Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:"

Transcriptie

1 Waterschapsverkiezing Waar staat het CDA voor? (Concept HHSK 12 september 2014.Bijdragen zijn hierin verwerkt) Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven; voor inwoners, ondernemers, maar ook voor de flora en fauna die in onze regio zo mooi is. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin wij en zij leven, voelt het CDA zich verantwoordelijk voor een goede waterbalans in onze regio. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig, waardoor het leven uit onze regio verdwijnt. Water in balans dus! Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staat voor de opdracht te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon en zoet water. In de komende jaren liggen er opgaven op het gebied van bodemdaling, zeespiegelrijzing en meer en heftiger regenbuien, afgewisseld met periodes van droogte. Het waterschap zorgt voor veilig en leefbaar wonen op en achter dijken, de juiste hoeveelheid oppervlaktewater van een goede kwaliteit en voor het transport en de zuivering van afvalwater. Kenmerkend voor ons gebied zijn o.a. de maatregelen voor waterberging na hevige regenval in Rotterdam, de waterkeringen langs de rivieren Hollandse IJssel en Lek, het faciliteren van de agrarische sector, de problematiek van de bodemdaling, het waterpeil in de polders Zuidplas en de Krimpenerwaard en de waterkwaliteit in een gebied met kwelwater, veenbodems en een grote stad. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap maatregelen in samenwerking met anderen voorbereidt en uitvoert. Wij willen een waterschap dat ruimte geeft aan de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en dat gebruik maakt van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen. Een waterschap dat de samenwerking zoekt om effectief en efficiënt zijn taken uit te kunnen voeren. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Duurzaamheid: We kijken naar de lange termijn en wat dat betekent voor het nu. Daarbij vinden we nieuwe technologieën zeer belangrijk. Samenwerking: We beseffen dat veel van het werk van het waterschap impact heeft op het leven van mensen en van andere organisaties. We willen hen dan ook betrekken bij onze keuzes in een stadium dat het ertoe doet. Betaalbaarheid: We gaan voor het doelmatig en verantwoord omgaan met geld. Het CDA HHSK wil: Waterveiligheid voor ons allemaal, in stedelijk-en landelijk gebied. Schoon water ook in de stedelijke gebieden en dorpen.

2 Droge voeten en tijdig inspelen op de klimaatveranderingen. Duurzaam gebruik van energie en hergebruik van afvalstoffen. Duurzaam financieel beheer. Besparingen door meer samenwerking en de kerntaken bewaken. Geen verdere verhoging, na inflatie, van de waterschapslasten voor bestaande taken. Ambities bijstellen als het nodig is, maar niet ten koste van de primaire veiligheid. Gespreide verantwoordelijkheid; ieder betaalt en levert zijn aandeel in de kosten. Water in balans. Het CDA is de partij van de samenleving. Onze CDA- uitgangspunten zijn: 1. Rentmeesterschap: We willen de aarde op een goede manier doorgeven aan onze kinderen. Daarom kiezen we bij voorkeur voor duurzame oplossingen. 2. Gespreide verantwoordelijkheid: Schieland en Krimpenerwaard werkt niet solitair maar wil juist samenwerken met andere overheden om resultaten te bereiken. Ook onze inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij de projecten om mee te denken aan hun leefomgeving. 3. Gerechtigheid houdt in, dat niet enkel het aantal van het getal geldt. Partijen, die numeriek in de minderheid zijn, zoals bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de agrarische sector moeten erop kunnen rekenen dat wij hun belangen serieus meewegen. 4. Solidariteit is noodzakelijk in het reaiseren van de meest veilige delta. Voor Schieland en de Krimpenerwaard betekent dit dat we staan voor duurzaamheid, samenwerking, draagvlak en voor betaalbaarheid. CDA-HHSK: Nuchter en Zakelijk Het waterschap is een functionele overheid met een eigen belastingheffing. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de politiek, maar om de inhoud. Om te waarborgen dat de belangrijke taken van het waterschap, waardoor we hier kunnen wonen, leven en werken, niet ondersneeuwen bij alle andere wensen, willen we het waterschap behouden. Het bestuur kent het gebied, waakt over de juiste besteding van uw waterschapbelasting, en neemt de maatregelen met betrekking tot de wateropgave: Droge voeten en schoon water. Het waterbeheer is, zoals onlangs door de OESO is gerapporteerd, in Nederland in goede handen; zelfs het voorbeeld en de maatstaf in de wereld. Waterschappen zijn, als enige overheid, uit zichzelf en zonder rumoer, opgeschaald naar grotere professionele organisaties die vooruit kijken en op innovatieve wijze zorgen voor voldoende en schoon water en voor veilige dijken in deze dichtbevolkte delta. Ook dat wil het CDA zeker houden. Concreet: De CDA-fractie stuurde binnen ons waterschap op prioriteit voor veiligheid en betaalbaarheid. We hebben ons ruim vijf jaar lang extra ingezet voor betaalbaarheid, om burgers en bedrijven, die het nu vaak moeilijk hebben, te ontzien. Het is ons gelukt de totale kosten laag te houden. De tarieven van het Waterschap HHSK behoren, ondanks dat wij het diepste en dus duurste, intensief gebruikte gebied droog te houden hebben tot de laagste van de provincie Zuid-Holland. Daarbij zijn we nadrukkelijk begonnen met minder lasten naar de toekomst te schuiven. Wij willen een goede rentmeester zijn en niet de lasten op de schouders van onze kinderen leggen.we hebben de financiën dus goed in de greep gehouden en door het tegengaan van

3 oplopende schulden voorkomen dat straks alsnog grote tariefstijgingen nodig zijn. Dat blijft niet zo als we in de toekomst niet op de centen blijven letten. Door de klimaatverandering en het zakken van onze bodem en dijken, wordt het allemaal automatisch duurder. Lastenstijging met meer dan het inflatiepercentage wil onze partij voorkomen. Dus kosten besparen door op tijd te handelen, in samenwerking werk uit te voeren en nog creatiever en innovatiever worden om het betaalbaar te houden. We gaan met het direct nemen, en dus niet vooruitschuiven, van kosten voor duurzaam financieel beheer. Omdat we daardoor dan minder rente betalen, is het in totaliteit ook een stuk goedkoper. We hebben de financiën dus goed in de greep gehouden en door het tegengaan van oplopende schulden voorkomen dat straks alsnog grote tariefstijgingen nodig zijn. Dat blijft niet zo als we in de toekomst niet op de centen blijven letten. Door de klimaatverandering en het zakken van onze bodem en dijken, wordt het allemaal duurder. Lastenstijging met meer dan het inflatiepercentage wil onze partij voorkomen. Dus kosten besparen door op tijd te handelen, in samenwerking werk uit te voeren en nog creatiever en innovatiever worden om het betaalbaar te houden. We gaan met het direct nemen, en dus niet vooruitschuiven, van kosten voor duurzaam financieel beheer. Omdat we daardoor dan minder rente betalen, is het in totaliteit ook een stuk goedkoper. Wat komt er nog op ons bordje en hoe pakken we dat aan? Waterveiligheid In ons laaggelegen gebied ( met meer dan 6 meter onder de zeespiegel het diepst gelegen van Nederland) zullen we ons moeten verdedigen tegen zowel het water vanuit de zee als de rivier, zowel vanuit de lucht als het opkomend kwelwater uit de bodem en grondwater. De dichtbevolkte Randstad mag niet in overstromingsgevaar komen. Onze rivierdijken vragen investeringen en onderhoud, waarop niet verzaakt mag worden. Door de bezuinigende en terugtredende Rijksoverheid worden de kosten van deze bescherming tegen buitenwater voor een steeds groter deel gelegd bij de waterschappen. Veiligheid staat voorop, maar wij vinden dat de belangen op en achter de dijk ook moeten meewegen. Een groene polder achter de dijk is wat anders dan stedelijk gebied en vraagt een andere aanpak. Wij staan dan ook voor maatwerk. Concreet: De klimaatsverandering met zeespiegelstijging, bodemdaling en meer extreme regenbuien, afgewisseld met al steeds langduriger droogtes, dwingt ons enerzijds de dijken en gemalen te verbeteren en anderzijds voor voldoende opvang van water te zorgen zodat de beschikbaarheid van voldoende zoet water gewaarborgd is. Dit vraagt om een lange termijn visie met een goede en eerlijke financiële verantwoording, niet om korte termijn succes en de kater later. Wij zijn voor veilige en betaalbare dijken en gemalen, innovatief werken, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Waterveiligheid is voor ons allemaal belangrijk.

4 Duurzaamheid Het CDA streeft naar permanente beschikbaarheid van voldoende schoon en veilig water voor onze regio. De aansluiting van alle bedrijven op de riolering is bijna rond. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar lokale en regionale projecten, waarbij het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals energieopwekking en hergebruik van grondstoffen uit afvalwater centraal staan. Zoet water moet opgevangen worden in plaats van direct naar zee afvoeren. Door slim combineren en organiseren brengen we meerwaarde tot stand in de beleving van water en er komt meer plezier en genot van duurzame waterrecreatie. In de stad wordt met meer water en stimulering van groene daken, die naast regenwateropvang ook de lucht zuiveren, de ontwikkeling van hittestress tegengegaan en de leefbaarheid vergroot. Concreet: Het CDA wil overstromingsrisico s en wateroverlast beperken door te investeren in effectieve lange termijn maatregelen. De wateropgave vraagt om een structurele aanpak, gericht op de lange termijn. Ook in droge perioden moet er voldoende water beschikbaar zijn. Wij doen dit door een optimale mix van maatregelen om goed regenwater zowel in de stad als op het platteland in de bodem te bergen en te benutten. Daarbij combineren we met andere doelen en realiseren we meeropbrengst. Water is van levensbelang en verbetert de omgeving. Samenwerken. Het CDA vindt dat niet de overheid alles moet doen, maar dat de samenleving voorop staat! Het CDA kiest voor de samenleving. Dat betekent dat Schieland en Krimpenerwaard naast de inwoners staat in plaats van tegenover hen. Wij willen een samenleving waarin de inwoners samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepalen. Daarom wil het CDA inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden vanaf het begin betrekken bij de wateropgaven omdat zij ook kennis hebben van hun gebied. Dit leidt tot duurzamer oplossingen. Ook de samenwerking met gemeenten moet worden gezocht aan de voorkant van ruimtelijke processen. Daarmee kan nog ruimte gevonden worden voor water in alle planvorming. Samenwerking is geen doel op zich maar meer een manier van werken. Iedereen vanuit zijn taak of belang kan hieraan deelnemen. Hiermee komen betere besluiten tot stand die op meer draagvlak kunnen rekenen bij de uitvoering. Ook leidt samenwerking tot efficiënter werken. Wij pleiten voor gesprek en samenwerking met burgers, bedrijven, organisaties, andere overheden zoals gemeenten, provincie en het Rijk, en kennisinstituten en wetenschappelijke instellingen. Kennis en gebruikers verbinden. Water heeft vele gebruikers en stopt niet bij de grens. Dit alles met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Concreet: Samenwerking door het koppelen van projecten, - het werk met werk maken-, daarmee zorgt het waterschap voor kostenreductie en kunnen we met onze waterprojecten meerwaarde voor het gebied creëren. Voorbeelden hiervan zijn: het nieuwe recreatiegebied en de Olympische roeibaan die we in samenwerking in onze (nood)waterberging in de Eendragtspolder hebben opgeleverd. In Rotterdam zijn de eerste multifunctionele waterpleinen opgeleverd, de waterberging boven de parkeergarage voor het nieuwe Centraal Station, enz.

5 Ook bij kleinschalige wateropgaven wil het CDA inwoners vanaf het begin betrekken bij oplossingen. We denken hierbij aan de gebruikers, milieuvriendelijke oevers, visserij, watersport en recreatie. Het CDA is voor een praktijk van overleggen en niet opleggen. Respect voor de anders belangen en samenwerken blijkt door van de betrokkenen medestanders, in plaats van tegenstanders, te maken. Daarmee willen we doorgaan. Afgelopen jaren is het Hoogheemraadschap regelmatig zichtbaar geweest bij informatiebijeenkomsten. Het is noodzakelijk om dit voort te zetten, om informatie te krijgen en om begrip en draagvlak te creëren. Samenwerken met de glastuinbouw en de agrariërs blijft belangrijk om bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren. Beide zijn daarnaast gebaat bij de juiste waterpeilen. Daarmee moet ook gekeken worden naar het vermijden van een te snelle bodemdaling en naar verzilting. Ieder dient zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen. Ten aanzien van de stedelijke gebieden en met name in Rotterdam zijn we in dialoog over de stedelijke waterplannen om waterberging te realiseren en de waterkwaliteit in het oppervlakte water te verbeteren. Water en groen bieden goede kansen. Samenwerking met de omliggende hoogheemraadschappen verdient de komende jaren aandacht. Door de samenwerking in de waterketen met gemeenten en drinkwaterleidingbedrijven te verbeteren wil het CDA dat er meer regenwater wordt afgekoppeld en het resterende afvalwater in gezuiverde vorm voor een deel kan worden hergebruikt als industriewater (koel- spoel- of bluswater) in plaats van het lozen op het oppervlakte water. Betaalbaarheid Het CDA wil dat er doelmatig en verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wat er met uw belastinggeld gebeurt. Solidariteit staat daarbij hoog in ons vaandel. Maar ook zeer belangrijk daarbij is dat de vervuiler betaald. Dit komt ook nog eens nadrukkelijk naar voren in het onlangs uitgebrachte OESO rapport. Dit betekent ook dat we geen rekeningen doorschuiven naar de volgende generaties. Als de inkomsten niet toereikend zijn om alle plannen te betalen, dan lossen we dit niet op door meer schulden te maken en de belastingtarieven te verhogen, maar zullen we de ambities moeten bijstellen, temporiseren of soberder uitvoeren. Dan blijken we vaak toch nog slimmer te kunnen (samen)werken, of een subsidiënt te vinden en meer te kunnen met het zelfde geld. Het om financiële redenen bijstellen van ambities kan echter niet gelden voor de veiligheidsnormen (zie ook de normering van de Deltacommissie). Wij staan voor de waterveiligheid van dit gebied en iedereen die daarin woont, werkt en leeft. Door deskundigheid, innovatieve technieken te ontwikkelen en draagvlak in de omgeving, sturen we binnen deze omvangrijke projecten wel gericht om de kosten en overlast te beperken. Het bestuur zet en bewaakt de kaders. Met het bestuursakkoord water zijn er afspraken gemaakt tussen het Rijk en de waterschappen over medefinanciering van de kosten voor veiligheid in hoofdwatersystemen door het gehele gebied. Draagvlak hiervoor over geheel Nederland is voor de kustwaterschappen van essentieel

6 belang. Enorme investeringen zijn nodig om geheel (west)nederland veilig te houden tegen overstromingen. Concreet: Wij zijn voor transparantie in de organisatie en de uitvoering van watertaken om goed en strak te kunnen sturen. Dit kan door verantwoording van uitgaven en tussentijdse rapportages aan het bestuur van langlopende projecten. Daarvoor is een actief en betrokken waterschapsbestuur nodig. Wij noemen dat good governance. In balans: Het CDA is de partij van de samenleving. Concreet: Wij willen binnen het waterschap werken aan een balans tussen alle belangen, die met water te maken hebben. Inwoners die veilig, en als het kan plezierig, willen wonen, agrariërs die hun bedrijf goed willen en kunnen uitoefenen, bedrijven die zich hier willen en kunnen vestigen en schoon werken, natuurliefhebbers die de biodiversiteit willen beschermen en waterkwaliteit opwaarderen en recreanten die in hun eigen waterrijke omgeving van mooi water willen genieten. Het waterschapsbestuur is het podium waarop al deze belangen gewogen en gebundeld worden tot een integraal waterbeheersplan en beleid dat echt effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. Het CDA hecht daarom ook aan een deskundige en gemotiveerde organisatie en draagvlak in de samenleving. De stad en het platteland staan met elkaar in verbinding en zijn voor de geboden oplossingen van elkaar afhankelijk. P.s aan de tekst worden nog foto s toegevoegd. 1. Waterberging Eendragtspolder 2. Dijkversterking Krimpenerwaard. 3. Bentheimplein Rotterdam. 4. Spandoekfoto, accent op lage kosten.

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard 2015-2019 Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners en ondernemers, maar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Delfland

Verkiezingsprogramma CDA Delfland Verkiezingsprogramma CDA Delfland 2015-2019 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 3 1.1 Taken voor Delfland 2015-2019... 4 1.2 Voldoende water... 4 1.3 Veilig water... 4 1.4 Schoon water... 5 2 CDA Uitgangspunten

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Delfland

Verkiezingsprogramma CDA Delfland Verkiezingsprogramma CDA Delfland 2015-2019 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 3 1.1 Taken voor Delfland 2015-2019... 3 1.2 Voldoende water... 4 1.3 Veilig water... 4 1.4 Schoon water... 4 2 CDA Uitgangspunten

Nadere informatie

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Rijn en IJssel voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen

Nadere informatie

Water. CDA Waterschap Hollandse delta Waterschapsverkiezingen 2015. in balans

Water. CDA Waterschap Hollandse delta Waterschapsverkiezingen 2015. in balans Water CDA Waterschap Hollandse delta in balans CDA Hollandse Delta Verkiezingsprogramma 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Opgaven/taken voor het waterschap 2015-2019 5 3. CDA-uitgangspunten voor waterschappen

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier 2015-2019 Even voorstellen Water Natuurlijk is een NIET-politieke vereniging, die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen

Nadere informatie

CDA Waterschap Hollandse delta. Waterschapsverkiezingen 2015. Water in balans

CDA Waterschap Hollandse delta. Waterschapsverkiezingen 2015. Water in balans CDA Waterschap Hollandse delta 20 Water in balans CDA Hollandse Delta Verkiezingsprogramma 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Opgaven/taken voor het waterschap 2015-2019 5 3. CDA-uitgangspunten voor waterschappen

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Contents 1 Management Summary wat vinden de inwoners belangrijk? 2 4 3 Inhoudelijke taakinvulling 14 4 Bijlagen 24 Rol van Rijnland in de maatschappij

Nadere informatie

Wat de waterschappen voor je doen.

Wat de waterschappen voor je doen. Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen. Katrina, New Orleans 1 Hoofdstuk 1 - Wat het waterschap voor je doet 1.1 Waterschap is functionele democratie met vier kerntaken Positie van de

Nadere informatie

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in VERKIEZINGS- PROGRAMMA 2015-2019 WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in Flevoland Bouwen We Samen Onze lijsttrekker stelt zich aan U voor Ik ben trots op Flevoland Trots op de MAG ik mij even aan U voorstellen,..

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie Woord vooraf Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze vriend als er voldoende van is, als het schoon en gezond is en voor verschillende doeleinden

Nadere informatie

Enquête Wetterskip Fryslan

Enquête Wetterskip Fryslan Enquête Wetterskip Fryslan Status: Afgesloten Begindatum: 14-08-2014 Einddatum: 12-09-2014 Live: 30 dagen Vragen: 15 Gedeeltelijk geantwoord: 35 (8,6%) Afgedankt: 0 (0%) Einde bereikt: 373 (91,4%) Totaal

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Inleiding Water is voor iedereen van levensbelang. We staan er misschien

Nadere informatie

Waterschap Groot Salland. In balans met water

Waterschap Groot Salland. In balans met water Waterschap Groot Salland In balans met water Verkiezingsprogramma 2015-2019 1. Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers,

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... VVD verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap van Delfland VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

OP PEIL BRENGEN. Aan de slag!

OP PEIL BRENGEN. Aan de slag! OP PEIL BRENGEN De kwaliteit van het beheer van water en de bescherming tegen water, ze zijn vitaal voor ons land. Zeker in een waterrijke provincie als Fryslân, met een lange kustlijn, Waddeneilanden,

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Rivierenland Eindconcept 26 september 2014 Waterschapsverkiezingen: wat betekent water voor u? Water is voor iedereen van levensbelang, voor

Nadere informatie

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Het verbeteren van de waterkwaliteit; de rol van de landbouw Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Broos Water BV Als praktijkgericht kennis- en adviesbureau werken wij aan

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8 1 KLIKPLAAT WAT IS WATER Lesblad Wat is water Water, ijs en waterdamp Oplossen Sterk water Drijven en zinken Zoet en zout Overal is water INHOUD LESMODULE: [DOMEIN WATER EN LEVEN] Leerling geeft water

Nadere informatie

Water in balans. Waterschap Scheldestromen

Water in balans. Waterschap Scheldestromen Water in balans Waterschap Scheldestromen Waterschapsverkiezingen 2015 Inhoudsopgave Water in balans 3 Samenvatting 4 1. Opgaven/taken voor het waterschap 2015-2019 5 2. CDA-uitgangspunten voor waterschappen

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit.

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest 2015-2019 Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. Binnen de PvdA is er altijd

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Duurzame daken Groen of Blauw

Duurzame daken Groen of Blauw Droge voeten en schoon water Duurzame daken Groen of Blauw Een visie op de inzet van daken in het waterbeheer Agnes van Zoelen 23-04-15 Intro Intro Daadkracht en Samenwerken De meerwaarde van duurzame

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Waterschap Hollandse Delta VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Binnenkort hoop ik voor de derde keer vader te worden. Wanneer u dit leest, is het mogelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân

Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 1 1. Inleiding Waterschappen vormen een functionele bestuurslaag die zich al eeuwenlang bezighoudt met één taak: goed waterbeheer. In de afgelopen decennia is een

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Rivierenland voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen met

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Ons woongebied ligt volledig onder de zeespiegel en daarom hebben

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Vallei en Veluwe Eindconcept 26 september 2014 Waterschapsverkiezingen: wat betekent water voor u? Water is voor iedereen van levensbelang,

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Waarom u stemt voor de waterschappen op 18 maart 2015 Veiligheid tegen overstromingen en gezond en schoon water

Nadere informatie

DE STICHTSE RIJNLANDEN

DE STICHTSE RIJNLANDEN HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 25 mrt 2014/ 1002 veilige dijken droge voeten schoon water LN'G.: Aan alle fracties in de raad van de gemeente IJsselstein d.t.v. de raadsgriffier Postbus 26 3400

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Vallei en Veluwe voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen

Nadere informatie

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s Ondergrondse opslag Kansen en dilemma s Nut en noodzaak? 2 Historisch perspectief Aanname alles is optimaal geregeld, water volgt functie; Nu voldoende water door externe aanvoer; Weinig urgentie voor

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Gelderland Waterschapsverkiezingen 2015

Gelderland Waterschapsverkiezingen 2015 Gelderland Waterschapsverkiezingen 2015 Profielschets Waterschapsbestuurder CDA Bureau Gelderland, Markt 14 te Arnhem 1. Wat is het waterschapsbestuur? In 2015 zullen de waterschapsverkiezingen voor het

Nadere informatie

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina)

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina) Winst met water! > In Actie > Waarom nu? > Hoe doen we dit? > Idee voor eigen project! > Doelstellingen (Klik of scroll naar de volgende pagina) Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: winst met water! Het agrarisch

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 De economische betekenis van waterschappen mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 1 Gefeliciteerd! 2 opzet Waterschappen en ons land Strijd tegen het water Deltaplan

Nadere informatie

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting

Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting Waterplan Hoek van Holland: Visie-samenvatting 1. INLEIDING De deelgemeente Hoek van Holland stelt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeentewerken Rotterdam een deelgemeentelijk waterplan

Nadere informatie

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied Deltaprogramma I IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied I Colofon Samengesteld door: MWH B.V. www.mwhglobal.nl Fotografie: Foto kaft: Foto s Flora en Fauna: Oplage:

Nadere informatie

Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief

Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief Bestuursakkoord 2015 2019 Ongebouwd Natuurterreinen Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief 1. Een krachtig waterschap in een dynamische maatschappij Onze omgeving

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

niba natuurlijk nodig

niba natuurlijk nodig niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Overstromingsgevaar en wateroverlast

Overstromingsgevaar en wateroverlast H 5.9 Resultaten per thema Door klimaatverandering nemen de kansen op overstromingen bij grote rivieren en de zee toe. Uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Grote Rivieren leidt voor een langere

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Samen werken aan water Verkiezingsprogramma CDA Brabantse Delta Waterschapsverkiezingen 2015 Vastgesteld in de Algemene vergadering 29 november 2014. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opgave Brabantse Delta

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie

WATER IS VAN IEDEREEN

WATER IS VAN IEDEREEN WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Hunze & Aa s 2015-2019 Vooraf Binnen de PvdA is er altijd verdeeld gereageerd op het voortbestaan van

Nadere informatie

Ambities bodem en grondwater

Ambities bodem en grondwater Ambities bodem en grondwater Ambitie Basis Comfort Excellent Samenvatting Veilig, gezond en te exploreren binnen wettelijke regels Multifunctioneel gebruik van de bodem Voor alle functies blijft bodem

Nadere informatie

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden Kans op hittestress Kans op overstroming Hittestress komt voor bij een periode van uitzonderlijk warm weer en wordt versterkt door het hitte-in-de-stad of urban heat

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2008 WATER, VANZELFSPREKEND VOOR DE BURGER!

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2008 WATER, VANZELFSPREKEND VOOR DE BURGER! VERKIEZINGSPROGRAMMA 2008 WATER, VANZELFSPREKEND VOOR DE BURGER! Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel Waterschap Brabantse Delta INLEIDING Nederland De Lage Landen - en water vormen een twee-eenheid,

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

Coalitieakkoord bestuur Samen werken aan water

Coalitieakkoord bestuur Samen werken aan water Coalitieakkoord bestuur 2015-2019 Samen werken aan water Droge voeten, schoon water Een coalitieakkoord op hoofdlijnen Wij willen werken aan water, vóór u en mét u! Dit akkoord geeft op hoofdlijnen invulling

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY Waterschap ái 'Brobontse Delta H i BY22286975 Sloten, oevers en dijken op orde Oplossen Keurovertredingen - informatie voor agrariërs, particulieren en bedrijven ^ WaîPisctiiip 'Brabantse Delta W 7 O Ũ

Nadere informatie

Samen werken aan water. Verkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas

Samen werken aan water. Verkiezingsprogramma. CDA Aa en Maas Samen werken aan water Verkiezingsprogramma CDA Aa en Maas Waterschapsverkiezingen 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opgave Aa en Maas 2015-2019 4 2. Duurzaamheid 6 3. Samenwerking 7 4. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Verkiezings- manifest Water Natuurlijk

Verkiezings- manifest Water Natuurlijk Verkiezings- manifest Water Natuurlijk Groot Salland nd pagina 1 van 4 Dit verkiezingsmanifest maakt met vijf hoofdthema s duidelijk waar Water Natuurlijk in Groot Salland voor staat. Water Natuurlijk

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam

Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam Programma van de VVD voor het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de periode 2015-2019 Er verandert veel op het gebied van water! Op die veranderingen moeten de waterschappen

Nadere informatie

Leefbaar land, leefbaar water Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor veilige dijken en wegen, schoon water, droge voeten en voldoende

Leefbaar land, leefbaar water Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor veilige dijken en wegen, schoon water, droge voeten en voldoende Leefbaar land, leefbaar water Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor veilige dijken en wegen, schoon water, droge voeten en voldoende water. Veilig achter dijk, duin en kade 787 kilometer aan

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie