jaarverslag 2013 gezamenlijke vakbonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2013 gezamenlijke vakbonden"

Transcriptie

1 jaarverslag 2013 gezamenlijke vakbonden

2 Lokaal Overleg Voorzitter: College van Bestuur portefeuillehouder personeel De vier vakbonden maken in dit overleg met het College van Bestuur afspraken over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van alle medewerkers. De vergadering is niet openbaar. Het Lokaal Overleg is ingesteld in het overlegprotocol dat bij de CAO NU hoort. De vergaderfrequentie is ca. 5x per jaar. Technisch Werkoverleg Voorzitter: Directeur HR Dit is een informeel overleg tussen de vier vakbonden met de directeur HR dat bedoeld is ter voorbereiding van de vergadering van het Lokaal Overleg. De frequentie van dit overleg is ca. 5x per jaar. Vakbonden in Lokaal Overleg Voorzitter: H.H. van Schagen Plv. voorzitter: dr.ir. F.A. Veer Dit is een regulier overleg tussen de vier vakbonden waarin zij hun standpunten bepalen over de onderwerpen die in het Lokaal Overleg geagendeerd zijn, of over onderwerpen waar het instemmingsrecht bij de Ondernemingsraad ligt. De vier vakbonden bereiden in dit overleg ook hun initiatiefvoorstellen voor. De frequentie van dit overleg is maandelijks. Leden vakbonden TU Delft in 2013 Abvakabo FNV H.H. van Schagen T. de Weger AC-HOP dr.ir. F.A. Veer M. Tijssen CMHF ir. H.F.M. Corstens (plv. lid) ir. G. Hommel ir. D.A. Hoogwater CNV Publieke Zaak ing. D.J. Ligtenbelt J.W. Timmer Ambtelijk secretaris S.J.M.C. Koreman Gremia Werkgroepen vergaderingen in 2013 Vakbonden in Lokaal Overleg (VLO) Lokaal Overleg (LO) Technisch Werkoverleg (TW) Werkkostenregeling/5-jaren afspraak /IKA Kinderopvang op de campus Frequentie 12 vergaderingen 6 vergaderingen 6 overleggen 4 overleggen 3 overleggen Sociaal Plan 11 overleggen * Nevenwerkzaamheden Decanengeschil 1 overleg 4 overleggen Reorganisatiecode 6 overleggen * Herijking (ad hoc samenstelling) Wetenschappelijke integriteit Mobiliteit/duurzame inzetbaarheid PR bonden Oliemannen/-vrouwen (bewust belonen) Verouderde regelingen 4 overleggen 2 overleggen 5 overleggen 3 overleggen 3 overleggen 5 overleggen De werkgroepen bereiden al dan niet in vaste samenstelling, en waarin ook OR-leden of HR-medewerkers kunnen zitten onderwerpen voor, of werken initiatieven uit. In de VLO-vergadering bepalen de vakbonden een gezamenlijk standpunt, waarover zij in de LO-vergadering met het College van Bestuur debatteren om tot overeenstemming te komen. Ook bereiden werkgroepen conceptadviezen (bijvoorbeeld over Herijkingsmaatregelen) aan de Ondernemingsraad voor. * Inclusief kick-off bijeenkomst reorganisaties TU Delft (over sociaal plan/reorganisatiecode) op 25 april adviezen aan de or tu delft De gezamenlijke vakbonden TU Delft brengen gevraagd (op grond van afspraken in het OR/LO/CvB-convenant) en ongevraagd advies uit aan de Ondernemingsraad. In 2013 hebben de vakbonden in totaal negen adviezen uitgebracht: Herijkingsmaatregel 3mE bedrijfsvoering Herijkingsmaatregel TNW RID/O&O4 en TNW R3/RID/O&O 5 Herijkingsmaatregel TBM 41 t/m 45 Herijkingsmaatregel 3mE Marine & Transport Technology Ambtelijke ondersteuning medezeggenschap Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit Herijkingsmaatregel EWI serviceonderwijs wiskunde en docentposities EWI Herijkingsmaatregel 3mE Procestechnology & Energie Intrekken vakantieregeling TU Delft adviezen van de or tu delft De Ondernemingsraad TU Delft adviseert de vakbonden (ook op grond van afspraken in het OR/LO/CvB-convenant) over onderwerpen waarover in het LO overeenstemming bereikt moet worden. In 2013 heeft de Ondernemingsraad TU Delft één advies uitgebracht: Regeling Nevenwerkzaamheden TU Delft

3 deze onderwerpen speelden in 2013 Aanstelling/salaris decanen (geschil) De vakbonden zwengelden deze langdurige kwestie aan in 2011 en zij kwam sindsdien in vrijwel elk overleg aan bod. Omdat bonden en College het niet eens werden over de toelagen van decanen, legden zij dit geschil ter beoordeling voor aan de landelijke onderhandelingstafel. Deze commissie stelde het College van Bestuur in het gelijk. Een uitgebreide samenvatting staat in de nieuwsbrief van november Het onderwerp komt terug bij de landelijke cao-onderhandelingen in Ethische kwesties (overleg) Code of Ethics Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit Handelingskader omgang ethische vraagstukken In 2013 is regelmatig gesproken over ethische kwesties. Zo hebben de vakbonden input gegeven op de Code of Ethics TU Delft: een levend document. Er is gesproken over de klachtenregeling wetenschappelijke integriteit en tenslotte over hoe om te gaan met ethische vraagstukken. Over dit laatste onderwerp spreken de bonden in 2014 verder. Vaststellen collectief verlof 2014 en 2015 (instemming) In de CAO NU is bepaald dat het College van Bestuur TU Delft jaarlijks maximaal zeven collectieve verlofdagen mag aanwijzen. In 2013 zijn de collectieve verlofdagen voor 2014 (één dag) en 2015 (drie dagen) vastgesteld in het Lokaal Overleg. Herijking en andere reorganisaties (overleg) De vakbonden hebben geen instemmingsrecht over de herijkingsmaatregelen. Toch kwam de herijking vaak ter sprake, zowel met het College van Bestuur als intern (voor advies aan de Ondernemingsraad.) De insteek van de vakbonden was steeds dat alle boventallige medewerkers tijdens het herijkingsproces recht hebben op hetzelfde sociaal plan. FMVG-problematiek (overleg) De belangenbehartigers van de vakbonden hebben in 2013 veel gesproken met medewerkers FMVG. Met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissie UD hebben de vakbonden een bijeenkomst belegd voor de FMVG-medewerkers. In 2013 is overeengekomen dat de OdC-UD de gesprekspartner is voor dit onderwerp. De vakbonden blijven intussen op het vinkentouw zitten voor de FMVG-kwestie. Mobiliteitsbeleid De vakbonden TU Delft dragen met het inzetten van (decentrale) arbeidsvoorwaardenmiddelen financieel bij aan een nieuw project dat moet leiden tot (een toename van) interne mobiliteit van medewerkers. In 2013 hebben de vakbonden met een delegatie van de afdeling HR gesproken over mobiliteitsbeleid. Zo zal er in 2014 een mobiliteitsportal gerealiseerd worden en wordt het mogelijk dat medewerkers hun carrièremogelijkheden verkennen met een loopbaancoach. Reorganisatiecode (instemming OR) De onderhandelingen voor een nieuwe of aangepaste reorganisatiecode TU Delft zijn ook gestart in de zomer van De reorganisatiecode heeft betrekking op reorganisaties, de OR is de partij die met de regeling moet instemmen. De vakbonden TU Delft zitten in de werkgroep en hebben op die manier invloed op de reorganisatiecode. Nevenwerkzaamheden (instemming) De voorbereidingen voor een nieuwe regeling Nevenwerkzaamheden TU Delft begonnen in De vakbonden hebben in februari 2013 ingestemd met de conceptregeling nevenwerkzaamheden TU Delft. De regeling is ingegaan op 1 juni 2013 en zal na een jaar geëvalueerd worden. Kinderopvang op de campus De vakbonden zijn al sinds 2012 in gesprek met het College van Bestuur en HR over kinderopvangfaciliteiten op de campus van de TU Delft. Dit onderwerp vloeit voort uit de (decentrale) arbeidsvoorwaardenmiddelen. Eind december informeerde het College van Bestuur de medewerkers TU Delft dat het de bedoeling is dat eind 2014 het internationale kinderdagverblijf zijn deuren opent. Vijfjarenafspraak (decentrale) arbeidsvoorwaardenmiddelen (instemming) De vakbonden hebben in 2013 regelmatig onderhandeld met het College van Bestuur over de nieuwe vijfjarenafspraak die per 1 januari 2014 zou moeten ingaan. Eind december 2013 waren de onderhandelingen afgerond. In plaats van een vijfjarenafspraak, ligt er alleen voor 2014 een afspraak. Dit omdat het nog onduidelijk is wat er zal veranderen als de Werkkostenregeling ingevoerd wordt op 1 januari In 2014 zullen de vakbonden weer regelmatig met het College spreken over de (decentrale) arbeidsvoorwaardenmiddelen. Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 2014 (instemming) In het verlengde van de vijfjarenafspraak over de besteding van (decentrale) arbeidsvoorwaardenmiddelen, hebben de bonden een voorstel gedaan voor de bestedingsdoelen en -middelen in IKA De vakbonden vonden het belangrijk dat de fietsbonus gehandhaafd blijft. Omdat IKA na 2014 zal verdwijnen het komt in een andere vorm terug drongen de bonden aan om een laatste maal de TU-bijdrage als bestedingsmiddel in IKA te doen. Eind december 2013 hadden bonden en College van Bestuur overeenstemming. IKA zal waarschijnlijk in maart 2014 opengesteld worden. Sociaal plan (instemming) Omdat het in 2013 geldende sociaal plan TU Delft af zal lopen per 1 januari 2014, zijn de vakbonden sinds juni 2013 in onderhandeling met het College van Bestuur om tijdig een nieuw sociaal plan te hebben. Eind december 2013 zijn de partijen het eens over vrijwel alle punten. Op 1 januari 2014 zal er nog geen nieuw sociaal plan liggen, maar is er een (gewijzigde) verlenging tot 1 april 2014 gekomen. Oliemannen/-vrouwen (initiatief vakbonden) De vakbonden hebben eind 2013 aandacht besteed aan het toekenningsbeleid van gratificaties en toelagen bewust belonen. Lang niet alle medewerkers zijn even zichtbaar, waardoor een scheve verdeling in de toekenning van gratificaties en toelagen bewust belonen kan ontstaan. Omdat dit onderwerp bij de Ondernemingsraad thuishoort, hebben de bonden de OR gevraagd om kritisch te kijken naar de richtlijn voor bewust belonen, of om te onderzoeken hoe de 360 feedback in de R&O-cyclus beter geborgd kan worden.

4 monitoringscommissie herplaatsingen (MCH) Deze commissie monitort namens de gezamenlijke vakbonden TU Delft de herplaatsingsprocedures bij reorganisaties. De commissieleden zijn: C. Daleboudt, drs. B. Moors en ir. W. Wolthers. De commissie heeft ca. zes maal per jaar hierover een gesprek met de herplaatsingscoördinator en directeur HR. In 2013 heeft de commissie vier maal met de Herplaatsingscoördinator overlegd. De commissie heeft op eigen initiatief ook met de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk gesproken over zorgpunten. De commissie heeft haar bevindingen uit dit gesprek voorgelegd aan de directeur HR. De commissie is erg tevreden over de zorgvuldigheid waarmee de TU Delft met de boventallige medewerkers omgaat. Wel maakt de commissie zich zorgen over het kleine aantal vacatures en vraagt zich af of de Herplaatsingscoördinator wel alle vacatures te zien krijgt. commissie bezwaarschriften medewerkers De vakbonden hebben in totaal drie commissieleden aangewezen om hen in deze commissie te vertegenwoordigen. In 2013 zitten namens de vakbonden in de commissie: ir. W. van Horssen, G. Burggraaff en dr.mr.ir. A. Rijlaarsdam. In 2013 hebben de bonden met de leden van de Commissie Bezwaarschriften Medewerkers gesproken om inzicht te krijgen in het functioneren van deze commissie en om te vragen of zij eventueel beschikbaar zijn voor herbenoeming in de commissie per april Instrument Omschrijving Bereik* Website Nieuwsbrief Social media Overig plaatsings advies commissie (PAC) Deze commissie adviseert het College van Bestuur over het plaatsingsproces bij reorganisaties. Bij de TU Delft is, om uniformiteit in de adviesrol te waarborgen, één plaatsingsadviescommissie. Werkgever en vakbonden dragen beide een lid voor. Namens de vakbonden TU Delft is sinds 2011 in deze commissie benoemd: ing. M.A.H. van Gessel. zichtbaarheid gezamenlijke vakbonden De website van de gezamenlijke vakbonden is erg verouderd en zal in 2014 grondig aangepast worden. De nieuwsbrief van de gezamenlijke vakbonden is in 2013 tweemaal verschenen in een oplage van stuks (posterformaat) en over de faculteiten verspreid. De bonden sturen de nieuwsbrief ook digitaal naar hun leden. De vakbonden plaatsen regelmatig berichten op Twitter. De vakbonden hebben eigen nieuwsbrieven die zij (digitaal) verspreiden onder hun leden en een eigen website. Ook organiseren zij ledenbijeenkomsten voor hun achterban. * Over 2013 zijn er nog geen gegevens over bereik beschikbaar. Verhuizing vakbonden naar hoogbouw EWI FMVG-EWI wilde in 2011 dat de vakbonden, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad van de laagbouw EWI naar een andere locatie zouden vertrekken. Voor de partijen was het belangrijk dat de nieuwe huisvesting centraal op de campus zou liggen. De bonden verhuisden uiteindelijk in april 2013 naar de hoogbouw van EWI. Succesvolle werknemersinvloed De vakbonden willen effectief overleg voeren met het College van Bestuur. Om hiervoor beter toegerust te zijn, organiseerden de bonden in 2013 een cursus, waarvoor zij ook leden van de Ondernemingsraad en HR-medewerkers uitnodigden. De cursus had een dagdeel over Nederlandse medezeggenschap en een dagdeel waar gewerkt werd met een instrument (werkdocument) om effectiever te kunnen opereren in overleggen. In het laatste dagdeel werd het instrument toegepast op een lastig dossier. Vernieuwde medezeggenschap De Ondernemingsraad TU Delft heeft in september 2013 een tweedaagse conferentie vernieuwde medezeggenschap TU Delft georganiseerd. De insteek was: effectieve medezeggenschap. De aanwezige medezeggenschapsgremia (OR en SR) en een delegatie uit de vakbonden zochten naar antwoord op twee vragen: Wat zijn de (wettelijke) rollen van de OR / het Lokaal Overleg? En wat levert dit recht op? Projectleider A. Sloot presenteerde conclusies uit haar onderzoek naar vernieuwde medezeggenschap TU Delft. Hierover en over het landelijke onderzoek volgt in 2014 meer informatie. Werkdocument Het initiatief voor het testen van dit levend document (zie succesvolle werknemersinvloed) werd door de OR genomen op de conferentie vernieuwde medezeggenschap. Het CvB heeft ook zijn commitment uitgesproken voor het werken met het werkdocument. Leden van de OR, SR, VLO en OdC-UD bestudeerden dossiers en bereidden vragen voor in het werkdocument. Het CvB gaf antwoord op de vragen, de input werd in overleggen als leidraad gebruikt, en over en weer aangevuld zolang het overleg over het onderwerp nog niet afgerond was.

5 Advertentie vakbonden willen versterking (m/v) blijf niet aan de zijlijn staan; kom ook in touw! De vakbonden TU Delft maken met het College van Bestuur afspraken over arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van medewerkers. De vakbonden TU Delft zetten zich in voor de belangen van hun leden, maar verliezen het belang van de TU Delft niet uit het oog. De vakbonden komen op voor jouw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie: of je nu een medewerker bij FMVG, secretaresse, laborant, technicus, post-doc of hoogleraar bent. Functie omschrijving Heb je soms het gevoel dat met iedereen rekening gehouden wordt, behalve met jou? Of sluiten regelingen onvoldoende aan op de dagelijkse praktijk van jouw werk? De bonden TU Delft dagen je dan uit om actief te worden in het VLO voor jouw vakbond. Verdiep je in de CAO NU en in de regelingen aan de TU Delft. Met jouw inzet en met feedback uit jouw netwerk(en) kunnen de vakbonden nog betere afspraken maken met het CvB. Bedenk ook: hoe meer (actieve) leden, hoe groter de impact van de vakbonden TU Delft zal zijn! kwaliteiten voor de functie De vakbonden in het VLO willen versterking van, en meer diversiteit in hun team. De bonden zoeken vooral actieve leden in de leeftijdscategorie jaar, zodat zij ook in de toekomst goede afspraken met het CvB kunnen (blijven) maken. De bonden verwachten dat je een teamspeler bent, een hands-on mentaliteit hebt, dat je oplossingsgericht en communicatief sterk bent. Je hebt een eigen mening, en die laat je duidelijk horen. Gevoel voor verhoudingen en het signaleren van ontwikkelingen op de werkvloer zijn een pre. Natuurlijk ben je lid, of word je lid van een vakbond. arbeidsvoorwaarden Aan de functie zijn prima secundaire arbeidsvoorwaarden verbonden. Denk aan het volgen van cursussen, of andersoortige trainingen. Voor het invullen van de functie binnen de Vakbonden in het Lokaal Overleg (VLO) is het mogelijk dat je 0,1 fte vrijstelling krijgt. Je zult zeker tijd nodig hebben om fingerspitzengefühl te krijgen voor de onderwerpen die (gaan) spelen. Daarom zetten de bonden je in eerste instantie in als plaatsvervangend lid. informeren en aanmelden Heb je interesse in het versterken van de bonden, of wil je specifieke informatie? Neem dan contact op met jouw vakbond. Abvakabo-FNV Hans van Schagen AC-HOP Fred Veer CMHF Guus Hommel CNV Publieke Zaak Hans Timmer

6 De informatie in dit jaarverslag wordt u aangeboden door de vier vakbonden in het Lokaal Overleg van de TU Delft. Grafische vormgeving, Lay-out & Eindredactie S.J.M.C. Koreman Redactieadres Kamer HB (EWI), Mekelweg 4, 2628 CD Delft overige contactgegevens

jaarverslag 2014 gezamenlijke vakbonden

jaarverslag 2014 gezamenlijke vakbonden jaarverslag 2014 gezamenlijke vakbonden Lokaal Overleg Voorzitter: College van Bestuur (portefeuillehouder personeel) De vier vakbonden maken in dit overleg met het College van Bestuur afspraken over arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Conferentie Technische Universiteit Delft: Vernieuwing medezeggenschap 1 oktober 2012, Lijm&Cultuur.

Conferentie Technische Universiteit Delft: Vernieuwing medezeggenschap 1 oktober 2012, Lijm&Cultuur. Conferentie Technische Universiteit Delft: Vernieuwing medezeggenschap 1 oktober 2012, Lijm&Cultuur. Dagvoorzitter: Isaäk Mol Overige begeleiders: Tineke Visser, Lydia Schippers (allen CAOP) Opbrengsten

Nadere informatie

Medezeggenschap binnen de TU Delft

Medezeggenschap binnen de TU Delft Doel notitie Deze notitie geeft een algemene beschrijving van de medezeggenschap binnen de TU Delft en de regels die daarbij gelden. Deze formele regels laten in veel gevallen ruimte voor interpretatievrijheid.

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Medezeggenschap binnen de TU Delft

Medezeggenschap binnen de TU Delft Doel notitie Deze notitie geeft een algemene beschrijving van de medezeggenschap binnen de TU Delft en de regels die daarbij gelden. Deze formele regels laten in veel gevallen ruimte voor interpretatievrijheid.

Nadere informatie

Verslag van de 270 ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op woensdag 22 januari 2014 in Vleugel 100

Verslag van de 270 ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op woensdag 22 januari 2014 in Vleugel 100 Datum: 7 februari 2014 Kenmerk: LO-2014-241 Verslag van de 270 ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op woensdag 22 januari 2014 in Vleugel 100 Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Personal Development Program Tenure Track

Personal Development Program Tenure Track Personal Development Program Tenure Track Ingrid Emmerik, Projectleider PDP 29-8-2012 Delft University of Technology Challenge the future HR strategie Doelstellingen HR strategie Freedom to Excel Hoge(re)

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

REGLEMENT WERKZEKERHEIDSCOMMISSIE ING BANK

REGLEMENT WERKZEKERHEIDSCOMMISSIE ING BANK Pagina 1 van 6 INHOUD Artikel 1. Instelling en samenstelling...3 Artikel 2. Verschoning...3 Artikel 3. Voorzitter/secretaris...3 Artikel 4. Verzoek inzake Sociaal Plan...3 Artikel 5. Inhoud van het verzoek...4

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

Rapportage Heroverweging Medezeggenschap TU Delft

Rapportage Heroverweging Medezeggenschap TU Delft Rapportage Heroverweging Medezeggenschap TU Delft Aan de TU Delft wordt al vele jaren gewerkt met een convenant tussen vakbonden, ondernemingsraad en College van Bestuur waarin is vastgelegd welke onderwerpen

Nadere informatie

ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Het akkoord wordt gesloten tegen een onzekere economische achtergrond.

ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Het akkoord wordt gesloten tegen een onzekere economische achtergrond. Akkoord CAO Nederlandse Universiteiten CAO 1 maart 2010 t/m 31 december 2010 akkoord CAO NU 1 maart 2010 t/m 31 december 2010 1 De VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten namens de

Nadere informatie

Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A

Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A Ons kenmerk B. Sewnandan, ambtelijk secretaris Telefoon/fax +31 (0)15 27 84426/+31 (0)15 27 87042 E-mail or@tudelft.nl Onderwerp OR140 5 1/Verslag 139 e ORV dd 18 01 06 Contactpersoon Ondernemingsraad

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Aantal belangrijke onderwerpen uit 2013 3 - Visie Arduin 2013-2016/ontwikkeling/vervolg thuis in

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Raadsvoorstel: Nummer: 2013-985 Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Datum: 1 mei 2013 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 7 mei 2013 Raadsvergadering: 23 mei 2013 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

De planning is het halve werk

De planning is het halve werk De planning is het halve werk Een goede voorbereiding is noodzakelijk bij OR-taken Frank Schreiner Adviseur FNV Formaat In: OR Rendement Oktober 2009 1 Inleiding De Amerikaanse journalist I.F. Stone schreef

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

In te stemmen met het op 23 december 2003 tot stand gekomen onderhandelaarsakkoord met de in de Commissie van Overleg vertegenwoordigde bonden.

In te stemmen met het op 23 december 2003 tot stand gekomen onderhandelaarsakkoord met de in de Commissie van Overleg vertegenwoordigde bonden. RIS112485_26-JAN-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.29 RIS 112485 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: In te stemmen met het op 23 december 2003 tot stand gekomen onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Verandering verzekerd

Verandering verzekerd Verandering verzekerd Van vangnet naar springplank Marianne François 4 juni 2015 Waar komen we vandaan? Geringe mobiliteit Lange dienstverbanden, beperkte mobiliteit Korte termijn reorganisaties 2 Baanzekerheid

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 7033 16 januari 2017 Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d.

Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 18 december 2013 Onderhandelingsakkoord CAO 2014 tussen KPN Corporate Market bv en FNV

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Aldus vastgesteld op 24 januari 2014

Aldus vastgesteld op 24 januari 2014 Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer Bij brief van 1 november 2013 heeft de werkgeversdelegatie

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

Aanbevelingen voor een OR(medezeggenschapsorgaan) bij het werken met raamwerk CAO s

Aanbevelingen voor een OR(medezeggenschapsorgaan) bij het werken met raamwerk CAO s Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap Asterstraat 9, 2761 GS Zevenhuizen Telefoon 06-42810899 Email: info@nvmedezeggenschap.eu www. nvmedezeggenschap.eu Aanbevelingen voor een OR(medezeggenschapsorgaan)

Nadere informatie

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen?

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Passend Onderwijs, waar kun jij met je vragen terecht? Met passend onderwijs komt er veel op je af. Soms komen

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV 10 jaar DSBV Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het afgelopen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

Reorganisaties bij universiteiten

Reorganisaties bij universiteiten Reorganisaties bij universiteiten Abvakabo FNV. Je werk is het waard Inhoud Inleiding 4 Wat is een reorganisatie? 5 Uit welke fases bestaat een reorganisatie? 7 Fase 1: de voorbereiding 7 Vertrekken of

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

FOM Personnel News. Nederlandse versie

FOM Personnel News. Nederlandse versie FOM Personnel News Nederlandse versie Februari 2016 - nummer 1 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie telefoon (030) 600 12 11 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht fax (030) 601 44 06 e-mail: cpd@fom.nl

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 Voorwoord Op 31 oktober 2010 is de CAO BVE geëxpireerd. Met het oog op de instelling van ondernemingsraden op uiterlijk 1 maart 2011 achten partijen het

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR 107249 16.03 Het besluit om de premie voor de IPAP-regeling voortaan voor eigen rekening van de werknemers te laten komen is een wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid (artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4. Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4. Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4 Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overweegt, dat het wenselijk is regels vast te stellen voor

Nadere informatie

Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg Clustervorming Brandweer Veluwe Noord

Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg Clustervorming Brandweer Veluwe Noord Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg Clustervorming Brandweer Veluwe Noord De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek; Gezien de intentie van de

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

Activiteiten VHP-Zorg in 2013

Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Ten behoeve van de leden biedt de VHP-Zorg op vier gebieden diensten aan: 1. Individuele belangenbehartiging 2. Collectieve belangenbehartiging 3. Ondersteuning/uitwisseling

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

Inspraak? Maak er gebruik van!

Inspraak? Maak er gebruik van! Inspraak? Maak er gebruik van! Inspraak? Inspraak is invloed Iedereen heeft recht op inspraak, of je nu eerstejaars student of hoogleraar, secretaresse of laborant bent. Bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Voorstel algemeen bestuur BAR-organisatie

Voorstel algemeen bestuur BAR-organisatie Voorstel algemeen bestuur BAR-organisatie Onderwerp: Wijzigingen arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO en lokale regelingen) periode mei t/m september 2016 Portefeuillehouders: Wethouders Dokter, Van der Graaf,

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen Datum: 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 / Accordering door het CvB d.d. 15 september 2016 / Instemming

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld.

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld. E.U.R.O.P.A. Verslag van de 327ste vergadering van het EUROPA d.d. 1 mei 2017 vanaf 14.00 uur, in vergaderzaal AT-15, complex Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. Aanwezig: Afwezig: dhr. B.J.H.

Nadere informatie

Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van onderbrengen brandweer bij VRGZ

Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van onderbrengen brandweer bij VRGZ Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van onderbrengen brandweer bij VRGZ Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In een samenwerkingstraject

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

De cao. Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden,

De cao. Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden, De cao Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden, scholing: in Nederland is het gebruikelijk dat werkgevers en werknemers hierover overleggen en afspraken maken zonder inmenging van de over heid.

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie

Geschillencommissie. Artikel 1 : Definities. Organisatie Reglement Geschillencommissie Artikel 1 : Definities Organisatie Bestuur Commissie lndiener Klacht Geschil Medewerker Privacygevoelige gegevens : de werkorganisatie van wooncorporatie Thuisvester (hierna:

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie