PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)"

Transcriptie

1 PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd.

2 Opgave I Handelsonderneming Loorbach bv in Almere beschikt over de volgende overzichten (x 1.000). Balansen Vaste activa Eigen vermogen Gebouw Aandelenkapitaal Inventaris Agio Lening u/g Winstreserve Vlottende activa Voorzieningen Voorraden Onderhoudsvoorziening Debiteuren Vreemd vermogen lang Vooruitbetaalde verkoopkosten % Onderhandse lening Liquide middelen Vreemd vermogen kort Crediteuren Te betalen venn.belasting Te betalen dividend 75 * 70 ** Te betalen algemene kosten * Inclusief voorgesteld dividend over 2012; in het jaar daarna vastgesteld. ** Inclusief voorgesteld dividend over 2011; in het jaar daarna vastgesteld. Proefexamen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 1/7

3 Winst-en-verliesrekening over 2012 Netto-omzet Inkoopprijs van de omzet Resultaatverkoop inventaris 10 * Personeelskosten 180 Afschrijvingskosten gebouw 30 Afschrijvingskosten inventaris 80 Dotatie onderhoudsvoorziening 20 Verkoopkosten 130 Algemene kosten 32 Som van de kosten 472 Rentebaten 6 Rentekosten 24 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 300 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 75 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 225 ** * De verkochte inventaris had een boekwaarde van ** De voorgestelde winstverdeling is: dividend winstreservering Alle in- en verkopen van handelsgoederen vinden plaats op rekening. De verkochte inventaris is contant afgerekend. 1. Stel voor handelsonderneming Loorbach bv het kasstroomoverzicht over 2012 samen. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE 1. Bij de opstelling moeten de volgende drie kasstromen worden onderscheiden: operationele kasstromen; investeringskasstromen; financieringskasstromen. Proefexamen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 2/7

4 Opgave II Hieronder is van Koopmans bv de saldibalans per 31 december 2012 gegeven. Nr. Rekening Debet Credit 000 Geactiveerde kosten onderzoek en ontwikkeling Terreinen en gebouwen Machines en installaties Transportmiddelen Afschrijving gebouwen Afschrijving machines en installaties Afschrijving transportmiddelen Deelneming Dobber bv Voorziening milieuschade Aandelenkapitaal Agioreserve Winstreserve % Lening o/g Liquide middelen Kruisposten Debiteuren Voorziening debiteuren Vordering Dillen bv Crediteuren Af te dragen omzetbelasting Te betalen vennootschapsbelasting Nog te ontvangen interest Uit te reiken aandelen Voorraad grond- en hulpstoffen Prijsverschillen grond- en hulpstoffen Kosten grond- en hulpstoffen Loonkosten Sociale lasten Afschrijvingskosten vaste activa Afschrijvingskosten debiteuren Administratiekosten Overige bedrijfskosten Overboekingsrekening Kosten afdeling Fabricage Dekking afdeling Fabricage Kosten afdeling Verkoop Dekking afdeling Verkoop Verbruik grond- en hulpstoffen Directe loonkosten en sociale lasten Toeslag indirecte fabricagekosten Standaardverbruik grond- en hulpstoffen Standaard directe loonkosten en sociale lasten Standaardtoeslag indirecte fabricagekosten Betaalde directe loonkosten en sociale lasten Verrekende directe loonkosten en sociale lasten Voorraad gereed product Voorraad product in bewerking Kostprijs van de verkopen Toeslag verkoopkosten Kortingen bij verkoop Opbrengst van de verkopen Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen Resultaat verkoop machine Resultaat prijsverschillen Algemene beheerskosten Interestkosten Interestbaten Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 3/7

5 Toelichting De aflossing op de 6% lening o/g moet plaatsvinden op 30 juni De vordering op Dobber bv is een vordering op korte termijn. 2. Bereken aan de hand van de gegevens op de saldibalans per 31 december 2012 de winst voor belasting. 3. Splits het bij 2 gevraagde bedrag in: a. winst 2012 (na belasting), en b. vennootschapsbelasting winst NB Het tarief vennootschapsbelasting is 25%. De directie van Koopmans bv stelt voor de winst 2012 na belasting als volgt te verdelen: 0,10 dividend per geplaatst en nog uit te reiken aandeel van 1; het restant toe te voegen aan de winstreserve. Koopmans wil het voorgestelde dividend op de externe balans per 31 december 2012 vermelden als afzonderlijke post onder het eigen vermogen. 4. Stel de externe balans per 31 december 2012 na winstverdeling samen. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE Stel de externe winst-en-verliesrekening over 2012 samen volgens model E. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE Stel de externe winst-en-verliesrekening over 2012 samen volgens model F. Maak hiervoor gebruik van het uitwerkingenblad BIJLAGE 4. Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 4/7

6 Opgave III 7. Waar is in ons land de regelgeving voor externe verslaggeving te vinden? 8. Welke functie heeft de Raad voor de jaarverslaggeving in ons land? 9. Waar houdt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam zich mee bezig? 10. Welke instelling in ons land controleert beursgenoteerde ondernemingen op de naleving van de voorschriften voor de externe financiële verslaggeving? 11. Hoe heten de standards van de International Accounting Standards Board? Opgave IV De administratie van Boomsma bv in Leeuwarden heeft voor het product Koda de volgende gegevens: - beginvoorraad per 1 januari eenheden product - verwachte productie eenheden product - verwachte verkoop eenheden product - verwachte constante fabricagekosten verwachte constante verkoopkosten verwachte variabele fabricagekosten verwachte variabele verkoopkosten normale productie- en verkoopomvang eenheden product - verwachte gemiddelde verkoopprijs 17 per eenheid product Boomsma bv past de AC-methode toe. 12. Bereken de fabricagekostprijs per eenheid product Koda. 13. Bereken de commerciële kostprijs per eenheid product Koda. 14. Bereken het verwachte standaardverkoopresultaat over Bereken het verwachte bezettingsresultaat over 2011 op de fabricagekosten en geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 16. Bereken het verwachte bezettingsresultaat over 2011 op de verkoopkosten en geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 17. Bereken het verwachte bedrijfsresultaat over 2011 door de verwachte totale opbrengst te verminderen met de verwachte totale kosten (houd rekening met de voorraadmutatie). 18. Geef een controleberekening van het antwoord op vraag 17 met behulp van de antwoorden op de vragen 14 t/m 16. Boomsma bv overweegt eind 2010 de DC-methode in te voeren. 19. Hoe wordt bij de DC-methode de voorraad product gewaardeerd? Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 5/7

7 20. Komt de DC-methode tot een hogere of lagere winst dan de AC-methode in geval van een vermindering van de voorraad product? Licht het antwoord toe. 21. Bereken voor 2011 de verwachte dekkingsbijdrage (contributiemarge) per eenheid product Koda. 22. Bereken met behulp van de dekkingsbijdrage het verwachte bedrijfsresultaat over Bereken het verwachte bedrijfsresultaat over 2011 door de verwachte totale opbrengst te verminderen met de verwachte variabele kosten (houd rekening met de voorraadmutatie). 24. Verklaar het verschil tussen de antwoorden op de vragen 17 en 23 met behulp van een berekening. Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 6/7

8 Opgave V Gegeven zijn de volgende indexcijfers: Jaar Reeks 1 (basis jaar 10) Reeks 2 (basis jaar 20) Reeks 3 (basis jaar 30) Koppel de reeksen 1 en 2 t/m jaar 29, met basisjaar 26 = Maak een grafiek van de bij vraag 25 berekende reeks. Maak hiervoor gebruik van het millimeterpapier. 27. Het indexcijfer voor jaar 31 op basis van jaar 20 is 148. Bereken het indexcijfer voor jaar 30 op basis van jaar 20. Betonfabriek Keihard nv maakt beton uit drie grondstoffen: cement, zand en kiezel. In jaar 19 verbruikte men: kg cement à 1,90 per kg; kg zand à 1,50 per kg; kg kiezel à 0,80 per kg. In jaar 23 verbruikte men: kg cement à 2,50 per kg; kg zand à 2,- per kg; kg kiezel à 1,- per kg. 28. Bereken het samengesteld gewogen prijsindexcijfer voor beton in jaar 19 met basisjaar 23 = 100 (afronden op gehele getallen). In jaar 27 zijn de prijzen van de grondstoffen cement, zand en kiezel respectievelijk met 10%, 15% en 20% gestegen ten opzichte van jaar Bereken het prijsindexcijfer van beton voor jaar 27 met basisjaar 23 = 100 (afronden op gehele getallen). De gewichtsverhouding van de grondstoffen die vanaf begin jaar 23 geldt, is cement : zand : kiezel = 4 : 3 : 1. De prijzen van cement en kiezel zijn in jaar 20 respectievelijk 2,40 en 1,20. Door een brandje op de boekhoudafdeling zijn de aankoopnota's van zand verloren geraakt en de prijs van zand in jaar 20 is niet meer bekend. Wel weet men, dat in jaar 20 de grondstoffenkosten per eenheid beton 5% hoger zijn dan in jaar Bereken de prijs van een kg zand in jaar 20. EINDE EXAMEN Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse 7/7

9 BIJLAGE 1 Uitwerkingenblad bij vraag 1 Kasstroomoverzicht over 2012 (bedragen x 1.000) Operationele kasstromen Winst voor belasting (= Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen)... In winst begrepen resultaat verkoop inventaris... Betaalde vennootschapsbelasting... Afschrijving gebouw... Afschrijving inventaris... Mutatie onderhoudsvoorziening... Mutatie voorraden... Mutatie debiteuren... Mutatie vooruitbetaalde verkoopkosten... Mutatie crediteuren... Mutatie te betalen algemene kosten lnvesteringskasstromen Investering gebouw... Investering inventaris... Desinvestering inventaris (de opbrengst)... Aflossing lening u/g... Financieringskasstromen Opbrengst aandelenemissie (inclusief agio)... Aflossing 7% onderhandse lening... Betaald dividend Mutatie liquide middelen... Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 1

10 BIJLAGE 2 Uitwerkingenblad bij vraag 4 (Externe) Balans per 31 december 2012 Vaste activa Eigen vermogen Immateriële vaste activa Aandelenkapitaal... kosten van onderz. en ontw.... Agioreserve -... Materiele vaste activa Winstreserve -... terreinen en gebouwen -... Voorgesteld dividend -... machines en installaties transportmiddelen -... Voorzieningen Financiële vaste activa voorziening milieuschade -... deelnemingen Langlopende schulden 6% Lening o/g -... Vlottende activa Voorraden Kortlopende schulden grond- en hulpstoffen crediteuren... product in bewerking -... belastingen -... gereed product Vorderingen op handelsdebiteuren -... op deelnemingen -... overlopende activa -... Liquide middelen Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 2

11 BIJLAGE 3 Uitwerkingenblad bij vraag 5 (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 Netto-omzet... wijziging in voorraad product en product in bewerking -... overige bedrijfsopbrengsten -... Som van de bedrijfsopbrengsten... verbruik grond- en hulpstoffen... lonen -... sociale lasten -... afschrijvingskosten vaste activa -... overige bedrijfskosten -... Som van de bedrijfslasten interestbaten... interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen... belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -... Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen... Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 3

12 BIJLAGE 4 Uitwerkingenblad bij vraag 6 (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 Netto-omzet... kostprijs van de omzet -... Bruto-omzetresultaat... verkoopkosten... algemene beheerskosten -... som van de kosten interestbaten... interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -... belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -... Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen... Examen MBA, Financiële Rapportage en Analyse BIJLAGE 4

13 Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse Opgave I 1. Operationele kasstromen Winst voor belasting (= Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen) (+) In winst begrepen resultaat verkoop inventaris (+) Betaalde vennootschapsbelasting ( ) Afschrijving gebouw (+) Afschrijving inventaris (+) Mutatie onderhoudsvoorziening Mutatie voorraden ( ) ( ) Mutatie debiteuren (+) Mutatie vooruitbetaalde verkoopkosten ( ) Mutatie crediteuren (+) Mutatie te betalen algemene kosten ( ) (+) lnvesteringskasstromen Investering gebouw 1 Investering inventaris ( ) ( ) Desinvestering inventaris (de opbrengst) (+) Aflossing lening u/g (+) Financieringskasstromen Opbrengst aandelenemissie (inclusief agio) (+) Aflossing 7% onderhandse lening Betaald dividend 3 Mutatie liquide middelen ( ) ( ) ( ) (+) ( ) 1 Investering gebouw: /- ( ) 2 Investering inventaris /- ( ) 3 Betaald dividend: Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

14 Opgave II 2. Nr. Rekening Debet Credit Resultatenrek. 400 Kosten grond- en hulpstoffen Loonkosten Sociale lasten Afschrijvingskosten vaste activa Afschrijvingskosten debiteuren Administratiekosten Overige bedrijfskosten Overboekingsrekening Kosten afdeling Fabricage Dekking afdeling Fabricage Kosten afdeling Verkoop Dekking afdeling Verkoop Verbruik grond- en hulpstoffen Directe loonkosten en sociale lasten Toeslag indirecte fabricagekosten Standaardverbruik grond- en hulpstoffen Standaard directe loonkosten en sociale lasten Standaardtoeslag indirecte fabricagekosten Betaalde directe loonkosten en sociale lasten Verrekende directe loonkosten en sociale lasten Voorraad gereed product Voorraad product in bewerking Kostprijs van de verkopen Toeslag verkoopkosten Kortingen bij verkoop Opbrengst van de verkopen Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen Resultaat verkoop machine Resultaat prijsverschillen Algemene beheerskosten Interestkosten Interestbaten Resultaat lopend boekjaar Winst voor belasting: , te verdelen in: a. Winst na belasting: 75% * = b. Vennootschapsbelasting: : 25% * = Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

15 4. (Externe) Balans per 31 december 2012 Vaste activa Eigen vermogen Immateriële vaste activa Aandelenkapitaal kosten van onderz. en ontw Agioreserve Materiele vaste activa Winstreserve terreinen en gebouwen Voorgesteld dividend machines en installaties transportmiddelen Voorzieningen Financiële vaste activa voorziening milieuschade deelnemingen Langlopende schulden 6% Lening o/g Vlottende activa Voorraden Kortlopende schulden grond- en hulpstoffen crediteuren product in bewerking belastingen gereed product Vorderingen op handelsdebiteuren op deelnemingen overlopende activa Liquide middelen Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

16 5. (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 (Model E) Netto-omzet wijziging in voorraad product en product in bewerking overige bedrijfsopbrengsten Som van de bedrijfsopbrengsten verbruik grond- en hulpstoffen lonen sociale lasten afschrijvingskosten vaste activa overige bedrijfskosten Som van de bedrijfslasten interestbaten interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Saldo rekening Saldo rekening 441, 470, 480, 900, 920 en 930 Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

17 6. (Externe) Winst-en-verliesrekening over 2012 (model F) Netto-omzet kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat verkoopkosten algemene beheerskosten som van de kosten interestbaten interestkosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Saldo rubriek 4 ( ) + rek. 900 en 920 = /- voorraadmutatie ( ) = /- rek 910 ( 2.800) -/- rub. 5 ( ) = Opgave III 7. De regelgeving voor externe verslaggeving is te vinden in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 8. De Raad voor de Jaarverslaggeving houdt zich bezig met de invulling van de in de bovengenoemde maatschappelijk aanvaardbare normen. 9. De Ondernemingskamer heeft als taak geschillen tussen het bestuur, de Raad van commissarissen, werknemers of aandeelhouders binnen Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier een bindende uitspraak over te doen. 10. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert beursgenoteerde ondernemingen op het naleven van de voorschriften voor de externe financiële verslaggeving. 11. De standards van de International Accounting Standards Board worden de IFRS genoemd (de International Financial Reporting Standards) Opgave IV 12. Fabricagekostprijs: C + V = = 5 + 6,50 = 11,50 N W stuks stuks 13. Commerciële kostprijs = fabricagekostprijs + de verkoopkosten Verkoopkosten: : C + V = = 1,10 + 1,25 = 2,35 N W stuks stuks Fabricagekostprijs 11,50 Verkoopkosten 2,35 Commerciële kostprijs 13,85 Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

18 14. Standaardverkoopresultaat = Afzet * (Verkoopprijs -/- Comm. kostprijs) * ( 17,00 -/- 13,85) = voordelig 15. Bezettingsresultaat op de fabricagekosten: (W -/- N) + C = ( / ) * 5 = nadelig N 16. Bezettingsresultaat op de verkoopkosten: (W -/- N) + C = ( / ) * 1,10 = voordelig N 17. Bedrijfsresultaat = Opbrengst -/- Kosten Opbrengsten: * 17,- = Fabricagekosten: - Constant: Variabel: * 6, Verkoopkosten: - Constant: Variabel: * 1, Voorraadmutatie: ( / ) = * 11, /- Bedrijfsresultaat (+) 18. Bedrijfsresultaat = Transactiewinst (Verkoopresultaat) +/- Bezettingsresultaat Transactiewinst Bezettingsresultaat fabricagekosten /- Bezettingsresultaat verkoopkosten / (+) 19. Bij de DC-methode wordt de voorraad product gewaardeerd tegen de variabele fabricagekosten. 20. Omdat de voorraad wordt gewaardeerd tegen een lagere kostprijs, wordt minder voorraad tegen een lager bedrag gecrediteerd en dus tegen een lager bedrag op de resultatenrekening gedebiteerd dan bij de AC-methode. Dit leidt tot een hogere winst. 21. Verkoopprijs 17,00 - Variabele fabricagekosten 6,50 - Variabele verkoopkosten 1,25 Totale variabele kosten 7,75 Contribution margin 9, Dekkingsbijdrage st. * 9, Constante fabricagekosten Constante verkoopkosten Totaal constante kosten /- Bedrijfsresultaat (+) Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

19 23. Bedrijfsresultaat = Opbrengst -/- Kosten Opbrengsten: * 17,- = Variabele kosten: - fabricage: * 6, Verkoop: * 1, Constante kosten: - fabricage verkoop Voorraadmutatie: ( / ) = * 6, /- Bedrijfsresultaat (+) 24. Het verschil in bedrijfsresultaat tussen (DC) en (AC) = Dit verschil wordt veroorzaak door het verschil in de afname van de voorraad die bij de AC-methode wordt gewaardeerd tegen 11,50 (integrale kostprijs en bij de DC-methode tegen 6,50 (variabele kostprijs). Dit resulteert in een hogere winst van stuks (voorraadafname) * 5,00 (constante fabr. kst p.e.) = Opgave IV 25. Gegeven Jaar Reeks 1 Reeks 2 Reeks ?? ?? ? ? 26? 121? 27? 123? 28? 126? 29? 129? 30?? ?? 111 Jaar Reeks 1 Reeks 2 1&2 gekoppeld ( 134 ) ( ( 138 ) ( ( ( ( ) ( ) ( ( ) ( ( ) ( Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

20 Indexcijfer 26. Indexcijfers) Reeks Jaren 27. Indexcijfer jaar 31 = 148 (Reeks 2 basis 20); Het indexcijfer voor jaar 31 is dus: * 148 = SGPI 19 = P 19 H 23 1, , , * 100 = = = 76 P 23 H 23 2, , , SGPI 27 W b EPI v W b = W 23 EPI 27 W 23 Waarde Cement 23 = 2,50 * = Waarde Zand 23 = 2,00 * = Waarde Kiezel 23 = 1,00 * = EPI-Cement 27 = 110 EPI-Zand 27 = 1,50 2,00 = 115 EPI-Kiezel 27 = 0,80 1,00 = 120 SGPI 27 W 23 EPI 27 W 23 = = = SGWI 20 = P 20 H 20 * 100 = 105 P 23 H ,40 3,5 +? 3+ 1,20 1 9,6+ 3? = = -> 1,05 * 17 = 9,6 + 3*? 17,85 = 9,6 + 3*? -> 8,25 = 3*? 100 2, , , ? (prijs kg zand) = 8,25 2,75 3 EINDE EXAMEN Uitwerkingen Proefexamen MBA Financiële Rapportage en Analyse

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

d. Contributiemarge: 160 ( 295 -/ /- 66) = Constante kosten /- Bedrijfsresultaat bij direct costing

d. Contributiemarge: 160 ( 295 -/ /- 66) = Constante kosten /- Bedrijfsresultaat bij direct costing PDB Kostencalculatie Uitwerkingen hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Voorraad tuinbeelden Cupido op 1 oktober: 20 + 225 -/- 160 = 85 stuks b. Proportioneel variabele inkoopkosten 135 Proportioneel variabele verkoopkosten

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen omvat 21 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen omvat 21 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 8 OKTOBER 2015 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen omvat 21

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 15.00-17.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 12.00-15.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

Antwoorden Hoofdstuk 18

Antwoorden Hoofdstuk 18 Antwoorden Hoofdstuk 18 Opgave 18.1 a. Uitsluitend gebaseerd op de balans Crediteuren 10 Langlopende lening 20 Voorraden 5 Inventaris 10 Nu met de post Afschrijving Inventaris erbij: Crediteuren 10 Langlopende

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie

De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 6 De winst-en-verliesrekening in de externe jaarrekening van de profitorganisatie 601 a Vier beginselen zijn: toerekeningsbeginsel. Vooruitbetaalde verzekeringspremies moeten als kosten drukken op de perioden

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Technische aspecten van de consolidatie

Technische aspecten van de consolidatie 20 Technische aspecten van de consolidatie 2001 a De te consolideren ondernemingen moeten eenzelfde rekeningenstelsel hanteren, zowel qua naamgeving (= formeel) als qua inhoud (= materieel). b c Moeder

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Omzet: goedgekeurde onderdelen PX3 d afgekeurde onderdelen PX

Omzet: goedgekeurde onderdelen PX3 d afgekeurde onderdelen PX 27 Herhalingsopgaven 2701 a 770 12.000 x d 12,50 = d 150.000 870 52.500 x d 13 = - 682.500 771 7.500 x d 8 = - 60.000 673 7.500 x (d 13 d 8) = - 37.500 772 8.000 x d 5,90* = - 47.200 Aan 674 80.000 x (d

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten)

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H., van Vlimmeren, S. J. M. (2013). Boekhouden geboekstaafd

Nadere informatie

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst-en-verliesrekening over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Voorraadwaardering. Fabricagekosten: = = 25 => fabricage kostprijs

Voorraadwaardering. Fabricagekosten: = = 25 => fabricage kostprijs Les 1 2 methoden van kostprijsberekening I (AC) absorption costing => integrale methode, zowel variabele- als vaste kosten worden meegenomen C + V N W II (DC) Variabele kostprijsmethode => direct costing,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Externe Verslaggeving II

Externe Verslaggeving II Examen AA Externe Verslaggeving II DATUM: 05 januari 2016 TIJD: 13.30 16.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA. Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 3 opgaven

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING DONDERDAG 8 OKTOBER UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING DONDERDAG 8 OKTOBER UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel JAARREKENING DONDERDAG 8 OKTOBER 2015 8.45 UUR 11.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Jaarrekening donderdag 8 oktober 2015 B / 12 2015 Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Voortgezette Studie Boekhouden 6.1 a 1 De post Belangen van derden in de geconsolideerde balans stelt voor het aandeel van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming. 2 Tussen het

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 5 MAART 2015 08:45 UUR 11:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver Dit antwoordenboek behoort bij het

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

Opgave 6.2. PDB Kostencalculatie Uitwerkingen hoofdstuk 6. Opgave 6.1

Opgave 6.2. PDB Kostencalculatie Uitwerkingen hoofdstuk 6. Opgave 6.1 PDB Kostencalculatie Uitwerkingen hoofdstuk 6 Opgave 6.1 a. C/N = 80.000 / 20.000 = 4 V/B = 189.000 / 18.000 = 10,50 + Fabricagekostprijs 14,50 b. Fabricagekostprijs 14,50 C/N = 30.000 / 20.000 = 1,50

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Kostprijscalculatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Kostprijscalculatie PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Kostprijscalculatie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling

Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling Meerkeuzevraag 1.8 Eigen vermogen 31 december 220.000 Eigen vermogen 1 januari 250.000 -- Vermogenstoename 30.000 Onttrekkingen 70.000

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART 2016 08.45-11.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Jaarrekening donderdag 10 maart 2016 B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Opgave 1 (14 punten)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m Bedrijfsnaam: Van 1-1-2014 t/m 31-12-2014 Algemeen Balans per 31-12-2014 In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 =

Opgave 9.5 Variabele kosten per stuk: / = 3,75 Totale variabele kosten bij eenheden: ,75 = Opgave 9.1 Normale productie is: 70% 12.000 = 8.400 eenheden Overbezetting is: 10.800-8.400 = 2.400 eenheden Opgave 9.2 a. Onderbezetting bij productie: 20.000-18.000 = 2.000 eenheden b. Onderbezetting

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn.

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 9.00 UUR 12:30 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven Controleer

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15-15.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Jaarrekening Woensdag 29 juni 2016 B / 9 2016 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 (40 punten) Vraag

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen www.jooplengkeek.nl Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslag is de wijze waarop de activa (bezit) wordt gewaardeerd in de administratie (boekhouding, balans). Voor welke prijs?

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 19

Antwoorden hoofdstuk 19 Antwoorden hoofdstuk 19 Opgave 19.1 Vaste activa (1.000 + 600) 1.600 E.V. (1.200 + 0!) 1.200 Vlottende activa (250 + 300) 550 V.V. (800 + 150) 950 2.150 2.150 Opgave 19.2 a. door de post Deelneming op

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2005-I

Eindexamen m&o vwo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave 1 1 volgens grafiek: 10% voor computers en 5% voor software 0,15 54 = 8,1 miljard 2 aan de verzadigingsfase gaat de volwassenfase (rijpheidsfase) vooraf, de neergangsfase (eindfase)

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie