Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (WMW) strekt ter vervanging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zowel de intrekking van de WOR als de inwerkingtreding van de WMW vergen invoerings- en overgangsbepalingen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de bepalingen over de positie en bevoegdheden van het medezeggenschapsorgaan in andere wetten worden aangepast aan de WMW. De WMW schrijft voor dat de artikelen van die wet inwerking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De regering streeft er naar om de WMW in zijn geheel per 1 januari van het jaar, dat volgt op het jaar waarin de WMW in het Staatsblad is geplaatst, in werking te laten treden. Dit geeft alle betrokkenen ruimschoots de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe voorschriften, bevoegdheden, organisatie van de medezeggenschap binnen de onderneming alsmede op de éérste landelijke verkiezingen van ondernemingsraden. Een mogelijke uitzondering op de integrale inwerkingtreding per 1 januari vormen de bepalingen in de WMW met betrekking tot het informatierecht van de ondernemingsraad over de beloningsverhoudingen. De inwerkingtreding van deze bepalingen is mede afhankelijk van het wetsvoorstel «openbaarmaking topinkomens publieke en semi-publieke sector» dat in voorbereiding is. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal artikelen in andere wetten die betrekking hebben op de medezeggenschap en verwijzen naar de WOR, maar niet meer van toepassing zijn of waarvan de werking voorbij is, in te trekken. KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 1

2 2. Algemene uitgangspunten Algemeen uitgangspunt is dat de intrekking van de WOR en de invoering van de WMW voor de praktijk zo soepel mogelijk moeten verlopen en het werk van de medezeggenschapsorganen binnen de onderneming doorgang kan vinden en zo beperkt mogelijk wordt beïnvloed. Het karakter van de WMW houdt in dat ondernemers, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen zelf in belangrijke mate invulling geven aan de medezeggenschap in de onderneming. Om de invoering van de WMW zo soepel mogelijk plaats te laten vinden is het noodzakelijk om een aantal invoerings- en overgangsbepalingen op stellen. Invoeringsbepalingen De invoeringsbepalingen hebben betrekking op het van toepassing verklaren van algemene maatregelen van bestuur, wijzigingen in andere wetten en intrekking van wettelijke bepalingen. Uitgangspunt voor de invoeringsbepalingen is dat bij de inwerkingtreding van de WMW de op basis van de WOR vastgestelde algemene maatregelen van bestuur onverkort van toepassing zijn op basis van de WMW. Wijzigingen in andere wetten die het gevolg zijn van de intrekking van de WOR en de inwerkingtreding van de WMW en zuiver technisch van aard zijn zullen in het algemeen niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop is de wijziging van de artikelen 670 en 670a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De wijziging van de ontslagbescherming van leden van door de ondernemingsraad ingestelde commissies is al toegelicht in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel WMW (Par. 5.7 onderdeel c) en zal eveneens aan de orde komen in de artikelsgewijze toelichting. Intrekking van de WOR vloeit voort uit de inwerkingtreding van de WMW. Andere wettelijke bepalingen die worden ingetrokken hebben betrekking op situaties die niet meer van toepassing zijn c.q. zijn uitgewerkt. Deze bepalingen zijn zuiver technisch van aard en zullen in het algemeen niet worden toegelicht. Overgangsbepalingen Uitgangspunt voor het overgangsrecht is dat de WMW zo spoedig en zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is, toepassing zal vinden. Om het functioneren van de medezeggenschap in de onderneming ongehinderd doorgang te laten vinden is een aantal overgangsbepalingen noodzakelijk. Medezeggenschapsorganen die zijn ingesteld op basis van de WOR worden geacht ingesteld te zijn op basis van de WMW. Ontheffingen van de verplichting om een ondernemingsraad in te stellen op basis van de WOR worden geacht te zijn gegeven op basis van de WMW voor de duur van de ontheffing. Reglementen die door de ondernemingsraad zijn vastgesteld op basis van de WOR worden geacht te zijn vastgesteld op basis van de WMW. Extra bevoegdheden die de medezeggenschapsorganen hebben gekregen en die opgenomen zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst, regeling van arbeidsvoorwaarden of ondernemingsovereenkomsten op basis van de WOR, worden geacht te zijn toegekend op basis van de WMW. Heffingen die zijn opgelegd op grond van de WOR worden geacht te zijn geheven op grond van de WMW. In verband met de invoering van een landelijke verkiezingsperiode van ondernemingsraden is een overgangsregeling getroffen. Uitgangspunt daarbij is dat de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk deel kan nemen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 2

3 aan deze landelijke verkiezingen. Dit betekent dat als de zittingstermijn van een ondernemingsraad afloopt voor of na de periode van de landelijke verkiezingen in een bepaald jaar, deze termijn verlengd of verkort wordt tot de verkiezingsperiode in dat jaar met het oog op deelname aan deze verkiezingen. Afhankelijk van de zittingstermijn van de ondernemingsraden, die kan variëren van twee tot vier jaar, zal na maximaal vier jaar deze overgangsregeling zijn uitgewerkt. Alle zittingstermijnen zijn dan aangepast aan het systeem van landelijke verkiezingen. De overgangsregeling bevat ook een voorziening voor de situatie dat in het reglement van de ondernemingsraad is bepaald dat de leden om de 2 jaar voor de helft aftreden. Een en ander wordt uitgelegd in de toelichting op artikel XXXXI. In verband met de wijziging van de ontslagbescherming van leden van commissies van de ondernemingsraad die niet tevens lid zijn van de ondernemingsraad wordt een overgangsbepaling in het leven geroepen op grond waarvan de huidige ontslagbescherming voor deze leden van toepassing blijft totdat de ondernemingsraad opnieuw is gekozen. De regeling van het aantal scholingsdagen waarop leden van een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad of een commissie recht hebben op basis van de WOR blijft gehandhaafd totdat voor de eerste maal op grond van de WMW de ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad is gekozen. Deze overgangsmaatregelen worden getroffen om geen afbreuk te doen aan de bestaande rechten van deze leden met betrekking tot scholingsfaciliteiten respectievelijk ontslagbescherming. Zij hebben zich beschikbaar gesteld op basis van de rechtsbescherming die het BW hen bood en hebben op basis van de WOR vaak meerjarige plannen gemaakt met betrekking tot hun scholing. De invoering van de WMW en de wijziging van het BW mag aan dit opgewekte vertrouwen geen afbreuk doen. Dit betekent dat de desbetreffende bepalingen uit de WOR en het BW van toepassing blijven tot het moment dat er een nieuwe ondernemingsraad is gekozen op basis van de WMW. Overig Procedures bij de bedrijfscommissies die zijn gestart voor de invoering van de WMW komen op de datum van inwerkingtreding van de WMW te vervallen. Zowel ondernemers als ondernemingsraden dienen zich rechtstreeks tot de kantonrechter te wenden. Indien de ondernemingsraad en de ondernemer hun geschil vrijwillig aan een geschilleninstantie willen voorleggen staat hen dat uiteraard vrij om te doen. Zij kunnen zich dan wenden tot de Sociaal-Economische Raad (SER) die op basis van de WMW een voorziening voor geschillen moet treffen. Tot slot wordt opgemerkt dat op grond van de WMW een aantal nieuwe ministeriële regelingen tot stand moet komen met betrekking tot de verkiezingen van de ondernemingsraad en het informatierecht over beloningsverhoudingen in de onderneming. De totstandkoming van deze ministeriële regelingen is afhankelijk van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende artikelen, welke datum voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikelsgewijs Artikel IV, onderdelen B en C De ontslagbescherming die artikel 7:670, vierde lid BW thans biedt aan de leden van door de ondernemingsraad ingestelde commissies wordt in die zin gewijzigd dat het daar geregelde opzeggingsverbod ten aanzien van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 3

4 de leden van een in artikel 5:4 van de WMW bedoelde commissie alleen zal gelden indien door de ondernemingsraad rechten en bevoegdheden aan de commissie zijn overgedragen. Het in artikel 7:670a, eerste lid BW neergelegde opzeggingsverbod zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter zal niet meer van toepassing zijn op de werknemer die korter dan 2 jaar geleden lid is geweest van een commissie of lid is van een voorbereidingscommissie. Een en ander heeft alleen gevolgen voor de leden van een commissie die niet tevens lid zijn van de ondernemingsraad. De leden van een commissie die tevens lid zijn van de ondernemingsraad blijven de ontslagbescherming uiteraard ontlenen aan hun lidmaatschap van de ondernemingsraad. Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (paragraaf 5.7, onder c). Artikel XXXIII Dit artikel heeft betrekking op ondernemingsraden tot de instelling waarvan de WOR verplicht (artikel 2 WOR) of die vrijwillig door de ondernemer zijn ingesteld of in stand gehouden (artikel 5a, tweede lid, WOR). Voorts gaat het om groepsondernemingsraden, centrale ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen die zijn ingesteld op grond van de WOR. Al deze medezeggenschapsorganen worden geacht te zijn ingesteld op grond van de WMW. Op grond van de WOR vrijwillig in stand gehouden ondernemingsraden worden geacht in stand te zijn gehouden op grond van de WMW. Artikel XXXIV Ondernemingsraden die niet op grond van de WOR zijn ingesteld maar op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst blijven eveneens in stand. Ingevolge artikel 3:2 van de WMW is deze wet op de in het onderhavige artikel bedoelde ondernemingen van toepassing. Artikel XXXVI Ook de door een ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad voor het tijdstip van inwerkingtreding van de WMW ingestelde commissie blijft in stand totdat op basis van die wet de leden van een nieuwe raad worden gekozen. Artikel XXXVIII Indien op basis van artikel 32 van de WOR bij collectieve arbeidsovereenkomst, regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan of bij schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en ondernemingsraad meer bevoegdheden aan de ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad, groepsondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zijn toegekend dan wel bij schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en ondernemingsraad aanvullende voorschriften zijn gegeven, worden die bevoegdheden en voorschriften geacht te zijn toegekend respectievelijk gegeven op grond van de WMW. Artikel XXXIX In dit artikel is geregeld dat de regeling in de WOR met betrekking tot de vaststelling van de benodigde tijd waarin leden van een ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad alsmede leden van door die raden ingestelde commissies de gelegenheid krijgen voor het ontvangen van scholing en vorming in werktijd en met behoud Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 4

5 van loon, van toepassing blijft totdat in de betreffende onderneming een nieuwe ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad is ingesteld. Verwezen wordt naar hoofdstuk 2 van het algemeen deel van deze memorie. Artikel XXXX Op de leden van een voor de inwerkingtreding van deze wet door een ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad ingestelde commissie en degenen die korter dan twee jaar geleden lid zijn geweest van een voor de inwerkingtreding ingestelde commissie blijft de ontslagbescherming die de artikelen 7:670 en 7:670a BW zoals deze bepalingen luiden voor de inwerkingtreding van deze wet, hen bieden, van toepassing totdat in de betreffende onderneming een nieuwe ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of groepsondernemingsraad is gekozen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 2 van het algemeen deel van deze memorie. Artikel XXXXI De in artikel 4:4 van de WMW neergelegde regeling van landelijke verkiezingen treedt onmiddellijk in werking. In dit artikel is een overgangsregeling getroffen voor de gevallen waarin de zittingstermijn van een reeds voor de inwerkingtreding van de WMW ingestelde ondernemingsraad eindigt. Deze situatie kan zich gedurende ten hoogste 4 jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van de WMW voordoen; daarna zijn de zittingstermijnen van alle voor dat tijdstip ingestelde ondernemingsraden geëindigd. De overgangsregeling houdt in dat indien de zittingstermijn eindigt voor de landelijk vastgestelde verkiezingsperiode van het eerste, tweede of derde jaar na de inwerkingtreding van de WMW, deze zittingstermijn wordt verlengd tot die periode en indien de zittingstermijn eindigt op een na die periode gelegen tijdstip, deze wordt verkort tot die periode. In het tweede lid is de situatie geregeld dat in het reglement van een ondernemingsraad is bepaald dat de leden om de 2 jaar voor de helft aftreden; in dat geval eindigt indien voor de eerste maal aan de landelijke verkiezingen wordt deelgenomen, in afwijking van dat reglement niet de zittingstermijn van de helft van de leden maar die van alle leden van de ondernemingsraad. Dit houdt verband met het feit dat reeds voor de inwerkingtreding van de WMW ingestelde commissies, de ontslagbescherming van de leden van deze commissies en de regeling in de WOR met betrekking tot het aantal dagen waarop leden van een ondernemingsraad of commissie scholing kunnen ontvangen, in stand blijven respectievelijk blijven gelden tot het moment waarop voor de eerste keer op grond van de WMW de leden van de ondernemingsraad zijn gekozen. Zonder overgangsbepaling zou in geval de leden van de ondernemingsraad om de 2 jaar voor de helft aftreden niet duidelijk zijn op welk moment er sprake zou zijn van een nieuw gekozen ondernemingsraad. Met deze bepaling wordt voorkomen dat gedurende een bepaalde periode een ondernemingsraad voor de ene helft bestaat uit leden die nog op grond van de WOR zijn gekozen en voor de andere helft uit leden die op grond van de WMW zijn gekozen, en voor wie verschillende rechten gelden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 5

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor overgangsen invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers) Allen, die deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Doel van voorliggend voorstel is in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) Nr. 16

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 818 Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Verordening tot wijziging van de Verordening op de bedrijfscommissies 2002 Verordening tot wijziging van de Verordening op de bedrijfscommissies 2002 Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 19 april 2013 tot wijziging van de Verordening op de bedrijfscommissies 2002,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 364 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EG Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 913 Technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in

Nadere informatie

De begrippen onderneming en ondernemer

De begrippen onderneming en ondernemer Voorstel van wet houdende bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP Nr. 3 Het advies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding)

Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Ontwerpbesluit van houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding niet verschuldigd is (Besluit overgangsrecht transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 073 Wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 364 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EG Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Het advies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 726 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 822 Invoering Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte (Overgangsrecht) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

1.4 De moeizame relatie werknemersorganisaties en ondernemingsraad bij (primaire) arbeidsvoorwaarden

1.4 De moeizame relatie werknemersorganisaties en ondernemingsraad bij (primaire) arbeidsvoorwaarden Lijst van afkortingen Voorwoord 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 In den beginne, de kernen 1.3 De Wet op de ondernemingsraden 1.4 De moeizame relatie werknemersorganisaties en ondernemingsraad bij (primaire)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 562 Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 340 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 435 Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en houdende nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 2010 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

BESLUIT: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 24, zevende lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet;

BESLUIT: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 24, zevende lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van..., nr SV/F&W/2003/90418, houdende de vrijstelling van enige verplichtingen op grond van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 425 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 278 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 862 Invoering van een bijdrage van de werkgever wiens werknemer op of na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos wordt (Wet werkgeversbijdrage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 824 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 163b 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 770 Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 658 Wet toezicht accountantsorganisaties Nr. 30 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2005 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 526 Besluit van 10 december 2007 tot wijziging van het Inkomensbesluit IOAW en het Inkomensbesluit Toeslagenwet in verband met enige wijzigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 Herziening van het ontslagrecht KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 257 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 1998 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 378 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 936 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van het recht op bijstand bij verblijf buiten Nederland Nr. 4 ADVIES RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 227 Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 119 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 249 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden

Nadere informatie

5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies

5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies 5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies 5.1 Inleiding Ingevolge artikel 15 WOR kan de OR de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De OR dient

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de introductie van een regeling betreffende de rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming in faillissement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 240 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet en de Wet economische delicten betreffende de bepalingen aangaande de procedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 967 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 468 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de

Nadere informatie