PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)"

Transcriptie

1 PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd.

2 Opgave I Handelsonderneming Loorbach bv in Almere beschikt over de volgende overzichten (x 1.000). Balansen Vaste activa Eigen vermogen Gebouw Aandelenkapitaal Inventaris Agio Lening u/g Winstreserve Vlottende activa Voorzieningen Voorraden Onderhoudsvoorziening Debiteuren Vreemd vermogen lang Vooruitbetaalde verkoopkosten % Onderhandse lening Liquide middelen Vreemd vermogen kort Crediteuren Te betalen venn.belasting Te betalen dividend 75 * 70 ** Te betalen algemene kosten * Inclusief voorgesteld dividend over 2012; in het jaar daarna vastgesteld. ** Inclusief voorgesteld dividend over 2011; in het jaar daarna vastgesteld. Proefexamen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 1/7

3 Winst-en-verliesrekening over 2012 Netto-omzet Inkoopprijs van de omzet Resultaatverkoop inventaris 10 * Personeelskosten 180 Afschrijvingskosten gebouw 30 Afschrijvingskosten inventaris 80 Dotatie onderhoudsvoorziening 20 Verkoopkosten 130 Algemene kosten 32 Som van de kosten 472 Rentebaten 6 Rentekosten 24 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 300 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 75 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 225 ** * De verkochte inventaris had een boekwaarde van ** De voorgestelde winstverdeling is: dividend winstreservering Alle in- en verkopen van handelsgoederen vinden plaats op rekening. De verkochte inventaris is contant afgerekend. 1. Stel voor handelsonderneming Loorbach bv het kasstroomoverzicht over 2012 samen. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE 1. Bij de opstelling moeten de volgende drie kasstromen worden onderscheiden: operationele kasstromen; investeringskasstromen; financieringskasstromen. Proefexamen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 2/7

4 Opgave II Hieronder is van Koopmans bv de saldibalans per 31 december 2012 gegeven. Nr. Rekening Debet Credit 000 Geactiveerde kosten onderzoek en ontwikkeling Terreinen en gebouwen Machines en installaties Transportmiddelen Afschrijving gebouwen Afschrijving machines en installaties Afschrijving transportmiddelen Deelneming Dobber bv Voorziening milieuschade Aandelenkapitaal Agioreserve Winstreserve % Lening o/g Liquide middelen Kruisposten Debiteuren Voorziening debiteuren Vordering Dillen bv Crediteuren Af te dragen omzetbelasting Te betalen vennootschapsbelasting Nog te ontvangen interest Uit te reiken aandelen Voorraad grond- en hulpstoffen Prijsverschillen grond- en hulpstoffen Kosten grond- en hulpstoffen Loonkosten Sociale lasten Afschrijvingskosten vaste activa Afschrijvingskosten debiteuren Administratiekosten Overige bedrijfskosten Overboekingsrekening Kosten afdeling Fabricage Dekking afdeling Fabricage Kosten afdeling Verkoop Dekking afdeling Verkoop Verbruik grond- en hulpstoffen Directe loonkosten en sociale lasten Toeslag indirecte fabricagekosten Standaardverbruik grond- en hulpstoffen Standaard directe loonkosten en sociale lasten Standaardtoeslag indirecte fabricagekosten Betaalde directe loonkosten en sociale lasten Verrekende directe loonkosten en sociale lasten Voorraad gereed product Voorraad product in bewerking Kostprijs van de verkopen Toeslag verkoopkosten Kortingen bij verkoop Opbrengst van de verkopen Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen Resultaat verkoop machine Resultaat prijsverschillen Algemene beheerskosten Interestkosten Interestbaten Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 3/7

5 Toelichting De aflossing op de 6% lening o/g moet plaatsvinden op 30 juni De vordering op Dobber bv is een vordering op korte termijn. 2. Bereken aan de hand van de gegevens op de saldibalans per 31 december 2012 de winst voor belasting. 3. Splits het bij 2 gevraagde bedrag in: a. winst 2012 (na belasting), en b. vennootschapsbelasting winst NB Het tarief vennootschapsbelasting is 25%. De directie van Koopmans bv stelt voor de winst 2012 na belasting als volgt te verdelen: 0,10 dividend per geplaatst en nog uit te reiken aandeel van 1; het restant toe te voegen aan de winstreserve. Koopmans wil het voorgestelde dividend op de externe balans per 31 december 2012 vermelden als afzonderlijke post onder het eigen vermogen. 4. Stel de externe balans per 31 december 2012 na winstverdeling samen. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE Stel de externe winst-en-verliesrekening over 2012 samen volgens model E. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE Stel de externe winst-en-verliesrekening over 2012 samen volgens model F. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE 4. Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 4/7

6 Opgave III 7. Waar is in ons land de regelgeving voor externe verslaggeving te vinden? 8. Welke functie heeft de Raad voor de jaarverslaggeving in ons land? 9. Waar houdt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam zich mee bezig? 10. Welke instelling in ons land controleert beursgenoteerde ondernemingen op de naleving van de voorschriften voor de externe financiële verslaggeving? 11. Hoe heten de standards van de International Accounting Standards Board? Opgave IV De administratie van Boomsma bv in Leeuwarden heeft voor het product Koda de volgende gegevens: - beginvoorraad per 1 januari eenheden product - verwachte productie eenheden product - verwachte verkoop eenheden product - verwachte constante fabricagekosten verwachte constante verkoopkosten verwachte variabele fabricagekosten verwachte variabele verkoopkosten normale productie- en verkoopomvang eenheden product - verwachte gemiddelde verkoopprijs 17 per eenheid product Boomsma bv past de AC-methode toe. 12. Bereken de fabricagekostprijs per eenheid product Koda. 13. Bereken de commerciële kostprijs per eenheid product Koda. 14. Bereken het verwachte standaardverkoopresultaat over Bereken het verwachte bezettingsresultaat over 2011 op de fabricagekosten en geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 16. Bereken het verwachte bezettingsresultaat over 2011 op de verkoopkosten en geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 17. Bereken het verwachte bedrijfsresultaat over 2011 door de verwachte totale opbrengst te verminderen met de verwachte totale kosten (houd rekening met de voorraadmutatie). 18. Geef een controleberekening van het antwoord op vraag 17 met behulp van de antwoorden op de vragen 14 t/m 16. Boomsma bv overweegt eind 2010 de DC-methode in te voeren. 19. Hoe wordt bij de DC-methode de voorraad product gewaardeerd? Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 5/7

7 20. Komt de DC-methode tot een hogere of lagere winst dan de AC-methode in geval van een vermindering van de voorraad product? Licht het antwoord toe. 21. Bereken voor 2011 de verwachte dekkingsbijdrage (contributiemarge) per eenheid product Koda. 22. Bereken met behulp van de dekkingsbijdrage het verwachte bedrijfsresultaat over Bereken het verwachte bedrijfsresultaat over 2011 door de verwachte totale opbrengst te verminderen met de verwachte variabele kosten (houd rekening met de voorraadmutatie). 24. Verklaar het verschil tussen de antwoorden op de vragen 17 en 23 met behulp van een berekening. Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 6/7

8 Opgave V Gegeven zijn de volgende indexcijfers: Jaar Reeks 1 (basis jaar 10) Reeks 2 (basis jaar 20) Reeks 3 (basis jaar 30) Koppel de reeksen 1 en 2 t/m jaar 29, met basisjaar 26 = Maak een grafiek van de bij vraag 25 berekende reeks. Maak hiervoor gebruik van het millimeterpapier. 27. Het indexcijfer voor jaar 31 op basis van jaar 20 is 148. Bereken het indexcijfer voor jaar 30 op basis van jaar 20. Betonfabriek Keihard nv maakt beton uit drie grondstoffen: cement, zand en kiezel. In jaar 19 verbruikte men: kg cement à 1,90 per kg; kg zand à 1,50 per kg; kg kiezel à 0,80 per kg. In jaar 23 verbruikte men: kg cement à 2,50 per kg; kg zand à 2,- per kg; kg kiezel à 1,- per kg. 28. Bereken het samengesteld gewogen prijsindexcijfer voor beton in jaar 19 met basisjaar 23 = 100 (afronden op gehele getallen). In jaar 27 zijn de prijzen van de grondstoffen cement, zand en kiezel respectievelijk met 10%, 15% en 20% gestegen ten opzichte van jaar Bereken het prijsindexcijfer van beton voor jaar 27 met basisjaar 23 = 100 (afronden op gehele getallen). De gewichtsverhouding van de grondstoffen die vanaf begin jaar 23 geldt, is cement : zand : kiezel = 4 : 3 : 1. De prijzen van cement en kiezel zijn in jaar 20 respectievelijk 2,40 en 1,20. Door een brandje op de boekhoudafdeling zijn de aankoopnota's van zand verloren geraakt en de prijs van zand in jaar 20 is niet meer bekend. Wel weet men, dat in jaar 20 de grondstoffenkosten per eenheid beton 5% hoger zijn dan in jaar Bereken de prijs van een kg zand in jaar 20. EINDE EXAMEN Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 7/7

9 BIJLAGE 1 Uitwerkingenblad bij vraag 1 Kasstroomoverzicht over 2012 (bedragen x 1.000) Operationele kasstromen Winst voor belasting (= Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen)... In winst begrepen resultaat verkoop inventaris... Betaalde vennootschapsbelasting... Afschrijving gebouw... Afschrijving inventaris... Mutatie onderhoudsvoorziening... Mutatie voorraden... Mutatie debiteuren... Mutatie vooruitbetaalde verkoopkosten... Mutatie crediteuren... Mutatie te betalen algemene kosten lnvesteringskasstromen Investering gebouw... Investering inventaris... Desinvestering inventaris (de opbrengst)... Aflossing lening u/g... Financieringskasstromen Opbrengst aandelenemissie (inclusief agio)... Aflossing 7% onderhandse lening... Betaald dividend Mutatie liquide middelen... Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 1

10 BIJLAGE 2 Uitwerkingenblad bij vraag 4 (Externe) Balans per 31 december 2012 Vaste activa Eigen vermogen Immateriële vaste activa Aandelenkapitaal... kosten van onderz. en ontw.... Agioreserve -... Materiele vaste activa Winstreserve -... terreinen en gebouwen -... Voorgesteld dividend -... machines en installaties transportmiddelen -... Voorzieningen Financiële vaste activa voorziening milieuschade -... deelnemingen Langlopende schulden 6% Lening o/g -... Vlottende activa Voorraden Kortlopende schulden grond- en hulpstoffen crediteuren... product in bewerking -... belastingen -... gereed product Vorderingen op handelsdebiteuren -... op deelnemingen -... overlopende activa -... Liquide middelen Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 2

11 BIJLAGE 3 Uitwerkingenblad bij vraag 5 (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 Netto-omzet... wijziging in voorraad product en product in bewerking -... overige bedrijfsopbrengsten -... Som van de bedrijfsopbrengsten... verbruik grond- en hulpstoffen... lonen -... sociale lasten -... afschrijvingskosten vaste activa -... overige bedrijfskosten -... Som van de bedrijfslasten interestbaten... interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen... belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -... Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen... Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 3

12 BIJLAGE 4 Uitwerkingenblad bij vraag 6 (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 Netto-omzet... kostprijs van de omzet -... Bruto-omzetresultaat... verkoopkosten... algemene beheerskosten -... som van de kosten interestbaten... interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -... belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -... Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen... Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 4

13 Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse Opgave I 1. Operationele kasstromen Winst voor belasting (= Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen) (+) In winst begrepen resultaat verkoop inventaris (+) Betaalde vennootschapsbelasting ( ) Afschrijving gebouw (+) Afschrijving inventaris (+) Mutatie onderhoudsvoorziening Mutatie voorraden ( ) ( ) Mutatie debiteuren (+) Mutatie vooruitbetaalde verkoopkosten ( ) Mutatie crediteuren (+) Mutatie te betalen algemene kosten ( ) (+) lnvesteringskasstromen Investering gebouw 1 Investering inventaris ( ) ( ) Desinvestering inventaris (de opbrengst) (+) Aflossing lening u/g (+) Financieringskasstromen Opbrengst aandelenemissie (inclusief agio) (+) Aflossing 7% onderhandse lening Betaald dividend 3 Mutatie liquide middelen ( ) ( ) ( ) (+) ( ) 1 Investering gebouw: /- ( ) 2 Investering inventaris /- ( ) 3 Betaald dividend: Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

14 Opgave II 2. Nr. Rekening Debet Credit Resultatenrek. 400 Kosten grond- en hulpstoffen Loonkosten Sociale lasten Afschrijvingskosten vaste activa Afschrijvingskosten debiteuren Administratiekosten Overige bedrijfskosten Overboekingsrekening Kosten afdeling Fabricage Dekking afdeling Fabricage Kosten afdeling Verkoop Dekking afdeling Verkoop Verbruik grond- en hulpstoffen Directe loonkosten en sociale lasten Toeslag indirecte fabricagekosten Standaardverbruik grond- en hulpstoffen Standaard directe loonkosten en sociale lasten Standaardtoeslag indirecte fabricagekosten Betaalde directe loonkosten en sociale lasten Verrekende directe loonkosten en sociale lasten Voorraad gereed product Voorraad product in bewerking Kostprijs van de verkopen Toeslag verkoopkosten Kortingen bij verkoop Opbrengst van de verkopen Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen Resultaat verkoop machine Resultaat prijsverschillen Algemene beheerskosten Interestkosten Interestbaten Resultaat lopend boekjaar Winst voor belasting: , te verdelen in: a. Winst na belasting: 75% * = b. Vennootschapsbelasting: : 25% * = Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

15 4. (Externe) Balans per 31 december 2012 Vaste activa Eigen vermogen Immateriële vaste activa Aandelenkapitaal kosten van onderz. en ontw Agioreserve Materiele vaste activa Winstreserve terreinen en gebouwen Voorgesteld dividend machines en installaties transportmiddelen Voorzieningen Financiële vaste activa voorziening milieuschade deelnemingen Langlopende schulden 6% Lening o/g Vlottende activa Voorraden Kortlopende schulden grond- en hulpstoffen crediteuren product in bewerking belastingen gereed product Vorderingen op handelsdebiteuren op deelnemingen overlopende activa Liquide middelen Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

16 5. (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 (Model E) Netto-omzet wijziging in voorraad product en product in bewerking overige bedrijfsopbrengsten Som van de bedrijfsopbrengsten verbruik grond- en hulpstoffen lonen sociale lasten afschrijvingskosten vaste activa overige bedrijfskosten Som van de bedrijfslasten interestbaten interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Saldo rekening Saldo rekening 441, 470, 480, 900, 920 en 930 Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

17 6. (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 (model F) Netto-omzet kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat verkoopkosten algemene beheerskosten som van de kosten interestbaten interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Saldo rubriek 4 ( ) + rek. 900 en 920 = /- voorraadmutatie ( ) = /- rek 910 ( 2.800) -/- rub. 5 ( ) = Opgave III 7. De regelgeving voor externe verslaggeving is te vinden in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 8. De Raad voor de Jaarverslaggeving houdt zich bezig met de invulling van de in de bovengenoemde maatschappelijk aanvaardbare normen. 9. De Ondernemingskamer heeft als taak geschillen tussen het bestuur, de Raad van commissarissen, werknemers of aandeelhouders binnen Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier een bindende uitspraak over te doen. 10. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert beursgenoteerde ondernemingen op het naleven van de voorschriften voor de externe financiële verslaggeving. 11. De standards van de International Accounting Standards Board worden de IFRS genoemd (de International Financial Reporting Standards) Opgave IV 12. Fabricagekostprijs: C + V = = 5 + 6,50 = 11,50 N W stuks stuks 13. Commerciële kostprijs = fabricagekostprijs + de verkoopkosten Verkoopkosten: : C + V = = 1,10 + 1,25 = 2,35 N W stuks stuks Fabricagekostprijs 11,50 Verkoopkosten 2,35 Commerciële kostprijs 13,85 Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

18 14. Standaardverkoopresultaat = Afzet * (Verkoopprijs -/- Comm. kostprijs) * ( 17,00 -/- 13,85) = voordelig 15. Bezettingsresultaat op de fabricagekosten: (W -/- N) + C = ( / ) * 5 = nadelig N 16. Bezettingsresultaat op de verkoopkosten: (W -/- N) + C = ( / ) * 1,10 = voordelig N 17. Bedrijfsresultaat = Opbrengst -/- Kosten Opbrengsten: * 17,- = Fabricagekosten: - Constant: Variabel: * 6, Verkoopkosten: - Constant: Variabel: * 1, Voorraadmutatie: ( / ) = * 11, /- Bedrijfsresultaat (+) 18. Bedrijfsresultaat = Transactiewinst (Verkoopresultaat) +/- Bezettingsresultaat Transactiewinst Bezettingsresultaat fabricagekosten /- Bezettingsresultaat verkoopkosten / (+) 19. Bij de DC-methode wordt de voorraad product gewaardeerd tegen de variabele fabricagekosten. 20. Omdat de voorraad wordt gewaardeerd tegen een lagere kostprijs, wordt minder voorraad tegen een lager bedrag gecrediteerd en dus tegen een lager bedrag op de resultatenrekening gedebiteerd dan bij de AC-methode. Dit leidt tot een hogere winst. 21. Verkoopprijs 17,00 - Variabele fabricagekosten 6,50 - Variabele verkoopkosten 1,25 Totale variabele kosten 7,75 Contribution margin 9, Dekkingsbijdrage st. * 9, Constante fabricagekosten Constante verkoopkosten Totaal constante kosten /- Bedrijfsresultaat (+) Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

19 23. Bedrijfsresultaat = Opbrengst -/- Kosten Opbrengsten: * 17,- = Variabele kosten: - fabricage: * 6, Verkoop: * 1, Constante kosten: - fabricage verkoop Voorraadmutatie: ( / ) = * 6, /- Bedrijfsresultaat (+) 24. Het verschil in bedrijfsresultaat tussen (DC) en (AC) = Dit verschil wordt veroorzaak door het verschil in de afname van de voorraad die bij de AC-methode wordt gewaardeerd tegen 11,50 (integrale kostprijs en bij de DC-methode tegen 6,50 (variabele kostprijs). Dit resulteert in een hogere winst van stuks (voorraadafname) * 5,00 (constante fabr. kst p.e.) = Opgave IV 25. Gegeven Jaar Reeks 1 Reeks 2 Reeks ?? ?? ? ? 26? 121? 27? 123? 28? 126? 29? 129? 30?? ?? 111 Jaar Reeks 1 Reeks 2 1&2 gekoppeld ( 134 ) ( ( 138 ) ( ( ( ( ) ( ) ( ( ) ( ( ) ( Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

20 Indexcijfer 26. Indexcijfers) Reeks Jaren 27. Indexcijfer jaar 31 = 148 (Reeks 2 basis 20); Het indexcijfer voor jaar 31 is dus: * 148 = SGPI 19 = P 19 H 23 1, , , * 100 = = = 76 P 23 H 23 2, , , SGPI 27 W b EPI v W b = W 23 EPI 27 W 23 Waarde Cement 23 = 2,50 * = Waarde Zand 23 = 2,00 * = Waarde Kiezel 23 = 1,00 * = EPI-Cement 27 = 110 EPI-Zand 27 = 1,50 2,00 = 115 EPI-Kiezel 27 = 0,80 1,00 = 120 SGPI 27 W 23 EPI 27 W 23 = = = SGWI 20 = P 20 H 20 * 100 = 105 P 23 H ,40 3,5 +? 3+ 1,20 1 9,6+ 3? = = -> 1,05 * 17 = 9,6 + 3*? 17,85 = 9,6 + 3*? -> 8,25 = 3*? 100 2, , , ? (prijs kg zand) = 8,25 2,75 3 EINDE EXAMEN Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Woensdag 11 januari 2012 08.45-12.30 uur D2.1 Beschikbare tijd 3¾ uur. Indien de uitwerking

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Voortgezette Studie Boekhouden 6.1 a 1 De post Belangen van derden in de geconsolideerde balans stelt voor het aandeel van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming. 2 Tussen het

Nadere informatie

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving Drs. H.J.Ots Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving BIJLAGEN 1 Verklarende lijst met begrippen 2 2 Titel 9, Boek 2 BW 18 3 Besluit modellen jaarrekening 58 4 Besluit waardering activa 78 1 VERKLARENDE

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie