Payroll Professional 2 e editie sessie: Heet van de naald. Carla Timmermans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Payroll Professional 2 e editie sessie: Heet van de naald. Carla Timmermans"

Transcriptie

1 Payroll Professional 2 e editie sessie: Heet van de naald Carla Timmermans Oktober 2010

2 2 Bonus : resultaatgebonden voordeel

3 Resultaatsgebonden bonus Bonus afhankelijk van meetbare resultaten in het bedrijf Vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen Specifieke invoeringsprocedure (vakbondsafvaardiging : via CAO) Vrij van belastingen én WN-bijdrage SZ Bevrijdende heffing voor de WG van 33% en aftrekbaar in vennootschapsbelasting Ten belope van maximum 2200 EUR per jaar per WN voor 2011 :

4 Kostenvergoedingen

5 1. Wat? Kosten die de werknemer betaalt maar die eigenlijk kosten zijn die te maken hebben met de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de werkgever WG moet dus terugbetalen De terugbetaling is geen loon -Geen RSZ WN/WG -Geen VH werknemer -Fiscaal aftrekbaar voor WG 5

6 Loonbegrip RSZ-loonbegrip -Artikel 2 van de loonbeschermingswet Loon is elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar Dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie van arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst Waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever, hetzij rechtstreeks, onrechtstreeks Fiscale loonbegrip -Art. 31 WIB 92 Alle vergoedingen die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden verkregen uitgezonderd terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever 6

7 Wettelijke basis Principe: kostenvergoeding = loon -Fiscaal: wettelijke uitzondering voor KEWG = belastingvrij (art 31, 2 e lid 1 WIB) -RSZ: expliciete uitsluiting voor kosten ten laste van werkgever (art RSZ-uitvoeringsbesluit) 7

8 2. Voorwaarden - sociaal verplichte terugbetaling kosten door WG -inherent: vanzelfsprekend om AO te kunnen uitvoeren vb. Arbeidskledij, reiskosten -niet-inherent: expliciete verbintenis WG agv wet, CAO, AR, gebruik vb. Dagvergoeding reële uitgaven in het kader van AOK en mag geen verrijking van de WN inhouden beantwoorden aan reële parameters: -reële kosten -forfaitaire kosten geen dubbeltellingen 8

9 Voorwaarden - fiscaal Welke kosten vallen ten laste van de werkgever -Wordt niet gedefinieerd in de fiscale wetgeving -Rechtspraak, rechtsleer Een vergoeding, een som in geld aan de WN of bedrijfsleider betaald door de WG, als een terugbetaling van een uitgave of kost, die de WN voor rekening van zijn WG heeft moeten maken. De WN schiet voor 9

10 Kostenvergoeding RSZ 2 soorten 1. Kosten op basis van documenten 2. Forfaitaire vergoedingen Weigerachtig Forfaits vrijgegeven 10

11 Terugbetaling van kosten obv documenten -Werkelijk door de werknemer ondergane kosten -Vb. Bonnetjes, telefoonrekeningen, -Nagaan of er geen element van voordeel alle aard is 11

12 3. Mogelijke terugbetalingen 1. Baan-, dag-, maaltijdvergoeding, 2. Buitenlandse dienstreizen: korte en lange termijn 3. Gebruik eigen vervoer voor beroepsdoeleinden 4. Representatiekosten 5. Kledijkosten 6. Parkingtickets aan het werk 7. Bureaukosten 12

13 1. Eigen vervoer voor beroepsdoeleinden Fiscus Een forfaitaire vergoeding voor: -verplaatsing met eigen wagen in opdracht van werkgever -dekt de autokosten -forfait ambtenaar = 0,3178 per kilometer (aanpassing per 1/7) -Administratie: max km/jaar? RSZ-forfait vanaf oktober 2010 Tankkaart Fietsvergoeding aan 0,20 13

14 CO 2 -uitstoot en kilometervergoeding Effectieve kost of toepassing forfait 0, % vergoeding voor brandstofverbruik 75% aftrekbaar -70% vergoeding voor resterende kosten zoals verzekering, aankoop, tax, slijtage, aftrekbaar obv CO 2 -uitstoot CO 2 -uitstoot van de wagen van de WN privé is hier dus ook belangrijk + moet je ook kennen!!! Indien CO 2 -uitstoot van de wagen van de WN niet gekend is, neem je hiervoor het laagste tarief aanpassen kostennota is hier aangewezen 14

15 CO 2 -uitstoot Aftrek CO 2 -uitstoot Aftrek Vanaf 1/1/2010 Vanaf 1/1/2010 Diesel Benzine < 60 g 100 % < % % % % % % % % % % % > 195 of indien geen CO 2 uitstoot bekend 50% > % 15

16 2. Baan-, dag-, maaltijdvergoeding, RSZ: baan- en maaltijdvergoeding -Forfaitaire vergoeding voor uithuizige werknemers geen gemiddelde: per dag te bekijken! Overnachting 30 (avondmaal, logies en ontbijt) Zonder overnachting: 14 6 maaltijdvergoeding indien WN niet anders kan dan extern lunchen 8 overige kosten min. 4 uur/dag op de baan Langere opdracht bij zelfde opdrachtgever: forfait vervalt 16

17 2. Baan-, dag-, maaltijdvergoeding, Fiscus: binnenlandse dienstreizen -Forfaitaire vergoeding voor uithuizige werknemers per effectieve reis, geen gemiddelde enkel maaltijden en overnachting forfaits ambtenaren = 17

18 3. Bureaukosten Thuis werken geeft extra kosten die inherent zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze kosten zijn supplementair aan de hulpmiddelen die de werkgever ter beschikking moet stellen. Verschillende soorten -WN die een deel van hun werk thuis doen 110,50 per maand Opname in functieomschrijving en binnen grenzen arbeidsduur Structureel en op regelmatige basis -Huisarbeiders met specifieke AO 10% van het loon welke de thuisarbeid vertegenwoordigd - Telewerkers 10% van het loon welke de thuisarbeid vertegenwoordigd 18

19 4. Kledijvergoeding Werkkledij in natura = arbeidsgereedschap of werkkleding -Gebruiken voor beroepsdoeleinden (uniform) RSZ: geen bijdragen WG/WN Fiscaal WN: geen voorheffing Fiscaal WG: aftrekbaar -Indien gebruik voor privé-doeleinden (=VAA) RSZ- bijdrage voor WG/WN Fiscaal WN: voorheffing Fiscaal WG: aftrekbaar RSZ-forfait - 0,73 per dag voor kledij en onderkledij die veelvuldig moet gewassen worden wegens de vuile werkomstandigheden - 1,46 per dag voor aankoop werkkledij - 1,46 per dag voor onderhoud werkkledij Werkkedij = overalls, veiligheidsschoenen, uniform, - 1,25 per dag voor gebruik eigen arbeidsgereedschap 19

20 5. Kosten verbonden aan auto RSZ: -De kosten die WG betaalt voor verplaatsing woon-werkverkeer zijn geen loon indien de kostprijs niet wordt overschreden. De parkingkosten die hieraan verbonden zijn, vallen hier ook onder. Fiscus: -De kosten voor woon-werkverkeer zijn soms belastingvrij. De parkingkosten mogen terugbetaald worden zolang er bewijzen kunnen geleverd worden. RSZ-forfait - 15 per maand voor kleine parkeerbedragen - 15 per maand voor car-wash indien de functie een voertuig van onberispelijke staat vereist - 50 per maand voor parking de veiligheid die vereist is voor het voertuig of de inhoud ervan Enkel indien het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt 20

21 6. Buitenlandse dienstreizen : Fiscus Korte dienstreis in het buitenland -Vertrek en terugkomst binnen 24 u met min 10 u afwezig zijn -1 dag tussen 2 overnachtingen -Max 30 kalenderdagen aaneensluitend Vergoeding voor kleine kosten (maaltijden, drank, bus, taxi, ) Niet: transport- en hotelkosten Obv bedragen toegekend aan de ambtenaren -2 mogelijkheden Landenlijst (zie Forfait 37,18 per dag, ongeacht het land het meest voordelige mag toegepast worden -RSZ? Volgt de fiscus 21

22 6. Representatiekosten - sociaal Representatieve, commerciële en hogere functies met klanten contacten, Kaderleden met representatieve functies -Netwerking met (potentiële) klanten, leveranciers, ambtenaren, politici, bankiers, vertegenwoordigers van patronale en syndicale organisaties, -Om de kosten op te vangen van netwerking Zeer diverse inhoud Forfaitaire raming gedetailleerde overeenkomst bedragen specifiëren per post 22

23 Representatiekosten - fiscaal Alles soorten kosten: bureau-, studie-, telefoon-, onthaalkosten, Forfaitaire raming (maandelijks forfait) door werkgever via een kostendossier -totaalbedragen van 125 tot 500 -steeds een feitenkwestie (bewijs)! 23

24 7. Volledig forfaitaire kosten -Kunnen toegestaan worden -Contract met aanvaardbare onderbouwde bedragen (policy) -Voorafgaandelijk akkoord van de fiscus kan voor vergoedingen > 125 -Bedragen vergoeding (praktijk) schommelen tussen 50 en

25 4. Mogelijke policies Policy ivm indienen kostennota Policy ivm kostenforfait Policy voor buitenlandse reizen 25

26 1. Policy ivm indienen kostennota Wat wordt er terugbetaald: -Traktatie, parkingtickets, maaltijdvergoeding, teamevents, vervoer, aankopen, Praktisch: -Na afloop van elke maand en LG ondertekent -Staving met originele bewijsstukken -Gedetailleerd en op geijkt document Tijdstip en manier van terugbetaling -Storting via boekhouding, loonlijn, cash Mogelijkheid tot voorschot? 26

27 2. Policy ivm kostenforfait Bescherming WG naar RSZ en fiscus Bescherming WG naar WN (ontslag) Voorafgaandelijk akkoord vragen Inhoud: -Onderscheid bedrag mbt functies, intern/extern, sector -Alles in detail oplijsten -Afwezigheden en doorbetaling -Wat kan er nog ingediend worden op gewone kostennota bv. geen kleine parkingtickets 27

28 Kijk vooral naar wat er eigen is aan -Uw organisatie -Uw bedrijfsactiviteit -Uw verschillende werknemerscategorieën -Uw mogelijkheden om arbeidsgereedschap niet altijd vooraf te voorzien - Hierdoor kan je voor verschillende werknemerscategorieën een oplijsting maken zonder telkens per WN een forfait te moeten samenstellen 28

29 3. Travelpolicy Regels mbt tewerkstelling in het buitenland Occasionele trips buitenland -Vervoer wagen/vliegtuig/trein -Verblijfskosten buitenland -Welke kosten inbrengen -Dagvergoedingen (landenlijst) -Gebruik kredietkaart -Onvoorziene omstandigheden -Afgesloten verzekeringen -Gedrag -Facturen/tickets bijhouden 29

30 5. Bewijslast - sociaal De programmawet van 23 december 2009, die een aantal maatregelen omvat om sociale fraude te bestrijden, voorziet vanaf 1 januari 2010 een omkering van de bewijslast naar de werkgever. WG moet reële karakter van de kosten kunnen aantonen naar RSZ bij betwisting -dubbel bewijs: kost is GEEN loon én kost beantwoordt aan voorwaarden voor uitsluiting loonbegrip Hoe? -preventief dossier samenstellen -verwijzen naar akkoorden met fiscus? -verwijzen naar overheid? 30

31 Bewijslast - fiscaal Rechtspraak: -Wettelijk vermoeden van niet-belastbaarheid in hoofde van de werknemer -Administratie moet positief bewijs leveren dat de vergoedingen loon zijn Administratie: Werkgever moet dubbel bewijs leveren: 1. vergoeding dekt kosten eigen aan werkgever en 2. vergoeding is er werkelijk aan besteed Werkgever moet actief meewerken 31

32 6. Kostenakkoorden - fiscaal Informeel akkoord -met plaatselijke ambtenaar, vooraf of n.a.v. controle Formeel akkoord (= ruling) -met DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen) van FOD Financiën -voorafgaand -schriftelijk, nav concrete situatie, met kostendossier -derden, hoven en rechtbanken niet gebonden 32

33 Kostenakkoorden - sociaal Geen voorafgaandelijke akkoorden mogelijk Formeel akkoord,voor enige betwisting Geen wettelijke basis Bij betwisting Opstellen van dading, compromis Wederzijdse uitwisseling van informatie met de fiscale instellingen? 33

34 7. Fiscale aandachtspunten Werkgever ficheverplichting: op fiscale fiches en kosten eigen aan werkgever JA bewijzen JA ernstige normen Effectief bedrag Geen dubbelboekingen Geen aangifte werkelijke beroepskosten in PB door WN voor dezelfde kosten 34

35 Sociale aandachtspunten Sinds 2002 moet het bedrag van de kostenvergoedingen op de op de maandelijkse loonbrief of op de individuele rekening vermeld worden (KB van art.16, par.1, punt 8) Tip: 1x per jaar de bedragen opvragen bij de de boekhouding en 1 totaalbedrag boeken op december (! Niet giraal) 35

36 8. Controletermijnen Fiscus: -3 jaar tenzij fraude wordt bewezen + 2 jaar RSZ: -3 jaar sinds 1/1/2009 Bij eerdere controle voor deze topic wordt er niet teruggegaan naar vorige inkomstenjaren (vertrouwensbeginsel) Indien geen eerdere controle termijnen 3 ( 5 jaar) 36

37 Sanctionering bij herkwalificatie - fiskaal Niet of niet-correct opgestelde fiches: werkgever geen aftrekbare beroepskost of aanslag geheime commissielonen (309%) Herkwalificatie tot loon: -WG Geen aftrekbare beroepskost Aanpassing belastbaar resultaat van de onderneming Te weinig bedrijfsvoorheffing doorgestort Verrekend in de personenbelasting van de WN -WN Herziening personenbelasting van de werknemer 37

38 Sanctionering bij herkwalificatie - sociaal Herkwalificatie tot loon -RSZ WG en WN op bedrag dat reële kosten overschrijdt enkel te betalen door WG -Bijdrageopslag 10% -Verwijlintrest 7% op jaarbasis Sanctie omwille van onvolledige of onjuiste aangifte 50,00 + 4,00 per tewerkstellingslijn 38

39 9. Te onthouden!! Forfaitaire kostenvergoedingen zijn geen loon en dus vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen -in verband met ondernemingsactiviteit -redelijk bedrag -werkelijk bestaand Vrijstelling blijft steeds feitenkwestie! Belang preventief kostendossier! 39

40 40 Opzegtermijn hogere bediende

41 Opzegtermijnen bij loon > Art. 82 WAO ten vroegste op ogenblik van opzegging bij gebreke aan akkoord, beslist de rechter wettelijke min. en max. termijnen moeten gerespecteerd worden Bedoeling Overeenkomst sluiten op ogenblik dat bediende in minder ondergeschikte positie zit. 41

42 Opzegtermijn Eerst ontslag, daarna akkoord over de termijn Verbreking : vanaf dag van de verbreking Opzegging : vanaf dag van de aangetekende verzending Opzegging met deurwaardersexploot : vanaf dag van betekening van het exploot 42

43 Opzegtermijn Welke termijn in opzeggingsbrief? 1. Afgesproken termijn? 2. Termijn volgens Claeys? 3. Wettelijke minimum? 43

44 Opzegtermijnen bij loon > Arrest Arbeidshof Antwerpen Ontslag van verpleegster (=knelpuntberoep) Formule Claeys : 7 maanden Rechter : 3 maanden Arrest Arbeidshof Brussel Ontslag van slager (= knelpuntberoep) Formule Claeys : 27 maanden Rechter : 20 maanden 44

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km.

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km. Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 0,3468 EUR/km het voertuig mag geen eigendom

Nadere informatie

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen Voorwoord Squared is een uitgave van de BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden van het ABVV) die specifiek bestemd is voor de kaderleden.

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer, Newsletter mei 2014 Geachte lezer, In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de recentste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving. We behandelen de nieuwe BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen,

Nadere informatie

,,,,, Omzendbrief ~ ~0/~~/~&0/2007/6. Aan de personeelsleden van de diensten van de Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01 Vlaamse overheid

,,,,, Omzendbrief ~ ~0/~~/~&0/2007/6. Aan de personeelsleden van de diensten van de Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01 Vlaamse overheid Omzendbrief ~ ~0/~~/~&0/2007/6 Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,,,,,, Emile Jacqmainlaan 20, 1000' Brussel Aan de personeelsleden van de diensten van de Tel. 02 552

Nadere informatie

DE MAALTIJDCHEQUE. De maaltijdcheque

DE MAALTIJDCHEQUE. De maaltijdcheque DE MAALTIJDCHEQUE De maaltijdcheque v04/2011 voorwoord Deze white paper heeft tot doel de basisprincipes van de maaltijdcheque samen te vatten, zodat de wetgeving in deze materie op een optimale manier

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken

NOVEMBER 2012. Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken NOVEMBER 2012 INHOUDSOPGAVE I. Loon en voordelen a. Maaltijdcheques b. Bedrijfswagen c. GSM II. Terbeschikkingstelling van werkmiddelen a. Werkmiddelen b. Pc-privéplan III. Terugbetaling van kosten inherent

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie