Gids voor werkbegeleiders Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids voor werkbegeleiders 2014-2015 Inhoud"

Transcriptie

1 Gids voor werkbegeleiders Inhoud Inleiding blz. 2 Omvang van het werkplekler blz. 2 Begeleiding van de studt blz. 3 De leerwerkoverekomst blz. 4 De grote lijn (werkwijze leerdoel) blz. 4 Afsluiting Beoordeling blz. 5 Contact tuss de begeleiders blz. 6 Literatuur blz. 6 BIJLAGE 1: OVERZICHT WERKPLEKDAGEN blz. 7 BIJLAGE 2: MOGELIJKE ACTIVITEITEN OP DE LEERWERKPLEK blz. 8 BIJLAGE 3: OVERZICHT DOORLOPEND LEERPROCES blz. 10

2 Inleiding Deze gids geeft e beknopt overzicht van de inhoud organisatie van het werkplekler van studt van Instituut Archimedes. Dit overzicht is bedoeld voor werkbegeleiders om zich snel wegwijs te mak in dit traject. Het traject wordt uitgebreider gedetailleerder beschrev in de gids voor de studt. Werkbegeleiders die de studtgids will inzi kunn dat do via de volgde link: Voor vrag over het werkplekler kan ook contact opgom word met: Omvang van het werkplekler Hieronder e overzicht van het aantal dag dat studt gedurde e bepaald studiejaar op de leerwerkplek aanwezig di te zijn (we gaan daarbij uit van dag van 7 uur). In het overzicht word ook het minimale aantal lesur/momt goemd dat e studt gedurde die periode dit te verzorg. In bijlage 1 is e overzicht opgom van dag in de week waarop studt uit verschillde studiejar vakgroep op de werkplek aanwezig kunn zijn. Voltijd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Werkdag: 1 dag per week (nov. juli) totaal 30 dag 1 dag per week (sep. juli) totaal 40 dag 2 dag per week (sep. juli) totaal 80 dag lint: 2½ dag per week (sep. juli) blok: 4 dag per week (sep. feb.) of (feb. juli) Less: 5 lesmomt 20 less/begeleidingsur 80 less/begeleidingsur lint: 6-8 less/begeleidingsur per week blok: less/begeleidingsur per week Deeltijd Werkdag: Less: Jaar 1 totaal 10 dag 5 lesmomt Jaar 2 totaal 20 dag 20 less/begeleidingsur Jaar 3 totaal 40 dag 40 less/begeleidingsur Jaar 4 totaal 40 dag 80 less/begeleidingsur N.B.: In bepaalde gevall kunn studt toestemming krijg om e module Studie Werk versneld af te rond. Dit betekt dan dat zij meer dag per week op de school aanwezig moet zijn dan studt die niet versnell. In totaal moet alle studt altijd voldo aan het minimale aantal dag less. 2

3 Begeleiding van de studt Bij het werkplekler op school zijn de volgde begeleiders betrokk. De instituutsopleider (IO) Vanuit Instituut Archimedes wordt de studt begeleid door de instituutsopleider. Waar er sprake is van e nauwe samwerking met Instituut Archimedes (bijvoorbeeld bij schol met het keurmerk) wordt e vaste instituutsopleider aan de school verbond: de School-IO. Deze begeleidt dan alle studt van Instituut Archimedes op deze school, ongeacht studiejaar vak. Op schol waar ge sprake is van e School-IO, word studt begeleid door e instituutsopleider van de eig vakgroep. Tak van de Instituutsopleider (IO): verzorg van de intervisiebijekomst (op de opleidingschool of op de HU) feedback gev op goedkeur van het leerwerkplan feedback gev op het logboek van de studt op lesbezoek gaan de les beoordel beoordeling van het ontwikkelingsportfolio het voer van de beoordelingsgesprekk contact onderhoud met de werkbegeleider ( schoolopleider) contact onderhoud met de studie--werkbegeleider (SWB) van de studt op de opleiding De schoolopleider (SO) E schoolopleider is e functionaris op de opleidingsschool met als taak de algeme coördinatie van het werkplekler het opleid in de school, soms ook wel stagecoördinator goemd. Op sommige schol heeft deze persoon voornamelijk als taak om studt aan te nem te koppel aan begeleidde doct. Op andere schol speelt de schoolopleider ook e grote rol in de begeleiding van de studt gedurde het werkplekler. Waar er sprake is van e nauwe samwerking met Instituut Archimedes maakt de instituutsopleider sam met de schoolopleider afsprak over de invulling van het opleid in de school. Dit kan bijvoorbeeld betek dat zij gezamlijk invulling gev aan de intervisiebijekomst. De werkbegeleider (WB) Dit is e doct van de opleidingsschool die de studt begeleidt op de leerwerkplek. Tak van de werkbegeleider (WB): De studt wegwijs mak in de school Feedback gev op het leerwerkplan van de studt Het voer van e wekelijks begeleidingsgesprek over de voorbereiding uitvoering van de activiteit (we gaan uit van e half uur begeleidingstijd per werkdag van de studt) Het bijwon van less lesobservaties op schrift zett. In jaar 2 zal dit nog bij alle less nodig zijn, in jaar 3 in afnemde mate in onderling overleg, in jaar 4 wordt zelfstandig lesgegev zijn 4 lesobservaties per half jaar gewst. 3

4 Aanwezig zijn bij de nabespreking van het lesbezoek door Instituutsopleider. Dit geldt nog niet voor studt in jaar 1, want dan is er ge lesbezoek Zo mogelijk aanwezig zijn bij e evtueel beoordelingsgesprek op de leerwerkplek Twee keer per jaar e evaluatie schrijv van het functioner van de studt op de leerwerkplek tijds de voorgaande periode. Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van het format in het beoordelingsrapport (zie samopleid.nl). De eerste keer dat deze evaluatie wordt ingevuld betreft het e ontwikkelingsgericht advies aan de studt. Bij de tweede keer betreft het e beoordelingsadvies, dat deel uit maakt van de eindbeoordeling van de studt. De studt tijds het werk aan beroepsproduct help om e geschikte opdracht te verwerv binn de school in contact te kom met de person die hierbij nodig zijn. De leerwerkoverekomst Aan het begin van het werkplekler maakt de studt afsprak met de school over wie hem zal begeleid, de dag waarop hij op de school aanwezig zal zijn, de lesur/begeleidingsur die hij zal observer /of verzorg de overige tak die de studt voor de school zal uitvoer. Zie bijlage 1 voor e overzicht van dag in de week waarop studt uit verschillde studiejar vakgroep op de werkplek aanwezig kunn zijn bijlage 2 met suggesties voor leerzame nuttige activiteit voor studt op de leerwerkplek. Alle afsprak word vastgelegd in de leerwerkoverekomst (LWO) die door de studt, de school Instituut Archimedes ondertekd moet word. De grote lijn (werkwijze leerdoel) De studt werkt op de leerwerkplek op basis van e vooraf, zelf opgesteld, leerwerkplan. Daarin heeft de studt uitgewerkt aan welke leerdoel hij wil gaan werk, welke initiatiev hij daartoe gaat ontplooi hoe hij aan het eind van de periode de opbrgst hiervan zichtbaar gaat mak. De werkbegeleider geeft feedback op het leerwerkplan. De werkbegeleider de instituutsopleider moet het leerwerkplan beid goedkeur. Gedurde het werkplekler leert de studt o.a. door onderwijsactiviteit voor te bereid te evaluer, door te reflecter op specifieke gebeurtiss door feedback van begeleiders leerling te verzamel. Tijds het eerste jaar van de opleiding maakt de studt gebruik van evoudige reflectie-instrumt als het ABCD-model. Gedurde de opleiding maakt de studt knis met meer complexe reflectie instrumt leert hij om zelf instrumt te kiez. Daarnaast is er uiteraard ook e opbouw in het soort activiteit die de studt op de leerwerkplek uitvoert. Aan het begin van de opleiding zal de studt nog veel less van ervar doct observer. In de laatste fase van de opleiding moet de studt als zelfstandig doct functioner in complexe onderwijssituaties. In bijlage 3 wordt de opbouw in leerdoel gedurde de opleiding in e beknopt schema weergegev. Zie de gids voor studt voor e uitvoeriger beschrijving van de leerlijn. 4

5 Afsluiting beoordeling Elk jaar van de opleiding kt twee modules: Studie Werk A Studie Werk B. Om e module af te kunn sluit moet de studt de volgde zak do: 1. De checklist voorwaard beoordeling Studie Werk lat invull ondertek door de werkbegeleider de instituutsopleider. Via deze checklist wordt gecontroleerd of de studt aan al zijn verplichting heeft voldaan. Als werkbegeleider geef je hier onder meer aan of de studt het verplichte minimum aantal less heeft verzorgd of hij zich aan de afsprak met de school heeft gehoud. 2. Het evaluatieformulier Functioner op de leerwerkplek lat invull door de werkbegeleider de studt zelf. In deze evaluatie wordt gekek naar het compettiiveau van de studt als aankomd doct. Aangezi bij elke fase van de opleiding e ander compettiiveau hoort, verschilt dit formulier per jaar van de studie. 3. Zijn eig ontwikkelingsportfolio opstell ter beoordeling inlever bij de instituutsopleider. Dit portfolio bestaat uit het leerwerkplan van de studt, e verslag waarin de studt beschrijft hoe hij zich gedurde de afgelop periode als doct heeft ontwikkeld de bijbehorde bewijsmaterial die hij tijds deze periode heeft verzameld. Voor het afsluit van de B modules is vanaf jaar 2 nog e extra onderdeel nodig: 4. E lesobservatie door de instituutsopleider. De studt is zelf verantwoordelijk om de instituutsopleider uit te nodig voor e lesbezoek. Bij studt op e school buit de regio Utrecht is e lesbezoek vaak niet mogelijk moet de studt e video-opname mak van e les. De les wordt geëvalueerd beoordeeld met behulp van het observatieinstrumt pedagogisch didactisch handel van studt. Al deze onderdel zijn terug te vind in het beoordelingsrapport. Aangezi de voorwaard het compettiiveau waar de studt aan moet voldo per studiejaar verschill, heeft elke module Studie Werk e eig versie van het beoordelingsrapport. De onderdel waaruit het rapport bestaat, zijn echter wel steeds hetzelfde. De beoordelingsrapport staan op Mits aan alle voorwaard voor beoordeling (zie onderdeel 1) is voldaan, kan overgegaan word tot de eindbeoordeling. Bij de A-modules (doorgaans halverwege het schooljaar) weegt alle het portfolio (onderdeel 3) mee in de eindbeoordeling. Het evaluatieformulier functioner op de leerwerkplek (onderdeel 2) functioneert dan als ontwikkelingsgericht advies aan de studt, zodat hij weet hoe het er voor staat met zijn compettiiveau. Bij de B-modules (doorgaans aan het eind van het schooljaar) wordt naast de beoordeling van het portfolio ook e beoordeling gegev voor het functioner in de praktijk. Deze praktijkbeoordeling komt in overleg tuss instituutsopleider werkbegeleider tot stand. Daarbij kijk zij uiteraard naar het evaluatieformulier functioner op de leerwerkplek (onderdeel 2) de lesobservatie van de 5

6 instituutsopleider (onderdeel 4). Beide onderdel, portfolio praktijkbeoordeling, moet voldode zijn om de module af te kunn sluit. Contact tuss de begeleiders Voor de begeleiding beoordeling van het werkplekler moet er natuurlijk overleg plaats vind tuss de instituutsopleider van Instituut Archimedes de begeleider(s) op de leerwerkplek. Op schol waar sprake is van e intsieve samwerking met Instituut Archimedes zal de instituutsopleider regelmatig op de school aanwezig zijn, zodat er ruime mogelijkhed zijn voor overleg. Op schol zonder vaste School-IO zal er minder direct contact tuss de begeleiders zijn, zeker op schol buit de regio Utrecht. Aan het begin van e periode werkplekler zal de instituutsopleider van de studt zich per mail of telefoon voorstell aan de werkbegeleider. Vervolgs zal er in ieder geval overleg plaats vind bij het afsluit van e module tijds het lesbezoek. Instituutsopleiders kom in principe één keer per jaar op lesbezoek. School-IO s zijn soms in staat om vaker op lesbezoek te gaan. In jaar 1 vindt er ge lesbezoek plaats. Werkbegeleiders die gedurde het werkplekler van de studt teg vrag of knelpunt aanlop kunn zelf contact opnem met de instituutsopleider. Als de werkbegeleider er niet in slaagt om in contact te kom met de instituutsopleider, dan kan contact gezocht word met: Literatuur Bij Studie Werk wordt van de studt verwacht dat hij literatuur gebruikt bij het ontwikkel van zijn eig doctcompetties visie op het doctschap. Daarbij heeft de studt e hoge mate van eig verantwoordelijkheid keuzevrijheid. Er wordt echter van de studt verwacht dat hij beschikking heeft over de volgde titels: Slooter, M. (2010), De vijf roll van de leraar, Amersfoort: CPS. Ebbs, S. & Ettekov, S. (2013), Effectief ler, basisboek. Groning: Noordhoff. Teitler, P. (2011), Less in orde, Bussum: Coutinho. Wal, van der, J. (2011), Idtiteitsontwikkeling leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho. Geerts, W. & Kraling, R. van (2011). Handboek voor lerar. Bussum: Coutinho 6

7 BIJLAGE 1: OVERZICHT WERKPLEKDAGEN

8 BIJLAGE 2: MOGELIJKE ACTIVITEITEN OP DE LEERWERKPLEK DOCENTEN ASSISTEREN a. leerling individueel begeleid help in de mediatheek help bij huiswerkbegeleiding prat met leerling over hun problem zorgleerling begeleid zelfstandig werk begeleid zieke leerling werk stur e. verslag schrijv reflecter vergadering notuler artikel in schoolkrant schrijv over schoolse activiteit of less studiedag bijwon b. less / klass observer e klas e dag volg bij pestgedrag e leerkracht e dag volg om invtarisatie te mak van hand--spandist individuele leerling observer om achter e leerprobleem te kom groepjes observer i.v.m. planning leerstof, samwerkingsopdracht leerling observer bij zelfstandig werk huiswerk begeleid ICT-less assister practicum assister f. buitschoolse activiteit voorbereid mede uitvoer werkweek assister excursies organiser schoolfeest surveiller musical opzett op dag assister sportdag assister c. onderwijsproduct mak studiewijzers mak toets mak op de computer toets nakijk vastlegg toetsresultat material voorbereid/klaarlegg/inkop website voor sectie bouw ontwikkel van oefing nakijk van oefing uitschrijv van instructies dossiers samstell voor e vak literatuuronderzoek do studieles assister g. mede organiser begeleid van excursies excursies voorbereid briev mak financiën regel d. voorbereid verwerk van toets MC-toets mak Correctie n.a.v. model mondeling overhor toets ontwikkel hertoets afnem foutanalyse mak h. lesgev hobby s uitbuit meedraai in mtoraat speelse werkvorm bedk sectie(groep) tot dist zijn uitvoerde opdracht begeleid toezi op e uitvoering van opdracht

9 MENTOREN ASSISTEREN met externe hulpverlers knis mak project voorbereid over maatschappelijke zak in dist van mtoraat leerling observer sociogram mak mtoronderzoek/queter groepje begeleid b.v. na ziekte bemiddel bij conflict VAKGROEP ASSISTEREN overleg notuler actielijst bewak toetsbank mak methodes scre inhaaltoets mak ICT-TAKEN ICT- rijk leermateriaal mak: m.b.v. Webquest / Thinkquest opdracht rond simulaties assister bij ict-less assister in opleerctrum ondersteuning bij mak werkstukk door leerling website ontwikkel voor team assister ict-coördinator inricht van e-leeromgeving digitaal portfolio personeel assister bij gebruik van vakspecifieke software TAKEN VOOR DE SCHOOLORGANISATIE bij andere niveaus binn vak meekijk vergadering bijwon assister in op leerctrum toets afnem toets nakijk administratie leerling bijhoud assister in practicum- praktijkless assister in less m.b.t. meervoudige intelligtie oriëntatie op organisatie van de unit (interviews, etc.) documtatie bijhoud mediatheek ondersteun bijwon vergadering bijwon studiedag bijwon werkgroep/commissies stageplaats werv administratie bijhoud surveiller bij toets klaslokaal inricht klaslokaal opruim surveiller in pauzes onderzoek in de buurt uitvoer schoolkrant ondersteun website assisttie computeronderhoud ouderavond assisttie practicum onderhoud knipseldist 9

10 BIJLAGE 3: Overzicht doorlopd leerproces jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 leerwerkplan: leervrag leeractiviteit passd bij eig beginsituatie indicator op niveau jaar 1 mogelijkhed van de school passd bij eig compettieontwikkeling indicator op niveau jaar 2 de mogelijkhed van de school passd bij eig compettieontwikkeling indicator op niveau jaar 3 behoefte van de school passd bij eig compettieontwikkeling indicator op niveau jaar 4 behoefte van de school feedback collegiale consultatie houd aan feedbackregels gericht feedback vrag aan leerling (bijv. Roos van Leary) aan begeleiders + intervisie t.b.v. eig ler. 360⁰ feedback (incl.) + intervisie t.b.v. eig compettieontwikkeling gebruikt verschillde vorm van collegiale consultatie, hiermee ook eig ontwikkeling afstemm op schoolontwikkeling gebruik van literatuur gebruik mak van aangereikte literatuur zelf op zoek gaan naar literatuur bij leervrag /of activiteit gebruik mak van verschillde bronn deze kritisch beschouw eig opvatting handel systematisch verantwoord vanuit literatuur voorbereiding evaluatie onderwijsactiviteit lesonderdel goed voorbereid nabesprek met werkbegeleider lesvoorbereiding met aandacht voor lesorganisatie, instructie, werkvorm interactie; in evaluatie gebruik feedback van leerling werkbegeleider lesvoorbereiding zoals bij jaar 2 + verbinding legg met de voorgaande volgde less compleet zelfstandig plann, voorbereid evaluer van lessserie(s) /of project() reflectie volgs evoudig format reflectiecyclus (bv. ABCD) gebruik van verschillde reflectiemodell (bv. Korthag, STARR) op verschillde niveaus (praktijkreflectie, methodiekreflect ie zelfreflectie) met koppeling naar literatuur afhankelijk van de situatie /of het doel van reflectie zelf e passde keuze mak voor e geschikte methodiek 10

11 visie-ontwikkeling eig beginsituatie in kaart brg verschillde visies op onderwijs onderzoek eig visie op beroep schoolvak formuler eig visie op beroep schoolvak bijstell op basis van eig ervaring, ervaring van ander literatuur eig visie op beroep schoolvak relater aan visie van de school Leerwerkverslag: leeropbrgst compettieontwikkeling beeld van de bekwaamheidseis; ervaring observaties beschrijv: knis, inzicht vaardighed koppel aan competties leeropbrgst beschrijv bij uitgevoerde activiteit: knis, inzicht vaardighed koppel aan competties ontwikkeling systematisch stur beschrijv vanuit competties zelfstandig competties doorontwikkel bewijsstukk bewijsstukk zijn concrete voorbeeld waarin de competties herkd boemd zijn bewijsstukk pass bij de competties zijn authtiek, actueel relevant bewijsstukk ondersteun de compettiebeschrijving zijn authtiek, actueel relevant kom uit e variatie in context bewijsstukk voldo aan evidtiematrix: (authtiek, actueel, relevant, kwantiteit, variatie in context) 11

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Informatie voor de opleidingsschool

Informatie voor de opleidingsschool Informatie voor de opleidingsschool 2014-2015 Studie en Werk Beroepsmodules Beroepsproducten Contact: Bureau.werkplekleren@hu.nl Instituut Archimedes Samen opleiden september 2014 Inhoud 1 Naar een competente

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Gids voor Studie en Werk 3 & 4: de LIO-fase Kopopleiding 2014-2015

Gids voor Studie en Werk 3 & 4: de LIO-fase Kopopleiding 2014-2015 Gids voor Studie en Werk 3 & 4: de LIO-fase Kopopleiding 2014-2015 Je leert niet voor school, maar voor het leven Seneca (3 v.c 65) Doelgroep: Bacheloropleiding Kopopleiding Instituut Archimedes: alle

Nadere informatie

Het begin van het begin

Het begin van het begin Het begin van het begin (Harry Mulisch) Kopopleiding 2013-2014 Alle studierichtingen Auteur Elsbeth Castelein & Stefanie Snijders Versie Augustus 2013 Studie en Werk 1 en 2 Hogeschool Utrecht OAKOP-S&W1-12

Nadere informatie

samen opleiden informatie voor de opleidingsschool

samen opleiden informatie voor de opleidingsschool samen opleiden informatie voor de opleidingsschool 2015-2016 studie en werk BEROEPSMODULES 360 graden beoordelingsinstrument voor het meten van de beroepshouding Entreeopleidingen Facility Horeca & Travel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2016-2017 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A

Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A 2017-2018 Inleiding: Bij Studie en Werk 2A word je beoordeeld op je leerproces en krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als (aankomend) docent

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Het begin van het begin

Het begin van het begin Het begin van het begin (Harry Mulisch) Kopopleiding 2017-2018 Instituut Archimedes: Alle studierichtingen Auteurs Judith Kortas Danëlle Blok Stefanie Snijders Versie 2.2 25 augustus 2017 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015 Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015 Inleiding: Bij Studie en Werk 3B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling wordt onderbouwd

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A 2015-2016 Inleiding: Bij Studie en Werk 3A word je beoordeeld op je leerproces en krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als (aankomend) docent

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen.

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Bonaventuracollege Leiden Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Advies voor docenten Sanne Macleane 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De opbouwende leerlijn van het zelfstandig

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Aansluiting op kern- en deeltaken

Aansluiting op kern- en deeltaken GLVF Implementatie In studiejaar 2016-2017 zullen alle studenten leren lesgeven met de GLVF. Enkele aanpassingen in de GLVF formulieren: Aansluiting op kern- en deeltaken; Aantallen GLVF per semester;

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Gids voor werkbegeleiders Masters

Gids voor werkbegeleiders Masters Gids voor werkbegeleiders Masters 2013-2014 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen de begeleiders

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen?

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen? Opleiden op school nieuw denken en nieuw doen? 1 Leraren opleiden in twee contexten School Inst. Theo Thijssen Werkplekleren: Leren docent te worden door het te zijn, erover te praten en na te denken met

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

STAGES 2015-2016. Lerarenopleiding

STAGES 2015-2016. Lerarenopleiding STAGES 2015-2016 Lerarenopleiding INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Stagerooster 4 3. Stages van de Educatieve Minor (beperkte tweedegraadsbevoegdheid) 5 3.1. Minorstage 1 3.2. Minorstage 2 4. Stages van

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 4B

Beoordelingsrapport Studie en Werk 4B Beoordelingsrapport Studie en Werk 4B 2015-2016 Inleiding: Bij Studie en Werk 4B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als docent op je leerwerkplek. De beoordeling wordt onderbouwd in

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Opleidingsschool Noord

Opleidingsschool Noord Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid 2011-2012 obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs,

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, 2015-2016 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

2011-2012. Interne opleidingen. begeleiding studenten

2011-2012. Interne opleidingen. begeleiding studenten 2011-2012 Interne opleidingen begeleiding studenten 1 Begeleiden met de vijf rollen van de docent. Binnen de lerarenopleidingen is het competentiegerichte leren ingezet. Onder een competentie wordt een

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

formulier Persoonlijk Activiteitenplan (PAP 2 Schooljaar 2013/2014)

formulier Persoonlijk Activiteitenplan (PAP 2 Schooljaar 2013/2014) formulier Persoonlijk Activiteitenplan (PAP 2 Schooljaar 2013/2014) De student levert het PAP volgens de gemaakte afspraken in bij de werkbegeleider op de school en de HvA-begeleider. naam student Sabine

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Bij Studie en Werk 1 & 2 word je beoordeeld op je leerproces én krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als beginnend

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren Startbijeenkomst ptaak jaar 2 Ontwerpen en innoveren Wat is het doel? Hoe gaan we dat doel bereiken? Met extra aandacht voor Ontwerponderzoek Dataverzamelingsmethoden Interviewen Toetsen van leereffect

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Kerntaak 1 Pedagogisch adequaat handelen 1. Kennis hebben van hoe kinderen kunnen leren, zich

Nadere informatie

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016 Stage op de St. Josephschool Schooljaar 2015-2016 Algemene gegevens Adres: Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen Tel. 033-2571205 E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl Directeur: Gert de Wit Website: www.kbs-st-joseph.nl

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Omschrijving Verwijzing naar Doelgroep Opsteller Intern document die uitleg geeft over het activerende directe instructiemodel. Vaardigheidsmeter Betrokken

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2)

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

Stappenplan Ontdekken van de Wereld

Stappenplan Ontdekken van de Wereld Stappenplan 2.1.2 Ontdekken van de Wereld In dit document lees je wat het beroepsproduct bij de onderwijseenheid Ontdekken van de Wereld inhoudt en volgens welke stappen je er aan kunt werken. Inleiding

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl 2 Eerstegraads Lerarenopleiding RUG 4 jaar vakmaster + 1 jaar lerarenopleiding bevoegdheid schoolvak

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl Charlotte Speekenbrink eerstegraadsdocente Nederlands (in opleiding) Marjolein Gielstra eerstegraadsdocente

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO Begeleidingsplan Hogeschool IPABO Versie september 2010 1. Inleiding Het handelingsgericht werken ín de groep, zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen profiteren van het onderwijsaanbod. Deze werkvorm

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

www.han.nl Handleiding Werkplekleren voor deeltijdopleidingen Tweedegraads Lerarenopleiding ILS-HAN 2013-2014

www.han.nl Handleiding Werkplekleren voor deeltijdopleidingen Tweedegraads Lerarenopleiding ILS-HAN 2013-2014 De Hogeschool van Arnhem Nijmeg (HAN) omvat vier faculteit: Faculteit Gezondheid, Gedrag Maatschappij Faculteit Educatie Faculteit Economie Managemt Faculteit Techniek Handleiding Werkplekler voor deeltijdopleiding

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

Begeleiding startende leraren (BSL)

Begeleiding startende leraren (BSL) Begeleiding startende leraren (BSL) Workshop tijdens landelijke BSL dag, 15 oktober 2015 René Veldhoen, AOC Oost Marjolein Wallenaar, Stoas - Piety Runhaar, WU Programma 1. Introductie op het Wageningse

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Inhoud. thema communicatie 15

Inhoud. thema communicatie 15 Inhoud 1 thema communicatie 15 Non-verbale communicatie 17 1.1 Lichaamstaal 17 1.2 Lichaamshouding 18 1.3 Checklist leerkracht 19 1.4 Checklist leerling 20 Een goed gesprek 21 1.5 Randvoorwaarden voor

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer / 2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw...

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer /  2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw... LEERWERKOVEREENKOMST KOPOPLEIDING S&W 1 en 2 2015-2016 (LWO-KOP- S&W 1 en 2) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO?

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Checklist Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Voorbereiding op onderwijs VO Huiswerk in groep 8 Huiswerkbeleid schoolbreed invoeren. Huiswerk opgeven: werk dat thuis gemaakt moet

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant I Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie