Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A"

Transcriptie

1 Ons kenmerk B. Sewnandan, ambtelijk secretaris Telefoon/fax +31 (0) /+31 (0) Onderwerp OR /Verslag 139 e ORV dd Contactpersoon Ondernemingsraad TU Delft Aan de OR-leden Vastgesteld 15 februari 2006 Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A 2628 BL Delft Correspondentie Postbus AA Delft 10 Aanwezig: Afwezig: Toehoorders: M.R. Beheshti, V.P.M. van Croonenburg, C. Daleboudt (voorzitter), J.P.R.B. Daudt, E. Frijters, J. van de Graaff, D. Heersma (v.a. 14:30), G.J. Hobbelman (v.a. 14:20), J.G. Holierhoek, D.A. Hoogwater, A. van der Hulst, E. Louw, A. Mac Gillavry, A. Romeijn, L. Roos, B. Sewnandan (ambtelijk secretaris, verslag), B. Stuivenberg. J.H. Baggen, S. Dijkstra, T.I.M. Ettema, E.A.J. van der Heijden, A.M. Hoogstrate, C. Kraaikamp, M.S.J. Lindt C.J.C. Kohlmann-van Noord. 20 OR Opening (14:04) Daleboudt opent de vergadering OR OR OR OR OR Spreekrecht toehoorders Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. Mededelingen en postlijst De postlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Daleboudt doet de volgende mededelingen: Dijkstra is voor vier weken met vakantie. Van der Heijden is per 1 februari voor 2 jaar gedetacheerd bij het Platform Beta Techniek in Den Haag. Huisman is voor de CNV Publieke Zaak de eerstvolgende op de lijst, en volgt Van der Heijden op in de OR vanaf 1 februari. 19 januari heeft het dagelijks bestuur een intake met 2 trainers van SBI Organisatie & Advies (Cozijnsen en Hebly) over de OR scholing, die op 1 en 2 februari plaats vindt. De overlegdata na het zomerreces die zijn rondgestuurd zouden worden vastgesteld hetgeen in houdt dat de OR na de zomer donderdags vergadert. Enkele OR leden geven aan hiermee problemen te hebben en er vindt discussie plaats over de vergaderdata waardoor die wederom niet vastgesteld worden. Daleboudt krijgt het mandaat van de OR om hierover te beslissen. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. Vaststellen verslag ORV138 Sewnandan meldt dat een verbetering is ingekomen, op blz. 3, m.b.t. regel 10 en 11. Deze zinnen worden veranderd in: Van de Graaff betoogt dat als de OR vindt dat het commentaar van de OdC TNW te mager is, er een terugkoppeling met de OdC moet plaatsvinden waarbij duidelijk wordt aangegeven op welke punten het OdC advies verduidelijking en/of uitbreiding behoeft. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld. N.a.v. het verslag informeert Van de Graaff naar de stand van zaken bij Dosimetrie. Daleboudt zegt dat er op 24 januari een OV is gepland van de OdC TNW met de decaan, waar hij bij zal zijn. Daarvoor zal Daleboudt contact opnemen met de vz. van de OdC. Voorbespreking OV75 van 25 januari Interne mobiliteit (advies) Hobbelman meldt uit ORcP&O dat men niet erg positief was t.a.v. de notitie. De notitie moet worden gezien in complete samenhang van het obp beleid, waarin meer zaken aan de orde komen, zoals loopbaanbeleid. Het is daardoor lastig hierover te beslissen. 1/5

2 Pag./van 2/ Dit is gemeld aan de directie P&O, en men vond dit ook lastig. Aan de andere kant zouden we dan als we alle zaken in één keer willen behandelen nog een jaar wachten voordat dit hele pakket gereed is. Het budget zou dan ook onvoldoende zijn om alle doelstellingen in één keer te realiseren. Een deel van de te realiseren doelen wordt bekostigd uit het scholingsbudget. Daarom is ervoor gekozen om niet af te wachten tot er één samenhangend stuk ligt, maar dit in een paar stappen te behandelen. T.a.v. TU Mobiel heeft de commissie gevraagd of de 3 personen (1,5 fte) die daar zijn ingezet voldoende is qua capaciteit, en die is er. Tot nu toe hebben 50 medewerkers zich aangemeld bij TU Mobiel. Zoals het nu beschreven is in de notitie, lijkt men mobiliteit te willen af dwingen, en dit vindt de commissie geen goede zaak. In de toelichting die de directie P&O heeft gegeven is gezegd dat mobiliteit altijd vrijwillig is, maar dit kun je ook anders interpreteren uit de notitie. Er wordt gesteld dat de TUD als organisatie zal verbeteren als de mobiliteit wordt vergroot, maar alleen maar hiermee bezig zijn kan averechts werken. Frijters merkt op dat medewerkers op een duidelijke manier moeten kunnen zien hoe mobiliteit bereikt kan worden. Dit zal in een voorbeeld op de website worden geplaatst. Daleboudt vraagt of de notitie wordt aangepast aan de opmerkingen van de commissie, want dan zouden we hiermee akkoord kunnen gaan. Hoogwater merkt op dat er onvoldoende aandacht is geschonken aan de cultuur die er nu is, dat men het als een soort van verraad ziet als een medewerker mobiel is. Hij wijst ook op de wachtgeldproblematiek die kan ontstaan. Als een medewerker hier recht op heeft, kan dit voor de ontvangende partij belastend zijn. Hier wordt verschillend mee omgegaan bij de faculteiten. Dit mag de mobiliteit niet beïnvloeden. Tenslotte merkt hij op dat leidinggevenden wel van hun medewerkers vragen mobiel te zijn, en dit zelf vaak niet zijn. Hobbelman zegt dat het cultuuraspect voldoende terug komt in de notitie. Spreker wijst er op dat mobiliteit op zich geen doel is, maar een instrument om het doel, de TUD een betere organisatie te maken, te bereiken. Van de Graaff vindt de formulering op blz. 3, punt 5.1, 8 e regel wat merkwaardig. Hij heeft er moeite mee dat leidinggevenden gaan bepalen wie in aanmerking komen voor een extra aansporing tot mobiliteit. Louw zegt dat dit ook het grootste bezwaar is van de commissie, dergelijke dwingende formuleringen komen overal in het stuk voor. Directie P&O heeft toegelicht dat het initiatief bij de werknemer, en niet bij de leidinggevende ligt. Frijters merkt op dat een leidinggevende bezwaar zou kunnen hebben als meer dan één medewerker van zijn afdeling in aanmerking willen komen voor mobiliteit, omdat die afdeling te snel goede werknemers verliest. Om die reden is het goed dat leidinggevenden dit met elkaar bespreken. Daleboudt zegt dat dit toch wel gebeurt, iemand die echt weg wil, houd je niet tegen. Hoogwater zegt dat niet iedereen zal melden dat hij of zij mobiel wij zijn omdat hier verschillend op wordt gereageerd, wat te maken heeft met de cultuur waar hij het al eerder over had. Daleboudt concludeert dat de commissie graag de toelichting van directie P&O verwerkt ziet in de notitie. Woordvoerder tijdens de OV: Louw. Daleboudt zegt dat de andere punten van de agenda zijn afgevoerd, te weten: Businessplan Sport en Cultuur. Dit wordt eerst besproken in de OdC UD, die 27 januari overleg heeft met Rullmann. Evaluatie MUB Er zal gekeken worden of de nieuwe wetgeving tot veranderingen leidt en in hoeverre het evaluatie rapport daar een rol in speelt. OOD De wood heeft 23 januari overleg met Rullmann. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de stand van zaken worden besproken in de OV. T.a.v. dit punt meldt Hoogwater dat sommige beslissingen worden uitgesteld, en een aantal zaken stapelt zich op. Dit is een punt van aandacht. Van Croonenburg wijst op het overzicht obp-wp, waaruit de inhuur van externen erg hoog was in de maanden november-december. Louw merkt op dat er in het Businessplan wordt gesproken over een organisatie ontwikkeling in het kader van de OOD. Het gaat om 8 fte, die al in de OOD zou zijn meegenomen. Deze punten worden door wood meegenomen naar het overleg. Van der Hulst zegt dat duidelijk wordt wie boventallig is, nu de verhuizingen uit het hoofdgebouw plaats vinden. Hij vraagt wat met deze groep gaat gebeuren. 2/5

3 Pag./van 3/ OR Daleboudt zegt dat er is afgesproken dat deze groep geen werkplekken binnen de TUD krijgt, als zij geen tijdelijke taken meer hebben. In het kader van outplacement zullen de boventalligen zich richten op een nieuwe functie. Er komt dus geen nieuwe gang der verdoemden Hoogwater vraagt wie het aanspreekpunt is m.b.t. de boventalligen. Daleboudt zegt dat dit Rullmann is. Hoogwater wil weten hoeveel personen zich hebben gemeld bij de vertrouwenspersoon OOD, en wat is gebeurd met de adviezen die hij heeft afgegeven. Dit wordt het CvB gevraagd. Roos meldt dat het op de werkvloer niet duidelijk is dat er een vertrouwenspersoon is. Daleboudt zegt dat Van Horssen is benoemd, misschien is hierover onvoldoende gepubliceerd. De OR heeft deze persoon voorgedragen als lid van de Plaatsingsadviescommissie tijdens de OOD. Spreker neemt contact op met Van Horssen om te informeren naar de stand van zaken. Frijters zegt dat er ook vertrouwenspersonen binnen de organisatie zijn, en dit heeft misschien de nodige verwarring gegeven. Roos vindt dat hierover beter gecommuniceerd had moeten worden. Hoogwater zegt dat de OR hier ook een functie heeft, ook via zijn OdC s. Van de Graaff merkt op dat de Algemene gang van zaken ook is afgevoerd. Daleboudt meldt dat dit nogmaals is uitgesteld naar februari in verband met de afwezigheid van de Raad van Toezicht. Hij vindt dit buitengewoon slecht, en zal dit in de OV aankaarten. Ook tijdens de Dies was de RvT slecht vertegenwoordigd, hetgeen erg jammer was, gezien het programma. Rapportage OR commissies, OdC s en werkgroepen Er liggen vier voorgenomen en voor: Voorgenomen tot benoeming OR leden in OdC s Aan dit voorgenomen wordt een regel toegevoegd: tot aan het aantreden van de nieuw gekozen Onderdeelcommissies Hoogwater merkt op dat hij geen OR vertegenwoordiger kan zijn in de OdC TNW, omdat hij een gekozen OdC lid is. Deze regel wordt geschrapt, en aan de OdC TNW wordt ge- vraagd haar voorkeur uit te spreken over een OR vertegenwoordiger. Het aangepaste en aangenomen luidt als volgt: OR kennis genomen hebbend van het voorstel ten aanzien van de vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad in de Onderdeelcomissies, luidend: Ir. G.J. Hobbelman (Gerrie) OdC Bk CNV Publieke Zaak Dr.ir. M.R. Beheshti (Reza) OdC CiTG ABVAKABO FNV Dr.ir. A.M. Hoogstrate (André) OdC EWI Mw. B.H. Heersma (Dineke) OdC LR A. van der Hulst (Arjan) OdC OCP Dr.ir. J. van de Graaff (Jan) OdC TBM Dr.ir. J.H. Baggen (John) OdC OTB ABVAKABO FNV Dr. S. Dijkstra (Sjoerd) OdC UD gelet op de door de OdC s uitgesproken voorkeuren, om tot aan het aantreden van de nieuw gekozen Onderdeelcommissies, de vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad in de Onderdeelcommissies te regelen door deze leden conform het voorstel te benoemen. Voorgenomen tot benoeming OR werkgroepen: aangenomen. OR a kennis genomen hebbend van het voorstel te benoemen in de werkgroep OOD (wood) van de Ondernemingsraad de navolgende leden: Mw. Dr. J.P.R.B. Daudt (Joanna) Dr. S. Dijkstra (Sjoerd) Ir. G.J. Hobbelman (Gerrie) CNV Publieke Zaak Mw. Ing. M.S.J. Lindt (Myranda) ABVAKABO FNV de werkgroep OOD conform het voorstel te benoemen. 3/5

4 Pag./van 4/ Ter vergadering stelt Daudt zich ook kandidaat voor deze werkgroep. OR b kennis genomen hebbend van het voorstel te benoemen in het R&O cyclus team (R&Ot) van de Ondernemingsraad de navolgende leden: Dr. M. Blaauw (Menno) Mw. Dr. J.P.R.B. Daudt (Joanna) Dr.ir. J. van de Graaff (Jan) Dr. E. Louw (Erik) Dr. U. Hanefeld (Ulf) dit team conform het voorstel te benoemen. OR c kennis genomen hebbend van het voorstel te benoemen in de 3 TU Medezeggenschapsraden de navolgende leden: C. Daleboudt (Kees) ABVA KABO FNV Dr. C. Kraaikamp (Cor) deze leden conform het voorstel te benoemen. Voorgenomen tot vaststellen data OdC verkiezingen: aangenomen. OR , Gelet op het OR van 23 maart 2005, 1. De zittingsperiode van de Onderdeelcommissies met een periode van minimaal 3 tot maximaal 6 maanden te verlengen, 2. Verkiezingen te houden ter verkiezing van de Onderdeelcommissies in de periode tussen 22 februari en 22 mei 2006, Op voorstel van de OR commissie Reglementen en Werkwijzen, Besluit: 3. Verkiezingen te houden ter verkiezing van de leden van de Onderdeelcommissies op woensdag 17 en donderdag 18 mei 2006, 4. De uitvoering van deze verkiezingen wordt opgedragen aan de vaste OR commissie Reglementen en Werkwijzen. Voorgenomen tot benoeming leden in OdC L&R: aangenomen. OR , Overwegende, - dat de OdC L&R onderbemenst is geraakt, - de heren Duijndam, Lindenburg, Schrama en Slingerland te kennen hebben gegeven in die OdC zitting te willen nemen, - de OR volgens het OdC reglement art 18 lid 6 in de vacature dient te voorzien, Op voorstel van de OR commissie Reglementen en Werkwijzen, Besluit: P.J. Duijndam (Peter) Ing. H. Lindenburg (Henk) Dr.ir. E.J.O. Schrama (Ernst) Ir. R. Slingerland (Ronald) Deze medewerkers te benoemen als lid van de OdC L&R voor de duur van de zittingstermijn van de huidige OdC. Hobbelman meldt uit ORcP&O dat de volgende vergaderingen pas in februari zijn. Van der Hulst meldt uit ORcPR dat er een lijst is rondgegaan naar de OR, waarin de inhoud van de website wordt weergegeven. Er zijn geen aanvullingen op de lijst gekomen, en omdat ter vergadering blijkt dat er geen bel ging rinkelen bij OR leden, is het verzoek om hier nog even naar te kijken. Spreker meldt vervolgens dat de website wordt omgezet naar het Content Management Systeem (CMS) waar ook de TUD website op zit. Hoe eerder suggesties binnen zijn des te sneller kunnen die worden meegenomen in de vormgeving van de OR website. 4/5

5 Pag./van 5/ OR OR Rondvraag en w.v.t.k.k. Daleboudt verzoekt de raadsleden om vragen voor de rondvraag in de OV van te voren te melden bij het OR secretariaat, zodat het CvB hier snel op kan reageren. Anders komt het antwoord een maand later in het volgend overleg. Beheshti vraagt uit ORcO&O naar de gevolgen van de onderzoeksvisitaties, voor met name de groepen die niet zo scoren. Dit wordt in de OV voorgelegd aan het CvB. Mac Gillavry informeert naar de bevoegdheden van de OR commissie VGWM. Daleboudt zegt dat deze commissie onderwerpen intern, en met directie kan voorbereiden voor de ORV en OV. De OR heeft extra bevoegdheden vanwege de Arbeidsomstandighedenwet, waarin de ORcVGWM de linking pin is. Hobbelman voegt hieraan toe, dat in de commissievergaderingen met directie P&O veel vragen kunnen worden beantwoord, ter voorkoming dat dezelfde vragen in de OV worden gesteld. Hoogwater merkt op dat er voorheen overzichten naar de OR werden gestuurd over visitaties en accreditaties, en vraagt of dit weer kan worden opgestart. Sluiting Daleboudt bedankt iedereen voor zijn en haar bijdrage en sluit de vergadering om 15:40. 5/5

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Actie door 1 Opening en mededelingen De heer Doorn opent de vergadering van de commissie F.B.A. om 21.30 uur en heet iedereen welkom.

Actie door 1 Opening en mededelingen De heer Doorn opent de vergadering van de commissie F.B.A. om 21.30 uur en heet iedereen welkom. Besprekingsverslag commissie Financiële en Bestuurlijke Aangelegenheden 31201 Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 3. Vaststelling langetermijnagenda. 4. Vaststelling notulen

Nadere informatie