Verkiezingsprogramma CDA Delfland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma CDA Delfland"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma CDA Delfland

2 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding Taken voor Delfland Voldoende water Veilig water Schoon water CDA Uitgangspunten voor Delfland Duurzaamheid Uitgangspunt Doelen/projecten Betaalbaarheid Uitgangspunt Doelen/projecten Samenwerking Uitgangspunt Doelen/ projecten OESO Doel Wateragenda

3 1 Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners en ondernemers, maar ook voor de flora en fauna die in onze regio volop aanwezig is. Het CDA voelt zich verantwoordelijk voor een goede waterbalans. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin zij leven. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig of van slechte kwaliteit. Water in balans dus. In maart 2015 zijn er voor de tweede keer directe verkiezingen van de leden van de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hieraan kunnen ook politieke partijen meedoen. De VV is het gekozen algemeen bestuur van Delfland. Het is te vergelijken met een gemeenteraad. De 30 leden van dit algemeen bestuur worden gekozen voor vier jaar. Zij kiezen uit eigen kring een aantal leden voor het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur, van dijkgraaf en hoogheemraden, is vergelijkbaar met een college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. Delfland grenst aan de Noordzee en de Nieuwe Waterweg en is met zijn 1,4 miljoen inwoners een dichtbevolkt en volgebouwd gebied. Dit maakt het een grote uitdaging om alle doelstellingen voor waterveiligheid en schoon water in te vullen. Het CDA mocht de afgelopen jaren deel uitmaken van het dagelijks en het algemeen bestuur en wil dit graag voortzetten. In dit programma leest u hoe wij de taken van het waterschap voor de komende vier jaren zien. Daarbij zijn onze kernwoorden: balans innovatie burgergerichtheid Belangrijke thema s voor ons zijn: Duurzaamheid We kijken naar de lange termijn en wat dat betekent voor nu. Daarbij vinden we nieuwe technologieën heel belangrijk. Samenwerking We beseffen dat veel van het werk van het waterschap invloed heeft op het leven van mensen en op andere organisaties. We willen hen dan ook vooraf betrekken bij onze keuzes. Betaalbaarheid We gaan voor het praktisch en verantwoord omgaan met geld. 3

4 1.1 Taken voor Delfland Het CDA voelt zich verantwoordelijk voor een goede waterbalans in onze regio. Delfland ligt voor een groot deel beneden zeeniveau. Daarom is het voorkomen van wateroverlast een bestaansvoorwaarde. Al 725 jaar zorgt Delfland voor voldoende schoon en veilig water. Door klimaatveranderingen wachten ons de komende jaren verschillende taken. Bijvoorbeeld voor bodemdaling, zeespiegelrijzing, meer regen of periodes van droogte. Delfland heeft hierin al veel geïnvesteerd, maar is nooit klaar. Het CDA vindt het belangrijk dat deze taken door het waterschap tijdig worden voorbereid en uitgevoerd. Wij willen een waterschap dat ruimte geeft aan deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en dat gebruikt maakt van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen zoals bijvoorbeeld de TU Delft en Evides. 1.2 Voldoende zoet water Door rivieren en sloten goed te onderhouden wordt het water voldoende afgevoerd. Het grondwaterpeil heeft invloed op stedelijke bebouwing, wegen, industrie, natuur, veendijken, veenbodems en op de land- en tuinbouw. We moeten verdroging voorkomen en er moet altijd voldoende water zijn van goede kwaliteit. Zeker voor de glastuinbouw in Westland, Pijnacker- Nootdorp en Lansingerland is dat van belang. 1.3 Veilig water Delfland werkt aan veiligheid tegen overstromingen en wateroverlast. Dit doet ze door de dijken en kades te verstevigen en te verhogen waar dat nodig is. Daarnaast is de ruimtelijke inrichting, de tweede laag van waterveiligheid ook belangrijk. In het najaar van 2014 zijn de structurerende Deltabeslissingen naar de Tweede Kamer gegaan. Hierin is alle kennis gebruikt die er nu is op het gebied van waterveiligheid. Voor waterveiligheid betekent dit een nieuwe normering voor de primaire keringen. Primaire waterkeringen beschermen ons tegen buitenwater. Dijken kunnen op verschillende manieren bezwijken. Dit noemen we faalmechanismen. Alle faalmechanismen zijn in de nieuwe normen meegenomen. De hoogte van de nieuwe normen voor de primaire keringen langs de kust en de Nieuwe Waterweg wordt ook bepaald door de waarde van de bebouwing achter de dijken en het aantal mensen dat in het gebied van Delfland woont. Het CDA is altijd een groot voorstander geweest van investeringen in deze primaire keringen. We zijn er trots op dat de dijken in Delfland nu ook op orde zijn. Voor het stedelijk gebied in Den Haag en Rotterdam ligt er een taak om te zorgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor het water. Keer op keer zijn er ruimtelijke ontwikkelingen in de grote steden, waarbij niet altijd rekening wordt gehouden met het water. Op zichzelf zijn deze kleine 4

5 ontwikkelingen niet bedreigend, maar bij elkaar opgeteld en over een langere termijn zal er te weinig opvang zijn voor water. Daarom is het CDA voorstander van extra wateropslag bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij de Rotterdamsebaan. 1.4 Schoon water Het waterschap zorgt voor het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. De uitdaging ligt de komende jaren op het sluiten van de waterketen. Ook wordt de waterkwaliteit in de vaarten en sloten verbeterd. Dit geldt zowel voor de chemie als de ecologie. Rapportages over de waterkwaliteit laten zien dat het water in Delfland nog niet schoon genoeg is. Allerlei maatregelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen, moeten ervoor zorgen dat het water schoner wordt. Schoon water verbetert de leefomgeving voor mens en dier. Iedereen kan hieraan meewerken door na te denken wat hij wegspoelt en waar hij bijvoorbeeld zijn auto wast. Ook het voeren van eendjes op de kant in plaats van in het water helpt mee om de waterkwaliteit te verbeteren. In het hele gebied zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd waar dat mogelijk was. Samen kunnen we het water in balans houden. 5

6 2 CDA Uitgangspunten voor Delfland Het CDA is de partij van de samenleving. Onze uitgangspunten zijn: Rentmeesterschap We willen de aarde op een goede manier doorgeven aan onze kinderen. Daarom kiezen we bij voorkeur voor duurzame oplossingen. Delfland schenkt bij al haar projecten hier aandacht aan. Bijvoorbeeld door het versterken van kades in grond in plaats van met damwanden. Gespreide verantwoordelijkheid Delfland werkt niet alleen, maar wil juist samenwerken met andere overheden om resultaten te bereiken. Ook betrekken we onze inwoners bij projecten, om mee te denken aan hun leefomgeving. Daarmee bereiken we niet alleen meer draagvlak, maar ook betere en soms goedkopere oplossingen. Mooie voorbeelden zijn het project Noordeindseweg in Lansingerland en de Commandeurspolder in Midden Delfland. Gerechtigheid We luisteren niet alleen naar grote spelers. Ook minderheden, zoals de vertegenwoordigers van de agrarische sector, kunnen erop rekenen dat wij hun belangen serieus meewegen. Solidariteit Niet alleen de noodzakelijke betrokkenheid tussen generaties, maar ook het dragen van de lasten door degenen die dat kunnen. Voor Delfland betekent dit dat we staan voor duurzaamheid, voor samenwerking en draagvlak en voor betaalbaarheid. 6

7 3 Duurzaamheid 3.1 Uitgangspunt Het CDA heeft zorg voor de toekomst. We vragen om maatregelen die niet alleen nu, maar ook op de langere termijn goed werken. Ook Delfland moet bijdragen aan een duurzame samenleving. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen. Het CDA wil dat er altijd voldoende schoon en veilig water voor iedereen is, door een gesloten kringloop. Dat wil zeggen dat we verspilling van water en milieuvervuiling willen beperken en de leefbaarheid verbeteren. Bijzondere aandacht is er voor projecten met het gebruik van hernieuwbare bronnen, zoals energieopwekking en hergebruik van grondstoffen uit afvalwater. 3.2 Doelen/projecten We zetten daarom in op voortzetting van projecten, zoals het Delft Blue Technology project. Hier wordt samengewerkt met partners om het gezuiverde afvalwater (effluent) zo te verbeteren, dat het weer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld gietwater in de glastuinbouw. Ook samenwerking met drinkwaterbedrijven zoals Evides kan helpen om bijvoorbeeld de medicijnresten in ons oppervlaktewater te verminderen. Projecten die zorgen voor voldoende water van een goede kwaliteit in droge periodes, krijgen onze extra steun. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de opslag van water in de grond (waterbuffer) en proeven voor het gebruikmaken van de gietwaterbassins van tuinders. Het CDA is zich ervan bewust dat dit geld kost. Bij de vaststelling van het Waterbeheerplan wordt daar al aandacht aan besteed. Aandacht heeft het CDA ook voor de duurzaamheidsscore van Delfland en projecten zoals huisvesting. Bij elke besteding moeten de duurzaamheiddoelstellingen worden aangegeven. 7

8 4 Betaalbaarheid 4.1 Uitgangspunt Het CDA wil dat er verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wat er met uw belastinggeld gebeurt. Solidariteit staat daarbij hoog in ons vaandel; de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Vanuit het Rentmeesterschap is het zeer belangrijk dat de vervuiler betaald. Dit staat ook nadrukkelijk in het OESO rapport uit We willen geen rekening doorschuiven naar onze kinderen. Zijn de inkomsten niet genoeg? Dan moeten de ambities worden bijgesteld. 4.2 Doelen/projecten Wij streven naar betaalbaarheid. Zo voorkomen we dat de lasten niet gelijk worden verdeeld en te veel inwoners een beroep op kwijtschelding moeten doen. Veiligheid kost geld. Delfland heeft een aantal jaren flink moeten investeren om het watersysteem te verbeteren. Daarom heeft Delfland ook de hoogste tarieven voor waterschapslasten in Nederland. Maar nu het systeem is verbeterd, wordt het tijd om de financiën eens goed te bekijken. Het CDA zet zich in om de tarieven de komende jaren niet meer te laten stijgen, of hooguit met het inflatiepercentage. Ook de schuldenpositie moet worden teruggedrongen. De bedrijfsvoering van Delfland moet effectief en sober zijn. Daarbij wordt de organisatie uitgedaagd tot nog efficiënter werken en bezuinigen. Bijvoorbeeld lagere kosten maken door samenwerking met andere waterschappen en gemeenten. De inwoners betalen elk jaar veel geld voor droge voeten en schoon water. Het CDA wil met de uitvoering van het belastingstelsel voorkomen dat bepaalde groepen (zoals agrariërs in het verleden) te zwaar moeten bijdragen. Er moet opnieuw worden gekeken naar de afspraken over kwijtschelding. We gaan onderzoeken of Delfland voor kwijtschelding een eigen beleid kan voeren. De boekhouding van de jaarlijkse bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet aansluiten bij de financiële positie van Delfland. Nu wordt deze bijdrage elk jaar geactiveerd en afgeschreven over 20 jaar. Het CDA zet zich in om de periode van afschrijving zo kort mogelijk te houden. Bij voorkeur elk jaar direct afboeken. Het CDA is een voorstander van transparant besturen. Delfland maakt jaarlijks de declaraties van bestuurders openbaar. Dit moet zo blijven. 8

9 5 Samenwerking 5.1 Uitgangspunt Het CDA kiest voor de samenleving, niet voor de overheid! Dat betekent dat Delfland naast de inwoners staat in plaats van tegenover hen. Wij willen een samenleving waarin de inwoners samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepalen. Daarom wil het CDA inwoners vanaf het begin betrekken bij de wateropgaven. Zij kennen het gebied vaak het beste. Ook zoeken we de samenwerking met gemeenten in ruimtelijke processen. Samenwerking is geen doel op zich, maar meer een manier van werken. Iedereen kan hieraan deelnemen. Zo komen we tot betere besluiten met meer draagvlak bij de uitvoering. Ook leidt samenwerking tot efficiënter werken en vaak ook tot kostenverlaging. 5.2 Doelen/ projecten Het CDA zet zich de komende jaren in voor blijvende samenwerking met gemeenten voor ruimte en water. Dit doen we door aan de voorkant van ruimtelijke processen te blijven. De watertoets is een prima hulpmiddel, maar als die pas gebruikt wordt als een ruimtelijk plan al bijna af is, lukt het niet meer om daar water in te krijgen. Het gaat beter als gemeente en waterschap bij het begin van een ruimtelijk proces gelijk aan tafel gaan. De afgelopen jaren heeft dat gewerkt zoals bij de waterberging in het Westland. Het CDA wil deze goede samenwerking ook met grote gemeenten zoals Den Haag. Het is daarom goed dat Ruimtelijke Ordening (RO) een aparte taak blijft van het dagelijks bestuur. Bij de uitvoering van projecten helpt burgerparticipatie voor het noodzakelijke draagvlak bij inwoners. Goede voorbeelden daarvan zijn kadeprojecten als de Commandeurspolder (Midden Delfland) en de Noordeindseweg (Lansingerland). Dit bijven we ook in de toekomst doen. Ook de samenwerking in de afvalwaterketen gaat verder. Het doel hiervan is kostenbesparing en de kwetsbaarheid van het systeem verkleinen. Deze samenwerking tussen gemeenten en Delfland, maar ook tussen Delfland en het drinkwaterbedrijf Evides wordt voortgezet. Niet alleen in de PPSconstructie van de afvalwaterzuivering Harnaschpolder, maar waar mogelijk ook op meer terreinen. Samenwerking in de gouden driehoek, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid moet worden voortgezet. Daaruit komen mooie producten zoals digitale Delta en 3Di. Delfland zorgt voor een actueel inzicht in de plannen, op het gebied van de RO van de provincie en de gemeenten. Deze provinciale en gemeentelijke plannen moeten rekening houden met waterveiligheidseisen voor waterberging. Bijvoorbeeld bij de Rotterdamsebaan in Den Haag. Samenwerken met de glastuinbouw en de agrariërs blijft belangrijk om bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren. Beide hebben ook baat bij de juiste waterpeilen. Er moet daarbij aandacht zijn voor te snelle bodemdaling en verzilting. We gaan met de steden in het gebied van Delfland in gesprek over bijvoorbeeld de klimaatadaptatie. Water en groen bieden goede kansen. Samenwerking tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland is van groot belang de komende jaren. 9

10 6 OESO Al eerder in dit verkiezingsprogramma werd het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) genoemd. Het Nederlandse waterbeheer is klaar voor de toekomst. Zo concludeerde de OESO in maart De OESO prijst de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, die zich steeds heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden. Toch blijven er altijd aandachtspunten en uitdagingen bij klimaatverandering. De OESO stelt vast dat het waterbewustzijn bij Nederlanders opvallend laag is. Inwoners zijn zich te weinig bewust van wat er dagelijks bij komt kijken om droge voeten te houden. We leven onder zeeniveau. Het is belangrijk dat we dat beseffen. Het CDA heeft zich met presentaties en activiteiten steeds ingezet om bij kinderen en volwassenen het water tussen de oren te krijgen. Dit gaan we ook de komende vier jaar weer doen. Daar waar de waterkwaliteit jarenlang verbeterde in Nederland merkt de OESO verder op dat die verbeteringen nu achterblijven. Er moet actief worden gewerkt aan de waarde van het watersysteem. Tot slot beveelt de OESO aan het water, het landgebruik en de ruimtelijke ordening nog beter op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden. 10

11 7 Doel De jeugd heeft de toekomst. We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen weten wat de zorg voor water met zich meebrengt. Mede door de aanbevelingen van de OESO blijft het CDA zich inzetten voor goede onderwijsprojecten over water op scholen. Voor de waterkwaliteit zet het CDA in op de vervuiler betaalt. Dit betekent in een gebied als Delfland een sterke samenwerking met LTO (de Land- en Tuinbouworganisatie) en met gemeenten. Zeker ook door de bewustwording binnen de glastuinbouwsector te vergroten, valt hier nog steeds te winnen. Het CDA spant zich tot het uiterste in om het oppervlakte- en grondwater voldoende zoet te houden. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld waterplanten, dieren, kwaliteit van de dijken, veenbodems, industrie en de land- en tuinbouw. Het is ook noodzakelijk altijd voldoende zoetwatervoorraden te hebben. Omdat we in de toekomst vaker en heviger extreme droogte kunnen verwachten. Het CDA is tegen (proef)boringen naar schaliegas. Wij zien schaliegaswinning als een bedreiging voor de veiligheid. Proefboringen naar en winning van schaliegas met gebruik van fracking methoden brengen risico s met zich mee. Bijvoorbeeld op zetting van de ondergrond, bodemdaling en aardbevingen. Tot slot houden we vinger aan de pols voor de verbinding tussen water en ruimtelijke ordening. We willen dat dit goed wordt verankerd in de nieuwe Omgevingswet. Water speelt een belangrijke rol bij de locatiekeuze en inrichting van een gebied. De problematiek van Delfland en de sterke verstedelijking, vraagt om die sterke verbinding. Bij die ruimtelijke ordening moet meervoudig ruimtegebruik zoveel mogelijk worden toegepast. Bijvoorbeeld voor waterberging. Zowel de gemeente Rotterdam (Bellamyplein) als Den Haag hebben in de afgelopen periode plannen uitgevoerd die het navolgen waard zijn. 11

12 8 Wateragenda Het CDA vindt dat Delfland tot nieuwe gemeentelijke waterplannen (of wateragenda s) moet komen. In deze agenda s staan ambities voor de gemeenten en voor Delfland. De agenda s zijn ook een hulpmiddel om zo goed mogelijk gebruik te maken van mogelijkheden voor gemeenten binnen het gebied van Delfland. Eén van de uitgangspunten kan bijvoorbeeld zijn om de verstening van gemeenten (tuinen etc. die bestraat zijn) te verminderen en vergunningsplichtig te maken. In de agenda s moet een norm worden ontwikkeld over het minimum aantal m2 groen per bewoner. Dit voorkomt dat het afvoeren van water verder wordt gehinderd. Dit past uitstekend in de gespreide verantwoordelijkheid waar het CDA voor staat. Den Haag heeft in 2012 een vernieuwd waterplan Wateragenda Den Haag gepresenteerd. De wateragenda is een gezamenlijke inspanning van Den Haag en Delfland. De agenda regelt het beheer van de hoeveelheid en de kwaliteit van het water. Wateragenda s regelen o.a. grondwaterbeheer, recreatieve beleving van water (schone en bevaarbare grachten), ontstening van oppervlakten of de voorkoming ervan. Maar niet alleen met Den Haag wordt een wateragenda opgesteld. Het CDA wil dat elke gemeente in het gebied van Delfland een actuele wateragenda heeft. Daarmee bepalen we de koers voor gezamenlijke plannen en het beheer ervan. Ook moet er aandacht zijn voor de klimaatadaptatie. Het CDA is voorstander van het manifest Klimaatbestendige stad. Alle gemeenten in het gebied van Delfland moeten samen met het waterschap en inwoners nadenken hoe ze niet alleen nu, maar ook over 50 jaar of later kunnen zorgen voor droge voeten en schoon water. 12

Verkiezingsprogramma CDA Delfland

Verkiezingsprogramma CDA Delfland Verkiezingsprogramma CDA Delfland 2015-2019 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 3 1.1 Taken voor Delfland 2015-2019... 3 1.2 Voldoende water... 4 1.3 Veilig water... 4 1.4 Schoon water... 4 2 CDA Uitgangspunten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard 2015-2019 Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners en ondernemers, maar

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil: Waterschapsverkiezing 2015. Waar staat het CDA voor? (Concept HHSK 12 september 2014.Bijdragen zijn hierin verwerkt) Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

Denk mee met Rijnland

Denk mee met Rijnland Denk mee met Rijnland weergave conferentie 2 juni ten behoeve van waterbeheerplan 5 IJMUIDEN AMSTERDAM WEST WASSENAAR GOUDA Droge voeten, schoon water Inhoudsopgave: Inleiding 3 Een nieuw waterbeheerplan

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Inleiding Water is voor iedereen van levensbelang. We staan er misschien

Nadere informatie

Waterschap Groot Salland. In balans met water

Waterschap Groot Salland. In balans met water Waterschap Groot Salland In balans met water Verkiezingsprogramma 2015-2019 1. Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers,

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... VVD verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap van Delfland VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog

Nadere informatie

In stappen afbouwen De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag.

In stappen afbouwen De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag. Geactualiseerde woordvoeringslijn gedeeltelijk afschaffen kwijtschelding Versie 8 oktober 2015 Inleiding Vragen van media, inwoners en andere partijen worden beantwoord conform de woordvoeringslijn. De

Nadere informatie

Delfland. Waterschap Aa en Maas Tav. het dagelijks bestuur Postbus j u n i GA 's Hertogenbosch

Delfland. Waterschap Aa en Maas Tav. het dagelijks bestuur Postbus j u n i GA 's Hertogenbosch Waterschap Aa en Maas Tav. het dagelijks bestuur 1073576 DELFT Postbus 5049 1 1 5201 GA 's Hertogenbosch HoogheemTaadschap van ONS KENMERK j u n i 2 0 1 3 ONDERWERP Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Geacht

Nadere informatie

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering MT 22 maart 2012 Arno Lammers Voorgeschiedenis RAS - Proces Waterkader Haaglanden gestart febr. 2003 na opdracht AB - Regionaal Bestuursakkoord

Nadere informatie

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in VERKIEZINGS- PROGRAMMA 2015-2019 WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in Flevoland Bouwen We Samen Onze lijsttrekker stelt zich aan U voor Ik ben trots op Flevoland Trots op de MAG ik mij even aan U voorstellen,..

Nadere informatie

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Contents 1 Management Summary wat vinden de inwoners belangrijk? 2 4 3 Inhoudelijke taakinvulling 14 4 Bijlagen 24 Rol van Rijnland in de maatschappij

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Ons woongebied ligt volledig onder de zeespiegel en daarom hebben

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

OP PEIL BRENGEN. Aan de slag!

OP PEIL BRENGEN. Aan de slag! OP PEIL BRENGEN De kwaliteit van het beheer van water en de bescherming tegen water, ze zijn vitaal voor ons land. Zeker in een waterrijke provincie als Fryslân, met een lange kustlijn, Waddeneilanden,

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Waterschap Hollandse Delta VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Binnenkort hoop ik voor de derde keer vader te worden. Wanneer u dit leest, is het mogelijk

Nadere informatie

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina)

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina) Winst met water! > In Actie > Waarom nu? > Hoe doen we dit? > Idee voor eigen project! > Doelstellingen (Klik of scroll naar de volgende pagina) Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: winst met water! Het agrarisch

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ONS KENMERK / ONDERWERP 967644 / SVIR De Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw M.H. Schultz van Haegen Centrum Publieksparticipatie Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Postbus 30316

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Coalitieakkoord bestuur Samen werken aan water

Coalitieakkoord bestuur Samen werken aan water Coalitieakkoord bestuur 2015-2019 Samen werken aan water Droge voeten, schoon water Een coalitieakkoord op hoofdlijnen Wij willen werken aan water, vóór u en mét u! Dit akkoord geeft op hoofdlijnen invulling

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Waarom u stemt voor de waterschappen op 18 maart 2015 Veiligheid tegen overstromingen en gezond en schoon water

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Rijn en IJssel voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen

Nadere informatie

- GRENS - - TAKEN - - DEN HAAG - - LOOSDUINEN - - VERKIEZINGEN -

- GRENS - - TAKEN - - DEN HAAG - - LOOSDUINEN - - VERKIEZINGEN - Sheets presentatie Wil Bianchi Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Houtwijk 25 maart 2015 1. HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND - GRENS - - TAKEN - - DEN HAAG - - LOOSDUINEN - - VERKIEZINGEN - 1. ZH met Rijnland,

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie Woord vooraf Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze vriend als er voldoende van is, als het schoon en gezond is en voor verschillende doeleinden

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Water. CDA Waterschap Hollandse delta Waterschapsverkiezingen 2015. in balans

Water. CDA Waterschap Hollandse delta Waterschapsverkiezingen 2015. in balans Water CDA Waterschap Hollandse delta in balans CDA Hollandse Delta Verkiezingsprogramma 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Opgaven/taken voor het waterschap 2015-2019 5 3. CDA-uitgangspunten voor waterschappen

Nadere informatie

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s Ondergrondse opslag Kansen en dilemma s Nut en noodzaak? 2 Historisch perspectief Aanname alles is optimaal geregeld, water volgt functie; Nu voldoende water door externe aanvoer; Weinig urgentie voor

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit.

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest 2015-2019 Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. Binnen de PvdA is er altijd

Nadere informatie

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging STARTNOTITIE STUDIEPROJECTEN Ondergrondse waterberging 1. Werktitel : Ondergrondse waterberging (OWB) 2. Aanleiding : In de glastuinbouw wordt momenteel gezocht naar manieren om nu en in de toekomst aan

Nadere informatie

Water in balans. Waterschap Scheldestromen

Water in balans. Waterschap Scheldestromen Water in balans Waterschap Scheldestromen Waterschapsverkiezingen 2015 Inhoudsopgave Water in balans 3 Samenvatting 4 1. Opgaven/taken voor het waterschap 2015-2019 5 2. CDA-uitgangspunten voor waterschappen

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Rivierenland Eindconcept 26 september 2014 Waterschapsverkiezingen: wat betekent water voor u? Water is voor iedereen van levensbelang, voor

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. NATUURBEHEER & LANDBOUW www.hydrorock.com Natuurbeheer en watermanagement Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen

Nadere informatie

Wat de waterschappen voor je doen.

Wat de waterschappen voor je doen. Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen. Katrina, New Orleans 1 Hoofdstuk 1 - Wat het waterschap voor je doet 1.1 Waterschap is functionele democratie met vier kerntaken Positie van de

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Vallei en Veluwe voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen

Nadere informatie

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier 2015-2019 Even voorstellen Water Natuurlijk is een NIET-politieke vereniging, die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen 1 1. Waterschap als functionele overheid Jan Geluk, dijkgraaf 2. Het bestuurlijke proces Arnoud van Vliet, secretaris-directeur 3. De waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân

Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 1 1. Inleiding Waterschappen vormen een functionele bestuurslaag die zich al eeuwenlang bezighoudt met één taak: goed waterbeheer. In de afgelopen decennia is een

Nadere informatie

Werken aan veilig en gezond water

Werken aan veilig en gezond water Werken aan veilig en gezond water Verkiezingsprogramma voor de Brabantse waterschappen 2015 1 1. Waardevol water in Brabant Veiligheid en gezond water zijn essentieel voor de kwaliteit van wonen, werken

Nadere informatie

Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam

Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam Programma van de VVD voor het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de periode 2015-2019 Er verandert veel op het gebied van water! Op die veranderingen moeten de waterschappen

Nadere informatie

WATER IS VAN IEDEREEN

WATER IS VAN IEDEREEN WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Hunze & Aa s 2015-2019 Vooraf Binnen de PvdA is er altijd verdeeld gereageerd op het voortbestaan van

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting 1. INLEIDING De deelgemeente Hoek van Holland stelt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeentewerken Rotterdam een deelgemeentelijk waterplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten

Nadere informatie

DE STICHTSE RIJNLANDEN

DE STICHTSE RIJNLANDEN HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 25 mrt 2014/ 1002 veilige dijken droge voeten schoon water LN'G.: Aan alle fracties in de raad van de gemeente IJsselstein d.t.v. de raadsgriffier Postbus 26 3400

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Profielschets Dijkgraaf

Profielschets Dijkgraaf Profielschets Dijkgraaf Inhoudsopgave 1. Het Hoogheemraadschap van Delfland 3 2. Functieomschrijving 4 3. Persoonlijk profiel 5 4. Persoonlijke kenmerken 6 5. Arbeidsvoorwaarden 7 6. Contact en informatieprocedure

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8 1 KLIKPLAAT WAT IS WATER Lesblad Wat is water Water, ijs en waterdamp Oplossen Sterk water Drijven en zinken Zoet en zout Overal is water INHOUD LESMODULE: [DOMEIN WATER EN LEVEN] Leerling geeft water

Nadere informatie

Samen werken aan water. Verkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas

Samen werken aan water. Verkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas Samen werken aan water Verkiezingsprogramma CDA Aa en Maas Waterschapsverkiezingen 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opgave Aa en Maas 2015-2019 4 2. Duurzaamheid 6 3. Samenwerking 7 4. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA

LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA LEVEN MET WATER STRATEGIE WATERVEILIGHEID EN KLIMAATBESTENDIGHEID IN DE IJSSEL-VECHTDELTA STRATEGIE KLIMAATBESTENDIGHEID & MEERLAAGSVEILIGHEID IJSSEL-VECHTDELTA De IJssel-Vechtdelta is een gebied dat onderdeel

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY Waterschap ái 'Brobontse Delta H i BY22286975 Sloten, oevers en dijken op orde Oplossen Keurovertredingen - informatie voor agrariërs, particulieren en bedrijven ^ WaîPisctiiip 'Brabantse Delta W 7 O Ũ

Nadere informatie

Samen werken aan onze dijken. Project Verbetering Regionale Keringen

Samen werken aan onze dijken. Project Verbetering Regionale Keringen Samen werken aan onze dijken Project Verbetering Regionale Keringen Waarom verbeteren we onze dijken? Waterschap Brabantse Delta is gestart met een groot waterveiligheidsproject in West-Brabant. Waterveiligheid

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Schoon en Mooi Water, Natuurlijk! Schieland en de Krimpenerwaard. Stem 18 maart Water Natuurlijk

Schoon en Mooi Water, Natuurlijk! Schieland en de Krimpenerwaard. Stem 18 maart Water Natuurlijk Schoon en Mooi Water, Natuurlijk! Schieland en de Krimpenerwaard Stem 18 maart Water Natuurlijk Verkiezingsprogramma Rotterdam, december 2014 Op 18 Maart 2015 naar de stembus voor het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Het verbeteren van de waterkwaliteit; de rol van de landbouw Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Broos Water BV Als praktijkgericht kennis- en adviesbureau werken wij aan

Nadere informatie

3 jaar later, effecten en ervaringen

3 jaar later, effecten en ervaringen Samen werken aan water Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 3 jaar later, effecten en ervaringen Een gezamenlijk document van de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Vallei en Veluwe Eindconcept 26 september 2014 Waterschapsverkiezingen: wat betekent water voor u? Water is voor iedereen van levensbelang,

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Rivierenland voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen met

Nadere informatie

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Ingekomen van + Activiteit: Afgevaardigde: ProDemos Deelname aan Dag van de Democratie op

Nadere informatie

Nota overleg en staat van wijzigingen wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431

Nota overleg en staat van wijzigingen wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431 wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0032W02-VONT 31 mei 2016 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Overleg 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Overlegreacties en gemeentelijke reactie

Nadere informatie

Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00

Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00 Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00 Thema: Leven met water in de stad Speech: - Geweldig om zoveel professionals bezig te zien met groen en water in stedelijk gebied! - In het Deltaprogramma

Nadere informatie

WAT ZIJN GEVOLGEN VAN DELTAPROGRAMMA...T

WAT ZIJN GEVOLGEN VAN DELTAPROGRAMMA...T 4 DELTAPROGRAMMA...T Tekst Dorine van Kesteren Beeld istockphoto WAT ZIJN GEVOLGEN VAN HET Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet een nieuw Deltaprogramma om Nederland te beschermen tegen hoogwater en

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw.

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Nummer Onderwerp : B-3.01.2008 : Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Korte inhoud : Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de verwoorde

Nadere informatie