Gids voor werkbegeleiders Masters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids voor werkbegeleiders Masters"

Transcriptie

1 Gids voor werkbegeleiders Masters Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen de begeleiders 4 Literatuur 4 Bijlagen 1: MOGELIJKE ACTIVITEITEN OP DE LEERWERKPLEK 5 2: COMPETENTIES MET NIVEAUBESCHRIJVING MASTERS 6 3: LEERWERKOVEREENKOMST MASTERS 9

2 Inleiding Deze gids geeft een beknopt overzicht van de inhoud en organisatie van het werkplekleren van tudenten van Instituut Archimedes. Dit overzicht maakt werkbegeleiders van tudenten snel wegwijs in dit traject. Het traject wordt uitgebreider en gedetailleerder beschreven in de gidsen Werken aan Bekwaamheidseisen voor de studenten. Voor vragen over het werkplekleren kan ook contact opgenomen worden met het Dienstencentrum Educatie: Omvang van het werkplekleren Voor de opleiding is het noodzakelijk dat de student werkt in het onderwijs en lesgeeft. Daarnaast geeft de student in de loop van de opleiding les in het eerstegraadsgebied. Dat gaat bij voorkeur via werk maar kan ook als stage. In de tabel staat het aantal vaklessen in het eerstegraadgebied dat tudenten tijdens hun studie minimaal dienen te geven 1. Voor tudenten met een baan in het tweedegraadsgebied is een goede oplossing ingeroosterd te worden als docent van een of meer klassen in het eerstegraadsgebied. Ook kunnen tijdelijk klas(sen) met een collega geruild worden, waardoor ze tijdens hun studie toch al de vereiste lessen in het eerstegraadsgebied kunnen verzorgen. Het aantal genoemde lessen is een minimum; het wordt sterk aanbevolen er meer te geven. Tweejarige variant Als de student werkt in het eerstegraads gebied Stage Jaar 1 1 bovenbouwklas 40 uur Jaar 2 2 bovenbouwklassen 40 uur Driejarige variant Jaar 1 Als de student werkt in het eerstegraads gebied Lesgeven Stage Jaar 2 +1 bovenbouwklas 40 uur Jaar 3 +2 bovenbouwklassen 40 uur 1 Bij voorkeur verspreid over de opleiding, maar dit is niet verplicht. 2

3 Begeleiding van de studenten Bij het werkplekleren zijn de volgende begeleiders betrokken: 1. De begeleider van de cursus Werken aan Bekwaamheideisen (WAB-begeleider) Elke tudent heeft op Instituut Archimedes een WAB-begeleider; dit is een docent van de vakgroep waar de student studeert. Taken van de WAB-begeleider: verzorgen van instructie- en begeleidingsbijeenkomsten op Instituut Archimedes; feedback geven op en goedkeuren van het leerwerkplan; monitoren voortgang student en feedback geven op zijn (tussen)producten; op lesbezoek gaan en de les nabespreken, in aanwezigheid van de werkbegeleider (indien mogelijk); beoordeling van het ontwikkelingsportfolio; het voeren van begeleidingsgesprekken; incidenteel begeleiden van intervisiebijeenkomsten. 2. De werkbegeleider (WB) 2 Een ervaren eerstegraads vakcollega functioneert op collegiale wijze als werkbegeleider. Deze begeleider geeft regelmatig feedback op de werkzaamheden van de student. Taken student: - leren van de schoolpraktijk; - praktijkonderzoek voorbereiden, uitvoeren en presenteren. Bijbehorende taken van werkbegeleider: - kennis opdoen van het mastercurriculum, zoals opgenomen in de studiegids van de betreffende opleiding; - overleggen met student over begeleidingsbehoeften; - feedback geven op het leerwerkplan; - gelegenheid geven tot onderlinge lesbezoeken; - aanwezig zijn bij de nabespreking van het lesbezoek door de WAB-begeleider (indien mogelijk); - gelegenheid geven tot geven en krijgen van feedback; - bieden van mogelijkheden voor en het uitvoeren van het praktijkonderzoek in het laatste jaar van de opleiding; - gelegenheid creëren voor het presenteren van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek; 2 Sommige tudenten hebben hun leerwerkplek op een school waarmee Instituut Archimedes nauw samenwerkt (dat zijn bijvoorbeeld scholen met het keurmerk). Aan zulke scholen is voor de bachelorstudenten een vaste instituutsopleider verbonden. Deze instituutsopleider speelt geen directe rol in de begeleiding van de tudenten, maar bespreekt met de schoolopleider of stagecoördinator van de betreffende school wel in algemene zin de begeleiding van de tudenten. 3

4 - feedback noteren ten behoeve van het portfolio van de student. De leerwerkovereenkomst Aan het begin van het werkplekleren maakt de student afspraken met de school over wie hem zal begeleiden, de lessen die hij in het eerstegraadsgebied zal geven en de overige taken die de student als onderdeel van zijn studie op school zal uitvoeren. (Zie bijlage 1 voor een overzicht van activiteiten voor tudenten op de leerwerkplek.) Al deze afspraken worden vastgelegd in de leerwerkovereenkomst die door de student, de school en Instituut Archimedes ondertekend moet worden. Inhoud van het werkplekleren De student werkt op de leerwerkplek op basis van een vooraf, zelf opgesteld, leerwerkplan. Daarin heeft de student uitgewerkt aan welke en leerdoelen hij op school wil gaan werken, welke initiatieven hij daartoe gaat ontplooien en hoe hij aan het eind van de periode de opbrengst hiervan zichtbaar gaat maken. De werkbegeleider geeft feedback op het leerwerkplan. Gedurende het werkplekleren leert de student o.a. door onderwijsactiviteiten op masterniveau voor te bereiden en te evalueren, door te reflecteren op specifieke gebeurtenissen en door feedback van begeleiders en leerlingen te verzamelen. Hij maakt daarbij gebruik van (onderzoeks)instrumenten die hij tijdens zijn studie krijgt aangereikt. Contact tussen de begeleiders Tussen de werkbegeleider en de WAB begeleider zal zo mogelijk overleg plaatsvinden tijdens of na afloop van het lesbezoek. WAB-begeleiders komen in principe éénmaal op lesbezoek. Werkbegeleiders die gedurende het werkplekleren van de student tegen vragen of knelpunten aanlopen kunnen ook zelf contact opnemen met de WAB-begeleider. Als de werkbegeleider er niet in slaagt om in contact te komen met de WAB-begeleider, dan kan contact gezocht worden met: Literatuur Bij Werken aan Bekwaamheidseisen wordt van de student verwacht dat hij literatuur gebruikt bij het ontwikkelen van zijn eigen docents en visie op het docentschap. Daarbij heeft de student een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Er wordt echter van de student verwacht dat hij beschikking heeft over de volgende titels: - Lange, R. de, Schuman, H. en Montesano Montessori, N. (2011). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen Apeldoorn: Garant - Studiehandleidingen Werken aan Bekwaamheidseisen - Vakdidactisch handboek (voorgeschreven door eigen opleiding) - Aanbevolen: Van der Donk, C. en Van Lanen, B. (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho 4

5 BIJLAGE 1: MOGELIJKE ACTIVITEITEN OP DE LEERWERKPLEK Leeractiviteiten uitvoeren in het kader van het leerwerkplan; Bewijzen verzamelen in het kader van het leerwerkplan / portfolio; Initiatieven ontwikkelen op vakgroep- en schoolniveau; Leidende taken opnemen in de vakgroep; Praktijkonderzoek voorbereiden; Praktijkonderzoek uitvoeren en presenteren (laatste jaar van de opleiding). De stage / baan in het eerstegraads gebied behoort de mogelijkheid te bieden om aan alle te werken (onderhouden van contacten met ouders, mentoraat, ontwikkelen PTA, enz.) en behoort op vakinhoudelijk niveau het gehele schoolvak te omvatten. 5

6 BIJLAGE 2: COMPETENTIES MET NIVEAUBESCHRIJVING MASTERS 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT Een interpersoonlijk competente leraar vho is zich ervan bewust dat zijn )gedrag van invloed is op het werk- en leerklimaat in de onderwijsleersituatie en direct dan wel indirect van invloed is op het gedrag van leerlingen. 1. vertaalt theorieën van groepsdynamica en (interculturele) communicatie in adequaat docentengedrag; 2. brengt een leef- en leerklimaat tot stand dat de ontwikkeling van adolescenten naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid bevordert. 3. maakt leerlingen medeverantwoordelijk voor een tot samenwerking stimulerend klassenklimaat, daarbij gebruik makend van kennis betreffende de hedendaagse jeugdcultuur en leefwerelden van jongeren; 2. PEDAGOGISCH COMPETENT Een pedagogisch competente leraar vho biedt een veilige, coöperatieve leer- en werkomgeving, waarin hij rekening houdt met de individuele kwaliteiten van de leerlingen en hen ondersteunt (begeleidt) in hun ontwikkeling tot een zelfstandig en zelfverantwoordelijk persoon. 1. vertaalt ontwikkelings-psychologische opvattingen op het gebied van emotionele, cognitieve en morele ontwikkeling van adolescenten in daarmee corresponderend docentengedrag: 2. treedt problemen en belemmeringen m.b.t. de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van adolescenten op een doeltreffende manier tegemoet (o.a. door deskundige verwijzing naar begeleidingsinstanties); 3. verantwoordt zijn handelen met betrekking tot multiculturaliteit en intellectuele en sociale heterogeniteit, daarbij gebruik makend van resultaten van wetenschappelijk onderzoek; 4. is zich bewust van eigen beroepsidentiteit en verantwoordt vanuit welke waarden en normen hij handelt in relaties met leerlingen; 3. DIDACTISCH en VAKINHOUDELIJK COMPETENT Een didactisch en vakinhoudelijk competente leraar vho creëert krachtige leeromgevingen, die leerlingen in staat stellen kennis, vaardigheden en houdingen op de onderscheiden leer- of vakgebieden te verwerven en kan hen begeleiden in het maken van een keuze voor een vervolgstudie. 1. creëert betekenisvolle onderwijsarrangementen, waarin onder andere een beroep wordt gedaan op zelfstandig en/of samenwerkend leren en onderzoekend handelen bij de leerling; 2. vertaalt de kennisbasis naar voor leerlingen krachtige leeromgevingen met gebruikmaking van verschillende didactische middelen waaronder 6

7 moderne (digitale) media; 3. kan gezamenlijk met collega s van andere vakken onderwijs ontwikkelen; 4. verantwoordt de eigen vakinhoudelijke en (vak)didactische opvatting(en), daarbij gebruik makend van uitkomsten van actuele, wetenschappelijke inzichten; 5. reflecteert op de legitimering van de eindtermen van zijn schoolvak en de plaats en functie daarvan voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en de samenleving; 4. ORGANISATORISCH COMPETENT Een organisatorisch competente leraar vho zorgt voor een ordelijke en taakgerichte leeromgeving waarin sprake is van heldere leer- en werkinstructies. 1. hanteert op een consequente wijze eenduidige, functionele en door de leerlingen gedragen procedures en afspraken; 2. gaat op een efficiënte en effectieve manier om met de organisatorische aspecten van de verschillende leeromgevingen binnen en buiten de les; 3. hanteert een zodanige tijds- en werkplanning, dat leerlingen hun eigen planning daar effectief op kunnen afstemmen. 5. COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET COLLEGA S Een leraar vho die competent is in het samenwerken met zijn/haar collega s levert een bijdrage aan een stimulerend, constructief schoolklimaat en het goed functioneren van de schoolorganisatie. 1. werkt samen met collega s in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs; 2. werkt volgens in de schoolorganisatie geldende afspraken, procedures en systemen; 3. hanteert een toegankelijke registratie en administratie van leerlingengegevens (onderwijsresultaten e.d.) en deelt waar gewenst informatie over individuele leerlingen met collega s; 4. draagt aanwijsbaar bij aan de onderwijsontwikkeling en vervult daarin de rol van initiator en innovator; 5. draagt bij aan de interne kwaliteitszorg van de school. 6. COMPETENT IN SAMENWERKING MET DE OMGEVING Een leraar vho die competent is in de samenwerking met de omgeving zorgt voor een goede communicatie met ouders of verzorgers van de leerlingen en maakt op een adequate manier gebruik van professionele, educatieve netwerken op diverse niveaus (van lokaal tot internationaal). 1. onderhoudt op een open en constructieve manier contacten met ouders, verzorgers en andere belanghebbenden ten dienste van een individuele leerling, groepen leerlingen of de school als geheel; 2. zorgt dat het binnen- en buitenschoolse leren als mede de interne en externe begeleiding van de leerlingen goed op elkaar zijn afgestemd en 7

8 dat ieders verantwoordelijkheden hierin duidelijk geregeld zijn; 3. anticipeert op maatschappelijk en onderwijskundige ontwikkelingen en neemt aan relevante, externe activiteiten deel. 7. COMPETENT IN REFLECTIE en PROFESSIONELE ONTWIKKELING Een leraar vho die competent is in reflectie en professionele ontwikkeling denkt regelmatig na over zijn/haar beroepsopvatting en professionele bekwaamheid en werkt planmatig aan een verdere ontwikkeling en/of verbetering daarvan. 1. expliciteert zijn visie op het leraarsberoep en de uitoefening van de daartoe behorende taken en rollen in het licht van de pedagogische en/of levensbeschouwelijke identiteit van de school; 2. benut supervisie respectievelijk intervisie en/of collegiale consultatie (al dan niet in teamverband) ten behoeve van de eigen professionele ontwikkeling; 3. bezit een onderzoekende en innovatieve attitude ten aanzien van vraagstukken en ontwikkelingen binnen het onderwijs in het algemeen en binnen de eigen schoolorganisatie in het bijzonder; 4. handelt probleemoplossend en kan nieuwe (wetenschappelijke) inzichten naar de eigen situatie vertalen. 8. COMPETENT IN ONDERZOEKEND HANDELEN Een onderzoekscompetente leraar vho heeft een nieuwsgierige, innovatieve houding en gebruikt (praktijk)onderzoek ten dienste van eigen professionalisering en de onderwijsontwikkeling van het eigen vakgebied. 1. vertoont een innovatiegerichte houding die hem als professional in staat stelt in zijn onderwijspraktijk aan te sluiten bij en vorm te geven aan vernieuwingen die voor zijn doelgroep relevant zijn; 2. raadpleegt en interpreteert de inhoud van onderzoeksrapporten mbt onderwijs op relevantie (toepasbaarheid) voor het eigen handelen als docent; 3. beoordeelt resultaten van onderzoek op hun validiteit en betrouwbaarheid; 4. voert praktijkgericht onderzoek uit ter verdieping of uitbreiding van de eigen s en/of ter verbetering van de onderwijskwaliteit van de school; 5. weet eigen onderzoeksresultaten op een heldere en overtuigende wijze te presenteren aan een publiek van deskundigen (vakgenoten) en nietdeskundigen (bijvoorbeeld ouders). 8

9 BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of Education te faciliteren. School en opleiding dragen samen zorg dat studieactiviteiten op de opleiding en in de school kunnen worden uitgevoerd. Contactgegevens worden over en weer uitgewisseld. Als het formulier ingevuld is geeft de student een kopie aan de werkbegeleider op de school en aan de WAB-begeleider op de opleiding. De WAB-begeleider verzamelt de formulieren en levert deze in bij het Dienstencentrum Educatie (kamer 7.021) voor invoering op Dit formulier dient ingevuld te worden in jaar 1, en wanneer de situatie wijzigt tevens in jaar 2 en/of jaar 3. Instituut Archimedes (vertegenwoordigd door de WAB-begeleider), de school (vertegenwoordigd door de werkbegeleider) en de tudent zijn het volgende overeengekomen: A. Algemene bepaling De tudent is werkzaam op de school en studeert bij Instituut Archimedes De drie genoemde partijen willen samenwerken met het oog op het behalen van de master of education door de student Ten aanzien van het behalen van bovengenoemde eerstegraadsbevoegdheid door de student verklaren Instituut Archimedes, de school en de student zich maximaal in te spannen. B. Bijzondere bepalingen De school stelt de student in de gelegenheid om het opleidingsprogramma aan de HU te volgen. Dit betekent in ieder geval vrijroostering door de school ten behoeve van deelname door de student aan het opleidingsprogramma op Instituut Archimedes op woensdagoverdag en avond (voor de reguliere opleiding) en eventuele verplichte excursies De school geeft de student de mogelijkheid een aantal studieactiviteiten van zijn/haar masteropleiding op de school uit te voeren. Het gaat met name om de onderdelen Werken aan bekwaamheidseisen en Praktijkonderzoek. Deze onderdelen voert de student gedeeltelijk uit het eerstegraads gebied. Indien de school een afdeling heeft in het eerstegraads gebied, stelt de school de student in staat om in totaal gedurende de opleiding minimaal 80 uur zelfstandig in het eerstegraads gebied te geven De school en Instituut Archimedes dragen zorg voor adequate begeleiding van de student. De school benoemt een eerstegraads bevoegde vakdocent als werkbegeleider voor de student. Instituut Archimedes benoemt een WAB-begeleider die zorgt voor begeleiding bij het portfolio. 3 Let op: bij voorkeur vanaf het eerste jaar in het eerstegraads gebied. 9

10 3.2. Het profiel en de taken van werkbegeleider staan beschreven in bijlage 1 bij deze overeenkomst. De contactgegevens van de werkbegeleider en de WAB-begeleider staan genoemd in bijlage 2 bij deze overeenkomst. 3.3 De werkbegeleider voorziet de student regelmatig van mondelinge en schriftelijke feedback. De WAB-begeleider organiseert bijeenkomsten van het leerteam van de student en waar mogelijk een lesbezoek. 4. Het praktijkonderzoek is een onderdeel van het curriculum. De student en de school maken afspraken over de afstemming tussen het praktijkonderzoek en de lopende ontwikkelingen in de school en over de facilitering van het praktijkonderzoek en of er taakuren voor beschikbaar worden gesteld. Gevonden resultaten kunnen worden opgenomen in het onderzoeksverslag. 5. De school stelt de student in de gelegenheid om video-opnames te maken in zijn lessen en feedback te verzamelen ten behoeve van zijn portfolio. De student wordt geacht in het kader van het module Werken aan Bekwaamheidseisen in totaal 80 uur te verzorgen in het eerstegraads gebied (zie bijlage 3). 6. De student fungeert als contactpersoon tussen de opleiding en de school en zorgt dat alle betrokkenen tijdig worden geïnformeerd. Hij actualiseert indien nodig de gegevens van de werkbegeleider en de WAB-begeleider In het geval dat het dienstverband tussen de school en de student tijdens zijn masteropleiding eindigt op welke wijze dan ook en de student de door hem op de school uit te voeren studieactiviteiten aan de school niet kan vervolgen, levert de school via de werkbegeleider een ondertekende rapportage aan de student In de in 7.1. genoemde rapportage geeft de school, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, aan welke studieactiviteiten, zoals vermeld in artikel 2, door de student op de school zijn uitgevoerd In niet in deze overeenkomst geregelde aangelegenheden betreffende de masteropleiding van de student zijn partijen verplicht zich maximaal in te spannen om in consensus te komen tot een oplossing. 8.2 In de uitzonderlijke situatie dat partijen niet tot consensus komen, besluit gemotiveerd en schriftelijk de directie van Instituut Archimedes, na de andere partijen te hebben gehoord, over de vervolgprocedure Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de ondertekening van alle partijen De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de masteropleiding van deze student, zo lang de student tijdens zijn opleiding aan de school verbonden is. 10

11 BIJLAGE 1 bij artikel 3.2. van de leerwerkovereenkomst tussen Instituut Archimedes, de school en de tudent Werkbegeleider Profielbeschrijving De werkbegeleider van de student is: - een ervaren docent; - een eerstegraads bevoegde docent in het betreffende vak; - bereid zich op de hoogte te stellen van de actuele stand van zaken (inhoudelijk, organisatorisch en m.b.t. de rol van werkbegeleider) in de masteropleiding die de student volgt. Taken - De werkbegeleider neemt kennis van het betreffende mastercurriculum, zoals opgenomen in de studiegids van de betreffende opleiding; - De werkbegeleider begeleidt de student in zijn studieactiviteiten in de school; - De werkbegeleider geeft feedback op door de student uitgevoerde studieactiviteiten op de school aan de student en waar mogelijk aan de WAB-begeleider; - De werkbegeleider is wat betreft het op de school uit te voeren deel van de opleiding begeleider van en feedbackgevend op de activiteiten van de student. Instituut Archimedes is eindverantwoordelijk voor de beoordeling en beschouwt hierin de input van de werkbegeleider als zwaarwegend; - De werkbegeleider is binnen de school aanspreekpunt voor medewerkers van Instituut Archimedes. WAB-begeleider Profielbeschrijving De WAB-begeleider van de student is: - een lerarenopleider in het betreffende vak; - vertrouwd met het werkveld van de student; - de contactpersoon (informerend en voor overleg) voor de opleiders en de werkbegeleider van de student. Taken - De WAB-begeleider coacht de student bij het planmatig werken aan de ontwikkeling van zijn docentens in het eerstegraadsgebied, alsmede bij het vastleggen van die ontwikkeling; - De WAB-begeleider geeft de student feedback op zijn ontwikkeling en zijn manier van werken daar aan, waar mogelijk naar aanleiding van een lesbezoek; - De WAB-begeleider begeleidt de student bij zijn studieplanning, voortgang en evt. studieproblemen; - De WAB-begeleider organiseert het leren van de student m.b.t. zijn ontwikkeling in dialoog met medestudenten, bv. middels het werken in leerteams; - De WAB-begeleider ondersteunt de student bij zijn voorbereiding op het eindassessment Masters. 11

12 BIJLAGE 2 bij artikel 3.3. van de leerwerkovereenkomst tussen Instituut Archimedes, de werkbegeleider en de tudent Naam school: Locatie: Adres: Postcode en plaats: Datum: Handtekening: Telefoonnummer school: school: Naam werkbegeleider: Werkdagen op de school: Bereikbaarheid telefoonnummer: adres: Naam tudent: Vak: Werkdagen op de school: Datum: Handtekening: Bereikbaarheid telefoonnummer: adres: Instituut Archimedes Bezoekadres: Padualaan 97 Postadres: Postbus SB Utrecht Naam WAB-begeleider: Werkdagen: Datum: Handtekening: Bereikbaarheid telefoonnummer: adres: 12

13 BIJLAGE 3 bij artikel 5. van de leerwerkovereenkomst m.b.t. de stage. De student loopt 80 uur stage in het eerstegraads gebied. Naam school (wanneer deze afwijkt van de eerder genoemde school) Locatie: Datum: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer school: Handtekening schoolleider/stagebegeleider: school: Naam werkbegeleider/stagebegeleider: Werkdagen op de school: Bereikbaarheid telefoonnummer: adres: Aantal lesuren in het eerstegraads gebied: Lesdagen/lesuren 13

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2016-2017 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Handleiding Assessments. Auteurs Hannah Wielenga Lonny van Asperen. Datum Juni 2016 Wijzigingen voorbehouden

Handleiding Assessments. Auteurs Hannah Wielenga Lonny van Asperen. Datum Juni 2016 Wijzigingen voorbehouden Auteurs Hannah Wielenga Lonny van Asperen Datum Juni 2016 Wijzigingen voorbehouden Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes Utrecht Handleiding Assessments Master 2016-2017 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 HOE

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Post-HBO Onderwijs Instituut voor Lerarenopleidingen Pedagogisch Didactisch Getuigschrift De rol en taken van de coach 2016-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Wat wordt er van de coach zoal verlangd?...

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015 Passend Onderwijs betekent thuis nabij onderwijs voor bijna elk kind uit de buurt. De diversiteit in de school zal hierdoor toenemen.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding ding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Praktijkgids Eerstegraads Lerarenopleiding Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding Universiteit Leiden.

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Werkveld Datum Personeel 23 september 2016 Naam:... Portfolio in het kader van het assessment Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 460 Besluit van 23 augustus 2005, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal en voortgezet

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraren

Bekwaamheidseisen leraren Concept eindversie december 2003 Bekwaamheidseisen leraren Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel 2 Inleiding Wat goed onderwijs is, wordt bepaald door de samenleving. Die stelt

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs,

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, 2015-2016 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar

Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Bijlage 1 Competenties in de opleiding tot tweedegraads leraar Inleiding In dit stuk beschrijven we de competenties van de tweedegraads leraar en de concretisering daarvan in leerdoelen en gedragsindicatoren

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015 Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015 Inleiding: Bij Studie en Werk 3B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling wordt onderbouwd

Nadere informatie

O 1 Inter-persoonlijk competent

O 1 Inter-persoonlijk competent V O 1 Inter-persoonlijk competent hij maakt contact met de leerlingen/deelnemers en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen hij biedt een kader waarbinnen de leerlingen/deelnemers

Nadere informatie

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo De indeling is gebaseerd op de SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) 1. Interpersoonlijk competent 1.1 Een goede leraar is interpersoonlijk

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A

Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A 2017-2018 Inleiding: Bij Studie en Werk 2A word je beoordeeld op je leerproces en krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als (aankomend) docent

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding

Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding opleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Praktijkgids Eerstegraads Lerarenopleiding Het praktijkdeel in de ICLON lerarenopleiding Universiteit

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum:

COMPETENTIES MA GPW. Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging. Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: Titel Subtitel FHTL COMPETENTIES MA GPW Master Godsdienst pastoraal werk/ geestelijke verzorging Aan dit document werkten mee: Chr. t Mannetje Hans Jonker Wijzigingen: Behandeld door: Status: Datum: vastgesteld

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een docent is competent wanneer hij in kenmerkende situaties (beroepscontexten) voor zichzelf de juiste taken (doelstellingen)

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A 2015-2016 Inleiding: Bij Studie en Werk 3A word je beoordeeld op je leerproces en krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als (aankomend) docent

Nadere informatie

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake

Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Reflectie-instrument leerkrachten Het Barlake Maak talenten van leerkrachten bespreekbaar november 2010 Verantwoording In het kader van de functiemix is ons gevraagd om een instrument te zoeken waarmee

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie