Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A"

Transcriptie

1 Ons kenmerk B. Sewnandan, ambtelijk secretaris Telefoon/fax +31 (0) /+31 (0) Onderwerp OR /Verslag 139 e ORV dd Contactpersoon Ondernemingsraad TU Delft Aan de OR-leden Vastgesteld 15 februari 2006 Bezoek Julianalaan 132/Zuidplantsoen 2 A 2628 BL Delft Correspondentie Postbus AA Delft 10 Aanwezig: Afwezig: Toehoorders: M.R. Beheshti, V.P.M. van Croonenburg, C. Daleboudt (voorzitter), J.P.R.B. Daudt, E. Frijters, J. van de Graaff, D. Heersma (v.a. 14:30), G.J. Hobbelman (v.a. 14:20), J.G. Holierhoek, D.A. Hoogwater, A. van der Hulst, E. Louw, A. Mac Gillavry, A. Romeijn, L. Roos, B. Sewnandan (ambtelijk secretaris, verslag), B. Stuivenberg. J.H. Baggen, S. Dijkstra, T.I.M. Ettema, E.A.J. van der Heijden, A.M. Hoogstrate, C. Kraaikamp, M.S.J. Lindt C.J.C. Kohlmann-van Noord. 20 OR Opening (14:04) Daleboudt opent de vergadering OR OR OR OR OR Spreekrecht toehoorders Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. Mededelingen en postlijst De postlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Daleboudt doet de volgende mededelingen: Dijkstra is voor vier weken met vakantie. Van der Heijden is per 1 februari voor 2 jaar gedetacheerd bij het Platform Beta Techniek in Den Haag. Huisman is voor de CNV Publieke Zaak de eerstvolgende op de lijst, en volgt Van der Heijden op in de OR vanaf 1 februari. 19 januari heeft het dagelijks bestuur een intake met 2 trainers van SBI Organisatie & Advies (Cozijnsen en Hebly) over de OR scholing, die op 1 en 2 februari plaats vindt. De overlegdata na het zomerreces die zijn rondgestuurd zouden worden vastgesteld hetgeen in houdt dat de OR na de zomer donderdags vergadert. Enkele OR leden geven aan hiermee problemen te hebben en er vindt discussie plaats over de vergaderdata waardoor die wederom niet vastgesteld worden. Daleboudt krijgt het mandaat van de OR om hierover te beslissen. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. Vaststellen verslag ORV138 Sewnandan meldt dat een verbetering is ingekomen, op blz. 3, m.b.t. regel 10 en 11. Deze zinnen worden veranderd in: Van de Graaff betoogt dat als de OR vindt dat het commentaar van de OdC TNW te mager is, er een terugkoppeling met de OdC moet plaatsvinden waarbij duidelijk wordt aangegeven op welke punten het OdC advies verduidelijking en/of uitbreiding behoeft. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld. N.a.v. het verslag informeert Van de Graaff naar de stand van zaken bij Dosimetrie. Daleboudt zegt dat er op 24 januari een OV is gepland van de OdC TNW met de decaan, waar hij bij zal zijn. Daarvoor zal Daleboudt contact opnemen met de vz. van de OdC. Voorbespreking OV75 van 25 januari Interne mobiliteit (advies) Hobbelman meldt uit ORcP&O dat men niet erg positief was t.a.v. de notitie. De notitie moet worden gezien in complete samenhang van het obp beleid, waarin meer zaken aan de orde komen, zoals loopbaanbeleid. Het is daardoor lastig hierover te beslissen. 1/5

2 Pag./van 2/ Dit is gemeld aan de directie P&O, en men vond dit ook lastig. Aan de andere kant zouden we dan als we alle zaken in één keer willen behandelen nog een jaar wachten voordat dit hele pakket gereed is. Het budget zou dan ook onvoldoende zijn om alle doelstellingen in één keer te realiseren. Een deel van de te realiseren doelen wordt bekostigd uit het scholingsbudget. Daarom is ervoor gekozen om niet af te wachten tot er één samenhangend stuk ligt, maar dit in een paar stappen te behandelen. T.a.v. TU Mobiel heeft de commissie gevraagd of de 3 personen (1,5 fte) die daar zijn ingezet voldoende is qua capaciteit, en die is er. Tot nu toe hebben 50 medewerkers zich aangemeld bij TU Mobiel. Zoals het nu beschreven is in de notitie, lijkt men mobiliteit te willen af dwingen, en dit vindt de commissie geen goede zaak. In de toelichting die de directie P&O heeft gegeven is gezegd dat mobiliteit altijd vrijwillig is, maar dit kun je ook anders interpreteren uit de notitie. Er wordt gesteld dat de TUD als organisatie zal verbeteren als de mobiliteit wordt vergroot, maar alleen maar hiermee bezig zijn kan averechts werken. Frijters merkt op dat medewerkers op een duidelijke manier moeten kunnen zien hoe mobiliteit bereikt kan worden. Dit zal in een voorbeeld op de website worden geplaatst. Daleboudt vraagt of de notitie wordt aangepast aan de opmerkingen van de commissie, want dan zouden we hiermee akkoord kunnen gaan. Hoogwater merkt op dat er onvoldoende aandacht is geschonken aan de cultuur die er nu is, dat men het als een soort van verraad ziet als een medewerker mobiel is. Hij wijst ook op de wachtgeldproblematiek die kan ontstaan. Als een medewerker hier recht op heeft, kan dit voor de ontvangende partij belastend zijn. Hier wordt verschillend mee omgegaan bij de faculteiten. Dit mag de mobiliteit niet beïnvloeden. Tenslotte merkt hij op dat leidinggevenden wel van hun medewerkers vragen mobiel te zijn, en dit zelf vaak niet zijn. Hobbelman zegt dat het cultuuraspect voldoende terug komt in de notitie. Spreker wijst er op dat mobiliteit op zich geen doel is, maar een instrument om het doel, de TUD een betere organisatie te maken, te bereiken. Van de Graaff vindt de formulering op blz. 3, punt 5.1, 8 e regel wat merkwaardig. Hij heeft er moeite mee dat leidinggevenden gaan bepalen wie in aanmerking komen voor een extra aansporing tot mobiliteit. Louw zegt dat dit ook het grootste bezwaar is van de commissie, dergelijke dwingende formuleringen komen overal in het stuk voor. Directie P&O heeft toegelicht dat het initiatief bij de werknemer, en niet bij de leidinggevende ligt. Frijters merkt op dat een leidinggevende bezwaar zou kunnen hebben als meer dan één medewerker van zijn afdeling in aanmerking willen komen voor mobiliteit, omdat die afdeling te snel goede werknemers verliest. Om die reden is het goed dat leidinggevenden dit met elkaar bespreken. Daleboudt zegt dat dit toch wel gebeurt, iemand die echt weg wil, houd je niet tegen. Hoogwater zegt dat niet iedereen zal melden dat hij of zij mobiel wij zijn omdat hier verschillend op wordt gereageerd, wat te maken heeft met de cultuur waar hij het al eerder over had. Daleboudt concludeert dat de commissie graag de toelichting van directie P&O verwerkt ziet in de notitie. Woordvoerder tijdens de OV: Louw. Daleboudt zegt dat de andere punten van de agenda zijn afgevoerd, te weten: Businessplan Sport en Cultuur. Dit wordt eerst besproken in de OdC UD, die 27 januari overleg heeft met Rullmann. Evaluatie MUB Er zal gekeken worden of de nieuwe wetgeving tot veranderingen leidt en in hoeverre het evaluatie rapport daar een rol in speelt. OOD De wood heeft 23 januari overleg met Rullmann. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de stand van zaken worden besproken in de OV. T.a.v. dit punt meldt Hoogwater dat sommige beslissingen worden uitgesteld, en een aantal zaken stapelt zich op. Dit is een punt van aandacht. Van Croonenburg wijst op het overzicht obp-wp, waaruit de inhuur van externen erg hoog was in de maanden november-december. Louw merkt op dat er in het Businessplan wordt gesproken over een organisatie ontwikkeling in het kader van de OOD. Het gaat om 8 fte, die al in de OOD zou zijn meegenomen. Deze punten worden door wood meegenomen naar het overleg. Van der Hulst zegt dat duidelijk wordt wie boventallig is, nu de verhuizingen uit het hoofdgebouw plaats vinden. Hij vraagt wat met deze groep gaat gebeuren. 2/5

3 Pag./van 3/ OR Daleboudt zegt dat er is afgesproken dat deze groep geen werkplekken binnen de TUD krijgt, als zij geen tijdelijke taken meer hebben. In het kader van outplacement zullen de boventalligen zich richten op een nieuwe functie. Er komt dus geen nieuwe gang der verdoemden Hoogwater vraagt wie het aanspreekpunt is m.b.t. de boventalligen. Daleboudt zegt dat dit Rullmann is. Hoogwater wil weten hoeveel personen zich hebben gemeld bij de vertrouwenspersoon OOD, en wat is gebeurd met de adviezen die hij heeft afgegeven. Dit wordt het CvB gevraagd. Roos meldt dat het op de werkvloer niet duidelijk is dat er een vertrouwenspersoon is. Daleboudt zegt dat Van Horssen is benoemd, misschien is hierover onvoldoende gepubliceerd. De OR heeft deze persoon voorgedragen als lid van de Plaatsingsadviescommissie tijdens de OOD. Spreker neemt contact op met Van Horssen om te informeren naar de stand van zaken. Frijters zegt dat er ook vertrouwenspersonen binnen de organisatie zijn, en dit heeft misschien de nodige verwarring gegeven. Roos vindt dat hierover beter gecommuniceerd had moeten worden. Hoogwater zegt dat de OR hier ook een functie heeft, ook via zijn OdC s. Van de Graaff merkt op dat de Algemene gang van zaken ook is afgevoerd. Daleboudt meldt dat dit nogmaals is uitgesteld naar februari in verband met de afwezigheid van de Raad van Toezicht. Hij vindt dit buitengewoon slecht, en zal dit in de OV aankaarten. Ook tijdens de Dies was de RvT slecht vertegenwoordigd, hetgeen erg jammer was, gezien het programma. Rapportage OR commissies, OdC s en werkgroepen Er liggen vier voorgenomen en voor: Voorgenomen tot benoeming OR leden in OdC s Aan dit voorgenomen wordt een regel toegevoegd: tot aan het aantreden van de nieuw gekozen Onderdeelcommissies Hoogwater merkt op dat hij geen OR vertegenwoordiger kan zijn in de OdC TNW, omdat hij een gekozen OdC lid is. Deze regel wordt geschrapt, en aan de OdC TNW wordt ge- vraagd haar voorkeur uit te spreken over een OR vertegenwoordiger. Het aangepaste en aangenomen luidt als volgt: OR kennis genomen hebbend van het voorstel ten aanzien van de vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad in de Onderdeelcomissies, luidend: Ir. G.J. Hobbelman (Gerrie) OdC Bk CNV Publieke Zaak Dr.ir. M.R. Beheshti (Reza) OdC CiTG ABVAKABO FNV Dr.ir. A.M. Hoogstrate (André) OdC EWI Mw. B.H. Heersma (Dineke) OdC LR A. van der Hulst (Arjan) OdC OCP Dr.ir. J. van de Graaff (Jan) OdC TBM Dr.ir. J.H. Baggen (John) OdC OTB ABVAKABO FNV Dr. S. Dijkstra (Sjoerd) OdC UD gelet op de door de OdC s uitgesproken voorkeuren, om tot aan het aantreden van de nieuw gekozen Onderdeelcommissies, de vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad in de Onderdeelcommissies te regelen door deze leden conform het voorstel te benoemen. Voorgenomen tot benoeming OR werkgroepen: aangenomen. OR a kennis genomen hebbend van het voorstel te benoemen in de werkgroep OOD (wood) van de Ondernemingsraad de navolgende leden: Mw. Dr. J.P.R.B. Daudt (Joanna) Dr. S. Dijkstra (Sjoerd) Ir. G.J. Hobbelman (Gerrie) CNV Publieke Zaak Mw. Ing. M.S.J. Lindt (Myranda) ABVAKABO FNV de werkgroep OOD conform het voorstel te benoemen. 3/5

4 Pag./van 4/ Ter vergadering stelt Daudt zich ook kandidaat voor deze werkgroep. OR b kennis genomen hebbend van het voorstel te benoemen in het R&O cyclus team (R&Ot) van de Ondernemingsraad de navolgende leden: Dr. M. Blaauw (Menno) Mw. Dr. J.P.R.B. Daudt (Joanna) Dr.ir. J. van de Graaff (Jan) Dr. E. Louw (Erik) Dr. U. Hanefeld (Ulf) dit team conform het voorstel te benoemen. OR c kennis genomen hebbend van het voorstel te benoemen in de 3 TU Medezeggenschapsraden de navolgende leden: C. Daleboudt (Kees) ABVA KABO FNV Dr. C. Kraaikamp (Cor) deze leden conform het voorstel te benoemen. Voorgenomen tot vaststellen data OdC verkiezingen: aangenomen. OR , Gelet op het OR van 23 maart 2005, 1. De zittingsperiode van de Onderdeelcommissies met een periode van minimaal 3 tot maximaal 6 maanden te verlengen, 2. Verkiezingen te houden ter verkiezing van de Onderdeelcommissies in de periode tussen 22 februari en 22 mei 2006, Op voorstel van de OR commissie Reglementen en Werkwijzen, Besluit: 3. Verkiezingen te houden ter verkiezing van de leden van de Onderdeelcommissies op woensdag 17 en donderdag 18 mei 2006, 4. De uitvoering van deze verkiezingen wordt opgedragen aan de vaste OR commissie Reglementen en Werkwijzen. Voorgenomen tot benoeming leden in OdC L&R: aangenomen. OR , Overwegende, - dat de OdC L&R onderbemenst is geraakt, - de heren Duijndam, Lindenburg, Schrama en Slingerland te kennen hebben gegeven in die OdC zitting te willen nemen, - de OR volgens het OdC reglement art 18 lid 6 in de vacature dient te voorzien, Op voorstel van de OR commissie Reglementen en Werkwijzen, Besluit: P.J. Duijndam (Peter) Ing. H. Lindenburg (Henk) Dr.ir. E.J.O. Schrama (Ernst) Ir. R. Slingerland (Ronald) Deze medewerkers te benoemen als lid van de OdC L&R voor de duur van de zittingstermijn van de huidige OdC. Hobbelman meldt uit ORcP&O dat de volgende vergaderingen pas in februari zijn. Van der Hulst meldt uit ORcPR dat er een lijst is rondgegaan naar de OR, waarin de inhoud van de website wordt weergegeven. Er zijn geen aanvullingen op de lijst gekomen, en omdat ter vergadering blijkt dat er geen bel ging rinkelen bij OR leden, is het verzoek om hier nog even naar te kijken. Spreker meldt vervolgens dat de website wordt omgezet naar het Content Management Systeem (CMS) waar ook de TUD website op zit. Hoe eerder suggesties binnen zijn des te sneller kunnen die worden meegenomen in de vormgeving van de OR website. 4/5

5 Pag./van 5/ OR OR Rondvraag en w.v.t.k.k. Daleboudt verzoekt de raadsleden om vragen voor de rondvraag in de OV van te voren te melden bij het OR secretariaat, zodat het CvB hier snel op kan reageren. Anders komt het antwoord een maand later in het volgend overleg. Beheshti vraagt uit ORcO&O naar de gevolgen van de onderzoeksvisitaties, voor met name de groepen die niet zo scoren. Dit wordt in de OV voorgelegd aan het CvB. Mac Gillavry informeert naar de bevoegdheden van de OR commissie VGWM. Daleboudt zegt dat deze commissie onderwerpen intern, en met directie kan voorbereiden voor de ORV en OV. De OR heeft extra bevoegdheden vanwege de Arbeidsomstandighedenwet, waarin de ORcVGWM de linking pin is. Hobbelman voegt hieraan toe, dat in de commissievergaderingen met directie P&O veel vragen kunnen worden beantwoord, ter voorkoming dat dezelfde vragen in de OV worden gesteld. Hoogwater merkt op dat er voorheen overzichten naar de OR werden gestuurd over visitaties en accreditaties, en vraagt of dit weer kan worden opgestart. Sluiting Daleboudt bedankt iedereen voor zijn en haar bijdrage en sluit de vergadering om 15:40. 5/5

Vastgesteld 14 september 2006

Vastgesteld 14 september 2006 Ons kenmerk B. Sewnandan, ambtelijk secretaris Ondernemingsraad Telefoon/fax +31 (0)15 27 84426/+31 (0)15 27 87042 E-mail or@tudelft.nl Onderwerp OR147 5 1/Verslag 146 e ORV d.d. 21 06 06 Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 134/Zuidplantsoen 2 A

Aan de OR-leden Bezoek Julianalaan 134/Zuidplantsoen 2 A Ons kenmerk B. Sewnandan, ambtelijk secretaris Ondernemingsraad Telefoon/fax +31 (0)15 27 84426/+31 (0)15 27 87042 E-mail or@tudelft.nl Onderwerp OR148 5 1/Verslag 147 e ORV d.d. 14 09 06 Contactpersoon

Nadere informatie

OR Opening (9.40) Daleboudt opent de OR vergadering als het quorum bereikt is met een kleine vertraging en heet iedereen hartelijk welkom.

OR Opening (9.40) Daleboudt opent de OR vergadering als het quorum bereikt is met een kleine vertraging en heet iedereen hartelijk welkom. Ons kenmerk S. Dijkstra, secretaris Ondernemingsraad Telefoon/fax +31 (0)15 27 84426/+31 (0)15 27 87042 E-mail or@tudelft.nl Onderwerp OR153 5 1/Verslag 152 e ORV d.d. 8 02 07 Contactpersoon Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verslag 80 e OR-overlegvergadering op donderdag 19 oktober 2006

Verslag 80 e OR-overlegvergadering op donderdag 19 oktober 2006 Datum 20 oktober 06 Maarten Greven Afzender Telefoon/fax +31 (0)15 27 83846 E-mail m.greven@tudelft.nl Betreft Verslag OV 80 op 19 oktober 2006 06.OR/298 Verslag 80 e OR-overlegvergadering op donderdag

Nadere informatie

Bezoek Mekelweg 4 2628 CD Delft Correspondentie Vastgesteld d.d. 03/07/2008 Postbus 5031 2600 GA Delft

Bezoek Mekelweg 4 2628 CD Delft Correspondentie Vastgesteld d.d. 03/07/2008 Postbus 5031 2600 GA Delft S. Dijkstra Telefoon +31 (0)15 27 84426 or@tudelft.nl Ons kenmerk Contactpersoon E-mail Onderwerp OR169 5 2/Verslag 168 e ORV d.d. 12 juni 2008 Aan de OR-leden Ondernemingsraad TU Delft Bezoek Mekelweg

Nadere informatie

06.OR/254. Verslag 79 e OR overlegvergadering op woensdag 28 juni 2006. College van Bestuur. Directies UD

06.OR/254. Verslag 79 e OR overlegvergadering op woensdag 28 juni 2006. College van Bestuur. Directies UD Afzender Caroline Kohlmann-van Noord Telefoon/fax +31 (0)15 27 85847 E-mail c.j.c.kohlmann-vannoord@tudelft.nl Betreft Verslag OV79 op 28 juni 2006 06.OR/254 Technische Universiteit Delft Verslag 79 e

Nadere informatie

Verslag 96 e OR-overlegvergadering op donderdag 12 februari 2009

Verslag 96 e OR-overlegvergadering op donderdag 12 februari 2009 Afzender Caroline Kohlmann Telefoon/fax +31 (0)15 27 85847 E-mail c.j.c.kohlmann-vannoord@tudelft.nl Betreft Verslag OV 96 d.d. 12 februari 2009 09.OR/073 Verslag 96 e OR-overlegvergadering op donderdag

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Verslag van de 270 ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op woensdag 22 januari 2014 in Vleugel 100

Verslag van de 270 ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op woensdag 22 januari 2014 in Vleugel 100 Datum: 7 februari 2014 Kenmerk: LO-2014-241 Verslag van de 270 ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op woensdag 22 januari 2014 in Vleugel 100 Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Gasten Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (ag.pt. 3), ir. W.J.S.M. van Wezenbeek (ag.pt. 4), ir. M.N.A.J. Vogt (ag.pt. 5)

Gasten Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (ag.pt. 3), ir. W.J.S.M. van Wezenbeek (ag.pt. 4), ir. M.N.A.J. Vogt (ag.pt. 5) Datum 2 april 2012 Afzender Caroline Kohlmann Telefoon +31 (0)15 27 85847 E-mail c.j.c.kohlmann-vannoord@tudelft.nl Betreft Verslag OV 126 d.d. 15 maart 2012 Technische Universiteit Delft Verslag 126 e

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld.

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent om uur de vergadering, de agenda wordt vastgesteld. E.U.R.O.P.A. Verslag van de 327ste vergadering van het EUROPA d.d. 1 mei 2017 vanaf 14.00 uur, in vergaderzaal AT-15, complex Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. Aanwezig: Afwezig: dhr. B.J.H.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189.

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189. LOGA C.'olk-gi' voor Ai-1-.i-idszakcn/VNG Brief aan de leden Landelijk Overleg...,, u,..., T.a.v. het college en de raad Gemeentelijke,,,, Arbeidsvoorwaarden i" '\ V CNV 1'uhliekt /aak CMIIT informatiecentrum

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw.

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College

Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College 2016 2017 1. INLEIDING In een activiteitenplan beschrijft de Medezeggenschapsraad (MR) welke activiteiten hij wil uitvoeren binnen de kaders

Nadere informatie

Basisschool LeerRijk Notulen

Basisschool LeerRijk Notulen Basisschool LeerRijk Notulen 17.01.2017 MR Basisschool Leerrijk Ger Vranken Paula Verstappen Ans Schatorje Chantal Janssen Esther Smits Monique Debeij Anke Biesmans Oudergeleding - afwezig: ziek Oudergeleding

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Selectiecommissie. Regelement 2015

Selectiecommissie. Regelement 2015 Selectiecommissie Regelement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door de RVC op: 10 april 2015 Inhoud 1. Inleiding en definities... 3 2. Vaststelling van het reglement... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris Notulen Mr vergadering maandag 12 juni 2017 Aanwezig: Marleen Goumans (vz), Daphne Sprenkling (dir.), Elles Scholtes (MT lid), Angelica van Winden (secr.), Diane van Deutekom, Mascha van der Wilk, Cindy

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Notulen MR-vergadering Datum: maandag 20 april 2015 Tijdstip: 18.15 uur - 20.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek Aanwezig: Kees Spee (KS), Alies Hendriksen (AH), Geertje van de Brink (GB) en

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 13 APRIL 2017

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 13 APRIL 2017 NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 13 APRIL 2017 Aanwezig: Afwezig: Judith Aust, Igor Martin, Marijke Janssen (Voorzitter) Ester den Otter, Martin Romeijn, Kees Verspaandonk, Hannie Roosen (Notulist), Marie-Thérèse

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

1 Opening en spreuk 2 a b c d

1 Opening en spreuk 2 a b c d Notulen M.R. Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland Datum: 10 februari 2010, locatie Marecollege te Leiden. Aanwezig: Leden: Roelof Jan Veldkamp, Eelke van Dijken, Sturmy Rommens (voorzitter), Arie

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

1. Opening en agenda 27 november 2014 PB opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van MW, LS en BvS.

1. Opening en agenda 27 november 2014 PB opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van MW, LS en BvS. GMR-vergadering 27 november 2014 Aanwezig: Afwezig: Wubbo J. Wever (CvB), Patrick Bosman (voorzitter), Tine van Caspel, Chantal van Schuppen, Ruth Ubbink, Sake Timmermans, Mieneke Wobbes (P&O), Louis Seuntjens,

Nadere informatie

BOE opent om uur de vergadering en heet allen welkom.

BOE opent om uur de vergadering en heet allen welkom. Notulen MR vergadering 21 mei 2014 Aanwezig: Bert Boelens (vz), Bart van Riessen, Harm Denissen, Hanneke de Jong, Carl Matser (notulist), Mark Dijksma, Marjan Hofstede, Jonathan van Dongen, Mark Eggink,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

Conferentie Technische Universiteit Delft: Vernieuwing medezeggenschap 1 oktober 2012, Lijm&Cultuur.

Conferentie Technische Universiteit Delft: Vernieuwing medezeggenschap 1 oktober 2012, Lijm&Cultuur. Conferentie Technische Universiteit Delft: Vernieuwing medezeggenschap 1 oktober 2012, Lijm&Cultuur. Dagvoorzitter: Isaäk Mol Overige begeleiders: Tineke Visser, Lydia Schippers (allen CAOP) Opbrengsten

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Op 23 september 2014 heeft de beheerder UD de OdC UD het plan Organisatieontwikkeling Fondswerving TU Delft d.d. 10.09.2014

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Voorlopig reglement leerling-raad

Voorlopig reglement leerling-raad Voorlopig reglement leerling-raad d.d. 13 februari 2006 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Doelstelling 6. Taken 7. Financiën 8. Samenstelling en verkiezing

Nadere informatie

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883 Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Aanwezig: Maurice Driessens (Directie) Geert van den Eertwegh (PMR) Jacqueline Goedegebure

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Algemeen - De MR van de Driesprong bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten

Nadere informatie

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Aanwezig: Adrie de Meijer, Edwin Mathijssen, Geert Steenhof, Hèlen Herijgers, Kirsten van Engelen, Maaike Mayer, Kees Frijters, Marieke Koreman Afwezig: Mandy vd Ree,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering om 13.10 uur en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering om 13.10 uur en heet de aanwezigen welkom. ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 112 e overlegvergadering, gehouden op 19 maart 2009 Aanwezig: Miedema(voorzitter), (secretaris), Waas, Haagsma, van Dijk, Boersma, Emmerik, Geerlofs, Guffens,

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR-besluit OR 27.7.1 d.d. 31-03-1999 Gewijzigd bij OR-besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR-besluit OR 109.7.1 d.d. 17-03-2004 Gewijzigd bij OR-besluit OR 140.8.2 d.d. 15-02-2006

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 9maart 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Frits Hoff(directeur), Ton Vromen

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN Datum : dinsdag 01 november 2011 Aanwezig: Bart Reijneveld/Jeannette Kapteijn/ Sanneke Vos/ Eveline Luiten/Caroline Knoester/

Nadere informatie

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 Aanwezig: Woudstra (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris), Waas, Böttger, Boersma, Geerlofs, Guffens,

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN

VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN Artikel 1 1. Er is een Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Hoogeveen. 2. De CRO bestaat uit een voorzitter en de volgende leden: -

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer

Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenstelling oudercommissie 3 Overlegcyclus 4 Werkgroepen 4.1. Pedagogische kwaliteit 4.2.

Nadere informatie

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren,

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren, GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 18 mei 2016 Dames en heren, Het is niet mijn gewoonte, maar dit keer moet ik jullie een nagekomen agendapunt doen toekomen. Onze RvT is wederom toe aan een

Nadere informatie

Kandidatenraad Regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Kandidatenraad Regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Kandidatenraad Regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Concept-verslag vergadering Aanwezig: Hans Hautvast (voorzitter); Dinie Hendriks (secretaris/penningmeester/berg en Dal) ; Jos Bax (Heumen); Harry

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

Verslag dorpsmadsvergadering

Verslag dorpsmadsvergadering gemeente Eindhoven Dorpsraod Acht Gebiedsontvrikkeling, Stadsdeelteams Behandeld door J. Franssen Telefoon (o4o) 238 83 45 Verzenddatum 3 november aoto Verslag dorpsmadsvergadering Betreft: openbare vergadering

Nadere informatie

jaarverslag 2014 gezamenlijke vakbonden

jaarverslag 2014 gezamenlijke vakbonden jaarverslag 2014 gezamenlijke vakbonden Lokaal Overleg Voorzitter: College van Bestuur (portefeuillehouder personeel) De vier vakbonden maken in dit overleg met het College van Bestuur afspraken over arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-03-2014 Tijd: 19.32 uur 21.21 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-03-2014 Tijd: 19.32 uur 21.21 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-03-2014 Tijd: 19.32 uur 21.21 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie