Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AÏerinzagelegging @ 8202901"

Transcriptie

1 Octrooiraad Centrifuges, centrifuge-installaties en inrichtingen voor het regelen van de stroom daarvoor. ( j) Int.CI 3.: B01D 59/20, Aanvrager: British Nuclear Fuels Limited te Risley, Groot-Brittannië. Gem.: Ir. G.F. v$n der Beek c.s. NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU Joh. de Wittlaan JR Aanvrage Nr < ) Ingediend 19 juli Voorrang vanaf 21 juli Land van voorrang: Groot-Brittannië Nummer van de voorrangsaanvrage: Ter inzage gelegd 16 februari De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

2 N.O Centrifuges, centrifuge-installaties en inrichtingen voor het regelen van de stroom daarvoor. De uitvinding heeft betrekking op gascentrifuges, centrifuge-installaties en inrichtingen voor het regelen van de stroom daarvoor. In een installatie waarin gasvormige mengsels worden 5 gescheiden, bijvoorbeeld waar uraniumisotopen in de gasvormige hexafluoridevorm worden afgescheiden, is het belangrijk dat de invloed van gasverontreinigingen binnen de installatie wordt beperkt. Ben bijzonder probleem dat kan optreden in een gas- 10 centrifuge-installatie voor de scheiding van uraniumisotopen* is, dat plotseling licht gas kan worden voortgebracht, indien een centrifugemachine tijdens bedrijf een storing zou ondergaan; het lichte gas kan zich naar aangrenzende centrifugemachines verspreiden, wat de verbreiding van de 15 bedrijfsstoringen veroorzaakt. Het Is een doel van de onderhavige uitvinding om een centrifuge, een verrijkingsinstallatie met centrifuges en inrichtingen voor het regelen van de stroom daarvoor te verschaffen, waardoor het bovengenoemde probleem gelenigd 20 wordt. Volgens een eerste kenmerk van de onderhavige uitvinding, omvat een gascentrifuge een rotor die draaibaar is aangebracht in een huis, een toevoerleiding voor het toevoeren van gas in de centrifuge, een leiding voor het ge- 25 scheiden produkt uit de centrifuge en een afvoerleiding voor het verarmde gas dat in de centrifuge gescheiden is, een inrichting voor het regelen van de stroom die in één of meer van deze leidingen is aan te brengen, waardoor de gasstroom wordt afgesloten of beperkt gedurende ongewone 30 omstandigheden. Begrepen moet worden dat de hierboven gebruikte uitdrukking "toevoer" betrekking heeft op een binnenkomend gasmengsel dat moet worden gescheiden; "produkt" en "afvoer" betrekking hebben op de uitgaande gasstromen, waarbij de 35 eerste verrijkt en de laatste verarmd is met een gewenst gas. Daarom is, in het geval van de scheiding van uraniumisotopen zoals hierboven vermeld, het produkt vergeleken

3 - 2 - met de toevoer verrijkt met uranium 235 en is hst afgevoerde verarmd. In een ongewone omstandigheid, zoals indien een centrifugemachine een storing ondergaat tijdens bedrijf, zodat 5 een plotselinge grote hoeveelheid licht gas wordt voortgebracht, sluit de inrichting voor het regelen van de stroom de gasstroom af en belet verspreiding van het lichte gas, welk lichte gas verdere "bedrijfsstoringen in aangrenzende centrifugemachines zou kunnen veroorzaken. De middelen voor 10 het regelen van de stroom kunnen bij voorkeur in de toevoerleiding worden geplaatst, aangezien dit een leiding is waarin de stromingsrichting verandert onder ongewone omstandigheden, zoals indien licht gas vervaardigd wordt door een machinestoring. Alternatief kunnen de middelen voor het 15 regelen van de stroom in de produkt- of afvoerleidingen worden aangebracht, waarin een plotselinge toename van de stroomsnelheid optreedt in een toestand van bedrijfsstoring. Volgens een tweede kenmerk van de onderhavige uitvinding omvat een centrifuge-installatie voor de scheiding van 20 gasvormige isotopen een aantal scheidingseenheden die in trappen met verschillende mate van verrijking van het produkt zijn aangebracht, waarbij elke scheidingseeriheid is voorzien van een inrichting voor het regelen van de stroom, die in één of meer gasleidingen die met scheidingseenheden 25 zijn verbonden, zijn aan te brengen. Elke afzonderlijke eenheid kan een centrifugemachine omvatten of kan een aantal centrifugemachines omvatten die zo zijn aangebracht, dat deze gemeenschappelijke toevoer-, produkt- en afvoerleidingen hebben. 30 Volgens een derde kenmerk van de onderhavige uitvinding omvat een inrichting voor het regelen van de stroom voor een gascentrifuge een fluldumdiode. Alternatief omvat een inrichting voor het regelen van de stroom voor een gascentrifuge een kogelklep, welke reageert op gas dat in een 35 buis stroomt, waarbij de kogelklep versperrend werkt voor de stroom in één richting in de buis, indien daarin een ongewone gasstroming plaats vindt. Bij voorkeur omvat de kogelklep een maaswerk voor het dragen van een kogel, welk maaswerk gasdoorlatend is. Bij voorkeur omvat de kogelklep 40 een steun voor de kogel, welke steun de kogel op zodanige

4 - 3 - wijze draagt, dat de gasstroom wordt geblokkeerd. Tijdens bedrijf kan de kogel op het gaas rusten indien de afsluiter open is en kan op de steun rusten indien de afsluiter gesloten is. 5 Volgens een vierde kenmerk van de onderhavige uitvinding wordt voorzien in uranium of verbindingen daarvan, welke zijn verrijkt in een gascentrifuge van een voorgenoemde gascentrifuge-installatie. Voorkeursuitvoeringen van de onderhavige uitvinding 10 zullen nu slechts als voorbeeld worden beschreven met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: fig. 1 een schematisch aanzicht van een gascentrifuge is, fig. 2 een schematisch aanzicht van een centrifuge- 15 installatie is, fig. 3 een schematische verticale doorsnede van een eerste inrichting voor het regelen van de stroom is, fig. 4 een doorsnede III-III volgens fig. 3 is, fig. 5 een aanzicht overeenkomstig fig. 3 is, maar 20 waarin een schematische vorm van een tweede uitvoering van een inrichting voor het regelen van de stroom is getoond, fig, 6 een bovenaanzicht van een detail van fig. 5 is, en fig. 7 een schematisch aanzicht van een derde uitvoe- 25 ring van de inrichting voor het regelen van de stroom is. In fig. 1 is een huis voor een centrifuge in zijn geheel aangegeven met 1. Het huis kan een afzonderlijk huis zijn of het kan deel uitmaken van een blok, ïiat- een aantal andere centrifuges omvat. Een centrifugerotor is in zijn 30 geheel aangegeven met 2. De rotor omvat een pijp 3 en een bij het bodemeinde aangebracht deksel 4 en een bij het boveneinde aangebracht deksel 5. Een toevoerleiding voor de centrifuge is met 6 aangegeven, een produktleiding met 7 en een afvoerleiding met 8. Tijdens bedrijf van de centrifuge 35 wordt uraniumhexafluoride door de leiding 6 naar de centrifuge toegevoerd en gaat naar beneden door de ringvormige ruimte 9 in de ro.tor 2. De ringvormige ruimte 9 omvat ongeveer halverwege de langsas daarvan toevoeropeningen 10, waardoor uraniumhexafluoride naar de rotor kan worden toe- 40 gevoerd. De draaiing van de rotor wordt teweeggebracht door

5 - 4 - een motor 11. De rotor wordt gedragen door een onderste lager 12 en een bovenste lager 13. Een tegenstromende gasstroom binnen de rotor wordt veroorzaakt door het temperatuurverschil tussen de boven- en onderkant van de rotor. 5 Produktgas, dat wil zeggen gas dat met uranium 235 isotoop is verrijkt, wordt vanaf de bodem van de rotor door de schoep 14 weggeschept. De schoep 14 is verbonden aan de produktleiding 7. Afvoergas, dat wil zeggen gas dat is verarmd aan de uranium 235 isotoop, wordt uit de rotor ge-' 10 schept door een schoep 15. De schoep 15 staat in verbinding met de afvoerleiding 8. Het produktgas is de lichte fractie van het centrifugemengsel en het afvoergas is de zware fractie daarvan. Eén of meer van de toevoer-, produkt- en afvoerleidingen kunnen een inrichting voor het regelen van 15 de stroom 16 buiten de centrifuge en/of een inrichting voor het regelen van een stroom 17 binnen de centrifuge omvatten. Begrepen moet worden, dat elk van de stroombeperkende inrichtingen die hieronder worden beschreven, uitwisselbaar op de door 16 en 17 aangegeven plaatsen kunnen worden aan- 20 gebracht. In fig. 2 is een scheidingseenheid aangegeven met 20. De scheidingseenheid is een blok centrifugemachines (niet afgebeeld) zoals de machine die hierboven in samenhang met fig. 1 is beschreven. De scheidingseenheid heeft een toe- 25 voerleiding die is aangegeven met 21, een produktleiding aangegeven met 22 en een afvoerleiding aangegeven met 23. Een inrichting voor het regelen van een stroom 26 is in de toevoerleiding aangebracht, een inrichting voor het regelen van de stroom 24 in de produktleiding en een inrichting 30 voor het regelen van de stroom 25 in de afvoerleiding. In een centrifuge-installatie kan een aantal scheidingseenheden in trappen zijn aangebracht, en in fig. 2 zijn trappen aan de afvoerzijde van de scheidingseenheid 20 aangegeven met 28 en scheidingseenheden aan de produktzijde van de 35 scheidingseenheid 20 zijn aangegeven met 29. Andere typen centrifuge-installaties kunnen een veelheid van afzonderlijke centrifugemachines omvatten, die in trappen zijn aangebracht. In fig. 3 en 4 is een eerste uitvoering van een in- 40 richting voor het regelen van de stroom meer gedetailleerd

6 _ 5 - afgebeeld. De inrichting voor het regelen van de stroom volgens fig. 3 en 4 kan in elk van de toevoer-, produkt- en afvoerleidingen zoals hierboven is vermeld, worden aangebracht. Voor het uitleggen van de werking wordt aangenomen 5 dat de inrichting van fig. 3 en 4 in de toevoerleiding 6 van de hierboven in samenhang met fig. 1 beschreven centrifuge is aangebracht. De inrichting voor het regelen van de stroom omvat een afsluiterinrichting die een eerste buis heeft die is aangegeven met 30 en een tweede buis die is 10 aangegeven met 32. Een gasdichte baan wordt in de buizen 30 en 32 gevormd. Vier ophangpennen 33 dragen een ring 34 onder de buis 30. De ring 34 ondersteunt een schijf 35. De schijf 35 beeft een middellijn welke voldoende groot is om deze de buis 30 te doen blokkeren. Tijdens normaal bedrijf van de 15 afsluiterinrichting wordt gas van de buis 30 naar de buis 32 langs een baan die in hoofdzaak wordt aangegeven door de volle pijlen aangegeven met X, toegevoerd. Indien een ongewone toestand met een defect zou ontstaan om redenen die hieronder zullen worden verduidelijkt, zal de neiging tot 20 een omgekeerd gerichte gasstroom ontstaan, zoals door de onderbroken pijl Y is aangegeven. De massa per eenheid van oppervlak van de schijf 35 wordt zo gekozen, dat deze stroom in omgekeerde richting in staat is om de schijf 35 naar boven op te heffen, totdat deze een stand aanneemt die 25 is aangegeven met de onderbroken lijnen en verwijzingscijfer 36. Indien de schijf zich in deze stand bevindt, is de buis 30 afgesloten voor gas dat uit de buis 32 hierin tracht te stromen. Indien de normale omstandigheden van de gasstroom terugkeren, valt de schijf 35 door de werking van 30 de zwaartekracht in de met volle lijnen getoonde stand. De afsluiterinrichting volgens fig. 3 en 4 kan, zoals hierboven vermeld, ook gebruikt worden in de afvoerleiding. In deze toestand vindt de normale gasstroom in een richting die door de onderbroken pijlen Y wordt aangegeven, plaats. 35 In feite stroomt het gas langs een baan die is aangegeven door de streep-stippel-pijlen Z. In de afvoerleiding wordt de massa per oppervlakte-eenheid van de schijf 35 zo gekozen, dat de normale stromingsdruk in de leiding Z onvoldoende is om de schijf 35 in de stand die met 36 is aangegeven, 40 op te heffen. In een ongewone omstandigheid, zoals hieronder

7 - 6 - zal worden "beschreven, is er echter een plotselinge neiging tot uitstroming van gas door de afvoerleiding, zodat er een plotselinge toename van de gasstroom en dientengevolge van de druk plaatsvindt. Deze toename van de druk is voldoende 5 om de schijf 35 naar boven te heffen, totdat deze de stand die met 36 is aangegeven, aanneemt. Bijgevolg wordt de afvoerleiding in omstandigheden met een defect, afgesloten. In fig. 5 en 6 is een tweede uitvoering van een afsluiterinrichting getoond. In deze uitvoering bevindt zich 10 een gasdichte baan tussen een buis 40 en een buis 42, via een deel 41 met vergrote middellijn, welk deel schouders 43 verschaft. De schouders 43 verschaffen een steun voor een op te heffen schijf 44. De op te heffen schijf 44 heeft punten 45 welke op schouders rusten. Verder heeft de schijf 15 een straal die kleiner is dan die van de buis 42. Daarom is, indien de schijf 44 op de schouders 43 rust, een baan aanwezig voor het gas om van de buis 40 naar de buis 42 te stromen. Een dergelijke stroom zal in een richting die door de volle pijlen X is aangegeven, plaatsvinden. Een derge- 20 lijke stroom is de normale stroom. Echter t J in een ongewone toestand in de toevoerleiding, zal een omgekeerde stroom de neiging hebben plaats te vinden volgens een lijn die is aangegeven met de onderbroken lijnen Y, vanwege redenen die hieronder zullen worden verklaard en die hierboven zijn ge- 25 noemd, samenhangende met fig. 3 en 4. In deze ongewone toestand zal de schijf 44 naar een stand die gestippeld is weergegeven en is aangegeven met 46 naar boven worden gebracht. In deze stand wordt een buis 40 geblokkeerd, omdat de straal van de schijf 44 groter is dan de straal van de 30 buis 30. Daarom wordt de stroom in een richting aangegeven door Y belet. De massa per eenheid van oppervlak van de schijf 44 is zo gekozen, dat deze onder ongewone omstandigheden naar boven gebracht zal worden. Indien de afsluiterinrichting in de afvoerleiding is aangebracht, is de rich- 35 ting van een normale stroom zoals wordt aangegeven door Y, welke stroom in feite tegenovergesteld is aan die aangegeven door X. In een ongewone toestand neemt de gasstroom plotseling in aanzienlijke mate toe, zodat voldoende kracht wordt verschaft om de schijf 44 naar de stand die gestippeld 40 bij 46 is aangegeven, naar boven te brengen. Bijgevolg wordt

8 - 7 - de stroom in de richting Y "beperkt. In fig. 7 is een derde uitvoering van de afsluiterinrichting afgebeeld. De inrichting omvat een in hoofdzaak»n"-vormige pijp 70. De toevoer in de pijp 70 is aangegeven 5 met X. Bij het afvoereinde van de pijp 70 is een "bolvormig deel 71 verschaft. Het bolvormige deel 71 draagt een steun 72 voor een kogel 73. De steun 72 is gasdoorlatend, en omvat typisch een maaswerk. In het middelste deel van de buis 70 is een steun 74 voor de kogel 73 aangebracht, welke in 10 de werkzame stand gestippeld is afgebeeld, zoals hieronder zal worden uitgelegd. Tijdens bedrijf van de afsluiterinrichting stroomt het gas gewoonlijk door de pijp 70 zoals door de volle pijl is aangegeven. Br bevindt zich een ruimte om de kogel 73 en het afvoeruiteinde van de pijp waar het gas doorheen kan stromen en het gas kan dan door de steun 72 en van daar in de rotor stromen, indien de afsluiterinrichting in de toevoerleiding is aangebracht. Als echter het gas de neiging zou hebben in de omgekeerde richting te stromen, zoals met de onderbroken lijnen in de fig. 20 is aangegeven, dan wordt de kogel 73 in dè pijp 70 naar boven gebracht. Indien de kogel zich binnen de pijp 70 bevindt, wordt stroming in omgekeerde richting door de pijp belet. Indien de druk van de omgekeerde stroming zou blijven 25 voortbestaan, dan zal de kogel naar boven gaan door de pijp 70 en om een bocht, totdat deze een steun 74 bereikt. Op dit punt kan de kogel niet verder voortgaan en wordt de stroming geblokkeerd. Indien de kogel deze stand op de steun eenmaal heeft bereikt, wordt de machine van de gas- 30 toevoer afgesloten. Indien de kogel onbedoeld op de zitting zou komen, kan deze eenvoudig naar de normale stand worden teruggebracht door middel van, bijvoorbeeld, een magneet welke in de nabijheid van de pijp 70 zou kunnen worden bewogen om de kogel naar de normale stand terug te brengen. 35 Bij een juiste aanpassing van de afmetingen van de pijp 70 en het gewicht van de kogel 73 zou het terugbrengen naar de normale stand kunnen worden teweeggebracht door de normale druk van toegevoerd uraniumhexafluoride onder normale bedrijfsomstandigheden, indien en wanneer deze zouden moeten 40 worden hersteld. Dit komt omdat bij een werkende centrifuge

9 - 8 - een drukverschil aanwezig zal zijn om de kogel terug te bewegen, maar dit drukverschil niet aanwezig zal zijn "bij een centrifuge met een storing. De afsluiterinrichting van fig. 7 kan ook worden ge- 5 bruikt in de afvoerleiding, in welk geval de stroomrichting onder normale omstandigheden in een richting tegenovergesteld aan de richting die door de volle pijlen X wordt aangegeven, zal plaatsvinden. Normale stromingen en drukken zullen onvoldoende zijn om de kogel 73 in de pijp 70 naar 10 boven te brengen, omdat het gewicht en de afmetingen van een kogel en een pijp zodanig worden gekozen, dat deze toestand bestaat. Onder storingsomstandigheden, die hieronder zullen worden beschreven, zal echter een plotselinge toename van de gasstroom plaatsvinden en deze plotselinge toe- 15 name zal voldoende druk verschaffen om de kogel in de pijp en op zijn zitting naar boven te brengen. Bij gebruik van de afsluiterinrichting in de afvoerpijp, moet het terugbrengen naar de normale stand met gebruik van uitwendige middelen geschieden, zoals hierboven is uitgelegd, aange- 20 zien, zelfs onder normale omstandigheden, er geen stroming in een richting die door X is aangegeven, zal plaatsvinden. Tijdens normaal bedrijf van een centrifuge-installatie voor de verrijking van uraniumhexafluoride met de uranium 235 isotoop, zijn de gasstromen zoals hierboven beschreven 25 in samenhang met fig. 1. In een defecte toestand kan echter ook licht gas aanwezig zijn. Dit lichte gas kan onder bepaalde omstandigheden het atmosferische gas zijn dat in de centrifuge-installatie gelekt is, maar onder de meeste omstandigheden zal het als gevolg van een defect van een 30 centrifuge worden opgewekt. Het opwekken is een gevolg van een zodanige mechanische wisselwerking van snel bewegende delen van een beschadigde rotor met andere onderdelen van een centrifugesamenstel, dat wrijvingskrachten en warmte de neiging hebben het voortbrengen van lichte gassen te ver- 35 oorzaken. Indien lichte gassen zich zo ontwikkelen uit een defecte machine, ontstaat een plotselinge snelle uitstroming van een licht gas uit de machine. Het is vanwege de werkzaamheid van de installatie en het beletten van schade aan andere centrifugemachines belangrijk, dat enig licht 40 gas dat ontstaat door het defect van een centrifuge niet in

10 staat is om op ongeregelde wijze door de hele installatie heen te dringen, dat wil zeggen voldoende snel om in bedrijf zijnde machines op enige wijze, zoals door oververhitting, onstabiel te maken of te beschadigen, 5 Daarom kan het gebruik van stroom beperkende middelen zoals hierboven beschreven in één of meer van de toevoer-, produkt- en afvoerleidingen een belangrijke besparing voor de installatie betekenen, omdat snelle uitstroom van het gas, welke zou kunnen optreden uit een defecte centrifuge, 10 belet of beperkt wordt. Het defect van één centrifugemachine wordt dus niet naar andere aangrenzende machines, in bijvoorbeeld hetzelfde centrifugeblok, overgebracht. De inrichting volgens fig. 7, welke in de gesloten stand blijft, heeft ook in zoverre een voordeel, dat deze 15 het verlies aan druk in het systeem voor een defecte centrifuge zal beperken, wat een kleiner tussentraps buizenstelsel en een hogere verrijkingsgraad mogelijk zal maken. In het geval van de eerste twee uitvoeringen van de inrichtingen voor het regelen van de stroom zoals deze 20 hierboven zijn beschreven, zijn de bewegende delen zo ontworpen, dat de schijf niet kan omkantelen en vast kan slaan, noch kan weigeren het eind van de pijp te bedekken indien deze naar boven wordt gebracht. In sommige inrichtingen kunnen als diode werkende 25 organen voor vloeistof worden gebruikt als inrichtingen voor het regelen van de stroom. Uit de bovenstaande beschrijving blijkt dat de onderhavige uitvinding een verbeterde centrifuge, centrifugeinstallatie en middelen voor het regelen van de stroom 30 daarvoor verschaft

11 C O N C L U S I E S 1. Gascentrifuge omvattende een rotor die draaibaar is aangebracht in een huis, een toevoerleiding voor het toevoeren van gas aan de centrifuge, een leiding voor het gescheiden produkt uit de centrifuge en een afvoerleiding 5 voor het verarmde gas dat in de centrifuge afgescheiden is, met het kenmerk,, dat een inrichting voer het regelen van de stroom (16, 17) in één of meer van deze leidingen (6, 7, 8) is aan te brengen, waardoor de gasstroom wordt afgesloten of beperkt onder ongewone omstandigheden Gascentrifuge volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het middel voor het regelen van de stroom in de toevoerleiding (6) is aangebracht. Gascentrifuge volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het middel voor het regelen van de 15 stroom in de produktleiding is aangebracht. 4. Gascentrifuge volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het middel voor het regelen van de stroom in de afvoerleiding is aangebracht. 5. Centrifuge-installatie voor de scheiding van gas- 20 vormige isotopen, omvattende een aantal scheidingseenheden, welke in trappen met verschillende mate van verrijking van het produkt zijn aangebracht, met het kenmerk, dat elke scheidingseenheid (20) is voorzien van een inrichting voor het regelen van de stroom (24, 25, 26) die in één 25 of meer leningen voor de gasstroom (21, 22, 23) die met de scheidingseenheden zijn verbonden, is aan te brengen. 6. Inrichting voor het regelen van de stroom voor een gascentrifuge, met het kenmerk, dat deze een kogelafsluiter (73) omvat, welke reageert op gas dat in 30 een buis (70, 71) stroomt, waarbij de kogelafsluiter voor een stroming in de buis in een richting versperrend werkt indien een ongewone gasstroom daarin plaatsvindt. 7. Inrichting voor het regelen van de stroom volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de kogel- 35 afsluiter een maaswerk (72) voor het dragen van een kogel (73) omvat, welk maaswerk gasdoorlatend is. 8. Inrichting voor het regelen van de stroom volgens conclusie 6 of 7, met het kenmerk, dat de

12 kogelafsluiter een steun (74) voor de kogel omvat, welke steun de kogel op zodanige wijze draagt, dat de gasstroom wordt geblokkeerd. 9. Inrichting voor het regelen van de stroom voor een 5 gascentrifuge, met het kenmerk, dat deze een buis (30, 40) omvat, welke door een klep (35, 45) is af te sluiten, welke de leiding kan blokkeren indien een ongewone gasstroom plaatsvindt. 10. Uranium of verbindingen daarvan, met het 10 kenmerk, dat deze zijn verrijkt in een centrifuge volgens één van de conclusies 1 t/m 4 of in een centrifugeinstallatie volgens conclusie

13 ^ y

14 29 Fig

15 X Fig. 3. Fig A 36 M.1. w * y I -30 P? 33 \\ M ' z y z Fig. 5. X Fig

16 Fig. 7. I

ATerinzagelegging 7815069

ATerinzagelegging 7815069 Octrooiraad ATerinzagelegging 7815069 Nederland @ NL 0 Inrichting voor het scheiden, respectievelijk verreken van. gasvormige mengsels» @ Int.CI 3.: B01D59/20, B01D53/24, B04B5/08. Aanvrager: Haga Zentrifugen

Nadere informatie

io ATerinzagelegging 7906913

io ATerinzagelegging 7906913 Octrooiraad io ATerinzagelegging 7906913 Nederland @ NL @ fj) @ @ Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom. Int.CI 3.: H01J37/30, H01L21/425. Aanvrager: Nederlandse Centrale

Nadere informatie

qo ATerinzagelegging 8302853

qo ATerinzagelegging 8302853 Octrooiraad qo ATerinzagelegging 8302853 Nederland @ NL l ) fj) @ @ Kernreactor. Int.Cl 3.: F28D7/00, F28F9/00, G21C15/02. Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company te New Vork. Gem.: Ir. F.X. Noz c.s. Algemeen

Nadere informatie

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6.

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. OCTROOIKAAD Prijs ƒ 3, Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7 NEDERLAND Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. Indieningsdatum: 9 juni 1972,. 15 uur 16 min. Datum van terinzagelegging: 11 december

Nadere informatie

o ATerinzagelegging @ 7906572

o ATerinzagelegging @ 7906572 Octrooiraad o ATerinzagelegging @ 7906572 Nederland @ NL

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7611724

noiaterinzagelegging nu 7611724 Qctrooiraad noiaterinzagelegging nu 7611724 Nederland [191 NL [54] Multipactorontladingsinrichting, [Ui Irrt.CI*.: H01J23/813, [71] Aanvrager: English Electric Valve Company Limited te Chelmsford, Groot-

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7606676

noiaterinzagelegging nu 7606676 Octrooiraad noiaterinzagelegging nu 7606676 Nederland [19] NL [54] Inrichting voor inwendige bestraling. [51] Int.CI 2.: A61N5/10, G21K5/02. [71] Aanvrager: Eric van 't Hooft te Leersum. [74] Gem Ir N.A

Nadere informatie

oaterinzagelegging 7902620

oaterinzagelegging 7902620 Octrooiraad oaterinzagelegging 7902620 Nederland (jj) NL lonenbron. l) @ @ Int.CI 2.: H01J3/04. Aanvrager: United Kingdom Atomic Energy Authority te Londen. Gem.: Ir. G.F. van der Beek c.s. NEDERLANDSCH

Nadere informatie

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Octrooiraad [i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het vacuümdlcht afsfüitem vsn elk der eerste uiteinden van een aantal holle transportorganen dia uit'tftonden in een

Nadere informatie

ATerinzagelegging @ 8003858

ATerinzagelegging @ 8003858 Octrooiraad ATerinzagelegging @ Nederland ( 1 NL @ Straalpomp met labyrintdichting. Int.CI 3.: F04F5/44, G21C15/00. @ Aanvrager: General Electric Company te Schenectady, New York, Ver. St. v. Am. @ Gem.:

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging nu 7600394

noiaïerinzagelegging nu 7600394 Octrooiraad noiaïerinzagelegging nu 7600394 Nederland [19] NL [54] Werkwijze en inrichting voor het op lek controleren van een splijtstofelement. [51] int.ci 2.: G21C17/06, [71 ] Aanvrager: N.V. tot Keuring

Nadere informatie

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Octrooiraad [io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Nederland [19] NL [54! Rsdiografietoastel. [51] Ipt.CI 2.: A61B6/02. [71) Aanvrager: EMI Limited te Hayes, Groot-Brittannië. [74l Gem.:!r, G.H. Boelsma c.s.

Nadere informatie

AÏerinzagelegging 7906634

AÏerinzagelegging 7906634 Octrooiraad AÏerinzagelegging 7906634 Nederland @ NL ^ fj) @ @ Inrichting voor het bepalen van lokale absorptieverschillen in een objekt. Int.CI 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Nadere informatie

gaterinzageiegging 7904882

gaterinzageiegging 7904882 Octrooiraad gaterinzageiegging Nederland (19) NL 0 Inrichting voor het maken van een panoramische röntgenopname van de kaak en het gebit van een patiënt. lnt.ci 3.: A61B6/14, G03B41/16. @ @ Aanvrager:

Nadere informatie

nolaïerinzagelegging nu 7606892

nolaïerinzagelegging nu 7606892 Octrooiraad nolaïerinzagelegging nu 7606892 Nederland [19J NL 54j Manostaat [51] Int.CI 2.: G05D16/06// G01L7/08. [71] Aanvrager: Stichting Reactor Centrum Nederland te '$*Gravenhage. [74] Gem.: Ir. A.

Nadere informatie

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend. Prijs ƒ 3,- OCTROOIRAAD Jk&n Jfe'S&s NEDERLAND Ter inzage gelegde _ ^ Octrooiaanvrage Nr. 7 3 0 6 3 5 2 Int. Cl. E 04 c 1/40 // G 21 c 11/00, B 32 t 13/12, B 28 b 19/00. Indieningsdatum: 7 mei 1973, Datum

Nadere informatie

Aanvrager: Siemens Aktiengesellschaft Berlijn en München, Bondsrepubliek Duitsland»

Aanvrager: Siemens Aktiengesellschaft Berlijn en München, Bondsrepubliek Duitsland» OCTROQIRAAD Prijs ƒ3,- NEDERLAND Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr, 7 2 0 5 7 2 4 Int. Cl. c- 21 c 15/18, F 16 k I5/00. Indieningsdatum: -27 april 1972, Datum van terinzagelegging: 30 oktober 1973.

Nadere informatie

[54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor.

[54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor. Octrooiraad Nederland [19J NL [54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor. [51] Int.Cl 2. 1 G21B1/00. [71] Aanvrager: Europese Ge'meenschap voor Atoomenergie

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 7802858

@ATerinzagelegging 7802858 Octrooiraad @ATerinzagelegging 7802858 Nederland @ NL @ < j) @ @ Röntgenfluorescopie-inrichting. Int.CI 2.: A61 B6/00. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.: Ir. R.A. Bijl c.s.

Nadere informatie

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL Octrooiraad [10] A Terlnzageiegg ca S [11] Nederland [19] NL [541 Werkwijze voor de vervaardiging van betonnen vaten, in het bijzonder containers voor gevaarlijke stoffen, en met deze werkwijze vervaardigde

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging nu 7801832

noiaïerinzagelegging nu 7801832 Octrooiraad noiaïerinzagelegging nu 7801832 Nederland [19] NL [54] Werkwijze en inrichting voor het scheiden van stoffen. [51] Int.CI 2.: B01D59/48. [71] Aanvrager: Société Anonyme dite: Le Sentier te

Nadere informatie

OPGAVE A. Bijlagen. Bijlage B1: Brief van uw cliënt Bijlage B2: Octrooiaanvrage A

OPGAVE A. Bijlagen. Bijlage B1: Brief van uw cliënt Bijlage B2: Octrooiaanvrage A OPGAVE A 5 Uw cliënt ontwikkelt, fabriceert en verkoopt verplaatsbare mixers voor het mengen van onder meer zand en cement. Hij meent een verbeterde constructie gevonden te hebben en wenst daarvoor octrooibescherming

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8003353

@ATerinzagelegging 8003353 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8003353 Nederland @ NL > 0 Met de hartslag gestuurd stralingsonderzoekapparaat. @ @ @ lnt.ci 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.:

Nadere informatie

Het drie-reservoirs probleem

Het drie-reservoirs probleem Modelleren A WH01 Het drie-reservoirs probleem Michiel Schipperen (0751733) Stephan van den Berkmortel (077098) Begeleider: Arris Tijsseling juni 01 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding.1 De probleemstelling.................................

Nadere informatie

Tér inzage gelegde. Aanvraagster: Mobil Oil Corporation te Ne*/ York, New York, Verenigde. Staten van Amerika

Tér inzage gelegde. Aanvraagster: Mobil Oil Corporation te Ne*/ York, New York, Verenigde. Staten van Amerika OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3,- Tér inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7^ 1 6 8 6 7 NEDERLAND / ' ' " ^ B 01 d 59 / fb ' Indieningsdatum: 12 december 1972, Datum van terinzageleggmg: 16'juli 1973. 24 uur. De hierna

Nadere informatie

Stel conclusies en een bijpassende beschrijvingsinleiding op voor een Nederlandse octrooiaanvrage ter bescherming van de uitvinding.

Stel conclusies en een bijpassende beschrijvingsinleiding op voor een Nederlandse octrooiaanvrage ter bescherming van de uitvinding. OPGAVE A Met betrekking tot een door uw cliënt Den Boer gedane uitvinding treft u bijgaand een bijlage B1 aan, waarin de uitvinding wordt uiteengezet. Voorts treft u bijlagen D1 en D2 betreffende de stand

Nadere informatie

g AÏerinzagelegging 8203791

g AÏerinzagelegging 8203791 Octrooiraad g AÏerinzagelegging 8203791 Nederland NL @ Maritieme gecontroleerde opslag van schadelijk materiaal. Int.Cl 3.: G21F9/24, G21F9/36// B65D 88/78. @ Aanvrager: Adviesbureau Bongaerts, Kuyper

Nadere informatie

Examen mechanica: oefeningen

Examen mechanica: oefeningen Examen mechanica: oefeningen 22 februari 2013 1 Behoudswetten 1. Een wielrenner met een massa van 80 kg (inclusief de fiets) kan een helling van 4.0 afbollen aan een constante snelheid van 6.0 km/u. Door

Nadere informatie

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan jaar: 1995 nummer: 28 Twee zeer lange draden zijn evenwijdig opgesteld. De stroom door de linkse draad ( zie figuur) is in grootte gelijk aan 30 A en de zin ervan wordt aangegeven door de pijl. We willen

Nadere informatie

[loiaïerinzagelegging nu 7712227

[loiaïerinzagelegging nu 7712227 Qctrooiraad [loiaïerinzagelegging nu 7712227 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het opslaan van waterstof waarbij het later weer kan worden vrijgemaakt. [51] Int.CI 2.: C22C19/03, B01D53/16, C01B6/02,

Nadere informatie

[io]aterinzageiegging nu 7711875

[io]aterinzageiegging nu 7711875 Octrooiraad [io]aterinzageiegging nu 7711875 Nederland [19] NL [54] Afbeeldingskamer. ]51] Int.Ci 2.: G03G15/044. [71 ] Aanvrager: Xonics, Inc. te Van Nuys, Californië, Ver. St. v. Am. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

154] Werkwijze en inrichting voor een scheiding van isotopen onder moleculen, die een aantal isotopen in een atoom bezitten.

154] Werkwijze en inrichting voor een scheiding van isotopen onder moleculen, die een aantal isotopen in een atoom bezitten. Octrooiraad [10] A TerSiizageleggSng nu Nederland [19] NL 154] Werkwijze en inrichting voor een scheiding van isotopen onder moleculen, die een aantal isotopen in een atoom bezitten. [511 Int.CR: B01D59/10.

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Opstellen van een octrooiaanvrage (deel A) elektrotechniek/werktuigkunde 6 oktober 2014 09.00 13.00 uur 1 TENTAMENOPGAVE OPSTELLEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (A) E/W

Nadere informatie

no ATerinzagelegging im 7605253

no ATerinzagelegging im 7605253 Octrooiraad no ATerinzagelegging im 7605253.Nederland t19] NL [54] Inrichting voor tomografie. [51] Int Cl 2 A61B6/02, H04N7/00 [71] Aanvrager NV Optische Industrie'De Oude Delft'te Delft, [74] Gem Dr

Nadere informatie

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d),

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Prijs ƒ 3,- OCTRÖÖÏRAAD Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr, 7 2 I 1 8 9 1, NEDERLAND Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Int. Cl, G 01 t 1/20. ' Indieningsdatum; 31 augustus 1972, Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

(61! -- I62! -- Octrooiraad

(61! -- I62! -- Octrooiraad Octrooiraad noi A Terfnzageleggmg nu 7S13137 Nederland (19] NI [54] Werkwijze voor het bereiden van D-alankieverbindingen. [St] Int.Cl 2.: C07C101/08, A61K31/1951! C07B23/0G.!71] Aanvrager: Merck & Co.,

Nadere informatie

Wet van Bernoulli. 1 Druk in stilstaande vloeistoffen en gassen 2 Druk in stromende vloeistoffen en gassen 3 Wet van Bernoulli

Wet van Bernoulli. 1 Druk in stilstaande vloeistoffen en gassen 2 Druk in stromende vloeistoffen en gassen 3 Wet van Bernoulli Wet van Bernoulli 1 Druk in stilstaande vloeistoffen en gassen 2 Druk in stromende vloeistoffen en gassen 3 Wet van Bernoulli 1 Druk in stilstaande vloeistoffen en gassen Druk in een vloeistof In de figuur

Nadere informatie

Menu. Inleiding Algemene informatie Toepassingen Berekening van warmteoverdracht. 360º aanzicht platenwarmtewisselaar

Menu. Inleiding Algemene informatie Toepassingen Berekening van warmteoverdracht. 360º aanzicht platenwarmtewisselaar Menu Inleiding Algemene informatie Toepassingen Berekening van warmteoverdracht 360º aanzicht platenwarmtewisselaar demontage van platenwarmtewisselaar vloeistofstromen door platenwarmtewisselaar Warmtewisselaar:

Nadere informatie

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram Wijbenga info sheet 3: De hogedrukvlotter De hogedrukvlotter voor de koudetechniek is een uitvinding van Theodor Witt, oprichter van de Kältemaschinenfabrik Witt uit Duitsland en al meer dan 100 jaar de

Nadere informatie

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN - 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN 1 2 De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een robot met een delta samenstel dat is voorzien van bestuurbare actuatoren, scharnierend op de

Nadere informatie

Atomen met impact. Wat is de rol van URENCO bij de bestrijding van kanker? St. Vechtgenoten 20 februari 2015. Arjan Bos Head of Stable Isotopes

Atomen met impact. Wat is de rol van URENCO bij de bestrijding van kanker? St. Vechtgenoten 20 februari 2015. Arjan Bos Head of Stable Isotopes Atomen met impact Wat is de rol van URENCO bij de bestrijding van kanker? St. Vechtgenoten 20 februari 2015 Arjan Bos Head of Stable Isotopes Introductie Wat zijn stabiele isotopen en wat is verrijking?

Nadere informatie

Naam:... Studentnr:...

Naam:... Studentnr:... Naam:...... Studentnr:..... FACULTEIT CONSTRUERENDE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN WATERBEHEER Tentamen : Stroming Examinator: J.S. Ribberink Vakcode : 401 Datum : vrijdag 15 juli 005 Tijd : 13.30 17.00 uur

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5

OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DEBIETMETERS Serie RV 1. BESCHRIJVING De RV debietmeter is een efficiënt meetinstrument voor grote en hele grote debieten met een diafragma. Voorzien

Nadere informatie

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012 DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dichtheid Soortelijke

Nadere informatie

Korte aanduiding: V/erkwijze ter verwerking van alkalihalogenidezouten voor optische en scintillatietoepassingen.

Korte aanduiding: V/erkwijze ter verwerking van alkalihalogenidezouten voor optische en scintillatietoepassingen. OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3, NEDERLAND Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 4 0 6 3 5 1 Int. Cl. B 01 j 17/06, G 02 b 1/02, G 01 * 1 / 202 - Indieningsdatum: 10 mei 1974, Datum van terinzagelegging: 20 november

Nadere informatie

nol a iersnzageiegq9ng mi

nol a iersnzageiegq9ng mi Qctrooiraad nol a iersnzageiegq9ng mi Nederland [Ï9] Ml [54] Werkwijze voor het verwijderen van radio-actief jodium en radio-actieve organische jodiden uit een jodium-jodide bevattende afvoergasstroom.

Nadere informatie

Documentatie. magneetventielen

Documentatie. magneetventielen magneetventielen 1. Inhoudsopgave 2. Technische specificaties 3 3. Detail tekening 4 4. Kleptypes 5 5. Functie types 5 6. Omschrijving 5 7. Waarschuwingen 6 8. Installatie 7 9. Onderhoud 7 10. Afmetingen

Nadere informatie

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3,- Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 NEDERLAND Inta G 01» 33/16 ' G 21 h 5/ - Indienmgsdatum: ^ april 1972, Datum van terinzagelegging: 23 oktober 1973. 8 uur 59

Nadere informatie

Stable Isotopes. Verrijking van Stabiele Isotopen. Arjan Bos Head of Stable Isotopes URENCO Nederland B.V.

Stable Isotopes. Verrijking van Stabiele Isotopen. Arjan Bos Head of Stable Isotopes URENCO Nederland B.V. Stable Isotopes Verrijking van Stabiele Isotopen Arjan Bos Head of Stable Isotopes URENCO Nederland B.V. Introductie Doel van de presentatie: Overzicht geven van de verschillende technologieën om stabiele

Nadere informatie

Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653

Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653 Octrooiraad Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653 Nederland [19] NL [54] Instrument voor röntgen-diffractie-ondereoek. [51] Int.Cl 2.: G03B41/16, G01N23/205. [71] Aanvrager: N.V. Verenigde Instrumentenfabrieken

Nadere informatie

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK NATUURKUNDE KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK 8 29/04/2011 Deze toets bestaat uit 3 opgaven (32 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes! Opgave 1: Afbuigen van geladen

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Opgave 1 Botsend blokje (5p) Een blok met een massa van 10 kg glijdt over een glad oppervlak. Hoek D botst tegen een klein vastzittend blokje S

Nadere informatie

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst?

Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Matthias Van Wonterghem, Pieter Vanhulsel Aluminium en hoge snelheid, een mooie toekomst? Milieu is een hot topic. En terecht. Het is nu dat er moet gediscussieerd worden om onze huidige levenskwaliteit

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur kan worden

Nadere informatie

Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen)

Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen) Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen) Ga na of de onderstaande beweringen waar of niet waar zijn (invullen op antwoordblad). 1) De krachtwerking van een magneet is bij

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II Ammoniak Ammoniak wordt bereid uit een mengsel van stikstof en waterstof in de molverhouding N 2 : H 2 = 1 : 3. Dit gasmengsel, ook wel synthesegas genoemd, wordt in de ammoniakfabriek gemaakt uit aardgas,

Nadere informatie

Historische autotechniek (2)

Historische autotechniek (2) Historische autotechniek (2) E. Gernaat (ISBN in overweging) 1 Carburateurs 1.1 De Solex-carburateur Er zijn vele uitvoeringen van Solex carburateurs. We bekijken hier een relatief eenvoudige maar complete

Nadere informatie

HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM

HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Seinwezen Onderwerp: MECH. BEVEILIGING (Binnenapp. en schema's) Aflevering 2 Cursus voor opleiding tot Technisch Ambtenaar (Nadruk verboden) HET ELECTRISCH SLOT VOOR WISSELSTROOM

Nadere informatie

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen en heetstoken. Deze

Nadere informatie

Terugmeldingen. Misschien zijn er nog meer detectie mogelijkheden, maar laten we deze maar eens nader bekijken wat de voor- en nadelen zijn!

Terugmeldingen. Misschien zijn er nog meer detectie mogelijkheden, maar laten we deze maar eens nader bekijken wat de voor- en nadelen zijn! Terugmeldingen Zodra u de modelbaan inzichtelijk wil maken, waar en welke treinen zich op een bepaald moment zich bevinden heeft u contacten nodig in de rails om dit op een tableau of op een computer scherm

Nadere informatie

Opgave 2 Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt.

Opgave 2 Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt. Uitwerkingen 1 Opgave 1 Het aangrijpingspunt van een kracht is de plaats waar de kracht op het voorwerp werkt. De werklijn van een kracht is de denkbeeldige (rechte) lijn die samenvalt met de bijbehorende

Nadere informatie

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 Prijs/3,- ajr^-a, Ter inzage geksgde M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 M.C1. G 21 c 3/62 // B 22 f 3/00 s NEDERLAND C 04 * 35/00. Indieningsdatum: 7 april 1972* Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) Uitgave 2016 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging mi 7410751

noiaïerinzagelegging mi 7410751 Octrooiraad noiaïerinzagelegging mi 7410751 Nederland [19] NL [54] Werkwijze ter bereiding van aan uraniumoxiderijke materialen uit uraniumhexafluoride [51] Int Cl 2 C01G43/02 [71] Aanvrager: General Electric

Nadere informatie

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012 DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. Mulo III kandidaten maken item 1 t/m 30 Mulo IV kandidaten maken item 1 t/m 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage OPGAVE A Uw cliënt ontwikkelt en fabriceert onder meer snoerstellen voor het aansluiten van elektrische apparaten op het lichtnet. Hij is van mening een uitvinding gedaan te hebben die de veiligheid van

Nadere informatie

Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding

Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding NL-1 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

koper hout water Als de bovenkant van het blokje hout zich net aan het wateroppervlak bevindt, is de massa van het blokje koper gelijk aan:

koper hout water Als de bovenkant van het blokje hout zich net aan het wateroppervlak bevindt, is de massa van het blokje koper gelijk aan: Fysica Vraag 1 Een blokje koper ligt bovenop een blokje hout (massa mhout = 0,60 kg ; dichtheid ρhout = 0,60 10³ kg.m -3 ). Het blokje hout drijft in water. koper hout water Als de bovenkant van het blokje

Nadere informatie

Nucleair Materiaal onschadelijk maken

Nucleair Materiaal onschadelijk maken Nucleair Materiaal onschadelijk maken Frodo Klaassen Kivi Symposium 24 maart 2014 klaassen@nrg.eu Inleiding Wat is nucleair materiaal? Hoeveel materiaal is er op de wereld? Afbreken en onschadelijk maken

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

doiaterinzagelegging nu 7703943

doiaterinzagelegging nu 7703943 O -trooiraad doiaterinzagelegging nu 7703943 Nederland [19] NL [54] Veelkanaals röntgendetektor. [51] Int.Cl 2.: H01J39/285, A61B6/02, G01T1/185. [71] Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: SEPT. 2007 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

Nadere informatie

T 1.3/2/HL/1. Verdringingsroosters. Serie QLV. voor het turbulentarm toevoeren van lucht. The art of handling air

T 1.3/2/HL/1. Verdringingsroosters. Serie QLV. voor het turbulentarm toevoeren van lucht. The art of handling air T 1.3/2/HL/1 Verdringingsroosters Serie QLV voor het turbulentarm toevoeren van lucht The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoeringen Afmetingen QLV-90 QLV-180 3 Uitvoeringen Afmetingen

Nadere informatie

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Thermodynamica Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2009-2010 Inhoudsopgave Eerste hoofdwet - deel 1 3 Oefening 1.1......................................

Nadere informatie

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar.

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar. 7. Gaswetten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 7 april 2014 tijd: 9.00-12.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar mee.

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

1. Over Fluvoo. 2. Installatie van Fluvoo. 3. In een notendop. Figurenlijst

1. Over Fluvoo. 2. Installatie van Fluvoo. 3. In een notendop. Figurenlijst Wij feliciteren u met de aankoop van een Fluvoo douchewarmtewisselaar. Fluvoo is één van de economisch meest interessante vormen van energiebesparing. De terugverdientijd is erg kort. Met de toepassing

Nadere informatie

TENTAMEN NATUURKUNDE

TENTAMEN NATUURKUNDE CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN NATUURKUNDE TENTAMEN NATUURKUNDE datum : vrijdag 28 april 2017 tijd : 13.30 tot 16.30 uur aantal opgaven : 5 aantal antwoordbladen : 1 (bij opgave 1) Iedere opgave dient

Nadere informatie

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Hydraulica toepassingen

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Hydraulica toepassingen Provinciaal Technisch Instituut EEKLO Automatiseringstechnieken Hydraulica toepassingen Moerman P. 7S TSO CMP/Regeltechniek 2 1. Verband tussen debiet en druk. Aan de hand van de proefopstelling gaan we

Nadere informatie

TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009

TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009 MINISTERIE VAN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENUREAU TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009 VAK : TEHNISH INZIHT ATUM : INSAG 07 JULI 2009 TIJ : 09.45.5 UUR EZE TAAK ESTAAT UIT 30 ITEMS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Fig. 1 Systematisch schema pompsysteem

Fig. 1 Systematisch schema pompsysteem Wijbenga info sheet 6: De koudemiddelpomp Bij grotere (industriële) koudesystemen met verschillende verdampers, tunnels of plaatvriezers, wordt vaak gebruik gemaakt van pompsystemen. Kenmerkend voor deze

Nadere informatie

Vacuüm en oorzaken voor het wegvallen hiervan

Vacuüm en oorzaken voor het wegvallen hiervan Vacuüm en oorzaken voor het wegvallen hiervan Inleiding: Begrippen als druk, KG/CM 2 of BAR moeten nauwkeurig worden gedefinieerd. Zo heeft men ata, atmosferische, ato, overdruk, en ijdel of vacuum, onderdruk.

Nadere informatie

Verbranding van Afval

Verbranding van Afval Energiewinning 4.0 De Ketel Het doel van de ketel is de warmte die tijdens de verbranding vrijkomt over te dragen aan het water, dat verdere benutting van die warmte mogelijk maakt. Reeds aan het eind

Nadere informatie

Binnenriolering. Afbeelding 1: Aansluitingen op het straatriool

Binnenriolering. Afbeelding 1: Aansluitingen op het straatriool Binnenriolering De binnenriolering bestaat uit een stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, inclusief alle hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen die zich

Nadere informatie

Installatievoorschrift. Koppelstuk CV+WTW

Installatievoorschrift. Koppelstuk CV+WTW Installatievoorschrift Koppelstuk CV+WTW Introductie Met behulp van het koppelstuk kunnen de rookgassen van de Remeha CV-ketel samen met de afgevoerde ventilatielucht van de Brink WTW-unit door één kanaal

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

Taak van de hoofdrotor

Taak van de hoofdrotor Helikopter vliegen Taak van de hoofdrotor De taak van de hoofdrotor is het generen van lift, waardoor de helikopter omhoog wordt getrokken. In principe is de rotor een stel draaiende vleugels), waarbij

Nadere informatie

AXIOM. Spelconcept en ontwerp door Michael Seal. World Copyright 1988 / 1993 All rights reserved

AXIOM. Spelconcept en ontwerp door Michael Seal. World Copyright 1988 / 1993 All rights reserved AXIOM Spelconcept en ontwerp door Michael Seal World Copyright 1988 / 1993 All rights reserved AXIOM Patent No. 2221399 Trademark and Design Registration Pending M.C. Seal Seventh Seal Abstract Games 3

Nadere informatie

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint STRALINGSVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be De stralingspanelen

Nadere informatie

Motorvermogen,verliezen en rendementen

Motorvermogen,verliezen en rendementen Hoofdstuk 3 Motorvermogen,verliezen en rendementen 1) Het indicatordiagram In het vorige hoofdstuk werd een pv diagram opgesteld van de cyclus die doorlopen werd. Dit diagram beschrijft eigenlijk het arbeidsproces

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende:

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende: A. Cover BYZOO WHOLE SLOW JUICER ZEBRA HANDLEIDING Gebruiksaanwijzing B. Page 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

Bloedsomloop. 1 Inleiding. 2 Meetopstelling. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Bloedsomloop. 1 Inleiding. 2 Meetopstelling. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Bloedsomloop 1 Inleiding Het menselijk lichaam bestaat uit een zeer groot aantal cellen. Elke cel heeft voedingsstoffen en zuurstof nodig. Elke cel

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS 1 24 APRIL 2013 11:00 12:45 uur MECHANICA 1 Blok en veer. (5 punten) Een blok van 3,0 kg glijdt over een wrijvingsloos tafelblad met een snelheid van 8,0 m/s

Nadere informatie

Safety Regulation. Lock Out Tag Out Mechanisch veiligstellen van leidingen, afsluiters en tanks

Safety Regulation. Lock Out Tag Out Mechanisch veiligstellen van leidingen, afsluiters en tanks Page 1 of 7 1. Werkinstructie Lock out- tag out Type werk Persoonlijk/ volledige isolatie Type isolatie Lock out/ Tag out Tanks Tank Ontgassen en schoonmaken (betreden met ademlucht) 3. Double Block and

Nadere informatie