Verkiezingsprogramma CDA Delfland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma CDA Delfland"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma CDA Delfland

2 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding Taken voor Delfland Voldoende water Veilig water Schoon water CDA Uitgangspunten voor Delfland Duurzaamheid Uitgangspunt Doelen/projecten Betaalbaarheid Uitgangspunt Doelen/projecten Samenwerking Uitgangspunt Doelen/ projecten OESO Doel Wateragenda

3 1 Inleiding. Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor flora en fauna die in onze regio volop aanwezig zijn. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin zij leven, voelt het CDA verantwoordelijkheid voor een goede waterbalans in onze regio. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig, waardoor het leven in onze regio verdwijnt. Water in balans dus. In maart 2015 vinden voor de tweede keer directe verkiezingen van de leden van de Verenigde Vergadering (VV)van het Hoogheemraadschap van Delfland plaats. De VV is het gekozen algemeen bestuur van Delfland dat je kunt vergelijken met een gemeenteraad. De 30 leden van dit algemeen bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij kiezen uit eigen kring een aantal bestuursleden om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dit college van dijkgraaf en hoogheemraden valt te verglijken met een college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. Delfland grenst aan de Noordzee en de nieuwe Waterweg is met zijn 1,4 miljoen inwoners, een grotendeels dichtbevolkt en volgebouwd gebied. Dit maakt het een grote uitdaging om alle doelstellingen op het gebied van waterveiligheid en schoon water in te vullen. Het CDA heeft de afgelopen jaren deel mogen uitmaken van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur en wil dit graag voortzetten. Wij geven in dit programma aan hoe wij tegen de taken van het waterschap aankijken voor de komende vier jaren. Daarbij zijn onze kernwoorden: balans ( we staan niet voor deel- belangen) innovatie en burgergerichtheid. Belangrijke thema s voor ons zijn : Duurzaamheid We kijken naar de lange termijn en wat dat betekent voor het nu. Daarbij vinden we nieuwe technologieën zeer belangrijk. Samenwerking We beseffen dat veel van het werk van het waterschap impact heeft op het leven van mensen en van andere organisaties. We willen hen dan ook betrekken bij onze keuzes in een stadium dat het ertoe doet. En Betaalbaarheid. We gaan voor het doelmatig en verantwoord omgaan met geld. 1.1 Taken voor Delfland Het CDA voelt zich verantwoordelijk voor een goede waterbalans in onze regio. Nederland en ook Delfland liggen voor een groot deel beneden zeeniveau zodat de dagelijkse vrijwaring voor wateroverlast een bestaansvoorwaarde is. Al 725 jaar zorgt Delfland voor schoon, voldoende en veilig water. Met maatregelen wordt ingespeeld op alles wat met water te maken heeft. In de 3

4 komende jaren liggen er vanwege klimaatveranderingen opgaven op het gebied van bodemdaling, zeespiegelrijzing en meer en heftiger regenbuien of periodes van droogte. Delfland heeft al veel geïnvesteerd om deze opgaven het hoofd te bieden maar is nooit klaar,het CDA vindt het belangrijk dat deze opgaven en maatregelen door het waterschap in samenwerking met anderen in een vroegtijdig stadium wordt voorbereid en uitgevoerd. Wij willen een waterschap dat ruimte geeft aan deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en dat gebruikt maakt van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen zoals bijvoorbeeld in ons gebied de TU Delft en Evides. 1.2 Voldoende water Door rivieren en sloten goed te onderhouden is voldoende water afvoer mogelijk. Het grondwater peil is ook van invloed op landbouw en natuur. Verdroging moet worden tegengegaan en er moet altijd voldoende water zijn van goede kwaliteit. Zeker voor de glastuinbouwsector in Westland en Pijnacker Nootdorp en Lansingerland is dat van belang. Maar ook voor het stedelijk gebied in Den Haag en Rotterdam ligt er een opgave om te zorgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor het water. Keer op keer vinden er ruimtelijke ontwikkelingen plaats in de grote steden waarbij niet altijd rekening wordt gehouden met de wateropgaven. Op zich zelf zijn deze kleine ontwikkelingen niet bedreigend maar bij elkaar opgeteld en over een langere termijn gekeken zal er te weinig opvang zijn voor water. Daarom is het CDA een voorstander van initiatieven zoals het maken van waterberging bij de Rotterdamse Baan. 1.3 Veilig water Delfland werkt aan veiligheid tegen overstromingen en wateroverlast. Dit doet ze door de dijken en kades in het gebied te verstevigen en verhogen waar dat nodig is. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de tweede laag van waterveiligheid : de ruimtelijke inrichting. In het najaar van 2014 zijn de structurerende Deltabeslissingen naar de Tweede Kamer gegaan. Voor waterveiligheid betekent dit een nieuwe normering voor de primaire keringen. Een nieuwe normering waarin alle kennis die er nu is op het gebied van waterveiligheid, is gebruikt. Alle faalmechanismen waardoor een dijk kan bezwijken zijn daarom in de nieuwe normen meegenomen. Ook de toegenomen waarde van de bebouwing achter de dijken en de vele mensen die zeker in het gebied van Delfland wonen bepalen mede hoe hoog de nieuwe normen voor de primaire keringen langs de kust en de Nieuwe Waterweg moeten zijn. Het CDA is altijd een groot voorstander geweest van alle investeringen die hebben plaatsgevonden aan deze primaire keringen en we mogen er trots op zijn te kunnen zeggen dat de dijken in Delfland nu ook op orde zijn. 1.4 Schoon water Het waterschap zorgt voor het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. De uitdaging ligt de komende jaren op het sluiten van de waterketen. Daarnaast wordt ook gezorgd voor de verbetering van de waterkwaliteit in de vaarten en sloten. Dit geldt zowel voor de chemie als de ecologie. Waterkwaliteitsrapportages laten zien dat het water in Delfland nog niet schoon genoeg is. Allerlei middelen zoals de doorstroom pilot in Westland en de extra inzet op handhaving maar ook het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het water schoner wordt. Schoon water biedt een belangrijke plus aan de leefomgeving voor mens 4

5 en dier. Iedereen kan hieraan meewerken door na te denken hoelang hij onder de douche gaat of waar hij zijn auto wast. Ook het voeren van eendjes op de kant in plaats van in het water helpt mee om de waterkwaliteit te verbeteren. In het hele gebied zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd waar dat mogelijk was. Samen kunnen we het water in balans houden. 5

6 2 CDA Uitgangspunten voor Delfland Het CDA is de partij van de samenleving. Onze CDA- uitgangspunten zijn : Rentmeesterschap we willen de aarde op een goede manier doorgeven aan onze kinderen. Daarom kiezen we bij voorkeur voor duurzame oplossingen. Delfland schenkt bij al haar projecten hier aandacht aan. Bijvoorbeeld door het versterken van kades in grond in plaats van met damwanden. Gespreide verantwoordelijkheid, Delfland werkt niet solitair maar wil juist samenwerken met andere overheden om resultaten te bereiken. Ook onze inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij onze projecten om mee te denken aan hun leefomgeving. Daarmee bereiken we niet alleen meer draagvlak maar ook betere en soms goedkopere oplossingen. Een mooi voorbeeld is het project Noordeindseweg in Lansingerland of de Commandeurspolder in Midden Delfland. Gerechtigheid houdt in dat niet enkel het aantal van het getal geldt. Ook minderheden, zoals bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de agrarische sector moeten erop kunnen rekenen dat wij hun belangen serieus meewegen. Solidariteit is niet alleen de noodzakelijke betrokkenheid tussen generaties maar ook dat de lasten worden opgebracht door degenen die dat kunnen dragen. Voor Delfland betekent dit dat we staan voor duurzaamheid, voor samenwerking en draagvlak en voor betaalbaarheid. 6

7 3 Duurzaamheid 3.1 Uitgangspunt Het CDA heeft zorg over de toekomst en vraagt om maatregelen die niet alleen nu maar ook op de langere termijn effectief en efficiënt zijn. Ook Delfland moet bijdragen aan een duurzame samenleving. We kiezen daarbij voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om een structurele aanpak van de wateropgave. Voor onszelf maar vooral voor de toekomst van onze kinderen. Het CDA streeft naar permanente beschikbaarheid van voldoende, schoon en veilig water voor iedereen door middel van een gesloten kringloop. Dat wil zeggen dat verspilling van water en milieuvervuiling worden beperkt en de leefbaarheid wordt verbeterd. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar projecten waarbij wordt ingezet op het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals energieopwekking en hergebruik van grondstoffen uit afvalwater. 3.2 Doelen/projecten We zetten daarom in op voortzetting van projecten zoals Delft Blue Technology project waar wordt samengewerkt met partners om het effluent dusdanig te verbeteren dat het weer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld gietwater in de glastuinbouw. Ook samenwerking met bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven zoals Evides moet worden benut om vraagstukken rond bijvoorbeeld medicijnresten in ons oppervlakte water aan te pakken. Ook projecten waarbij wordt ingezet op het in droge periodes voldoende beschikbaar hebben van water ven een goede kwaliteit verdienen onze steun. Onderzoek naar de opslag van water in de grond ( Waterbuffer) en pilots als het gebruik maken van de gietwaterbassins van tuinders vinden wij zeer positief. Het CDA is zich ervan bewust dat dit niet zonder kosten gerealiseerd kan worden. Bij de vaststelling van het voorliggende Waterbeheerplan zal daar al aandacht aan besteed moeten worden Aandacht heeft het CDA ook voor de duurzaamheids-score van Delfland als organisatie en bij projecten zoals huisvesting. Bij elke besteding dient aangegeven te worden wat de bijdrage is aan de duurzaamheiddoelstellingen. 7

8 4 Betaalbaarheid 4.1 Uitgangspunt Het CDA wil dat er doelmatige en verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wat er met uw belastinggeld gebeurt. Solidariteit staat daarbij hoog in ons vaandel; de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Maar ook zeer belangrijk daarbij is dat de vervuiler betaald. Dit komt ook nog eens nadrukkelijk naar voren in het onlangs uitgebrachte OESO rapport. Dit betekent ook dat we geen rekening willen doorschuiven naar onze kinderen. Als de inkomsten niet toereikend zijn dan zullen de ambities moeten worden bijgesteld. 4.2 Doelen/projecten Dit betekent dat wij streven naar betaalbaarheid als oriëntatiepunt om te voorkomen dat de lasten niet evenredig worden verdeeld. Betaalbaarheid van de lasten van Delfland voorkomt dat onevenredig veel inwoners een beroep op kwijtscheldingsregelingen moeten maken. Veiligheid kost geld, zo is de huidige praktijk. Delfland heeft een aantal jaren flink moeten investeren om het watersysteem te verbeteren. Delfland heeft daarom ook de hoogste tarieven voor waterschapslasten in Nederland. Maar nu het systeem flink is verbeterd wordt het tijd om de financiën eens goed te bekijken. Daarbij moeten alle elementen, zoals bijvoorbeeld de schuldenpositie, het weerstandsvermogen en de tarieven, integraal worden bekeken. Inzet van het CDA is om de tarieven de komende jaren niet meer te laten stijgen dan wel hooguit met het inflatiepercentage. Ook de schulden positie moet worden teruggedrongen. Daarbij zal ook de organisatie worden uitgedaagd tot nog efficiënter werken. De bedrijfsvoering van Delfland dient effectief en sober te zijn. Lagere kosten kunnen worden bereikt door samen te werken met andere waterschappen en gemeenten. Waar dit mogelijk is moet dat bevorderd worden. Ook zal de organisatie verder op zoek moeten naar mogelijkheden om te bezuinigen. De inwoners betalen elk jaar veel geld voor droge voeten en schoon water. Het CDA vindt dat de uitvoering van het vigerend belastingstelsel moet voorkomen dat bepaalde groepen, zoals agrariërs in het verleden, eenzijdig en te zwaar moeten bijdragen. Ook dienen de geldende afspraken op het gebied van de zgn. kwijtschelding herijkt te worden. Vanuit de solidariteitsgedachte is kwijtschelding een herkenbaar aandachtspunt. Gezocht moet worden naar oplossingen die ertoe bijdragen dat het instrument van kwijtschelding niet eenzijdig bij de andere belastingplichtigen wordt gelegd. De financiële verwerking in de boeken van de jaarlijkse bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet op een dusdanige manier plaatsvinden dat wordt aangesloten bij de financiële positie van Delfland. Nu wordt deze bijdrage elk jaar geactiveerd en afgeschreven over 20 jaar. Wat het CDA betreft is dit niet een vaststaand gegeven. Het CDA is een voorstander van transparant besturen. Delfland maakt jaarlijks de declaraties van bestuurders openbaar. Dit moet worden voortgezet. 8

9 5 Samenwerking 5.1 Uitgangspunt Het CDA kiest voor de samenleving, niet voor de overheid! Dat betekent dat Delfland naast de inwoners staat in plaats van tegenover hen. Wij willen een samenleving waarin de inwoners samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepalen. Daarom wil het CDA inwoners vanaf het begin betrekken bij de wateropgaven omdat inwoners kennis hebben van hun gebied. Dit leidt tot duurzamer oplossingen. Ook de samenwerking met gemeenten moet worden gezocht aan de voorkant van ruimtelijke processen. Daarmee kan nog ruimte gevonden worden voor water in alle planvorming. Samenwerking is geen doel op zich maar meer een manier van werken. Iedereen vanuit zijn taak of belang kan hieraan deelnemen. Hiermee komen betere besluiten tot stand die op meer draagvlak kunnen rekenen bij de uitvoering. Ook leidt samenwerking tot efficiënter werken en vaak ook tot kostenverlaging. 5.2 Doelen/ projecten Dit betekent dat het CDA de komende jaren inzet op blijvende samenwerking met gemeenten op het vlak van ruimte en water door aan de voorkant van ruimtelijke processen te blijven. De watertoets is een prima instrument maar als die pas gebruikt kan worden op het moment dat een ruimtelijk plan al bijna gereed is dan lukt het niet meer om daar water in te krijgen. Het gaat beter om als gemeente en waterschap bij het begin van een ruimtelijk proces gelijk aan tafel te gaan. Dit is de inzet van het CDA geweest de afgelopen jaren en dat heeft gewerkt. In 2009 bleek dat het realiseren van waterberging in Westland niet goed van de grond kwam omdat het in een dichtbebouwd gebied duur is om water te graven. De bestuurlijke en ambtelijke inzet om gezamenlijk de opgaven aan te pakken en bij herstructurering aan het begin van het proces om de tafel te gaan zitten heeft al tot goede resultaten geleid. De inzet is om deze goede samenwerking ook met grote gemeenten zoals den Haag vorm te blijven geven. Het is daarom goed dat Ruimtelijke ordening apart blijft worden benoemd als taak van het dagelijks bestuur. Bij het uitvoeren van projecten staat burgerparticipatie garant voor het noodzakelijke draagvlak bij inwoners. Deze werkwijze heeft i n het verleden al zijn nut bewezen bij kade projecten als de Commandeurspolder ( Midden Delfland)en de Noordeindseweg (Lansingerland). Dit zal ook in de toekomst gehanteerd blijven worden. Ook de samenwerking in de afvalwater keten gaat onverminderd verder met als doel kostenbesparing en vermindering van kwetsbaarheid van het systeem. Deze samenwerking tussen gemeenten en Delfland maar ook tussen Delfland en het drinkwaterbedrijf Evides wordt voortgezet. Niet alleen in de PPS constructie van de afvalwaterzuivering Harnaschpolder maar waar mogelijk ook op meer terreinen. Samenwerking in de gouden driehoek, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid moet worden voortgezet. Daaruit komen mooie producten zoals digitale Delta en 3Di. 9

10 Delfland zorgt ervoor een actueel inzicht te hebben in de plannen op het gebied van de RO van de provincie en de gemeenten. De provinciale en gemeentelijke plannen op het gebied van de RO dienen rekening te houden met waterveiligheidseisen op het gebied van waterberging zoals bijvoorbeeld bij de realisering van de Rotterdamse Baan in Den Haag. Samenwerken met de glastuinbouw en de agrariërs blijft belangrijk om bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren. Beide zijn daarnaast gebaat bij de juiste waterpeilen. Daarmee moet ook gekeken worden naar het vermijden van een te snelle bodemdaling en naar verzilting. Ten aanzien van de steden in het gebied van Delfland zetten we in op een dialoog om bijvoorbeeld de klimaatadaptatie opgaven te realiseren. Water en groen bieden goede kansen. Samenwerking tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland verdient de komende jaren veel inzet. 10

11 6 OESO Al eerder in dit verkiezingsprogramma werd het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) genoemd. Het Nederlandse waterbeheer is klaar voor de toekomst. Zo concludeerde de OESO in maart De OESO prijst de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, die zich steeds heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden. Toch blijven er altijd aandachtspunten en uitdagingen bestaan als wordt gekeken naar klimaatverandering. Ook constateerde de OESO dat het waterbewustzijn bij Nederlanders opvallend laag is. Inwoners zijn zich te weinig bewust van de hoeveelheid werk die dagelijks wordt verricht om droge voeten te houden. Het CDA heeft zich altijd ingezet om waar de mogelijkheid zich voordeed het bewustzijn bij inwoners dat we onder zeeniveau leven, te vergroten. Heel veel presentaties zijn hierover gegeven en zijn activiteiten ontplooid om zowel bij kinderen als volwassenen het water tussen de oren te krijgen. Dit gaan we ook de komende vier jaar weer doen. Ten aanzien van de waterkwaliteit, die jaren verbeterde in Nederland, werd geconstateerd dat die verbeteringen nu stagneren. Tenslotte werd aanbevolen om de samenhang tussen water, landgebruik en ruimtelijke ordening in een betere samenhang te brengen. 11

12 7 Doel Deze aanbevelingen brengen het CDA ertoe om te blijven inzetten op goede water - educatieprojecten op scholen. De jeugd heeft de toekomst en we moeten zorgen dat zij weten wat de zorg voor water met zich meebrengt. Wat betreft de waterkwaliteit pleit het CDA voor het blijven inzetten op de vervuiler betaalt. Dit betekent in een gebied als Delfland een intensieve samenwerking met de LTO en met gemeenten. Niet alleen door handhaving maar ook door bewustwording binnen de glastuinbouwsector valt hier nog steeds te winnen. Handhaving is een middel dat zeker moet worden ingezet maar beter is het om de bewustwording te vergroten. Tot slot zal voor wat betreft de samenhang van water en ruimtelijke ordening de vinger aan de pols moeten blijven richting de nieuwe Omgevingswet om te zorgen dat deze samenhang daar goed in terugkomt. Water is ordenend bij de locatiekeuze en inrichting van een gebied. De problematiek van Delfland en de sterke verstedelijking en de druk die ervan uitgaat, vraagt om een sterke samenhang binnen de ruimtelijke ordening. Bij die ruimtelijke ordening dient meervoudig ruimtegebruik zoveel mogelijk te worden toegepast b9jvoorbeeld voor waterberging. Zowel de gemeente Rotterdam ( Bellamyplein)als Den Haag hebben in de afgelopen periode plannen gerealiseerd die het navolgen waard zijn. 12

13 8 Wateragenda Het CDA vindt dat Delfland initiatieven moet nemen om tot nieuwe gemeentelijke waterplannen cq wateragenda s te komen. Deze dienen enerzijds een agenda te zijn van ambities die zowel door de gemeente als Delfland kunnen worden gerealiseerd alsmede een instrument om optimaal gebruik te maken van kansen en mogelijkheden voor gemeenten binnen het gebied van Delfland. Eén van de uitgangspunten voor op te stellen gezamenlijke wateragenda s kan zijn om de verstening van gemeenten ( tuinen etc. die bestraat zijn) terug te dringen en vergunning plichtig te maken. In de agenda s moet een norm worden ontwikkeld over de hoeveelheid M2 groen per bewoner een minimum niveau is teneinde en verdere belemmering bij het afvoeren van water te voorkomen. Dit streven past uitstekend in de gespreide verantwoordelijkheid die het CDA voorstaat. Den Haag heeft in 2012 een vernieuwd Waterplan Wateragenda Den Haag gepresenteerd. Dit gemeentelijk waterplan is in samenwerking met het Hoogheemraadschap Van Delfland tot stand gekomen. De wateragenda is een gezamenlijke inspanning van Den Haag en Delfland om te werken aan een beheersing van de waterkwantiteit en kwaliteit. Waterplannen of wateragenda s dienen de agenda te zijn om te komen tot een verdere ontkoppeling, grondwaterbeheer, recreatieve beleving van water ( schone en bevaarbare grachten), ontstening van oppervlakten of d voorkoming ervan. Maar niet alleen met den Haag wordt een wateragenda opgesteld. Het CDA wil dat elke gemeente in het gebied van Delfland een actuele wateragenda heeft. Dat geeft koers aan de gezamenlijke plannen en beheer. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de klimaat adaptatie. Het CDA is voorstander van het manifest Klimaatbestendige stad. Dit betekent dat alle gemeenten in het gebied van Delfland samen met het waterschap en inwoners moeten nadenken hoe ze er voor kunnen zorgen dat ze niet alleen nu maar ook over 50 jaar of nog later, kunnen zorgen voor droge voeten en schoon water. 13

Verkiezingsprogramma CDA Delfland

Verkiezingsprogramma CDA Delfland Verkiezingsprogramma CDA Delfland 2015-2019 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 3 1.1 Taken voor Delfland 2015-2019... 4 1.2 Voldoende water... 4 1.3 Veilig water... 4 1.4 Schoon water... 5 2 CDA Uitgangspunten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard 2015-2019 Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners en ondernemers, maar

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil: Waterschapsverkiezing 2015. Waar staat het CDA voor? (Concept HHSK 12 september 2014.Bijdragen zijn hierin verwerkt) Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel

Nadere informatie

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Inleiding Water is voor iedereen van levensbelang. We staan er misschien

Nadere informatie

Denk mee met Rijnland

Denk mee met Rijnland Denk mee met Rijnland weergave conferentie 2 juni ten behoeve van waterbeheerplan 5 IJMUIDEN AMSTERDAM WEST WASSENAAR GOUDA Droge voeten, schoon water Inhoudsopgave: Inleiding 3 Een nieuw waterbeheerplan

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

In stappen afbouwen De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag.

In stappen afbouwen De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag. Geactualiseerde woordvoeringslijn gedeeltelijk afschaffen kwijtschelding Versie 8 oktober 2015 Inleiding Vragen van media, inwoners en andere partijen worden beantwoord conform de woordvoeringslijn. De

Nadere informatie

Waterschap Groot Salland. In balans met water

Waterschap Groot Salland. In balans met water Waterschap Groot Salland In balans met water Verkiezingsprogramma 2015-2019 1. Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers,

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... VVD verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap van Delfland VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering MT 22 maart 2012 Arno Lammers Voorgeschiedenis RAS - Proces Waterkader Haaglanden gestart febr. 2003 na opdracht AB - Regionaal Bestuursakkoord

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samen leven met Water. Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda

Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda Programma Verbindend Water Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda Werksessie 15 mei 2017 Water in Brabant Water in Brabant Topografische kaart 1990 Topografische kaart 1900 2016

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Delfland. Waterschap Aa en Maas Tav. het dagelijks bestuur Postbus j u n i GA 's Hertogenbosch

Delfland. Waterschap Aa en Maas Tav. het dagelijks bestuur Postbus j u n i GA 's Hertogenbosch Waterschap Aa en Maas Tav. het dagelijks bestuur 1073576 DELFT Postbus 5049 1 1 5201 GA 's Hertogenbosch HoogheemTaadschap van ONS KENMERK j u n i 2 0 1 3 ONDERWERP Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Geacht

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Ons woongebied ligt volledig onder de zeespiegel en daarom hebben

Nadere informatie

Coalitieakkoord bestuur Samen werken aan water

Coalitieakkoord bestuur Samen werken aan water Coalitieakkoord bestuur 2015-2019 Samen werken aan water Droge voeten, schoon water Een coalitieakkoord op hoofdlijnen Wij willen werken aan water, vóór u en mét u! Dit akkoord geeft op hoofdlijnen invulling

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Waterschap Hollandse Delta VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Binnenkort hoop ik voor de derde keer vader te worden. Wanneer u dit leest, is het mogelijk

Nadere informatie

OP PEIL BRENGEN. Aan de slag!

OP PEIL BRENGEN. Aan de slag! OP PEIL BRENGEN De kwaliteit van het beheer van water en de bescherming tegen water, ze zijn vitaal voor ons land. Zeker in een waterrijke provincie als Fryslân, met een lange kustlijn, Waddeneilanden,

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Rijn en IJssel voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Contents 1 Management Summary wat vinden de inwoners belangrijk? 2 4 3 Inhoudelijke taakinvulling 14 4 Bijlagen 24 Rol van Rijnland in de maatschappij

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie Woord vooraf Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze vriend als er voldoende van is, als het schoon en gezond is en voor verschillende doeleinden

Nadere informatie

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina)

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina) Winst met water! > In Actie > Waarom nu? > Hoe doen we dit? > Idee voor eigen project! > Doelstellingen (Klik of scroll naar de volgende pagina) Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: winst met water! Het agrarisch

Nadere informatie

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in VERKIEZINGS- PROGRAMMA 2015-2019 WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in Flevoland Bouwen We Samen Onze lijsttrekker stelt zich aan U voor Ik ben trots op Flevoland Trots op de MAG ik mij even aan U voorstellen,..

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ONS KENMERK / ONDERWERP 967644 / SVIR De Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw M.H. Schultz van Haegen Centrum Publieksparticipatie Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Postbus 30316

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

DE STICHTSE RIJNLANDEN

DE STICHTSE RIJNLANDEN HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 25 mrt 2014/ 1002 veilige dijken droge voeten schoon water LN'G.: Aan alle fracties in de raad van de gemeente IJsselstein d.t.v. de raadsgriffier Postbus 26 3400

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Vallei en Veluwe voor de bestuursperiode maart 2015 maart 2019 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapverkiezingen voor het eerst plaats samen

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Bouw mee aan de stad van de toekomst

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Bouw mee aan de stad van de toekomst Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Bouw mee aan de stad van de toekomst Wateroverlast Wateroverlast is waarschijnlijk het meest zichtbare probleem. Steeds vaker staan winkels en kelders vol water. Zo

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit.

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest 2015-2019 Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. Binnen de PvdA is er altijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Water in balans. Waterschap Scheldestromen

Water in balans. Waterschap Scheldestromen Water in balans Waterschap Scheldestromen Waterschapsverkiezingen 2015 Inhoudsopgave Water in balans 3 Samenvatting 4 1. Opgaven/taken voor het waterschap 2015-2019 5 2. CDA-uitgangspunten voor waterschappen

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

Geel in omgevingsvisies

Geel in omgevingsvisies Geel in omgevingsvisies De RWS-bijdrage aan de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies Peter Harmsen Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen Waar zijn we van? 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Duurzame

Nadere informatie

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Waarom u stemt voor de waterschappen op 18 maart 2015 Veiligheid tegen overstromingen en gezond en schoon water

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016 agendapunt 3.b.7 1234419 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 5 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN

Nadere informatie

WATER IS VAN IEDEREEN

WATER IS VAN IEDEREEN WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Hunze & Aa s 2015-2019 Vooraf Binnen de PvdA is er altijd verdeeld gereageerd op het voortbestaan van

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Gevolgen van watertekorten voor stedelijk gebied. Marco Hoogvliet Projectmanager Stedelijk water en bodembeheer. Opdrachtgever: het Deltaprogramma

Gevolgen van watertekorten voor stedelijk gebied. Marco Hoogvliet Projectmanager Stedelijk water en bodembeheer. Opdrachtgever: het Deltaprogramma Gevolgen van watertekorten voor stedelijk gebied Focus op funderingsschade Marco Hoogvliet Projectmanager Stedelijk water en bodembeheer Opdrachtgever: het Deltaprogramma Doel Deltaprogramma Garanderen

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s Ondergrondse opslag Kansen en dilemma s Nut en noodzaak? 2 Historisch perspectief Aanname alles is optimaal geregeld, water volgt functie; Nu voldoende water door externe aanvoer; Weinig urgentie voor

Nadere informatie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie

Water. Goed voor elkaar! Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Model Profielschets Waterschapsbestuurders ChristenUnie Dit is een model profielschets voor ChristenUnie-kandidaten voor het algemeen en dagelijks bestuur van waterschappen. 1 Het model is opgesteld door

Nadere informatie

Duurzame daken Groen of Blauw

Duurzame daken Groen of Blauw Droge voeten en schoon water Duurzame daken Groen of Blauw Een visie op de inzet van daken in het waterbeheer Agnes van Zoelen 23-04-15 Intro Intro Daadkracht en Samenwerken De meerwaarde van duurzame

Nadere informatie

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd.

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard123 Postbus4059 3006AB Rotterdam T.0104537 200 F.01041 30694 Aan geadresseerde Onskenmerk U.2011.04726 Uwkenmerk Datum 25 mei 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

toekomst veenweide Inspiratieboek

toekomst veenweide Inspiratieboek toekomst veenweide Inspiratieboek BOSCH SLABBERS toekomst veenweide Inspiratieboek Opdrachtgever Kennis voor Klimaat In samenwerking met Alterra, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water Bijlage VI Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water 1 Inleiding In het Nationaal Bestuursakkoord Water (medio 2003) zijn de volgende afspraken overeengekomen

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016 We starten de dag met het teruggeven van de resultaten uit de interviews Vitens en Vallei en Veluwe hebben gesproken met deskundigen, beleidsmakers en bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem,

Nadere informatie

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier 2015-2019 Even voorstellen Water Natuurlijk is een NIET-politieke vereniging, die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER Klimaatverandering, adaptatie, mitigatie. Veranderende opgaven stellen waterschappen voor grote uitdagingen. In een veranderende maatschappij die steeds vaker zelf initiatief

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Geachte aanwezigen, Nederland heeft een al sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie

Nadere informatie

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Profielschets Dijkgraaf

Profielschets Dijkgraaf Profielschets Dijkgraaf Inhoudsopgave 1. Het Hoogheemraadschap van Delfland 3 2. Functieomschrijving 4 3. Persoonlijk profiel 5 4. Persoonlijke kenmerken 6 5. Arbeidsvoorwaarden 7 6. Contact en informatieprocedure

Nadere informatie

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017

Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Het verbeteren van de waterkwaliteit; de rol van de landbouw Netwerkdag IKN Jan Broos, Adviesbureau Broos Water BV 20 april 2017 Broos Water BV Als praktijkgericht kennis- en adviesbureau werken wij aan

Nadere informatie

Samen leven met Water

Samen leven met Water Samen leven met Water Verkiezingsprogramma CDA voor Waterschap Vallei en Veluwe Eindconcept 26 september 2014 Waterschapsverkiezingen: wat betekent water voor u? Water is voor iedereen van levensbelang,

Nadere informatie