Besluitenlijst van de procedurevergadering van de Commissie Algemeen Dinsdag 15 april 2014, uur Definitief vastgesteld d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst van de procedurevergadering van de Commissie Algemeen Dinsdag 15 april 2014, uur Definitief vastgesteld d.d."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de procedurevergadering van de Commissie Algemeen Dinsdag 15 april 2014, uur Definitief vastgesteld d.d. 22 mei 2014 Voorzitter: A. Meuleman Griffier: A.P. Oostdijk Leden: mw Bel (D66), mw Huijpen (D66), mw Huijsmans (D66), Kreukniet (STIP), Vogel (STIP), mw Gaal (Onafhankelijk Delft), Van Koppen (Onafhankelijk Delft), mw Lips (GroenLinks), mw Norbruis (GroenLinks), mw Swart (PvdA), Maanaoui (PvdA), Bongers (SP), Zonneveld (SP), mw Van der Woude (VVD), Smals (VVD), Van Dis (CDA), Stoop (Stadsbelangen), mw Gooijer (CU), Vreugdenhil (CU) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze eerste commissievergadering in de nieuwe periode. Hij memoreert het feit dat er nu een tijdelijk presidium is en dat er nog kandidaten worden gezocht voor het definitieve presidium en voor de functie van commissievoorzitter. Hij roept de fracties op om hierover na te denken en zo mogelijk kandidaten voor te dragen. 2. Vaststellen besluitenlijst van procedurevergadering van a. de commissie BLD van 11 februari 2014; b. de commissie SVR van 13 februari 2014; c. de commissie S&V van 18 februari 2014; d. de commissie M&E van 20 februari 2014 Tekstueel: N.a.v.: geen opmerkingen. geen opmerkingen. De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 3 t/m 6. Ingekomen stukken (ddl wk 7 t/m 14) m.b.t. de vier commissies Er wordt enige tijd gediscussieerd over de aanpak van het grote aantal stukken dat op de agenda van de procedurevergadering is geplaatst. De voorzitter stelt hierbij voor om vooralsnog de lijn te hanteren dat als één fractie een agenderingsverzoek heeft gedaan, dit verzoek in principe gehonoreerd zal worden. Stukken die met enige voorrang behandeld zouden moeten worden, zullen door het presidium ingepland worden voor de commissie(s) Algemeen van 22 respectievelijk 29 mei. Overige stukken zullen aan de orde kunnen komen in de vakcommissies van juni. Wel roept hij de fracties op om nogmaals kritisch te kijken naar de stukken die men geagendeerd heeft en om na te gaan of er wellicht ook een ander instrument gebruikt zou kunnen worden (zoals bij voorbeeld het stellen van technische of schriftelijke vragen). 3. Stukken m.b.t. de voormalige commissie BESTUUR, LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID 3.1 Brief van college inzake het Wabo Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014 (wk 8, nr ) Besluit: betrekken bij R&A-adviestraject jaarstukken 2013 in mei en juni. 3.2 Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie inzake streekdierentehuis t Julialaantje in Rijswijk (wk 11, nr ) Besluitenlijst cie Algemeen procedurevergadering 15 april / 5

2 3.3 Brief van college van B&W inzake de voortgang van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport Beheer en onderhoud wegen in Delft (wk 12, nr ) Besluit: de commissie gaat akkoord met de afdoening van de aan het college gerichte aanbevelingen 1 t/m Brief van college van B&W inzake de afdoening van de motie Beeldmerk Delft energieneutraal (wk 12, nr ). 3.5 Brief van college van B&W inzake de afdoening van de motie Naakstrand in recreatiegebied Midden-Delfland (wk 12, nr ) Besluit : het presidium verzoeken om bespreking van deze brief in te plannen. 4. Stukken m.b.t. de voormalige commissie SPOORZONE, VERKEER EN RUIMTE 4.1 Brief college van B&W inzake aanpassingen in het parkeerbeleid (wk 10, nr ) De voorzitter wijst de fracties van SP en VVD er op dat het college over enige tijd met een reguliere evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid zal komen en hij vraagt hen om te motiveren waarom ze nu al willen spreken over het parkeerbeleid. Mevrouw Böcker (VVDfractie) geeft aan dat haar fractie van mening is dat een aantal zaken m.b.t. het parkeren in de binnenstad nog steeds niet goed is geregeld. De heer Bongers (SP-fractie) geeft aan dat het college begin van dit jaar ineens met een aantal aanpassingen is gekomen op het parkeerbeleid van vorig jaar. Daar wil hij graag de discussie over aangaan. Besluit: het presidium verzoeken om bespreking van dit onderwerp in te plannen en de brieven zoals genoemd onder agendapunt 4.2, 4.3 en 4.4. hierbij te betrekken 4.2 Brief college van B&W inzake aangepast uitvoeringsbesluit m.b.t. parkeren (wk 11, nr ) 4.3 Brief college van B&W inzake het aanpassen van teksten op parkeerautomaten in de binnenstad (wk 10, nr ) 4.4 Antwoordbrief college inzake burgerbrief m.b.t. parkeren in de binnenstad (wk 8, nr ) 4.5 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Stadsbelangen inzake de bereikbaarheid van Delft in relatie tot afsluiting van afritten door files richting IKEA (wk 9, nr ) 4.6 Brief van college inzake de financiële stand van zaken m.b.t. het nieuwe stadskantoor (wk 12, nr ) Besluit: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering en betrekken bij de bespreking van de kwartaalrapportage Spoorzone over het 4 e kwartaal 2013 (zie hieronder bij agendapunt 3.12) 4.7 Voortgangsrapportage Spoorzoneproject m.b.t. het 4 e kwartaal 2013 (wk 13, nr ) Besluit: conform afspraak agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering. Besluitenlijst cie Algemeen procedurevergadering 15 april / 5

3 4.8 Brief van college van B&W inzake Dashboard Delft-Zuidoost en voortgangsrapportage 2013 Groen-Blauw Delft Zuidoost ((wk 11, nr ). Vanuit de commissie wordt de suggestie meegegeven om een korte presentatie te laten geven ter voorbereiding op deze bespreking. 4.9 Brief college van B&W inzake stand van zaken ontsluitingsweg Zuidplantsoen / afdoening toezegging m.b.t. overleg met TU (wk 12, nr ) 4.10 Brief van college van B&W inzake de stand van zaken m.b.t. het Transferium Delft Zuid (wk 13, nr ) Besluit: 1. de toezegging als afgedaan beschouwen; 2. het presidium verzoeken om bespreking van deze brief in te plannen 4.11 Brief van college van B&W inzake de afdoening van motie M-26A Bewaakte fietsenstallingen in Delft (wk 12, nr ) Besluit: akkoord gaan met de afdoening van motie M-26A 4.12 Afschrift van brief van college aan indieners zienswijzen tegen vernieuwing Sebastiaansbrug (wk 13, nr ) Burgerbrief inzake nieuwe studie naar geboorde Blankenburgertunnel (wk 14, nr ) Besluit: agenderen voor een volgende overlegvergadering zodat het standpunt van de gemeenteraad van Delft in deze kwestie bepaald kan worden Brief van belangenvereniging Zuidpoort en belangenvereniging Botaniestraat/Kanaalweg inzake nieuwbouwplannen Laga (wk 15, nr ) Besluit: het presidium verzoeken een presentatie over de bouwplannen in te plannen en de stadsbouwmeester hier tevens voor uit te nodigen. Deze brief kan bij deze presentatie betrokken worden. 5. Stukken m.b.t. de voormalige commissie SAMENLEVING&VOLKSHUISVESTING 5.1 Brief van college van B&W inzake stand van zaken Hervorming Educatief Aanbod (wk 8, nr ) Mevrouw Huijpen geeft namens de D66-fractie aan dat toezegging wat hen betreft nog niet volledig is afgedaan en dat zij deze brief graag willen bespreken. De CU-fractie heeft voor deze brief voorgesteld om bespreking ervan aan te houden totdat het plan van aanpak van het ministerie van OC&W bekend is. Besluit: brief agenderen voor bespreking op moment dat het plan van aanpak van het ministerie van OC&W bekend is. 5.2 Brief van college van B&W inzake innovatieagenda jeugdhulp Haaglanden (wk 10, nr ) Mevrouw Van der Woude (VVD-fractie) geeft aan dit een belangrijk kaderstellend stuk te vinden en onderlegger voor de inkoop van de jeugdzorg straks. Graag wil men dit stuk daarom bespreken voorafgaand aan het bekend worden van de meicirculaire en het tekenen van de diverse contracten met de aanbieders. Zo mogelijk wil men de prestatie- en outcomeindicatoren hierbij betrekken. Dit standpunt wordt gedeeld door de CDA-fractie. Besluit: het presidium verzoeken om bespreking van deze brief met voorrang in te plannen. Besluitenlijst cie Algemeen procedurevergadering 15 april / 5

4 5.3 Brief college van B&W inzake de nota zelforganisaties in relatie tot de sociale visie (wk 10, nr ). Vanuit de commissie is de suggestie gedaan om deze bespreking te koppelen aan de herijking van het subsidiekader. 5.4 Brief van college van B&W inzake de nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties (wk 11, nr ) Besluit: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering, in combinatie met het voornemen tot afsluiting van een nieuwe, gelimiteerde achtervangovereenkomst (zie bij agp. 5.5 hierna). 5.5 Brief college inzake het voornemen om een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (wk 11, nr ) Besluit: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering, in combinatie met de nieuw afgesloten prestatie-afspraken (zie bij agp. 5.4 hiervoor 5.6 Brief van college van B&W inzake de beleidsnota Vrijwilligerswerk (wk 10, nr ) Besluit: het presidium vragen om deze nota met enige voorrang in te plannen voor bespreking in een overlegvergadering. 5.7 Brief college van B&W inzake het convenant Vrijwilligerswerk schuldhulpverlening Gemeente Delft (wk 11, nr ) 5.8 Brief van ISOFA met reactie op beleidsnota Vrijwilligerswerk (wk 14, nr ) 5.9 Brief college van B&W inzake (re)organisatieplan Erfgoed Delft e.o. (wk 12, nr ) 5.10 Brief van college van B&W inzake afdoening toezegging Academie van de stad (wk 12, nr ) Mevrouw Bel (D66-fractie) geeft aan dat zij deze brief graag willen betrekken bij de bespreking van het vrijwilligersbeleid (zie hiervoor bij agp 5.6). Mochten er inmiddels teveel stukken bij het vrijwilligersbeleid betrokken worden, dan verzoekt ze het presidium om na te gaan of er wellicht een bespreking in twee gedeeltes mogelijk is. Besluit: betrekken bij de bespreking van de nota Vrijwilligerswerk (zie hiervoor onder agp. 5.6) Brief van de Delftse Rekenkamer inzake oplegger bij het rapport inzake het reintegratiebeleid van de gemeente Delft (wk 14, nr ) Besluit: betrekken van deze oplegger bij de bespreking van het DRK-rapport in de aansluitende overlegvergadering 5.12 Brief van college inzake het jaarverslag leerplicht (wk 13, nr ) Besluit: desgewenst betrekken bij een eerstvolgende bespreking over ISD / passend onderwijs / jeugdzorg Brief van college inzake campuscontracten DUWO (wk 14, nr ) Besluitenlijst cie Algemeen procedurevergadering 15 april / 5

5 5.14 Jaarverslag 2013 van het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) (wk 15, nr ) Besluit: het presidium verzoeken om bespreking van dit jaarverslag in te plannen Jaarverslag 2013 van de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ( ISOFA ) 2013 (wk 15, nr ) 6. Stukken m.b.t. de voormalige commissie MIDDELEN EN ECONOMIE 6.1 Brief van college van B&W inzake actieprogramma Bindt de kenniswerker (wk 8, nr ) Besluit: meenemen in het programma van de themabijeenkomst op donderdag 15 mei 2014 dinsdag 20 mei 2014 over de innovatieve stad en aan de hand daarvan besluiten of een commissiebespreking daarna nog gewenst is. 6.2 Brief van college van B&W m.b.t. evaluatie nota Binnenstad (wk 9, nr ). 6.3 Brief van de provincie Zuid-Holland inzake de begrotingscirculaire (wk 10, nr ) Besluit: brief desgewenst betrekken bij de aanstaande Kadernota en Programmabegroting Brief van Expertise Platform Water inzake de pilot elektrisch varen op de Delftse grachten (wk 10, nr ); en 6.5 Brief van college van B&W inzake pilot elektrisch varen (wk 10, nr ) Besluit: het presidium verzoeken om bespreking van deze brieven in te plannen 6.6 Brief van de provincie Zuid-Holland inzake de monitor grondexploitatie Zuid- Hollandse gemeenten (wk 12, nr ) Besluit: brief desgewenst betrekken bij de presentaties en behandeling MPG op 3 juli a.s. 7. Planning Geen opmerkingen. De voorzitter stelt voor om het planningsoverzicht weer op te pakken in de eerstvolgende vakcommissies, in juni De commissie stemt hiermee in. 8. Lijst van openstaande moties en toezeggingen Geen opmerkingen. De voorzitter stelt voor om ook deze overzichten weer op te pakken in de eerstvolgende vakcommissies, in juni De commissie stemt hiermee in. 9. Rondvraag Er zijn geen procedurele rondvragen. 10. Sluiting De voorzitter sluit de procedurevergadering om uur Besluitenlijst cie Algemeen procedurevergadering 15 april / 5

3-6 Stukken m.b.t. de voormalige commissie BESTUUR, LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID

3-6 Stukken m.b.t. de voormalige commissie BESTUUR, LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID Vergadering Commissie Algemeen 15-04-2014 Plaats: Stadhuis Tijd: 20:00 Voorzitter: Procedureel 1 Opening 2 Vaststellen besluitenlijsten van: a. procedurevergadering BLD van 11 februari 2014; b. procedurevergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Algemeen, donderdag 19 juni 2014, uur Definitief vastgesteld d.d.

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Algemeen, donderdag 19 juni 2014, uur Definitief vastgesteld d.d. Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Algemeen, donderdag 19 juni 2014, 20.00 uur Definitief vastgesteld d.d. 16 september 2014 Voorzitter: J.F.M.T. van Koppen Griffier: A.P. Oostdijk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Algemeen, dinsdag 15 april 2014, uur Definitief vastgesteld d.d.

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Algemeen, dinsdag 15 april 2014, uur Definitief vastgesteld d.d. Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Algemeen, dinsdag 15 april 2014, 20.30 uur Definitief vastgesteld d.d. 22 mei 2014 Voorzitter: A. Meuleman Griffier: A.P. Oostdijk Leden: mw Bel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de begrotingscommissie Samenleving & Volkshuisvesting Donderdag 31 oktober 2013, uur

Besluitenlijst van de begrotingscommissie Samenleving & Volkshuisvesting Donderdag 31 oktober 2013, uur Besluitenlijst van de begrotingscommissie Samenleving & Volkshuisvesting Donderdag 31 oktober 2013, 19.30 uur Voorzitter: L. Harpe (vervanger voor de heer De Widt) Griffier: A.P. Oostdijk Leden: mw. Huijpen

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Sociaal Domein, dinsdag 30 september 2014, 20.15 uur Definitief vastgesteld d.d. 28 oktober 2014 Voorzitter: mw Huijpen Griffier: A.P. Oostdijk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering commissie Middelen en Economie d.d. 19 september 2013

Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering commissie Middelen en Economie d.d. 19 september 2013 Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering commissie Middelen en Economie d.d. 19 september 2013 Voorzitter Van Tongeren griffier Bosch Aanwezig: Afwezig: : Jongeling en Huijpen (D66), Van Holst

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen, opent

Nadere informatie

Verslag van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 17 januari 2017

Verslag van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 17 januari 2017 Verslag van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 17 januari 2017 Voorzitter: Van Koppen Griffier: Herweijer Leden: Halsema en Stienstra (D66), van der Velde en Van Beurden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 21 juni 2017

Concept-besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 21 juni 2017 (Opmerking vooraf: door problemen met de techniek tijdens de vergadering is dit verslag onvolledig. Waar de inbreng van de spreker is weggevallen is de spreker genoemd en geel gearceerd. Excuses voor het

Nadere informatie

De licht gearceerde onderwerpen worden als afgedaan beschouwd en zullen uit het overzicht verwijderd worden. deel) Eerste kwartaal 2018 (2 e

De licht gearceerde onderwerpen worden als afgedaan beschouwd en zullen uit het overzicht verwijderd worden. deel) Eerste kwartaal 2018 (2 e Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties Statencommissie Ruimte en Leefomgeving vergadering 25 oktober 2017

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

Agendapunt Besluit / toezegging Actie /

Agendapunt Besluit / toezegging Actie / 1 a. Opening en mededelingen b. Besluitenlijst vorige vergadering c. Besluitvorming over ingekomen stukken De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De commissie neemt kennis van de volgende

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte en Verkeer, dinsdag 15 maart 2016, uur

Concept-besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte en Verkeer, dinsdag 15 maart 2016, uur Concept-besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte en Verkeer, dinsdag 15 maart 2016, 20.15 uur Voorzitter: Griffier: Leden: College: K. Huijpen P.J.M. van der Valk Huijsmans (D66),

Nadere informatie

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd.

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd. enlijst Commissie Sociale Leefomgeving 31 mei 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Geerts deelt mede dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

2. Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

2. Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Voorzitter: Griffier: Leden: Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Samenleving & Volkshuisvesting Dinsdag 2 juli 2013 Definitief vastgesteld d.d. 17 september 2013 P. de Widt A.P. Oostdijk

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving Den Haag, 6 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt 5 DEF i.v.m. agendapunt 5, 10, 11 EU i.v.m. agendapunt 8, 9 FIN i.v.m. agendapunt 4 LNV i.v.m.

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 8 april 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid EU i.v.m. agendapunt 13, 14, 15 EZ i.v.m. agendapunt 10 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m. agendapunt 9

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid Dinsdag 10 september 2013, 20.

Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid Dinsdag 10 september 2013, 20. Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid Dinsdag 10 september 2013, 20.15 uur Voorzitter: Griffier: Aanwezig: Meuleman Fabbricotti Van Koppen

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 12 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 6, 9, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 12, 14 FIN i.v.m. agendapunt 14 SZW i.v.m.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

voor behandeling in procedurevergadering

voor behandeling in procedurevergadering Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties f) bespreking ontwikkelingen in de regio s voor de Statencommissie

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering (Voortgang) wet- en regelgeving

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering (Voortgang) wet- en regelgeving Den Haag, 4 Voortouwcommissie: HERZIENE AGENDA PROCEDUREVERGADERING In verband met toevoegen agendapunten: 4, 5, 6, 7, 10, 11 en 14 vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen aanlevering procedure- door GS vergadering Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Strategisch handelingskader

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet PLANNING november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja jan-15? Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 18 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8 BuZa i.v.m. agendapunt 16 EU i.v.m. agendapunt 15, 17, 26 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 2 DEF i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 17 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 7 maart 2017

Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 7 maart 2017 Besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 7 maart 2017 Voorzitter: Van Koppen Griffier: Mik Leden: Bel, Schuurman en Stienstra (D66), Floor en Van Beurden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Den Haag, 31 oktober 2013 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6 EU i.v.m. agendapunt 5, 15 EZ i.v.m. agendapunt 10 I&M

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

TERMIJNPLANNING SAMENLEVING ten behoeve van de vergadering van 16 december 2015

TERMIJNPLANNING SAMENLEVING ten behoeve van de vergadering van 16 december 2015 1 RIS289887 Versie van 11 december 2015 TERMIJNPLANNING SAMENLEVING ten behoeve van de vergadering van 16 december 2015 1. PLANNING: Datum Commissie Agendapunten Woensdag 16 december, 13.30 uur (extra

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, woensdag 9 december 2015, uur

Concept-besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, woensdag 9 december 2015, uur Concept-besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, woensdag 9 december 2015, 19.45 uur Voorzitter: Griffier: Leden: College: P. Stienstra P.J.M. van der Valk mw.

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit:

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit: Gemeente Woerden 10R.00185 RAADSVOORSTEL d??^\ gemeente WOERDEN Indiener: de plaatsvervangend voorzitter Datum: 19 oktober Onderwerp: Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering

Nadere informatie

algemene commissie voor Jeugd en Gezin Procedurevergadering Jeugd en Gezin Europese aangelegenheden

algemene commissie voor Jeugd en Gezin Procedurevergadering Jeugd en Gezin Europese aangelegenheden Den Haag, 3 september 2009 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2 JUST i.v.m. agendapunt 3, 10 SZW i.v.m. agendapunt 4, 5 VWS i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 november 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 14, 15 Document: Besluitenlijst van de

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 26 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst FIN i.v.m. agendapunt 2 I&M i.v.m. agendapunt 12 RU i.v.m. agendapunt 14 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 9 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 19 FIN i.v.m. agendapunt 5, 12 OCW i.v.m. agendapunt 27 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 7 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 8 EZ i.v.m. agendapunt 5 FIN i.v.m. agendapunt 5, 7, 9 I&M i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 9 oktober 2017 : HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunten 2, 3, 9, 10, 11 en 12 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 21 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 11, 12 EZ i.v.m. agendapunt 12, 20 FIN i.v.m. agendapunt 4,

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Gemeenteraad Delft

Jaarverslag 2011 Gemeenteraad Delft Jaarverslag 2011 Gemeenteraad Delft Voorwoord, Gemeenteraad, samenstelling, wisselingen in de raad, presidium, werkbezoek, Nationale Ombudsman, de raad in cijfers, Commissies, commissie Bestuur Leefomgeving

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus)

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus) Leiden, 23 augustus 2005 Aan de leden, Namens de voorzitter van de raadscommissie Sociale frastructuur nodig ik u uit voor een vergadering op Donderdag 1 september a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal stadhuis.

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Ongeplande activiteiten van de commissie

Ongeplande activiteiten van de commissie Den Haag, 1 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken i.v.m. agendapunt 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 SZW i.v.m. agendapunt 24, 25 V&J i.v.m. agendapunt 24 VWS i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel Den Haag, 28 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 6, 9 V&J i.v.m. agendapunt 7, 10 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte en Verkeer, dinsdag 19 januari 2016, uur

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte en Verkeer, dinsdag 19 januari 2016, uur Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie Ruimte en Verkeer, dinsdag 19 januari 2016, 20.15 uur Voorzitter: Griffier: Leden: College: M.k.a.: K. Huijpen P.J.M. van der Valk Huijsmans (D66),

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 22 maart 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): FIN i.v.m. agendapunt 24 I&M i.v.m. agendapunt 5 SZW i.v.m. agendapunt 24 V&J i.v.m. agendapunt 13 VWS

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE: (I.v.m. wijziging tijdstip en toevoegen agendapunt 30*) vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

HERZIENE CONVOCATIE: (I.v.m. wijziging tijdstip en toevoegen agendapunt 30*) vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 23 april 2014 HERZIENE CONVOCATIE: (I.v.m. wijziging tijdstip en toevoegen agendapunt 30*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie