OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis"

Transcriptie

1 OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP Voorbereiding op de masterthesis X Methoden van Organisatieonderzoek

2 P a g i n a 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Conceptueel ontwerp Projectkader Doelstelling Het onderzoeksmodel Grafische weergave Tekstuele weergave Vraagstellingen Conceptueel model Onderzoekstechnisch ontwerp Theorie taakkenmerken Theorie affectieve commitment Theorie veranderbereidheid Theorie invloed affectieve commitment op veranderbereidheid Theorie invloed taakkenmerken op veranderbereidheid... 8 Literatuurlijst... 9

3 P a g i n a 2 1. CONCEPTUEEL ONTWERP In dit hoofdstuk wordt door middel van het projectkader beknopt de algemene context van de masterthesis beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het doel van het onderzoek, welke in paragraaf 1.3. wordt doorvertaald in een onderzoeksmodel. Daaropvolgend wordt het onderzoeksmodel gesplitst in verschillende onderzoeksvragen. Tot slot wordt via het conceptueel model een begripsmatige vormgeving van het onderzoek gegeven (Verschuren en Doorewaard, 2007). 1.1 PROJECTKADER De Rabobank heeft momenteel te maken met een tweetal issues. Enerzijds verandert de klant en haar wensen, anderzijds is er sprake van beperkte groei van de organisatie vanwege een stagnerende opbrengstengroei, hogere voorzieningen en een beperkte economische groei. Om te kunnen realiseren dat lokale banken meer dan in het verleden op (steeds sneller) veranderende marktomstandigheden kunnen inspelen is het van belang dat het verandervermogen van de lokale banken wordt vergroot. Nog sterker dan in de afgelopen jaren worden we aangesproken op ons verandervermogen (Rabobank, Visie 2016). De veranderbereidheid van medewerkers heeft een grote invloed op het verandervermogen van organisaties (Metselaar en Cozijnsen, 2011). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat commitment van medewerkers en taakkenmerken een belangrijke invloed uitoefenen op de veranderbereidheid van medewerkers (Oreg e.a., 2011). Om het verandervermogen van de organisatie te vergroten is het om deze reden van belang inzicht te krijgen in het verschil tussen de huidige en gewenste situatie met betrekking tot het effect van commitment en de taakkenmerken op de veranderbereidheid van medewerkers.

4 P a g i n a DOELSTELLING Onderstaand wordt de doelstelling van het onderzoek weergegeven. Het doen van aanbevelingen aan het managementteam van Rabobank Y ten behoeve van het verbeteren van beleid omtrent de veranderbereidheid van medewerkers van Rabobank Y, door inzicht te geven in het verschil tussen de feitelijke en gewenste situatie met betrekking tot de invloed van commitment van medewerkers en de taakkenmerken op de veranderbereidheid van medewerkers van Rabobank Y. 1.3 HET ONDERZOEKSMODEL Het onderzoeksmodel geeft een schematische weergave van de belangrijkste stappen van het onderzoek Grafische weergave Theorie commitment Theorie taakkenmerken Theorie veranderbereidheid Feitelijke situatie Gewenste situatie Aanbevelingen Vooronderzoek Figuur 1: Onderzoeksmodel Tekstuele weergave Een analyse van de theorie omtrent commitment van medewerkers, de taakkenmerken en veranderbereidheid van medewerkers en de invloed van commitment van medewerkers en de taakkenmerken op de veranderbereidheid van medewerkers, aangevuld met vooronderzoek, levert de gewenste situatie op. Een vergelijking van de gewenste en feitelijke situatie vormt de

5 P a g i n a 4 basis voor aanbevelingen aan het managementteam van Rabobank Y voor het verbeteren van beleid ten aanzien van veranderbereidheid van medewerkers. 1.4 VRAAGSTELLINGEN Door middel van beantwoording van onderstaande centrale vragen kan de geformuleerde doelstelling worden bereikt. De centrale vragen betreffen: 1) wat is er vanuit de theorie en een kort vooronderzoek bekend over de gewenste situatie met betrekking tot de invloed van commitment en taakkenmerken op de veranderbereidheid van medewerkers?; 2) wat is de feitelijke invloed van commitment en taakkenmerken op de veranderbereidheid van medewerkers van Rabobank Y?; 3) wat is het verschil tussen de feitelijke en gewenste situatie met betrekking tot de invloed van commitment en taakkenmerken op de veranderbereidheid van medewerkers van Rabobank Y? 1.5 CONCEPTUEEL MODEL Taakkenmerken: - Task autonomy - Task variety - Task significance - Task identity - Feedback Commitment: - Normatieve commitment - Continuance commitment - Affectieve commitment Verandervermogen: - Doorvertaling visie - Veranderbereidheid - Uitvoering - Reflectief leren Figuur 2: Conceptueel model In het onderzoek staan de onderstreepte variabelen centraal.

6 P a g i n a 5 In het onderzoek worden onderstaande hypothesen getoetst: 1) naarmate de autonomie toeneemt, neemt de veranderbereidheid toe; 2) naarmate de variëteit toeneemt, neemt de veranderbereidheid toe; 3) naarmate de betekenis van het werk toeneemt, neemt de veranderbereidheid toe; 4) naarmate de identiteit van het werk toeneemt, neemt de veranderbereidheid toe; 5) naarmate de feedback over het werk toeneemt, neemt de veranderbereidheid toe; 6) naarmate de affectieve commitment toeneemt, neemt de veranderbereidheid toe. 2. ONDERZOEKSTECHNISCH ONTWERP In dit hoofdstuk wordt een aantal theorieën beschreven welke in het onderzoek centraal zullen staan. Deze theorieën zijn geselecteerd op basis van de variabelen uit het conceptueel model (zie paragraaf 1.5.) THEORIE TAAKKENMERKEN In het theoretisch onderzoek naar taakkenmerken wordt de theorie van Hackman en Oldham, Motivation trough the Design of Work: Test of a Theory (1976), centraal gesteld. In het artikel wordt onderzoek gedaan naar het effect van taakkenmerken op de motivatie van medewerkers. De in het artikel vastgestelde relaties worden onderstaand weergegeven. Figuur 3: model van taakkenmerken (Hackman en Oldham, 1976)

7 P a g i n a 6 Wanneer de taakkenmerken op de juiste wijze zijn ingevuld wordt door medewerkers ervaren dat zij betekenisvol werk hebben, waardoor naast de intrinsieke motivatie, ook de kwaliteit van het werk en de arbeidstevredenheid worden vergroot. Tevens neemt het verzuim en verloop af. Om deze reden is het voor Rabobank Y waardevol de variabelen van de taakkenmerken als onafhankelijke variabelen van veranderbereidheid van medewerkers te onderzoeken THEORIE AFFECTIEVE COMMITMENT In het theoretisch onderzoek naar affectieve commitment wordt het artikel van Allen en Meyer, The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization (1990), centraal gesteld. Dit artikel schetst de verschillende vormen van commitment van medewerkers, namelijk affectieve, continue en normatieve commitment. In het onderzoek binnen Rabobank Y zal enkel de affectieve commitment van medewer-kers worden onderzocht, gezien uit theoretisch onderzoek blijkt dat deze vorm van commitment de grootste invloed op de veranderbereidheid van medewerkers uitoefent. Affectieve commit-ment kan worden omschreven als de emotionele binding van medewerkers tot, identificatie met en betrokkenheid bij de organisatie (Allen en Meyer, 1990) THEORIE VERANDERBEREIDHEID In het theoretisch onderzoek naar veranderbereidheid van medewerkers wordt een tweetal zeer toonaangevende artikelen centraal gesteld. Het eerste artikel heeft de basis voor het tweede artikel gevormd en betreft het artikel van Ajzen, The theory of planned behavior (1991). Het tweede artikel betreft het artikel van Metselaar, Assessing the willingness to change (1997). Waar in het verleden werd gesproken over weerstand tegen veranderingen, wordt in toenemende mate de positieve invalshoek van weerstand, de veranderbereidheid van medewerkers (Metselaar en Cozijnsen, 2011), in onderzoeken gehanteerd. Reden voor deze omslag betreffen de kritische kanttekeningen ten aanzien van het begrip weerstand. Het begrip weerstand bevat een negatieve lading. Door de term wordt verondersteld dat medewerkers weerstandgevoelig zijn, terwijl het ook gezien kan worden als een vorm van betrokkenheid van medewerkers. Daarnaast wordt weerstand vaak geformuleerd als een schadelijke uitkomst van inspanning tot verandering. Om

8 P a g i n a 7 deze redenen stellen Metselaar en Cozijnsen (2011) dat het van belang is niet te spreken over weerstand, maar over veranderbereidheid van medewerkers. Ajzen (1991) beschrijft drie variabelen die de intentie om gewenst gedrag te vertonen bepalen. Figuur 4: model van gepland gedrag (Ajzen, 1991) De eerste variabele betreft de mate waarin een persoon een positieve of negatieve uitkomst van het gedrag verwacht en wordt omschreven als de attitude. De subjectieve norm met betrekking tot gedrag kan worden omschreven als de houding van collega s ten aanzien van het veranderproces. Tot slot bepaalt de gedragscontrole de mate waarin iemand van mening is dat het gewenste gedrag haalbaar is. De mate waarin een persoon gedragscontrole ervaart is afhankelijk van de mate waarin iemand van mening is controle over het veranderproces te hebben. Echter is het mogelijk dat, ondanks de intentie van een persoon, gewenst gedrag niet wordt getoond gezien aanwezige drempels die het tonen van gewenst gedrag belemmeren. Op basis van het Ajzen s model van gepland gedrag kan het begrip veranderbereidheid als volgt worden gedefinieerd: een positieve gedragsintentie van een medewerker ten aanzien van de invoering van veranderingen in de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of afdeling, resulterend in een inspanning van de kant van de medewerker om het veranderproces actief of passief te ondersteunen (Metselaar en Cozijnsen, 2011). Metselaar en Cozijnsen hebben het model van Ajzen geconcretiseerd door de begrippen attitude (willen veranderen), subjectieve norm (moeten veranderen) en gedragscontrole (kunnen veranderen) verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in onderstaand figuur.

9 P a g i n a 8 Figuur 5: Evidence Based diagnosemodel voor veranderbereidheid (Metselaar en Cozijnsen, 2011) 2.4. THEORIE INVLOED AFFECTIEVE COMMITMENT OP VERANDERBEREIDHEID In het theoretisch onderzoek naar de invloed van affectieve commitment op de veranderbereidheid van medewerkers wordt het artikel van Oreg e.a., Change Recipients Reactions to Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative Studies (2011), centraal gesteld. Reden hiertoe betreft dat het een recent uitgevoerde reviewstudie omtrent reacties van medewerkers op organisatieverandering betreft en in dit artikel het verband tussen affectieve commitment en veranderbereidheid van medewerkers wordt gelegd. Om deze reden betreft het een zeer waardevol artikel om in het onderzoek centraal te stellen THEORIE INVLOED TAAKKENMERKEN OP VERANDERBEREIDHEID In het theoretisch onderzoek naar de invloed van affectieve commitment op de veranderbereidheid van medewerkers wordt het artikel van Oreg e.a., Change Recipients Reactions to Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative Studies (2011), centraal gesteld. Reden hiertoe betreft dat het een recent uitgevoerde reviewstudie omtrent reacties van medewerkers op organisatieverandering betreft en in dit artikel het verband tussen taakkenmerken en veranderbereidheid van medewerkers wordt gelegd. Om deze reden betreft het een zeer waardevol artikel om in het onderzoek centraal te stellen.

10 P a g i n a 9 LITERATUURLIJST Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to organizations. Journal of Occupational Psychology, 63 issue 1, Bransen, J. (2003). Jezelf blijven. From source: File:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/oratienijmegen.pdf Hackman, R. & Oldham, R. (1976). Motivation through the Design of Work: Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16 issue 2, Oreg, S., Vakola, M. & Armenakis, A. (2011). [Change Recipients Reactions to Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative Studies]. Journal of Apllied Behavioral Science, 47 no. 4, Metselaar, E.E. & A.J. Cozijnsen. (2011). Van weerstand naar veranderingsbereidheid. Over willen, moeten en kunnen veranderen. Heemstede: Holland Business Publications. Metselaar, E.E. (1997). Assessing the willingness to change: construction and validation of the DINAMO. Retrieved June 30, 2014, from: Verschuren, P.J.M. & Doorewaard, J.A.C.M. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Wat bepaalt veranderingsbereidheid van medewerkers? Een onderzoek naar determinanten van veranderingsbereidheid. Master thesis 8 augustus 2006

Wat bepaalt veranderingsbereidheid van medewerkers? Een onderzoek naar determinanten van veranderingsbereidheid. Master thesis 8 augustus 2006 Wat bepaalt veranderingsbereidheid van medewerkers? Een onderzoek naar determinanten van veranderingsbereidheid. Master thesis 8 augustus 2006 Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut voor Psychologie

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Persoonsgebonden kenmerken en veranderingsbereidheid

Persoonsgebonden kenmerken en veranderingsbereidheid Persoonsgebonden kenmerken en veranderingsbereidheid Een onderzoek naar de invloed van leeftijd en lengte van het dienstverband op de veranderingsbereidheid van werknemers. Auteur: V.F. Schniedewind 291314

Nadere informatie

De kracht van het verhaal. De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers.

De kracht van het verhaal. De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers. De kracht van het verhaal De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers. 4 De kracht van het verhaal De invloed het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers

Nadere informatie

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Navolgbaarheid bij kwalitatief onderzoek: consistentie van vraagstelling tot eindrapportaged van de Ven Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Piet Verschuren en Hans Doorewaard (2015)

Nadere informatie

Het taakkenmerken model

Het taakkenmerken model Het taakkenmerken model Een update en empirische toets van het hernieuwde model In dit artikel bespreken we een hedendaags en vereenvoudigd taakkenmerken model en op basis van onderzoek gaan we na of dit

Nadere informatie

Wat overkomt ons nu? Stilstaan bij verandering

Wat overkomt ons nu? Stilstaan bij verandering Wat overkomt ons nu? Stilstaan bij verandering Laurent-Jan van der Westen 2 oktober 2014 Agenda Introductie Verkenning van het onderwerp Verandermanagement Een mogelijke aanpak Maak het leuk en enkele

Nadere informatie

Methoden van Organisatieonderzoek. ABK 34 Januari Maart 2012. Hans Doorewaard (coördinator) Brian Tjemkes Arnoud van de Ven

Methoden van Organisatieonderzoek. ABK 34 Januari Maart 2012. Hans Doorewaard (coördinator) Brian Tjemkes Arnoud van de Ven Methoden van Organisatieonderzoek ABK 34 Januari Maart 2012 Hans Doorewaard (coördinator) Brian Tjemkes Arnoud van de Ven Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Tentamen *

Nadere informatie

Draagvlak creëren voor de Gezonde School

Draagvlak creëren voor de Gezonde School Draagvlak creëren voor de Gezonde School Hoe kan draagvlak worden gecreëerd bij docenten voor de Gezonde School? Auteur: Floor van Gemert Studentnummer: 468484 Afstudeerbegeleider: Gwendolijn Boonekamp

Nadere informatie

De overschatting van vertrouwen

De overschatting van vertrouwen De overschatting van vertrouwen De relatie tussen transformationeel leiderschap en veranderingsbereidheid verklaard door vertrouwen? Joey Winter Faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Persoonlijke factoren en Sales succes

Persoonlijke factoren en Sales succes Persoonlijke factoren en Sales succes Welke samenhang is er? Gerard Groenewegen Mei 2009 06-55717189 1 Agenda 1. Inleiding 2. Opzet studie 3. Beoordeling van dit onderzoek 4. Bevindingen 5. Conclusie 6.

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Beste pleegouder, U heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te

Nadere informatie

Probleemstelling. geformuleerd. Dan kan een gesloten vraag volstaan: Is de hypothese te aanvaarden?

Probleemstelling. geformuleerd. Dan kan een gesloten vraag volstaan: Is de hypothese te aanvaarden? Veel (Master-)studenten worstelen met het formuleren van een goede probleemstelling en met het structureren van de scriptie of eindopdrachten. In deze notitie wordt aandacht geschonken aan veel geconstateerde

Nadere informatie

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek.

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek. Why participation works: the role of employee involvement in the implementation of the customer relationship management type of organizational change (dissertation J.T. Bouma). SAMENVATTING Het hier gepresenteerde

Nadere informatie

van middelmanagers en effectiviteit van verandering

van middelmanagers en effectiviteit van verandering Houd@ing van middelmanagers en effectiviteit van verandering Een onderzoek naar de invloed van de houding van de middelmanager ten aanzien van een verandering op de effectiviteit van de implementatie van

Nadere informatie

Acceptatie van het B-dossier door uitvoerende medewerkers. Raamwerk van acceptatiefactoren

Acceptatie van het B-dossier door uitvoerende medewerkers. Raamwerk van acceptatiefactoren Acceptatie van het B-dossier door uitvoerende medewerkers Raamwerk van acceptatiefactoren Colofon Datum : 1-9-2007 Versie : 1.0 Verandering : Verwerking reviewcommentaar Project referentie: B-dossier/D2.3a

Nadere informatie

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting:

Wat is en doet BaroMed? Samenvatting: Samenvatting: BaroMed is een online instrument om in kaart te brengen hoe het gaat met een vakgroep en met individuele specialisten. Na invulling van de vragenlijst (maximaal 25 minuten) krijgt elke deelnemer

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid Een evaluatieonderzoek van het nieuwe werkplan van Zorginstelling X

Veranderingsbereidheid Een evaluatieonderzoek van het nieuwe werkplan van Zorginstelling X Bachelorproject Een evaluatieonderzoek van het nieuwe werkplan van Zorginstelling X In opdracht van Universiteit Utrecht Onder begeleiding van dr. P.P.N. Liem Amir Sharafkhani Utrecht, juli 2011 A.Sharafkhani

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING- GEDRAGSVERANDERING NIETS-ZO-PRAKTISCH-ALS-EEN- GOEDE-THEORIE- Ik loop drie keer per week een rondje hard

SPORTSTIMULERING- GEDRAGSVERANDERING NIETS-ZO-PRAKTISCH-ALS-EEN- GOEDE-THEORIE- Ik loop drie keer per week een rondje hard GEDRAGSVERANDERING SPORTSTIMULERING- NIETS-ZO-PRAKTISCH-ALS-EEN- GOEDE-THEORIE- 1- Vrije Universiteit Amsterdam 25-03-2010 2 THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR: GEDRAG Ik loop drie

Nadere informatie

Gedrag en cultuur in compliancemanagementsystemen

Gedrag en cultuur in compliancemanagementsystemen in compliancemanagementsystemen Steeds vaker zijn in de media verhalen te lezen over organisaties die non-compliant zijn en dus niet voldoen aan de eisen die door middel van wetgeving door de overheid

Nadere informatie

Onderzoek in Organisaties (OiO) ABK 34 April-Mei College 2 Hans Doorewaard. Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoek in Organisaties (OiO) ABK 34 April-Mei College 2 Hans Doorewaard. Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Onderzoek in Organisaties (OiO) ABK 34 April-Mei 2012 College 2 Hans Doorewaard Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Programma * Het onderzoektechnisch ontwerp * Opdracht

Nadere informatie

MOTIVERENDE FEEDBACK GEVEN

MOTIVERENDE FEEDBACK GEVEN MOTIVERENDE FEEDBACK GEVEN EVEN VOORSTELLEN Docent / coach Sport / zorg / onderwijs Fysiotherapie / Bewegingswetenschappen / Coaching / begeleiding / communicatie / Groepsdynamica / teamontwikkeling /

Nadere informatie

De invloed van de ervaren organisatiecultuur op de veranderbereidheid van werknemers

De invloed van de ervaren organisatiecultuur op de veranderbereidheid van werknemers Afstudeerscriptie Master Arbeid, Organisatie & Management Erasmus Universiteit Rotterdam De invloed van de ervaren organisatiecultuur op de veranderbereidheid van werknemers Naam: Janine Bijlsma - van

Nadere informatie

Organisatiecultuur, leiderschap en organisatieverandering

Organisatiecultuur, leiderschap en organisatieverandering Organisatiecultuur, leiderschap en organisatieverandering Een onderzoek naar de invloed van de samenhang tussen de organisatiecultuur en leiderschapsstijl op de veranderingsbereidheid van werknemers Scriptie

Nadere informatie

Abstract. Introductie

Abstract. Introductie Autonome motivatie: een mediërende variabele? Onderzoek naar de relatie tussen psychologische basisbehoeften en organizational commitment waarbij gekeken wordt naar de mediërende rol van autonome motivatie.

Nadere informatie

Veranderbereidheid ten aanzien van het opbrengstgericht werken

Veranderbereidheid ten aanzien van het opbrengstgericht werken Veranderbereidheid ten aanzien van het opbrengstgericht werken Een onderzoek naar de invloed van de houdingaspecten van de leerkracht ten aanzien van het opbrengstgericht werken Onderzoeksvoorstel Master

Nadere informatie

Communicatie, discriminatie en conflict

Communicatie, discriminatie en conflict Communicatie, discriminatie en conflict 1 Inhoud Communicatie Het communicatieproces Misverstanden Categorisatie Ingroup/ outgroupdifferentiatie Stereotypen Discriminatie 2 Communicatie (6.2-6.4) Communicatie

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

WEERB. Dr. J. Tuinstra

WEERB. Dr. J. Tuinstra WEERB BAARHEIDSTRAINING BINNEN NOVO, EEN VERKENNING VAN MOTIVATIE EN DOELEN Drs. N. Riemersmaa Dr. J. Tuinstra Juli 2013 Colofon Vraagnummer: Titel: Auteur: Begeleiding: GV 32/2012/C Weerbaarheidstraining

Nadere informatie

Participeren doen we zo!

Participeren doen we zo! Participeren doen we zo! Deze rapportage vormt een selectie vanuit het onderzoek naar veranderbereidheid van leidinggevenden binnen de zuivelbranche, voor wat betreft het aannemen van mensen met afstand

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

BETROKKEN TOCH FLEXIBEL Een onderzoek naar de relatie tussen affectieve organisatiebetrokkenheid en veranderingsbereidheid bij VtsPN/IV&T

BETROKKEN TOCH FLEXIBEL Een onderzoek naar de relatie tussen affectieve organisatiebetrokkenheid en veranderingsbereidheid bij VtsPN/IV&T BETROKKEN TOCH FLEXIBEL Een onderzoek naar de relatie tussen affectieve organisatiebetrokkenheid en veranderingsbereidheid bij VtsPN/IV&T M.R. van der Horst Studentnummer: 850467029 Eerste beoordelaar:

Nadere informatie

Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies

Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies Extending traditional views on volunteers psychological contracts: Novel conceptual and methodological approaches in non-profit studies Dr. Tim Vantilborgh Het psychologisch contract van vrijwilligers

Nadere informatie

Zet medewerkers in de lead

Zet medewerkers in de lead OVERHEID Dries Douma Zet medewerkers in de lead Medewerkersparticipatie vergroten is in veel organisaties gewenst. Maar hoe bereik je dat? Hoe zorg je ervoor de medewerkers uit zichzelf met nieuwe ideeën

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. De commitments van creatieve professionals

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. De commitments van creatieve professionals De commitments van creatieve professionals 7 De commitments van creatieve professionals 163 164 Ruim baan voor creatief talent, hoofdstuk 7 7.1 Inleiding In deze studie is binding gedefinieerd als het

Nadere informatie

Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Nibud, 2012

Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Nibud, 2012 Goed omgaan met geld Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid Nibud, 2012 Inhoud 1 AANLEIDING... 2 2 COMPETENTIES BESCHREVEN ALS VAARDIGHEDEN... 4 3 AANSLUITEN BIJ INTERNATIONALE

Nadere informatie

Veilig werken via gedragsverandering

Veilig werken via gedragsverandering Veilig werken via gedragsverandering Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig. Die gezamenlijke

Nadere informatie

Inclusief IEDEREEN! Hoe het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen.

Inclusief IEDEREEN! Hoe het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Inclusief IEDEREEN! Hoe het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Anita Hütten / T ik BV, Veghel 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

De invloed van persoonlijkheid bij organisatieveranderingen

De invloed van persoonlijkheid bij organisatieveranderingen De invloed van persoonlijkheid bij organisatieveranderingen The influence of personality in organizational change Een onderzoek naar de relatie tussen persoonskenmerken, attitude en veranderbereidheid

Nadere informatie

5 Voorlichting. 5.1 Probleemanalyse

5 Voorlichting. 5.1 Probleemanalyse 5 Voorlichting Om patiënten met reumatische artritis ervan te overtuigen dat bewegen gezond is, wordt er voorlichting gegeven. De voorlichting bestaat uit vier stappen die achtereen volgens ervoor moeten

Nadere informatie

Onderzoekmodel Veranderbereidheid Valide meetinstrument?

Onderzoekmodel Veranderbereidheid Valide meetinstrument? Onderzoekmodel Veranderbereidheid Valide meetinstrument? Door: Mathilde Verspuij, 337373 Begeleider: Drs. L.F. J. Jetten Tweede beoordelaar: Prof. Dr. J.F.A. Braster Opleiding: Sociologie: Master Arbeid,

Nadere informatie

Het hart van leiderschap

Het hart van leiderschap Het hart van leiderschap 7 praktische aandachtspunten Dr. Ben Tiggelaar CEB - SHL Talent Measurement 9 juni 2015 www.tiggelaar.nl 1. WAT IS LEIDERSCHAP? BERNARD BASS "Leiderschap is het vermogen om anderen

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

2 Verschillende benaderingen van medewerkerstevredenheid

2 Verschillende benaderingen van medewerkerstevredenheid 2 Verschillende benaderingen van medewerkerstevredenheid 2.1 De oorsprong van medewerkerstevredenheid De oorsprong van medewerkerstevredenheid bevindt zich in de Hawthorne-studie. Tussen 1924 en 1932 werd

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Organisatiecultuur en leiderschap in relatie tot veranderbereidheid

Organisatiecultuur en leiderschap in relatie tot veranderbereidheid Organisatiecultuur en leiderschap in relatie tot veranderbereidheid Een onderzoek naar de invloed van de samenhang tussen organisatiecultuur en leiderschapsstijl op de veranderbereidheid van mensen Nadia

Nadere informatie

Implementatie van de richtlijn angststoornissen

Implementatie van de richtlijn angststoornissen Implementatie van de richtlijn angststoornissen De lange termijn behandeleffecten Door: Maarten van Dijk (Hoofdwetenschappelijk bureau HSK/GZ-psycholoog) Achtergrond Studie binnen team angststoornissen

Nadere informatie

Stimuleren van scholingsdeelname van laagopgeleiden. Toch een opleiding

Stimuleren van scholingsdeelname van laagopgeleiden. Toch een opleiding Stimuleren van scholingsdeelname van laagopgeleiden Toch een opleiding Welke (psychologische) factoren beïnvloeden de scholingsdeelname van laagopgeleiden? En hoe kunnen HRD-professionals die deelname

Nadere informatie

DIENEND LEIDERSCHAP. Als succesfactor bij organisatie verandering

DIENEND LEIDERSCHAP. Als succesfactor bij organisatie verandering Blue Paper DIENEND LEIDERSCHAP Als succesfactor bij organisatie verandering Door Gemma Post-Dijkstra en Glenn François 3 april 2013 Een dienende leiderschapsstijl lijkt goed aan te sluiten bij de behoeften

Nadere informatie

Hoe marketingcommunicatie werkt

Hoe marketingcommunicatie werkt OHT 3.1 Hoe marketingcommunicatie werkt In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Hoe de hiërarchie van effecten de werking van communicatie kan beschrijven Het belang van attitudevorming voor het overtuigen

Nadere informatie

Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers

Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Rijksorganisaties hebben te maken met veranderingen in de omgeving door nieuwe technologie, maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Veranderbereidheid als motor voor verandering

Veranderbereidheid als motor voor verandering Veranderbereidheid als motor voor verandering Een onderzoek naar het effect van mens- en taakgericht leiderschap op veranderbereidheid en de invloed van baanonzekerheid Assessing willingness to change

Nadere informatie

Grensoverschrijdende klantenbinding in de detailhandel - trouw gedrag van Duitse en Nederlandse consumenten in het grensgebied van het buurland -

Grensoverschrijdende klantenbinding in de detailhandel - trouw gedrag van Duitse en Nederlandse consumenten in het grensgebied van het buurland - niederländische Zusammenfassung 1 Samenvatting Grensoverschrijdende klantenbinding in de detailhandel - trouw gedrag van Duitse en Nederlandse consumenten in het grensgebied van het buurland - Introductie

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering Een onderzoek naar de relatie tussen verschillende stijlen van leiderschap en de veranderingsbereidheid van medewerkers bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij ten tijde

Nadere informatie

Huiswerk, het huis uit!

Huiswerk, het huis uit! Huiswerk, het huis uit! Een explorerend onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding op attitudes en gedragsdeterminanten en de bijdrage van de sociale- en leeromgeving aan deze effecten Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheid & Verandering

Veiligheid & Verandering Veiligheid & Verandering naar een ander niveau getild Dr. Ben Tiggelaar Samurai@Work Antwerpen 11 maart 2016 IGNAZ SEMMELWEIS? HET PROBLEEM HOEVEEL VERANDERINGEN MISLUKKEN? Type verandering Onderzoek Invoering

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

KUIL -methodiek & Gehanteerde Theoretische Modellen

KUIL -methodiek & Gehanteerde Theoretische Modellen KUIL -methodiek & Gehanteerde Theoretische Modellen Inleiding Bureau Lolkema houdt zich bezig met veranderingsprocessen bij mensen in/en organisaties. Daarbij richten wij ons primair op de ontwikkeling

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 169 Nederlandse samenvatting Het vakgebied internationale bedrijfskunde houdt zich bezig met de vraagstukken en de analyse van problemen op organisatieniveau die voortkomen uit grensoverschrijdende activiteiten.

Nadere informatie

Het gebruik van de Ooievaarspas door allochtonen en autochtonen

Het gebruik van de Ooievaarspas door allochtonen en autochtonen Dienst Communicatie Wetenschapswinkel Het gebruik van de Ooievaarspas door allochtonen en autochtonen Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het gebruik van de kortingspas voor inwoners

Nadere informatie

De sterkte van het HRM systeem: Een empirische test van het Bowen & Ostroff model 1

De sterkte van het HRM systeem: Een empirische test van het Bowen & Ostroff model 1 De sterkte van het HRM systeem: Een empirische test van het Bowen & Ostroff model 1 Karin Sanders, Luc Dorenbosch, & Renee de Reuver 23 Abstract To explain the relationship between HRM and performance,

Nadere informatie

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams,

DOORBRAAKPROJECT ROM. Het begin van het einde. Williams, DOORBRAAKPROJECT ROM Het begin van het einde Williams, 151124 Doorbraakproject ROM Project Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het

Nadere informatie

Maakt het Type Dienstverband een Verschil in. de Betrokkenheid van Werknemers?

Maakt het Type Dienstverband een Verschil in. de Betrokkenheid van Werknemers? Maakt het Type Dienstverband een Verschil in de Betrokkenheid van Werknemers? Verschillen in Antecedenten, Consequenties en de Mate van Betrokkenheid. Bachelorthese Arbeids- en Organisatiepsychologie,

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Antecedenten van Veranderingsbereidheid tijdens Organisatieveranderingen

Antecedenten van Veranderingsbereidheid tijdens Organisatieveranderingen Antecedenten van Veranderingsbereidheid tijdens Organisatieveranderingen 1 Antecedenten van Veranderingsbereidheid tijdens Organisatieveranderingen Een onderzoek naar de invloed van vier veranderingscomponenten

Nadere informatie

Weet als leidinggevende hoe de medewerker te motiveren!

Weet als leidinggevende hoe de medewerker te motiveren! Kwaliteit van de arbeid Weet als leidinggevende hoe de medewerker te motiveren! Vanmullem, K. & Hondeghem, A. 2007.. Leuven: SBOV. De vergrijzing brengt heel wat nieuwe organisatorische veranderingen met

Nadere informatie

OS turingsinstrumenten

OS turingsinstrumenten rganisatie OS turingsinstrumenten voor de manager Januari 1998 Hoofdredactie: dr. A.J. Cozijnsen en prof. ir. drs. W.J. Vrakking Werken aan veranderingsbereidheid met het interventiewiel FILE: C1090 I

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

The values of change A quantitative study on the impact of values on the willingness to change of managers in a planned change

The values of change A quantitative study on the impact of values on the willingness to change of managers in a planned change De waarden van verandering Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van waarden op de veranderbereidheid van leidinggevenden bij een geplande verandering The values of change A quantitative study on

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek over het perspectief van de burger op het verrichten van vrijwilligerswerk

Afstudeeronderzoek over het perspectief van de burger op het verrichten van vrijwilligerswerk Afstudeeronderzoek over het perspectief van de burger op het verrichten van vrijwilligerswerk EEN BEELD VAN HET TYPE VRIJWILLIGER EN HET TYPE NIET-VRIJWILLIGER De centrale vraag in het onderzoek Hebben

Nadere informatie

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Betekenis van werk Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Het 1e Nationale onderzoek naar betekenis in het werk 2006/2007 Onderzoeksresultaten samengevat Ruim 65% van de Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19103 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Pisanti, Renato Title: Beyond the job demand control (-support) model : explaining

Nadere informatie

Evidence-Based Gedragsverandering

Evidence-Based Gedragsverandering Doorstroming en Rijgedrag Evidence-Based Gedragsverandering Gerjo Kok Universiteit Maastricht 18-11-2014, ANWB, Den Haag 1 Planning Gedragsverandering Doel Gedragsverandering Programma De moeilijkste veranderingen

Nadere informatie

Business Process Management en verandermanagement:

Business Process Management en verandermanagement: verandermanagement Business Process Management en verandermanagement: voorbereiden op verandering doe je zo! Verandering is op een gestructureerde wijze op te zetten. De auteurs schetsen een aanpak met

Nadere informatie

In het eerste deel van dit proefschrift staan drie onderzoeksvragen (OV) centraal. Deze zijn schematisch weergegeven in onderstaand figuur.

In het eerste deel van dit proefschrift staan drie onderzoeksvragen (OV) centraal. Deze zijn schematisch weergegeven in onderstaand figuur. Samenvatting Introductie Het doel van dit proefschrift is om inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan goed toegeruste zorgmedewerkers werkzaam in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Een sterke

Nadere informatie

Een positieve kijk op samenwerken! Twee dingen die je zeker moet doen als je een ijzersterk team wilt vormen

Een positieve kijk op samenwerken! Twee dingen die je zeker moet doen als je een ijzersterk team wilt vormen Een positieve kijk op samenwerken! Twee dingen die je zeker moet doen als je een ijzersterk team wilt vormen Met collega s breng je vaak meer tijd door dan met je partner of vrienden. Des te meer reden

Nadere informatie

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten Samenvatting Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten De beroepsbevolking in Nederland, maar ook in andere westerse landen, vergrijst in een rap tempo. Terwijl er minder kinderen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

DE GOLF VAN VERANDERING

DE GOLF VAN VERANDERING DE GOLF VAN VERANDERING Onderzoek in hoeverre schommelingen in attitude van werknemers te verklaren zijn vanuit identiteitsbedreiging of -versterking gedurende een veranderingsgolf. Master thesis Simone

Nadere informatie

Het belang van de relatie. Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Het belang van de relatie. Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Het belang van de relatie Onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Hoe zou je in één woord werkalliantie omschrijven bij jongeren met een LVB? Programma en doelen

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Zonnepanelen: waarom niet?

Zonnepanelen: waarom niet? Zonnepanelen: waarom niet? Een onderzoek naar factoren die de aanschaf van zonnepanelen beïnvloeden Ellen Tenbült Bachelorthesis Milieu-maatschappijwetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud

Nadere informatie

Ondernemerschaponderwijs. Kansloze onderneming?

Ondernemerschaponderwijs. Kansloze onderneming? Ondernemerschaponderwijs Kansloze onderneming? Probleemstelling Theoretisch kader Methode van Onderzoek Resultaten Conclusie Discussie Effectiviteit van Ondernemerschaponderwijs Probleemstelling Belang

Nadere informatie

Het hart van de verandering

Het hart van de verandering Het hart van de verandering Persoonlijke ambities waarmaken Dr. Ben Tiggelaar NEVI Inkoopdag 2015 25 juni 2015 www.tiggelaar.nl/nevi WAAROM IS VERANDEREN ZO MOEILIJK? DOEL - GEDRAG - SUPPORT HOEVEEL VERANDERINGEN

Nadere informatie

De middenmanager en verandering

De middenmanager en verandering De middenmanager en verandering Onderzoek naar de invloed van de competenties analyseren, besluitvaardig zijn en communicatief vaardig zijn op de veranderbereidheid van de middenmanager Masterthesis Managementwetenschappen

Nadere informatie

De sterkte van het HRM systeem: Een empirische test van het Bowen & Ostroff model

De sterkte van het HRM systeem: Een empirische test van het Bowen & Ostroff model De sterkte van het HRM systeem: Een empirische test van het Bowen & Ostroff model Karin Sanders, Luc Dorenbosch en Renee de Reuver In het onderzoek naar de wijze waarop HRM invloed kan hebben op de resultaten

Nadere informatie

Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers

Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren Rijksorganisaties hebben te maken met veranderingen

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Safetygame (onderdeel van hein ) Aanspreken op onveilig gedrag

Safetygame (onderdeel van hein ) Aanspreken op onveilig gedrag Safetygame (onderdeel van hein ) Aanspreken op onveilig gedrag Effectonderzoek door Janneke Schwarz in opdracht van Jules Heijneman en Kim Reuser van Heijneman Advies www.mijnhein.nl Radboud Universiteit,

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET VERANDEREN, VERBINDEN VAN KENNIS & PRAKTIJK. Drs. Astrid Hazelzet

DE KUNST VAN HET VERANDEREN, VERBINDEN VAN KENNIS & PRAKTIJK. Drs. Astrid Hazelzet DE KUNST VAN HET VERANDEREN, VERBINDEN VAN KENNIS & PRAKTIJK Drs. Astrid Hazelzet astrid.hazelzet@tno.nl VERANDEREN?! WAT?! WIE?! WANNEER? 2 VERANDEREN? JOHN KOTTER Het draait uiteindelijk niet om strategie,

Nadere informatie

Samenhang tussen docententeams en veranderingsbereidheid in het hoger beroepsonderwijs.

Samenhang tussen docententeams en veranderingsbereidheid in het hoger beroepsonderwijs. Samenhang tussen docententeams en veranderingsbereidheid in het hoger beroepsonderwijs. Een studie naar het antwoord op de vraag of teamkenmerken, klimaat waar binnen teams werken en leerprocessen in teams

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl Denkvermogen en denkstijl Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag... 4 3. Bijlage: Het lezen van de uitslag... 5 Pagina 2 van 7 1. Inleiding Op 5 april 2016 heeft Ruben Smit een

Nadere informatie

Zelfregulatie, de kern van LO2

Zelfregulatie, de kern van LO2 Zelfregulatie, de kern van LO2 Communiceren en samenwerken Florieke Mulders, M. SEN Docent COW en B&M aan Fontys Sporthogeschool F.mulders@fontys.nl Bewegen en regelen Regeleringstaken: Examenprogramma

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken Samenvatting Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken 151 Introductie De bevolking van Nederland en andere westerse landen vergrijst in hoog tempo. Er worden minder kinderen geboren,

Nadere informatie