Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2006 Aanleiding Op 15 juni 2005 hebben de directeuren van het Astma Fonds, de Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en ik de Intentieverklaring Tabaksontmoediging ondertekend. De partijen stelden daarin vast dat samenwerking op het gebied van tabaksontmoediging van eminent belang is voor het terugdringen van de gezondheidsschade door tabaksgebruik. De partijen wilden in gezamenlijkheid komen tot een continuering en intensivering van het tabaksontmoedigingsbeleid in financiële en materiële zin. Op basis van de Intentieverklaring is het Nationaal Programma Tabaksontmoediging tot stand gekomen. Het nationaal programma heb ik u op 9 maart jl. toegezonden 1. Het nationaal programma beschrijft de gevolgen van het tabaksgebruik en effectieve maatregelen om het tabaksgebruik verder te laten dalen. Het document bevat een centrale doelstelling, namelijk het streven om het percentage rokers in Nederland te laten dalen van 28% in 2005 tot 20% in Deze doelstelling is ook opgenomen in de preventienota Kiezen voor gezond leven die ik u op 6 oktober 2006 heb toegezonden 2. Op basis van het nationaal programma stellen de betrokken partijen jaarlijks een actieplan op met concrete maatregelen voor dat jaar. Het Actieplan 2006 heb ik u op 9 maart 2006 toegezonden. Over de voortgang van het Actieplan 2006 informeer ik u separaat middels een voortgangsrapportage in TK , nr TK , nr Zoals aangekondigd in mijn brief van 8 november 2006 (TK en , nr. 14). Met deze brief bied ik u mede namens het Astma Fonds, de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding het Actieplan 2007 aan. Eerst ga ik kort in op de criteria en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het Actieplan KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 Gehanteerde criteria bij het opstellen van het Actieplan 2007 Het Actieplan 2007 bestaat uit maatregelen die zijn gekozen omdat ze voldoen aan één of meer van onderstaande criteria: 1. de maatregelen zijn kosteneffectief en hebben aantoonbare effecten op het percentage rokers en/of; 2. de maatregelen hebben beleidsprioriteit voor één of meer van de partijen (zoals aandacht voor de lage welstandsgroepen) en/of; 3. de maatregelen zijn vernieuwend of onderzoekend op gebieden waar geen bewezen kosteneffectieve maatregelen beschikbaar zijn en/of; 4. de maatregelen zijn ondersteunend of voorwaardelijk en/of; 5. de maatregelen voldoen aan een substantiële en binnen de doelstellingen passende vraag en/of; 6. de maatregelen dragen bij aan draagvlak voor het tabaksontmoedigingsbeleid. Van deze criteria is kosteneffectiviteit een belangrijk criterium. Een maatregel die veel effect bereikt tegen lage kosten verdient dan ook in principe de voorkeur boven een maatregel die voor datzelfde bedrag minder effect heeft. De kosteneffectiviteit is echter niet altijd doorslaggevend. Immers, er zijn doelgroepen waarvoor nog geen kosteneffectieve interventies voorhanden zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een lage sociaal-economische status (SES). Het is belangrijk om deze groep mee te nemen omdat onder mensen met een lage SES meer gerookt wordt dan onder mensen met een hoge SES. Onder meer dit verschil in rookgedrag leidt tot een gezondheidsachterstand van mensen met een lage SES ten opzichte van mensen met een hoge SES. Daarnaast kan een interventie ondersteunend aan of voorwaardelijk zijn voor (de kosteneffectiviteit van) een andere interventie. Zo is het bijvoorbeeld essentieel dat ondersteuning bij stoppen met roken via STIVORO en via de zorgsetting beschikbaar blijft (zoals MIS-en voor huisartsen en specialisten) om bij grote massamediale stopcampagnes rokers te begeleiden bij hun stoppoging. Ook kan een interventie noodzakelijk zijn omdat deze voldoet aan een relevante en substantiële vraag vanuit zorgverleners (minimale H-MIS) of intermediairs. De gevraagde activiteit moet uiteraard wel passen binnen de (sub)doelstellingen van het nationaal programma. Verder is een breed draagvlak voor tabaksontmoediging een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van allerlei activiteiten en interventies, een goede naleving van de bestaande regelgeving en het kunnen invoeren van (verdergaande) wettelijke maatregelen. Bovendien is voorlichting eenvoudigweg noodzakelijk om burgers goed te informeren over de schadelijke gevolgen van het eigen gedrag en mogelijkheden om dit gedrag te veranderen. Nadere overwegingen In het Actieplan ligt het zwaartepunt bij activiteiten op het gebied van stoppen met roken. Met stoppen met roken is immers veel gezondheidswinst te behalen. Zo voegt iemand die stopt met roken op de leeftijd 60, 50, 40 en 30 respectievelijk 3, 6, 9 en 10 jaar toe aan zijn of haar levensverwachting. Na activiteiten gericht op stoppen met roken geven de partijen prioriteit aan activiteiten op het gebied van meeroken vanwege de directe bijdrage aan het verminderen van de blootstelling aan tabaksrook. Bovendien zijn deze activiteiten voor veel rokers indirect aanleiding om te stoppen met roken of te minderen. De activiteiten gericht op het jeugdroken komen op de derde plaats omdat van de acties ten aanzien van stoppen met roken en meeroken naar verwachting een direct effect uitgaat op het jeugdroken. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 In het actieplan wordt behoud en vergroting van draagvlak voor tabaksontmoediging gewaarborgd. Dat betekent dat een minimaal basisniveau aan activiteiten wordt gecontinueerd en dat wordt geïnvesteerd in vergroting van het draagvlak. Dergelijke activiteiten zijn overigens ook fundamenteel voorwaardelijk voor het succes van andere interventies en het tabaksontmoedigingsbeleid. Het actieplan richt zich, naast de algemene bevolking, ook op specifieke groepen die vanuit het perspectief van tabaksontmoediging belangrijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor lage SES, risicogroepen en patiënten. Tot slot dient bij massamediale activiteiten rekening te worden gehouden met voldoende kritische massa om op populatieniveau effect te kunnen bereiken. Het Actieplan 2007 bevat maatregelen op de volgende terreinen; 1. Algemeen (organisatie, basisactiviteiten, ondersteuning en onderzoek) , 2. Stoppen met roken , 3. Bescherming niet-roker , 4. Preventie jeugdroken , Totaal , In de bijlage zijn de maatregelen per terrein en de bijdragen van de betrokken partijen nader toegelicht. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J. F. Hoogervorst Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 BIJLAGE 1 ACTIEPLAN 2007 ALGEMEEN 1. Organisatie a. Basisfinanciering STIVORO , 2. Basisactiviteiten a lijnen, programma overheid , b. Infopunt «Roken en de wet» , 3. Implementatie Richtlijn a. Ondersteunen gemeenten «tabakspreventie , in lokaal en lokale partijen gezondheidsbeleid» 4. Ondersteuning/draagvlak a. Niet massamediale vergroten activiteiten , draagvlak 5. Onderzoek rookprevalentie Nederland a. TNS-NIPO onderzoek , SUBTOTAAL , STOPPEN MET ROKEN (SMR) 6. Proef ondersteuning a. Proef versterken ondersteuning bedrag nog nader te bij SMR bepalen 7. SMR-campagne a. Stimuleren stopintentie lage SES , b. Campagne toename gebruik ondersteuning , 8. Ondersteuningsaanbod a. Stopondersteuning zonder intermediairs , b. Stopondersteuning met intermediairs , c. Stopondersteuning lokaal intensief , d. Stopondersteuning zorg (MIS-en en PPP) , SUBTOTAAL , BESCHERMING NIET-ROKER 9. Tegengaan meeroken a. Campagne meeroken algemeen , b. Thuissituatie , SUBTOTAAL , PREVENTIE JEUGDROKEN 10. Schoolactiviteiten a. Rookvrije omgeving: school , b. Actie Tegengif, klassikale niet-roken afspraak , c. Educatie/lespakketten , SUBTOTAAL , ACTIEPLAN 2007 TOTAAL , 1 Het betreft hier onder meer de campagne «Niet roken waar de kleine bij is». Toelichting bij Actieplan 2007 KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, het Astma Fonds en het ministerie van VWS continueren de basisfinanciering van STIVORO. In totaal gaat het hierbij om ,, gelijkelijk verdeeld over de vier organisaties ( , per organisatie). In aanvulling op de basisfinanciering betaalt het ministerie van VWS in , voor onder meer het Programma Overheid en de 0900-infolijnen (coördinatie alcohol, drugs en tabak) en , voor het Informatiepunt «Roken en de Wet». Het ministerie van VWS draagt via ZonMW bij aan de financiering van leefstijlcampagnes op het gebied van tabaksontmoediging. Voor 2007 gaat het om een bedrag van ,. Deze middelen zullen besteed worden aan een campagne gericht op stoppen met roken, het ondersteuningsaanbod via de zorg, een campagne gericht op het terugdringen van meeroken, preventieactiviteiten op scholen en onderzoek naar de ontwikkeling van de rookprevalentie onder jongeren en volwassenen. De Nederlandse Hartstichting stelt voor 2007 een extra bedrag van , beschikbaar. Dit bedrag zal vooral worden besteed aan een campagne gericht op stoppen met roken, stopondersteuning via Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 de zorg (H-MIS, C-MIS), een campagne gericht op het terugdringen van meeroken en preventieactiviteiten op scholen. KWF Kankerbestrijding stelt voor 2007 een extra bedrag van , beschikbaar. Van dit geld worden in 2007 onder meer een campagne gericht op stoppen met roken, stopondersteuning via de zorg (H-MIS) en een campagne gericht op het terugdringen van meeroken gefinancierd. Het Astma Fonds stelt voor 2007 een extra bedrag beschikbaar van ,. Dit zal worden besteed aan stopondersteuning via de zorg. Stoppen met roken levert veel gezondheidswinst op. Het gebruik van ondersteuning bij een stoppoging vergroot de slaagkans. De gezondheidszorg kan bij stopadvisering en stopondersteuning een belangrijke rol vervullen. Het behandelen van tabaksverslaving behoort ook steeds vaker tot de gebruikelijke zorg van artsen. In 2004 is een speciale CBO-richtlijn uitgegeven met effectieve interventies ter behandeling van tabaksverslaving. De minimimale interventie strategie voor de huisarts (H-MIS) is een van die effectieve interventies. Momenteel past circa 30% van de huisartsen de H-MIS toe. Het ministerie van VWS wil implementatie van de H-MIS en het gebruik van stopondersteuning verder stimuleren onder meer door in 2007 een proef te financieren met het vergoeden van ondersteuning bij stoppen met roken via een of meer zorgverzekeraars. Momenteel wordt de uitvoering van proef in 2007 voorbereid. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld, wordt nog nader bepaald. In 2006 heeft STIVORO de Richtlijn tabakspreventie in lokaal gezondheidsbeleid uitgebracht. Deze biedt gemeenten en andere lokale partijen houvast bij het vormgeven van een effectief, lokaal tabaksontmoedigingsbeleid. In 2007 stellen de gemeenten hun lokale gezondheidsnota s op. Het ministerie van VWS stelt , beschikbaar aan STIVORO voor het ondersteunen van gemeenten en lokale partijen bij het vormgeven van het lokaal tabaksontmoedigingsbeleid. Het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid wordt deels bepaald door verdragsrechtelijke verplichtingen zoals EU richtlijnen en het WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (Framework Convention on Tobacco Control). De partijen zullen de Nederlandse bijdrage aan de internationale samenwerking op het terrein van tabaksontmoediging continueren en verder uitbouwen. Tot slot zullen de partijen zich actief inzetten voor het verder vergroten van het draagvlak voor het tabaksontmoedigingsbeleid in het algemeen en de hierboven genoemde specifieke maatregelen in het bijzonder. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3. Implementatie richtlijn a. ondersteunen gemeenten

3. Implementatie richtlijn a. ondersteunen gemeenten <tabakspreventie in lokaal gezondheidsbeleid> Voortgangsrapportage Nationaal Programma Tabaksontmoediging 2006-2010 Actieplan 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ALGEMEEN 1. Organisatie 2. Basisactiviteiten a. 0900-lijnen, programma overheid b. infopunt

Nadere informatie

Nationaal Programma Tabaksontmoediging

Nationaal Programma Tabaksontmoediging Nationaal Programma Tabaksontmoediging Actieplan 2006 Voortgangsrapportage December 2007 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Actieplan 2006 4 1. Basisfinanciering STIVORO 4 1.1 Actie 4 1.2 Voortgang 4 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 215 BRIEF

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Regionale VTV 2011 Roken Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Auteurs: Drs. I.H.F. van Veggel, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen,

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken*

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Om te garanderen dat zorgverleners kwalitatieve en effectieve zorg bij stoppen met roken aanbieden dienen zorgverleners

Nadere informatie

Stedelijk actieplan Tabaksontmoediging Amsterdam

Stedelijk actieplan Tabaksontmoediging Amsterdam Stedelijk actieplan Tabaksontmoediging Amsterdam 1. Inleiding Binnen de gemeente Amsterdam is roken gekozen tot een van de speerpunten voor het Lokaal Gezondheidsbeleid. De gemeente spant zich in om het

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Beroepsonderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Bijna alle scholen in het beroepsonderwijs geven aan medewerkers (96%) en leerlingen (98%)

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar Rookvrij Opgroeien 4-19 jaar 4-19 jaar Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar Kinderen boven de vier jaar wonen relatief vaak in een huis waar gerookt mag

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Het bespreken van meeroken binnen de JGZ 0-4 jaar

Rookvrij Opgroeien. Het bespreken van meeroken binnen de JGZ 0-4 jaar Rookvrij Opgroeien Het bespreken van meeroken binnen de JGZ 0-4 jaar Voorlichting is en blijft belangrijk om voor een verdere daling in het meeroken te zorgen. STIVORO heeft daarom jarenlang het succesvolle

Nadere informatie

Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken in de zorg. Dewi Segaar (STIVORO) & Hetty de Laat (Groei in communicatie)

Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken in de zorg. Dewi Segaar (STIVORO) & Hetty de Laat (Groei in communicatie) Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken in de zorg Dewi Segaar (STIVORO) & Hetty de Laat (Groei in communicatie) Behandeling van tabaksverslaving Farmacologische ondersteuning: 10 sigaretten

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Voortgezet onderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Negen op de tien scholen in het voortgezet onderwijs geven in 2011 aan medewerkers aan

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019

Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019 Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019 GGD Amsterdam Vastgesteld door gemeenteraad Amsterdam op 8 december. 1. Inleiding Roken is de afgelopen jaren een van de prioriteiten geweest van het volksgezondheidbeleid

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING

NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING Het International Tobacco Control Policy Evaluation Project ITC nationaal rapport Nederland Resultaten van meting 1-8 (2008-2014) SEPTEMBER 2015 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING Het bevorderen van een op

Nadere informatie

Leef rookvrij Geef kanker minder kans

Leef rookvrij Geef kanker minder kans Leef rookvrij Geef kanker minder kans Inhoud Stoppen met roken weer vergoed 3 Hulp bij stoppen met roken 5 Roken en kanker 9 Wilt u meer informatie? 11 Stoppen met roken weer vergoed Misschien wilt u zelf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 59 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Implementatie van de VMIS in de verloskundigenpraktijk

Implementatie van de VMIS in de verloskundigenpraktijk Implementatie van de VMIS in de verloskundigenpraktijk van 1994 tot nu Martijntje Bakker Waarom? Roken tijdens de zwangerschap is schadelijk Lager geboortegewicht Groeiachterstand Verhoogd risico op een

Nadere informatie

20 Roken in de regio Gelre-IJssel

20 Roken in de regio Gelre-IJssel 20 Roken in de regio Gelre-IJssel 2010 Tabaksgebruik is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Landelijk was roken in 2007 verantwoordelijk voor bijna 20.000 sterfgevallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Onderweg naar. een rookvrije horeca

Jaarverslag 2007. Onderweg naar. een rookvrije horeca Jaarverslag 2007 Onderweg naar een rookvrije horeca 3 4 Jaarverslag STIVORO 2007 Jaarverslag 2007 Onderweg naar een rookvrije horeca voorwoord De rookvrije horeca een verademing! We kijken met voldoening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 472 Wijziging van de Tabakswet Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

STIVORO voor een rookvrije toekomst. Jaarverslag 2008

STIVORO voor een rookvrije toekomst. Jaarverslag 2008 STIVORO voor een rookvrije toekomst Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Terugblik Bestuurder 2 Terugblik Raad van Toezicht 4 Inhoudelijke activiteiten 6 Organisatie 8 Activiteiten in cijfers 10 Financiën 11

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging 1 Algemeen Met ingang van 2013 verandert de vergoeding voor Stoppen-met-Roken begeleiding (SMR). De vergoeding van gedragsmatige ondersteuning

Nadere informatie

Interventieoverzicht roken website pijler interventie wordt uitgevoerd in de regio (ja/nee)

Interventieoverzicht roken website pijler interventie wordt uitgevoerd in de regio (ja/nee) Doelgroep boodschap/doel Naam 1) Organisatie die aanbiedt website pijler wordt regio (/nee) Zwangeren, niet roken 3 maanden voor conceptie niet roken tijdens zwangerschap V-MIS stoppen met hulp van de

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

In Feite. de professional. De toekomst van STIVORO. Succes bereik je niet alleen. Activiteiten geïntegreerd. Weer vergoeding in 2013

In Feite. de professional. De toekomst van STIVORO. Succes bereik je niet alleen. Activiteiten geïntegreerd. Weer vergoeding in 2013 In Feite de professional www.stivoro.nl jaargang redactie 11 Renate nummer Spruijt 20 contact januari 2013 r.broekstra@stivoro.nl secretariaat T 070.312 04 00 jaargang 10 nummer 20 januari 2013 Landelijk

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden? Wat hebben wij u te bieden? 1. Achterstand in gezondheid is een belangrijk probleem in de achterstandswijken dat mensen in die wijken in hun ontwikkeling en groei belemmert. Die achterstand wordt veroorzaakt

Nadere informatie

Lokaal Gezondheidsbeleid

Lokaal Gezondheidsbeleid 1 Tabakspreventie in de nota Lokaal Gezondheidsbeleid Rol en verantwoordelijkheid lokale overheid in gezondheidsbeleid A Cijfers en feiten: omvang en ernst van het probleem AB Preventie loont BC Ambities

Nadere informatie

Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kiezen voor gezond leven 2007-2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kiezen voor gezond leven 2007-2010 Op 6 oktober 2006 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze nota

Nadere informatie

Stop-Roken-Poli. De tweede afspraak is op de afgesproken

Stop-Roken-Poli. De tweede afspraak is op de afgesproken Stoppen met roken Als u wilt stoppen met roken heeft u binnen het ULC Dekkerswald en UMC St Radboud twee mogelijkheden: Als patiënt bestaat de mogelijkheid doorverwezen te worden door uw longarts of longverpleegkundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Wat doen zelfhulp en vroeghulp aan verslaving?

Wat doen zelfhulp en vroeghulp aan verslaving? Wat doen zelfhulp en vroeghulp aan verslaving? Dag van de verslaving 12 oktober 2007 Gerard M. Schippers Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Tijdschrift sinds 2005 Bohn Stafleu Van Loghum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/ZP-2.781.583 9 juli 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/ZP-2.781.583 9 juli 2007 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 9 juli 2007 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Standpunt op advies Gezondheidsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

11 2007-096 Activiteitenplan preventie 2008: "Dicht bij huis kiezen voor een gezond leven".

11 2007-096 Activiteitenplan preventie 2008: Dicht bij huis kiezen voor een gezond leven. 5==55S;s 23OKT2007 I iscl, Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 11 2007-096 Activiteitenplan preventie 2008: "Dicht bij huis kiezen voor een gezond leven". Aan de Raad, Heerhugowaard, 11 september 2007 Beknopt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Hoe ontmoediging verdween uit het tabaks ontmoedigings beleid

Hoe ontmoediging verdween uit het tabaks ontmoedigings beleid Hoe ontmoediging verdween uit het tabaks ontmoedigings beleid Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 Woord van de Raad van Toezicht 4 Hoe ontmoediging verdween uit het tabaksontmoedigingsbeleid 5 Cijfers

Nadere informatie

Stoppen-met-rokenprogramma: te verzekeren zorg!

Stoppen-met-rokenprogramma: te verzekeren zorg! Rapport Stoppen-met-rokenprogramma: te verzekeren zorg! Op 21 april 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

De toekomst van tabaksontmoediging in Nederland 2011-2020

De toekomst van tabaksontmoediging in Nederland 2011-2020 De toekomst van tabaksontmoediging in Nederland 2011-2020 1 2 van onderop en van bovenaf De toekomst van tabaksontmoediging in Nederland 2011-2020 4 van onderop en van bovenaf Voorwoord Het roken in Nederland

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 791 Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 590 Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 011 Tabaksbeleid Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Stoppen met roken. Groepstraining in het CWZ

Stoppen met roken. Groepstraining in het CWZ Stoppen met roken Groepstraining in het CWZ 2 Stoppen met roken kun je leren! Het valt niet mee om te stoppen met roken. Dat blijkt wel uit het feit dat dagelijks duizenden mensen proberen te stoppen met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 479 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Regionale VTV 2011 Gezondheidsbeleid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Auteurs: Drs. J. Piek, GGD Hart voor Brabant, Drs. Th.J.M. Kuunders,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Minbuza-2014.234720 Bijlage(n) fichedocument

Nadere informatie

1. Jongeren en stoppen met roken. Inhoudsopgave. Hoeveel en welke jongeren roken vandaag?

1. Jongeren en stoppen met roken. Inhoudsopgave. Hoeveel en welke jongeren roken vandaag? Inhoudsopgave 1. Jongeren en stoppen met roken...1 Hoeveel en welke jongeren roken vandaag?...1 Omgevingsfactoren die het rookgedrag van jongeren beïnvloeden...2 Effectieve manieren om te stoppen met roken

Nadere informatie

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Onderzoek Alcohol en Zwangerschap 2008-2012 Nickie van der Wulp, MSc 12, Ciska Hoving, PhD 2, Wim van Dalen, MSc 1, & Hein de Vries, PhD 2 1 Nederlands

Nadere informatie

meer bewegen minder kans op kanker

meer bewegen minder kans op kanker meer bewegen minder kans op kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? pagina 3 Oorzaken en risicofactoren van kanker pagina 4 Relatie tussen bewegen en kanker pagina 6 Wat is gezond bewegen? pagina 8 Meer

Nadere informatie

Rookbeleid in de GGZ. Verkenning van beleid en praktijk. Dr. Matthijs Blankers Renate Buisman MSc Dr. Margriet van Laar.

Rookbeleid in de GGZ. Verkenning van beleid en praktijk. Dr. Matthijs Blankers Renate Buisman MSc Dr. Margriet van Laar. Improving Mental Health by Sharing Knowledge Rookbeleid in de GGZ Verkenning van beleid en praktijk Dr. Matthijs Blankers Renate Buisman MSc Dr. Margriet van Laar 11 februari 2015 In deze workshop: - Roken

Nadere informatie

Speerpunten en actieprogramma Kiezen voor gezond leven

Speerpunten en actieprogramma Kiezen voor gezond leven Speerpunten en actieprogramma Kiezen voor gezond leven Het kabinet biedt met de preventienota Kiezen voor gezond leven conform de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) de landelijke prioriteiten

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) Bijlagen 1. RESULTATEN ENQUÊTE DEDICATED RESEARCH OMTRENT ROOKVRIJE CAFÉS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. INFORMATIEFICHE PASSIEF ROKEN Passief roken = passief ziek worden Eindelijk is het zover: vanaf 1

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Private partijen in gezondheidszorg. Beroep Sig. tov Repre 18+

Private partijen in gezondheidszorg. Beroep Sig. tov Repre 18+ _ Sig. tov Repre 8+ _ In de zorg _ Economen _ Repre 8+ Zorg 67 00+ 67 6 Overig 339 84 Herwogen aantal 67 00 405 00 Totaal ondervraagden 6 373 Ziekten uit database Geen ziekte bekend 5 76 753 73 hoge bloeddruk/hypertensie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 557 Kansspelen Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Regionale VTV 2011 WPG / Ouderen Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Auteurs: Drs. L. de Geus, GGD West-Brabant M. Spermon, GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Rokers staan niet langer in de kou

Rokers staan niet langer in de kou STIVORO.NL Uitgave van stivoro, voor een rookvrije toekomst jaargang 13 mei 2009 THEMA: STOPONDERSTEUNING Rokers staan niet langer in de kou Achter het beeldscherm stoppen met roken Meer kans van slagen

Nadere informatie

Staat van de Gezondheidszorg

Staat van de Gezondheidszorg Staat van de Gezondheidszorg 2010 Meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg Utrecht, maart 2010 Inhoud Voorwoord 7 Leeswijzer 10 Beleidssamenvatting 11 1 Doel: verbeteren lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Preventie van passief roken

Preventie van passief roken Preventie van passief roken Afdelingen kindergeneeskunde en keel-, neus- en oorheelkunde Preventie van passief roken Kinderen zijn extra kwetsbaar voor tabaksrook, doordat hun ademhalingsorganen nog zeer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Tabaksontmoediging

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Tabaksontmoediging > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Proefimplementatie vergoeding van ondersteuning bij het stoppen met roken

Proefimplementatie vergoeding van ondersteuning bij het stoppen met roken Proefimplementatie vergoeding van ondersteuning bij het stoppen met roken Resultaten van het begeleidend onderzoek Bellis van den Berg 1, Jorien Soethout 1 Het ministerie van VWS heeft een proefimplementatie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Uitslag (CDA) over "Anorexia-patient: ik zocht herkenning" (Ingezonden 8 juni 2010).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Uitslag (CDA) over Anorexia-patient: ik zocht herkenning (Ingezonden 8 juni 2010). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Preventie van passief roken bij kinderen

Preventie van passief roken bij kinderen Preventie van passief roken bij kinderen Inleiding Kinderen zijn extra kwetsbaar voor tabaksrook, doordat hun ademhalingsorganen nog zeer fijn van bouw zijn. De Gezondheidsraad geeft aan dat kinderen mogelijk

Nadere informatie

En morgen gezond weer op! Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2007 2011

En morgen gezond weer op! Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2007 2011 En morgen gezond weer op! Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2007 2011 Gemeente Oegstgeest Vastgesteld door de raad op 30 oktober 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Evaluatie nota 2003-2007... 3 3 Kaders

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0339(COD) 11.4.2012. van de Begrotingscommissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Begrotingscommissie 11.4.2012 2011/0339(COD) ONTWERPADVIES van de Begrotingscommissie aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Dagen van de tabakologie

Dagen van de tabakologie Het tabakspreventieteam van de VRGT nodigt u uit op de eerste editie Dagen van de tabakologie 26 en 27 november 2012 Antwerp Expo De voorbije twintig jaar bouwde het tabakspreventieteam van de VRGT aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG TABAKSTOP STICHTING TEGEN KANKER VRAAGT OVERHEID OM SLIMMERE TERUGBETALING ROOKSTOPMEDICATIE

JAARVERSLAG TABAKSTOP STICHTING TEGEN KANKER VRAAGT OVERHEID OM SLIMMERE TERUGBETALING ROOKSTOPMEDICATIE JAARVERSLAG TABAKSTOP STICHTING TEGEN KANKER VRAAGT OVERHEID OM SLIMMERE TERUGBETALING ROOKSTOPMEDICATIE 48% van de rokers die Tabakstop begeleidt zijn zware rokers 22% heeft al meer dan 5 stoppogingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bepalingencluster Roken: rookgedrag en rookverleden

Bepalingencluster Roken: rookgedrag en rookverleden Bepalingencluster Roken: rookgedrag en rookverleden Cluster voor het nagaan van het huidige rookgedrag en het rookverleden. Dit cluster maakt deel uit van het adviseren, voorbereiden, start van de begeleiding

Nadere informatie

Verder in deze nieuwsbrief. Kamerdebat rookvrije horeca Tweede Kamer kiest voor rookvrije horeca

Verder in deze nieuwsbrief. Kamerdebat rookvrije horeca Tweede Kamer kiest voor rookvrije horeca N I E U W S B R I E F Editie: juli 2014 - Nr. 7 Kamerdebat rookvrije horeca Tweede Kamer kiest voor rookvrije horeca Woensdagavond 25 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de wijziging in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Economische evaluatie van gezondheidsbevordering waar staan we nu? Ardine de Wit 21 mei 2010

Economische evaluatie van gezondheidsbevordering waar staan we nu? Ardine de Wit 21 mei 2010 Economische evaluatie van gezondheidsbevordering waar staan we nu? Ardine de Wit 21 mei 2010 Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek (PZO) RIVM & Julius Centrum Universitair Medisch Centrum Utrecht RIVM

Nadere informatie