Asielzoekers Afwezig Zonder Bericht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asielzoekers Afwezig Zonder Bericht"

Transcriptie

1 Asielzoekers Afwezig Zonder Bericht Advies aan MCA Menzis COA Administratie betreffende no-show bij mondzorg PHAROS Janet Rodenburg

2 Colofon Januari 2012, Pharos. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie of microfilm of op een andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit onderzoek is uitgevoerd door Najla Wassie en Janet Rodenburg in opdracht van MCA / Menzis COA Administratie. Auteur: Janet Rodenburg Pharos Herenstraat 35 Postbus LH Utrecht Tel

3

4 INHOUD 1. Introductie.. 2. Werkwijze 3. De onderzoeklocaties 4. Factoren die van invloed zijn op no-show gedrag Bereikbaarheid en beschikbaarheid 4.2 Informatie. 4.3 Communicatie. 4.4 Attitude 4.5 Samenwerking 5. Conclusies.. 6. Aanbevelingen om het no-show percentage te reduceren.. Lijst met respondenten Referenties

5 1. Introductie Het verschijnsel van het niet komen opdagen van een patiënt op een eerste afspraak, het no-show fenomeen, komt in alle disciplines van de gezondheidszorg voor. Het resultaat is veel frustratie bij de zorgverlener, waarbij tijd voor behandeling verloren gaat. Een patiënt die niet verschijnt op een afspraak waarvoor een zorgverlener is ingeroosterd, kost de maatschappij bovendien veel geld (Smit 2005). De aanleiding voor dit explorerende onderzoek is de observatie van Menzis COA Administratie (MCA) dat het aantal no-shows, oftewel Patiënt Afwezig Zonder Bericht (PABZ), onder asielzoekers in de gezondheidszorg hoog is. Dit vormt een bedreiging voor effectieve hulpverlening (therapietrouw) en is tegelijkertijd een grote kostenpost. Dit geldt met name voor de tandartsenzorg. Volgens MCA is vanaf januari 2009 tot en met 31 maart 2011 door tandartsen in totaal 3853 keer een noshow tarief in rekening gebracht. In totaal is hieraan euro aan uitgegeven. Naast een onnodige kostenpost is het aantal no- shows, of asielzoekers die niet (op tijd) verschijnen, voor tandartsen een belangrijke ontevredenheidsfactor. Het is daarom van belang dit veelvoorkomend probleem te verkennen zodat maatregelen genomen kunnen worden om de no-show onder asielzoekers terug te dringen. Het terugdringen van no-show vergroot de bereidheid van tandartsen om asielzoekers te behandelen en levert bovendien gezondheidswinst op. Ook onder de gehele bevolking in Nederland is no-show een veelvuldig voorkomend probleem in tandartspraktijken. Het Nederlands Tandartsenblad van 21 november 2008 haalt een onderzoek aan dat stelt dat tandartspraktijken gemiddeld 3,3 niet nagekomen afspraken per week hebben. Globaal gezien was dat 4% van de gemaakte afspraken. 1 Een snelle screening van een aantal websites laat zien dat er in tandartspraktijken verschillend wordt omgegaan met no-shows. Sommige brengen bij patiënt afwezig zonder bericht 60% van het ingeplande consult in rekening. Belt men op de dag van de gemaakte afspraak af dan wordt er 40% in rekening gebracht. Belt men 24 uur van te voren af, dan zijn er geen kosten. Maar in andere praktijken lijkt hiervoor niet een duidelijk beleid te zijn. Zorgbehoeften en verwachtingen van etnische minderheden in het algemeen en asielzoekers in het bijzonder vormen een uitdaging voor het conventionele zorgaanbod. Pharos heeft van MCA de vraag gekregen om de ervaringen en behoeften van asielzoekers met betrekking tot tandartsenzorg inzichtelijk te maken en deze kennis te vertalen naar aanbevelingen om no-shows terug te dringen. Samenwerken met de klant, asielzoekers, is essentieel om tot een goede afstemming van vraag en aanbod te komen. De kennis die in dit traject wordt opgedaan kan vervolgens worden verspreid naar andere zorgvelden. Behalve met de cliënt (asielzoeker) en de zorgverlener (tandarts, assistent) is het ook belangrijk om zicht te krijgen op de organisatie van de zorg (via het Gezondheidscentrum Asielzoekers, GCA, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA), met name wat betreft voorlichting en toegeleiding naar de gezondheidszorg. Deze drie stakeholders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 1 Afspraak gemist, Nederlands Tandartsenblad, 21 november 2008, p. 36 e.v.

6 Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie brengt Pharos met dit document een advies uit met aangrijpingspunten voor MCA om no-shows in de tandartsenzorg terug te dringen. Onderzoeksvragen Wat is de reden voor de relatief hoge no-show onder asielzoekers? Hoe kunnen de knelpunten worden opgelost? Wat is hierbij de rol van de tandartspraktijken, de COA- en GCAmedewerkers op de asielzoekerscentra (AZCs) en van de asielzoekers zelf? 2. Werkwijze Gedurende november en december 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 1. Desk research om de kennis die over dit thema bestaat te verzamelen en te toetsen in de focusgroepgesprekken en de interviews. 2. Opstellen topiclijst voor focusgroep. 3. Voeren van een focusgroepgesprek met Armeense asielzoekers in AZC Leersum die ervaring hebben met tandartsenzorg in Nederland. De groep was bij elkaar gebracht door een Armeense bewoonster op verzoek van de praktijkverpleegkundige. Er waren in totaal zes vrouwen en drie mannen aanwezig. Het gesprek werd geleid door een medewerkster van Pharos, met vertaling van een Armeense tolk. 4. Opstellen topiclijsten voor medewerkers van COA en GCA in de AZCs in Drachten en Leersum. 5. Telefonische interviews met twee COA-woonbegeleiders en twee GCApraktijkverpleegkundigen in respectievelijk Drachten en Leersum. 6. Opstellen topiclijsten voor tandartspraktijken. 7. Telefonische interviews met twee tandartsen en twee tandartsassistenten in respectievelijk Drachten en Leersum. 8. Analyseren van de gesprekken en vertalen naar een advies aan MCA. 3. De twee onderzoeklocaties Uit de vele AZCs en tandartspraktijken die asielzoekers behandelen heeft MCA voor dit onderzoek een selectie gemaakt van twee locaties: Drachten, waar volgens de MCA administratie veel asielzoekers no-show vertonen, en Leersum, waar onder de tandartsen weinig no-show wordt geregistreerd. Procedure bij aanmelding en afspraak In beide AZCs melden bewoners met tandproblemen zich allereerst bij de doktersassistente tijdens het inloopspreekuur. Vervolgens onderzoekt de praktijkverpleegkundige of POH-A (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Asielzoekers) de patiënt en stelt vast hoe acuut het probleem is. Ze vult het toegeleidingsformulier in, waarop de assistente een afspraak maakt met de tandarts. In Drachten wordt dit meestal aan het eind van de ochtend gedaan. De patiënten kunnen dan s middags het afspraakbriefje en de routebeschrijving ophalen. Wanneer ze dit niet doen, worden de bescheiden in hun postvakje gelegd.

7 Voor spoedgevallen kunnen patiënten meestal dezelfde middag in t Bleekerhus terecht. Alleen de eerste afspraak wordt in de regel door de doktersassistente gemaakt; vervolgafspraken maakt de tandarts zelf en hiervan is het personeel in het AZC niet op de hoogte. Asielzoekers in het AZC Leersum zijn aangewezen op een vaste pool van tandartsen. Na de intake maakt de doktersassistente een afspraak met de dienstdoende tandartspraktijk. Er bestaat een rooster waarop te zien is welke praktijk in de betreffende week asielzoekers behandelt. De asielzoekers bezoeken in principe de tandarts die volgens het rooster dienst heeft, tenzij het een vervolgbehandeling betreft. Als de patiënt veel pijn heeft geeft de praktijkverpleegkundige een recept voor pijnstillers of er wordt ad hoc een tandarts gebeld zodat de patiënt tussendoor geholpen kan worden. No-show Alle bewoners van de AZCs in Drachten en Bergum bezoeken dezelfde tandartspraktijk: t Bleekerhus in het centrum van Drachten. De balieassistente van t Bleekerhus schat dat ca. 50 procent van de patiëntenpopulatie uit asielzoekers bestaat. Het aantal no-shows dat deze tandartspraktijk gedurende 2010 gedeclareerd heeft, is volgens de gegevens van MCA ruim 500. Dit moet wel in context worden geplaatst, aangezien t Bleekerhus in totaal ruim verrichtingen heeft uitgevoerd. Omgerekend betekent dit dat het percentage noshow onder de gehele patiëntenpopulatie onder de 5 procent ligt. Het is onbekend hoe hoog het no-show percentage is wanneer alleen naar asielzoekers wordt gekeken. In de perceptie van zowel tandarts als assistente komen asielzoekers hun afspraak te vaak niet na. Als ik op een dinsdagmiddag de tandartsassistente in Drachten bel voor een telefonisch interview is ze juist in gesprek met een asielzoeker die niet op de afspraak is verschenen. Op de achtergrond hoor ik hoe ze hem vriendelijk maar beslist wijst op de consequenties van zijn gedrag. Wanneer ze zich weer tot mij wendt, hoef ik de aanleiding voor het interview niet meer toe te lichten. (JR) Het aantal no-show declaraties dat door de tandartsen in Leersum en omgeving is ingediend ligt volgens MCA aanzienlijk lager dan in Drachten, maar precieze cijfers konden niet worden gegeven. Volgens schattingen van de geïnterviewde tandarts en haar assistente komt ongeveer één op de tien bewoners van het AZC in Leersum de afspraak niet na, oftewel 10 procent van alle asielzoekers. Zij vinden dit zelf niet alarmerend. De assistente zegt de no-shows door te geven aan het AZC. 4. Factoren die van invloed zijn op no-show gedrag Onderstaande informatie is verzameld op basis van gesprekken met negen Armeense asielzoekers in Leersum, twee praktijkverpleegkundigen en twee woonbegeleiders, en twee tandartsen en hun twee assistenten in respectievelijk Drachten en Leersum. De focus van de gesprekken lag op factoren die van invloed zijn op no-show gedrag en mogelijke oplossingen. 4.1 Bereikbaarheid en beschikbaarheid Volgens de praktijkverpleegkundige in Leersum kunnen, op verzoek van de tandartsen, de telefonische afspraken alleen worden gemaakt op maandag en dinsdag om 11 uur. De telefonische bereikbaarheid van deze praktijken is dus beperkt. Ook de fysieke bereikbaarheid is niet optimaal: omdat er door AZC

8 Leersum gewerkt wordt met wisselende tandartsen moet een patiënt vaak flinke afstanden (en met meerdere bussen) reizen. De praktijkverpleegkundige geeft aan dat zij in het geval van oudere patiënten met een niet-acute klacht er soms voor kiest om nog één of twee weken te wachten totdat een tandarts in de buurt (bv. in Leersum of Doorn) dienst heeft. Tandarts Rad in Leersum gaf te kennen dat zij altijd bereid is om ruimte te maken voor noodgevallen, ook buiten het rooster om. Dit geldt met name voor degenen die, net als zij, afkomstig zijn uit Iran of Afghanistan. Alle asielzoekers krijgen in de regel van de woonbegeleider een routebeschrijving mee en kunnen na terugkomst hun reiskosten declareren. In AZC Drachten worden na het intakegesprek, meestal aan het eind van de ochtend, telefonische afspraken gemaakt. In de regel kunnen patiënten binnen een paar dagen in t Bleekerhus terecht. Voor spoedgevallen kunnen ze meestal dezelfde middag geholpen worden. De asielzoekers in Drachten bezoeken allen dezelfde tandartspraktijk. Deze ligt in het centrum van Drachten op ca. drie km van het AZC. Zowel de telefonische, als de fysieke toegankelijkheid van de tandartspraktijk is groter in Drachten dan in de omgeving van Leersum. 4.2 Informatie De onderzochte tandartspraktijken in Drachten en Leersum hebben beide een overzichtelijke website met informatie over het maken van afspraken, behandelingen (met illustraties), preventie, relevante links, etc. 2 Op de openingssite van t Bleekerhus wordt zelfs de sms-service geadverteerd, waarbij patiënten aan hun afspraak herinnerd kunnen worden. Deze service wordt echter niet aan asielzoekers aangeboden, ook al beschikt vrijwel iedereen over een mobiel telefoon. De informatie op de websites is uitsluitend in het Nederlands. Op onze suggestie om (delen van) de website ook in andere talen aan te bieden, reageerden beide tandartsen terughoudend. Hun inschatting is dat asielzoekers dergelijke sites sowieso niet raadplegen. Volgens de tandarts in Leersum zijn ze bovendien meer geïnteresseerd in pijnbestrijding dan in preventie van toekomstige gebitsproblemen. Noch in de tandartspraktijken, noch in de AZCs zijn informatiefolders over de diverse behandelingen of over gebitsverzorging voorhanden in de voor asielzoekers begrijpelijke talen. 4.3 Communicatie Bij de intake in de AZCs wordt zelden een tolk(entelefoon) ingeschakeld. Toevallig spreekt de doktersassistente in Leersum Arabisch, waardoor ze een aantal bewoners in hun moedertaal te woord kan staan. De POH-A in Drachten spreekt Engels en Frans. Sommige Armeense bewoners in Leersum zeggen dat ze vanwege de taalbarrière niet altijd duidelijk kunnen maken wat hun probleem is. De eerste afspraak met de tandarts wordt in de regel gemaakt door de praktijkverpleegkundige; zij weet welke tandarts die week asielzoekers behandelt. De Armeense bewoners bellen liever niet zelf omdat zij de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn. Vervolgafspraken met de tandarts worden meestal na het eerste consult direct met de patiënt, dus zonder tussenkomst van de praktijkverpleegkundige, gemaakt. In de regel krijgt de patiënt een afspraakkaartje mee. 2 Website t Bleekerhus: ; website tandarts Rad:

9 In de tandartspraktijk is het evenmin gebruikelijk dat er met een tolk wordt gewerkt volgens de Armeense bewoners, zelfs niet als dat op het toegeleidingsformulier is aangetekend. Dit wordt in beide praktijken bevestigd. De tandartsen vinden het inschakelen van een tolk lastig en het kost teveel tijd. Ze zeggen dat ze met handen en voeten ook veel duidelijk kunnen maken. Volgens de praktijkverpleegkundige in Leersum wordt het ontbreken van een tolk door veel patiënten als problematisch ervaren. Dit betekent dat er slechts summier informatie wordt gegeven over een eventueel behandelplan. De asielzoekers weten na afloop niet of nauwelijks te vertellen wat de tandarts precies gedaan heeft en waarom. Met andere woorden, het schort vaak aan begrijpelijke uitleg. Op verzoek van de patiënt belt de praktijkverpleegkundige soms met de tandartsassistente om te informeren wat er precies behandeld is. Een Armeense asielzoeker vertelde dat er bij hem in eerste instantie een foute diagnose werd gesteld, waardoor hij bij de verkeerde specialist terecht kwam. Hij vermoedde dat de tandarts hem niet goed had begrepen. Een andere respondent vertelde dat hij blij verrast was toen hij merkte dat de tandarts bij de vervolgafspraak op eigen initiatief een tolk had ingeschakeld om te kunnen overleggen over de behandeling. Soms komen bewoners terug van de tandarts en kunnen niet vertellen wat er gedaan is. (Praktijkverpleegkundige AZC Leersum) Sommige asielzoekers worden vergezeld door een landgenoot die de Nederlandse taal beter beheerst. De tandarts in Drachten gaf het voorbeeld van een patiënt die niet begreep dat zijn tanden eerst getrokken moesten worden voordat hij een kunstgebit kon krijgen. Een kennis legde hem dat via de telefoon uit en toen was het goed. De POH-A in Drachten is echter geen voorstander van het inschakelen van kennissen omdat de informatie dan vaak gefilterd of vervormd overkomt. Omdat de tandarts in Leersum van Iraanse afkomst is, heeft zij een voorkeur voor het behandelen van Iraanse patiënten. Ze vindt het prettig dat ze met deze groep beter kan communiceren dan met andere asielzoekers. Voor beide praktijken geldt dat wanneer een patiënt de afspraak niet nakomt dit niet standaard wordt teruggekoppeld aan het AZC. Wel stuurt de tandarts in Drachten een nieuwe afspraakkaart, als een soort herinnering, maar met vriendelijke hand. Uit onderzoek blijkt dat no-shows door het toesturen van een nieuwe uitnodiging vaker zullen verschijnen op een afspraak in tegenstelling tot wanneer verwacht werd dat zij zelf zouden bellen voor een nieuwe afspraak (Lowe 1982, in Smit 2005). Er moet een balans zijn tussen begrip voor de asielzoeker en respect voor de tandarts. (Tandarts in Drachten) 4.4 Attitude Behalve onbekendheid wordt door sommigen ook een attitudeprobleem gesignaleerd: men weet wel wat de procedure is, maar men houdt zich daar om de een of andere reden niet aan. Volgens de woonbegeleider in Drachten is no-show onder asielzoekers een algemeen attitudeprobleem waarbij men een afspraak beschouwt als iets vrijblijvends en men geen rekening houdt met de andere betrokkenen. Het is een probleem waarmee ook veel ziekenhuizen en scholen worden geconfronteerd die met asielzoekers te maken hebben.

10 Uit het gesprek met de Armeense bewoners kwam naar voren dat het onder hen niet is voorgekomen dat men de afspraak eenvoudigweg vergat. Eén Armeense bewoner vertelde dat het hem een keer niet is gelukt om (op tijd) bij de tandarts te zijn omdat hij een aansluiting met de bus miste. Hij heeft vervolgens de tandartsassistente gebeld om zich te verontschuldigen. Patiënten met kiespijn hebben baat bij tijdige zorg en zijn dus vermoedelijk vrij trouw aan de afspraken. Bovendien zitten er hooguit enkele dagen tussen het maken van de afspraak en het consult. Maar volgens de woonbegeleiders is het niet ondenkbaar dat men soms plotseling verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte of door een dringende afspraak met een advocaat, die dan voorrang krijgt. Soms zijn ze ziek en dan denken ze er niet aan om af te bellen. (Woonbegeleider AZC Drachten) Volgens de COA-medewerker in Leersum is het verschijnsel tandarts niet bij alle asielzoekers bekend. En de tandarts in Drachten beweert dat sommige asielzoekers nog nooit een tandenborstel hebben gezien. Feit is dat de meesten in Nederland aankomen met een slecht gebit. Mondzorg wordt niet altijd serieus genomen en sommige bewoners zijn ook bang voor de tandarts. Een jonge Armeense vrouw denkt dat de tandarts alleen maar snelle behandelingen uitvoert: vullen of trekken. Bij kiespijn stelt ze een bezoek aan de tandarts zo lang mogelijk uit omdat ze bang is dat ze een tand of kies kwijtraakt. Dat zou onherroepelijk zijn omdat een nieuw element niet door MCA wordt vergoed. Ze mist momenteel een hoektand en zou graag een nieuwe willen. Op verzoek van de patiënt schrijft de praktijkverpleegkundige in Leersum soms niet trekken op het toegeleidingsformulier. Sommigen hebben nog nooit een tandenborstel gezien. (Tandarts Drachten) Diverse respondenten noemden als mogelijke reden voor no-show dat in sommige gevallen het probleem al is opgelost. Het kan zijn dat de patiënt op het moment van de afspraak geen pijn meer voelt, al dan niet als gevolg van het slikken van pijnstillers. De tandarts in Leersum geeft aan dat dit vaak het eerste consult betreft. 3 Volgens haar komen de asielzoekers trouwer op vervolgafspraken omdat ze goed op de hoogte zijn van het belang van het afmaken van een behandeling en al een band hebben opgebouwd met de tandarts. 4 De woonbegeleider in Drachten heeft daarentegen de indruk dat de no-show meer voorkomt bij vervolgafspraken: de pijn is na het eerste consult verdwenen (bijvoorbeeld door een noodvulling) en men realiseert zich niet dat vervolgbehandeling essentieel is. De POH-A in Drachten geeft aan dat het verzuim het hoogst is onder ongeletterden en laag opgeleide asielzoekers, veelal Somaliërs. Ook bewoners met een PTSS (posttraumatische stress stoornis) of slaapproblemen hebben moeite om zich aan afspraken te houden. Dit komt overeen met de bevindingen van verschillende 3 Dit komt overeen met diverse onderzoeken, zie onder andere Smit (2005). 4 Het is niet duidelijk of zij refereert naar asielzoekers die, evenals de tandarts, Farsi spreken, of dat dit het geval is met alle asielzoekers.

11 studies die laten zien dat sociaal-economische status 5 een significante rol speelt in het no-show gedrag van patiënten in het algemeen: hoe lager deze status, hoe vaker patiënten afwezig zijn zonder bericht (Smit 2005). Het niet nakomen van een afspraak komt onder alle bewoners voor. Toch heeft de COA-medewerker in Leersum de indruk dat er wel verschillen zijn naar bevolkingsgroep. Zo denkt hij dat Armeniërs en Iraniërs meer afspraaktrouw zijn en dat Afrikanen in het algemeen wat soepeler met afspraken omgaan. Dit wordt bevestigd door de (Belgische) tandarts in Drachten die zegt: Hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe lakser men met afspraken omgaat. De woonbegeleider in Drachten suggereert om patiënten die niet op hun afspraak verschijnen voor een deel van de kosten te laten opdraaien, zodat ze het in hun portemonnee voelen. Onderzoek in de Verenigde Staten toonde inderdaad aan dat het heffen van een boete het no-show percentage fors reduceerde (Lesaca 1995, in Smit 2005). Een andere studie wees uit dat patiënten met een particuliere verzekering vaker op een afspraak verschenen dan patiënten die via het ziekenfonds verzekerd waren (Smith en Yawn 1994, in Smit 2005). 6 Hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe lakser men met afspraken omgaat (Tandarts Drachten) We hebben geen aanwijzingen gevonden dat sekse of leeftijd een significante rol spelen in het wel of niet verschijnen op een afspraak. 4.5 Samenwerking Tussen COA en GCA Volgens de Checklist werkafspraken tussen POH-A en tandarts is de POH-A verantwoordelijk voor de intake van de patiënt, het invullen van het toegeleidingsformulier en het maken van de afspraak. 7 Hierbij kunnen ze gebruik maken van de Handleiding bij Toegeleidingsformulier tandheelkundige hulp behorend bij POH-A spreekuur. Doel van de intake is een check op gezondheidsrisico s, bijvoorbeeld op hartproblemen of epilepsie. Juist omdat asielzoekers deze informatie niet zelf aan de tandarts kunnen geven, is het belangrijk dat dit correct op het toegeleidingsformulier wordt vermeld. Volgens de POH-A in Drachten is het essentieel dat dit wordt gedaan door iemand met een medische achtergrond. Hierover verschillen echter de meningen. De praktijkverpleegkundige in Leersum ziet geen reden waarom de COA-medewerkers de tandartsafspraken niet zouden kunnen maken. Gewone burgers gaan immers 5 Men spreekt van een lagere sociaaleconomische status wanneer men lager opgeleid is, minder sociale steun en meer schulden heeft. 6 De onderzoekspopulatie in deze studies bestaat echter niet uit asielzoekers. 7 Checklist werkafspraken POH-A en tandarts. Behorend bij het POH-A spreekuur. Zie ook

12 ook niet via de huisarts naar de tandarts. En dit zou haar in staat stellen om meer aandacht te geven aan echt medische problemen. Volgens haar zijn de woonbegeleiders goed in staat om de bewoners naar de tandarts toe te leiden. Ze kunnen de afspraken maken, naast het verstrekken van een routebeschrijving, het eventueel verzetten van een afspraak, en het wijzen op de consequenties bij noshow. De woonbegeleiders zouden ook voorlichting kunnen geven over preventieve mondzorg, of anderen uitnodigen om dit te doen. Haar collega, de COAprogrammabegeleider, denkt hier echter anders over. Hij is van mening dat woonbegeleiders onvoldoende capabel zijn om een juiste diagnose te stellen en in het algemeen te weinig medische kennis hebben. Zowel in Drachten als in Leersum hebben de COA-woonbegeleiders en de GCAmedewerkers een tweewekelijks multidisciplinair overleg (MDO) waarbij gezondheidszaken besproken worden. Bij het dagelijkse middagoverleg is ook altijd iemand van GCA aanwezig. Tussen tandartspraktijk en AZC (GCA en/of COA) Het maken van een (eerste) afspraak is vrijwel het enige contactmoment tussen het AZC en de tandartsassistente. Zowel in Drachten als in Leersum lijkt er geen reguliere terugkoppeling te zijn over patiëntgebonden zaken naar de POH-A door de tandarts, zoals uitgevoerde behandelingen of verzuimde afspraken. Er zijn aanwijzingen dat de aantekening tolk nodig op het toegeleidingsformulier zelden wordt opgevolgd door de tandarts. De indruk bestaat dat bij overplaatsingen van asielzoekers de woonbegeleiders niet systematisch nagaan of er nog lopende (tandarts)afspraken zijn die eventueel moeten worden afgezegd. 5. Conclusies Op basis van de beperkte steekproef is het niet mogelijk om vergaande conclusies te trekken. De volgende factoren die van invloed kunnen zijn op het wel of niet verschijnen op een afspraak zijn onderzocht: Bereikbaarheid en beschikbaarheid Attitude Informatie Communicatie Samenwerking tussen de verschillende instanties De asielzoekers die we hebben gesproken in het AZC Leersum oordelen over het algemeen positief over de tandarts. Zij vinden de wachttijden acceptabel en de bejegening correct. Wel zijn er klachten met betrekking tot de gebrekkige communicatie: het veelal ontbreken van begrijpelijk uitleg door de tandarts en het feit dat er zelden een tolk wordt ingeschakeld. Nogmaals moet opgemerkt worden dat dit een selectieve steekproef betreft van Armeense asielzoekers die in het algemeen therapie- of afspraaktrouw zijn. Volgens het MCA is de Patiënt Afwezig Zonder Bericht een groter probleem bij de tandartspraktijk in Drachten dan bij de tandartsen rond Leersum. Dit is opmerkelijk omdat de omstandigheden in Drachten gunstiger lijken dan in Leersum. De asielzoekers in Drachten hebben te maken met één tandarts, waardoor de

13 continuïteit van de zorg beter geregeld is dan in Leersum, waar asielzoekers te maken hebben met wisselende tandartsen op wisselende locaties. Bovendien is de tandartspraktijk voor de asielzoekers uit AZC Drachten gemakkelijk bereikbaar. Op basis van de beperkte steekproef is het dus niet mogelijk om aan te tonen dat asielzoekers meer afspraaktrouw zijn wanneer ze een vaste tandarts kunnen bezoeken en wanneer de tandartspraktijk goed bereikbaar is. 6. Aanbevelingen voor het reduceren van no-show gedrag Aanbevelingen voor tandartsen: Stuur een herinnering per sms 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Dit is misschien niet zozeer omdat ze de afspraak anders vergeten, maar om hen (nogmaals) te wijzen op het feit dat er tijd voor hen gereserveerd is en dat ze verwacht worden. 8 Geef goede voorlichting (en check of die is begrepen) over: De toestand van het gebit van de patiënt, maak zo nodig een tekening en geef die mee; De voorgestelde behandelingen, de verwachte resultaten en de risico s Andere mogelijke behandelingen Gebitsverzorging ter voorkoming van klachten Schakel de tolkentelefoon in als dat wordt geadviseerd in het toegeleidingsformulier of als u twijfelt aan de taalvaardigheid van de patiënt en begrip noodzakelijk is voor een effectieve behandeling Bespreek tijdens (periodiek) overleg tussen POH-A en tandarts hoe no-show beter gemonitord kan worden, bijvoorbeeld door de tandartsassistente die (a) afwezige patiënt belt of (b) de afwezigheid doorgeeft aan de POH-A of praktijkverpleegkundige. Aanbevelingen voor COA/GCA: Maak duidelijke taakafbakening tussen GCA- en COA-medewerkers, bijvoorbeeld medische intake door de praktijkverpleegkundige of POH-A en de logistieke zaken afspraken, routebeschrijving en reiskosten door woonbegeleiders (niet-medische gidsfunctie). Organiseer groepsgerichte informatiebijeenkomsten voor de diverse taalgroepen over mondzorg, tandartsbezoek, gang van zaken rond tandheelkundige behandelingen, etc. waardoor bewoners beter geïnformeerd zijn (COA). Faciliteer de ontwikkeling/vertaling en verspreiding van folders met bovenstaande informatie en illustraties in diverse talen. 8 Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft het percentage no-shows op de poliklinische afdelingen met 40% weten te reduceren door gebruikt te gaan maken van een systeem waarbij patiënten aan hun gemaakte afspraak herinnerd worden. Zie ook Hochstadt & Trybula (1980) die de effectiviteit van een telefonische herinnering aantoonden.

14 Overleg met bewoner of een tolk ingeschakeld moet worden bij het tandartsbezoek en vermeld dit duidelijk op toegeleidingsformulier (GCA). Waar mogelijk bewoners aanspreken op hun verantwoordelijkheid indien ze een afspraak verzuimd hebben. Bij overplaatsing of verhuizing van asielzoekers checken of betrokkenen nog een (tandarts)afspraak heeft staan die afgezegd moet worden (COA). Aanbevelingen voor MCA: Wij suggereren verder onderzoek in twee stappen: Onderzoek waar specifiek de knelpunten zitten, zodat maatregelen gericht kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke enquête onder tandartsen, GCA en COA. Faciliteer/stimuleer de implementatie van de bovenstaande aanbevelingen aan tandartsen en COA/GCA op een aantal locaties en monitor of deze maatregelen het no-show gedrag terugbrengen.

15 Lijst van respondenten Mw. Anneke van der Honing, woonbegeleider AZC Drachten Mw. Ineke Visser, POH-A AZC Drachten Dhr. Patrick Vanreckum, tandarts t Bleekerhus, Drachten Mw. Saakje Benjamins, balie-assistente tandartspraktijk t Bleekerhus, Drachten Dhr. Martijn Hendrikx, COA-programmabegeleider AZC Leersum Mw. Ellen van der Stelt, praktijkverpleegkundige AZC Leersum Mw. Nooshin Entezami Rad, tandarts Leersum Mw. Ingrid, tandartsassistente Leersum En negen Armeense bewoners van AZC Leersum (zes vrouwen en drie mannen).

16 Referenties Afspraak gemist, Nederlands Tandartsenblad, 21 november Afspraakherinneringen in strijd tegen no-shows? Checklist werkafspraken POH-A en tandarts. Behorend bij het POH-A spreekuur. Hochstadt, N.J. & Trybula, J. (1980). Reducing missed initial appointments in a community mental health centre. Journal of Community Psychology, 8, (In Smit 2005). Lesaca, T. (1995). Assessing the influence of a no-show fee on patient compliance at a CMHC. Administration and Policy in Mental Health, 22, (In Smit 2005). Lowe, R.H. (1982). Responding to no-shws :some effects of follow-up method on community mental health centre attendance patterns. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, (In Smit 2005). Regeling Zorg Asielzoekers over mondzorg zorg.htm Smit, M. (2005), No-Show. Een onderzoek naar factoren die voorspellend zijn voor het niet verschijnen op de eerste afspraak. Afstudeerscriptie Klinische en gezondheidspsychologie, Opleiding Psychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam. Smith, C.M. & Yawn, B.P. (1994). Factors associated with appointment keeping in a family practice residency clinic. The Journal of Family Practice, 38, VUmc reduceert no-show met veertig procent. Website t Bleekerhus: Website tandarts Rad:

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk Praktijkfolder Welkom bij Mondzorg Clinics Onze praktijken zijn moderne clinics waar u terecht kunt voor complete mondzorg Tandheelkunde-Mondhygiëne-Orthodontie- Parodontologie & Implantologie. In onze

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Informatie voor bezoekers

Informatie voor bezoekers Informatie voor bezoekers Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek Een specialistische afdeling van Arkin Heinzestraat 2 1071 SK Amsterdam Telefoon 020 5901666 Welkom op het CBT Jellinek Het CBT Jellinek

Nadere informatie

TERUGDRINGEN NO-SHOW BIJ DE POH GGZ

TERUGDRINGEN NO-SHOW BIJ DE POH GGZ TERUGDRINGEN NO-SHOW BIJ DE POH GGZ INTERVENTIES EN EFFECTIVITEIT Beperkt kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de interventies die in Amsterdam worden toegepast om no-show bij POH GGZ terug te dringen.

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Enquête klant ervaring met uw diëtist.

Enquête klant ervaring met uw diëtist. Zeer geachte mevrouw/mijnheer, Enquête klant ervaring met uw diëtist. Wij willen u vriendelijk vragen uw medewerking te verlenen aan deze enquête om zo onze kwaliteit van dienstverlening te vergroten.

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem.

Het invullen van dit enquête formulier kost ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het mag wel. het onderzoek mag anoniem. Geachte heer/ mevrouw, Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van de

Nadere informatie

No Show aanpak Ketenzorg GHO GO. No Show = wanneer een patiënt een gemaakte afspraak niet nakomt.

No Show aanpak Ketenzorg GHO GO. No Show = wanneer een patiënt een gemaakte afspraak niet nakomt. No Show aanpak Ketenzorg GHO GO No Show = wanneer een patiënt een gemaakte afspraak niet nakomt. We adviseren u het stappenplan te volgen wanneer er sprake is van No Show: 1 ste keer No Show a) Noteer

Nadere informatie

Mee eens. Mee oneens. Zeer mee oneens. N.v.t. mee eens

Mee eens. Mee oneens. Zeer mee oneens. N.v.t. mee eens Algemeen Het kantoor is makkelijk te bereiken per openbaar vervoer Het kantoor is makkelijk te bereiken per auto De wachtruimte ziet er netjes uit Het kantoor is open op de aangegeven tijden Ik ben tevreden

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting amenvatting Het aantal mensen met dementie neemt toe. De huisarts speelt een sleutelrol in het (h)erkennen van signalen die op dementie kunnen wijzen en hiermee in het stellen van de diagnose dementie,

Nadere informatie

Algemene informatie voor nieuwe patiënten.

Algemene informatie voor nieuwe patiënten. Praktijk voor tandheelkunde en endodontologie Algemene informatie voor nieuwe patiënten. P.M.M. Jaspers & M.H. Ree tandartsen Meeuwstraat 110 1444 VH PURMEREND tel.: 0299-42 81 11 fax: 0299-42 90 76 email:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Josef Bruers Praktijkorganisatie Anno Nu 12 december 2015 Programma Waarom patiënttevredenheid meten? Veel gebruikt middel: de patiëntenenquête Meer

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

telefoon (070) overlijden bewoonster azc Leersum

telefoon (070) overlijden bewoonster azc Leersum postbus 3002, 2280 ME RIJSWIJK College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug t.a.v. de burgemeester, de heer F. Naafs Postbus 200 3940 AE DOORN Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Nadere informatie

Angstbegeleiding bij een tandheelkundige behandeling Centrum Bijzondere Tandheelkunde Friesland (CBT)

Angstbegeleiding bij een tandheelkundige behandeling Centrum Bijzondere Tandheelkunde Friesland (CBT) In deze brochure staat wat angstbegeleiding bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Friesland inhoudt, wat u ervan kunt verwachten en wat niet, wat we van u verwachten en wat het u kost. Lees deze

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Datum 31 augustus 2009 Onderwerp Ervaringen nieuw model medische zorg asielzoekers over de eerste 6 maanden 2009

Datum 31 augustus 2009 Onderwerp Ervaringen nieuw model medische zorg asielzoekers over de eerste 6 maanden 2009 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Advocatenkantoor Tak. t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan HV Rotterdam

Advocatenkantoor Tak. t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan HV Rotterdam Advocatenkantoor Tak t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan 300 3021 HV Rotterdam Wij doen ons best om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Daarom willen wij u vragen mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot 10-6-2017

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE

VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE VOORWAARDEN & HUISREGLEMENT TANDARTS EDE Welkom in onze praktijk Hierbij geven wij u informatie die van belang kan zijn als u zich wilt aanmelden of heeft aangemeld als nieuwe patiënt. Ook patiënten die

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Haalbaarheidsstudie naar het thuis meten van de bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT H15.013-00 Inleiding In overleg met uw behandelend (tand-)arts bent u, uw kind of een familielid, verwezen naar het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

Afhandeling paspoortaanvraag Stadsdeel Osdorp, afdeling Burgerzaken

Afhandeling paspoortaanvraag Stadsdeel Osdorp, afdeling Burgerzaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Afhandeling paspoortaanvraag Stadsdeel Osdorp, afdeling Burgerzaken 25 februari 2003 RA0307375 Samenvatting Tijdens een verblijf in Venezuela begin 2002 wordt verzoekers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Klanttevredenheidsonderzoek Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Vos Lammers & De Kock Advocaten doet haar ons best om u zoveel mogelijk van dienst

Nadere informatie

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Centrum Bijzondere Tandheelkunde Locatie Veldhoven Het centrum bijzondere tandheelkunde (CBT) is een onderdeel van het Máxima Medisch Centrum. In dit centrum vindt

Nadere informatie

Verslaafd = Onbetrouwbaar?? Drs. Margreet van der Meer

Verslaafd = Onbetrouwbaar?? Drs. Margreet van der Meer Verslaafd = Onbetrouwbaar?? Drs. Margreet van der Meer Verslaafden onbetrouwbaar? Wat is onbetrouwbaar? ongeloofwaardig, leugenachtig, loos, louche, sluw Zijn verslaafden onbetrouwbaar? Hebben ze allemaal

Nadere informatie

Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden. Eindverslag

Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden. Eindverslag Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden Eindverslag 1 ste Lijn Amsterdam Willemien Rietman Januari 2010 Inhoudsopgave Opzet onderzoek... 3 Doel... 3 Selectie praktijken... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Ambtsbericht op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar het overlijden van een asielzoeker op het azc Leersum op 27 juni 2010

Ambtsbericht op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar het overlijden van een asielzoeker op het azc Leersum op 27 juni 2010 Ambtsbericht op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar het overlijden van een asielzoeker op het azc Leersum op 27 juni 2010 datum: 18-01-2011 Inleiding In opdracht van de Minister voor

Nadere informatie

Utrecht, oktober 2014

Utrecht, oktober 2014 Inspectie positief over medische zorg in vier nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers, maar snelle uitbreiding van de opvang van asielzoekers leidt tot risico s in de medische zorg Utrecht, oktober 2014

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht als u een oudere

Nadere informatie

Patiëntenoordeel huisarts

Patiëntenoordeel huisarts Patiëntenoordeel huisarts Feedback van de patiëntenenquêtes 17-11-2014 Bakkum Patiëntenoordeel De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling Second Opinion Second opinion betekent tweede mening. Een andere deskundige geeft zijn mening over uw diagnose of behandeling. Dit is een stap die u wellicht niet zomaar neemt. Toch kan het veel mensen

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

CONTRACT AGNO AGNO. Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762. Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847

CONTRACT AGNO AGNO. Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762. Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847 AGNO Hassinkweg 11 7556 BV Hengelo Tel. 074-7620762 Sijzenbaanplein 4 7411 HL Deventer Tel. 0570-750847 CONTRACT AGNO Hengelo Hassinkweg 11 Deventer Sijzenbaanplein 4 E-mail info@agno.nl KvK 08159169 7556

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81)

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81) Vanaf juli 2015 biedt de GGD in West-Brabant sociaal-medische verpleegkundigenzorg aan dak- en thuislozen aan vanuit de twee centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom. In acht maanden tijd, van juli 2015

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag.

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag. Ruggespraak Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek Ruggespraak. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Logeerovereenkomst. Geeft hierbij aan dat hij/zij en bijbehorende gezinsleden:

Logeerovereenkomst. Geeft hierbij aan dat hij/zij en bijbehorende gezinsleden: Logeerovereenkomst Onderstaande bewoner: Voornaam : Achternaam : Geslacht (m/v) : Geboortedatum : V-nummer : Bereikbaar via tel.nr : e-mail : Opvanglocatie : Locatie Administratieve : plaatsing Geeft hierbij

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT)

Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT) Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT) Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk of u toestemming geeft voor de deelname van u aan

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Oost 27 Locatie Molengracht Inleiding In overleg met uw behandelend tandarts, kaakchirurg of eventueel huisarts heeft u zich aangemeld bij het Centrum voor Bijzondere

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Heerlen Atrium Orbis MC locatie Heerlen Verloskundige Praktijk Heuvelland (van Ginkel)

Heerlen Atrium Orbis MC locatie Heerlen Verloskundige Praktijk Heuvelland (van Ginkel) Zwangeren met asielzoekersstatus Samengesteld door K. Aarts, E. Lemmens, C. Mulkens, C. Peters, J. ten Thije, D. Wollaert, M. Wassen, R. Aardenburg d.d. 28 april 2015 Geldigheidsduur protocol: 4 jaar Inleiding

Nadere informatie

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie Kalkdijk fysio en manuele therapie algemene informatie Welkom bij Kalkdijk Fysio en Manuele Therapie U kunt bij ons terecht voor fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandelingen en andere gespecialiseerde

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Maasziekenhuis Pantein T.a.v., voorzitter raad van bestuur Postbus 55 5830 AB BOXMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Algemene informatie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Algemene informatie Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Algemene informatie Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) is gericht op de behandeling van patiënten bij wie de behandeling in de algemene praktijk

Nadere informatie

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis

Pijnvoorlichting. Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Pijnvoorlichting Anesthesiologie / Pijnbestrijding Revalidatiegeneeskunde Klinische Psychologie IJsselland Ziekenhuis Heeft u al lang pijnklachten? Heeft de behandeling bij u niet of niet voldoende geholpen?

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Datum aanmaak rapport:08-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 15-4-2017 tot 15-4-2017

Nadere informatie

Patiëntenenquête NMT. Geachte heer/mevrouw,

Patiëntenenquête NMT. Geachte heer/mevrouw, NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Patiëntenenquête Geachte heer/mevrouw, Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen.

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek Een specialistische afdeling van Arkin Heinzestraat 2 1071 SK Amsterdam Telefoon 020 5901666 Informatie voor verwijzers CENTRUM BIJZONDERE

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten www.move2quality.nl info@move2quality.nl De Molen Offices Papiermolen 30 kamer 1.15 3994 DK Houten 06 21 23 87 15 Inhoudsopgave 2 Huisreglement Move2Quality 3 Particuliere prijslijst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299

Rapport. Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 Rapport Datum: 24 juli 1998 Rapportnummer: 1998/299 2 Klacht Op 9 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van het Centraal

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Uw behandeling in stappen

Uw behandeling in stappen Voortraject bij verwijzer Fase 1 Voor een behandeling bij ons heeft u altijd een verwijzing nodig. Meestal regelt u deze via uw huisarts. De verwijzer is in deze fase de eerstverantwoordelijke voor uw

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre Samenvatting Inleiding In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit is het gevolg van verschillende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie