Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak"

Transcriptie

1 Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak

2 Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding overeenkomen, dan kunnen partijen dit zelf in een vaststellingsovereenkomst regelen. (kanton Leeuwarden); - Kanton Rotterdam: neemt een afspraak voor aanvullende vergoeding als opmerking op in beslissing: verstaat dat werkgever aan de werknemer een vergoeding betaalt van - Kanton Den Haag: aanvullende vergoeding = geen probleem; - Kanton Almelo: geen ruimte voor aanvullende vergoedingen; - HOF + HR? In principe leent de wet zich niet voor het toekennen van een aanvullende vergoeding. Rotterdam en Den Haag worden mogelijk teruggefloten.

3 Opzegtermijn Kanton Almelo: geen ruimte in de wet om af te wijken van de te hanteren opzegtermijn. de kantonrechter bepaalt het einde van de arbeidsovereenkomst op een tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou eindigen met aftrek van de duur van de procedure Wet biedt de kantonrechter dus geen ruimte om daarvan af te wijken.

4 Hoogte billijke vergoedingen Kanton s-hertogenbosch 1 september en 22 september: bij verwijtbaarheid nogmaals een bedrag als de transitievergoeding als billijke vergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid. Dit lijkt wel de lijn te worden, maar dit is geen beleid.

5 Niet rechtsgeldig opzeggen Kanton Amersfoort: Werkgever zegt op zonder toestemming van werknemer (geen proeftijd, geen ontslag op staande voet en geen ontslagvergunning). Dit ontslag is vernietigbaar. Binnen twee maanden verzoekschrift bij kantonrechter vernietiging van de opzegging inroepen óf billijke vergoeding vragen niet rechtsgeldig opzeggen = ernstig verwijtbaar. (anders dan muizengaatje). Verzoek voor een billijke vergoeding ligt gereed voor toewijzing. Transitievergoeding was 1.596,- (8 maandsalarissen) Billijke vergoeding was 4.000,- (Ter vergelijking C=1 was ongeveer 3.000,-)

6 Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd I Per 1 januari 2016 ketenregeling wordt voor AOW-gerechtigden verruimd; 48 maanden in plaats van 24 maanden; Maximaal 6 tijdelijke contracten in plaats van 3; Loondoorbetalingsverplichting maximaal 13 weken (in plaats van 104); Re-integratieverplichtingen 2 e spoor en plan van aanpak niet verplicht;

7 Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd II Overgangsregeling Let op: de wet (Burgerlijk Wetboek) zal een duur van 6 weken loondoorbetaling bij ziekte gaan vermelden. Het tijdvak van 13 weken volgt uit de overgangsregeling, die mogelijk in 2018 zal vervallen.

8 Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd III EFFECT VAN DE REGELING VOORALSNOG BEPERKT, VOOR WONEN: WONEN: 4-5. ziek: Wordt een werknemer ziek, dan betaalt de werkgever gedurende de eerste 52 weken 100%en de tweede 52 weken 70% van het brutoloon door loondoorbetalingsplicht is beperkt tot resterende duur van het contract. FASHION: Verzuimreglement en arbeidsongeschiktheid (artikel 3 van de modules). De medewerker heeft bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op loondoorbetaling van 100% van het brutoloon. als de wetgeving over doorbetaling van loon bij ziekte wordt aangepast, wordt deze wijziging van kracht in de cao.

9 Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd IV MAAR. Pensioenbeding in cao (zowel Wonen als Fashion); het dienstverband eindigt van rechtswege bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dus: U werkt met tijdelijke contracten vanaf pensioengerechtigde leeftijd; EN. Opzegverbod bij ziekte wordt beperkt tot 13 weken. (wel ontslagvergunning nodig als contract is ingegaan na AOW-gerechtigde leeftijd);

10 Casuspositie 1 Per 1 november 2015 zal werknemer X in dienst treden bij winkel Y. X zal de functie krijgen van Verkoopster en krijgt een contract voor 6 maanden. Na drie weken komt de bedrijfsleider van Y tot de conclusie dat X toch niet helemaal in het team past. In het contract is een proeftijdbeding opgenomen. Kan hij daarvan gebruik maken en de arbeidsovereenkomst van X per direct opzeggen? Zo nee, wat is het gevolg als er toch wordt opgezegd?

11 Uitwerking casus 1 Per 1 april 2015 zal werknemer X in dienst treden bij winkel Y. X zal de functie krijgen van Verkoopster en krijgt een contract voor 6 maanden. Na drie weken komt de bedrijfsleider van Y tot de conclusie dat X toch niet helemaal in het team past. In het contract is een proeftijdbeding opgenomen. Kan hij daarvan gebruik maken en de arbeidsovereenkomst van X per direct opzeggen? Nee, bij een contract van 6 maanden of korter kan geen geldige proeftijd overeen worden gekomen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen, omdat de schriftelijke instemming ontbreekt. er Zo nee, wat is het gevolg als er toch wordt opgezegd? De opzegging is vernietigbaar. X zal binnen twee maanden een beroep op vernietiging van de (onregelmatige) opzegging moeten doen en zich beschikbaar houden voor werk. In plaats van een verzoek tot vernietiging kan werknemer ook een billijke vergoeding vragen.

12 Casuspositie 2 Per 1 mei 2016 wordt het contract van X verlengd tot 1 mei Op 3 april 2017 gaat de bedrijfsleider een gesprek aan met de werknemer over een eventuele verlenging van het contract. De werknemer claimt nu een vergoeding van een extra maandsalaris, omdat de werkgever de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen. Is deze claim terecht? Wat betekent dit voor het arbeidscontract van X? Hoe zou het zitten als op 3 mei 2017 (i.p.v. 3 april 2017) het gesprek met X zou plaatsvinden? Maakt daarbij de leeftijd van X nog verschil?

13 Uitwerking casus 2 Per 1 mei 2016 wordt het contract van X verlengd tot 1 mei Op 3 april 2017 gaat de bedrijfsleider een gesprek aan met de werknemer over een eventuele verlenging van het contract. De werknemer claimt nu een vergoeding van een extra maandsalaris, omdat de werkgever de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen. Is deze claim terecht? Nee, dit klopt niet geheel. De aanzegverplichting geldt wel nu er een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of langer is gesloten. De werknemer heeft daarom wel recht op een vergoeding aangezien er te laat is aangezegd. Er is echter pas recht op een volledig maandsalaris als in de maand voorafgaand aan het aflopen van het contract in het geheel niet is aangezegd. Als er op 3 april 2017 wordt aangezegd, heeft de werknemer recht op 3/30 e maandsalaris. Wat betekent dit voor het arbeidscontract van X? Het te laat aanzeggen heeft geen gevolgen voor de mogelijkheden bij het aflopen van het contract. Er kan nog steeds besloten worden het contract niet te verlengen of wel een nieuw contract aan te bieden met andere arbeidsvoorwaarden.

14 Uitwerking casus 2 vervolg Hoe zou het zitten als op 3 mei 2017 (i.p.v. 3 april 2017) het gesprek met X zou plaatsvinden? Als X na 30 april 2016 heeft gewerkt en er zijn geen afspraken gemaakt over een verlenging, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn verlengd (onder dezelfde arbeidsvoorwaarden met een maximale duur van 1 jaar). Deze regel gold ook voor 1 juli Voor X geldt dan dat er weer een arbeidsovereenkomst voor één jaar zou ingaan. Omdat daarmee de maximale termijn van 2 jaar voor tijdelijke contracten overschreden zou worden, kan X aanspraak maken op een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien kan X een vergoeding van één maandsalaris vorderen, omdat haar niet (tijdig) is medegedeeld wat er met haar contract zou gaan gebeuren. X moet dit wel zelf vorderen bij Y binnen twee maanden na afloop van het contract. Het verzoekschrift moet binnen twee maanden na 1 mei 2017 bij de rechtbank binnen zijn.

15 Uitwerking casus 2 vervolg Maakt daarbij de leeftijd van X nog verschil? Ja; als zij nog geen 18 jaar oud is en niet meer dan 12 uur per week werkt, is de ketenregeling niet van toepassing. Met deze persoon mag tot aan de dag dat zij de 18- jarige leeftijd bereikt onbeperkt contracten voor bepaalde tijd worden gesloten. Als X na 1 mei jaar is geworden, is er een contract voor bepaalde tijd ontstaan in plaats van een contract voor onbepaalde tijd. De ketenregeling start namelijk pas vanaf de 18 e verjaardag. Het (restant van het) dan lopende contract wordt als eerste contract in de keten aangemerkt (onder de voorwaarde dat gemiddeld niet meer dan 12 uur per week wordt gewerkt).

16 Casus 3 X is 39 jaar oud en sinds 1 januari 2000 in dienst als verkoper. Y maakt al enige jaren verlies waardoor Y moet besluiten enkele medewerkers te ontslaan, waaronder ook X. Het ontslag zal per 1 december 2015 in gang worden gezet. Welke opties zijn er voor Y om de arbeidsovereenkomst met X te beëindigen? Hoe zou dit liggen als X ontslagen werd in verband met slecht functioneren? Als X ontslagen word vanwege de reorganisatie, heeft hij dan recht op een transitievergoeding? Hoe zit het met ontslag wegens slecht functioneren en de transitievergoeding? Moet een werknemer de vergoeding gebruiken voor scholing?

17 Uitwerking casus 3 X is 39 jaar oud en sinds 1 januari 2000 in dienst als verkoper. Y maakt al enige jaren verlies waardoor Y moet besluiten enkele medewerkers te ontslaan, waaronder ook X. Het ontslag zal per 1 december 2015 in gang worden gezet. Welke opties zijn er voor Y om de arbeidsovereenkomst met X te beëindigen? - ontslagaanvraag indienen bij UWV op grond van reorganisatie of slechte financiële positie en met de verkregen vergunning de arbeidsovereenkomst opzeggen. - vaststellingsovereenkomst. - Tenslotte kan Y opzeggen met instemming van X. Y kan niet naar de rechter voor een ontbindingsprocedure, deze route kan niet meer worden gevolgd bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden.

18 Uitwerking casus 3 vervolg Hoe zou dit liggen als X ontslagen werd in verband met slecht functioneren? - Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. - Opzegging met instemming van X of; - Vaststellingsovereenkomst. Als X ontslagen wordt vanwege de reorganisatie, heeft hij dan recht op een transitievergoeding? Bij een vaststellingsovereenkomst kan vrij onderhandeld worden over een ontslagvergoeding, een vergoeding is niet verplicht. Een werknemer zal daarin waarschijnlijk wel aansluiting zoeken bij de transitievergoeding. Bij de andere opties (UWV en ontslag met instemming) is de transitievergoeding wettelijk bepaald.

19 Uitwerking casus 3 vervolg Hoe zit het met ontslag wegens slecht functioneren en de transitievergoeding? Geen transitievergoeding verschuldigd indien er sprake is van ernstige verwijtbaarheid werknemer. Dit is niet hetzelfde als disfunctioneren of slechts verwijtbaarheid. In die gevallen is er wel een transitievergoeding verschuldigd. Moet een werknemer de vergoeding gebruiken voor scholing? Nee, een werknemer kan het bedrag ook op de bankrekening zetten; de vergoeding is bedoeld om ander werk te vinden en om de periode naar ander werk te overbruggen.

20 Casus 4 Y exploiteert een winkel met 35 werknemers. Y dient te reorganiseren. 12 werknemers zijn boventallig. 2 werknemers zijn arbeidsongeschikt, 1 werkneemster is zwanger. Daarnaast is er een werknemer lid van de OR en heeft een andere werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. De werknemers wordt gevraagd in te stemmen met de beëindiging van het dienstverband. Zij worden gewezen op de gevolgen (?!) en de termijn om de instemming in te trekken. 5 werknemers stemmen in op 4 augustus Dezelfde dag worden de dienstverband opgezegd. Twee werknemers herroepen de instemming op 17 en 26 augustus Zijn de herroepingen geldig? Zo ja, hebben de werknemers recht op loondoorbetaling?

21 Uitwerking casus 4 Zijn de herroepingen geldig? Uitgaande van een herroepingstermijn van 3 weken(!; niet binnen 2 dagen gewezen op herroepingsmogelijkheid na instemming) is één herroeping tijdig en daarmee geldig, de andere herroeping is buiten de termijn en dus ongeldig. Opzegverbod geldt niet bij instemming (artikel 7:670 a lid 2 BW), maar is werknemer dan niet verwijtbaar werkloos? Zo ja, hebben de werknemers recht op loondoorbetaling? Bij een geldige herroeping is er recht op loondoorbetaling.

22 Vervolg casus 4 De werknemer waarvan Y stelt dat deze niet tijdig de instemming herroepen heeft, krijgt geen loon meer betaald na de opzegtermijn. Welke acties kan deze werknemer ondernemen? Een andere werkneemster herroept de instemming na 1 maand na de instemming. Zij geeft aan zwanger te zijn, maar wist dat nog niet ten tijde van de instemming. Kan zij herroepen? Ten aanzien van een langdurig arbeidsongeschikte werkneemster wordt een UWVprocedure gestart. De toestemming/ de ontslagvergunning wordt verleend. Op dat moment laat zij weten zwanger te zijn. Wat kan Y doen?

23 Uitwerking casus 4 Welke acties kan deze werknemer ondernemen? De werknemer kan een procedure bij de kantonrechter starten met het verzoek Y het loon door te laten betalen (met wettelijke verhoging, bijkomende kosten en rente). Niet verzocht hoeft te worden de opzegging te vernietigen. De opzegging wordt door de herroeping geacht niet te hebben plaatsgevonden. Kan zij herroepen? De opzegging kan niet buiten rechte wordt vernietigd. De werkneemster zal in dat geval een procedure bij de kantonrechter moeten opstarten, maar bij instemming geldt het opzegverbod niet. Een grond voor vernietiging lijkt evenmin aanwezig in dit geval. Is werkneemster verwijtbaar werkloos geworden? Wat kan Y doen? Opzeggen van het dienstverband is niet mogelijk gezien het opzegverbod. De vraag is of de rechter kan worden verzocht om de overeenkomst te ontbinden. De wettekst lijkt dit uit te sluiten nu UWV de toestemming niet heeft geweigerd. Foutje van de wetgever?

24 Vervolg casus 4 II Een werknemer die heeft ingestemd met de beëindiging vraagt -naast de door Y al geboden vergoeding op basis van de kantonrechterformule- om een transitievergoeding nog voor afloop van de opzegtermijn. Heeft de werknemer recht op deze transitievergoeding? De AOW-gerechtigde werknemer is al enige maanden arbeidsongeschikt. Zijn functie komt te vervallen, ook hij is boventallig. Zonder instemming wordt het dienstverband opgezegd. De werknemer is het hiermee niet eens. Hij stelt dat hij had dienen in te stemmen voor een rechtsgeldige opzegging. Ook stelt hij dat het opzegverbod van toepassing is. Zou al sprake zijn van een rechtsgeldige opzegging dan maakt hij aanspraak op de transitievergoeding. Heeft de werknemer gelijk?

25 Uitwerking casus 4 II Heeft de werknemer recht op deze transitievergoeding? De werknemer dient geïnformeerd te worden over vergoedingen bij de opzegging met instemming. Bij opzegging met instemming heeft werknemer recht op een transitievergoeding. Vermeldt de transitievergoeding dan ook uitdrukkelijk en ondubbelzinnig. Beter is om afspraken in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Heeft de werknemer gelijk? Als cao wonen of Fashion van toepassing is niet want pensioenbeding: opzegging van het dienstverband met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan zonder instemming. De opzegverboden gelden niet als de opzegging daarmee geen verband houdt (i.c. met de ziekte). (7:669 lid 4 en 7:670a). maar wel is vereist dat het dienstverband is aangevangen vóór bereiken pensioengerechtigde leeftijd; Een AOW-gerechtigde werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding.

26 Vervolg casus 4 III Een werknemer wiens functie is komen te vervallen, kan binnen de onderneming herplaatst worden. Y biedt hem dan ook een passende functie aan. De werknemer weigert deze functie. Y vraagt daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een nalaten van de werknemer. De werknemer verzoekt om afwijzing van de ontbinding, dan wel bij toewijzing om een billijke vergoeding en de transitievergoeding dan wel alleen om de transitievergoeding. Zijn deze verzoeken toewijsbaar? Stel dat de kantonrechter de vordering toewijst en een transitievergoeding toekent. Kan de werkgever het ontbindingsverzoek intrekken? Tegen welke datum zal een rechter ontbinden?

27 Uitwerking casus 4 III Zijn deze verzoeken toewijsbaar? De werkelijke reden voor de beëindiging van het dienstverband is het verval van de arbeidsplaats. IN dat geval dient de procedure gestart te worden bij UWV. Y heeft de verkeerde weg bewandeld. Een transitievergoeding is niet verschuldigd in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De vraag is of hiervan sprake is. Is het dusdanig ernstig dat geen vergoeding wordt toegekend? Vermoedelijk zal wel een vergoeding worden toegekend. De billijke vergoeding kan worden toegekend, maar daarvoor lijkt i.c. geen aanleiding. Kan de werkgever het ontbindingsverzoek intrekken? Dit lijkt niet het geval te zijn. Wel staat hoger beroep open. Tegen welke datum zal een rechter ontbinden? Dit hangt af van de opzegtermijn (lengte dienstverband en of afwijkende contractuele bepalingen). Van deze opzegtermijn kan de duur van de procedure afgetrokken worden. Wel dient tenminste één maand opzegtermijn te resteren.

28 Vervolg casus 4 IIII Ter zitting wordt overeenstemming bereikt tussen Y en de werknemer. Y kent de werkneemster een forse financiële vergoeding toe (>transitievergoeding) maar wel met een korte termijn van ontbinding. Partijen verzoeken de rechter de gemaakte afspraken in de uitspraak vast te leggen. Kan de rechter hieraan meewerken?

29 Uitwerking casus 4 IIII Kan en zal de rechter hieraan meewerken? De rechter kan alleen een hogere vergoeding opleggen als er sprake is van een ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Als er al sprake zou zijn van ernstige verwijtbaarheid dan ligt een korte datum tot ontbinding niet in de lijn. Vermoedelijk zal een rechter hieraan geen medewerking verlenen, althans niet in deze combinatie.

30 VRAGEN? (088)

31 INretail Arnhemse Bovenweg 100 Postbus AT Zeist

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht Vereniging Arbeidsmediators Nederland Driebergen, 22 maart 2016 WWZ in de praktijk Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht 23 maart 2016 pagina 1 Onderwerpen uitnodiging Stand van zaken na 10 maanden

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen Schaken met de WWZ Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden 2 juni 2015 mr. Erik Jansen 1 Vast minder vast Flexibel minder flexibel 2 WWZ Centrale motto van baanzekerheid naar werkzekerheid Eenvoudiger Sneller

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN

WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN 7 oktober 2014 Evert Verhulp verhulp@uva.nl Het is snel gegaan n Indienen wetsvoorstel 29 november 2013 n Wet van 14 juni 2014 n Politiek knap, maar nu komen de politieke

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

ARAG Signaleert. Veranderingen in arbeidsrecht. Hoe hierop inspelen? Uitgave juni 2014. ARAG433-01 Whitepaper v3.indd 1 10-06-14 16:33

ARAG Signaleert. Veranderingen in arbeidsrecht. Hoe hierop inspelen? Uitgave juni 2014. ARAG433-01 Whitepaper v3.indd 1 10-06-14 16:33 ARAG Signaleert. Veranderingen in arbeidsrecht. Hoe hierop inspelen? Uitgave juni 2014 ARAG433-01 Whitepaper v3.indd 1 10-06-14 16:33 ARAG Signaleert. Veranderingen in arbeidsrecht. Hoe hierop inspelen?

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie