De rol van doeloriëntaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van doeloriëntaties"

Transcriptie

1 Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater Uitdaging en motivatie: De rol van doeloriëntaties Als medewerkers uitdaging in hun werk ervaren, heeft dit positieve gevolgen voor henzelf en voor de organisatie. Zo leidt het uitvoeren van uitdagende taken en opdrachten tot het leren van nieuwe vaardigheden (DeRue & Wellman, 2009; Dragoni, Tesluk, Russell, & Oh, 2009), meer tevredenheid met en een grotere motivatie voor het werk (Csikszentmihalyi, 1990; Judge, Bono, & Locke, 2000), en ook minder personeelsverloop (Preenen, De Pater, Van Vianen, & Keijzer, 2011). Uitdagende taken zijn werkzaamheden die: (a) nieuw zijn, en vaardigheden vereisen die een persoon nog niet volledig beheerst; (b) iemands kunde en capaciteiten testen; (c) iemand de vrijheid geven om zelf te bepalen hoe deze taken uit te voeren; (d) een zekere mate van verantwoordelijkheid en zichtbaarheid met zich meebrengen (Van Vianen, De Pater, & Preenen, 2008). Medewerkers zien een uitdagende taak veelal als aantrekkelijk en leuk. Iets waar ze hun best voor moeten en willen doen. Het bovenstaande zou kunnen leiden tot de gedachte dat je medewerkers tevreden en gemotiveerd zijn zolang je ze uitdagende taken geeft. Zo simpel is het niet. Uitdagende taken zijn immers moeilijk 44

2 en medewerkers lopen dus het risico de taak niet goed aan te kunnen. Dit kan mogelijk leiden tot stress en juist een lagere motivatie (Taylor, 1981). Daarnaast is het in iemands werk niet altijd mogelijk om alleen maar met uitdagende taken en opdrachten bezig te zijn. Ook de saaie en routineuze taken moeten nu eenmaal gedaan worden. Deze overwegingen brachten ons tot de vraag hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat medewerkers gemotiveerd zijn voor zowel uitdagende als niet-uitdagende taken. Kortom, hoe kan de motivatie van mensen bij het uitvoeren van uitdagende en niet-uitdagende taken worden beïnvloed? Naar ons idee kon deze vraag niet worden beantwoord met bestaand onderzoek. Om die reden hebben we een eigen onderzoek opgezet. Doeloriëntaties We veronderstelden dat de mate waarin mensen gemotiveerd zijn bij het uitvoeren van een minder of meer uitdagende taak, zou kunnen afhangen van hun doeloriëntatie. Doeloriëntatie verwijst naar de onderliggende doelen die mensen nastreven in situaties waarin ze een prestatie moeten leveren (Dweck & Leggett, 1988). Er zijn grofweg twee verschillende doeloriëntaties te onderscheiden: een leeroriëntatie en een prestatieoriëntatie. Mensen met een leeroriëntatie streven ernaar hun bekwaamheden verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door zich te richten op het willen leren van nieuwe vaardigheden. Prestatiegeoriënteerde personen streven ernaar om beter te presteren dan anderen en om positieve oordelen over hun prestaties van anderen te verkrijgen (e.g., Elliot & McGregor, 2001). Minder uitdagende taken zijn routineus en eenvoudig uit te voeren. Er zijn dus betrekkelijk weinig mogelijkheden om van deze taken te leren. Dit strookt niet met de doelen van leergeoriënteerde mensen, en de motivatie van deze mensen zal dus negatief worden beïnvloed. Een prestatieoriëntatie daarentegen motiveert mensen om anderen te overtreffen en te laten zien hoe goed ze iets kunnen. Een prestatieoriëntatie zou daarom juist wel motiverend kunnen werken bij het uitvoeren van minder uitdagende taken. Een weinig uitdagende taak heeft men immers snel onder de knie en deze taak biedt iemand dus een goede gelegenheid om te laten zien wat men kan. Kortom, wij verwachtten dat bij het uitvoeren van een weinig uitdagende taak de motivatie van prestatiegeoriënteerde mensen hoger zou zijn dan die van leergeoriënteerde mensen. Omdat uitdagende taken bij uitstek leermogelijkheden bieden (Preenen, De Pater et al., 2011), veronderstelden wij dat vooral leergeoriënteerde mensen gemotiveerd zouden zijn bij het uitvoeren van uitdagende taken. Prestatiegeoriënteerde mensen zullen daarentegen minder gemotiveerd zijn, omdat ze bang zijn om te falen en zich daardoor onvoldoende op de taak kunnen concentreren. Ze raken als het ware mentaal geblokkeerd en dat drukt de motivatie om de uitdagende taak uit te voeren. Het Onderzoek Om de invloed van doeloriëntaties op de motivatie bij het uitvoeren van uitdagende en niet-uitdagende taken te onderzoeken, hebben we een experiment uitgevoerd. De studenten die deelnamen aan het onderzoek kregen willekeurig een weinig of juist zeer uitdagende taak toebedeeld. De weinig uitdagende taak bestond uit het ordenen van een literatuurlijst van een wetenschappelijk artikel. Een taak die, zo bleek uit vooronderzoek, studenten weinig uitdagend vinden maar die ze wel veelvuldig moeten uitvoeren. De uitdagende taak behelsde het geven van een presentatie voor een camera. Zij kregen te horen dat de opname zou worden beoordeeld door een panel van deskundigen. Dit is een taak die studenten als zeer uitdagend ervaren. Bij zowel de weinig als zeer uitdagende 45

3 taak kregen de deelnemers één van de volgende twee instructies: (1) zoveel mogelijk te leren van de taak en de taak als een goede leersituatie te zien (leeroriëntatie), of (2) zich te richten op een zo goed mogelijke prestatie en anderen het beste van zichzelf te laten zien (prestatieoriëntatie). De resultaten van het experiment (zie figuur 1) bevestigden onze veronderstellingen. Bij het uitvoeren van de uitdagende taak waren de leergeoriënteerde deelnemers meer gemotiveerd dan de prestatiegeoriënteerde deelnemers. Mensen raken dus vooral gemotiveerd bij het uitvoeren van een uitdagende taak als de nadruk ligt op de leermogelijkheden die deze taak biedt. Bij de niet-uitdagende taak was juist het omgekeerde het geval. Bij het uitvoeren van deze taak waren de prestatiegeoriënteerde deelnemers meer gemotiveerd dan de leergeoriënteerde deelnemers. Mensen die niet-uitdagende taken uitvoeren, raken juist meer gemotiveerd als de nadruk ligt op het zo goed mogelijk presteren op de taak en het kunnen tonen van hun bekwaamheden. Conclusie Eerder onderzoek heeft laten zien dat het belangrijk is medewerkers uitdaging te Figuur 1. Effect van uitdaging en doeloriëntatie op motivatie (7-puntsschaal) bieden. Uitdagend werk heeft een positieve invloed op leren op het werk (Preenen, 2010), betrokkenheid bij de organisatie (Preenen, Van Vianen, De Pater, & Geerling, 2011), en de loopbaanontwikkeling en het behoud van personeel (De Pater, Van Vianen, Bechtoldt, & Klehe, 2009; Preenen, De Pater et al., 2011). De bestaande literatuur over de invloed van uitdagende taken op de motivatie van medewerkers suggereerde dat uitdagend werk zowel een positieve (Csikszentmihalyi, 1990) als een negatieve invloed (Taylor, 1981) kan hebben. Om deze inconsistente resultaten nader te onderzoeken hebben we een experiment uitgevoerd. Hieruit bleek dat mensen bij het uitvoeren van uitdagende taken meer gemotiveerd zijn als de nadruk ligt op de leermogelijkheden van deze taken. Mensen die niet-uitdagende taken uitvoeren zijn juist meer gemotiveerd als zij aangemoedigd worden goed te presteren ten opzichte van anderen. Gezien het belang van uitdaging voor de ontwikkeling en loopbaan van medewerkers is het raadzaam medewerkers regelmatig uit te dagen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat bij uitdagende taken de nadruk moet worden gelegd op leren en minder op presteren. Voor leidinggevenden is hier een belangrijke taak weggelegd. Zij bepalen immers mede of medewerkers uitdagende taken uitvoeren (De Pater, Van Vianen, & Bechtoldt, 2010), en zij communiceren met hun medewerkers over de uit te voeren taken. Leidinggevenden zouden bij het verstrekken van uitdagende taken dus de nadruk moeten leggen op de leermogelijkheden die deze taken bieden en minder op de prestaties die geleverd moeten worden. We hebben het vermoeden dat dit in de praktijk niet altijd zo gebeurt. Leidinggevenden zijn nogal eens geneigd vooral het belang van het leveren van een goede prestatie te benadrukken wanneer zij hun medewerkers uitdagende opdrachten geven. Als een 46

4 medewerker bijvoorbeeld een belangrijk project moet trekken, dan zal diens leidinggevende de medewerker willen stimuleren door het belang ervan nog eens extra te benadrukken. Deze goedbedoelde stimulatie kan echter tot gevolg hebben dat de medewerker blokkeert, de opdracht minder aantrekkelijk vindt, en uiteindelijk minder gemotiveerd is om nu - en mogelijk ook in de toekomst - een dergelijke opdracht uit te voeren. Door de focus te verleggen van een prestatieoriëntatie naar een leeroriëntatie zullen medewerkers meer gemotiveerd zijn voor uitdagende taken en uiteindelijk beter presteren op deze taken. Hoewel we ervoor pleiten dat leidinggevenden hun medewerkers regelmatig van uitdagende opdrachten voorzien, zijn we er ons terdege van bewust dat er ook minder uitdagende, routinetaken uitgevoerd moeten worden. Leidinggevenden zullen hun medewerkers dus ook niet-uitdagende taken moeten toewijzen. De resultaten van ons onderzoek suggereren dat leidinggevenden in deze situatie de nadruk zouden kunnen leggen op het belang van een zo goed mogelijke prestatie. Het aanbrengen van een competitief element kan bij dit soort taken eveneens geen kwaad. Integendeel, het plezier in en de motivatie voor het uitvoeren van niet-uitdagende taken kan met wat competitie worden verhoogd. Ook hier zal het in de praktijk nogal eens mis gaan. Leidinggevenden zijn wellicht juist geneigd te benadrukken dat de taak eenvoudig is en door iedereen kan worden uitgevoerd. Ze willen daarmee aangeven dat de taak niet al te belastend is. Beter zou het echter zijn om het belang van de prestatie op deze taak te benadrukken. Dat motiveert! Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat uitdagende en niet-uitdagende taken op een juiste wijze gecommuniceerd moeten worden. Bij uitdagende taken moeten de leer- en ontwikkelmogelijkheden worden benadrukt; bij niet-uitdagende taken moet het leveren van een goede prestatie op de voorgrond staan. Al met al, een behoorlijke uitdaging voor leidinggevenden in organisaties: zij moeten hun taakinstructies aanpassen aan de aard van de op te dragen taak. Literatuur Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Perennial. De Pater, I. E., Van Vianen, A. E. M., & Bechtoldt, M. N. (2010). Gender differences in job challenge: A matter of task allocation. Gender, Work & Organization, 17(4), DeRue, D. S., & Wellman, N. (2009). Developing leaders via experience: The role of developmental challenge, learning orientation, and feedback availability. Journal of Applied Psychology, 94(4), Dragoni, L., Tesluk, P. E., Russell, J. E. A., & Oh, I.-S. (2009). Understanding managerial development: Integrating developmental assignments, learning orientation, and access to developmental opportunities in predicting managerial competencies. Academy of Management Journal, 52(4), Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2 * 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), Judge, T. A., Bono, J. E., & Locke, E. A. (2000). Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics. Journal of Applied Psychology, 85(2), Preenen, P. T. Y. (2010). Challenge at work: A matter of give and take. Unpublished dissertation, University of Amsterdam, Amsterdam. 47

5 Preenen, P. T. Y., De Pater, I. E., Van Vianen, A. E. M., & Keijzer, L. (in druk). Managing voluntary turnover through challenging assignments. Group and Organization Management. Preenen, P. T. Y., Van Vianen, A. E. M., De Pater, I. E., & Geerling, R. (2011). Ervaren uitdaging op het werk: Ontwikkeling van een meetinstrument. Gedrag en Organisatie, 1, Taylor, M. S. (1981). The motivational effects of task challenge: A laboratory investigation. Organizational Behavior and Human Performance, 27, Van Vianen, A. E. M., De Pater, I. E., & Preenen, P. T. Y. (2008). Career Management: Taking control of the quality of work experiences. In J. Athanasou & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance (pp ). London: Springer. Dr. Paul Preenen promoveerde in november 2010 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Challenge at Work: A matter of give and take. Momenteel werkt Paul als beleidsadviseur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Prof. Dr. Annelies van Vianen is hoogleraar Organisatiepsychologie en programmaleider van de programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam. Dr. Irene de Pater is universitair docent bij de programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam. 48

Onze huidige kennismaatschappij is sterk in ontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat de veroudering van onze kennis en vaardigheden ook steeds sneller

Onze huidige kennismaatschappij is sterk in ontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat de veroudering van onze kennis en vaardigheden ook steeds sneller Onze huidige kennismaatschappij is sterk in ontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat de veroudering van onze kennis en vaardigheden ook steeds sneller gaat. Om bij te blijven met deze veranderingen in de

Nadere informatie

Persoonlijke factoren en Sales succes

Persoonlijke factoren en Sales succes Persoonlijke factoren en Sales succes Welke samenhang is er? Gerard Groenewegen Mei 2009 06-55717189 1 Agenda 1. Inleiding 2. Opzet studie 3. Beoordeling van dit onderzoek 4. Bevindingen 5. Conclusie 6.

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Hoe meet je prestatie op het werk?

Hoe meet je prestatie op het werk? Body@Work retraite 26-10- 10, TNO Leiden Hoe meet je prestatie op het werk? Project team: Drs. Linda Koopmans (TNO/VUmc) Dr. Claire Bernaards (TNO) Dr. Vincent Hildebrandt (TNO) Prof. Dr. Riekie de Vet

Nadere informatie

MOTIVERENDE FEEDBACK GEVEN

MOTIVERENDE FEEDBACK GEVEN MOTIVERENDE FEEDBACK GEVEN EVEN VOORSTELLEN Docent / coach Sport / zorg / onderwijs Fysiotherapie / Bewegingswetenschappen / Coaching / begeleiding / communicatie / Groepsdynamica / teamontwikkeling /

Nadere informatie

Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam. WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0

Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam. WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0 Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0 INTRODUCTIE Competitief voordeel Werknemers maken het verschil Innovatie Creativiteit

Nadere informatie

De rol van onderwijs in de kloof tussen theorie en praktijk

De rol van onderwijs in de kloof tussen theorie en praktijk De rol van onderwijs in de kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van studenten over arbeid- en organisatiepsychologie Universiteit Twente Enschede, 2 juli 2010 Bachelorthese José

Nadere informatie

Het effect van doelstellingen

Het effect van doelstellingen Het effect van doelstellingen Inleiding Goalsetting of het stellen van doelen is een van de meest populaire motivatietechnieken om de prestatie te bevorderen. In eerste instantie werd er vooral onderzoek

Nadere informatie

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven Onderzoek werkstress, herstel en cultuur De rol van vrijetijdsbesteding 6 februari 2015 Technische Universiteit Eindhoven Human Performance Management Group ir. P.J.R. van Gool prof. dr. E. Demerouti /hpm

Nadere informatie

Wil je de veerkrachtoefening ontvangen? Mail naar

Wil je de veerkrachtoefening ontvangen? Mail naar Deze presentatie is gegeven op het Congres Positieve Psychologie Veerkracht op 15 april 2016. Hoe je met Psychologisch Kapitaal veerkracht vergroot in teams Matthijs Steeneveld Zelfstandig trainer en coach

Nadere informatie

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Feedback geven en krijgen Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Overzicht Wat is feedback? Feedback van leraar aan leerlingen Hét model van Hattie & Timperley (2007) Zelf aan de slag Uitwisselen

Nadere informatie

Leiderschap: over balanceren tussen emoties en engagement

Leiderschap: over balanceren tussen emoties en engagement Leiderschap: over balanceren tussen emoties en engagement Prof. dr. IJ. Hetty van Emmerik Maastricht University School of Business and Economics School of Business and Economics School of Business and

Nadere informatie

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen.

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen. De servicekwaliteit van uw restaurant of hotel verbeteren betekent starten met een veranderingsproces Prof. Em. Dr. W. Faché Klantentevredenheid is voor elke onderneming van fundamenteel belang. Immers

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

Bevlogen. blijven. 16 oktober nr TPP

Bevlogen. blijven. 16 oktober nr TPP Bevlogen blijven 16 oktober nr. 1 2015 TPP Het belang van Positieve Organisatiepsychologie De Positieve Organisatiepsychologie houdt zich bezig met de vraag hoe werknemers optimaal kunnen functioneren

Nadere informatie

Samenwerking uitzendbureaus

Samenwerking uitzendbureaus We ontwikkelen kennis voor een integrale aanpak die de INZETBAARheid van laagopgeleide uitzendkrachten bevordert, door middel van een opeenvolging van leerrijke taken. 10 Duurzame inzetbaarheid vanuit

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

Loopbaansturing: een kwestie van durven, willen en kunnen?

Loopbaansturing: een kwestie van durven, willen en kunnen? Deze paper verschijnt najaar 2012 in Opleiding & Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resources Development. Loopbaansturing: een kwestie van durven, willen en kunnen? Van medewerkers wordt in toenemende

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies

Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies Dr. Tim Vantilborgh Het psychologisch contract van vrijwilligers

Nadere informatie

6 PRINCIPES WAAROM BIJ U DUURZAME INZETBAARHEID SUCCESVOL WORDT

6 PRINCIPES WAAROM BIJ U DUURZAME INZETBAARHEID SUCCESVOL WORDT E-blog HR special 6 PRINCIPES WAAROM BIJ U DUURZAME INZETBAARHEID SUCCESVOL WORDT In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, Tornakgroep INLEIDING Dat duurzame inzetbaarheid een belangrijke

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Personeel en Organisatie in 2014:

Personeel en Organisatie in 2014: Personeel en Organisatie in 2014: sturen op bevlogenheid en goed werknemerschap Dr. mr. Bas Kodden, Lector Bedrijfsrecht NCOI Opleidingsgroep Inleiding Het succes van organisaties met veel kenniswerkers

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN Onderwijssymposium ANAI Alkmaar Michiel Stadhouders 13 januari 2014 Programmavoorstel 60 minuten In tweetallen: wat is motivatie voor jou? 1. Jongeren & motivatie 2. Kijken

Nadere informatie

Invloed van doelen stellen op de relatie persoonlijkheid - werkprestatie

Invloed van doelen stellen op de relatie persoonlijkheid - werkprestatie Invloed van doelen stellen op de relatie persoonlijkheid - werkprestatie Bachelorscriptie Naam: Jolke Roozen Collegekaartnummer: 5664497 Begeleider: E. van Hooft Aantal woorden: 5843 1 Inhoudopgave Abstract

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Onvoorspelbare loopbanen: verantwoordelijkheid van werknemers én werkgevers

Onvoorspelbare loopbanen: verantwoordelijkheid van werknemers én werkgevers Onvoorspelbare loopbanen Onvoorspelbare loopbanen: verantwoordelijkheid van werknemers én werkgevers Annelies E.M. van Vianen en Margot S. Tijs Door economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Ervaren Uitdaging op het Werk

Ervaren Uitdaging op het Werk Ontwikkeling van een Meetinstrument Paul T. Y. Preenen, Annelies E. M. van Vianen, Irene E. de Pater & René Geerling * In twee studies werd een meetinstrument van ervaren uitdaging ontwikkeld en psychometrisch

Nadere informatie

De inspirerende docent. De dag van de leraar

De inspirerende docent. De dag van de leraar De inspirerende docent De inspirerende docent Door: Eline Elshof, groepsdocent havo bovenbouw en coördinator havo bovenbouw En: Tineke Kingma, onderwijskundige en onderzoeker binnen Honours onderwijs 8

Nadere informatie

Psychologische aspecten van leiderschap. > Karianne Kalshoven ACIL. > Okke Postmus Development Booster

Psychologische aspecten van leiderschap. > Karianne Kalshoven ACIL. > Okke Postmus Development Booster Psychologische aspecten van leiderschap > Karianne Kalshoven ACIL > Okke Postmus Development Booster Theorethische benaderingen van leiderschap Trait Approaches Behavioral Approaches Contingency Theories

Nadere informatie

De Invloed van Time Management op de Prestatie van Werknemers

De Invloed van Time Management op de Prestatie van Werknemers De Invloed van Time Management op de Prestatie van Werknemers Arbeid en Organisatie Psychologie Bachelorthese Nanniek van der Wel 6050344 Severine Koch Aantal woorden: 5084 14 juni 2012 Inhoudsopgave Abstract

Nadere informatie

Hoe kun je interdisciplinair onderwijs verbeteren?

Hoe kun je interdisciplinair onderwijs verbeteren? Hoe kun je interdisciplinair onderwijs verbeteren? Bijdrage aan workshop Interdisciplinariteit KU Leuven Dr. ir. Elsbeth Spelt Wageningen Universiteit Februari, 2016 Inhoud van deze bijdrage Het onderwijzen

Nadere informatie

Ontwikkeling De invloed van gedrag op prestatie

Ontwikkeling De invloed van gedrag op prestatie Ontwikkeling De invloed van gedrag op prestatie Een People Analytics onderzoek door Belangrijkste bevindingen De resultaten uit het onderzoek onder de accountmanagers geven duidelijk verschillende patronen

Nadere informatie

Op zoek naar organisaties die goesting geven om langer te werken

Op zoek naar organisaties die goesting geven om langer te werken Op zoek naar organisaties die goesting geven om langer te werken 10:30-12:30 Moderator: Chris De Nijs Mechelen 21 oktober 2014 Deel 1: Verlengen van de loopbanen 10:30-11:00 Prof. Frank Vandenbroucke 11:00-11:20

Nadere informatie

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP Voorbereiding op de masterthesis X Methoden van Organisatieonderzoek P a g i n a 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 0 1. Conceptueel

Nadere informatie

DAG VAN HET MAGAZIJN 2013. Prof. Dr. R.B.M. De Koster S. Zahrai P. Bivol J. De Vries HET NIEUWE HEFFEN EXPERIMENT

DAG VAN HET MAGAZIJN 2013. Prof. Dr. R.B.M. De Koster S. Zahrai P. Bivol J. De Vries HET NIEUWE HEFFEN EXPERIMENT DAG VAN HET MAGAZIJN 2013 Prof. Dr. R.B.M. De Koster S. Zahrai P. Bivol J. De Vries HET NIEUWE HEFFEN EXPERIMENT 1. MOTIVATIE Wat is de samenhang tussen rijstijl, energieverbruik, productiviteit en kwaliteit

Nadere informatie

Sturen op zelfsturing Miniconferentie RWI

Sturen op zelfsturing Miniconferentie RWI Programma Zelfsturing als leidraad in re-integratie van werkzoekenden Opening door Pieter Jan Biesheuvel, voorzitter Raad voor Werk en Inkomen. Daarna de volgende sprekers: Edwin van Hooft, Universiteit

Nadere informatie

Curriculaire confectie werkt niet

Curriculaire confectie werkt niet Curriculaire confectie werkt niet Slim! Educatief Eleonoor van Gerven www.slimeducatief.nl/edutalks-en-handouts/ Jammer dan! Er bestaat geen perfecte leerling Er bestaat geen perfecte leraar Er bestaan

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Rapportage Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Handreiking situationeel leidinggeven

Handreiking situationeel leidinggeven Handreiking situationeel leidinggeven Inleiding Bij het voeren van personeelsgesprekken is het belangrijk dat je ruimte laat voor de medewerker. Je gaat met hem de dialoog aan over zijn functioneren en

Nadere informatie

Motivatie van leerlingen Motivationeel leerklimaat

Motivatie van leerlingen Motivationeel leerklimaat Gwen Weeldenburg test Test Motivatie van leerlingen Motivationeel leerklimaat Onderwijs is gericht op het leren van leerlingen te optimaliseren door het leren te richten en met name te faciliteren Beoordelen

Nadere informatie

Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud presentatie Wat is vitaliteit? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit van werknemers? Wat zijn de

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting:

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting: Samenvatting: BaroMed is een online instrument om in kaart te brengen hoe het gaat met een vakgroep en met individuele specialisten. Na invulling van de vragenlijst (maximaal 25 minuten) krijgt elke deelnemer

Nadere informatie

Aangaan. Feedback kan maken maar ook breken

Aangaan. Feedback kan maken maar ook breken Op basis van wetenschappelijk onderzoek is psychologe Carol Dweck tot het inzicht gekomen dat niet iemands IQ, vaardigheden en talenten bepalend zijn voor succesvol leven, maar vooral de waarmee mensen

Nadere informatie

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Websites www.sportdevelopment.org www.sportdevelopment.org/supporter www.toolkitsportdevelopment.org www.vnjaarsport.nl www.un.org/sport2005/

Nadere informatie

De sociale psychologie van waargenomen rechtvaardigheid en de rol van onzekerheid

De sociale psychologie van waargenomen rechtvaardigheid en de rol van onzekerheid Kees van den Bos De sociale psychologie van waargenomen rechtvaardigheid en de rol van onzekerheid In deze bijdrage wordt sociaal-psychologisch onderzoek naar sociale rechtvaardigheid besproken. Sociaal-psychologen

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

De positieve invloed van evaluatie en beloning op de mate van creativiteit

De positieve invloed van evaluatie en beloning op de mate van creativiteit De positieve invloed van evaluatie en beloning op de mate van creativiteit Sebastian Emile Urban Universiteit van Amsterdam Bachelorthese begeleider Matthijs Baas Studentnummer 0463426 Aantal woorden 5394

Nadere informatie

Een positieve kijk op samenwerken! Twee dingen die je zeker moet doen als je een ijzersterk team wilt vormen

Een positieve kijk op samenwerken! Twee dingen die je zeker moet doen als je een ijzersterk team wilt vormen Een positieve kijk op samenwerken! Twee dingen die je zeker moet doen als je een ijzersterk team wilt vormen Met collega s breng je vaak meer tijd door dan met je partner of vrienden. Des te meer reden

Nadere informatie

Doelen op een Baan De Invloed van Doeloriëntaties op het Zoeken naar Werk bij Starters

Doelen op een Baan De Invloed van Doeloriëntaties op het Zoeken naar Werk bij Starters Doelen op een Baan De Invloed van Doeloriëntaties op het Zoeken naar Werk bij Starters Anne te Kolste Bachelorthese Arbeids- & Organisatiepsychologie, definitieve versie Naam: Anne te Kolste Begeleider:

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken Samenvatting Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken 151 Introductie De bevolking van Nederland en andere westerse landen vergrijst in hoog tempo. Er worden minder kinderen geboren,

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 205 Het is niet zonder reden dat autoriteiten wereldwijd aandacht besteden aan programma s en interventies om mensen meer te laten bewegen. Sportactiviteiten van gemiddelde tot

Nadere informatie

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Fellow onderzoeker Adviseur en coördinator 2 Opzet onderzoekspresentatie 1.

Nadere informatie

haal stress uit je hoofd breng je lichaam in balans voel je energieker

haal stress uit je hoofd breng je lichaam in balans voel je energieker ` De 7-Day Recharge is een healthy lifestyle programma dat je de tools en onderbouwing geeft om stress niet alleen mentaal, maar ook fysiek tegen te gaan. Gezonde voeding, extra aandacht voor lichamelijke

Nadere informatie

dat individuen met een doelpromotie-oriëntatie positieve eigeneffectiviteitswaarnemingen

dat individuen met een doelpromotie-oriëntatie positieve eigeneffectiviteitswaarnemingen 133 SAMENVATTING Sociale vergelijking is een automatisch en dagelijks proces waarmee individuen informatie over zichzelf verkrijgen. Sinds Festinger (1954) zijn assumpties over sociale vergelijking bekendmaakte,

Nadere informatie

Q1000 Omgaan met veranderingen

Q1000 Omgaan met veranderingen Q1000 Omgaan met veranderingen Q1000 Omgaan met veranderingen Mensen die gemakkelijk met een reorganisatie of mobiliteitstraject meebewegen en zich soepel aanpassen aan de nieuwe situatie. Om dit voor

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Aansturen van medewerkers mbv performantie indicatoren. Rabobank, Senior Middle Management Programme

Aansturen van medewerkers mbv performantie indicatoren. Rabobank, Senior Middle Management Programme Aansturen van medewerkers mbv performantie indicatoren Rabobank, Senior Middle Management Programme Inhoud Hefbomen naar gedrevenheid Focus of aansturen dmv indicatoren Het moment van de waarheid 2 Deel

Nadere informatie

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Vitaal personeel Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Curatie Preventie Amplitie Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 2 Leidt geluk tot succes

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 4 4. TRAINING... 5 5. ORGANISATIE... 5 Handboek Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen Voorstellen Coachen: Aansluiten op Motivatie-stijl Rogier Hoorn sport- & prestatiepsycholoog VSPN drs. Rogier Hoorn sport- en prestatiepsycholoog VSPN SportsMind.nl Sinds 2003 praktijk Bussum en Papendal

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach 4-5-2014 Beste Chris, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Mindset en Effectief studeren

Mindset en Effectief studeren Mindset en Effectief studeren 2015 Geert Jan Roelofs Studieadviseur/docent Julius Instituut Dept. Natuur en Sterrenkunde, UU 1) Je intelligentie is een soort basis eigenschap van je waar je weinig aan

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Bij talentontwikkeling gaat het om kwaliteiten en mogelijkheden van jonge sporters, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Maar

Nadere informatie

Annelies de Hoop, ergotherapeut

Annelies de Hoop, ergotherapeut Annelies de Hoop, ergotherapeut a.de.hoop@mytylschooltilburg.nl De behandeling van kinderen met DCD dient: (www.eacd.org) activiteiten te omvatten die functioneel zijn en gebaseerd op activiteiten die

Nadere informatie

Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren

Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren NWO Onderzoek van Hester de Boer, Anouk S. Donker-Bergstra, Danny D.N.M. Kostons (2012, GION) Samengevat door Irma van der Neut (IVA Onderwijs) Zelf gereguleerd

Nadere informatie

Zout. Verantwoordelijkheid. Inconvenient facts 12. Strenge vrienden 18. Kunst voor begrip 56. Naar een tijdperk van verbondenheid 66

Zout. Verantwoordelijkheid. Inconvenient facts 12. Strenge vrienden 18. Kunst voor begrip 56. Naar een tijdperk van verbondenheid 66 Zout Corporate magazine KPMG N.V. Verantwoordelijkheid Inconvenient facts 12 Strenge vrienden 18 Kunst voor begrip 56 Naar een tijdperk van verbondenheid 66 AU D I T n TA X n ADVISOry 10 April 2009 2 KPMG

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19934 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Pat El, Ron Jonathan Title: Lost in translation : congruency of teacher and student

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN Veerle Duprez Prof. dr. Ann Van Hecke AANLEIDING Beroeps- & opleidingsprofiel Mensen met chronische aandoening

Nadere informatie

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Wilmar Schaufeli Senior adviseur, Schouten & Nelissen Inzicht Hoogleraar A&O psychologie, Universiteit Utrecht Agenda 1. Visie op duurzame inzetbaarheid 2. Vitaal

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

Het meten van werk-capabilities

Het meten van werk-capabilities Het meten van werk-capabilities Femke Abma, PhD Universitair Medisch Centrum Groningen, Community and Occupational Medicine Startsymposium Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid, 17 april 2015, Tilburg

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

De Invloed van Inzetbaarheid op de Betrokkenheid en Verloopintenties van Werknemers

De Invloed van Inzetbaarheid op de Betrokkenheid en Verloopintenties van Werknemers De Invloed van Inzetbaarheid op de Betrokkenheid en Verloopintenties van Werknemers Koen van t Hart Bachelorthese Begeleider: Femke Jongerius Studentnummer: 5655870 Aantal woorden: 5287 Inhoudsopgave -

Nadere informatie

EFFECTIEF MANAGEN HET BEGRIJPEN VAN DE ORGANISATIE MOVE HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER 31 OKTOBER 2013 DR. WOUTER TEN HAVE

EFFECTIEF MANAGEN HET BEGRIJPEN VAN DE ORGANISATIE MOVE HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER 31 OKTOBER 2013 DR. WOUTER TEN HAVE EFFECTIEF MANAGEN HET BEGRIJPEN VAN DE ORGANISATIE MOVE HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER 31 OKTOBER 2013 DR. WOUTER TEN HAVE 30 oktober 2013 2 19 april 2013 3 Veranderen is noodzakelijk om te overleven

Nadere informatie

Bevlogen mensen in een vitale organisatie

Bevlogen mensen in een vitale organisatie Bevlogen mensen in een vitale organisatie Bezuinigingen, krimp en reorganisaties leiden ertoe dat er meer van mensen wordt gevraagd, maar tegelijkertijd leiden demografische, maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Samenvatting (in Dutch)

Samenvatting (in Dutch) Summary Samenvatting (in Dutch) Motivatie is een veelgebruikte term, ook in het dagelijks leven. Iedereen heeft een bepaald beeld bij het concept motivatie, maar vaak loopt de perceptie hiervan uiteen.

Nadere informatie

Brein en Integriteit: Over de psychologie van macht en gezag

Brein en Integriteit: Over de psychologie van macht en gezag Brein en Integriteit: Over de psychologie van macht en gezag Professor Mark van Vugt Department of Experimental and Applied Psychology Vrije Universiteit Amsterdam Institute for Cognitive and Evolutionary

Nadere informatie

Hoop en optimisme. op de werkvloer. 22 augustus nr TPP

Hoop en optimisme. op de werkvloer. 22 augustus nr TPP Hoop en optimisme op de werkvloer 22 augustus nr. 3 2016 TPP 22 TvC december nr. 4 2014 Resultaten van wetenschappelijk onderzoek Op iedere werkvloer krijgen medewerkers te maken met dingen die niet gaan

Nadere informatie

Aanvullende informatie onder

Aanvullende informatie onder Wat beweegt ons? Reiss Profile Europe B.V. is officieel partner en licentiehouder van de methode van Professor Dr. Steven Reiss Aanvullende informatie onder www.reissprofile.eu Zicht op de menselijke motivatie

Nadere informatie

In dit derde en laatste rapport

In dit derde en laatste rapport Verkoopsignalen In 2010 gaat de strijd om de klant door, met verkopers aan de frontlinie. Daarom wijden Krauthammer en de Groupe ESC Clermont Graduate School of Management drie onderzoeksgebaseerde rapporten

Nadere informatie

Bevlogen en betrokken

Bevlogen en betrokken Bevlogen en betrokken medewerkers zijn de sleutel tot succes in organisaties. Zij kunnen hun talenten verder ontplooien en effectiever samenwerken. Dit leidt tot betere resultaten. Maar hoe stimuleer je

Nadere informatie

Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Linda Zijlmans Jill van den Akker

Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Linda Zijlmans Jill van den Akker Kennismarkt 26-5-2011 2011 Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen Linda Zijlmans Jill van den Akker Projectgroep Onderzoek Linda

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Essays on Multichannel Customer Management

Essays on Multichannel Customer Management RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Essays on Multichannel Customer Management Samenvatting Proefschrift door Umut Konuş Samenvatting Inleiding Multikanaal klantmanagement is een belangrijk vraagstuk bij veel

Nadere informatie