io ATerinzagelegging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "io ATerinzagelegging 7906913"

Transcriptie

1 Octrooiraad io ATerinzagelegging @ Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom. Int.CI 3.: H01J37/30, H01L21/425. Aanvrager: Nederlandse Centrale Organisatie voor ToegepastNatuurwetenschappelijk Onderzoek te 's-gravenhage. Gem.: Ir. G.F. van der Beek c.s. NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU Joh. de Wittlaan JR Aanvrage Nr ( 2) Ingediend 17 september Ter inzage gelegd 19 maart De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

2 U.O Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom De uitvinding heeft "betrekking op een werkwijze voor het tot stand brengen van een ionenstroom door gas door een uitstroomopening met een diameter niet groter dan 20^um in een geëvacueerde ruimte te laten stromen en achter deze 5 opening met behulp van één of meer gefocusseerde elektronenbundels te ioniseren. Toorts heeft de uitvinding betrekking op een inrichting voor het uitvoeren van deze werkwijze. Ben werkwijze en inrichting zijn bekend uit 10 een artikel van T.D. Mark en anderen, getiteld "A simple bakeable hollow cathode device for the direct study of plasma constituents", gepubliceerd in "The Review of Scientific Instruments", volume 43» Ho. 12, december 1972, biz ID. dit artikel wordt voorgesteld een gas, 15 dat in een massaspectrometer moet worden geanalyseerd, te laten uitstromen door een opening met een diameter van 20^um aangebracht in een schijf van molybdeen. Stroomopwaarts van de schijf met de uitstroomopening en hiervan geïsoleerd bevinden zich twee ringvormige elektroden, waar- 20 tussen een spanning kan worden aangebracht teneinde het erdoorheen stromende gas gedeeltelijk te ioniseren. Stroomafwaarts van de schijf met de uitstroomopening bevindt zich een rooster van geleidend materiaal waar een spanning aan kan worden aangelegd voor het beïnvloeden van de snelheid 25 van de door de uitstroomopening uittredende geladen deeltjes. Toorts is de in het genoemde artikel beschreven inrichting voorzien van middelen voor het opwekken van één of meer elektronenbundels, die op een plaats stroomafwaarts van het rooster worden gefocusseerd en daar de gasstroom 30 die het rooster is gepasseerd ioniseren. De op deze wijze verkregen ionenstroom wordt naar een massaspectrometer geleid waar de ionen worden geanalyseerd. De uitvinding heeft ten doel het verschaffen van een ionenstroom met een grote radiantie en een kleine 35 energiespreiding (ten hoogste enkele ev). De radiantie van een ionenstroom, die is te vergelijken met de helderheid in de lichtoptiek, is de stroom per eenheid van oppervlak en

3 2 per eenheid van ruimtehoek. De radiant ie kan worden "beschreven door de formule waarin: SJ1 5 I = de stroom (ampère) 2 S = het oppervlak (cm ) ruimteboek (ster-radiaal). De uitvinding is gebaseerd op het inzicht, dat een ionenstroom met een grote radiantie kan worden verkre- 10 gen indien een dichte gasstroom in een zeer klein gebied door een elektronenbundel met grote stroomdichtheid wordt geïoniseerd. De werkwijze en de inrichting "beschreven in het hierboven besproken artikel van Mark en anderen hebben 15 weliswaar betrekking op het tot' stand brengen van een ionenstroom door middel van het met behulp van een elektronenbundel ioniseren van een gasstroom, maar zijn niet geschikt voor het tot stand brengen van een ionenstroom met een grote radiantie. Bij de beschreven inrichting passeert 20 de uit de uitstroomopening tredende gasstroom immers eerst een rooster, en wordt daarna pas geïoniseerd. Doordat de uittredende gasstroom kegelvormig is, zal de doorsnede ervan stroomafwaarts van het rooster, dus op de plaats waar de ionisatie plaats vindt, reeds aanzienlijk groter zijn 25 dan vlak achter de uitstroomopening zelf. Het gebied van de ionisatie is dus niet zeer klein en de verkregen radiantie is dientengevolge niet zeer groot. Een grote radiantie kan wel worden verkregen indien de gasstroom wordt geïoniseerd op de plaats waar deze 30 stroom de kleinste doorsnede heeft, te weten onmiddellijk stroomafwaarts van de uitstroomopening. Dit is mogelijk indien het rooster wordt weggelaten. Bovendien kunnen de elektroden stroomopwaarts van de stroomopening eveneens worden weggelaten, omdat het niet noodzakelijk en zelfs 35 ongewenst is een deel van het gas vóór de uitstroming reeds te ioniseren. Het genoemde doel van de uitvinding, te weten het stand brengen van een ionenstroom met een grote radiantie en kleine energie-spreiding, kan derhalve worden bereikt met

4 3 een werkwijze van de in de aanhef genoemde soort, welke werkwijze volgens de uitvinding hierdoor is gekenmerkt, dat de ionisatie onmiddellijk achter de uitstroomopening plaats vindt. 5 Voorts wordt het doel van de uitvinding bereikt met een inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom, bestaande uit een eerste ruimte waaraan gas kan worden toegevoerd of waarin damp kan worden geproduceerd en een tweede ruimte, die kan worden geëvacueerd, 10 welke ruimten zijn gescheiden door een wand met een uitstroomopening met een diameter niet groter dan 20^um, waarbij de inrichting is voorzien van middelen voor het opwekken van één of meer elektronenbundels, die zijn gefocusseerd in een tweede ruimte, met het kenmerk, dat het focus 15 van de elektronenbundel(s) ligt in de onmiddellijke nabijheid van de uitstroomopening. De radiantie van een volgens de uitvinding tot stand gebrachte ionenstroom neemt tengevolge van plasmaen ruimteladingseffecten toe als het gebied waarin de 20 ionisatie plaats vindt kleiner wordt, dat wil zeggen als de doorsnede van de gasstroom kleiner wordt. Dit kan worden bereikt door de uitstroomopening een zeer kleine diameter te geven. Een extreem kleine uitstroomopening resulteert echter tevens in een zeer kleine stroom, hetgeen ongewenst 25 is. Proeven hebben aangetoond, dat optimale omstandigheden worden verkregen met.een uitstroomopening met een dia^ meter die kleiner is dan 10^um, bijvoorbeeld Yoor het verkrijgen van een voldoend grote radiantie is het noodzakelijk dat er een betrekkelijk groot druk- 30 verschil heerst over de uitstroomopening. Proeven hebben aangetoond, dat goede resultaten kunnen worden verkregen met een drukverschil in de grootte-orde van enige tienden bar, bijvoorbeeld 0,2 bar. Toor het ioniseren van de gasstroom direkt achter 35 uitstroomopening kan gebruik worden gemaakt van één sterk gefocusseerde elektronenbundel, maar ook van meerdere elektronenbundels die alle op de gasstroom onmiddellijk' achter de uitstroomopening zijn gericht. Het ioniseren van de gasstroom met behulp van een of meer elektronenbundels 40 gaat gepaard met een lichteffect. Hiervan kan worden ge

5 4 bruik gemaakt voor het instellen van de elektronenbundel(s). Aangezien de gevormde ionen moeten worden afgezogen door een vrij sterk elektrisch veld moet de elektronenbun- 5 del axiaal geringe afmetingen hebben om AE klein te houden. Het is dus belangrijk een elektronenbundel met hoge stroomdichtheid te maken. Volgens een speciale uitvoering van de uitvinding wordt gebruik gemaakt van een uitstroomopening die is aan- 10 gebracht in een platinafolie die een van de wanden van een betrekkelijk klein vat vormt. Dit kleine vat (enige cm^) kan gemakkelijk worden verwarmd en maakt het zodoende mogelijk stoffen, zoals bijvoorbeeld keukenzout, die onder normale omstandigheden vast zijn, te verdampen en in gas- 15 vormige toestand door de uitstroomopening te laten uittreden. Indien een ionenstroom I een grote radiantie en een kleine energiespreiding bezit kan die stroom I met behulp van elektrostatische of magnetische lenzen op een kleiner 20 gebied worden gefocusseerd dan mogelijk is met een ionenstroom met een kleinere radiantie. Ook kan men zeggen dat de verstrooiende invloed die fouten van een elektrostatische of magnetische lens op een te focusseren ionenstroom uitoefenen, kleiner is, naarmate de radiantie van de te 25 focusseren stroom groter is en de energiespreiding kleiner. De werkwijze volgens de uitvinding maakt het derhalve mogelijk met elektrostatische of magnetische lenzen een zeer smalle ionenbundel met een relatief grote stroom tot stand te brengen waardoor de ionen op een zeer klein ge- 30 bied kunnen worden geconcentreerd. Zulk een smalle ionenbundel kan worden toegepast voor het selectief, dat wil zeggen op bepaalde plaatsen van een oppervlak, implanteren van ionen, of met behulp van ionen wegetsen van materiaal, waarbij geen masker nodig is en derhalve de fabricagestap- 35 pen voor het aanbrengen van een masker komen te vervallen. Ook kan zulk een nauwe ionenbundel worden gebruikt voor het selectief bestralen van stralingsgevoelig maskeringsmateriaal. Het is gebleken dat veel stralingsgevoelige materialen aanzienlijk gevoeliger zijn voor ionen dan 40 elektronen. Doordat de gebruikte ionenbundel zeer smal is

6 5 en ionen door hun grote massa aanzienlijk minder verstrooid worden dan elektronen, kan een abrupte overgang tussen "behandelde en niet-behandelde gebieden worden verkregen, hetgeen bijvoorbeeld bij de fabricage van micro- 5 elektronische onderdelen van groot belang kan zijn

7 6 C O N C L U S I E S 1. Werkwijze voor het tot stand, brengen van een ionenstroom door gas door een uitstroomopening met een diameter niet groter dan 20^um in een geëvacueerde ruimte 5 te laten stromen en achter deze opening met behulp van één of meer gefocusseerde elektronenbundels te ioniseren, met het kenmerk, dat de ionisatie onmiddellijk achter de uitstroomopening plaats vindt. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het 10 kenmerk, dat de diameter van de uitstroomopening kleiner is dan 10^um. 3. Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de druk van het gas vóór de uitstroomopening ligt in de grootte- 15 orde van 0,1 bar. 4. Inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom volgens een of meer van de voorgaande conclusies, bestaande uit een eerste ruimte waaraan gas kan worden toegevoerd en een tweede ruimte, die kan worden ge- 20 evacueerd, welke ruimten zijn gescheiden door een wand met een uitstroomopening met een diameter niet groter dan 20^/um, waarbij de inrichting is voorzien van middelen voor het opwekken van één of meer elektronenbundels, die zijn gefocusseerd in de tweede ruimte, met het ken- 25 merk, dat het focus van de elektronenbundel(s) ligt in de onmiddellijke nabijheid van de uitstroomopening. 5. Inrichting volgens conclusie met het kenmerk, dat de diameter van de uitstroomopening kleiner is dan 10^um Werkwijze voor het selectief implanteren van ionen, het met behulp van ionen etsen, of met ionen bestralen van stralingsgevoelig materiaal, waarbij een ionenstroom met behulp van elektrostatische en/of magnetische lenzen in een zeer klein gebied op het oppervlak van het 35 te behandelen werkstuk wordt geconcentreerd, met het kenmerk, dat de ionenstroom is verkregen met de werkwijze volgens een of meer van de conclusies 1-3 en met behulp van de inrichting volgens conclusie 4 of 5» * * * * * * *

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Octrooiraad [i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het vacuümdlcht afsfüitem vsn elk der eerste uiteinden van een aantal holle transportorganen dia uit'tftonden in een

Nadere informatie

noi/terliizagelegglng tnj 7415429

noi/terliizagelegglng tnj 7415429 Octrooiraad noi/terliizagelegglng tnj 7415429 Nederland [19] NL [54] Deeltjesversneller, 151] Int.CI 2.: H05H7/04, H05H13/00, H05H1/24// G21B1/02. [71] Aanvrager: The Kreidl Chemico Physical Kommanditgesellschaft

Nadere informatie

[101 a Terïnzagelegging nu

[101 a Terïnzagelegging nu Octrooiraad [101 a Terïnzagelegging nu Nederland [191 NL [54] Werkwijze voor de bereiding van iuminescerende stoffen. [51] Int.CI 3.: CÖ9K11/42, C09K11/46, H01J1/63. [71] Aanvrager: Max Planck-Gesellschaft

Nadere informatie

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d),

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Prijs ƒ 3,- OCTRÖÖÏRAAD Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr, 7 2 I 1 8 9 1, NEDERLAND Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Int. Cl, G 01 t 1/20. ' Indieningsdatum; 31 augustus 1972, Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

doiaïerinzagesegging nu 7605135

doiaïerinzagesegging nu 7605135 doiaïerinzagesegging nu 7605135 Nederland [19] [54J inrichting voor het metan van alsktrisshe stromen, [51] Int.Ci2.: G01R1S/02, Q011/164// A61B6/00, G01N23/08. [71] Aanvrager: EMi Limited te Hayes, Groot-Brittannië.,

Nadere informatie

noiaïerlnzageiegglng mi 75Ö4391

noiaïerlnzageiegglng mi 75Ö4391 Octrooiraad noiaïerlnzageiegglng mi 75Ö4391 Nederland [19] NL [54] Het conditioneren van kernreactorbrandstof. [51] Int.CI 2.: G21C3/00. [71] Aanvrager: General Electric Company te Schenectady, New York,

Nadere informatie

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert), Octrooiraad [10] A. gang nu / 5 Nederland [19] NL [54] Werkwijze» voor het veriagen van het radlo-aktfvitsitsniveau van een stroom iiohte koolwaterstoffen. / [51] Int.CI 2.: C07C7/12, 801D53/02, 801D15/00,

Nadere informatie

DETECTIE EN MEETMETHODEN

DETECTIE EN MEETMETHODEN SBD 9692 Technische Universiteit Eindhoven 98-11-05, niv. 5 A/B Centrum Stralingsbescherming en Dosimetrie Stralingsbeschermingsdienst DETECTIE EN MEETMETHODEN De werking van een groot deel van de stralingsmeetapparatuur

Nadere informatie

Inhoud. Scheidingsmethoden (onder- en bovenbouw)... 2 Massaspectrometrie(bovenbouw)... 3

Inhoud. Scheidingsmethoden (onder- en bovenbouw)... 2 Massaspectrometrie(bovenbouw)... 3 Scheidingsmethoden Samenvattingen Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van de rubriek

Nadere informatie

Detectie en meetmethoden

Detectie en meetmethoden /stralingsbeschermingsdienst 00-8198 Dictaat rev. November 1997 Detectie en meetmethoden De werking van een groot deel van de stralingsmeetapparatuur berust op de vorming van ionen in gassen. Daarnaast

Nadere informatie

Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector

Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector TIG- en plasmalassen vm 81 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

- III.53 - Johan Baeten

- III.53 - Johan Baeten 18 18.1 Definities en worden traditioneel opgedeeld in massa- en volumemetingen. Tussen massadebiet en volumedebiet bestaat er een eenvoudig verband in het geval van onsamendrukbare vloeistoffen bij constante

Nadere informatie

Gutsen met beklede elektroden

Gutsen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 18) Gutsen met beklede elektroden Het grote voordeel van het gutsen met beklede elektroden is dat het de lasser mogelijk maakt heel eenvoudig van het lassen over te stappen op

Nadere informatie

Stroombronnen voor het booglassen

Stroombronnen voor het booglassen Praktijkaanbeveling nr. PA.08.08 december 2008 Stroombronnen voor het booglassen Er zijn de achterliggende jaren veel innovatieve ontwikkelingen geweest op het gebied van het lassen. Een deel van deze

Nadere informatie

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding 190 5 Stromingsleer 5.1 Inleiding In hoofdstuk 1 zijn balansen geïntroduceerd; deze bleken daar, en ook later in de volgende hoofdstukken, uitermate handig bij het oplossen van allerlei transportproblemen.

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian Theorie GC http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian INHOUD blz. 1 Chromatografie 2 2 Vloeistofchromatografie 2 3 Gaschromatografie 2 4 De opbouw van de gaschromatograaf 3 5 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie A ADVIES RAAD

Nadere informatie

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens

Nadere informatie

materiaal bandafstand emissie- kleur golflengte ev germanium 0,66 silicium 1,09 galliumarsenide 1,43 910 infrarood galliumarsenidefosfide

materiaal bandafstand emissie- kleur golflengte ev germanium 0,66 silicium 1,09 galliumarsenide 1,43 910 infrarood galliumarsenidefosfide 3-50 elektuur maart 1982 blauwe LED's blauwe siliciumcarbide geeft blauw licht De grondslagen voor de nieuwe vorderingen op halfgeleidergebied, blauw oplichtende LED's met siliciumcarbide, zijn eigenlijk

Nadere informatie

Temperatuurstralers. Figuur 1 Classificatie van lichtbronnen

Temperatuurstralers. Figuur 1 Classificatie van lichtbronnen Lichtbronnen In dit hoofdstuk worden de normaal verkrijgbaar en toegepaste lichtbronnen beschreven. We maken hierbij een onderscheid tussen temperatuurstralers zoals gloeilampen en halogeen(gloei)lampen,

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Master of Science in de Chemie door. Sara LAUWENS. Academiejaar 2013-2014

Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Master of Science in de Chemie door. Sara LAUWENS. Academiejaar 2013-2014 Vakgroep Analytische Chemie Onderzoeksgroep Atoom- en Massaspectrometrie Evaluatie van de mogelijkheden van isotopenanalyse van essentiële transitiemetalen in serum via multi-collector ICP-massaspectrometrie

Nadere informatie

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten.

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. Voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten in de vergadering van eigenaars is in de modelreglementen tot splitsing in

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER R- 90-3 Dr.ir. D.A. Schreuder Leidschendam, 1990 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2-

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers

Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers Praktijkaanbeveling nr. PA.02.13 december 2002 Oppervlaktebewerkingen met hoogvermogen lasers Het bewerken van metalen oppervlakken met behulp van een hoogvermogen laser biedt vele voordelen ten opzichte

Nadere informatie

Bovengrondse putafwerking

Bovengrondse putafwerking Bovengrondse putafwerking Casinghead-housing en spools Tubingheads en metal seal Christmas-tree Gate-valves Casinghead-housing en spools Cameron CA casing-hanger Cameron BRX type 2 casing-hanger X-bushing

Nadere informatie