject van personeelsbegeleiding. Deze functiebeschrijving doet geen afbreuk aan de rechten en de plichten opgenomen in de arbeidsovereenkomst en in de documenten die met de arbeidsovereenkomst een ondeelbaar geheel vormen zoals de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs, het algemeen reglement van het katholiek gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs met uitzondering van het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs, het arbeidsreglement, het opvoedingsproject, het decreet rechtspossitie en andere wettelijke bepalingen in de mate dat zij bepalingen bevatten die verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Leraar is een ambt. In deze functiebeschrijving wordt leraar gebruikt voor zowel man als vrouw. A Specifiek gedeelte: Dit deel bevat de volgende elementen: de instellingsspecifieke doelstellingen, gebaseerd op de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs, het opvoedingsproject, het decreet rechtspositie, het algemeen reglement, het arbeidsreglement, het schoolwerkplan en het vademecum van de school; de competenties van de leraar en de daaruit voortvloeiende taken; de rechten en plichten van de leraar inzake permanente vorming en nascholing De opvoedingsstijl Communicatief De leraar is spontaan in de omgang: hij is aanspreekbaar en beschikbaar, stelt zich uitnodigend op voor leerlingen en collega s en neemt zelf initiatief in het leggen van contacten. Hij maakt tijd vrij om te luisteren naar het verhaal van een leerling of een collega en tracht de boodschap achter het verhaal te begrijpen. - pagina 13

14 Deze spontane omgang van de leraar wordt blijvend gedragen door de waarden uit het opvoedingsproject. De leraar kent die waarden, leeft ze voor en durft er met leerlingen en collega s over in gesprek gaan Assisterend - Pedagogisch betrokken De leraar is in de klas en daarbuiten kwalitatief bij de leerlingen aanwezig. Hij bouwt aan een gezag dat gebaseerd is op respect, vertrouwen en preventief optreden. Hij werkt aan een vertrouwensrelatie met de klasgroep én met elke leerling afzonderlijk. Daartoe gedraagt hij zich authentiek, trouw en correct. Hij is creatief en actief met de leerlingen bezig. Hij is hartelijk in de omgang met leerlingen, collega s en andere schoolbetrokken partners. Hij slaagt erin zijn liefde voelbaar te maken. Hij is redelijk in wat hij eist, kan omgaan met regels en met de onvolkomenheden van anderen Evangelisch bewogen Het evangelie is de bron waaruit de christelijke geïnspireerde pedagogie vorm krijgt. De leraar heeft respect voor de christelijke identiteit van de school, leeft de christelijke waarden voor en durft getuigen van zijn christelijk geloof. Door mee te werken aan schoolpastorale activiteiten zoekt hij creatief mee naar wegen om deze eigen spiritualiteit te concretiseren. Vanuit deze evangelische bewogenheid kiest hij resoluut voor de meest kwetsbare leerlingen. Hij weet welke jongeren extra aandacht nodig hebben en roept collega s op om hen de nodige kansen te geven De leraar in de klas Klasmanagement De aandacht van de leraar gaat niet enkel naar de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar is gericht op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Hij heeft aandacht voor de leer- en leefhouding van de leerlingen. Hij roept hen individueel op om de ethische, morele en godsdienstige waarden van het opvoedingsproject na te leven. Daarbij is hij zelf teken. De leraar is een begeleider van leerprocessen: hij creëert een gunstig klimaat om de kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden en attitudes te stimuleren. De leraar werkt een realistisch jaarplan uit, rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen en de eventuele heterogeniteit van de leerlingengroep. Om het jaarplan te realiseren maakt hij gebruik van een gedifferentieerd methodische aanpak, die voortdurend afgestemd wordt op de leerlingengroep en de individuele leerlingen. Daarbij treedt hij op als coach: hij reikt de leerlingen structuur aan bij de verschillende didactische methodes. Hij individualiseert en differentieert, rekening houdend met de specifieke noden van de leerlingen (gedrags-, leer-, psychosociale en gezondheidsproblemen) en de adviezen die eventueel door de klassenraad in dit verband gegeven zijn. De leraar heeft aandacht voor veiligheid en infrastructuur in al hun facetten. Hij zorgt ervoor dat de leerlingen de veiligheidsinstructies naleven en stimuleert hen om zelfstandig maatregelen inzake veiligheid te nemen. - pagina 14

15 Hij neemt initiatieven om de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen te stimuleren en reageert op attitudes van leerlingen die hun gezondheid of het welbevinden van hun medeleerlingen in gevaar brengt. Hij stelt redelijke eisen en is voldoende assertief t.o.v. de leerlingen om deze eisen te laten naleven. Dit gebeurt in een sfeer van wederzijds respect Vakbekwaamheid De leraar is vakexpert. Hij getuigt van een sterke bekwaamheid en professionaliteit in zijn vakgebied. Gebaseerd op een uitgebreide vakkennis realiseert hij de doelstellingen van het leerplan en de eindtermen/ontwikkelingsdoelen/handelingsplannen. Hiertoe formuleert hij voor elke leereenheid concrete doelstellingen. Daarbij wordt het overzicht over een langere periode niet uit het oog verloren. Dit overzicht vindt zijn neerslag in jaarplannen en leerlijnen. Het leerplan, het jaarplan en de agenda zijn aan elkaar gelinkt. Bij de realisatie van de doelstellingen maakt hij passend gebruik van de hedendaagse didactische werkvormen en hulpmiddelen; hij hanteert hierbij voldoende afwisseling Administratie Evaluaties De leraar is administrator in functie van zijn klaspraktijk. De leraar is ordelijk en vult zorgvuldig de documenten in: agenda, puntenboekje, notities, afwezigheden, Door zijn ordelijke houding is hij een voorbeeld voor de leerlingen. Hij verwacht ook van de leerlingen ordelijke documenten. De leraar beschikt over een praktische lesvoorbereiding, waarin de eindtermen/ontwikkelingsdoelen/handelingsplannen geïntegreerd worden. De lesvoorbereiding bevat doelstellingen, leerinhouden en didactische werkvormen. Een les moet voorbereid zijn met het oog op het samenspel tussen doelstellingen, inhoud, werkvormen en doordachte praktische organisatie. De leraar kan dit aantonen via: jaarplan, schoolagenda, persoonlijke notities, De leraar organiseert evaluatiemomenten volgens een vast en regelmatig patroon. De evaluatiemomenten volgen het leerproces en zijn gericht op tussentijdse doelen. Bij de voorbereiding en de planning van de evaluatie houdt hij rekening met het niveau en de studierichting van de leerlingen en de afspraken die gemaakt zijn binnen de vakgroep. De evaluaties zijn gericht op de essentie; daarbij worden kennis, inzicht, toepassingen, vaardigheden en attitudes voldoende gedoseerd. De normen zijn aangepast aan het niveau van de doelgroep De leraar als lid van een team en een school De verantwoordelijkheid en de taken van de leraar beperken zich niet tot wat zich afspeelt binnen de vier klassenmuren. Hij neemt actief deel aan algemene personeelsvergaderingen, klassenraden en vakwerkgroepen en houdt zich loyaal aan de daar gemaakte afspraken. - pagina 15

16 Hij is lid van het schoolteam. In een relatie van evenwaardigheid vormt hij met zijn collega s een opvoedingsgemeenschap. Hij realiseert mee de aandachtspunten en actiepunten van de school, vervat in het schoolwerkplan. Hij past het schoolreglement toe en laat het toepassen, zonder evenwel de geest ervan uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in een open dialoog. Hij engageert zich in één of meer werkgroepen. Andere dan vakwerkgroepen. De leraar is ook lid van de brede schoolgemeenschap. Hij gaat een open dialoog aan met alle schoolbetrokken partners: leerlingen en ouders, collega s, middenkader, directie, pedagogische begeleiding, inrichtende macht, CLB, enz. Hij is loyaal tegenover de leidinggevenden en alle schoolbetrokken partners. De leraar neemt, in zijn relatie tot externen, steeds een loyale houding aan t.a.v. de school Professionaliteit De leraar is in staat om zelfstandig te werken. Hij werkt voortdurend samen met het team en alle schoolbetrokken partners. Hij is stipt in het uitvoeren van alle taken. Op weg zijn met jongeren is een taak die nooit af is. De leraar laat zich bevragen, durft zijn eigen functioneren in vraag stellen en is bereid om bij te sturen. Hij staat permanent open voor vernieuwing. Hij volgt vakgebonden en vakoverschrijdende nascholing en neemt hierbij zelf ook initiatief. Hij integreert de verworven kennis in het schoolteam. B Geïndividualiseerd gedeelte Instellingsgebonden opdrachten Dit deel van de functiebeschrijving omvat alle verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overstijgen of verband houden met een specifieke rol of opdracht. De eerste evaluator en het personeelslid leggen samen vast welke instellingsgebonden opdrachten in de individuele functiebeschrijving worden opgenomen. Het decreet onderscheidt twee categorieën: instellingsgebonden opdrachten die beleidsondersteunend zijn Tegenover deze opdrachten staan ondersteunende omkaderingselementen. Deze opdrachten komen aan bod in functioneringsgesprekken en zijn het voorwerp van evaluatie. instellingsgebonden opdrachten die niet beleidsondersteunend zijn Tegenover deze opdrachten staan geen ondersteunende omkaderingselementen, de leraar neemt ze dus vrijwillig op. Toch maken ze wezenlijk deel uit van de functiebeschrijving en de evaluatie. - pagina 16

17 In deze functiebeschrijving worden de volgende instellingsgebonden opdrachten opgenomen: beleidsondersteunende opdrachten: niet-beleidsondersteunende opdrachten: Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen Naar aanleiding van een functioneringsgesprek en/of een evaluatiegesprek kunnen de eerste evaluator en het personeelslid afspraken maken over het toekomstig functioneren en over de manier waarop de tekortkomingen kunnen worden weggewerkt. Dergelijke werk- of aandachtspunten worden aan deze individuele functiebeschrijving toegevoegd. De afspraken kunnen ook verwoorden welke vorm van ondersteuning de evaluator aanbiedt aan het personeelslid of welke nascholing het personeelslid kan volgen. De eerste doelstelling van een functiebeschrijving is immers een positief en constructief beleidsinstrument te zijn. Datum: De evaluator(en) Het personeelslid - pagina 17

18 3.2 FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR GODSDIENST Vooraf: Functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken maken deel uit van een integraal personeelsbeleid en hangen samen met een cultuur van inspraak, betrokkenheid en participatie van de personeelsleden. Functioneringsgesprekken bieden aan de inrichtende macht/het schoolbestuur en directies de kans om hun waardering uit te drukken voor de prestaties van het personeelslid. Deze gesprekken zijn een belangrijke communicatielijn tussen personeel en directie en vormen tevens een uitstekende gelegenheid om een sterkte-zwakte analyse van de school te maken. De functioneringsgesprekken zijn daarom een cruciaal onderdeel in het traject van personeelsbegeleiding. Deze functiebeschrijving doet geen afbreuk aan de rechten en de plichten opgenomen in de arbeidsovereenkomst en in de documenten die met de arbeidsovereenkomst een ondeelbaar geheel vormen zoals de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs, het algemeen reglement van het katholiek gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs met uitzondering van het volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs, het arbeidsreglement, het opvoedingsproject, het decreet rechtspositie en andere wettelijke bepalingen in de mate dat zij bepalingen bevatten die verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De functiebeschrijving van godsdienstleraar, zoals vastgelegd door de Erkende Instantie, heeft enkel betrekking op de vakdidactische en vakpedagogische aspecten. Ze wordt aan de functiebeschrijving van de leraar toegevoegd en maakt er integraal deel van uit. Leraar en godsdienstleraar zijn ambten. In deze functiebeschrijving worden leraar en godsdienstleraar gebruikt voor zowel man als vrouw. A Specifiek gedeelte de leraar Dit deel bevat de volgende elementen: de instellingsspecifieke doelstellingen, gebaseerd op de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs, het opvoedingsproject, het decreet rechtspositie, het algemeen reglement, het arbeidsreglement, het schoolwerkplan en het vademecum van de school; de competenties van de leraar en de daaruit voortvloeiende taken; de rechten en plichten van de leraar inzake permanente vorming en nascholing. - pagina 18

19 3.2.1 De opvoedingsstijl Communicatief De leraar is spontaan in de omgang: hij is aanspreekbaar en beschikbaar, stelt zich uitnodigend op voor leerlingen en collega s en neemt zelf initiatief in het leggen van contacten. Hij maakt tijd vrij om te luisteren naar het verhaal van een leerling of een collega en tracht de boodschap achter het verhaal te begrijpen. Deze spontane omgang van de leraar wordt blijvend gedragen door de waarden uit het opvoedingsproject. De leraar kent die waarden, leeft ze voor en durft er met leerlingen en collega s over in gesprek gaan Assisterend - Pedagogisch betrokken De leraar is in de klas en daarbuiten kwalitatief bij de leerlingen aanwezig. Hij bouwt aan een gezag dat gebaseerd is op respect, vertrouwen en preventief optreden. Hij werkt aan een vertrouwensrelatie met de klasgroep én met elke leerling afzonderlijk. Daartoe gedraagt hij zich authentiek, trouw en correct. Hij is creatief en actief met de leerlingen bezig. Hij is hartelijk in de omgang met leerlingen, collega s en andere schoolbetrokken partners. Hij slaagt erin zijn liefde voelbaar te maken. Hij is redelijk in wat hij eist, kan omgaan met regels en met de onvolkomenheden van anderen Evangelisch bewogen Het evangelie is de bron waaruit de christelijk geïnspireerde pedagogie vorm krijgt. De leraar heeft respect voor de christelijke identiteit van de school, leeft de christelijke waarden voor en durft getuigen van zijn christelijk geloof. Door mee te werken aan schoolpastorale activiteiten zoekt hij creatief mee naar wegen om de eigen spiritualiteit te concretiseren. Vanuit deze evangelische bewogenheid kiest hij resoluut voor de meest kwetsbare leerlingen. Hij weet welke jongeren extra aandacht nodig hebben en roept collega s op om hen de nodige kansen te geven De leraar in de klas Klasmanagement De aandacht van de leraar gaat niet enkel naar de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar is gericht op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Hij heeft aandacht voor de leer- en leefhouding van de leerlingen. Hij roept hen individueel op om de ethische, morele en godsdienstige waarden van het opvoedingsproject na te leven. Daarbij is hij zelf teken. De leraar is een begeleider van leerprocessen: hij creëert een gunstig klimaat om de kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden en attitudes te stimuleren. De leraar werkt een realistisch jaarplan uit, rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen en de eventuele heterogeniteit van de leerlingengroep. Om het jaarplan te realiseren maakt hij gebruik van een gedifferentieerd methodische aanpak, die - pagina 19

20 voortdurend afgestemd wordt op de leerlingengroep en de individuele leerlingen. Daarbij treedt hij op als coach: hij reikt de leerlingen structuur aan bij de verschillende didactische methodes. Hij individualiseert en differentieert, rekening houdend met de specifieke noden van de leerlingen (gedrags-, leer-, psychosociale en gezondheidsproblemen) en de adviezen die eventueel door de klassenraad in dit verband gegeven zijn. De leraar heeft aandacht voor veiligheid en infrastructuur in al hun facetten. Hij zorgt ervoor dat de leerlingen de veiligheidsinstructies naleven en stimuleert hen om zelfstandig maatregelen inzake veiligheid te nemen. Hij neemt initiatieven om de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen te stimuleren en reageert op attitudes van leerlingen die hun gezondheid of het welbevinden van hun medeleerlingen in gevaar brengen. Hij stelt redelijke eisen en is voldoende assertief t.o.v. de leerlingen om deze eisen te laten naleven. Dit gebeurt in een sfeer van wederzijds respect Vakbekwaamheid De leraar is vakexpert. Hij getuigt van een sterke bekwaamheid en professionaliteit in zijn vakgebied. Gebaseerd op een uitgebreide vakkennis realiseert hij de doelstellingen van het leerplan en de eindtermen/ontwikkelingsdoelen/handelingsplannen. Hiertoe formuleert hij voor elke leereenheid concrete doelstellingen. Daarbij wordt het overzicht over een langere periode niet uit het oog verloren. Dit overzicht vindt zijn neerslag in jaarplannen en leerlijnen. Het leerplan, het jaarplan en de agenda zijn aan elkaar gelinkt. Bij de realisatie van de doelstellingen maakt hij passend gebruik van de hedendaagse didactische werkvormen en hulpmiddelen; hij hanteert hierbij voldoende afwisseling Administratie De leraar is administrator in functie van zijn klaspraktijk. De leraar is ordelijk en vult zorgvuldig de documenten in: agenda, puntenboekje, notities, afwezigheden, Door zijn ordelijke houding is hij een voorbeeld voor de leerlingen. Hij verwacht ook van de leerlingen ordelijke documenten. De leraar beschikt over een praktische lesvoorbereiding, waarin de eindtermen ontwikkelingsdoelen handelingsplannen geïntegreerd worden. De lesvoorbereiding bevat doelstellingen, leerinhouden en didactische werkvormen. Een les moet voorbereid zijn met het oog op het samenspel tussen doelstellingen, inhoud, werkvormen en doordachte praktische organisatie. De leraar kan dit aantonen via: jaarplan, schoolagenda, persoonlijke notities, Evaluaties De leraar organiseert evaluatiemomenten volgens een vast en regelmatig patroon. De evaluatiemomenten volgen het leerproces en zijn gericht op tussentijdse doelen. Bij de voorbereiding en de planning van de evaluatie houdt hij rekening met het ni- - pagina 20

21 veau en de studierichting van de leerlingen en de afspraken die gemaakt zijn binnen de vakgroep. De evaluaties zijn gericht op de essentie; daarbij worden kennis, inzicht, toepassingen, vaardigheden en attitudes voldoende gedoseerd. De normen zijn aangepast aan het niveau van de doelgroep De leraar als lid van een team in de school De verantwoordelijkheid en de taken van de leraar beperken zich niet tot wat zich afspeelt binnen de vier klassenmuren. Hij neemt actief deel aan algemene personeelsvergaderingen, klassenraden en vakwerkgroepen en houdt zich loyaal aan de daar gemaakte afspraken. Hij is lid van het schoolteam. In een relatie van evenwaardigheid vormt hij met zijn collega s een opvoedingsgemeenschap. Hij realiseert mee de aandachtspunten en actiepunten van de school, vervat in het schoolwerkplan. Hij past het schoolreglement toe en laat het toepassen, zonder evenwel de geest ervan uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in een open dialoog. Hij engageert zich in één of meer werkgroepen. Andere dan vakwerkgroepen. De leraar is ook lid van de brede schoolgemeenschap. Hij gaat een open dialoog aan met alle schoolbetrokken partners: leerlingen en ouders, collega s, ondersteunend personeel, middenkader, directie, pedagogische begeleiding, inrichtende macht, CLB, enz. Hij is loyaal tegenover de leidinggevenden en alle schoolbetrokken partners. De leraar neemt, in zijn relatie tot externen, steeds een loyale houding aan t.a.v. de school Professionaliteit De leraar is in staat om zelfstandig te werken. Hij werkt voortdurend samen met het team en alle schoolbetrokken partners. Hij is stipt in het uitvoeren van alle taken. Op weg zijn met jongeren is een taak die nooit af is. De leraar laat zich bevragen, durft zijn eigen functioneren in vraag stellen en is bereid om bij te sturen. Hij staat permanent open voor vernieuwing. Hij volgt vakgebonden en vakoverschrijdende nascholing en neemt hierbij zelf ook initiatief. Hij integreert de verworven kennis in het schoolteam. - pagina 21

22 B Aanvullend gedeelte de godsdienstleraar Sectie 1.01 Functiebeschrijving leraar Rooms-katholieke godsdienst in het vrij katholiek gewoon en buitengewoon onderwijs. Sectie 1.02 Zoals goedgekeurd door de erkende instantie R.-K. godsdienst op 15 april Inleiding De godsdienstleraar heeft een bijzonder statuut. Hij is een medewerker van de diocesane bisschop. De bisschop verschaft hem de toestemming (= mandaat) tot het geven van het vak en hij stelt hem voor aan de school als godsdienstleraar (= de voordracht). De functiebeschrijving van de godsdienstleraar in het katholiek onderwijs bestaat daarom uit twee delen: de algemene functiebeschrijving die hij deelt met elke leraar (gebaseerd op het pedagogische project van de afzonderlijke Inrichtende Macht) en een aanvullende, eigen aan zijn opdracht. Dit document omschrijft het aanvullende gedeelte. Het beoogt duidelijkheid te scheppen over wat verwacht wordt. Het wil leidraad zijn bij de samenwerking tussen leraar, directie en inspectie-begeleiding. In functioneringsgesprekken met de directie en contacten met de inspecteur-begeleider kan het gebruikt worden om het goede te benoemen en tekorten als groeipunten aan te geven Juridische basis Belgische Grondwet; het decreet rechtspositie van 27 maart 1991; het wetboek van canoniek recht (1983). De specifieke taakinvulling wordt verduidelijkt in: de leerplannen voor het secundair onderwijs (1999) en buitengewoon onderwijs (2001); het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Lid van het schoolteam De godsdienstleraar schakelt zich in, in de schoolcultuur. Het vak godsdienst heeft zijn volwaardige plaats binnen het geheel van alle vakken. Daarom werkt de godsdienstleraar loyaal mee met de andere leraren. Hij neemt loyaal deel aan vakvergaderingen (lokaal en regionaal, voor eigen vak en vakoverschrijdend). Hij ontwikkelt ook op dit vlak de nodige vaardigheden. Hij neemt hieromtrent zelf de nodige initiatieven en betrekt er anderen bij. Voor de pastorale werking op school heeft hij, naast andere personeelsleden, een bijzondere bekommernis. - pagina 22

23 Alle schoolbetrokkenen ontmoeten in hem een authentieke en aanspreekbare gelovige Het specifieke als godsdienstleraar Het leerplan is normerend voor de aanpak en uitbouw van de lessen. Dit vereist van de leerkracht een grondige kennis van dat document. Binnen het geheel van de schoolvakken die tot de basisvorming behoren, heeft het vak godsdienst een eigen originaliteit en vakmatigheid De lespraktijk is gericht op de levensbeschouwelijke groei van de leerlingen. De godsdienstleraar tracht daarom te komen tot levensbeschouwelijke communicatie. Zo is de leraar o.a. bedacht op communicatie rond zingeving, geloven en leven, op het ontwikkelen van en het bewust leren omgaan met levensbeschouwelijke vaardigheden. Hij respecteert de levensbeschouwelijke heterogeniteit van de leerlingen. In kritische openheid en waardering voor de wereld - ervaren, begrepen en gewaardeerd als pluraal spreekt en getuigt de godsdienstleraar vanuit en van zijn christelijk geloof. Als getuige, specialist en moderator tracht hij te komen tot geloofscommunicatie. Hij creeert, waar mogelijk, kansen tot gebed, stilte en bezinning. De taak van de godsdienstleraar vereist permanente vorming op het gebied van spiritualiteit, geloofsdenken en onderwijskundige materies. Daarom neemt hij deel aan de gemeenschappelijke studiedagen ingericht door de inspectie-begeleiding, zoals deze dat verwacht. Hij informeert zich geregeld over het aanbod van nascholing, waar hij vrijwillig op in kan spelen. Bij onderwijsvernieuwingen schakelt hij zich loyaal en gezond kritisch in. Daarbij is het christelijk geloven zijn eerste referentiekader. Aangaande lesvoorbereiding en jaar-/vorderingsplan sluit hij aan bij de verwachtingen van de inspectie-begeleiding. De leraar zal de leerlingen niet toetsen op gebied van geloof en levenshouding. C Geïndividualiseerd gedeelte Instellingsgebonden opdrachten Dit deel van de functiebeschrijving omvat alle verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overstijgen of verband houden met een specifieke rol of opdracht. De eerste evaluator en het personeelslid leggen samen vast welke instellingsgebonden opdrachten in de individuele functiebeschrijving worden opgenomen. Het decreet onderscheidt twee categorieën: instellingsgebonden opdrachten die beleidsondersteunend zijn Tegenover deze opdrachten staan ondersteunende omkaderingselementen. Deze opdrachten komen aan bod in functioneringsgesprekken en zijn het voorwerp van evaluatie. instellingsgebonden opdrachten die ondersteunend zijn Tegenover deze opdrachten staan geen ondersteunende omkaderingselementen, de leraar neemt ze dus vrijwillig op. Toch maken ze wezenlijk deel uit van de functiebeschrijving en de evaluatie. - pagina 23

24 De school maakt hier zelf een verstandige keuze. Een leidraad kan zijn wat in het verleden reeds gebeurde. In deze functiebeschrijving worden de volgende instellingsgebonden opdrachten opgenomen: beleidsondersteunende opdrachten: niet-beleidsondersteunende opdrachten: Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen Naar aanleiding van een functioneringsgesprek en/of een evaluatiegesprek kunnen de eerste evaluator en het personeelslid afspraken maken over het toekomstig functioneren en over de manier waarop de tekortkomingen kunnen worden weggewerkt. Dergelijke werk- of aandachtspunten worden aan deze individuele functiebeschrijving toegevoegd. De afspraken kunnen ook verwoorden welke vorm van ondersteuning de evaluator aanbiedt aan het personeelslid of welke nascholing het personeelslid kan volgen. De eerste doelstelling van een functiebeschrijving is immers een positief en constructief beleidsinstrument te zijn. Datum: De evaluator(en) Het personeelslid - pagina 24

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven

Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT SCHOLENGEMEENSCHAP DE GROEVE Opgemaakt op 18 JUNI 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING 2008-10-20 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING juni 2009 Artikel 1 Wettelijk kader en omzendbrieven Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEREGLEMENT IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING VAN SGKBO AARSCHOT-BETEKOM-HOUWAART 14-12-2009 Artikel

Nadere informatie

Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE. Definitieve versie 6 mei 2008-1 -

Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE. Definitieve versie 6 mei 2008-1 - Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE Definitieve versie 6 mei 2008-1 - I HOUD Hoofdstuk 1 : Stappenplan voor OCSG: Criteria... 3 Hoofdstuk 2 : Evaluatiereglement...

Nadere informatie

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht

Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Vacature voor het ambt van administratief directeur (M/V) in de Don Bosco campus te Haacht Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor het ambt van administratief directeur in de Don Bosco

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Aanwerving Internaatsopvoeder

Aanwerving Internaatsopvoeder v.z.w. Don Bosco Internaten François Gaystraat 129 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02 771 21 00 02 772 15 82 internaten@donbosco.be Aanwerving Internaatsopvoeder in het Don Bosco Internaat Guldendallaan 90 1150

Nadere informatie

Vacature voor het ambt van technisch adviseur garage/mechanica (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Hoboken

Vacature voor het ambt van technisch adviseur garage/mechanica (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Hoboken Vacature voor het ambt van technisch adviseur garage/mechanica (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Hoboken Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor het ambt van technisch adviseur

Nadere informatie

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem Met ingang van 1 september 2013 is er een vacature voor een ambt van technisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER School: Instellingsnummer: Inrichtende macht: Nummer Scholengemeenschap: Scholengemeenschap: IDENTIFICATIE Naam personeelslid

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

Oud-Heverlee, 13 maart Vacature technisch adviseur elektriciteit. Geachte

Oud-Heverlee, 13 maart Vacature technisch adviseur elektriciteit. Geachte Vacature technisch adviseur elektriciteit Oud-Heverlee, 13 maart 2016 Geachte Wij delen u mee dat met ingang van 1 september 2016 een ambt van technisch adviseur (TA) elektriciteit in het Don Bocso Technisch

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN 03.05.2011 CVO DTL Herentals Functioneringscyclus 3 mei 2011 Pagina 1 INHOUD MISSIE EN WETGEVING VISIE DE FUNCTIONERINGSCYCLUS IN DRIE FASES 1. Het functie- en planningsgesprek

Nadere informatie

PEDAGOGISCH DIRECTEUR LAGERE SCHOOL

PEDAGOGISCH DIRECTEUR LAGERE SCHOOL Oud-Heverlee, 27 juni 2016 Vacature pedagogisch directeur lager onderwijs Don Bosco Groot-Bijgaarden Wij delen u mee dat met ingang van 1 september 2016 een ambt van pedagogisch directeur lager onderwijs

Nadere informatie

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten.

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. FUNCTIEBESCHRIJVING School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: leermeester levensbeschouwelijk vakken

Nadere informatie

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in Don Bosco Genk

Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in Don Bosco Genk Vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. (M/V) in Don Bosco Genk Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor een ambt van technisch adviseur-coördinator a.i. in Don Bosco

Nadere informatie

Vacature voltijdse OPVOEDER vanaf 1 september 2016 in het Sint-Jozefsinstituut van Ternat

Vacature voltijdse OPVOEDER vanaf 1 september 2016 in het Sint-Jozefsinstituut van Ternat Vacature voltijdse OPVOEDER vanaf 1 september 2016 in het Sint-Jozefsinstituut van Ternat Voor ons secretariaatsteam zijn we op zoek naar een opvoeder met een diploma professionele bachelor. Het betreft

Nadere informatie

Het DBOC verwacht van elke kandidaat een sollicitatiebrief vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivering.

Het DBOC verwacht van elke kandidaat een sollicitatiebrief vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivering. Oud-Heverlee, 18 april 2016 Vacature technisch adviseur coördinator Wij delen u mee dat met ingang van 1 september 2016 een ambt van technisch adviseur coördinator in het Don Bosco Technisch Instituut

Nadere informatie

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich. Functiebeschrijving leermeester/leraar (m./v.) levensbeschouwelijke vakken (Godsdienst - N.C. Zedenleer) goedgekeurd door alle Erkende Instanties/Vereniging Deze functiebeschrijving bevat een bijlage met

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie

Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-050 datum : 2007-10-08 gewijzigd : 2012-03-14 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Vacature voor het ambt van directeur (M/V) in het Don Boscocollege te Hechtel

Vacature voor het ambt van directeur (M/V) in het Don Boscocollege te Hechtel Vacature voor het ambt van directeur (M/V) in het Don Boscocollege te Hechtel Met ingang van 1 september 2015 is er een vacature voor het ambt van directeur in het Don Boscocollege, Don Boscostraat 72,

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 45454 MONITEUR BELGE 31.08.2007 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Opmerkingen van COC bij de mededeling van het VVKSO betreffende. Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie

Opmerkingen van COC bij de mededeling van het VVKSO betreffende. Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. M-VVKSO-2007-050 datum 2007-10-08 gewijzigd contact Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.be,

Nadere informatie

Oud-Heverlee, 11 april 2016. Vacature directeur Don Bosco Sint-Lambertus. Geachte

Oud-Heverlee, 11 april 2016. Vacature directeur Don Bosco Sint-Lambertus. Geachte Oud-Heverlee, 11 april 2016 Vacature directeur Don Bosco Sint-Lambertus Geachte Wij delen u mee dat met ingang van 1 september 2016 een ambt van directeur in Don Bosco Sint-Lambertus te Heverlee dient

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING

KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET COLLEGE VAN BEROEP BESLISSING G.V.O. / 2013 / 5 / / 21 augustus 2013 In zake, wonende te, bijgestaan door, COV, verzoekende partij, tegen, eerste evaluator

Nadere informatie

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011 1 KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2011/8/ / 12 december 2011 Inzake:,, ergotherapeut en onderwijzer, wonende, bijgestaan door, jurist COV te Brussel,

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT

EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT EVALUATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL - REGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.04.1998 Aanpassingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG Bisdom Gent, 11 januari 2013 Bisdom Brugge, 15 januari 2013 Bisdom Hasselt, 17 januari 2013 Bisdom Mechelen-Brussel, 22 januari 2013 Bisdom Antwerpen, 24 januari 2013 An De

Nadere informatie

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/ 2013 / 03 / (III) / 12 september 2013

KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/ 2013 / 03 / (III) / 12 september 2013 1 KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING Nr. GO/ 2013 / 03 / (III) / 12 september 2013 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, directrice

Nadere informatie

VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN

VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN INSPECTIE EN BEGELEIDING LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN Rooms-katholieke godsdienst VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN INLEIDING Het vakinformatiedossier (VID) is een

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP REINAERT

SCHOLENGEMEENSCHAP REINAERT SCHLENGEMEENSCHAP REINAERT 121426 Schoolstraat, 18 9080 Lochristi Gemeentescholen Destelbergen - Heusden Lochristi Melle Moerbeke FUNCTIEBESCHRIJVING LEERMEESTER LICHAMELIJKE PVEDING SCHLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van WICO campus Mater Dei te Overpelt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van WICO campus Mater Dei te Overpelt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Functioneren en evalueren. Prelude. Overzicht 25/04/2016

Functioneren en evalueren. Prelude. Overzicht 25/04/2016 Functioneren en evalueren Prelude Decreet Rechtspositie (DRP) voor Gemeenschapsonderwijs (GO) is quasi identiek als DRP Gesubsidieerd onderwijs Beroepen tegen een eindevaluatie onvoldoende komen voor College

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de Vrije Basisschool De Hoge Geest te Sint-Gillis-Waas

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de Vrije Basisschool De Hoge Geest te Sint-Gillis-Waas Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School - College Essen te Essen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Lagere School - College Essen te Essen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1 INHOUD 1. Algemeen Inleiding 1 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid In een schema gegoten 1 Kwaliteitsvol personeelsbeleid kort samengevat 1 Personeelsbeleid is een onderdeel van kwaliteitsvol beleid

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Instituut Mevrouw Govaerts Buitengewoon secundair onderwijs te Heist-op-den-Berg

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Instituut Mevrouw Govaerts Buitengewoon secundair onderwijs te Heist-op-den-Berg Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2016 / 12 / / 25 mei 2016

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2016 / 12 / / 25 mei 2016 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 12 / / 25 mei 2016 Inzake :, wonende te, verzoekende partij Tegen : met maatschappelijke zetel te, bijgestaan door., advocaat te

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT.

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. 25 mei 2016 VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. AANGEVULD MET EEN OPDRACHT ALS ZORGCOÖRDINATOR De vrije basisschool de Oefenschool is één van de tien basisscholen van de scholengroep

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

Prizma vzw/scholengemeenschap B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT. 15 februari 2016. Geachte Mevrouw Geachte Heer

Prizma vzw/scholengemeenschap B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT. 15 februari 2016. Geachte Mevrouw Geachte Heer Prizma vzw/ B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT 15 februari 2016 Geachte Mevrouw Geachte Heer De Raad van Bestuur van de Scholengemeenschap PRIZMA (Campus Middenschool Ingelmunster; Campus

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Documenten van de leraar SECUNDAIR ONDERWIJS Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:...36 /24 Vast benoemd: Ja / Neen.../... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL

BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL BIJZONDER REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN HET ACADEMISCH PERSONEEL Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 10.04.2001 Aangepast door de Raad van Bestuur op: 05.07.2011 (zie

Nadere informatie

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016.

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016. V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs D. de Haenelaan 10-8630 VEURNE OPENSTELLING VOOR EEN FUNCTIE VAN DIRECTEUR (M/V) ZONDER LESOPDRACHT VRIJE KATHOLIEKE BASISSCHOOL, Brugsesteenweg 77 te 8630 Veurne Datum:

Nadere informatie

Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs. Juridisch kader Secundair onderwijs 1 Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs. 2 1 3 Inspecteur-adviseur vertegenwoordigt

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2012 / 11 / / 6 juni 2012 Inzake..., wonende te.., bijgestaan door, advocaat, verzoekende partij, tegen inrichtende macht vzw met maatschappelijke

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Heilig-Hart&College 1 te Halle

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Heilig-Hart&College 1 te Halle Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Basisschool - De Start te Kluisbergen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Basisschool - De Start te Kluisbergen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE LAGERE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON

VACATURE DIRECTEUR VRIJE LAGERE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON 18 mrt 2015 VACATURE DIRECTEUR VRIJE LAGERE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS DE TORRETJES (100 %) De BLO Torretjes is één van de acht basisscholen van de scholengroep Sint-Rembert vzw. De school telt

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen...

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen... Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-100 datum : 2002-08-28 gewijzigd : 2007-02-21 contact : Dienst Leren en Onderwijzen,

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR

INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR Naam: Voornaam: School: Instellingsnummer: Schoolbestuur: vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim Eerste evaluator: Tweede evaluator: Kader Deze individuele

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool O.L.V. van Lourdesinstituut te Ekeren

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool O.L.V. van Lourdesinstituut te Ekeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

vzw KaSO Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad

vzw KaSO Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad Katholieke Scholengemeenschap Sint-Martinus Herk-de-Stad nummer 113381 Functiebeschrijving pedagogisch directeur voor de eerste graad van de Sint-Martinusscholen DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN VISIE PLANNING

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Inleiding Functiebeschrijving in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Elk personeelslid oefent zijn functie uit binnen het algemene

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

BETREFT : VACATURE VOOR DIRECTEUR (M/V) vanaf 1 september 2015 BASISSCHOOL OBSERVATIECENTRUM DE BERKJES, SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS TYPE 3

BETREFT : VACATURE VOOR DIRECTEUR (M/V) vanaf 1 september 2015 BASISSCHOOL OBSERVATIECENTRUM DE BERKJES, SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS TYPE 3 Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Berkjes Torhoutsesteenweg 511, 8200 Sint-Michiels 050/40.41.68 050/39.20.50 Email: bubao.de.berkjes@deberkjes.be BETREFT : VACATURE VOOR DIRECTEUR (M/V)

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken

Regeling functioneringsgesprekken Regeling functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de S.K.O. Het Groene Lint ; b. personeelslid: een persoon in dienst van een

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN Kattenstraat 65 8800 Roeselare www.clbroeselare.be tel 051 259 700 info@clbroeselare.be Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Soort document Definitieve tekst Gebruikt voor Klachtenbehandelding Datum

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie