1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie"

Transcriptie

1 1.9 Direct costing Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als productkosten aan de producten/orders worden toegerekend. De constante kosten worden rechtstreeks als periodekosten overgeboekt naar de resultatenrekening. Uiteindelijk tellen de constante kosten mee maar ze zijn niet zichtbaar in de kostprijscalculatie. De achterliggende gedachte hierbij is dat op korte termijn het bedrijfsresultaat met name afhankelijk is van de beheersbare variabele kosten. Deze variabele kosten worden productkosten genoemd omdat deze kosten voor elk product dat wordt vervaardigd nodig zijn. De constante kosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar en kunnen dan ook buiten beschouwing blijven. Deze constante kosten hebben betrekking op de normale bezetting. Bezettingsresultaten zijn bij direct costing dan ook niet meer van toepassing bij kostprijscalculatie Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie In het boek basiskennis bedrijfseconomie hebben we de integrale kostprijs berekend met de formule Constante kosten Variabele kosten C V Kp = = Normale bezetting Werkelijke bezetting N W Integrale kostencalculatie noemen we ook wel full costing. Zoals we in de vorige paragraaf zagen, blijven de constante kosten bij direct costing buiten beschouwing, We berekenen de kostprijs in onderstaand voorbeeld zowel met de methode van integrale kostencalculatie als met de direct costingcalculatie. De verschillen worden op deze wijze geïllustreerd. Voorbeeld Onderneming Leeuw fabriceert het product Alfa. De constante kosten bedragen ,-. De variabele kosten zijn als volgt opgebouwd: Grondstoffen 1,80 Arbeid - 1,50 Overig - 0,70 Totaal 4,00 De normale productie bedraagt stuks. Bereken: a. De integrale kostprijs b. Bereken de kosten per stuk volgens direct costing. Uitwerking:

2 a. b. Integrale kostprijs Direct costing Variabele kosten 4,00 4,00 Constante kosten ,- / ,00 Totale kosten per product 9,00 4, Verschillen tussen winstberekening volgens direct costing en full costing Er is niet alleen een verschil tussen direct costing- en integrale kostencalculatie maar ook bij de winstberekening ontstaat er een verschil. Aan de hand van een voorbeeld zetten we beide methoden van winstberekening uiteen en analyseren het verschil. Onderneming Jutten BV te Den Helder heeft over 2010 de volgende gegevens verzameld: - Normale bezetting: eenheden - Werkelijke bezetting en productie: stuks - Constante kosten: ,- - Proportioneel variabele kosten: 6,- per eenheid product - Afzet: eenheden - Verkoopprijs per eenheid: 25,- - De beginvoorraad is ninil. Gevraagd: a. Geef de winstberekening volgens direct costing b. Geef de winstverdeling volgens full costing c. Analyseer het verschil tussen de winstberekening volgens direct costing en full costing. Uitwerking: a. Direct Costing Opbrengst verkopen: x 25,- = ,- Variabele kosten x 6,- = ,- Brutowinst= bijdrage ter dekking van de constante kosten ,- Constante kosten ,- Winst ,- De resultatenrekening geeft het volgende beeld: V Resultatenrekening W Constante kosten Opbrengst verkopen Winstsaldo Variabele kosten Brutowinst We zien dat volgens de direct costingmethode de constante kosten direct ten laste komen van het resultaat. Volgens de D.C.-methode hebben deze kosten betrekking op de periode en niet worden beïnvloed door de productie. De hoeveelheid

3 eenheden die wordt afgezet, dient minimaal dusdanig hoog te zijn dat deze voldoende is om de variabele kosten (productkosten) te dekken. De voorraad bedraagt: = stuks. Deze worden op de balans gewaardeerd tegen 6,-. De waarde van de voorraad op is derhalve ,- b. Constante kosten per stuk: ,- / = 7,- Variabele kosten per stuk: - 6,- Integrale kostprijs 13,- Opbrengst verkopen: x 25,- = ,- Kostprijs verkopen: x 13,- = ,- Brutowinst ,- Bezettingsresultaat: ( ) x 7,- = ,- Brutowinst ,= De resultatenrekening geeft het volgende beeld: V Resultatenrekening W Negatief bezettingsresultaat Brutowinst Winstsaldo c. Winstsaldo volgens full costing ,- Winstsaldo volgens direct costing ,- Verschil ,- Dit verschil vormt het bedrag waarvoor de voorraad gereed product bij full costing hoger wordt gewaardeerd dan bij direct costing. Bij full costing wordt het bezettingsverlies, groot ,- geactiveerd op de balans hetgeen betekent dat de resultatenrekening met dit bedrag wordt ontlast. We kunnen ook als volgt dit verschil weergegeven: C Voorraadmutatie x -- = x = ,-- N

4 1.9.4 Verschillen tussen direct costing en full costing bij handelsondernemingen Bij handelsbedrijven wordt in vergelijking met productiebedrijven slechts handel gedreven in 1 product. Ook hier illustreren we de verschillen tussen direct costing en full costing. We gebruiken daarbij de term dekkingsbijdrage: de bijdrage voor de dekking van de constante kosten. De dekkingsbijdrage wordt ook wel de contributiemarge genoemd. In paragraaf 5.4 komen we uitgebreider op deze termen terug. Gegevens groothandelsbedrijfbedrijf Maasheem te Delfzijl over 2010: Constante inkoopkosten ,- Variabele verkoopkosten 8,- per eenheid Constante verkoopkosten ,- Variabele verkoopkosten 2,- Normale inkoop eenheden Normale verkoop eenheden Inkopen eenheden Verkopen eenheden Verkoopprijs 20,- De variabele kosten zijn proportioneel variabel a. Bereken de winst bij full costing. b. Bereken de winst bij direct costing. Uitwerking: Variabele kosten: 8,- + 2,- = 10,- Vaste kosten: / / = 1,50 + 2,- = - 3,50 Kostprijs 13,50 a. en b. Full costing Direct costing Opbrengst verkopen: x 20 = , ,- Kostprijs verkopen: x 13,50= ,- Variabele kosten: x ,- Brutowinst ,- Dekkingsbijdrage (voor CK) ,- Bezettingsresultaat: Constante kosten: Inkoopkosten Inkoopkosten ,- ( ) x 1,50 = ,- Verkoopkosten ,- Verkoopkosten: Totale constante kosten ,- ( ) x 2, ,- Winst , ,- Het verschil in winst wordt als volgt veroorzaakt: Voorraadtoename: constante inkoopkosten ( ) x = x 1,50 = ,- Normale inkoop

5 1.9.5 Differentiële kostencalculatie Bij de kostencalculatie kan een onderneming uitgaan van de integrale en van de differentiële kostenbeschouwing. Bij de differentiële kostencalculatie wordt berekend wat de extra kosten zijn die verbonden zijn aan een extra order of een extra aantal te produceren eenheden. De extra kosten noemen we differentiële kosten. Voor het bepalen van de differentiële kosten kan men gebruik maken van de formule toename van de totale kosten toename van de productie Indien de toename van het aantal te produceren eenheden gering is, betekent dit dat de variabele kosten toenemen en dat de totale constante kosten gelijk blijven. Het is ook mogelijk dat de constante kosten toenemen. Dit zal het geval zijn dat de toename van het aantal te produceren eenheden tot gevolg heeft dat de reeds aanwezige productiemiddelen niet toereikend zijn. Is de toevoeging aan het productiekwantum gering dan spreken we bij toepassing van bovenstaande formule van marginale kosten. Deze marginale kosten bespreken we uitgebreid in paragraaf Bij basiskennis bedrijfseconomie hebben we geleerd dat we drie soorten variabele kosten kunnen onderscheiden, te weten, proportioneel-, degressief- en progressief variabele kosten. Bijna alle variabele kosten hebben in de aanvang een degressief verloop. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de uitbreiding van de productieomvang ook de grondstofkosten minder dan evenredig toenemen t.g.v. kwantumkorting. We illustreren de differentiële kosten aan de hand van twee voorbeelden. Voorbeeld Onderneming Alofs te Arnhem produceert en verkoopt artikel HUB. De verkoopprijs is als volgt samengesteld Constante kosten 12,50 Variabele kosten - 7,50 Kostprijs 20,- Winst 30% - 6,- Verkoopprijs 26,- Gevraagd Wat zijn de differentiële kosten van artikel HUB? De differentiële kosten zijn gelijk aan de variabele kosten, groot 7,50. Deze prijs noemen we ook wel de grensprijs. Mocht de onderneming het artikel HUB aanbieden beneden 7,50 dan lijdt ze verlies.

6 Voorbeeld Onderneming Educatie BV te Venray produceert artikel LAE en artikel HIN. Men gebruikt voor de productie machine PAT2009. Voor de productie van artikel LAE is nodig: 20 kg grondstof 5 manuren 5 machine uren. Voor artikel HIN is nodig: 10 kg grondstof 5 manuren 4 machine-uren De grondstofprijs bedraagt 10,-. Elk manuuur kost 30,-. Elk machine-uur heeft een prijs van 36,-. Er zijn 2 arbeidskrachten werkzaam die beiden een contract hebben van 30 uur per week. Bij het bepalen van het manuurtarief is er van uitgegaan dat deze 60 uren geheel productief kunnen worden gemaakt. Bij de bepaling van machine-uurtarief is men uitgegaan van 54 productieve uren van machine PAT2009. Het optimaal gebruiken van de machine PAT2009 is mogelijk door een productiecombinatie van de producten LAE en HIN. Gevraagd: a. Bereken de integrale kostprijs van product LAE en HIN b. Bereken de differentiële kosten per product LAE en HIN. Uitwerking a. Om zowel de 60 manuren als de 54 machine-uren in zijn gehele omvang productief te kunnen maken is de volgende mix van producten LAE en HIN nodig: Manuren machine-uren 6 producten LAE producten HIN We kunnen dan op basis hiervan de integrale kostprijs vaststellen van product LAE en HIN: Product LAE Product HIN 20 kg grondstof x 10,- = 200,- 10 kg grondstof x 10,- = 100,- 5 manuren x 30,- = - 150,- 5 manuren x 30,- = - 150,- 5 machine-uren x 36, ,- 4 machine-uren x 36, ,- Kostprijs 530,- Kostprijs 396,- b. Bij de differentiële kosten gaan we uit van een toename van de integrale kostprijs bij een meerproductie van 1 eenheid. 1 eenheid extra kost bij product LAE: 200,- 1 eenheid extra kost bij product HIN: 100,-

7 1.9.6 Incidentele orders Het is mogelijk dat een onderneming een eenmalige order krijgt buiten haar afzetgebied. We spreken in dit geval van een incidentele order. Bij een incidentele order mag de verkoopprijs lager liggen dan de gebruikelijke verkoopprijs. We zullen een incidentele order toelichten met een voorbeeld. Voorbeeld Onderneming Tonnaer BV heeft de verkoopprijs van product GPO als volgt vastgesteld: Constante kosten 25,- Variabele kosten - 15,- Kostprijs 40,- Winst 25% - 10,- Verkoopprijs 50,- Een bevriende relatie uit Nieuw Zeeland wil aan het einde van het boekjaar eenmalig artikelen GPO afnemen tegen een prijs van 17,- De normale afzet is al gerealiseerd. Tonnaer BV kan de order uitvoeren met de bestaande capaciteit. De kosten door overwerk bedragen 40 uur a 50,- Gevraagd a. Wat is de grensprijs voor artikel GPO? b. Bepaal het resultaat dat onderneming Tonnaer maakt als ze deze order accepteert. a. De grensprijs is 15,-. (variabele kosten) b. Opbrengst incidentele order: x 17, ,- Kosten incidentele order: x 15, , ,- Extra kosten door overwerk 40 x 50, ,- Winst incidentele order 2.000,- De kosten van deze order worden gevormd door de variabele kosten omdat de onderneming de normale afzet/productie heeft gerealiseerd en er dus geen onderbezetting is en er dus ook geen onderbezettingsverlies ontstaat. De constante kosten zijn gedekt. Alles wat boven de grensprijs wordt afgezet betekent extra winst. Mochten de extra kosten van overwerk groter zijn dan 4.000,- dan kan Tonnaer BV overwegen om de order niet te accepteren.

8 1.9.7 Marginale ontvangsten en marginale kosten In paragraaf is het begrip marginale kosten kort aan de orde geweest. We zijn daar ervan uit gegaan dat de variabele kosten toenemen en dat de totale constante kosten gelijk blijven bij een extra order. Het is ook mogelijk dat de constante kosten toenemen. Dit zal het geval zijn als de toename van het aantal te produceren eenheden tot gevolg heeft dat de reeds aanwezige productiemiddelen niet toereikend zijn. De marginale kosten zijn de kosten die 1 extra product met zich mee brengt. We illustreren het verloop van de marginale kosten in onderstaand voorbeeld. Voorbeeld Een onderneming verkoopt eerst 2 eenheden voor 32,-. Men slaagt erin door prijsverlaging 3 producten te verkopen voor 28,-. De marginale ontvangsten zijn dan 1 x 28 2 x 4 = 20. ( of 64-28). De derde eenheid brengt immers 28,- op en de eerste twee eenheden brengen voortaan 4,- op. De totale ontvangsten zijn toegenomen met 20,- (2 x 32 wordt 3 x 28). Productie Prijs per stuk Totale ontvangsten (TO) Marginale ontvangsten Productie Constante Variabele Totale kosten Marginale Totale Resultaat /afzet kosten kosten kosten kosten Ontv. TO TK Het beste resultaat wordt behaald bij een verkoop van 3 c.q. 4 stuks Omdat men een groot zo groot marktaandeel wenst zal men kiezen om de 4 e eenheid ook te produceren. De marginale opbrengst is de opbrengst die 1 extra product met zich mee brengt. De marginale opbrengst is gelijk aan de verkoopprijs. De winst is maximaal als de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengst. Immers de winst neemt toe als de opbrengst van 1 extra verkocht product hoger is dan de extra kosten die dit extra product met zich meebrengt. Bij een hogere afzet is het mogelijk (ook in bovenstaand voorbeeld) dat de marginale kosten hoger zijn dan de marginale opbrengst en zou het produceren van 1 extra product verlies opleveren.

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden

Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden CA 1.6-1 CA 1.6 Make-or-Buy beslissingen, zelf doen of uitbesteden Doel We spreken van uitbesteding als resultaat van een make or buy-beslissing indien

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Prof. dr. J. Hinloopen Dr. A. R. Soetevent December 2006 U I T T R E K S E L De nu volgende tekst is een uittreksel uit het boek Experimenten

Nadere informatie

IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken

IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken Nieuwe administratieve richtlijnen IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken De Amerikaanse Financial Accounting Standard Board (FASB) kwam eind jaren negentig met een nieuwe instructie,

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren?

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Op grond van de principes van eerlijkheid en transparantie van toetsing mogen kandidaten verwachten dat het examen waarvoor ze opgaan gelijkwaardig

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK 1. Inleiding De Belastingdienst en de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en FME CWM hebben onderzocht welke uitwerking van artikel 3.29b Wet IB 2001

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Eindrapport Cebeon, 5 april 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding, doel en vragen onderzoek... 3 1.2 Medewerking GGD en en gemeenten...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

1. METHODOLOGIE. 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers. in de nationale rekeningen 3. 1.1.1 Inleiding

1. METHODOLOGIE. 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers. in de nationale rekeningen 3. 1.1.1 Inleiding Integrale versie 1. METHODOLOGIE 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers in de nationale rekeningen 1.1.1 Inleiding De werkgelegenheidsstatistieken die in de nationale rekeningen zijn vervat,

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie