Opleidingsschool Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsschool Noord"

Transcriptie

1 Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

2 Inhoud Voorwoord Contactgegevens...4 Meerinformatie Downloadendocumentenwerkplekleren....4 Algemenerichtlijnenenaandachtspuntenmentor Algemenerichtlijnenenaandachtspuntenstudent Beoordelingsprocedureinhetkort..7 Destage...8 Inleiding...8 Samenopleiden...9 Destagelijn...9 Destagedoelen...11 Algemenestagedoelen...11 Stagedoelenvanheteerstejaar...12 Stagedoelenvanhettweedejaar...12 Stagedoelenvanhetderdejaar:...13 Activiteitenindestage...13 Vakonderwijs...13 Beroepsopdracht/leerpraktijken...14 Stagemap...14 Stagedocumenten Begeleidingenbeoordelingvanstudenten...15 Debegeleiding...15 Beoordelingsprocedure:...16 Bindendstudieadviespropedeuse...16 Procedurebijeenonvoldoendebeoordeling...17 Aanwijzingenvoordestudent...18 Bijlage1:Hetstagereglement...20 Bijlage2:Plaatsingsbeleid...22 Bijlage3:Betrokkenenbijdestage...23 Bijlage4:Kennismakingsformuliermentor/student.. 24 Bijlage5:Deelnemendescholen 27 2

3 3 Voorwoord Voorjeligt/iszichtbaarheteersteexemplaarvandepraktijkgidswerkpleklerenvande OpleidingsschoolNoord.DezeopleidingschooliseensamenwerkingsverbandtussendePabo HogeschoolvanAmsterdam(HvA)endeStichtingOpenbaarOnderwijsNoord(SOON).Ditschooljaar participerennegenvandezestienscholenbehorendebijdestichtingbinnendeopleidingschool Noord(ziebijlage5). Metditdocumentwillenwebetrokkeneninformatiegevendienodigisbijdeuitvoeringvanhet werkplekleren(stage). We,datzijnMarijkevanZelst,instituutsopleidervanuitdeHvAenWennyBartman,coördinator OpleidingsschoolNoordvanuitdeStichtingOpenbaarOnderwijsNoord. Onsteamwordtditschooljaaruitgebreidmetdekomstvaneennieuweopleiderinschool:Marjan Schenk. Ditdocument,gebaseerdopdepraktijkgidsvandepaboHvA,isexplicietvoordeOpleidingsschool Noordvantoepassing. Voorindegidsvindjesamenvattingenvandebelangrijksterichtlijnen/aandachtspuntenvoorde mentorenstudent.aansluitendkunjeuitgebreiderinformatievindenrondomdestageenhet stagebeleid. Tijdenshetafgelopenschooljaarhebbenweinputvoorditdocumentvanscholenenstudenten ontvangen.dezeinputhebbenwijgetrachteenplektegeven. Zoalsdatgaatbijnieuweontwikkelingen,realiserenwijonsdatdeinhoudvandegidsnogniet volledigis.hetiseenontwikkeldocument. Mochtjeopdeinhoudvandegidsopmerkingenofaanvullingenhebbendanhorenwijdatheel graag. Eensuccesvolenplezierigopleidingsjaar MarijkevanZelst MarjanSchenk WennyBartman September2011

4 Contact: WennyBartman CoordinatorOpleidingsschoolNoord Mob.: Meerinformatie/Downloadenbelangrijkedocumentendiebetrekkinghebbenophet werkplekleren Kijkopdevolgendesites: PaboHogeschoolvanAmsterdam(HvA) StichtingOpenbaarOnderwijsNoord 4

5 algemene richtlijnen en aandachtspunten voor DEMENTOR(=leerkrachtdieeenstudentbegeleidt) Kennismakingsgesprek voeren (zie formulier kennismakingsgesprek student/mentor in de bijlage). Presentie van de student bijhouden. Bijhouden of de student minimaal één les per dag met een lesvoorbereidingsformulier (zie bijlage) voorbereidt. Je ontvangt van de student algemene doelen voor het semester. Spreek met de student tijdig een overlegmoment af. Bespreek de lessen van de student voor en na. Vraag de student naar zijn of haar leervraag (dit is een onderdeel van het competentiegericht leren) Geef feedback aan de student. Je feedback is ook gericht op de leervraag van de student, dit maakt de student stuurman van zijn eigen leerproces. Zet je feedback op papier. Geef het origineel aan de student, houd een kopie voor jezelf. Beoordelingsformulier invullen (halverwege en eind van de stageperiode). Beoordelingsgesprek met de student voeren (halverwege en aan het eind van de stageperiode) Zorgen over student: Mocht een student geen of onvoldoende lesvoorbereidingen maken, stagemap niet bijhouden, geen tijd nemen voor nabespreken, feedback niet meenemen of onzorgvuldig met lln./collega s omgaan, licht dan tijdig opleider in de school in. Stagebezoek 2x per semester door Opleider in de School Neem kennis van de praktijkgids werkplekleren Opleidingsschool Noord. 5

6 algemene richtlijnen en aandachtspunten voor DE STUDENT Professioneel en collegiaal handelen: Stel jezelf voor bij de directie van de school. Maak correct gebruik van mondeling- en schriftelijk taalgebruik. Kom afspraken na. Lever tijdig materiaal en lessen aan. Neem initiatief. Bespreek tijdig hoe en wanneer nagesprek plaats vindt (tijd en plek). Ben op tijd aanwezig. Zorgen, vragen of een probleem?: geef dit zo snel mogelijk aan bij je mentor en/of de opleider in de school. Stage lopen: Maak zo snel mogelijk een afspraak met je mentor voor een kennismakingsgesprek (zie formulier kennismakingsgesprek student/mentor in de bijlage). Maak een verslag van het kennismakingsgesprek (zie formulier verslaglegging kennismakingsgesprek student/mentor in de bijlage). Neem kennis van de praktijkgids werkplekleren van de Opleidingsschool Noord, het schoolspecifiek stagebeleid van de school waar je stage loopt en de praktijkgids van de pabo H.v.A. Bereid lessen voor m.b.v. het HvA. lesvoorbereidingsformulier; Maak je doelen voor de les bij je mentor bespreekbaar; Geeft aan wáár je feedback op wil krijgen; Vraag om verslaglegging van de ontvangen feedback; Koppel je lessen aan de competentielijst; Bespreek tijdig de planning met je mentor; Bereid tijdig de stagebezoeken door de opleider in school voor. Stagemap op orde hebben en gebruiken. Reflecteren Reflecteer op de les (m.b.v. de mentor). Kijk terug naar eigen doelen, koppeling aan competenties en aan (vak) kennis. Beoordeling: Vraag je mentor halverwege en aan het end van het semester om een beoordeling. Aan het eind van het semester draag je zorg voor inleveren van een digitaal ingevuld beoordelingsformulier met handtekening van je mentor. 6

7 Beoordelingsprocedureinhetkort voltijd_endag/avondstudenten 1.Halverwegeelksemester Mentorgeefttussenbeoordelingaandestudentenopleider. Indien&onvoldoende:& Mentorenopleiderbesprekenvervolgproceduremetelkaarendestudent. Opleiderinformeertinstituutsopleider. 2.Tweewekenvoorheteindvanelksemester Mentorvultbeoordelingsformulierstageinenoverhandigddezeaande opleider. Indien&opleider&niet&akkoord&gaat&met&ingevuld&beoordelingsformulier&:& Overlegmentorenopleidervoorafstemming.Vervolgprocedurewordt vastgelegd. Opleiderinformeertinstituutsopleider. 3.Eindvanhetsemester Mentorbespreekteindbeoordelinga.d.h.v.hetingevulde beoordelingsformulierstagemetdestudent. Studentleverteendoordementorondertekentexemplaarvanhet beoordelingsformulierstageinbijdeopleider. Opleiderondertekenthetformulierengeefthetresultaatdooraandepabo. Opleidervoegteindbeoordelingtoeaanhetstudentdossieropdepabo. 7

8 Destage Studentenbegeleidentotbekwamestarters StichtingOpenbaarOnderwijsNoordendePaboHvAmakeneenexplicietekeuzevoorhet Samen Opleiden vanleerkrachtenindegrootstedelijkecontext.juistindegrotestadiszichtbaardatniet iederkinddezelfdekansenheeft,nietleertofzichontwikkeltopdezelfdewijze.goedonderwijsis cruciaalomeensolidefundamentteleggenvoordetoekomstvankinderen.stichtingopenbaar OnderwijsNoordendePaboHvAleidenstudentenopdiekinderenwillenstimulerenom alleseruit tehalenwaterinzit. Studentenwordenopgeleidtotleerkrachtendiekennishebbenvanmeerdereopvattingenzodatzij daarinhunwerkinverschillendecontextenflexibelmeekunnenomgaan.studentenkomenals afgestudeerdenterechtineenwerkomgevingwaarveranderingenontwikkelingaandeordevande dagzijn.inzo nwerkomgevingzullenzijvoortdurendkeuzesmoetenmaken.studentenmoetenals afgestudeerdeleerkrachtindezedynamiekkunnenwerken:zijmoetenbereideninstaatzijnte participereninvernieuwingendiezijsamenmethuncollega stotstandbrengen.zodragen (aankomende)leerkrachtenbijaanonderwijsvernieuwingeninhetwerkveld. HetonderwijsopPaboHvAendebegeleidingbijdeStichtingOpenbaarOnderwijsNoordis competentiegericht:hetcompetentzijn,hetbekwaamzijnvandeleerkrachtisessentieelvoorgoed functionerenindeberoepspraktijk.hetwerkenaandeeigencompetentiesisdebasisvanhetleren. Hetwerkveldendeopleidinghebbeneengezamenlijkeopdrachtdestudententebegeleidentot bekwamestarters. Inleiding Dewerkzaamhedenopdestageschoolvormendekernvanhetwerkplekleren.Werkpleklerenishet geheelvanstagevoorbereiding,stage,evaluatieenreflectie.onderstageverstaanwedeactiviteiten dieuitgevoerdwordenopdestageschool.dezeactiviteitenbiedendestudentenzichtop: debelangrijkstefacettenvanhetleraarschap; dewijzewaaropeenschoolorganisatiefunctioneert; dewijzewaaropleerlingenzichopschoolmanifesteren; dewijzewaaropleerlingenleren,nietalleenopschool,maarookdaarbuiten groepsprocessenindeklas; dejuistheidvanhunkeuzevoordelerarenopleiding. Daarnaastdoendestudentenopschoolervaringopmethet: voorbereidenenuitvoerenvanlessen; samenwerkenmetcollega s; hetverwervenvancompetentiesophetterreinvanhetleraarschap; participereninoverkoepelendeschoolactiviteiten. Destudentontwikkeltzichtijdenshetwerkpleklerenophetgebiedvanallecompetenties.De opleidingsschoolnoordvolgtdecompetentie_indelingvandestichtingberoepskwaliteitleraren (SBL). Eengoedeleraaris: pedagogischcompetent vak_endidactischcompetent interpersoonlijkcompetent organisatorischcompetent competentinhetsamenwerkenmetcollega s competentinhetsamenwerkenmetdeomgeving competentinreflectieenontwikkeling 8

9 9 Dewerkzaamhedenopdewerkplekwordendoordestagementorvandebasisschoolbegeleid.De stagementorhoudtzichbezigmetdetakendiedestudentkanverrichten.dezeactiviteitenkunnen gebaseerdzijnoppraktijksuggestiesvandepaboofopgrondvandeleervragenvandestudent.de meesteactiviteitenvoordestagediedoordepabozijnbeschrevenhebbeneenfacultatiefkarakter. Alshetverplichteopdrachtenbetreft,omdatzeonderdeelzijnvandetoetsing,danstaatdatinde studiegidsbeschreven.vandestudentenwordtverwacht,datzeelkestagedagactiefzijnmetles_, begeleidings_enandereschoolactiviteiten. Studentenbinneneenopleidingsschoolwordenbegeleiddooreenopleiderindeschool. Derechtenenplichtenvandestudentzijnvastgelegdineenstagereglement(ziebijlage). Dezegidsgeeftinzichtinhetstagebeleid.Devolgendeaspectenvanhetwerkpleklerenkomenaan deorde:contactentussendestageschoolenopleiding,hetstagereglement,destagelijn, competentiesendestagedoelen,depraktijksuggesties,debegeleidingendebeoordelingvan studenten.vervolgenswordenconcreteaanwijzingenvoordestagementorendestudentgegeven. Beslotenwordtmetdestageactiviteiten. SamenOpleiden DeStichtingOpenbaarOnderwijsNoordiseensamenwerkingsverbandaangegaanmetdePabo HogeschoolvanAmsterdam(HvA)inhetkadervan SamenOpleiden. Erwordtgewerktaandeontwikkelingvanhetonderwijsopdescholenenopdepabo.Eneris ruimtevooronderzoek.doordezeintensievemaniervansamenwerkenontstaatereenpendel tussentheorieenpraktijk. Binnendescholen(stagescholen)wordenstudentenintensiefbegeleiddoorenthousiastementoren, opleidersindeschooleninstituutsopleiders. DeOpleidingsschoolNoordheefteeneigenprofielwaarbinnendestudentzichverderkan ontwikkelen:eenheidinverscheidenheid Destagelijn DePaboHvAkentvanoudshereenstagelijn.Eensoortidealewegdiedestudentopdestagescholen moetdoorlopen.doordetoenemendediversiteitvanstudentenisernietmeersprakevanéén idealestagelijn.eerder/eldersverworvencompetentiesmakenhetsomszinvollerveelmeertijdin eenbepaaldebouwteoefenen,terwijleenanderebouwminderaandachtbehoeft.dithangtafvan deleervragenvandestudent.onderstaandestagelijnisdaaromeenindicatieengeenregelmeer. Ditloslatenvaneenvastestagelijngeeftookscholendemogelijkheidstudentenflexibelerinde organisatieintezetten.alshierdoordeinhoudvandecollegesnietaansluitbijdebouwwaarde studentstageloopt,dientdestudenthieropindestageteanticiperen. Stagelijnvoltijdendag/avondstudenten Hetpropedeusejaariseenoriënterend,selecterendenverwijzendjaar.Depropedeusestageiseen oriënterendestagegerichtopdebasisschoolindemulticulturelesamenleving.hetaccenttijdensde stagewordtgelegdophetoriënterenophetbasisonderwijs,hetfunctionerenopmicroniveau,met anderewoordenhetverkennenenobserverenvankinderenenhunactiviteiteninhunspeel_ leeromgevingénhetuitvoerenvan(les)activiteitenindestagegroep.

10 De4jarigevoltijd.opleiding: Propedeuse 1e semester Onderbouw 1 dag per week + 2 stageweken 2e semester Midden-/Bovenbouw 1 dag per week + 4 stageweken Hoofdfase (2 e jaar) 1e semester Middenbouw 1 dag per week + 2 stageweken 2e semester Onderbouw 1 dag per week + 4 stageweken Hoofdfase (3 e jaar) 1e semester Bovenbouw 1 dag per week + 2 stageweken LIO (4 e jaar) Specialisatie (3 e jaar) 2e semester Specialisatie: Jonge kind of Oudere kind4 Groep 1-4 of Groep dagen per week + 4 stageweken 1 e en /of 2 e semester (zie Handboek LiO) LiO: jonge kind ( groep 1-4) LiO: oudere kind ( groep5-8) Tijdenshetpropedeusejaarwordtdestudentaanhetbeginvanheteerstesemesteropdeopleiding voorbereidopdestage.dezevoorbereidingbestaatuiteenkennismakingmetdeverschillende facettenvanhetbasisonderwijszoalsleerkrachtgedrag,hetvoorbereidenvaneenactiviteitofles, materiaalverkenningetc.bovendienwerkthijaanzijneigenvaardigheidophetgebiedvan Nederlandsenwiskunde.Deelnameaandezevoorbereidingisverplicht. Vanafheteerstejaarwordtaandachtbesteedaandeontwikkelingvanhetsubjectiefconceptvande student.datwilzeggenhetbeelddatdestudentvanzichzelfheeftinhetdagelijksbezig_zijnineen klas. Aanheteindvanhettweedejaarwordteenstudentdieinheteersteentweedejaaruitstekend presteert,zowelopdeopleidingalsindepraktijk,demogelijkheidgebodenhetversnellerstrajectin tegaan.hiertoewordtaanheteindvanhettweedejaareenassessmentafgenomen(bp_2).het oordeelvandestagementorendeopleiderindeschoolspelenhierineenbelangrijkerol. AanheteindevanhetderdejaarwordtbijdederdejaarsstudenteenBP_2afgenomen.Hierlaatde derdejaarsstudentziendathijlio_bekwaamisendoorkannaardeafstudeerfase. Inheteerstesemestervanhetderdestudiejaarkiestdestudentvoorhetuitstroomprofieljongeof ouderekind.tijdenshettweedesemesterlooptde(dag)studenttweedagenperweekstageinde bouwvanzijnkeuze(profiel).destudentkaninhetkadervandeinternationaliseringkiezenvooreen stageinhetbuitenland,(viainternationaloffice).dezevindtplaatsinhettweedesemestervanhet derdejaar(zieintranet, werkplekleren voormeerinformatie). 10

11 AanheteindevanheteerstejaarteltdestagebeoordelingmeebijdeBAS_regeling.Aanheteinde vanheteerstejaarenheteindevanhetderdejaarvindteenbekwaamheidsproef(bp)plaats waarvanhetfunctionerenindestage(stagebeoordelingen)eenonderdeelis.inhetvierdejaarvindt wederomeenbekwaamheidsproefplaats(bp_3).hetfunctionerings_enbeoordelingsgesprek,die hebbenplaatsgevondenopdestageschool,hebbeneenbelangrijkeplaatsinditbp_3. Destagedoelen Hierondervolgthetoverzichtvandedoelenwaarophetstagebeleidvandeopleidinggerichtis.De algemeneenspecifiekedoelenzijnafgeleidvandecompetentiesenperstudiejaargeformuleerd, vanmicro_naarmacroniveauentevensvakoverstijgend.elkvakzalzijnspecifiekebijdragekunnen leverenviapraktijksuggesties,devoorbereidingendaaropendenabeschouwingendaarvan. 1ejaar: Eindevanheteerstejaarkandestudent2lessenachterelkaargeven. 2ejaar: Eindetweedejaarkandestudenteenheleochtendlesgeven. 3ejaar: Eindeerstesemestervanhetderdejaarkandestudenteenheledagaaneengesloten lesgeven. Eindederdejaardestudentkantweedagenlesgeven. 4ejaar: DestudentisLIObekwaam. Algemenestagedoelen 1. Hetkunnenwerkenvanuiteenpedagogischconceptwaarbijuitgegaanwordtvandeuniciteit vandemensinonzemulticulturelesamenleving. 2. Hetvertonenvanstimulerendenconstructiefgedragtegenkinderen,oudersencollega's. 3. Instaatzijnomteobserverenenopgronddaarvanpedagogisch_didactischtehandelen. 4. Instaatzijnomgeïndividualiseerdeengedifferentieerdewerkwijzentehanteren. 5. Hetopconstructieve,stimulerendewijzekunnenleidenenbegeleidenvanindividuele kinderenen(sub)groepeninscholenvoorbasisonderwijs. 6. Instaatzijntothetscheppenenhandhavenvaneenpositiefleef_enwerkklimaat. 7. Hetkunnenvoldoenaandeeisenvanefficiënteneffectiefklassenmanagement. 8. Hetbepalenvandoelenvoordediverseontwikkelingsgebiedenuitgaandevande ontwikkelingsfasevanhetkind. 9. Hetkiezenvanleerkrachtactiviteiten,leerlingactiviteitenenonderwijsleermiddelen,het ontwerpenvanlesmateriaalenhetstructurerenvaneenleerwegdoorhetvoorbereiden, uitvoerenennabeschouwenvaneen(les)activiteitofeenlessenreeks. 10. Hethebbenvaninzichtinhandelingsgerichteobservatieentoetsing.Vaardigzijninhet hanterenvanobservatiesen/oftoetseneninhethandelenopgrondvanderesultaten. 11. Hetevaluerenenbijstellenvanhetpedagogisch_didactischeprocesenhetaanpassen vanomgevingsfactoren. 12. Instaatzijntothetveranderenvanhetpedagogisch_didactischhandelenopgrondvan zelfreflectieenfeedback. 13. Hetopdehoogtezijnvandepedagogische_,didactische_,methodische_en schoolorganisatorischezaken. 14. Hetfunctionerenineenteam:deelnemenaanschoolplanontwikkeling,vergaderingenen andersoortvanoverleg,contactenmetoudersencontactenmetjeugdhulpverlening. 15. Hetvervullenvantakenopmicro_enmesoniveauwaaronderbuitenschoolseactiviteiten. 16. Hetnemenvanverantwoordelijkheidvoorverdereprofessionalisering. 17. Ennatuurlijkzoveelmogelijkactiviteitenindeklasendeschooluitvoeren. 11

12 Stagedoelenvanheteerstejaar Voorheteerstejaargeldendedoelen1t/m5uithetalgemenegedeelte,maarnietindezelfdemate endiepte.daarnaastzijnernogenkeledoelendieeigenlijkalleenindepropedeuseworden nagestreefd. 1. Hetvermogenomteplannen.Hetmakenvaneenplanningoverzicht:destageopdrachtenper periodeenperdag. 2. Hetinschattenvaneenbeginsituatieenhetopgronddaarvanbepalenvandoelen.Watweten kinderen?watwillenkinderen?watkunnenzebereiken? 3. Hetplannen,voorbereiden,organiseren,uitvoerenennabeschouwenvantwee aaneengesloten(les)activiteiteninhetbasisonderwijs. 4. Hetkunnenaanbiedenvan(ontwikkelings)materiaal. 5. Hetleverenvaneenbijdrageaandev oorbereideomgeving/rijkeleeromgeving. 6. Hetkiezenvangeschikteleerstofenleermiddelen.Hetkunnenopzettenvaneenlesin fasenmetgevarieerdeleerlingactiviteitenvolgenshetlesvoorbereidingsformulier.indienvan toepassing:hetrekeninghoudenmetdemulticulturelegroepdoorwoordenteselecterenen tesemantiseren. 7. Hetopconstructieveenstimulerendewijzekunnenleidenenbegeleidenvankinderen. Kinderenindividueelbenaderenenlerenkennen. 8. Hetbegeleidenvankinderen.Hetgevenvanpedagogisch_didactischehulpbij zelfwerkzaamheidofgroepswerk. 9. Hetopconstructieveenstimulerendewijzekunnenleidenenbegeleidenvan(sub)groepenin eenpositiefpedagogischklimaat,waarbijsprakeisvanoverzichtenoverwicht. 10. Hethebbenvaninzichtenvaardigheidinhetobserverenvanjongeenouderekinderen.In staatzijntothetformulerenvanvoorzichtigeconclusiesentothandelenopgrondvande resultaten.hetlerenzienvanverschillentussenkinderen. 11. Hetverkrijgenvaninzichtinheteigenfunctioneren.Instaatzijntoteenbeginvanzelfreflectie enfeedbackdoorterugtekijkenopuitgevoerde(les)activiteiten. Stagedoelenvanhettweedejaar 1. Hetvermogenomteplannen.Hetmakenvaneenplanning,eenoverzicht:destageopdrachten perperiodeenperdag. 2. Hetplannen,voorbereiden,organiseren,uitvoerenennabeschouwenvaneengecompliceerde (les)activiteit,waarineffectieveinstructiegegevenwordtenverschillendeleerling_activiteiten engevarieerdedidactischewerkwijzenelkaarafwisselen. 3. Hetplannen,voorbereiden,organiseren,verzorgenennabeschouwenvaneendagdeelinde stagegroepmetsoepeleovergangentussendeverschillende(les)activiteiten. Indienvantoepassing:hetrekeninghoudenmetdemulticulturelegroepdoorwoordente selecterenentesemantiseren. 4. Hethebbenvaninzichtenvaardigheidinhetobserverenvan(individuele)leerlingenom opgrondvandegegevensdebeginsituatiezoinbeeldtekrijgen,dateffectieve vervolgactiviteitenontworpenkunnenworden. 5. Hetflexibelkunneninspelenoponverwachtegebeurtenisseninpedagogischeenin didactischezin. 6. Hetdooroverzichtenoverwichtleidinggevenaaneengroepdoorduidelijkeafsprakente makenendezeconsequenttehanteren. 7. Hetscheppenvanstilteenrustenhetinstandhoudendaarvandoordejuisteinitiatieven tenemenopdejuistemomenten. 8. Hetopstimulerendewijzeinstruerenenbegeleidenvan(individuele)leerlingenin acceptabeleenbegrijpelijketaal. 9. Hethebbenvaninzichtinheteigenfunctioneren.Instaatzijntotzelfreflectieenfeedback doorterugtekijkenopdeuitgevoerde(les)activiteiten.hetsignalerenvansterkeenzwakke 12

13 punteninheteigenfunctionerenenhettreffenvanmaatregelenterverbetering. Stagedoelenvanhetderdejaar: 1. Hetplannen,voorbereiden,organiseren,uitvoerenennabeschouwenvangecompliceerde lessenenlessenreeksen,waarbijrekeningwordtgehoudenmetdedidactischeen pedagogischebehoeftenvanindividueleleerlingenvanverschillendescholenvoorprimair onderwijsindemulticulturelesamenleving(differentiatie). 2. Hetplannen,voorbereiden,organiseren,verzorgenennabeschouwenvaneenlesdaginde stagegroepmetsoepeleovergangentussendeverschillende(les)activiteiten.daarbijrekening houdenmetdidactischeenpedagogischebehoeftenvanindividueleleerlingen. 3. Indienvantoepassing:Hetrekeninghoudenmetdemeertaligegroepdoorwoordente selecterenentesemantiseren. 4. Zoveelmogelijkzelfstandiglesgeveninhettweedesemesterinverbandmetdevoorbereiding opdelio_stage. 5. Hethebbenvaninzichtinobservatieentoetsing.Vaardigzijninhetzoeken,maken,gebruiken eninterpreterenvantoetseneninhethandelenopgrondvandegegevens.instaatzijntothet opstellenenuitvoerenvaneenhandelingsplan. 6. Hetdooroverzichtenoverwichtleidinggevenaaneengroepdoorduidelijkeafsprakenen regelstemakenentehanteren.hettotstandbrengenvaneffectieveleertijd. 7. Hethebbenvaninzichtinheteigenfunctioneren.Instaatzijntotzelfreflectieenfeedback doorterugtekijkenopdeuitgevoerde(les)activiteiten.hetsignalerenvansterkeenzwakke punteninheteigenfunctionerenenhettreffenvanmaatregelenterverbetering. Activiteitenindestage Vanuitcompetentiegerichtonderwijsgezienishetonwenselijkomvoorallestudentendezelfde stageopdrachtenverplichttestellen.daaromzijnergeenverplichtestageopdrachten.erzijn stageactiviteitenbeschreven,diedestudentnaarbelievenkangebruikenomzijnlerenopte baseren.ditontslaatdestudentnietvandeverplichtingzoveelmogelijklessenindestageuitte voeren.alleenwathijmoetdoenisnietvastgelegd. Vanuitdevakkenzullenerditjaarwel stageopdrachtenwordengegeven.informatiehierovervolgtineenlaterstadium.stageactiviteiten diegoedzijnvoorbereidengeëvalueerdkunnenaanvakdocentenwordenvoorgelegd,zodatdezeer feedbackopkunnengeven. Enkelevakkengebruikenstageactiviteitenalsvormvantoetsing.Dieactiviteitenzijnwelverplicht. Deinvullingvandeactiviteitwordtdoordestudentbepaald.Indestudiegids,diedestudentopde PaboHvAontvangt,staatbijverplichtingenofdestageactiviteiteenverplichttoetsonderdeelis. Vakonderwijs HetvakonderwijsbijdePaboHvAbestaatuiteentheoriegedeelte(achtergrondkennis)en vaardigheidsaspecten.bijdevakspecifiekecompetentiesgaathetoverheteigenniveauvande studentendevakinhoudenvakdidactiek.devakmodulenwordenafgestemdopdekerndoelen basisonderwijsenopdeclusteringdieaandezedoelentengrondslagligt. Deleergebiedenzijn:Nederlandsetaal,Engelsetaal,rekenen/wiskunde,oriëntatieopmensen wereld,kunstzinnigeoriëntatie,lichamelijkeopvoedingenspel.tweegebiedenzijninsubgebieden teonderscheiden: 1. Oriëntatieopmensenwereld 2. Kunstzinnigeoriëntatie,lichamelijkeopvoedingenspel. Oriëntatieopmensenwereldbestaatuit:aardrijkskunde,geschiedenis,samenleving,techniek, milieu,gezondenredzaamgedragennatuur.kunstzinnigeoriëntatie,lichamelijkeopvoedingenspel bestaatuit:tekenenenhandvaardigheid,muziek,spel/bevorderingvanhettaalgebruik(drama)en beweging. 13

14 Eenvakmoduleheeftalsbelangrijksteoogmerkhetgaranderenvandeinhoudelijkevakkennisvande studentendezetekoppelenaandevakdidactiek. Beroepsopdracht/leerpraktijken Integratievandegeleerdekennisenvaardighedenvindtvooreenbelangrijkgedeelteplaatsbinnen hetwerkplekleren(stage)endeberoepsopdracht/leerpraktijken.eenberoepsopdracht/leerpraktijk isopgezetalsthematischonderdeelwaardestudent,werkendaaneenproduct,zichbewustwordt vanzijnleervragenophetgebiedvandestageendevakinhoud. Onderbegeleidingvaneendocent(meestaldekerndocent/leerpraktijkdocent)werktdestudent (vaakineenstudiegroep)aanhetthemadatindeberoepsopdracht/leerpraktijkcentraalstaat.het themavanberoepsopdracht/leerpraktijkisvoordestudentmedeaanleidingominsamenspraak metdestagementortekomentotactiviteitenindestage. Stagemap Destagemapiseenordner(ofeenanderordelijksysteem)waarindevoltijdstudentallesbijhoudt datbelangrijkisvoorzijnontwikkelingindestage.iniedergevalbevatdestagemap: eenalgemeengedeelte;gegevensvandeschoolenklas,eigengegevens,gegevensvan kinderen,afspraken/gewoontesindeklasenpersoonlijkeaantekeningen; leerpunten(pop), deplanningpersemester, hetschemavanwerkzaamheden(urenoverzicht)waaropwordtbijgehoudenopwelkedagen destudentaanwezigisgeweestopdestageschoolenwatdestudentheeftgedaan, competentieschemametniveauaanduidingbeschrijvingvandeontwikkelingvandestudent oppedagogischendidactischgebied(kopieuithetportfolio), dedoordestudentgemaakteschriftelijkevoorbereidingenvandidactischeactiviteiten. Studentenmoetenvoorhetmakenvanhunactiviteiten/lesvoorbereidingengebruikmaken vanhetdaartoedoordeopleidingverstrektevoorbereidingsmodel(zieintranet), observatiesenanderemeerpedagogischegerichteactiviteiten, eigenevaluaties,deevaluatiesvandestagementorenstagedocentenen beoordelingsformulieren. Devoltijdstudentendienenhunstagemaptijdenseenbezoekvandeopleiderindeschooltelaten zien,zodatdeopleidersteedseenprocesmatigoverzichtheeftoverhetgedanewerkende evaluaties.voordeopleiderindeschoolisbijeendeeltijdstudenthetportfoliobeschikbaaromhet leerprocesintezien.deeltijdstudentenhebbenweleenuitgeprintelesvoorbereidingbeschikbaar tijdenshetstagebezoek. Stagedocumenten Voordeuitvoeringvanhetwerkpleklerenzijndocumentenbeschikbaar: _ lesvoorbereidingsformulier _ beoordelingsformulierenvoltijd _ Feedbackformulierendeeltijd _ Schemawerkzaamhedenstudent _ Lesbegeleidingsformulier _ competenties DezedocumentenzijntedownloadenviadewebsitevandepaboHvA: ofviadesitevandestichtingopenbaaronderwijsnoord: 14

15 15 Begeleidingenbeoordelingvanstudenten Debegeleidingopdeleerwerkplek(stageschool) Destudentwordtindestagebegeleiddoor: _destagementor(deleerkrachtopdestageschool); _deopleiderindeschool Stagementor Destagementorgeeftwerkplekbegeleidingindevormvanvoorbeeldlessen/activiteiten,adviezen, tipsensuggesties.destagementoropdeschoolisverantwoordelijkvoordebegeleidingenvoorde adviesbeoordelingvandestudentopdewerkplek.destagementorgeeftaanheteindvanieder semestereenadviesstagebeoordelingmetbehulpvanhetbeoordelingsformuliervandeopleiding. Halverwegehetsemestergeefthijdestudenteenadviestussenbeoordeling.Hijbespreektde adviesbeoordelingmetdestudentenzetzeominleerpunten.zowelbijeenvoldoendealsbijeen onvoldoendeadviesbeoordelingstelthijhierdebegeleidendeopleiderindeschoolvanopde hoogte,wantdeopleiderindeschooliseindverantwoordelijkeenbepaaltoferaldanniet studiepuntenwordentoegekend. Opleiderinschool Deopleiderindeschoolbezoektdestudentminimaaltweekeerpersemester.Inhet evaluatiegespreknahetlesbezoekbrengtdeopleiderbijdestudenteenprocesopgang:terugkijken, analyseren,leervragenformuleren.hijhelptdestudentzijneigenleervragenteformulerenomvan daaruitzijnleerwegtebepalen.samenmetdestudentstelthijleerpuntenop.destagemapiseen belangrijkonderdeelvanhetevaluatiegesprekenbeoordeling.deopleiderindeschoolisde examinatorenduseindverantwoordelijkendegenediedepunten(cijfers)geeft. Instituutsopleider DeinstituutsopleidergeeftvanuitdePaboHvAmeevormaandeopleidingsschoolNoord.Daarnaast verzorgthijdecoachingenprofilering.deinstituutsopleiderzorgtervoordatdecoachingen profileringisafgestemdopdeopleidingsschool. Studentenopeenopleidingsschoolwordendusbegeleiddoordriepersonen:deopleiderinde school,dementor(beidenmedewerkersvandeopleidingsschool)endeinstituutsopleider (medewerkervandehva).deopleiderindeschoolismetdementorverantwoordelijkvoordestage (werkplekleren),deinstituutsopleidervoordecoaching(metawerk)endeberoepsopdracht. Vooreerstejaarsstudenten Hetingeroosterde1estagebezoektijdensdeallereerstestagedagenbestaatuiteenverkennend gesprektussendestagementor,deopleiderindeschoolendestudent.deinhoudvanhetgesprek bestaatuithetuitsprekenvandeverwachtingenoverenweer.totslotvanhetgesprekworden afsprakengenoteerd. Hetverkennendgesprekwordtgecombineerdmeteenles/activiteitenbezoek. Aanvullendebegeleiding Destudentkangedurendedestageaanvullendebegeleidingkrijgen.Datkanopaanvraagvande stagementor,deopleiderinschool,dekerndocentvandepaboofopaanvraagvandestudentzelf. Deextrabegeleidingkanbestaanuit(eencombinatievan)verscheidenevormenvanbegeleiding: o frequenterlesbezoekvandeopleiderindeschool,gerichtopconcreteenvantevoren omschrevenleerpunten o intensieverewerkbegeleidingdoordestagementorvandestageschool

16 o meerbegeleidingsgesprekkenmetdeopleiderindeschool. meerbegeleidingvandekerndocentpabo o begeleidingmetbehulpvanvideo_opnamen. Beoordelingsprocedure: DestagementorvulthetstagebeoordelingsformuliervandePaboHvAinaanheteindevanelk semesterenditiseenadviesaandeopleiderindeschool.debeoordelingvindtplaatsaandehand vaneenaantalkwantitatieveenkwalitatievecriteriadieophetformulierstaanvermeld.halverwege elksemestervindtereentussenbeoordelingplaats.hieraanontleentdestudento.a.zijnleerpunten. Aanheteindvanelksemesterwordteeneindbeoordelinggegeven. Hetbeoordelingsadviesvandestagementor(eencijfertussen1_10)wordtaandeopleiderinschool meegedeeld.deopleiderbepaaltalseindverantwoordelijke(examinator)heteindcijfer. Deopleiderinschoolbezoektdestudent,indienmogelijk,tweekeerpersemester.Hijgeeftdan feedbackopeenlesactiviteit.hiervoorwordthetlesvoorbereidingsformuliervandestudent aangevuldmetfeedbackenleerpunten.erisgeensprakevaneenformelevoldoendeof onvoldoendebeoordeling,welkandelesbesprekingaanleidingzijnvoorextrastagebezoek. Deeindbeoordelingwordtaanheteindvanelksemestervastgestelddoordeopleiderinschoolop grondvandeadviesbeoordelingvandestagementorendewaarnemingvandeopleiderinschool zelf.deopleiderinschoolisdeexaminatorvanhetexamenonderdeelwerkpleklerenendus eindverantwoordelijk. Destudentheeftrechtopeenmondelingeen/ofschriftelijketoelichtingopdebeoordelingvande opleiderinschool.indienhetoordeelvandeopleiderinschoolafwijktvandeadviesbeoordelingvan destagementor,dientdestagementorteallentijdevanderedenenvanditafwijkendeoordeelopde hoogtetewordengebracht. Bijeenonvoldoendewordtdoordeopleiderinschool,inoverlegmetdestudentendestagementor eenstageverlengingscontractopgesteld. Uithetbovenstaandeblijktdatdestagementorendeopleiderinschoolbeidenhetfunctionerenvan destudentbeoordelen,maardeopleiderinschoolblijfteindverantwoordelijk.deopleiderinschool isverantwoordelijkvoorhetdoorgevenvandebeoordelingenaanderesultatenadministratie. Bindendstudieadviespropedeuse Gedurendeheteerstestudiejaarlerendestudentenzowelophettheoretischevlakalsindestage hunmogelijkhedenkennen.doorstudent,stagementor,docenten,deopleiderinschoolende instituutsopleiderkangesignaleerdwordendateenstudentnietnaarbehorenfunctioneert.datkan eenformelewaarschuwinginjanuarieninapriltengevolgehebben,waarbijookextrabegeleiding wordtaangeboden. Depropedeuseiswettelijkbedoeldalseenoriënterend,selecterendenverwijzendjaar. Aanheteindevandepropedeusespreektdeexamencommissievandeopleidingeenoordeeluit.De kerndocentheeftderelevantegegevens(onderanderedestagebeoordelingenvandestageende bevindingenvananderen)verzameld.dezewordentijdensdebas_bespreking(bindendafwijzend Studieadvies)besproken.DaarkanmenbesluitendestudenteenBindendAfwijzendStudieadvieste geven.destudentmagzichdannietmeeropnieuwvoordeopleidinginschrijven. Naastdestagespelenookeenaantaltheoretischeonderdelenvanhetprogrammaeenrolbijeen BAS. Decriteriavooreenpositiefoordeeloverhetfunctionerenindestagezijn: 1. Destudentheeftdestagetijdvoordebetreffendeperiodevolbracht(kwantitatief). 2. Debeoordelingvoordebetreffendestageperiodedoordestagementorisvoldoende (kwalitatief)datwilzeggen: a. Destudentheeftvoldaanaandestagedoelen. b. Deadviesbeoordelingvandestagementorisvoldoende. c. Debeoordelingvoordebetreffendestageperiodedoordestagedocent/de 16

17 opleiderinschoolisvoldoende. Procedurebijeenonvoldoendebeoordeling Inhetgevalvaneenonvoldoendebeoordelingvaneenstageperiodekaneenstudentditonderdeel herkansen.deopleiderinschoolneemthetbesluitoverdewijzevanherkansingenlegtdit schriftelijkvastinhetcontractvoorstageverlenging.erzijndevolgendeopties: 1. Deopleiderinschoolbesluitdatdestudentindegelegenheidwordtgesteldominhet aansluitendesemesteraantetonendusdanig gegroeid tezijndatdeonvoldoende beoordelingvanhetvorigesemesteralsnogineenvoldoendebeoordelingwordtomgezet(de studentontvangtdestagepuntenaanheteindvanhetaansluitendesemester). 2. Deopleiderinschoolbesluittothettoekennenvanextrastagedagen.Eenstageverlenging houdtindateenstudentextrastagelooptenindietijddeomschrevenleerpuntenverbetert. Erwordteenstageverlengingscontractopgesteld(ziewebsiteopenbaaronderwijsnoordof PaboHvA).Destudentkrijgtdaarvoorextrabegeleidingvandestagementor,enopleiderin schoolopzijnleerpunten.aanheteindvandeextrastagedagenwordtdestudentopzijn leerpuntenbeoordeelddoordestagementorendedeopleiderinschool.het stageverlengingscontractwordtondertekenddoordestudent,destagementorendeopleider inschool.hetcontractendeeindbeoordelingkomeninhetstagedossiervandestudent.de extrastagedagenwordeninprincipebijdezelfdestagementorgelopen.alsditnietmogelijkof wenselijkis,zoekthetstagebureau/opleidingsschooleennieuwestageplaats.wanneerde verlengdestageperiodekwantitatiefenkwalitatiefmeteenvoldoendewordtbeoordeeld, verkrijgtdestudentdedaarbijbehorendestagestudiepunten. 3. Deopleiderinschoolbesluitdatdestudentdevolledigestagedientovertedoen.Ditkanop eenanderestageschoolzijn,enindemeestegevallentotstudievertragingleiden.hiervoor wordteenstagecontractopgesteldmetomschrevenstagedoelen.het stageverlengingscontractwordtondertekenddoordestudent,destagementorendeopleider inschool.aanheteindevanhetsemesterwordtdestudentopzijnleerpuntenbeoordeeld doordeopleiderinschool. Hetcontractendeeindbeoordelingkomeninhetstagedossiervandestudent. & N.B.&Deze&optie&geldt&niet&voor&een&eerstejaarsstudent&aan&het&einde&van&het tweede&semester&omdat&dit&automatisch&een&bas&inhoudt.&de&student&kan&namelijk&niet&aan&het& einde&van&het&schooljaar&nog&een&heel&semester&inhalen.&de&student&moet&echter&wel&in&de& gelegenheid&worden&gesteld&om&zijn&stage&(lees&tentamen)&te&herkansen&volgens&de&onderwijsd& en&examenregeling&(oer).&optie&2&is&voor&deze&categorie&studenten&de&enige&mogelijkheid.de& opleider&in& & school&moet&dit&tijdig&in&semester&2&signaleren.& Hetstagedossier: VanelkestudentwordtophetstagebureauvandePaboHvAeenstagedossierbijgehouden.Indit dossierwordendevolgendeformulierenopgenomen: destagebeoordelingsformulieren; deherkansingscontracten(indienvantoepassing); eventueleaanvullendecorrespondentiebetreffendedestage. 17

18 Aanwijzingenvoordestudent Terwillevandeverstandhoudingtussenopleidingenstageschool,tussenstudent,stagementor, opleiderinschoolentussenopleidingenstudentvolgenhiereenaantalpersoonlijkeaanwijzingen vooromgangengedrag. 1. Jebentopdehoogtevanhetstagebeleidenhetstagereglement(ziebijlage).Jegeeft informatievanuitdeopleidingdooraandestagementor.jebentopdehoogtevande praktijkgidswerkpleklerenopleidingsschoolnoord.jebentopdehoogtevanhet schoolspecifiekstagebeleid. 2. Informeeropjestageschoolnaarderegelsvoorleerkrachtenenleerlingen.Hoelaatkomt men'sochtendsopschool?hoezithetmethet(gratis?)gebruikvankoffie,het fotokopieerapparaatenanderezaken?waarkunjedepauzesdoorbrengen?watverwachtde schoolvandestudentaankledingsvoorschriften,niet_klasgebondenactiviteiten?wordtde studentverwachtofgeaccepteerdbijteamactiviteiten?steljeactiefopenneeminitiatief. Biedjedienstenaanbijallerleischoolzaken.Laatziendatjeerbent. 3. Lichtdestageschoolofdeopleiderinschoolbijtijdsin,wanneerjedoorziekteofdoorandere oorzakenéénofmeerschooltijdenmoetverzuimen.neeminitiatiefomdetijdindezelfde stageperiodeof_jaarintehalen.gebruikdaartoebijvoorbeeldhetbeginvanjezomervakantie; debasisschoolgaatmeestallangerdoordandeopleiding. 4. Bespreektijdigmetjeopleiderinschoolwatjestageplannenzijn.Doedatinhetbeginvanhet semesterenprobeertekomentoteenplanning.bespreekaanheteindevaneenstagedagook deplannenvoordevolgendekeer.besteedveelennauwkeurigaandachtaanje lesvoorbereidingen,zetzeoppapierenneemzetijdigmetjestagementordoor.besteed aandachtaanjestagemap. 5. Zorgerzomogelijkvoordatdeuitvoeringvanjestageactiviteitenharmonieertmethetschool_ enklassengebeuren.stemjelessenenactiviteitenafopinhoudenenwerkvormen,op organisatieenmiddelen,waaraandeschoolwaardehechtenwaaraandekinderengewend zijn.maarvraagookomtoestemmingomandereopdrachtenuittevoeren. 6. Begrijpdatjestagementorhetvanzelfsprekendvindtdatjedehelpendehandbiedt.Jekunt ookactiefzijn,terwijljegeenlesgeeft.ganietzomaarzitten;kijkoferietstedoenvalt.kom metvoorstellen. 7. Voorennaschooltijdenindepauzeskunjejeookmetkinderenbemoeien.Kijknaarhen, luisternaarhenenspeelmethen.doedatnietalsgelijke,maarhandhaafofvestig'volwassen' overwicht.neeminitiatief. 8. Steljebijdenabesprekingenvanjelessenpositiefopjegenskritischeopmerkingen.Het commentaarvanjestagementor/opleiderinschoolisconstructiefbedoeld.hetmoet bijdragenaanjeontwikkeling. 9. Evalueerzelfjeeigendoenenlaten.Kijknaarwatjedoetennaardeeffectenvanje handelingen.ontmoetjebijdeleerkrachtenenbijdeleerlingentegenstanders,onverschilligen ofmedestanders?zoekdeoorzaken.probeerookomzogauwmogelijkzoveelmogelijk aandachtspunten/leerpunteninjenabeschouwingenlesverslagoptenemen.vraag regelmatigfeedbackaanvakdocenten. 10. Besefgoeddatjeinjestagegeenleerlingmeerbent.Jebenteenstadiumverder.Voorde stagementorenbenjeeenhalvecollega,voordekinderenbenjeeenjufofmeester.pasje gedrag,kledingentaalgebruik,indiennodig,aan. 11. Alserwrijvingenofproblemenzijntussenjestagementorenjou,maakdanzelfeenopening naardestagementortoe,ofschakeldeopleiderinschoolin.alleskanwordenopgelosten verbeterd,maareerstmoetdezaakbespreekbaarworden. 12. JebentVERPLICHTomzelfcontactoptenemenmetjestageschoolvoorhetmakenvaneen afspraak.daarnaastneemjevoorelkstagebezoekminimaaléénweekvantevorencontactop 18

19 metdebezoekendeopleiderinschoolenbespreektmethemjeplannen. 13. Jemeldthetdeopleiderinschoolzospoedigmogelijk,ondervermeldingvaneengeldige reden,alshetstagebezoeknietkandoorgaan.jemaaktbinnenéénweekeennieuweafspraak enjesteltjestageschoolhiervanalvastopdehoogte.jezorgtervoordatjevoldoendebezoek krijgt. 14. Aanheteindevanelksemesterneemjejestagebeoordelingsformulier(zieintranetpabo_ werkplekleren)meevoordestagementor/opleiderinschool.indienmogelijkbenjeaanwezig bijhetinvullen.hetisvanhetgrootstebelangvoorhettoekennenvanjestudiepunten werkplekleren,datjeervoorzorgtdathetingevuldeformulierrechtstreeksbijjeopleiderin schoolkomt.deinstituutsopleiderontvangthetingevuldeformuliervandeopleiderinschool enarchiveerthetformuliernabestuderinginhetstudentendossierenkentjestudiepunten voordestagetoe.mochtjeomdeeenofandereredennietaanwezigzijnbijhetinvullenen hetformuliernietpersoonlijknaardestagedocent/instituutsopleidermeekunnennemen,dan kandeschool hetformulieropsturennaarhetantwoordnummervandeopleiding.hetstagebureauzorgter danvoordathetformulierbijdeopleiderinschool/instituutsopleiderterechtkomt. 15. Voorhetbehalenvandestudiepuntenwerkpleklerenmoetjevoldoenaanhetvolbrengen vandestagetijd,moetjeeindbeoordelingvandeopleiderinschool/instituutsopleider voldoendezijn.jezorgtervoordatdestagebeoordelingoptijd(zietoetsschemaopintranet) bijjeopleiderinschool/instituutsopleideringeleverdwordt. 16. Destage_toetsopdrachtenhorenbijdeafrondingvandeverschillendevakken.Ziedaarvoorde studiegids. 17. Bijeenonvoldoendebeoordelingzorgjeervoordatdoordeopleider/instituutsopleidereen stageverlengingscontractopgesteldwordt.endatjedeverplichtingennakomt. 19

20 Bijlage1:Hetstagereglement Ookindestage(bijhetwerkplekleren)horenregels.Regelsdiedeomgangmetelkaarsoepelhouden enverduidelijkenenwaarindeverantwoordelijkheidvanallepartijenbeschrevenstaat.hieronder wordenderegelsvermelden(waarnodig)toegelicht.regelszijnaltijdwederzijds:allen(hva, scholenenstudent)houdenzicheraanenkunnenzicheropberoepen. DePabovandeHogeschoolvanAmsterdamstaatmiddenindeAmsterdamsesamenleving.Onze goedecontactenmetdescholeninderegiogarandereneeninspirerendepraktijkomgevingvoor onzestudenten.doorregelmatigoverlegmetstudenten,docentenendeberoepspraktijkhoudenwij onsonderwijsactueel. DePaboHvAiszichbewustvanhaarmaatschappelijkeverantwoordelijkheid.Hethoger beroepsonderwijsisbepalendvoordekwaliteitvanhetprofessioneelfunctionerenvande kennissamenleving.daarmeeleverenwijeenessentiëlebijdrageaanwelvaartenwelzijn. DeHvAgaatuitvanhetEuropeesVerdragvandeRechtenvandeMens(EVRM).Ditisvertaaldin artikel1vandegrondwet. Art.1lid1GW: "Allen&die&zich&in&Nederland&bevinden,&worden&in&gelijke&gevallen&gelijk&behandeld.&Discriminatie& wegens&godsdienst,&levensovertuiging,&politieke&gezindheid,&ras,&geslacht&of&op&welke&grond&dan&ook& is&niet&toegestaan."& Kortsamengevatstaaterindegelijkebehandelingswetgevingdatdestudentnietongelijkbehandeld magwordenvanwegegodsdienst,levensovertuiging,politiekeovertuiging,ras,geslacht, nationaliteit,hetero_ofhomoseksuelegerichtheid,burgerlijkestaat,handicapofchronischeziekte, leeftijd,arbeidsduur(fulltimeenparttimewerk)ensoortcontract(vastoftijdelijk).wenoemendit discriminatiegronden. Inhetstagereglementzijnderechtenenplichtenvandestudentvastgelegd. o HetstagebureauvandePaboHvAverzorgtdewervingvandestagescholenendeindelingvan destudentenoverdestagescholen.eerstejaarsmakenmiddelshetvakabv(algemene Beroepsvoorbereiding)kennismetopleidingsscholen.Ouderejaarskunnenmiddelseen motivatiebriefvanopleidingsschoolveranderen. o Hetisdestudentniettoegestaanomzonderoverlegmetentoestemmingvanhetstagebureau eenstageschooltezoeken.wanneerdezeregelnietcorrectwordtnageleefd,wordtdestage doordeopleidingnieterkend. o Hetisdestudentniettoegestaanomzonderoverlegmetentoestemmingvanhetstagebureau vanstageschooltewisselen.wanneerdezeregelsnietcorrectwordennageleefd,wordtde stagedoordeopleidingnieterkend. o Stagetijdisvoorvoltijdstudentenverplichtetijd,datwilzeggen:verzuimwordtingehaald.De studentneemtinitiatiefom(inoverlegmetdestageschool)verzuimdestagetijdintehalen binnenhetsemester.onderverzuimwordtverstaan:afwezigheiddoorziekte,afwezigheid dooreenmedischconsult,anderevakantievandestageschooldandehva, sluitingvandestageschooldoorschoolkampofstudiedagen(behalvewanneerde studenthieraandeelneemt).verzuimeninhaalwordendoordestagementortweemaalper jaarvermeldophetstagebeoordelingsformulier.destudentistijdensstagedagenvanafeen kwartiervooraanvangtotenmeteenkwartiernabeëindigingvandeschooldagverplicht aanwezigopdestageschool(tenzijderegelsvandeschoolandersvoorschrijven).na toestemmingvandedirectievandestageschoolkanhiervanafgewekenworden,mitsde 20

21 verzuimdestagetijd(minimaalééndag)wordtingehaald. o Devoltijdstudenthoudteenstagemapbijwaarinallerelevantedocumentenbetreffendede stagewordenbewaard(zieverder).allelessenwordendoordestudentvolgenshet lesvoorbereidingsformuliervandepabohvavoorbereid.dezelessenwordenophetzelfde formuliergeëvalueerd. o Destudentisverplichtomzelfcontactoptenemenmetdeopleiderinschoolomeenbezoek aftespreken.destudentneemtvoorelkafgesprokenstagebezoekminimaaléénweekvan tevorencontactopmetopleiderinschoolenbespreektmethemzijnplannen. o Destudenten/ofdestageschoolmelden/meldthetdeopleiderinschoolzospoedigmogelijk alshetstagebezoeknietkandoorgaan.destudentzorgtbinnenéénweekvooreennieuwe afspraak.destudentendeopleiderinschoolzorgenervoor,datdestudentvoldoende stagebezoekkrijgt.datiseenvoorwaardevoorhettoekennenvandestudiepunten werkplekleren(voltijdstudenten).wanneereenstudentzichverwijtbaarnietaandeafspraken heeftgehouden,maaktdeopleiderinschoolhiervaneenverslagdatinhetstudentendossier wordtopgenomen.hijsteltookdekerndocent/coachvandestudenthiervanopdehoogte. Zoweldekerndocent/coachalsdeopleiderinschoolsprekendestudentopzijngedragaan. Bijherhalingwordtdecoördinatorwerkpleklereningelicht. o Wanneereenstudentmetdeopleidingstopt,stelthijdestageschool,deopleiderinschool, instituutsopleider,depabokerndocent/coachenhetstagebureauhiervanmeteeninkennis. o Deopleidingkanbesluiteneenstudentnaernstigdisfunctionerenuitdestageterugte trekken.deopleidingisineendergelijkgevalnietverplichtdestudenteenvervangende stageplaatstoetekennen.deuitersteconsequentiehiervankanzijndatdestudentde opleidingnietkanvoltooien. o Devoltijdstudentzorgtervoordatdeopleiderinschoolhetstagebeoordelingsformulierkrijgt eninvult.destudentmaakteenkopievoorzijnportfolioenleverthetoriginele,ingevulde formulierrechtstreeksbijdeopleiderinschool/instituutsopleiderin.dezeverwerktde gegevens,geeftdeuiteindelijkebeoordelingdooraanderesultatenadministratieenzorgt ervoordathetformulierzospoedigmogelijkinhetstudentendossierwordtopgenomen.als dooromstandighedenhetstagebeoordelingsformuliernietaandestudentwordtmeegegeven, stuurtdestagementor/opleiderinschoolhetformuliernaarhetantwoordnummervande opleiding.hetstagebureauzorgterdanvoordathetformulierbijdebetreffende instituutsopleiderterechtkomt. 21

22 Bijlage2:Plaatsingsbeleid Eenpabostudentlooptvierjaarlangstage. Hieronderwordtuitgewerkthoewordtomgegaanmetplaatsingenenwaterinuitzonderlijke gevallennodigisomtussentijdsvanschooltewisselen. Bijhetplaatsenvanstudentenwordendevolgendeuitgangspuntengehanteerd: DestagelijnvandePaboHvAwordtinprincipegehandhaafd. Hetisniettoegestaanomzondertoestemmingtijdensdestagetewisselenvan stageschool.inuitzonderlijkegevallenkanditalleennatoestemmingvandecoördinator Hoofdfase(pabo),deopleiderinschool/coordinatoropleidingsschoolNoord/ instituutsopleiderendestageschool. Hetopleidingsteam(instituutsopleiderenopleidersinschool)levertplaatsinggegevensaan hetstagebureauaan.plaatsinggegevensgaanoveraantallenstudenten,verhoudingstudenten oververschillendeleerjarenenopleidingsvarianten,contactgegevensopleidersinschool. VanuithetopleidingsteamisdecoordinatorOpleidingsschoolNoordcontactpersoonmethet stagebureau. Decoordinatorheeftrechtstreekscontactmetdebetrokken stagescholenbinnendeopleidingsschoolnoord.dezeneemtcontactopmetde (stagecoördinatorvande)diversebasisscholenenvragenhem/haardestagiairesteplaatsen eneventueleknelpuntendoortegeven. Studentenuitheteerstejaarwordengeplaatstopdeopleidingschoolenblijvendaar1jaar.o Studenteninhettweedeenderdejaarkiezenvooreenopleidingsschoolenverbindenzich totdelio_periodeaandeopleidingsschool. Wanneereenstudentverzoektomaftewijkenvanbovenstaandegeldtdevolgende procedure: o Destudentonderbouwthetverzoektotoverplaatsingen/ofafwijkenvandestagelijn ineenmotivatiebrief. o Destudentonderbouwthetverzoektotoverplaatsingineenmotivatiebrief/mailaande kerndocentendiebepaaltmetwiehijoverlegthierover.ineenaantalgevallenbetrekt hijdeopleiderindeschoolbijzijnbeslissing,inanderegevallenoverlegthijmetde eventueelnieuwekerndocenten/ofhetstagebureau.bijeenafwijkingindestagelijn moetteallentijdehetverzoekbijhetstagebureauendeinstituutsopleideringediend wordenengeldtdeverplichtingdateenstudentinallebouwenstagemoethebben gelopen. o Demotivatiebriefwordtbesprokeninhetopleidingsteam.Debesluitvormingvaltaltijd inhetopleidingsteamnaraadplegingvandeopleider(s)inschoolende instituutsopleider.persoonlijkeomstandighedeneneerderverworvencompetenties kunnengegronderedenenzijnomaaneenverzoektevoldoen.zowelopleidersin schoolalsdeinstituutsopleidermogeneenruimbeeldvanhunervaringenmetde studentschetsenenhunpersoonlijkemeningoverhetverzoektotoverplaatsinglaten meewegeninhunoordeeloverdejuistheidvandeargumentatie. LiO_studentenmoeten,nahetbehalenvanBP_2,zelfsolliciterennaareenLiO_plaats. 22

23 23 Bijlage3:Betrokkenenbijdestage Bijdebegeleidingvandestudentindestageiseenaantalpersonenbetrokken.Hierondervolgteen kortebeschrijvingvandeverschillendefuncties. Stagementor Deleraarvandestageschool,diedestudentbegeleidt.Destagementorisvooralverantwoordelijk voorhetbegeleidenvandestudenttijdensdestage,deactiviteitenindestageschool.hijbeoordeelt hetfunctionerenvandevoltijdstudentopdewerkplekengeeftadvies. CoördinatoropleidingsschoolNoord Decoördinatorisdeverbindingtussenstudent,mentor,PABOenbestuur.Ishetaanspreekpuntvoor allebetrokkenpartijen.bewaaktdevoortganginhoudelijkenorganisatorisch.draagtmedezorg voordeverantwoording.initieertverdereontwikkelingopbasisvanpraktischeervaringenen gesteldedoelen. Opleiderinschool Deopleiderinschoolverzorgtschool_enstagebezoeken.Deopleiderbegeleidtdestudenttijdens hetwerkpleklerenenhetonderhoudtdecontactenmetdestageschool.destagebezoekenworden geplanddoordeopleider.hijistevensexaminatorvoordevoltijdstudent.d.w.z.dathij eindverantwoordelijkisvoordeeindbeoordelingvandevoltijdstudentstudent.debeoordelingen hetadviesvandestagementorweegthijdaarinmee.deopleidergeeftdestudiepuntendooraande cijferadministratie.eenopleiderisaandestichtingopenbaaronderwijsnoordverbonden. Uitgangspuntisdatdeopleiderhethelejaardezelfdescholenbezoekt. Instituutsopleider Dedocentvandepabodieverbondenisaaneenopleidingsschool.Deinstituutsopleiderheeftnauw contactmetdeopleidersindeschool,hetbestuur,destudentenenhetstagebureau.de instituutsopleideristevenscoachvandehogerejaarsstudentenbinnendedesbetreffende opleidingsschool. Kerndocent/studieloopbaanbegeleiderencoach Dekerndocent/studieloopbaanbegeleider(coachvoordeeltijdstudentenenhogerejaars voltijdstudenten)isgedurendeeenstudiejaardevastebegeleidervaneen(jaar)groepstudenten.hij ismetnameverantwoordelijkvoorhetbegeleidenvandestudievoortgang,hetbegeleidenvande professioneleontwikkelingvandestudent,hettoezienopdesamenwerkingingroepsverband,en fungeert_waarnodig_alsvertrouwenspersoon. Hijzorgtvoorregelmatigeafstemmingmetzijncollega sopdepabo. Stagecoördinatoropdestageschool Destagecoördinatorisverantwoordelijkvoordedagelijksegangvanzakenbetreffendedestage.Als erproblemenzijndienietdoordestagementoren/ofopleiderindeschoolkunnenwordenopgelost, isdestagecoördinatordegenedieomhulpkanwordengevraagd.destagecoördinatorkan ingeschakeldwordenalserproblemenzijntusseneenstagementoreneenstudent.

24 Bijlage4:formulier kennismakingsgesprekstudent/mentor metformulier verslaglegging Kennismakingsgesprekstudent/mentor Bespreekpunten Vooraf: Studentmaaktverslagvanafsprakendiegemaaktzijntijdensditgesprekinhetbijgevoegde formulier.ditverslagkanwordenopgenomeninportfolioengaatnaarmentorenopleider..kennismaking Uitwisselenvanpersoonlijkeachtergrond Motivatiestudent Sterkekantenenofkwaliteitenstudent? Ervaringenenwerkpuntenuitvorigestage/werk/opleiding.Verwachtingen Rolvandeopleider Ietsaandehand?Informeermentorofopleider Aanwezigheidstijden Invullingvantijdnaschooltijd Afmeldenbijwie/wanneer Overlegmetdementorbijideeën/plannenvandestudent Deelnemenaanteamactiviteitenzoalsoverlegenstudiedagen Maniervancommuniceren(tel./mail) Lesvoorbereidinginleverenenfeedbackopvoorbereiding Lesvoorbereidingnietvolgensafspraken,danmagdelesnietwordenuitgevoerd Planningstageactiviteiteninleverenbijmentor/opleiderindestartfasesemester Stage_opdrachtenenruimtevooractiviteitenbinnenhetthema Studentmagnietzelfstandigmeteengroepbuitenspelenofoppad..Afspraken Datumplannenvoordestagebezoekendooropleiderindeschool Datumplannenvoorvoortgangsgesprek/evaluatiegesprek StudentneemtkennisvandepraktijkgidswerkpleklerenOpleidingsschoolNoord Studentneemtkennisvanhetschoolspecifiekstagebeleid. Studentneemtkennisvandeschoolgidsalsmedevandeschool_engroepsregels. Bijlage:Formatafsprakenkennismakingsgesprek 24

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam)

Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) Pabo HvA UPvA Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) PRAKTIJKGIDS 2014-2015 Voor praktijkbegeleiders en studenten van: Pabo HvA: Voltijd (jaar 1, 2 & 3) en Deeltijd (jaar 1, 2 & 3) UPvA (jaar 1, 2

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam)

Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) Pabo HvA UPvA Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) PRAKTIJKGIDS Voor praktijkbegeleiders en studenten van: Pabo HvA: Voltijd (jaar 1, 2 & 3) en Deeltijd Verkort (jaar 1 & 2) UPvA Inhoud Praktijkgids

Nadere informatie

Dossier werkplekleren A1 en A

Dossier werkplekleren A1 en A Dossier werkplekleren A1 en A2 2017-2018 (Meisjes) naam student Inlognummer Bison Klas :.. :. :. Voltijd / deeltijd / academische pabo* * = s.v.p. omcirkelen Basisbekwaam LIO-bekwaam Startbekwaam 1 e jaar

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN In dit begeleidingsplan vinden studenten die binnen stage lopen, de afspraken voor alle partijen die te maken hebben

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam)

Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) Pabo HvA UPvA Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) PRAKTIJKGIDS 2017-2018 Voor praktijkbegeleiders en studenten van: Pabo HvA: Voltijd (jaar 1, 2 & 3) en Deeltijd (jaar 1 & 2) UPvA (jaar 1, 2 &

Nadere informatie

STAGEDAGBOEK KT fase (Pabo 2) e semester

STAGEDAGBOEK KT fase (Pabo 2) e semester STAGEDAGBOEK KT fase (Pabo 2) 2015-2016 4e semester Naam:... Klas:... Begeleider:... Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Aanwijzingen voor de student.... 4 3. Stagekaart 4e semester Pabo 2... 5 4. Stagekaart 4e

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en hun stagebegeleiders in de educatieve minor van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en hun stagebegeleiders in de educatieve minor van de Radboud Docenten Academie. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Opleiders en taken... 4 Typen scholen... 4 De inrichting van de opleiding... 5 Randvoorwaarden voor de stage van de educatieve minor... 6 Begeleiding van de stage... 7 Beoordeling

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Pedagogiek 1: Grondslagen pedagogiek en oriëntatie op didactiek jonge kind

Pedagogiek 1: Grondslagen pedagogiek en oriëntatie op didactiek jonge kind Stageactiviteiten Jaar 1 Voor alle activiteiten geldt: Je bereidt je voor op de activiteiten door: Vooraf bij je mentor te informeren wat de beginsituatie van de groep is. Welke activiteiten kennen ze

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Stagebeleid 2015 2019

Stagebeleid 2015 2019 Stagebeleid 2015 2019 2 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 PLAATSING STAGIAIRES... 4 DOELSTELLING VAN EEN BELEIDSPLAN... 4 UITGANGSPUNT STAGEMOGELIJKHEDEN... 4 VASTSTELLING AANTAL STAGIAIRES PER SCHOOLJAAR...

Nadere informatie

Allereerst willen wij de stagebegeleiders van harte bedanken voor uw inzet om onze studenten te begeleiden tijdens hun stage in de educatieve minor.

Allereerst willen wij de stagebegeleiders van harte bedanken voor uw inzet om onze studenten te begeleiden tijdens hun stage in de educatieve minor. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 De inrichting van de educatieve minor... 4 Randvoorwaarden voor de stage van de educatieve minor... 6 Begeleiding van de stage... 6 Beoordeling van de stage... 7 Toegang tot

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN. Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 INFORMATIEBIJEENKOMST CURRICULUM INSTITUUT HU PABO THEO THIJSSEN Presentatie t.b.v. opleidingsscholen 14 en 21 september 2016 Welkom Samen opleiden van studenten vraagt een nauwe samenwerking tussen de

Nadere informatie

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Samen beoordelen met één beoordelingsformulier Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom één beoordelingsprocedure?

Nadere informatie

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Hierbij vinden jullie een lijst met competenties die van belang zijn voor de stage bovenbouw. De lijst is bestemd voor de student en de mentor van de stageschool.

Nadere informatie

STAGEBOEK PROPEDEUSEFASE

STAGEBOEK PROPEDEUSEFASE STAGEBOEK PROPEDEUSEFASE Jongere kind Oudere kind INSTITUUT VOOR LERARENOPLEIDINGEN - PABO PABO Rotterdam PABO Dordrecht Museumpark 40 Achterom 103 3015 CX Rotteram 3311 KB Dordrecht 010-7944107 / 7944111

Nadere informatie

Pabo HvA UPvA INFORMATIEKATERN. Praktijk voor mentoren. Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam)

Pabo HvA UPvA INFORMATIEKATERN. Praktijk voor mentoren. Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) Pabo HvA UPvA Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) INFORMATIEKATERN Praktijk voor mentoren Voor mentoren van: Pabo HvA: Voltijd (jaar 1, 2 & 3) en Deeltijd (jaar 1 & 2) UPvA (jaar 1, 2 & 3) Informatiekatern

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Pabo HvA UPvA PRAKTIJKGIDS LIO Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam)

Pabo HvA UPvA PRAKTIJKGIDS LIO Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) Pabo HvA UPvA Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) PRAKTIJKGIDS LIO 2017-2018 Voor praktijkbegeleiders en studenten van: Pabo HvA: Voltijd 4 en Deeltijd 3 UPvA: Voltijd 4 Inhoud Praktijkgids VOORWOORD...

Nadere informatie

Voor ieder kind het beste resultaat

Voor ieder kind het beste resultaat Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512-510150 Dependance: Hunze 243 9204 BH Drachten tel: 0512-841938 e-mail: opo.info@opo-demeander.nl www.opo-demeander.nl Versie 05-06-2008 Stagebeleid O.b.s.

Nadere informatie

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Taakbekwaam onderbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Daltonbasisschool de Leer, Hengelo (Gld) Ria Menting Groep 3 Intern opleider: Miriam Pasman Beoordelaar:

Nadere informatie

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding artikel Zone Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding Op de pabo van de Hogeschool van Amsterdam bestaat sinds 2009 de mogelijkheid voor studenten om een OGOspecialisatie te volgen. Het idee achter het

Nadere informatie

STAGEBOEK BASISFASE. Jongere kind / Oudere kind INSTITUUT VOOR LERARENOPLEIDINGEN PABO HR

STAGEBOEK BASISFASE. Jongere kind / Oudere kind INSTITUUT VOOR LERARENOPLEIDINGEN PABO HR STAGEBOEK BASISFASE Jongere kind / Oudere kind INSTITUUT VOOR LERARENOPLEIDINGEN PABO HR STAGEBOEK BASISFASE Inhoudsopgave PABO HR Pagina Inleiding 4 Algemene gegevens 5 Belangrijke data en deadlines 8

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar 2017-2018 Studenten van de Pabo HvA en UPvA lopen in hun vierde studiejaar de LIO-stage op een basisschool in Amsterdam. Deze stage vindt plaats op een opleidingsschool

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

STAGES 2015-2016. Lerarenopleiding

STAGES 2015-2016. Lerarenopleiding STAGES 2015-2016 Lerarenopleiding INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Stagerooster 4 3. Stages van de Educatieve Minor (beperkte tweedegraadsbevoegdheid) 5 3.1. Minorstage 1 3.2. Minorstage 2 4. Stages van

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Naam student: School: Praktijk fase 1- Attitudes mentor. Mentor(en): Leeftijd kleuters: Maandagen observeren en participeren 2015

Naam student: School: Praktijk fase 1- Attitudes mentor. Mentor(en): Leeftijd kleuters: Maandagen observeren en participeren 2015 Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Praktijk fase 1- Attitudes mentor Maandagen observeren en participeren 2015 Beste mentor : Gelieve per attitude (beslissingsvermogen, relationele gerichtheid,

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant I Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Schoolprofiel Notre Dame des Anges

Schoolprofiel Notre Dame des Anges Schoolprofiel Notre Dame des Anges Notre Dame: De kleine school met het grote hart Notre Dame is een kleine en zelfstandige school. Daar hebben we bewust voor gekozen. De school is overzichtelijk en de

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

DIRECTE INSTRUCTIE. Versie Tentamen. Proeve (RU) Competentie(s)

DIRECTE INSTRUCTIE. Versie Tentamen. Proeve (RU) Competentie(s) LWT DIRECTE INSTRUCTIE Tentamen Fase 1 RU Opleidingsbekwaam Hoofdfase HAN LIO-bekwaam Proeve (RU) Competentie(s) Standaardles 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en

Nadere informatie

Pabo HvA UPvA PRAKTIJKGIDS LIO 2014-2015. Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam)

Pabo HvA UPvA PRAKTIJKGIDS LIO 2014-2015. Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) Pabo HvA UPvA Leren lesgeven in de grote stad (Amsterdam) PRAKTIJKGIDS LIO 2014-2015 Voor praktijkbegeleiders en studenten van: Pabo HvA: Voltijd 4 UPvA: Voltijd 4 Inhoud Praktijkgids VOORWOORD... 3 1.

Nadere informatie

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016 Stage op de St. Josephschool Schooljaar 2015-2016 Algemene gegevens Adres: Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen Tel. 033-2571205 E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl Directeur: Gert de Wit Website: www.kbs-st-joseph.nl

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Opleiders en taken... 4 Typen scholen... 4 De inrichting van de opleiding... 5 Randvoorwaarden voor de stages van de educatieve master... 7 Begeleiding van de stage... 8 Beoordeling

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Je komt als student op onze school. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten, hoe is de begeleiding, hoe vind je de weg? Onderstaand

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Versie: augustus /8

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Versie: augustus /8 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Tilburg Versie: augustus 2010 1/8 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e),

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST 2017-2018 (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of

Nadere informatie

Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen

Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen 2017-2018 Jacqueline Kösters, Klaas van der Laan augustus 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 De inhoud en opbouw van het portfolio...3 2.1 De profielpagina...3

Nadere informatie

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters:

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Stage tweede programmajaar Datum stage: Attitudes Gelieve per attitude (relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen,

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

Zelfstandige stage. Situering. Wat verwachten we van de student? Leraar Lager Onderwijs Thomas More Mechelen

Zelfstandige stage. Situering. Wat verwachten we van de student? Leraar Lager Onderwijs Thomas More Mechelen Zelfstandige stage Situering De stage met project en de zelfstandige stage gaan door in eenzelfde school maar bij een verschillende leeftijdsgroep. Deze context biedt de student de mogelijkheid om gedurende

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

LEREN OP STAGE. Hoe actiever hoe liever

LEREN OP STAGE. Hoe actiever hoe liever LEREN OP STAGE Hoe actiever hoe liever IN DEZE WORKSHOP Persoonlijke leerdoelen Start- en eindgesprek Feedback Hoe als stagementor ermee om patiënt MEDISCHE ZORG & LEREN stagementor stagiair universitaire

Nadere informatie

OPLEIDEN IN ALMERE. Stagegids Almeerse Academische Opleidingsschool

OPLEIDEN IN ALMERE. Stagegids Almeerse Academische Opleidingsschool OPLEIDEN IN ALMERE Stagegids Almeerse Academische Opleidingsschool 1 'Wij zijn ambitieuze vakmensen die samenwerken aan de beste onderwijsresultaten' Colofon Oorspronkelijke titel: Leraar worden in de

Nadere informatie

ABC Werkplekleren Saxion pabo Deventer

ABC Werkplekleren Saxion pabo Deventer ABC Werkplekleren Saxion pabo Deventer Voorwoord Dit ABC werkplekleren vervangt het Handboek werkplekleren met ingang van studiejaar 2017-2018. Alle informatie rondom het werkplekleren van Saxion pabo

Nadere informatie

Aansluiting op kern- en deeltaken

Aansluiting op kern- en deeltaken GLVF Implementatie In studiejaar 2016-2017 zullen alle studenten leren lesgeven met de GLVF. Enkele aanpassingen in de GLVF formulieren: Aansluiting op kern- en deeltaken; Aantallen GLVF per semester;

Nadere informatie

Overzicht competenties Schrijven

Overzicht competenties Schrijven Overzicht competenties Schrijven Inleiding De insteek bij alle hbo-opleidingen is om in de komende jaren een competentiegerichte aanpak te gaan hanteren. De bedoeling daarbij is om onder andere de student

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders in de educatieve master van de Radboud Docenten Academie. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Opleiders en taken... 4 Typen scholen... 4 De inrichting van de opleiding... 5 Randvoorwaarden voor de stages van de educatieve master... 7 Begeleiding van de stage... 8 Beoordeling

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

EINDVERSLAG STAGE VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE

EINDVERSLAG STAGE VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE EINDVERSLAG STAGE VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE Naam en voornaam student: Studiejaar/module: Stage van tot. Stageperiode I II III IV V Naam hoofdverpleegkundige: Naam mentor: Naam stagebegeleider: Stageplaats/dienst:

Nadere informatie

Toelichting student op zijn ontwikkeling aan de hand van voorbeelden uit de stage:

Toelichting student op zijn ontwikkeling aan de hand van voorbeelden uit de stage: Bijlage III: Competentie formulier stage onderbouw 1 (Vak)didactisch vermogen en operationaliserend vermogen Kun je vakinhoudelijke doelstellingen formuleren uitvoeren in de les 1= onvoldoende, nog niet

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 P a g i n a 1 Departement Lerarenopleiding Campus Oude Luikerbaan Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 Beste directie

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

formulier Persoonlijk Activiteitenplan (PAP 2 Schooljaar 2013/2014)

formulier Persoonlijk Activiteitenplan (PAP 2 Schooljaar 2013/2014) formulier Persoonlijk Activiteitenplan (PAP 2 Schooljaar 2013/2014) De student levert het PAP volgens de gemaakte afspraken in bij de werkbegeleider op de school en de HvA-begeleider. naam student Sabine

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders van de educatieve master van de Radboud Docenten Academie.

Deze stagewijzer is bestemd voor alle studenten en stagebegeleiders van de educatieve master van de Radboud Docenten Academie. Stagewijzer Educatieve Master Radboud Docenten Academie Februari 2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Verkorte stagewijzer voor scholen... 3 Randvoorwaarden voor de stages van de educatieve master... 7 Typen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bijzonderheden. Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) Nee/Ja. Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen

Bijzonderheden. Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) Nee/Ja. Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen WPA-s P1-fase, Pabo 1 1e semester Beoordelaar: leerwerkplekbegeleider (pabodocent) Naam student Student zit in leerjaar Leerwerkplekbegeleider school /klas datum Bijzonderheden Beroepshouding (wordt vastgesteld

Nadere informatie

Stagegids ALO Jaar

Stagegids ALO Jaar 1 Stagegids ALO Jaar 1 2016-2017 Introductie Aan de stagebegeleiders in het Primair- en Voortgezet Onderwijs Amsterdam, september 2016 Geachte collega / stagedocent, U ontvangt deze stagegids eerstejaarsstage

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie