Arbeidsomstandigheden - Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsomstandigheden - Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd 2"

Transcriptie

1 Ledenbulletin nr Maart 2015 Inhoudsopgave Arbeidsomstandigheden - Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd 2 Arbeidsrecht - Hogere transitievergoeding voor seizoenswerk 2 - Loondoorbetaling bij ziekte in geval van oproepovereenkomst 3 - Opzegverbod bij ziekte onder de WWZ 4 - Opzegverbod OR-lid vervalt soms onder WWZ 4 - Verkort de opzegtermijn met hele proceduretijd 5 - Wees helder bij weigerende arbeidsongeschikte 5 Bedrijfsvoering - Continuering G-rekeningen, depotstelsel gaat niet door 6 - Innovatie Prestatie Contracten keren terug 6 Economische zaken - Herstel bouw zet door na hapering eind MKB profiteert in 2015 van economisch herstel 7 Fiscale zaken - Geknutselde rittenregistratie mag soms ook 7 - Lager loon dga door onbelaste vergoeding 8 - Meer ruimte voor bedrijfsuitje buiten de deur 8 - Meerdere bezwaren bij meerdere aanslagen 9 - Ook vergoeding van arbovoorzieningen onbelast 9 Sociale zaken - Kamer stemt voor Wet aanpak schijnconstructies 10 - Mogelijk einde aan huidige premiekortingen 10 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Arbeidsomstandigheden Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd De Inspectie SZW heeft onlangs het rapport Arbo in bedrijf 2014 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een deel van de organisaties niet alle arboverplichtingen nakomt. Zo heeft 57% van de onderzochte organisaties geen preventiemedewerker aangesteld. Sinds 1998 publiceert de Inspectie SZW jaarlijks het rapport Arbo in bedrijf. Hiervoor onderzoekt de Inspectie SZW de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico s en genomen maatregelen. In het rapport over 2014 komt naar voren dat net als in voorgaande jaren veel werkgevers hun arboverplichtingen niet nakomen. Plan van aanpak, preventiemedewerker en RI&E ontbreken vaak Slechts 38% van de onderzochte werkgevers heeft een plan van aanpak om gevolg te geven aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 52% voert deze RI&E überhaupt niet uit. Sommige arboverplichtingen worden beter nageleefd. Zo heeft een groot gedeelte van de organisaties wel een ziekteverzuimbeleid (71%), een contract met een arbodienst of andere arbodeskundige (72%) en een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie na een ongeval (75%). Beeldschermwerk in 2014 meest gemeten arbeidsrisico Uit het rapport blijkt ook dat beeldschermwerk het meest gemeten arbeidsrisico was in Bij 44% van de organisaties speelde dit risico een rol. Een ander veel gemeten risico is het zetten van kracht (27%), bijvoorbeeld als een werknemer moet tillen, dragen, duwen of trekken. Organisaties die te maken hebben met dergelijke risico s nemen deze niet altijd op in hun RI&E. Arbeidsrecht Hogere transitievergoeding voor seizoenswerk Voor het betalen van de transitievergoeding aan seizoenswerkers is een overgangsregeling in het leven geroepen. In bepaalde situaties geldt daardoor de tussenperiode van zes maanden niet met terugwerkende kracht. Als uw onderneming met seizoenswerkers werkt, kan de nieuwe overgangsregeling u veel geld besparen. Uw onderneming betaalt vanaf 1 juli 2015 aan werknemers met wie u de samenwerking na minimaal twee jaar beëindigt, een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het loon van de werknemer en de duur van het dienstverband. Bij het bepalen van de duur van het dienstverband dat meetelt voor het berekenen van de transitievergoeding, moet u ook rekening houden met contracten die een werknemer in het verleden bij uw onderneming gehad heeft. Transitievergoeding loopt op voor seizoenswerkers Alle contracten uit het verleden die elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, zouden eigenlijk meetellen voor het bepalen van de duur van het dienstverband. Voor seizoenswerkers die bijvoorbeeld in het zomer- en winterseizoen voor uw onderneming werken zou de transitievergoeding daardoor behoorlijk hoog oplopen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een overgangsregeling aangekondigd om de financiële lasten voor ondernemingen met veel seizoenswerkers te beperken. 1 juli 2012 is belangrijke datum voor tijdelijke contracten U hoeft door de overgangsregeling geen transitievergoeding te betalen als u een werknemer de garantie geeft (in de vorm van een arbeidsovereenkomst) dat hij binnen zes maanden weer bij uw onderneming aan de slag kan. Voor werknemers met een tijdelijk contract die u geen verlenging aanbiedt, geldt bovendien het volgende: Alle arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van ten hoogste drie maanden (of een kortere periode als dit in de cao stond) hebben opgevolgd, tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding. Voorgaande contracten tellen dus niet mee voor de berekening van de transitievergoeding als er meer dan drie maanden tussen zat. Ledenbulletin maart 2015 Pagina 2 van 11

3 Alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, tellen mee voor het berekenen van de transitievergoeding. Voorgaande contracten tellen alleen niet mee voor de berekening van de transitievergoeding als er meer dan zes maanden tussen de contracten zat. Loondoorbetaling bij ziekte in geval van oproepovereenkomst Op 9 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de vraag of werkneemster in geval van een oproepovereenkomst haar loon krijgt doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel een nul-urencontract genoemd. Feiten Werkneemster is voor de periode van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013 in dienst getreden van werkgever als Medewerker Contact Center op basis van een oproepovereenkomst. Vanaf 13 december 2012 is werkneemster arbeidsongeschikt geraakt. Vanaf die datum heeft zij geen salaris meer ontvangen. Werkneemster Werkneemster is van mening dat zij recht heeft op doorbetaling van het loon tijdens arbeidsongeschiktheid en vordert daartoe haar achterstallige salaris. Werkneemster voert aan dat zij vanaf 1 oktober 2012 in een regelmatig arbeidspatroon heeft gewerkt. De afspraak was dat zij 12 uur per week zou werken, op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagavond voor 4 uur per avond. Daarnaast zou er nooit sprake zijn geweest van een oproep. Tot slot stelt werkneemster dat zij haar uren zou hebben gewerkt als zij niet arbeidsongeschikt was geworden. Haar loonvordering van 12 december 2012 tot 1 april 2013 is daarom gebaseerd op 12 uur per week. Werkgever Werkgever stelt dat werkneemster niet in een vast patroon werkte. Volgens werkgever werd het werkrooster tussen leidinggevende en werkneemster wekelijks afgestemd. Van een vast rooster is geen sprake. Werkgever stelt dan ook dat er geen verplichting tot loondoorbetaling is. Beoordeling De kantonrechter oordeelt allereerst dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De kantonrechter benadrukt vervolgens dat of een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op doorbetaling van loon afhankelijk is van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. De duur van de loonaanspraak is dan in beginsel beperkt tot de duur van de beoogde tewerkstelling. Op basis van de feiten en omstandigheden concludeert de kantonrechter concludeert dat werkneemster tot haar ziekmelding in een min of meer vast patroon werkte. Daarnaast staat voor de kantonrechter vast dat werkneemster niet iedere week uitdrukkelijk werd opgeroepen om te komen werken, maar dat iedere week het rooster met haar werd afgestemd. Tevens staat vast dat werkneemster vanaf de dag van ziekmelding, 13 december 2012, niet meer is opgeroepen. De kantonrechter overweegt vervolgens dat nergens uit blijkt dat werkgever het werk dat werkneemster tot haar ziekmelding verrichtte niet meer kon aanbieden omdat het niet meer beschikbaar zou zijn. Voldoende aannemelijk is dan ook volgens de kantonrechter dat werkneemster, indien zij niet ziek was geworden, vanaf 13 december 2012 voor werkgever verder zou hebben gewerkt in een min of meer vast patroon zoals hiervoor vastgesteld. Er is daarom geen reden om te betwijfelen dat dit tot 1 april 2013 ook het geval zou zijn geweest als werkneemster niet ziek was geworden. De kantonrechter oordeelt dan ook dat werkneemster recht heeft op doorbetaling vanaf 13 december Nu werkneemster de ene week 12 uur werkte en de andere week 8 uur, hanteert de kantonrechter als gemiddeld aantal gewerkte uren per week 10 uren. De vorderingen van werkneemster werden aldus toegewezen. Ledenbulletin maart 2015 Pagina 3 van 11

4 Opzegverbod bij ziekte onder de WWZ Moet uw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen inkrimpen, dan is het per 1 juli 2015 niet meer mogelijk om afscheid te nemen van zieke werknemers. Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) loopt ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen namelijk altijd via UWV, maar daar blijft het opzegverbod bij ziekte van toepassing. Onder de WWZ is er net als nu sprake van een opzegverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. Om dit opzegverbod te omzeilen, kan een werkgever na 1 juli 2015 nog steeds naar de kantonrechter stappen als hij de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer wil laten ontbinden. De rechter kan zijn verzoek toekennen als het ontslag geen verband houdt met de ziekte. Na de invoering van de nieuwe ontslagregels moet er dan echter wel sprake zijn van disfunctioneren of andere persoonlijke redenen. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen kunt u niet meer bij de kantonrechter terecht. Verplicht naar UWV maar dan geldt het opzegverbod Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen is de werkgever onder de WWZ namelijk verplicht om naar UWV te gaan en hier is het opzegverbod tijdens ziekte altijd van toepassing. Dit betekent dat de werkgever bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen een zieke werknemer straks niet meer kan ontslaan. Nu nog ontbinding door kantonrechter mogelijk Het opzegverbod tijdens ziekte betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de eerste twee jaar van zijn ziekte niet mag opzeggen. Nu kan hij de arbeidsovereenkomst soms wel laten ontbinden door de kantonrechter. Het ontbindingsverzoek mag dan geen verband houden met de ziekte van de werknemer (denk aan ontslag wegens disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen). Na 1 juli 2015 vervallen bedrijfseconomische redenen dus als mogelijke ontslagreden bij de kantonrechter. Opzegverbod OR-lid vervalt soms onder WWZ Ontslaat u per 1 juli 2015 een OR-lid vanwege bedrijfseconomische redenen, dan hoeft u alleen het eerste half jaar dat hij een bepaalde functie vervult rekening te houden met het opzegverbod. Na dit half jaar komt het opzegverbod te vervallen. De opzegverboden blijven onder de Wet werk en zekerheid gewoon bestaan. Vanaf 1 juli 2015 krijgt het opzegverbod voor OR-leden een toevoeging waardoor het ook geldt voor werknemers die op de kandidatenlijst van de OR of PVT staan. Maar de opzegverboden gaan wel anders werken bij bedrijfseconomisch ontslag. Komt een arbeidsplaats namelijk te vervallen vanwege bedrijfseconomische redenen, dan komen de meeste opzegverboden te vervallen als werknemers hun huidige functie langer dan een half jaar vervullen. Dit geldt ook voor het opzegverbod voor OR-leden. Werknemer kan zich pas na een jaar verkiesbaar stellen Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen vervalt het opzegverbod dus pas nadat de werknemer een half jaar in zijn functie heeft gewerkt. Een werknemer kan zich echter pas na een jaar werkzaam te zijn geweest in de organisatie verkiesbaar stellen en tot OR-lid worden verkozen. Dan is het eerste half jaar waarin het opzegverbod voor een functie geldt al verlopen en komt een OR-lid dus direct in aanmerking voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Alleen als het OR-lid bijvoorbeeld van functie wisselt binnen de organisatie, zal het opzegverbod voor het eerste half jaar in die nieuwe functie gelden. Opzegverbod blijft soms wel van toepassing Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen blijven de volgende opzegverboden na het eerste half jaar wel nog steeds van toepassing: tijdens de eerste twee jaar ziekte; tijdens de zwangerschap, het zwangerschaps- en bevallingsverlof; tijdens militaire of vervangende dienst. Eindigen de werkzaamheden van het bedrijfsonderdeel waar de werknemer werkt, dan blijft het opzegverbod gelden voor zieke werknemers en tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor de dienstplicht en voor zwangere werkneemsters vervalt het. Ledenbulletin maart 2015 Pagina 4 van 11

5 Verkort de opzegtermijn met hele proceduretijd Per 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Vanaf dat moment is het mogelijk om de gehele proceduretijd die UWV of de kantonrechter nodig heeft voor de behandeling van een ontslag- of ontbindingsverzoek, van de opzegtermijn af te trekken. Vanaf 1 juli 2015 mag u de hele proceduretijd voor het behandelen van een ontslagverzoek aftrekken van de opzegtermijn. Heeft u bijvoorbeeld bij UWV een ontslagverzoek ingediend, dan mag u de opzegtermijn verkorten met de tijd die ligt tussen de datum waarop UWV het (volledige!) ontslagverzoek heeft ontvangen en de datum waarop UWV toestemming heeft verleend. Wel geldt dat er minimaal één maand opzegtermijn moet overblijven. Momenteel kunt u de opzegtermijn ook al verkorten met de proceduretijd, maar wel met een verkorting van maximaal één maand. Bovendien is bij ontslag via de kantonrechter een verkorte opzegtermijn nu nog niet mogelijk. Voorbeeld van verrekening proceduretijd met opzegtermijn Een voorbeeld: u wilt op 15 juli na toestemming van UWV een dienstverband opzeggen. Volgens het contract moet u tegen het eind van de maand opzeggen en bedraagt de opzegtermijn twee maanden (15 september). Als UWV er vier weken over heeft gedaan om uw ontslagverzoek te beoordelen, kan het dienstverband per 1 september eindigen. U mag immers die vier weken in mindering brengen op de datum 15 september. Bij opzeggen tegen het eind van de maand betekent dit dus dat het dienstverband met ingang van 1 september eindigt. De opzegtermijn heeft op die datum al minimaal een maand geduurd. In de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst kan overigens een afwijkende opzegtermijn staan. Ga dus altijd na wat hierover is afgesproken. UWV wil ontslagverzoeken sneller afhandelen onder WWZ Het is wel de vraag of er vaak sprake zal zijn van een lange proceduretijd. Naar aanleiding van de invoering van de WWZ heeft UWV zich ten doel gesteld om ontslagverzoeken sneller af te handelen. Om dit te bereiken, is de aanvraagprocedure voor een ontslagvergunning gedeeltelijk gedigitaliseerd. Wees helder bij weigerende arbeidsongeschikte Weigert een zieke werknemer volledig mee te werken aan zijn re-integratie, dan mag u onder voorwaarden de loonbetaling onderbreken. Ontslag op staande voet is echter niet toegestaan, behalve als er bijkomende omstandigheden zijn. U kunt als controlevoorschrift bij de re-integratie een zieke werknemer verzoeken om regelmatig in gesprek te gaan met de bedrijfsarts. Als de werknemer zich niet aan zo n controlevoorschrift houdt, mag u in principe de loonbetaling onderbreken tijdens de periode waarin hij niet aan de re-integratieverplichtingen voldoet. Meld dit dan wel direct aan de werknemer en waarschuw hem in een eerder stadium dat hij de maatregel kan verwachten als hij stelselmatig zijn medewerking niet wil verlenen. Hierbij kunt u eventueel ook waarschuwen voor ontslag. Weigering controlevoorschriften geen dringende reden Volgens de Hoge Raad is ontslag op staande voet voor het ontlopen van controlevoorschriften doorgaans geen mogelijkheid. In zo n situatie ontbreekt een dringende reden voor ontslag. Een uitzondering hierop geldt als er bijkomende omstandigheden zijn. U moet dan wel kunnen aantonen dat u alles heeft geprobeerd om de werknemer aan de voorschriften te laten voldoen. Een voorbeeld van een werkgever die hierin slaagde, komt voort uit een zaak bij Rechtbank Limburg. Wel dringende reden door negeren waarschuwingen In de zaak had een werknemer meerdere keren het verzoek om de bedrijfsarts te bezoeken naast zich neergelegd en bovendien was hij niet goed te bereiken. De werkgever gaf hiervoor diverse waarschuwingen, maar deze sorteerden geen effect. Hierop besloot de werkgever de loonbetaling te onderbreken en uiteindelijk zelfs de werknemer te ontslaan. Dit ontslag op staande voet hield stand in een kort geding. De werknemer kon onvoldoende onderbouwen waarom hij het contact met de bedrijfsarts had ontlopen, terwijl de controlevoorschriften redelijk Ledenbulletin maart 2015 Pagina 5 van 11

6 waren. Ook was zijn slechte bereikbaarheid voor zijn eigen risico en had hij de waarschuwingen niet moeten negeren. Bedrijfsvoering Continuering G-rekeningen, depotstelsel gaat niet door De Belastingdienst heeft onlangs besloten de G-rekeningen te continueren en toekomstbestendig te maken. Daarover is met de banken overeenstemming bereikt. Het depotstelsel gaat niet door. De continuering van de G-rekeningen betekent dat de huidige werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven door storting op de G-rekening ongewijzigd blijft. Ook de doelgroepen blijven ongewijzigd. Het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen treedt voorlopig niet in werking en de mogelijke uitbreiding voor ZZP ers om een G-rekening te openen wordt niet verder verkend. De bestaande WKA-depots bij de Belastingdienst waarop rechtstreeks kan worden gestort worden opgeheven en het G- rekeningenstelsel wordt toekomstbestendig gemaakt. Het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van de Depotservice hangt samen met de uitgangspunten uit de Brede Agenda van staatssecretaris Wiebes waarin is opgenomen dat de Belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat naar zijn kerntaken. De ontwikkeling van processen en systemen voor de Depotservice startte naar aanleiding van een wetsvoorstel om het G- rekeningenstelsel te vervangen door een depotstelsel. In maart 2014 besloten de Belastingdienst, de Betaalvereniging en de banken tot een gezamenlijke heroriëntatie mede vanwege opgelopen vertraging. Innovatie Prestatie Contracten keren terug De Innovatie Prestatie Contracten-regeling bood mkb-ondernemingen tot 21 juni 2013 de mogelijkheid om aan een meerjarig innovatieproject te werken. Daarna stond deze faciliteit niet meer op zichzelf. Uit een recente Kamerbrief van minister Kamp van Economische Zaken blijkt dat deze subsidieregeling in zelfstandige vorm terugkeert. Met Innovatieprestatiecontracten (IPC) konden mkb-ondernemingen subsidie krijgen als ze collectief een innovatietraject uitvoerden. Deze subsidieregeling werd in 2013 als op zichzelf staande subsidiemogelijkheid afgesloten. De regeling werd toen ondergebracht onder de MKBinnovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit is een regeling die het voor mkb-ondernemingen mogelijk maakt om deel te nemen aan door de overheid gesubsidieerde en door de wetenschap georganiseerde innovatieprojecten. Amendement voor overheidsinvestering aangenomen Om nog meer innovatie binnen het mkb te ondersteunen is in het najaar een amendement ingediend voor een overheidsinvestering van 20 miljoen. Het idee was om de totale investering via de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), Innovatie Prestatie Contracten (IPC) en Small Business Innovation Research (SBIR) beschikbaar te stellen. Het amendement is aangenomen op 27 november Dit betekent dat er een nieuwe generieke IPC-regeling van kracht wordt. Uit een recente Kamerbrief blijkt hoe minister Kamp van Economische Zaken het budget zal verdelen: MIT ( 11 miljoen); IPC ( 6 miljoen); en SBIR ( 3 miljoen). De nieuwe regeling is voor de zomer bekend Uit de Kamerbrief van minister Kamp blijkt dat de overheid de IPC zal uitwerken in een nieuwe generieke subsidie regeling. Nog voor de zomer zal de minister deze regeling publiceren. Bij de uitwerking zal de minister nauw samenwerken met VNO-NCW en brancheorganisaties. Het budget verdeelt de minister over de jaren 2015 en Ieder jaar zal het budget dus 3 miljoen bedragen. Ledenbulletin maart 2015 Pagina 6 van 11

7 Economische zaken Herstel bouw zet door na hapering eind 2014 De orderportefeuille in de Nederlandse bouwsector is in januari licht gestegen, tot een niveau waarmee bouwers zeven maanden vooruit kunnen. Na een hapering van het herstel in december zet de opgaande lijn in de orderboeken daarmee weer door. Dat stelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De orderontwikkeling was het sterkst in de woningbouw, gevolgd door de burgerlijke en utiliteitsbouw. In de grond-, water- en wegenbouw was de toename mondjesmaat. Volgens het EIB gingen de meeste klussen naar grote bouwondernemingen. Aan de maandelijkse conjunctuurmeting van het EIB doen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden mee. Ruim twee derde van die bedriijven gaf aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Drie op de tien zagen echter wel stagnatie als gevolg van een te laag aantal opdrachten. MKB profiteert in 2015 van economisch herstel Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zal in ,25% meer gaan verkopen. Zowel Nederlandse bedrijven als consumenten hebben meer vertrouwen in de economie en zullen meer gaan besteden. Ook zal Nederland meer exporteren. Dat schrijft onderzoeksbureau Panteia in een rapport. De export zal naar verwachting toenemen dankzij de goedkope euro en de lage olieprijs. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft meer vertrouwen in de economie gekregen en zal meer besteden en ook wat meer investeren. De Nederlandse consument zal ook meer geld uitgeven. Onder meer dankzij de zeer lage inflatie neemt de koopkracht dit jaar toe, waardoor consumenten meer te besteden krijgen. MKB groeit sneller Volgens Panteia zal het mkb dit jaar sneller groeien dan de grote bedrijven. De bouw, de detailhandel en de horeca zullen profiteren, net als de meeste andere sectoren. Sommige bedrijven zullen profiteren van de toename van verhuizingen, zoals makelaars, verhuisbedrijven, bouwmarkten en meubelwinkels. De financiële sector zal volgens Panteia dit jaar niet groeien. Panteia wijst wel op mogelijke gevaren voor onze export. Zo zouden de geopolitieke ontwikkelingen rond Rusland en Oekraïne roet in het eten kunnen gooien. Ook de situatie rond Griekenland vormt een risico voor de internationale handel. Fiscale zaken Geknutselde rittenregistratie mag soms ook Zelfs als de rittenregistratie van uw werknemer niet voldoet aan de wettelijke eisen, kunt u soms onder de bijtelling uitkomen. Uw werknemer moet dan wel overtuigend aan kunnen tonen dat hij zijn auto van de zaak minder dan vijfhonderd privékilometers heeft gebruikt. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Den Haag. In deze zaak ging het om een manager met een auto van de zaak. De werknemer kreeg voor deze auto een Verklaring geen privégebruik auto. Aan de hand van de elektronische agenda hield de werknemer in Excel een rittenadministratie bij. In deze administratie noteerde hij aan het begin van het jaar de stand van de kilometerteller. Het aantal gereden kilometers per dag bepaalde de werknemer aan de hand van de dagteller. Hij verdeelde dit aantal over de door hem bezochte adressen op die dag. Vaste adressen kregen een vaste afstand en de afstand van de overige adressen werd bepaald met behulp van de routeplanner. Als er aan het einde van de periode verschillen waren, dan werden die aangemerkt als afrondingsverschillen. Voor afwijkingen op de route nam de werknemer geen correctie op. Onvolledigheid in de rittenadministratie Op 10 oktober 2012 kreeg de werknemer een vragenbrief van de Belastingdienst. De werknemer moest aantonen dat hij niet meer dan vijfhonderd privékilometers had gereden en een kopie van de rittenadministratie meesturen. De inspecteur was niet overtuigd van deze Ledenbulletin maart 2015 Pagina 7 van 11

8 rittenadministratie, omdat die volgens hem niet aan de wettelijke vereisten voldeed. De manager vermelde namelijk gedurende het jaar niet de begin- en eindstand van de kilometerteller en ook niet de gereden route als die afweek van de meest gebruikelijke route. Daarnaast bleek dat de manager op vijf dagen op een andere plek was geweest dan was verantwoord in de kilometeradministratie. Dit was reden voor de fiscus om een naheffingsaanslag loonheffingen over 2011 op te leggen. Zorgvuldige analyse was afdoende bewijs Het gerechtshof vond echter dat de manager wel voldoende had bewezen dat de auto voor niet meer dan vijfhonderd kilometer privé was gebruikt. De werknemer had een zorgvuldige analyse gegeven van de gegevens in de rittenadministratie en kon eventuele afwijkingen goed verklaren. De inspecteur gaf tijdens de zitting ook aan dat hij zeker niet uitsloot dat de werknemer per kalenderjaar niet meer dan vijfhonderd privékilometer maakte. Daarnaast stelde de rechter dat de inspecteur de rittenadministratie als doel beschouwde en niet als middel om het privégebruik te bewijzen. Genoeg reden voor het gerechtshof om de naheffingsaanslag niet in stand te houden. Lager loon dga door onbelaste vergoeding Onder de werkkostenregeling (WKR) moeten alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon worden gerekend. Hierdoor kunt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) voor het bepalen van uw gebruikelijk loon ook rekening houden met de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Uw belastbare loon wordt daardoor lager. Op basis van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen telden alleen belaste vergoedingen mee voor de toetsing van het gebruikelijk loon. Onder de WKR geldt voor vergoedingen van bepaalde zakelijke kosten zoals reis- en verblijfkosten en studiekosten een gerichte vrijstelling. Deze kosten zijn dus niet belast, maar ze zijn wel loon. Het feit dat alle vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR als loon worden behandeld, kan ook gevolgen hebben voor het gebruikelijk loon. Nu namelijk alle vergoedingen en verstrekkingen als loon behandeld worden ook de vergoedingen die uiteindelijk onbelast blijven kan er een lager bedrag overblijven waarover u loonheffingen moet berekenen. Intermediaire kosten niet tot het loon rekenen Stel dat u op jaarbasis een onbelaste reiskostenvergoeding krijgt van 5.000, voor studiekosten een vergoeding van en voor uw mobiele telefoon en internet nog eens Dat betekent dat er bij een gebruikelijk loon van maar ( =) belast hoeft te worden. Houd er wel rekening mee dat de reiskosten die u maakt met een auto van de zaak niet zorgen voor een verlaging van het gebruikelijk loon. In dat geval is er geen sprake van een gerichte vrijstelling, maar van intermediaire kosten die niet tot het loon gerekend worden. Meer ruimte voor bedrijfsuitje buiten de deur Onder de WKR maakt het uit of u een personeelsfeestje of -uitje op de werkplek of buiten de deur organiseert. Het lijkt erop dat dit in de toekomst gaat veranderen. Tijdens een webinar gaf de Belastingdienst namelijk aan dat er straks bij een personeelsfeestje of -uitje meer gerichte vrijstellingen voor deze kosten gaan gelden. Voor de fiscale behandeling van een personeelsfeest of -uitje maakt het nu onder de WKR uit of het feestje plaatsvindt op de werkplek of buiten de deur. Voor hapjes en drankjes op de werkplek geldt namelijk een nihilwaardering, waardoor ze niet van de vrije ruimte snoepen. Als de werknemers tijdens een personeelsuitje op kosten van de baas eten en drinken buiten de werkplek en u wilt deze kosten onbelast maken, moet u deze kosten ten laste van uw vrije ruimte brengen. Fiscus gaat regels voor bedrijfsuitjes versoepelen Het ziet er echter naar uit dat de Belastingdienst de regels voor bedrijfsuitjes en -feesten gaat versoepelen. Als een evenement in het kader van de dienstbetrekking plaatsvindt, gaat er een gerichte vrijstelling voor de reis- en tijdelijke verblijfskosten gelden. Dit betekent dat de Ledenbulletin maart 2015 Pagina 8 van 11

9 reiskosten van en naar het uitje niet van de vrije ruimte snoepen en een eventuele overnachting ook niet. Ook de hapjes en drankjes hoeft u niet ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom te brengen. Het amusement staat centraal Als u als onderdeel van de personeelsdag met de werknemers gaat paintballen, salsadansen, boerengolfen, cocktails mixen, karten of schilderen, zijn de kosten hiervan wel belast loon. Die moet u dus bij het loon van de werknemer tellen of onderbrengen in de vrije ruimte. Bij deze onderdelen staat het amusement namelijk centraal. Onderdelen van de personeelsdag die voornamelijk een zakelijk karakter hebben zoals een studie-ochtend of strategiebespreking kunnen onder de gerichte vrijstelling voor cursussen en congressen vallen. Het is dus zaak om van de kosten van uw personeelsdagen gesplitste facturen in uw administratie te bewaren. Zo is van de kosten die u als eindheffingsloon heeft aangewezen altijd duidelijk welk deel u uiteindelijk ook werkelijk ten laste van de vrije ruimte moet laten komen. Meerdere bezwaren bij meerdere aanslagen Het kan soms voorkomen dat de Belastingdienst op één aanslagbiljet meerdere (naheffings)aanslagen zet. Gaat u bezwaar maken tegen deze aanslagen, dan moet u een afzonderlijk bezwaarschrift voor elke aanslag indienen. Een bezwaarschrift tegen één aanslag op het aanslagbiljet geldt namelijk niet automatisch als een bezwaarschrift tegen de andere aanslag(en). Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag. In deze zaak ging het om een bv die in het bezit was van twee auto s, een Mercedes-Benz type C180 en E350. Deze auto s waren geïmporteerd en de bv had op 17 januari 2013 aangifte Belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) gedaan. Op basis van deze aangifte liet de fiscus een hertaxatie uitvoeren. Hieruit bleek dat de auto s meer waard waren en dat er dus te weinig belasting was voldaan. Op 4 oktober 2013 legde de inspecteur twee naheffingsaanslagen op. De bedragen van beide naheffingsaanslagen waren op één aanslagbiljet vermeld. De bv was het niet eens met deze naheffingsaanslagen. Eén bezwaarschrift is niet voldoende De bv diende in eerste instantie alleen een bezwaarschrift in tegen de naheffingsaanslag van de C180. De fiscus wees dat bezwaar af. Bij het beroep tegen de uitspraak op bezwaar (dat was 16 mei 2014) kreeg de inspecteur pas te horen dat het bezwaarschrift ook bedoeld was voor de naheffingsaanslag van de E350. Volgens de inspecteur was dat bezwaarschrift te laat, omdat het pas op 16 mei 2014 bekend was. De rechtbank was het daarmee eens. Er was geen reden om aan te nemen dat het bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag van de C180 ook bedoeld was als bezwaar tegen de naheffingsaanslag van de E350. De verwijzing van de bv naar een verzonden faxbericht kon de bv ook niet helpen. Een faxbericht diende namelijk niet als een bezwaar en de inspecteur hoefde (als hij het al ontvangen had) het ook niet als zodanig in behandeling te nemen. Het bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag voor de E350 was dus niet-ontvankelijk. Bezwaar per fax is vormverzuim Sinds 1 juli 2014 is dit wel veranderd. Als u nu een bezwaarschrift per fax indient, is dat een vormverzuim. U krijgt dan de gelegenheid om het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen door het bezwaarschrift alsnog schriftelijk in te dienen. De datum van ontvangst van de fax geldt dan wel als tijdstip van ontvangst van het bezwaarschrift. Ook vergoeding van arbovoorzieningen onbelast Als een werkgever voor werknemers een veiligheidsbril, medische keuring of griepprik wil regelen, kan dat per 2015 onbelast, ook als de werknemer de arbovoorziening zelf koopt en declareert. In het verleden kon zo n voorziening onder de werkkostenregeling alleen belastingvrij blijven als de werkgever hem aan de werknemer ter beschikking stelde. Sinds 1 januari 2015 moet iedere werkgever de werkkostenregeling (WKR) toepassen voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Tot en met vorig jaar betekende dit dat uw organisatie wel onbelast arbovoorzieningen aan werknemers ter beschikking mocht stellen, Ledenbulletin maart 2015 Pagina 9 van 11

10 maar de werknemer mocht er geen eigenaar van worden. Ook moest de arbovoorziening per se op de werkplek worden gebruikt. Voorwaarden voor gerichte vrijstelling arbovoorzieningen Per 2015 zijn de WKR-regels voor arbovoorzieningen echter versoepeld; er geldt nu een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever arbovoorzieningen onbelast aan de werknemer kan vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Daarnaast maakt het niet meer uit wáár de werknemer de voorziening gebruikt. Ook arbovoorzieningen buiten de werkplek (zoals een medische keuring) mag de werkgever onbelast voor zijn rekening nemen. De arbovoorzieningen moet wel aan een paar voorwaarden voldoen: Ze moeten samenhangen met de verplichtingen van uw organisatie op grond van de Arbowet. De werknemer moet ze (gedeeltelijk) gebruiken. De werknemer hoeft er geen eigen bijdrage voor te betalen. Werkgever betaalt eindheffing bij overschrijding vrije ruimte Voldoet een arbovoorziening niet aan deze drie eisen, dan moet de werkgever de kosten ervan als belast loon van de werknemer behandelen of onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. In het laatste geval betaalt uw organisatie er alleen 80% eindheffing over voor zover de vrije ruimte van 1,2% van de totale loonsom na afloop van het jaar wordt overschreden. Sociale zaken Kamer stemt voor Wet aanpak schijnconstructies De Tweede Kamer is unaniem akkoord gegaan met het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies (WAS). Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de wet niet alleen de rechten van werknemers versterken, maar ook oneerlijke concurrentie tussen werkgevers de kop indrukken. Nu alle partijen uit de Tweede Kamer hebben ingestemd met de WAS, zal minister Asscher zich nog meer gesterkt voelen in zijn strijd tegen frauderende organisaties. De minister is al langer bezig met het tegengaan van oneerlijkheid op de arbeidsmarkt. Met de WAS heeft hij hiervoor een nieuw middel tot zijn beschikking. Wel moet de Eerste Kamer zich eerst nog over de wet buigen. De WAS introduceert een scala aan maatregelen In de WAS staan diverse maatregelen. Zo moet u het minimumloon voortaan giraal uitbetalen. U wordt vanaf 1 juli 2015 ook verplicht om dit minimumloon volledig uit te betalen. Een onkostenvergoeding als deel van het minimumloon rekenen of bepaalde bedragen (bijvoorbeeld voor huisvesting of een zorgverzekering) inhouden op dit loon is dan niet langer toegestaan. Ter controle moet u die vergoedingen apart op de loonstrook vermelden. Een andere maatregel is een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid: zowel de werkgever als de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor een juiste betaling van het cao-loon. Verder gaat de Inspectie SZW de inspectiegegevens bekend maken van organisaties die zich niet aan de regels houden. Ook Europese maatregelen tegen schijnconstructies Minister Asscher pleit overigens niet alleen voor gelijke concurrentie in Nederland, maar ook binnen de grenzen van de Europese Unie (EU). De EU is hier inmiddels mee bezig. Mogelijk einde aan huidige premiekortingen Staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overwegen de huidige premiekortingen te vervangen door een nieuwe stimuleringsmaatregel. De premiekortingen zijn niet effectief genoeg. De huidige premiekortingen zijn bedoeld om het financieel aantrekkelijker te maken voor werkgevers om werknemers uit kwetsbare groepen aan te nemen, zoals ouderen, Ledenbulletin maart 2015 Pagina 10 van 11

11 arbeidsgehandicapten en jongeren. Het voordeel kan oplopen tot per werknemer per jaar. Kleine werkgevers kunnen hier echter niet altijd optimaal van profiteren. In de praktijk blijkt namelijk dat het bij een loonsom tot zo n meestal niet mogelijk is om de volledige premiekorting te benutten, aangezien de premies werknemersverzekeringen die u moet afdragen dan lager uitvallen dan de premiekorting. Tegemoetkoming achteraf heeft veel voordelen Volgens de bewindslieden is dit probleem binnen het systeem van premiekortingen waarbij de werkgever het voordeel claimt via zijn loonaangifte niet op te lossen. Het is wel uit de wereld als de premiekortingen worden vervangen door een systeem waarbij de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming aan werkgevers uitbetaalt. UWV kan dit voordeel berekenen op basis van gegevens uit de polisadministratie. Dit systeem zou ook meteen de administratieve lasten voor werkgevers verminderen, aangezien uw organisatie dan niet langer verantwoordelijk is voor de verrekening van de premiekorting via de loonaangifte. Bovendien is het minder fraudegevoelig. De Belastingdienst zal de tegemoetkoming alleen uitbetalen voor zover de organisatie geen openstaande belastingschulden heeft. UWV en Belastingdienst onderzoeken nieuw systeem De nieuwe stimuleringsmaatregel mag de overheid geen extra geld kosten. Dit betekent dat het financiële voordeel per werknemer per jaar omlaag moet. Het voornemen is om het nieuwe systeem per 1 januari 2016 te laten ingaan. Maar voordat meer bekend wordt over de invulling van de maatregel, moeten UWV en de Belastingdienst eerst onderzoeken of deze oplossing voor hen uitvoerbaar is. Ledenbulletin maart 2015 Pagina 11 van 11

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015 Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 2 Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang / 205 Inhoud Wettelijk minimumloon Opzegverbod bij ziekte Bijtelling auto van de zaak Subsidieregeling praktijkleren weer beschikbaar

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Special Arbeidszaken 2016

Special Arbeidszaken 2016 Special Arbeidszaken 2016 samenvatting In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2016 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV)

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Het loonkostenvoordeel (LKV) In recente whitepapers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Informatiemiddag 2015

Informatiemiddag 2015 04-12-2015 1 Informatiemiddag 2015 Programma Actualiteiten 2016 Innovatie: Voor ondernemers die verder willen 04-12-2015 2 Actualiteiten 2016 Onderwerpen Wijzigingen in de loonheffingen Werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Actueel - Medewerking werkgeversonderzoek bpfbouw 2

Actueel - Medewerking werkgeversonderzoek bpfbouw 2 Ledenbulletin nr. 5-2015 Mei 2015 Inhoudsopgave Actueel - Medewerking werkgeversonderzoek bpfbouw 2 Arbeidsomstandigheden - Intensieve controle Inspectie SZW valgevaar/gebruik ladders, trappen, rolsteigers

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter Jeltje van Wijngaarden & Kees de Kramer 2 Wat is ziek zijn? Is dus ruim en moeilijk (subjectief) begrip. Door ongeschiktheid wegens

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016

Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016 Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016 Voor 2016 staan er weer een belangrijk aantal wijzigingen aan te komen op het personeels- en salarisgebied. In deze nieuwsbrief hebben wij een opsomming gemaakt

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Het lage-inkomensvoordeel (LIV) In recente whitepapers zoomden we in op de Wet aanpak schijnconstructies, het einde van de

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling 1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling Heeft uw B.V. aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016 Nieuwsbericht 17-12-2015 16:04 In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Wat gaat er wijzigen in uw verzuimbeleid? Wet werk en zekerheid en uw zieke werknemer: Vanaf 1 juli 2015 gaat er wat betreft het bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Bijeenkomst Gezond Beleid 1 maart Nieuwe wetten in de praktijk

Bijeenkomst Gezond Beleid 1 maart Nieuwe wetten in de praktijk Bijeenkomst Gezond Beleid 1 maart 2016 Nieuwe wetten in de praktijk Participatiewet is ingegaan 1-1-2015 Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is ingegaan op 1-5-2015 Eind 2016: zijn de bedoelde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen

De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen De gevolgen van de WWZ voor bedrijfsartsen D.J. Buijs BG dagen NVAB 18 juni 2015 Schema einde arbeidsovereenkomst Van rechtswege Dood werknemer (art. 7:674 BW) Bepaalde tijd (art. 7:667/668 BW) Beëindigingovereenkomst

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

4.2. De computer en de telefoon

4.2. De computer en de telefoon van het aantal zakelijke maaltijden zou moeten vaststellen. In theorie is het immers mogelijk dat een werknemer verschillende keren aansluit bij de kassa; de ene keer met een broodje, dan weer met een

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder vergunning van het UWV. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie