INHOUD 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 39. Toelichting bij editie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 39. Toelichting bij editie"

Transcriptie

1 Toelichting bij editie ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture 34 In de onderneming werkzame personen (basisregel) 34 Uitgeleende en ingeleende werknemers 35 Uitgeleende werknemers 35 Ingeleende werknemers 35 Bestuurder is geen in de onderneming werkzame persoon 36 Rechtspraak 37 2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 39 Artikel 2 Instelling ondernemingsraad 43 Verplichting tot instelling OR 43 Daling aantal werknemers beneden getalsgrens 44 Rechtspraak 45 Artikel 3 Gemeenschappelijke ondernemingsraad 47 Instelling gemeenschappelijke OR 47 Gemeenschappelijke OR bij in een groep verbonden ondernemers 48 Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één onderneming 48 Rechtspraak 49 Artikel 4 Afzonderlijke ondernemingsraad 50 Instelling OR voor onderdeel 50 Onderdeel beschouwd als onderneming 51 Rechtspraak 51 5

2 Artikel 5 Ontheffing van plicht tot instelling 52 Ontheffing van de verplichting tot instelling OR 53 Horen van vakorganisaties bij ontheffing 53 Voorschriften bij ontheffing 54 Mogelijkheid van beroep 54 Informatie en raadpleging van werknemers 54 Passende voorzieningen 54 Rechtspraak 55 Artikel 5a Instelling bij cao of vrijwillig 56 Instelling OR op grond van cao of publiekrechtelijke regeling 56 Vrijwillige instelling OR door ondernemer 57 Rechtspraak 57 3 SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 59 Artikel 6 Samenstelling ondernemingsraad 65 Aantal OR-leden 66 Afwijkend aantal OR-leden 66 Plaatsvervangende OR-leden 66 Actief en passief kiesrecht 67 Uitbreiding aantal in de onderneming werkzame personen 67 Afwijkende eisen actief en passief kiesrecht 68 Wijziging aantal in de onderneming werkzame personen 69 Rechtspraak 69 Artikel 7 Voorzitter ondernemingsraad 70 OR-voorzitter 70 Artikel 8 Reglement van de ondernemingsraad 71 OR-reglement 71 Inhoud reglement 71 Vaststelling reglement 72 Algemeen verbindend reglement 73 Overgangstermijn bij verbindend reglement 73 Rechtspraak 73 Artikel 9 Verkiezing van de ondernemingsraad 74 Kandidaatstelling 74 Kandidatenlijst vakorganisaties 75 Vrije lijst 75 Kandidaatstellingsprocedure 75 Kandidaten 75 Kiesgroepenstelsel 76 6

3 Reglementsbepalingen voor kiesgroepen 76 Kandidatenlijsten voor kiesgroepen 77 Representativiteit OR 77 Artikel 10 Verkiezing van de ondernemingsraad 78 Organisatie verkiezingen 78 Kiesstelsels 78 Personenstelsel 79 Lijstenstelsel 79 Tussentijdse vacatures 80 Rechtspraak 80 Artikel 11 Verkiezing van de ondernemingsraad 81 Bekendmaking verkiezingsuitslag en samenstelling OR 81 Artikel 12 Zittingsduur van de ondernemingsraad 82 Zittingsduur OR 82 Rooster van aftreden 82 Wijziging zittingsduur 83 Einde zittingsduur 83 Herkiesbaarheid OR-leden 83 Beëindiging OR-lidmaatschap 84 Medezeggenschap na overgang van onderneming 84 Rechtspraak 85 Artikel 13 Uitsluiting lid van de ondernemingsraad 86 Uitsluiting en schorsing OR-lid 86 Beslissing kantonrechter 87 Rechtspraak 87 Artikel 14 Werkwijze van de ondernemingsraad 89 Werkwijze OR 89 Bijeenkomen in OR-vergadering 90 Bijeenroepen OR 90 Quorum 90 Stemrecht in OR-vergadering 90 OR-secretariaat 91 Agenda OR-vergadering 91 Tijdstip bekendmaking agenda 92 OR-verslagen 92 OR-jaarverslag 93 Rechtspraak 94 7

4 Artikel 15 Instelling van commissies 95 Instelling van commissies 96 Vaste commissie 96 Onderdeelcommissie 97 Voorbereidingscommissie 98 Uitsluiting van commissieleden 99 Rechtspraak 99 Artikel 16 Raadplegen van deskundigen 100 Uitnodigen van deskundigen voor OR-vergadering 100 Uitnodigen van andere personen voor OR-vergadering 101 Rechtspraak 101 Artikel 17 Faciliteiten en doorbetaling loon 103 Faciliteiten 103 Achterbanberaad 104 Tijdstip vergaderingen 104 Doorbetaling van salaris 105 Rechtspraak 105 Artikel 18 Vrije tijd voor onderling beraad en scholing 106 Vrije uren voor beraad en overleg 106 Vrije dagen voor scholing 108 Vaststelling aantal uren en dagen 108 Naleving 109 Rechtspraak 110 Artikel 19 Vervallen 111 Artikel 20 Geheimhoudingsplicht 112 Geheimhouding 113 Rechtspraak 115 Artikel 21 Bescherming tegen benadeling 116 Algemene norm 117 Sociaal statuut 117 Ontslagverbod 120 Uitzonderingen 121 Sluiting van onderneming of onderdeel 121 Dringende redenen 121 Gewichtige redenen 122 Wanprestatie 122 Gevolgen ontslagverbod 123 Ontslag met toestemming kantonrechter 123 Uitzonderingen 123 8

5 Procedure 124 Toestemming Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 124 Ontslag zonder toestemming kantonrechter en/of UVW 125 Rechtspraak 125 Artikel 22 Kosten van de ondernemingsraad 127 OR-kosten 127 Naleving 128 Kosten raadplegen deskundige 128 Kosten voeren rechtsgeding 129 Kosten van scholing en vorming 129 OR-budget 130 Rechtspraak 131 Artikel 22a Proceskosten 132 Geen veroordeling OR in proceskosten 132 Rechtspraak HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD 133 Artikel 23 Overleg met de ondernemer 137 Bijeenkomen in overlegvergadering 138 Onderwerpen overlegvergadering 138 Uitzondering voor publiekrechtelijke taken 139 Primaat van de politiek 139 Rechterlijk primaat 140 Informatierecht 140 Initiatiefrecht 140 Bestuurder 141 Vervanging bestuurder 141 Ondersteuning bestuurder 142 Rechtspraak 142 Artikel 23a Regels voor de overlegvergadering 143 Procedure overlegvergadering 143 Voorzitter overlegvergadering 144 Secretaris overlegvergadering 144 Agenda overlegvergadering 144 Afspraken over overlegvergadering 144 Faciliteiten voor overlegvergadering 145 Uitnodigen deskundigen voor overlegvergadering 145 Artikel 23b Regels voor de overlegvergadering 146 Besluitvorming in de overlegvergadering 146 Schorsing overlegvergadering 146 9

6 Artikel 23c Overleg met de onderdeelcommissie 147 Faciliteiten en bevoegdheden onderdeelcommissie 147 Artikel 24 Bespreking algemene gang van zaken 149 Informatie over financieel-economisch en sociaal beleid 150 Verschijnplicht commissarissen en bestuursleden 151 Verschijnplicht bestuursleden moedervennootschap 152 Uitzondering 153 Rechtspraak 153 4A BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 155 Artikel 25 Adviesrecht van de ondernemingsraad 161 Adviesrecht 162 Politiek primaat 163 Rechterlijk primaat 164 Belangrijk besluit 164 Overdracht zeggenschap (fusie) 165 Een besluit tot overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan 165 Besluiten met betrekking tot andere onderneming 166 Buitenlandclausule 167 Sluiting 168 Een besluit tot beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan 168 Wijziging werkzaamheden 168 Een besluit tot belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming 168 Automatisering 169 Wijziging organisatie 169 Een besluit tot belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming 169 Verplaatsing onderneming 170 Een besluit tot wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent 170 Inlenen personeel 170 Een besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten 170 Investering 170 Een besluit tot het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming 170 Aantrekken van krediet 171 Een besluit tot het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming

7 Verstrekken van krediet 171 Een besluit tot het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming 171 Technologische voorziening 172 Een besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening 172 Milieuzorg 172 Een besluit tot het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu 172 Eigen risico bij arbeidsongeschiktheid of ziekte 173 Een besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel a, artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b, artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel c, van de Wet financiering sociale verzekeringen 173 Adviesopdracht 173 Een besluit tot het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende één der hiervoor bedoelde aangelegenheden 173 Moment adviesaanvraag 174 Overleg met vakorganisaties 174 Inhoud adviesaanvraag 175 Sociaal plan 175 Adviesprocedure 175 Termijn voor advis ering 176 Achterban 177 Verschijnplicht commissarissen en bestuursleden 177 Motivering genomen besluit 177 Uitvoeringsadvies 178 Opschortingstermijn 179 Spreekrecht ondernemingsraden NV s in de algemene vergadering 180 Rechtspraak 180 Artikel 26 Beroepsrecht van de ondernemingsraad 184 Beroepsrecht 185 Opschortings- en beroepstermijn 185 Verzoekschrift 186 Beroepsgrond 186 Verzoek tot treffen van voorzieningen

8 Verweerschrift ondernemer 187 Behandeling door Ondernemingskamer 188 Rechten door derden verworven 188 Uitstel behandeling 189 Overtreding uitspraak Ondernemingskamer 189 Cassatie 189 Rechtspraak 189 Artikel 27 Instemmingsrecht van de ondernemingsraad 192 Instemmingsrecht 193 Primaire arbeidsvoorwaarden 194 Regeling 195 Pensioenverzekering, winstdelingsregeling, spaarregeling 195 regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, van een winstdelingsregeling of van een spaarregeling 195 Arbeids- en rusttijdenregeling, vakantieregeling 196 arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling 196 Beloningssysteem, functiewaarderingssysteem 197 belonings- of een functiewaarderingssysteem 197 Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratiebeleid 198 regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid 198 Aanstellingsbeleid, ontslagbeleid, bevorderingsbeleid 199 regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid 199 Personeelsopleiding 199 regeling op het gebied van de personeelsopleiding 199 Personeelsbeoordeling 199 regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling 199 Bedrijfsmaatschappelijk werk 200 regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk 200 Werkoverleg 200 regeling op het gebied van het werkoverleg 200 Klachtenregeling 200 regeling op het gebied van de behandeling van klachten 200 Privacybescherming

9 regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen 201 Personeelscontrolesystemen 201 regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen 201 Instemmingsprocedure 202 Uitzondering bij cao 203 Uitzondering bij publiekrechtelijke regeling 203 Toestemming van de kantonrechter 204 Beroep op nietigheid 204 Naleving 205 Instemmingsrecht pensioenovereenkomst 205 Rechtspraak 206 Artikel 28 Stimulerende taken van de ondernemingsraad 210 Stimulerende OR-taken 210 Arbeidsvoorwaarden 210 Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden 211 Werkoverleg en interne delegatie 211 Gelijke behandeling mannen/vrouwen 211 Non-discriminatie 211 Inschakeling gehandicapten 212 Inschakeling minderheden 212 Bedrijfsmilieuzorg 212 Artikel 29 Benoemingsrecht bestuursleden 213 Benoemingsrecht bestuur instellingen 213 Artikel 30 Adviesrecht benoeming/ontslag bestuurder 214 Adviesrecht benoeming of ontslag bestuurder 214 Moment adviesaanvraag 215 Inhoud adviesaanvraag 216 Adviesprocedure 216 Spreekrecht ondernemingsraad NV s in algemene vergadering 216 Rechtspraak 217 4B HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD 219 Artikel 31 Algemeen informatierecht van de ondernemingsraad 225 Actief informatierecht 226 Passief informatierecht

10 Basisinformatie 227 Rechtsvorm en statuten 227 Naam en woonplaats 227 Zeggenschapsverhoudingen binnen groep 228 Duurzame betrekkingen 228 Organisatiestructuur 228 Informatie in internationale groepen van ondernemingen 228 Rechtspraak 229 Artikel 31a Financiële informatie 230 Financieel-economische informatie 231 Algemene gegevens over werkzaamheden en resultaten 231 Jaarrekening volgens titel 9, Boek 2 BW 232 Inhoud jaarrekening 232 Inrichtings- en publicatievoorschriften 233 Vrijstellingsregeling groepsmaatschappijen 234 Voorwaarden voor vrijstelling 234 Jaarverslag en overige gegevens 235 Jaarverslag 235 Overige gegevens 235 Accountantsverklaring 235 Winstbestemming 236 Inzicht jaarrekening 236 Inzicht in groepsresultaat 236 Eigen bijdrage aan groepsresultaat 237 Jaarstukken volgens AMvB van 7 maart Inzicht in groepsresultaat 238 Eigen bijdrage aan groepsresultaat 238 Inhoud jaarstukken 239 Bijzondere voorschriften 239 Gerechtelijke procedure 239 Verwachtingen over werkzaamheden en resultaten 239 Investeringsplannen 240 Meerjarenplan en begroting 240 Rechtspraak 241 Artikel 31b Sociale informatie 242 Informatie over sociaal beleid 242 Verwachtingen en plannen 243 Informatie over uitzendkrachten 243 Artikel 31c Sociale informatie 244 Adviesopdracht over sociaal beleid 244 Artikel 31d Informatie over beloningsverhoudingen

11 Artikel 31e Uitzondering 246 Informatie over beloningsverhoudingen 246 Spreekrecht ondernemingsraad NV s in algemene vergadering 247 Rechtspraak 248 4C VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 249 Artikel 32 Ondernemingsovereenkomst 253 Uitbreiding OR-bevoegdheden bij cao of publiekrechtelijke regeling 253 Ondernemingsovereenkomst 254 Uitzondering bij cao of publiekrechtelijke regeling 254 Naleving 255 Rechtspraak DE CENTRALE ONDERNEMINGSRADEN EN DE GROEPSONDERNEMINGSRADEN 257 Artikel 33 Instelling centrale/groepsondernemingsraad 261 Instelling COR door ondernemer 261 COR op verzoek OR s 262 Instelling GOR door ondernemer 262 GOR op verzoek OR s 262 COR en GOR bij in een groep verbonden ondernemers 262 Rechtspraak 263 Artikel 34 Samenstelling centrale/groepsondernemingsraad 264 Verkiezing COR- en GOR-leden 265 Plaatsvervangende COR- en GOR-leden 265 COR- en GOR-reglement 266 Vertegenwoordiging uit ondernemingen zonder OR 266 Einde lidmaatschap COR en GOR 267 Samenstelling en werkwijze COR en GOR 267 Rechtspraak 268 Artikel 35 Bevoegdheden centrale/groepsondernemingsraad 269 Bevoegdheden COR en GOR 269 Gemeenschappelijk belang 270 Eigen bevoegdheden 270 COR en GOR bij in een groep verbonden ondernemers 271 Europese ondernemingsraad 271 Rechtspraak

12 5A DE MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN 273 Artikel 35a Vervallen 277 Artikel 35b Regels voor de personeelsvergadering 278 Personeelsvergadering 279 Verplichting 279 Overleg in personeelsvergadering 280 Bestuurder 280 Informatierecht 280 Adviesrecht 281 Uitzonderingsbepalingen 281 Rechtspraak 282 Artikel 35c Regels voor de personeelsvertegenwoordiging 283 Personeelsvertegenwoordiging 284 Verplichte instelling 284 Faciliteiten 285 Bevoegdheden 285 Procedure instemmingsrecht 287 Rechtspraak 288 Artikel 35d Regels voor de personeelsvertegenwoordiging 289 Onderneming met minder dan 10 werknemers DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING 291 Artikel 36 Algemene geschillenregeling 295 Actie belanghebbende tegen OR of ondernemer 296 Actie OR tegen ondernemer en andersom 296 Procedure bij de kantonrechter 296 Samenloop met artikel Samenloop met procedures Arbeidsomstandighedenwet 298 Uitspraak en sancties kantonrechter 298 COR en GOR 298 Rechtspraak 299 Artikel 36a Geschillenregeling voor de personeelsvergadering 300 Naleving van artikel 35b 300 Kosten gerechtelijke procedure 301 Rechtspraak

13 7 DE BEDRIJFSCOMMISSIES 303 Artikel 37 Instelling en taak bedrijfscommissie 307 Taak en samenstelling bedrijfscommissie 307 Artikel 38 Benoeming leden bedrijfscommissie 309 Artikel 39 Werkwijze bedrijfscommissie 310 Artikel 40 Jaarverslag bedrijfscommissie 311 Artikel 41 Kosten van de bedrijfscommissie 312 Artikel 42 Geheimhouding 313 Artikel 43 Aanwijzing bedrijfschap als bedrijfscommissie 314 Aanwijzing (hoofd)bedrijfschap als bedrijfscommissie 314 Artikel 44 Vervallen 315 Artikel 45 Vervallen 316 Artikel 46 Aanwijzing bevoegde bedrijfscommissie 317 Specifieke bedrijfscommissie voor concern 317 7A BIJZONDERE TAAK SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 319 Artikel 46a Bevordering medezeggenschap 323 Artikel 46b Vervallen 324 Artikel 46c Vervallen 325 7B BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID 327 Artikel 46d Bijzondere bepalingen 331 Bestuurder 332 Politiek primaat 333 Rechterlijk primaat 334 Minister van BiZa bevoegd i.p.v. SER 334 Samenstelling bedrijfscommissie overheid 334 SER-verordening geldt niet voor overheid 335 Jaarverslag bedrijfscommissie overheid

14 Competentie rechter m.b.t. de gerechten 335 Rechtspraak 335 Artikel 46e Overleg met de ROP 337 Overleg met werkgeversorganisaties en centrales van overheidspersoneel OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 339 Artikel 47 Regels ter uitvoering van de wet 343 AMvB ter uitvoering van de wet 343 Artikel 48 Voorlopig OR-reglement 344 Artikel 49 Informatie aan Inspectie SZW 346 Artikel 50 Overgangsregeling 347 Artikel 51 Bedrijfscommissies 348 Artikel 52 Vervallen 349 Artikel 53 Bijzondere regels voor hoger onderwijs 350 Uitzondering voor onderwijssector 350 Artikel 53a Wet niet van toepassing op defensiesector 351 Uitzondering voor defensiesector 351 Artikel 53b Wet niet van toepassing op Hoge Raad 352 Uitzondering voor rechterlijke ambtenaren Hoge Raad 352 Artikel 53c Wet niet van toepassing op bepaalde functies 353 Uitzondering voor leden Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman 353 Artikel 54 Wijzigingen van de wet

15 BIJLAGEN 357 Bijlage 1 De inrichtingsvoorschriften voor de balans volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 359 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 De inrichtingsvoorschriften voor de winst- en verliesrekening volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 362 De toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening volgens titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 365 Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden De voorschriften voor de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting volgens het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 (artikelen 9 t/m 12) 384 Bijlage 6 De ondernemingsraad in andere wetten en regelingen 386 A Arbeidsomstandighedenwet 386 B Arbeidstijdenwet 387 C Algemene wet gelijke behandeling 388 D Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 389 E Gelijke behandeling bij deeltijd, tijdelijk werk, chronische ziekte en verschil in leeftijd 389 F Wet melding collectief ontslag 389 G Pensioenwet 390 H Enquêterecht (Burgerlijk Wetboek) 390 I Raad van commissarissen (Burgerlijk Wetboek) 392 J Ontslagbescherming (Burgerlijk Wetboek) 396 K Wet arbeid en zorg 397 L Wet aanpassing arbeidsduur 398 M Wet op de Europese ondernemingsraden 398 N Medezeggenschap in de Europese (Coöperatieve) Vennootschap 400 O Medezeggenschap in geval van een grensoverschrijdende juridische fusie 401 P Informatierecht bij openbare biedingen 402 Q SER-Fusiegedragsregels 402 R Medezeggenschap bij overgang van ondernemingen 402 S Spreekrecht ondernemingsraad 403 T Klachtrecht aanstellingskeuringen 403 U Registratieplicht uitzendbureaus

16 Bijlage 7 Wetgeving in ontwikkeling 404 Bijlage 8 De Corporate Governance Code 405 Bijlage 9 Adressen voor meer informatie 407 RECHTSPRAAKREGISTER 411 TREFWOORDEN- EN ARTIKELREGISTER 417 Bij de verwijzingen naar rechterlijke uitspraken in dit boek wordt verwezen naar de volgende vindplaatsen: ARO JAR NJ ROR Stb. Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (Kluwer) Jurisprudentie Arbeidsrecht (Sdu Uitgevers) Nederlandse Jurisprudentie (Kluwer) Rechtspraak Ondernemingsraad, katernen behorend bij Ondernemingsraad (Kluwer) Staatsblad (Sdu Uitgevers) 20

Toelichting bij editie ALGEMENE BEPALINGEN 25

Toelichting bij editie ALGEMENE BEPALINGEN 25 INHOUD Toelichting bij editie 2015 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture

Nadere informatie

Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één onderneming 48

Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één onderneming 48 Toelichting bij editie 2018 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture 34

Nadere informatie

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap www.merlijnmedezeggenschap.nl De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap Geschiedenis De basis en doel van medezeggenschap Van idee naar besluit De rechten De faciliteiten Geschiedenis van de WOR

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen Page 1 of 33 Home > Wetten en regels > WOR Zoek: >> Wetten en regels De Wet op de ondernemingsraden (WOR) Versie januari 2010. Aan de artikelen zijn titels toegevoegd. Lees ook de vrijwaringsverklaring.

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

1. Rechten en bevoegdheden van de OR A. Informatierecht

1. Rechten en bevoegdheden van de OR A. Informatierecht In deze brochure vindt u een toelichting op de rechten en plichten van een OR. Deze is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Artikelgewijs is een korte beschrijving opgenomen. Als u vragen

Nadere informatie

De wet op de ondernemingsraden (Wor)

De wet op de ondernemingsraden (Wor) Hoofdstuk 22 Extra informatie De wet op de ondernemingsraden (Wor) Sinds 1950 is de Wet op de Ondernemingsraden (Wor) van kracht waarin de rechten en bevoegdheden van ondernemingsraden staan genoemd. Hierna

Nadere informatie

Artikel 1. 3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:

Artikel 1. 3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; b.

Nadere informatie

Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden

Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden (Tekst geldend op: 08-01-2015) Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden Wij JULIANA, bij de gratie

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht @AVDRnl Medezeggenschapsrecht mr. Bruno van Els 4 februari 2016 E-mail:vanels@ungervanels.nl Introductie docent Combinatie van theorie en praktijk Kort kennismakingsrondje Onderwerpen: Inleiding: de (belangrijkste)

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Inleiding Dit verhaal behandelt in kort bestek de Wet op de Ondernemingsraden. Deze wet, in het vervolg aangeduid met WOR of de wet, legt een stevig, wettig fundament voor de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Afkortingen...13 Hoofdstuk 1 Inleiding...15 1.1 Inleiding...15 1.2 Geschiedenis WOR...15 1.3 Spilbegrippen WOR... 17 1.3.1 Onderneming... 17 1.3.2 Ondernemer...

Nadere informatie

De begrippen onderneming en ondernemer

De begrippen onderneming en ondernemer Voorstel van wet houdende bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 818 Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven.

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven. DE ONDERNEMINGSRAAD EN PENSIOEN Algemeen Wet op de ondernemingsraden Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een werkgever de pensioenregeling wenst

Nadere informatie

INHOUD VII. Intersentia

INHOUD VII. Intersentia INHOUD Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004 1 1. Inleiding 1 2. Rechtsbronnen 2 2.1. Overzicht 2 2.2. De onwettigheid van het KB Sociale Verkiezingen 2004 3 2.3. Aard van de reglementering 4

Nadere informatie

VOORWOORD 15 INLEIDING 17 TEN GELEIDE 19 DEEL I MEDEZEGGENSCHAP - EEN STEVIG ZETJE! 21 MEDEZEGGENSCHAP; EEN INLEIDING 23

VOORWOORD 15 INLEIDING 17 TEN GELEIDE 19 DEEL I MEDEZEGGENSCHAP - EEN STEVIG ZETJE! 21 MEDEZEGGENSCHAP; EEN INLEIDING 23 INHOUD VOORWOORD 15 INLEIDING 17 TEN GELEIDE 19 DEEL I MEDEZEGGENSCHAP - EEN STEVIG ZETJE! 21 MEDEZEGGENSCHAP; EEN INLEIDING 23 Inleiding 23 Verplichting OR 23 Het criterium in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging

Voorbeeldreglement. personeelsvertegenwoordiging Voorbeeldreglement personeelsvertegenwoordiging Inhoud 1. Inleiding 3 2. Artikelen voorbeeldreglement 4 3. Toelichting voorbeeldreglement 8 4. Artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden 13 Voorbeeldreglement

Nadere informatie

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK

MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING. met toelichting. door mr. F.W.H. VINK MODELREGLEMENT VOOR DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING met toelichting door mr. F.W.H. VINK Algemene inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt in artikel 35c, lid 1dat in ondernemingen met tenminste

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Medezeggenschap. Vooraf

Medezeggenschap. Vooraf Vooraf Medezeggenschap is een belangrijk middel om actief betrokken te zijn bij de organisatie en invloed uit te oefenen op het beleid. Voor u als arts in dienstverband betekent dit dat u uw visie kenbaar

Nadere informatie

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding STATENVOORDRACHT Haarlem,.. augustus 1996 Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden Bijlagen : 2 1.Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 5 mei 1995 van kracht geworden voor de overheid. Er is

Nadere informatie

Medezeggenschap binnen de TU Delft

Medezeggenschap binnen de TU Delft Doel notitie Deze notitie geeft een algemene beschrijving van de medezeggenschap binnen de TU Delft en de regels die daarbij gelden. Deze formele regels laten in veel gevallen ruimte voor interpretatievrijheid.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen

Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen Bijlage A Taken en bevoegdheden van OR, GOR of COR voortvloeiend uit enkele andere wetten en regelingen 1 Algemeen De taken en bevoegdheden van de OR (de GOR en de COR daaronder mede begrepen) worden niet

Nadere informatie

Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap

Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap Harry van de Kant Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap De AVS pleit voor invoering van gedeelde medezeggenschap. Hierbij overlegt het bevoegd gezag op bovenschools niveau met vertegenwoordigers van het

Nadere informatie

Medezeggenschap binnen de TU Delft

Medezeggenschap binnen de TU Delft Doel notitie Deze notitie geeft een algemene beschrijving van de medezeggenschap binnen de TU Delft en de regels die daarbij gelden. Deze formele regels laten in veel gevallen ruimte voor interpretatievrijheid.

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

MR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT 160216 MR Reglement MR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van de MR van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Voor u als OR toch een leuke en spannende uitdaging om hierin een rol te mogen spelen!?

Voor u als OR toch een leuke en spannende uitdaging om hierin een rol te mogen spelen!? De WOR in een historisch perspectief De historie van de medezeggenschap De Medezeggenschap in Nederland kent een lange historie. De huidige OR is niet zomaar uit de lucht komen vallen! Al aan het begin

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor overgangsen invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers) Allen, die deze

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering

De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering. bedrijfschap Horeca en Catering De wet op de ondernemingsraden in de horeca en de contractcatering Colofon Dit is een uitgave van het Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits met bronvermelding. Het stelt zich

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

MEDEZEGGENSCHAP Voorbeeldreglement Ondernemingsraden MEDEZEGGENSCHAP Voorbeeldreglement Ondernemingsraden SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Voorbeeldreglement Ondernemingsraden met toelichting en bijlagen FEBRUARI 2010 Sociaal-Economische Raad De Sociaal-Economische

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Van harte welkom themadag

Van harte welkom themadag Provinciaal Ondernemingsraad Contact Midden en Oost Nederland Van harte welkom themadag 13 oktober 2011 Programma 10.00 uur Welkom door de voorzitter 10.15 uur De Wet Werken naar Vermogen Heleen Heinsbroek,

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf:

Beoordeeld: Werknemersoverleg Versie 1.11 Goedgekeurd Geldig vanaf: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) de wet - de Wet op de ondernemingsraden (WOR) b) ondernemer - (directeur/bestuur Miks welzijn) c) onderneming - (Miks welzijn) d) bestuurder - degene,

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Stichting Coop Pensioenfonds Reglement van het verantwoordingsorgaan 2015

Stichting Coop Pensioenfonds Reglement van het verantwoordingsorgaan 2015 Stichting Coop Pensioenfonds Reglement van het verantwoordingsorgaan 2015 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Coop

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus

Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Tijd voor verandering?! OR Impuls Wageningen, 6 maart 2015, dr. mr. Steven Jellinghaus Waarom vinden we medezeggenschap ook alweer belangrijk? Innovatieve MZ-structuren Wat is innovatie? Waarom innovatie?

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT VAN DE MR VAN SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG (PO 28.16)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT VAN DE MR VAN SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG (PO 28.16) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT VAN DE MR VAN SAMENWERKINGSVERBAND DRIEGANG (PO 28.16) Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.2006,

Nadere informatie

SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR

SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR Modelreglement personeelsvertegenwoordiging Hieronder volgt een modelreglement voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT). In dit reglement zijn de bevoegdheden en faciliteiten van de PVT beperkt tot het

Nadere informatie

Reglement centrale studentenraad

Reglement centrale studentenraad Reglement centrale studentenraad Colofon Datum [datum] Titel Reglement centrale studentenraad Dienst / school / auteur Centrale studentenraad en bestuursdienst Versie 2.0 Status Vastgesteld door CvB op

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Deel VIII: Medezeggenschap Beltzer, R.M.; van Drongelen, J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Deel VIII: Medezeggenschap Beltzer, R.M.; van Drongelen, J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Deel VIII: Medezeggenschap Beltzer, R.M.; van Drongelen, J. Link to publication Citation for published version (APA): Beltzer, R. M., & van Drongelen, J. (2004).

Nadere informatie

Manon van der Wal Organisatieadvies, interim- management, training &coaching. De (T)OR: alle belangrijke informatie om goed aan de slag te gaan!

Manon van der Wal Organisatieadvies, interim- management, training &coaching. De (T)OR: alle belangrijke informatie om goed aan de slag te gaan! De (T)OR: alle belangrijke informatie om goed aan de slag te gaan! 1 Inhoudsopgave de wet op de ondernemingsraden - informatierecht - geheimhoudingsplicht - initiatiefrecht - adviesrecht - instemmingsrecht

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

Reglement Deelnemersraad

Reglement Deelnemersraad Reglement Deelnemersraad Deelnemersraad versie 1 maart 2011 Pagina 1 van 8 Reglement Deelnemersraad 1. Begrippen en hun betekenis Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. College van Bestuur: Zo noemt

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN:

HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD CURAMUS REGELT DE WERKWIJZE VAN: ONDERNEMINGSRAAD VAN STICHTING CURAMUS HULST Onderdelen: Reglement van de Ondernemingsraad Bijlage1: Besluit instelling van commissies

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST KLUWER - DEVENTER - 1996 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen XV INLEIDING

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11 REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB 01-07-2014 1 / 11 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: Fonds: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement:

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Rechten en bevoegdheden van de or

Rechten en bevoegdheden van de or Rehten en bevoegdheden van de or In deze brohure vindt u een toelihting op de rehten en plihten van een or. Deze is gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Artikelgewijs is een korte beshrijving

Nadere informatie

Programma OOP en Medezeggenschap

Programma OOP en Medezeggenschap Hier is het OOP! Programma OOP en Medezeggenschap Wie heeft er iets te zeggen? Visie op medezeggenschap in de (G)MR De rechten en plichten van de (G)MR Typisch OOP? Mede-Zeggenschap Wie heeft er iets te

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen Artikel 10.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Titel 1. Het bestuur en de

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Voor recht dat werkt! Werken met de WOR. Adviesrecht. Instemmingsrecht. Omgang met bestuurder. Tips en checklists.

Voor recht dat werkt! Werken met de WOR. Adviesrecht. Instemmingsrecht. Omgang met bestuurder. Tips en checklists. Voor recht dat werkt! Werken met de WOR Adviesrecht Instemmingsrecht Omgang met bestuurder Tips en checklists www.ungervanels.nl Inhoudsopgave 2017 Unger Van Els Advocaten Alle rechten voorbehouden. Behoudens

Nadere informatie