Onderwerp : Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp : Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015."

Transcriptie

1 Raadsvoorstel *Z0266FDBF14* Aan de raad Documentnummer : INT Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening Inleiding Behoefte aan (sociale huur)woningen In gemeente Beverwijk is de herstructurering van het Prinsenhof en Meerestein door de corporaties afgerond en de herstructurering van de Wijkerbaan en De Plantage in uitvoering. Herstructurering heeft als doel meer gedifferentieerde woningbouw te realiseren in zowel type (eengezinswoningen en meergezinswoningen) als ook in categorieën (betaalbaar en duur) afgestemd op de woningbehoefte. Bij herstructurering neemt de woningvoorraad echter af. In Beverwijk is nog steeds behoefte aan een toename van de woningvoorraad om de huishoudensgroei op te vangen. Het is daarbij wenselijk het bestand betaalbare sociale huurwoningen voor de toekomst kwalitatief op peil te houden. In de woonvisie 2020 Beverwijk Heemskerk is de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen één van de speerpunten van beleid. Convenant ontwikkellocaties 2009 In 2009 is de gemeente Beverwijk met de wooncorporaties WOONopMAAT en Pré Wonen een convenant overeengekomen waarbij de corporaties 228 woningen realiseren, waarvan 75% in de sociale sector. De woningen moeten gerealiseerd worden op 9 locaties: 1. Wijk aan Duinerweg, 2. De Moriaan, 3. Stationsgebied, 4. Merwedestraat, 5. Beneluxlaan, 6. Hoflanderweg, 7. Spoorsingel/Oever, 8. Grebbestraat, 9. Heliomare Wijk aan Zee. In het convenant is de grondprijs voor sociale woningbouw en de rekenwijze voor de waarde van de grond voor marktwoningen bepaald. Het convenant heeft een werkingsduur tot oktober Wanneer een locatie niet haalbaar blijkt is de gemeente verplicht nieuwe woningbouwlocaties in te brengen. Diverse projecten blijken in praktijk inderdaad moeilijk uitvoerbaar. Bij stedelijke vernieuwing spelen combinaties van functies en is men van meerdere partijen afhankelijk. De laatste jaren was de kredietcrisis ook op de woonmarkt van Beverwijk zichtbaar. Ontwikkelaars konden of durfden niet te investeren waardoor projecten vertraagd of zelfs geheel gestopt zijn. Realisatie van enkele projecten in de contractperiode van het convenant is niet mogelijk. Daarbij zijn enkele convenantlocaties van elkaar afhankelijk waardoor een kettingeffect is ontstaan. Ook bleken de ontwikkelkosten soms hoger dan verwacht waardoor projecten voor een sociale verhuurder financieel niet rendabel zijn. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kabels en leidingen. Kortom; reeds enige jaren is duidelijk dat niet alle convenantlocaties uitvoerbaar zijn in de contractperiode. Herziening convenant ontwikkellocaties 2015 In 2013 zijn de gesprekken over vervangingslocaties begonnen. Helaas bleken ook nieuw voorgestelde projecten uiteindelijk niet haalbaar waardoor het convenant in 2014 niet is herzien. In vervolg op een gemeentelijke locatiestudie is in 2015 alsnog

2 evereenstemming bereikt. De partijen zijn nadrukkelijk een realistisch programma overeengekomen. De gemeente en de corporaties Pré Wonen en WOONopMAAT zijn een bouwprogramma overeengekomen dat wordt vastgelegd in bijgevoegde Convenant ontwikkellocaties woningencorporaties, herziening 2015 (INT ). Aandeel Pré Wonen (114 woningen) 1. Wijk aan Duinerweg. De locatie maakt onderdeel uit van het convenant 2009 en is al afgerond. Pré Wonen heeft 16 eengezinswoningen gerealiseerd, waarvan 75% sociaal. 2. Herstructurering De Plantage. Pré Wonen en de gemeente zijn overeengekomen een rekeneenheid van 98 woningen in het project De Plantage onder de werking van het convenant ontwikkellocaties te brengen. Het college heeft in 2013 met het Voorkeursbesluit Plantage C/R al ingestemd met dit voornemen. De gemeente en Pré Wonen hebben dit convenantaandeel van Pré Wonen ook vastgelegd in de overeenkomst prestatieafspraken Pre Wonen en de Proces- en prestatieafspraken Wonen 2016 van 8 december Aandeel WOONopMAAT (114 woningen) 1. Hoflanderweg. De locatie maakt onderdeel uit van het convenant Hier zijn ca. 12 eengezinswoningen te realiseren. 2. Beneluxlaan. De locatie maakt onderdeel uit van het convenant Hier zijn ca. 6 eengezinswoningen te realiseren. 3. Twee (voormalige woonwagen) locaties aan de Ladder 4/5 in de Broekpolder Op de twee locaties zijn ca. 8 en ca. 9 eengezinswoningen te realiseren. 4. Kingsford Smithstraat. De locaties ligt braak voor het realiseren van ca. 20 eengezinswoningen. Na vertrek van de school kan het project in 2017 uitgebreid worden met ca. 20 eengezinswoningen. 5. Grote Houtweg / De Zevensprong De sporthal en de school komen in 2017 vrij voor woningbouw. Hier is het realiseren van meer dan 40 woningen, verdeeld over eengezinswoningen en meergezinswoningen, mogelijk. Pré Wonen zal het aangrenzende terrein aan de Hilbersplein herstructureren en komt met WOONopMAAT samenwerkingsafspraken overeen. Convenant is nu eindig Het convenant kan na oktober 2019 uitsluitend doorlopen voor locaties waarvan de verkoop van grond of start van de bouw voor 31/10/2019 daadwerkelijk is begonnen. De overeenkomst eindigt voor die locatie na realisatie/oplevering. De partijen achten de locaties realistisch. De gemeente is in de herziene overeenkomst niet meer verplicht alternatieve locaties voor woningbouw aan te bieden indien de corporaties het bouwvolume van 228 woningen niet op de overeengekomen locaties kunnen realiseren. Relatie met collegeprogramma Het convenant draagt bij aan de stedelijke vernieuwing en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad. Relatie met gemeentebegroting / budgetregels INT pagina 2

3 Woningbouw op de locatie Wijk aan Duinerweg is al afgerond en verwerkt in de jaarrekening 2014 met een positief resultaat. Het herstructureren van De Plantage heeft zijn eigen begroting. De uitvoering van de overige convenantlocaties zal in totaal voor de gemeente financieel neutraal zijn. Er zullen kosten gemaakt worden voor bouw- en woonrijpmaken van de locaties voor een bedrag van ruim 2,0 miljoen zoals hierna wordt aangegeven per locatie. In de kosten zijn tevens inbegrepen het afboeken van huidige boekwaardes en plan- en proceskosten. Tegenover de uitgaven worden door de gemeente inkomsten gegenereerd uit de grondverkopen per locatie conform de afspraken hierover in het convenant. De totale inkomsten zullen minimaal gelijk zijn aan de hiervoor genoemde kosten, zodat de gemeente geen financieel risico loopt; een eventuele meeropbrengst zal aan de algemene middelen toegevoegd worden. Geraamde Geraamde Kosten Opbrengst Hoflanderweg Beneluxlaan Broekpolder 0 0 Kingsford Smithstraat Grote Houtweg / Zevensprong Totaal De geraamde opbrengsten zijn gebaseerd op de aantallen woningen per locatie en de afgesproken prijzen in het convenant. Relatie met regionale samenwerking / MRA In de woonvisie Beverwijk - Heemskerk 2020 van juli 2015 is een woningbouwprogramma opgenomen, waar de voorliggende woningbouwprojecten deel van uitmaken. Met alle concrete woningbouwprojecten spelen Beverwijk en Heemskerk samen nog onvoldoende in op totale vraag naar woningen. De woonvisie heeft opdracht gegeven aanvullende locaties voor woningbouw te onderzoeken om in te kunnen spelen op de groeiende lokale woningbehoefte en de woningvraag vanuit de MRA. Nader onderzoek naar locaties waar nu en in de toekomst woningbouw mogelijk is wordt zichtbaar in de in ontwikkeling zijnde digitale woningbouwmonitor TISCH: Transformeren, Intensiveren, Studie, Combineren en Herstructureren. Beverwijk heeft woningbouwafspraken met de provincie en de gemeenten in IJmond en Zuid Kennemerland in het Regionaal Actie Programma Wonen De regio ontwikkeld momenteel een nieuwe Actie Programma voor de periode tot en met De convenantlocaties zijn voor Beverwijk een onderdeel van het bouwprogramma dat regionaal wordt afgestemd. Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid /53143 Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties WOONopMAAT, Pré Wonen. - Voorkeursbesluit Plantage C/R C Prestatieafspraken Gemeente Beverwijk en Pré Wonen. - INT Raadsbesluit Woonvisie Beverwijk Heemskerk Motivering voorgesteld besluit In Beverwijk is behoefte aan een toename van de woningvoorraad om de huishoudensgroei op te vangen. Daarin is het wenselijk het bestand betaalbare huurwoningen minimaal op peil te houden. Woningbouwafspraken uit 2009 zijn niet realiseerbaar, waarmee de bouwproductie onvoldoende op gang komt. Nieuwe INT pagina 3

4 bouwvoornemens zijn verwerkt in beleid en moet worden vastgelegd in een overeenkomst de woningcorporaties. Consequenties voorgesteld besluit Een aangepaste bouwprogramma maakt uitvoering van het convenant ontwikkellocaties woningcorporatie mogelijk waarmee de woningvoorraad in de pas kan lopen met de woningbehoefte. Door een krediet beschikbaar te stellen, dat gedekt wordt door de te realiseren opbrengsten, kan dit programma tot en met 2019 uitgevoerd worden en zal periodiek over de voortgang en stand van zaken in de planning & controlcyclus gerapporteerd worden. Verdere procedure Na vastelling door de raad en ondertekening van het convenant zal volgens artikel 5 van het convenant de corporatie een haalbaarheidsstudie / QuickScan per locatie uitvoeren. Op basis hiervan zal het college per locatie een startnotitie met randvoorwaarden worden voorgelegd ter vaststelling. Het betreft concreet de locaties: Kingsford Smithstraat en De Zevensprong. Voor de locaties Wijk aan Duinerweg, Hoflanderweg, Beneluxlaan en Ladder 4/5 is dit gepasseerd. De planvorming herstructurering De Plantage volgt zijn eigen procesgang. Voorgesteld besluit en commissieadvies Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie. Beverwijk, 15 december 2015 burgemeester en wethouders van Beverwijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester, mw. mr. A.L. Schölvinck F. Ossel INT pagina 4

5 Raadsbesluit Documentnummer : INT Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 De raad van de gemeente Beverwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015, nummer INT ; gehoord de Raadscommissie; gelet op artikel 169 Gemeentewet en artikel 4 van de Financiële verordening Beverwijk 2013; b e s l u i t : 1. in te stemmen met het aangaan van het convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 INT ), met de woningcorporatie Pré Wonen en WOONopMAAT; 2. voor de realisatie van de convenantwoningen op de locaties Kingsford Smithstraat, De Zevensprong, Hoflanderweg en Beneluxlaan een krediet ad ,- te verlenen en deze kosten minimaal te dekken met de opbrengst uit te verkopen gronden binnen deze locaties, conform de afspraken in het convenant. Een eventuele meeropbrengst zal aan de algemene reserve worden toegevoegd. Beverwijk, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 Documentnummer INT

Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 Documentnummer INT Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 Documentnummer INT-14-11702. 1. de gemeente Beverwijk, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Raadsvoorstel *Z01C3C9D81F* Aan de raad Documentnummer : INT-15-18695 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016 Inleiding In het door het college

Nadere informatie

Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen Raadsvoorstel *Z0245757025* Aan de raad Documentnummer : INT-15-22789 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Memo. Geachte raadsleden,

Memo. Geachte raadsleden, Memo aan : Gemeenteraad van : Wethouder C.G. van Weel-Niesten datum : 26 januari 2017 onderwerp : Beantwoording vragen mevr. Witte in Commissie19-1-2017 betreffende Meerjarenperspectief Grondexploitaties

Nadere informatie

Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018

Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018 Raadsvoorstel *Z03CD89FFA8* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35503 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018 Inleiding Beverwijk neemt samen met de gemeenten van de RMC (Regionaal

Nadere informatie

Onderwerp : Aanpassing Huisvestingsverordening

Onderwerp : Aanpassing Huisvestingsverordening Raadsvoorstel *Z0397B5520D* Aan de raad Documentnummer : INT-17-33252 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Aanpassing Huisvestingsverordening Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2014 hebben alle gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt!

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Raadsvoorstel *Z03D358CF1A* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35730 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Inleiding De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! verzorgt voor

Nadere informatie

Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire

Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire Raadsvoorstel *Z03559CD56A* Aan de raad Documentnummer : INT-16-31337 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire Inleiding Onder goedkeuring van de raadscommissie

Nadere informatie

*Z0230DEDA67* Raadsvoorstel. Aan de raad. : Speelruimteplan Beverwijk, Beverwijk speelt buiten

*Z0230DEDA67* Raadsvoorstel. Aan de raad. : Speelruimteplan Beverwijk, Beverwijk speelt buiten Raadsvoorstel Documentnummer Afdeling Onderwerp *Z0230DEDA67* Aan de raad : INT-15-22008 : Ruimte : Speelruimteplan Beverwijk, Beverwijk speelt buiten Inleiding Hoe staat het met de speelruimte in Beverwijk,

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Raadsvoorstel *Z0345EB2B4F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30918 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Inleiding Volgens de huidige plannen

Nadere informatie

Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke route en beschikbaar stellen krediet

Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke route en beschikbaar stellen krediet INT-19-47971 Raadsvoorstel Aan de raad Documentnummer : INT-19-47971 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Start Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke route en beschikbaar stellen krediet Inleiding Op

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen

Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Raadsvoorstel *Z0158AF9EC1* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14647 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Inleiding Bij besluit van 2 december 2010 (2010/53460) heeft uw raad

Nadere informatie

Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek(GR AIJZ).

Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek(GR AIJZ). Raadsvoorstel *Z02C52C7F9E* Aan de raad Documentnummer : INT-16-26702 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek(GR AIJZ). Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport

Onderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport Raadsvoorstel *Z03E1348FAD* Aan de raad Documentnummer : INT-17-36140 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport 2018-2021 Inleiding Het Meerjaren Groot

Nadere informatie

Onderwerp : Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en Investeringsplan Sport )

Onderwerp : Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en Investeringsplan Sport ) Raadsvoorstel *Z055D7968BB* Aan de raad Documentnummer : INT-19-47777 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en Investeringsplan Sport 2019-2022) Inleiding In

Nadere informatie

Onderwerp : Financiële verordening 2018

Onderwerp : Financiële verordening 2018 Raadsvoorstel *Z04F440B9E1* Aan de raad Documentnummer : INT-18-45031 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Financiële verordening 2018 Inleiding Door de wijzingen in het Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

Onderwerp : Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk

Onderwerp : Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0552777F2F* Aan de raad Documentnummer : INT-19-47486 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk Inleiding Méédoen. Dat is de doelstelling

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging)

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Raadsvoorstel *Z01288799FA* Aan de raad Documentnummer : INT-14-12497 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Inleiding De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Onderwerp : Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en Investeringsplan Sport )

Onderwerp : Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en Investeringsplan Sport ) Raadsvoorstel *Z055D7968BB* Aan de raad Documentnummer : INT-19-47777 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en Investeringsplan Sport 2019-2022) Inleiding In

Nadere informatie

Onderwerp : Primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting IJmond Werkt!

Onderwerp : Primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting IJmond Werkt! Raadsvoorstel *Z01D5C9EE99* Aan de raad Documentnummer : INT-15-19195 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2020 IJmond Werkt! Inleiding Op d.d. 24 april

Nadere informatie

Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus

Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus Raadsvoorstel *Z010C0D5F16* Aan de raad Documentnummer : INT-14-11233 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus Inleiding Sinds 2010 is de gemeente Beverwijk aangesloten

Nadere informatie

Onderwerp : Financiële verordening 2017

Onderwerp : Financiële verordening 2017 Raadsvoorstel *Z03D64CFBC6* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35808 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Financiële verordening 2017 Inleiding Door de wijzingen in het Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

Onderwerp : Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Beverwijk

Onderwerp : Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Beverwijk Raadsvoorstel *Z00439FA3CD* Aan de raad Documentnummer : INT-13-02777 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Beverwijk Inleiding In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014

Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 Raadsvoorstel *Z00CCC06427* Aan de raad Documentnummer : INT-14-08798 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 Inleiding Begin januari 2014 is

Nadere informatie

Documentnummer : INT *Z041E41DEE5* MEERJARENPERSPECTIEF GRONDEXPLOITATIES 2017 GEMEENTE BEVERWIJK.

Documentnummer : INT *Z041E41DEE5* MEERJARENPERSPECTIEF GRONDEXPLOITATIES 2017 GEMEENTE BEVERWIJK. Documentnummer : INT-17-38319 *Z041E41DEE5* MEERJARENPERSPECTIEF GRONDEXPLOITATIES 2017 GEMEENTE BEVERWIJK. Inhoudsopgave: *Z041E41DEE5*... 1 Voorwoord... 1 1. Inleiding... 2 1.1 Meerjarenperspectief P&C

Nadere informatie

Documentnummer : INT (Gewijzigde versie) Onderwerp : Harmonisatie ondergrondse containers afvalinzameling

Documentnummer : INT (Gewijzigde versie) Onderwerp : Harmonisatie ondergrondse containers afvalinzameling Raadsvoorstel *Z041FBA5665* Aan de raad Documentnummer : INT-17-38362 (Gewijzigde versie) Afdeling : Ruimte Onderwerp : Harmonisatie ondergrondse containers afvalinzameling Inleiding Tot op heden zijn

Nadere informatie

Onderwerp : Cultuurvisie Beverwijk

Onderwerp : Cultuurvisie Beverwijk Raadsvoorstel *Z028BD54D3B* Aan de raad Documentnummer : INT-16-24905 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019 Inleiding Het college heeft zich in het collegeprogramma 2014-2018

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidie regeling duurzame energie

Onderwerp : Subsidie regeling duurzame energie Raadsvoorstel *Z01126653DA* Aan de raad Documentnummer : INT-14-11514 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Subsidie regeling duurzame energie Inleiding In 2012 heeft de gemeente Beverwijk, middels de ondertekening

Nadere informatie

Onderwerp : Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk.

Onderwerp : Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk. Raadsvoorstel *Z013BCD1D5B* Aan de raad Documentnummer : INT-14-13332 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Exploitatieplan Woongebied Westelijk Beverwijk. Inleiding Op 7 juli 2011 heeft uw raad het Exploitatieplan

Nadere informatie

Onderwerp : Kredietaanvraag werkzaamheden verhardingen Noorderkade

Onderwerp : Kredietaanvraag werkzaamheden verhardingen Noorderkade Raadsvoorstel *Z02FD0F5F35* Aan de raad Documentnummer : INT-16-28523 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Kredietaanvraag werkzaamheden verhardingen Noorderkade Inleiding In december 2015 is in de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp : Kredietaanvraag reconstructie Spoorsingel tussen Sint Aagtendijk en Schans

Onderwerp : Kredietaanvraag reconstructie Spoorsingel tussen Sint Aagtendijk en Schans Raadsvoorstel *Z03ECFCFDBC* Aan de raad Documentnummer : INT-17-36718 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Kredietaanvraag reconstructie Spoorsingel tussen Sint Aagtendijk en Schans Inleiding Op 7 april 2016

Nadere informatie

Relatie met collegeprogramma Het opstellen van nieuw sportbeleid is opgenomen in het collegeprogramma

Relatie met collegeprogramma Het opstellen van nieuw sportbeleid is opgenomen in het collegeprogramma Raadsvoorstel *Z02D248C6D0* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27039 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Sportnota 2016-2019 Inleiding In het collegeprogramma 2014-2018 geven wij het belang aan van sport

Nadere informatie

Onderwerp : Jaarprogramma 2016 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte

Onderwerp : Jaarprogramma 2016 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte Raadsvoorstel *Z028CF952D2* Aan de raad Documentnummer : INT-16-24920 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Jaarprogramma 2016 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2016-2025 Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Documentnummer : INT : Dhr. S. Krotjé (PvdA fractie) Onderwerp : Initiatiefvoorstel verordening SVn Blijverslening

Documentnummer : INT : Dhr. S. Krotjé (PvdA fractie) Onderwerp : Initiatiefvoorstel verordening SVn Blijverslening Initiatiefvoorstel *Z03B34DDC54* Documentnummer : INT-17-34328 Indiener : Dhr. S. Krotjé (PvdA fractie) Onderwerp : Initiatiefvoorstel verordening SVn Blijverslening Inleiding In samenwerking met de Nederlandse

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 26 april 2016

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 26 april 2016 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 26 april 2016 Aanwezig: Burgemeester Gemeentesecretaris F. Ossel T. De Rudder H. Erol mw. J.W.J. Dorenbos -

Nadere informatie

Onderwerp : Huidige financiële situatie van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en gevolgen hiervan voor de toekomst.

Onderwerp : Huidige financiële situatie van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en gevolgen hiervan voor de toekomst. Raadsvoorstel *Z015BD4E734* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14771 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Huidige financiële situatie van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat

Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Raadsvoorstel *Z00B3DFA87C* Aan de raad Documentnummer : INT-13-07754 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Subsidieverordening aanjaagregeling ondernemersklimaat Inleiding In oktober heeft de gemeenteraad besloten

Nadere informatie

Onderwerp : Bijdrage kosten sanering asbest schoolgebouw Heliomare

Onderwerp : Bijdrage kosten sanering asbest schoolgebouw Heliomare Raadsvoorstel *Z03D549E4CE* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35784 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Bijdrage kosten sanering asbest schoolgebouw Heliomare Inleiding Het bestuur van Heliomare heeft op basis

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp : Re-integratieverordening participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 Gemeente Beverwijk

Onderwerp : Re-integratieverordening participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 Gemeente Beverwijk Raadsvoorstel *Z045D65D0AD* Aan de raad Documentnummer : INT-17-40465 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Re-integratieverordening participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 Gemeente Beverwijk Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 9 februari 2016

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 9 februari 2016 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 9 februari 2016 Aanwezig: Burgemeester Gemeentesecretaris F. Ossel T. De Rudder H. Erol mw. J.W.J. Dorenbos

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijze op stukken aandeelhoudersvergadering HVC

Onderwerp : Zienswijze op stukken aandeelhoudersvergadering HVC Raadsvoorstel *Z04857051C7* Aan de raad Documentnummer : INT-18-41769 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Zienswijze op stukken aandeelhoudersvergadering HVC Inleiding De gemeente Beverwijk is via het Afvalschap

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 5 maart 2015 Nummer: Onderwerp: planontwikkeling Commanderie

RAADSVOORSTEL. Datum: 5 maart 2015 Nummer: Onderwerp: planontwikkeling Commanderie RAADSVOORSTEL Datum: 5 maart 2015 Nummer: Onderwerp: planontwikkeling Commanderie Voorgesteld raadsbesluit: 1. Instemmen met de nieuwe planopzet van de Commanderie; 2. In te stemmen met een gefaseerde

Nadere informatie

Onderwerp : Uitbreiding krediet vervanging parkeerautomaten

Onderwerp : Uitbreiding krediet vervanging parkeerautomaten Raadsvoorstel *Z0132279515* Aan de raad Documentnummer : INT-14-12863 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Uitbreiding krediet vervanging parkeerautomaten Inleiding Een groot deel van de parkeerautomaten

Nadere informatie

eemskerk Openbare besluitenlijst vergadering BW van 21 april 2015 x x : Hijkoop, H./Leefomgeving gemeen Aanwezig mw. drs. A.E.H. Baltus A.W.M.

eemskerk Openbare besluitenlijst vergadering BW van 21 april 2015 x x : Hijkoop, H./Leefomgeving gemeen Aanwezig mw. drs. A.E.H. Baltus A.W.M. gemeen *a ïš eemskerk Openbare besluitenlijst vergadering BW van 21 april 2015 Aanwezig Afwezig burgemeester mw. drs. A.E.H. Baltus A.W.M. Schoorl C.M. Beentjes F.J.A. Frowijn X secretaris notulist mw.

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018

Onderwerp : Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018 Raadsvoorstel *Z03EAC3347D* Aan de raad Documentnummer : INT-17-36609 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018 Inleiding Jaarlijks worden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 29 november 2016

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 29 november 2016 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 29 november 2016 Aanwezig: Burgemeester Gemeentesecretaris F. Ossel T. De Rudder H. Erol mw. J.W.J. Dorenbos

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018

Onderwerp : Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018 Raadsvoorstel *Z053AB539E2* Aan de raad Documentnummer : INT-18-46932 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018 Inleiding De gemeenteraad heeft eind 2017 bij de behandeling

Nadere informatie

Bijlage(n): Woningmarktonderzoek kernen gemeente Tynaarlo 2017

Bijlage(n): Woningmarktonderzoek kernen gemeente Tynaarlo 2017 Zaaknummer: 285382 Raadsvergadering d.d. 30 oktober 2018 agendapunt Aan: De Gemeenteraad Vries, 2 oktober 2018 Portefeuillehouder: P. Vemer Behandelend ambtenaar: F.A. Rozema Doorkiesnummer: 812 E-mail

Nadere informatie

Relatie met collegeprogramma Het normenkader sluit aan bij het rationaliseren van de bedrijfsvoering zoals genoemd in het collegeprogramma.

Relatie met collegeprogramma Het normenkader sluit aan bij het rationaliseren van de bedrijfsvoering zoals genoemd in het collegeprogramma. Raadsvoorstel *Z0322C7AC0F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-29799 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Normenkader 2016 Inleiding In reactie op artikel 213 van de Gemeentewet en als nadere uitwerking

Nadere informatie

*Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk

*Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk *Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk Aan de raad, Inleiding Er zijn drie aanleidingen voor dit voorstel:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.2058 *B.18.2058* Landgraaf, 16 november 2018 ONDERWERP: 3e -5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de voorgestelde randvoorwaarden voor de nadere uitwerking van het volkshuisvestingsfonds

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de voorgestelde randvoorwaarden voor de nadere uitwerking van het volkshuisvestingsfonds RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 16 mei 2013 13-035 Onderwerp randvoorwaarden Aan de raad, Onderwerp Randvoorwaarden Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de voorgestelde randvoorwaarden voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083692 Datum: Behandeld door: 19 juni 2013 Brian Scott, Harm Jan Stalman Paul Heye Mare Jansen Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Actieplan Sociale Huur Steller R. Asschert De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 8635 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6884967 Datum Uw brief van Uw kenmerk - Geachte heer,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Algemene verklaring van geen bedenkingen bij Versnelde Huisvesting

RAADSVOORSTEL. Algemene verklaring van geen bedenkingen bij Versnelde Huisvesting RAADSVOORSTEL Algemene verklaring van geen bedenkingen bij Versnelde Huisvesting Portefeuillehouder S. Jansen Ronde Tafel 28 september 2017 Opsteller M. Dingemans Debat 26 oktober 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Relatie met collegeprogramma Het normenkader sluit aan bij het rationaliseren van de bedrijfsvoering zoals genoemd in het collegeprogramma.

Relatie met collegeprogramma Het normenkader sluit aan bij het rationaliseren van de bedrijfsvoering zoals genoemd in het collegeprogramma. Raadsvoorstel *Z04000F2B32* Aan de raad Documentnummer : INT-17-37413 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Normenkader 2017 Inleiding In reactie op artikel 213 van de Gemeentewet en als nadere uitwerking

Nadere informatie

Grote Projecten Beverwijk

Grote Projecten Beverwijk Voortgangsrapportage grote projecten 2017 Grote Projecten Beverwijk voortgangsrapportage Versie 1 Juni 2017 INT-17-35893 Inhoud Inleiding en samenvatting 3 Projecten: 1. Plantage 6 2. Binnenduin 10 3.

Nadere informatie

Onderwerp : Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kadewerkzaamheden

Onderwerp : Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kadewerkzaamheden Raadsvoorstel *Z04C973A381* Aan de raad Documentnummer : INT-18-43870 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Aanvraag krediet civieltechnische verhardings- en kadewerkzaamheden Noorderkade zeehaven De Pijp Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Ontwikkeling Stationsweg 51-55, Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Ontwikkeling Stationsweg 51-55, Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Ontwikkeling Stationsweg 51-55, Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Ontwikkeling Stationsweg 51-55, Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-087 Onderwerp Ontwikkeling Stationsweg 51-55, Bunnik Aan de raad, Onderwerp Ontwikkeling Stationsweg 51-55, Bunnik Gevraagde beslissing 1. De kaders

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 7. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van vier rijtjeswoningen aan de Mechteldshof in Dinxperlo AAN DE RAAD Samenvatting 7.Er is een

Nadere informatie

Onderwerp : Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (GR AIJZ).

Onderwerp : Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek (GR AIJZ). Raadsvoorstel *Z02C5331E6E* Aan de raad Documentnummer : INT-16-26706 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 22 januari Aanwezig:

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 22 januari Aanwezig: Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 22 januari 2019 Aanwezig: Burgemeester Wnd. gemeentesecretaris drs. M.E. Smit mr. S.G. Ferraro H. Erol B.G.P.

Nadere informatie

Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw

Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw Registratienummer: : 2016017636 Budgetnummer : geen Vastgesteld : college van B & W, 14 juni 2016 1. Onderwerp Locatiestudie sociale woningbouw 2. Opdrachtgever

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0016 Rv. nr.: 09.0016 B&W-besluit d.d.: 24 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0136 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Het verlenen van het benodigde krediet voor het saneren van deelgebied

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0701 *B.19.0701* Landgraaf, 8 april 2019 ONDERWERP: Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 PAUW Bedrijven

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 PAUW Bedrijven Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt 15 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 447274 Datum: Programma : Wmo, Jeugd, W&l Blad : Commissie : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5 2018MME22 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 19 december 2017 NUMMER PS AFDELING Domein Mobiliteit COMMISSIE MME STELLER Pauline Bredt DOORKIESNUMMER 06-22161118 DOCUMENTUMNUMMER 81C592AA

Nadere informatie

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ Raadsvergadering llsep Bssiuit: WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ jg^tainurnmef': j^p^omj Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2011109 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie uitvaartfaciliteit Aan de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/877151 Besluitnummer: 50 6.2 Onderwerp: bouwen duurdere huurwoningen door Wonen Limburg Advies: 1 Wonen Limburg berichten

Nadere informatie

I Provincie. Bouwend Nederland de vereniging van bouw- en infrabedrijven SAMENWERKINGSAGENDA BOUWEND NEDERLAND RRN EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND

I Provincie. Bouwend Nederland de vereniging van bouw- en infrabedrijven SAMENWERKINGSAGENDA BOUWEND NEDERLAND RRN EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND I gif Noord Holland Bouwend Nederland SAMENWERKINGSAGENDA BOUWEND NEDERLAND RRN EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND OVERWEGINGEN: De Noord-Holland heeft belang bij een duurzame ontwikkeling van steden, dorpen,

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-022 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk Beslispunten: De proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk vast te stellen. Inleiding: Het huidige

Nadere informatie

Onderwerp : Opties huisvesting basisschool De Wilgeroos

Onderwerp : Opties huisvesting basisschool De Wilgeroos Raadsvoorstel (gewijzigd) *Z0144F143B3* Aan de raad Documentnummer : INT-14-13855 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Opties huisvesting basisschool De Wilgeroos Inleiding Uw raad heeft in de raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Wat zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig perspectief van Landje van Van Riessen, Bispinckpark en Dr. Dirk Bakkerlaan? De ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp : Vernieuwing wetgeving BBV

Onderwerp : Vernieuwing wetgeving BBV Raadsvoorstel *Z028F1FE636* Aan de raad Documentnummer : INT-16-24966 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Vernieuwing wetgeving BBV Inleiding De regering heeft besloten om het huidige Besluit Begroting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: E Tijmstra. Behandeld door: M. Matthijsse

Portefeuillehouder: E Tijmstra. Behandeld door: M. Matthijsse P U R N E R E 'f O.,.. RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1457675 Datum: 6 november 2018 Domein / Team: RUID / ONTW Portefeuillehouder: E Tijmstra Behandeld door: M. Matthijsse Onderwerp:

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0675 B.18.0675 Landgraaf, 15 mei 2018 ONDERWERP: Aankoop 7 panden Europaweg Noord 132 t/m 144 Raadsvoorstelnummer: 45 PROGRAMMA

Nadere informatie