Mmï [loialeriiizageseggóng nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653"

Transcriptie

1 Octrooiraad Mmï [loialeriiizageseggóng nu Nederland [19] NL [54] Instrument voor röntgen-diffractie-ondereoek. [51] Int.Cl 2.: G03B41/16, G01N23/205. [71] Aanvrager: N.V. Verenigde Instrumentenfabrieken EnrafNonius te Delft, [74] Gem.: Ir. N.A. Stigter c.s. Octrooibureau Los en Stigter B.V. Weteringschans 96 Amsterdam. [21] Aanvrage Nr [22] Ingediend 31 augustus [32] -- [33] -- [31] -- [23] -- [61] -- [62] -- [43] Ter inzage gelegd 2 maart De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

2 N/ B/VP 1 N.V. Verenigde Instrumentenfabrieken ENRAP - NONIUS te Delft Instrument voor röntgen-diffractie-onderzoek De uitvinding heeft betrekking op een instrument voor het r'óntgen-diffractie-onderzoek van een monster, voorzien van een eerste en een tweede diafragmapijp, welke pijpen in eikaars verlengde liggen en in de asrichting ten opzichte van elkaar verschuifbaar zijn, zodat tussen de pijpen een rondgaande diafragmaspleet met een instelbare breedte wordt gevormd, een de diafragmaspleet omsluitende cilindrische filmcassette, die van een in de asrichting lopende sleuf voor het doorlaten van de röntgenstralen is voorzien, een aan de buitenzijde van de filmcassette tegenover de sleuf en tegenover de diafragmaspleet aangebrachte collimator voor de röntgenstralen, een door de eerste diafragmapijp omsloten monsterdraaias, waarop het te onderzoeken monster tegenover de diafragmaspleet wordt gemonteerd en dife een oscillerende of rondgaande rotatiebeweging kan uitvoeren, en een langgerekte drager, waarop nabij elk van de uiteinden een steunorgaan vöor één van de diafragmapijpen is aangebracht. Instrumenten van deze soort worden meestal voor het onderzoek van kristallen gebruikt, maar kunnen ook worden toegepast voor poederopnamen. Bij de bekende instrumenten van de boven aangeduide soort worden de diafragmapijpen volledig of grotendeels omsloten door de bijbehorende steunorganen. Bij toepassing van een uit één stuk vervaardigde filmcassette is het dientengevolge onmogelijk, de cassette uit het instrument te verwijderen zonder één van de diafragmapijpen, eventueel tezamen met het bijbehorende steunorgaan, te demonteren. Dit vormt in het bijzonder een nadeel bij metingen, waarbij tussentijds een nieuwe film moet worden ingezet. Dit nadeel wordt nog ernstiger in het geval, dat het onderzoek van het monster bij een voorgeschreven temperatuur moet geschieden. In dit geval is het gebruikelijk, het monster op deze temperatuur te houden door een warmte-uitwisseling met een koude of warme gasstroom, welke gasstroom door de tweede diafragmapijp moet worden aangevoerd, omdat deze de enige weg vormt, waarlangs het monster

3 bereikbaar is. De gasstroom wordt aangevoerd door een leiding, die dicht vóór het kristal eindigt en die in het inwendige van de tweede diafragmapijp is bevestigd. Het gevolg hiervan is, dat een verwijdering van de filmcassette langs de tweede diafragmapijp slechts mogelijk is door niet alleen de diafragmapijp, maar tevens de aanvoerleiding voor de gasstroom te demonteren, hetgeen uiteraard bewerkelijk is, maar bovendien tot een aanmerkelijke verandering van de temperatuur van het monster leidt, waardoor een discontinuïteit in de meting ontstaat. Onderzoekingen, waarbij de temperatuur van het monster een bepaalde grenswaarde, bijvoorbeeld het smeltpunt, niet magjoverschrijden, kunnen hierdoor zelfs onmogelijk worden. Het is bekend, de genoemde bezwaren op te heffen door gebruik te maken van een filmcassette, die uit twee halve cilinders bestaat,. die bij het aanbrengen van de cassette met elkaar worden verbonden. Bij deze cassettes is de vormstabiliteit echter onvoldoende, zodat de positie van het beeld op de film niet nauwkeurig vastligt. Bovendien moet de positie van het beeld naderhand worden gemeten op twee gescheiden fllmhelften, waardoor een extra onnauwkeurigheid ontstaat. De uitvinding heeft ten doel, de genoemde nadelen op te heffen en een diffractie-instrument te verschaffen, waaruit de filmcassette on zeer eenvoudige wijze kan worden verwijderd. Volgens de uitvinding is het instrument 'hiertoe zodanig uitgevoerd, dat ten minste één van de steunorganen zijdelings van de bijbehorende diafragmapijp is aangebracht en deze diafragmapijp ondersteunt door middel van een brugstuk, waarvan de hoogte iets kleiner is dan de breedte van de sleuf van de filmcassette, zodat de filmcassette aan de zijde van de betreffende diafragmapijp uit het instrument kan worden verwijderd door de sleuf van de cassette over het brugstuk te schuiven. Bij de praktische toepassing van instrumenten van de onderhavige soort kan men gebruik maken van een meetmethode, waarbij de cassette stilstaat, of van een meetmethode, vraarbij de cassette een heenen weergaande axiale beweging uitvoert. In het laatste geval kan de heen- en weergaande beweging van de cassette worden teweeggebracht door een afzonderlijke motor, die gescheiden is van de motor, die de rotatiebeweging van de monsterdraaias veroorzaakt. De beide motoren moeten dan

4 met elkaar worden gesynchroniseerd, waartoe het doelmatig is, gebruik te maken van otx stapmotoren, In het algemeen wordt er echter de voorkeur aan gegeven, de heen- en weergaande beweging van de filmcassette tezamen met de rotatiebeweging van de monsterdraalas van een gemeenschappelijke motor af te leiden door middel van een transmissiekast, die tevens het steunorgaan voor de eerste diafragmapijp vormt. In dit geval is het doelmatig, wanneer de eerste diafragmapijp door de transmissiekast wordt ondersteund met behulp van een brugstuk, waarvan de hoogte iets kleiner is dan de breedte van de sleuf van de filmcassette en dat is voorzien van een boring voor het doorlaten van een aandrijfas voor de monsterdraagas. Men kan hiertoe gebruik maken van een brugstuk, dat aan de transmissiekast is bevestigd en dat door een axiale sleuf van de eerste diafragmapijp is gestoken, welk brugstuk is verbonden met een cilindrische inwendige drager voor de eerste diafragmapijp. De aandrijfas wordt bij voorkeur met de monsterdraalas gekoppeld door middel van kegelwielen met splraalvertanding. In beginsel kan men ook gebruik maken van een koppeling door middel van een worm en een wormwiel, hetgeen echter minder doelmatig ls. De heen- en weergaande beweging van de filmcassette kan op een geschikte wijze worden verkregen door middel van een met de casset- ' te koppelbare leidmoer, die verschuifbaar is langs een door de gemeenschappelijke motor aangedreven schroefspil, waarbij op de as van de schroefspil een worm is aangebracht, die door middel van een wormwiel de aandrijfas voor de monsterdraalas In beweging brengt. Het is hierbij wenselijk, de koppeling tussen de schroefspil en de aandrijfas te kunnen verbreken, zodat men bij het begin van het onderzoek de monsterdraaias met de hand snel kan laten draaien om te controleren, of het' monster in de juiste positie op de monsterdraaias is aangebracht. Dit kan op eenvoudige wijze worden bereikt, doordat het wormwiel door middel van een xnstelmoer met een variabele kracht tegen een met de aandrijfas verbonden flens kan worden gedrukt, zodat de koppeling tussen de schroefspil en de aandrijfas met behulp van de instelmoer naar wens kan worden verbroken. De koppeling tussen de leidmoer en de filmcassette moet eveneens kunnen worden onderbroken, enerzijds omdat de cassette anders niet

5 uit het instrument kan worden verwijderd, en anderzijds om metingen mogelijk te maken, waarbij de filmcassette stilstaat, Voor dit doel is -de filmcassette bij voorkeur voorzien van een verschuifbare pen, waarmee de koppeling in- en uitgeschakeld kan worden. In verband met een eventuele gastoevoer via de tweede diafragmapijp zal het in vele gevallen de voorkeur verdienen, de filmcassette aan de zijde van de eerste diafragmapijp uit het instrument te verwijderen. Het kan echter in bepaalde gevallen wenselijk zijn, dat de filmcassette ook aan de andere zijde, dus langs de tweede diafragmapijp, uit het instrument verwijderd kan worden. In dit geval wordt ook voor de ondersteuning van de tweede diafragmapijp gebruik gemaakt van een brugstuk, waarvan de hoogte iets kleiner is dan de breedte van de sleuf van de filmcassette. Bij een doelmatige uitvoeringsvorm is dit brugstuk aan de tweede diafragmapijp bevestigd, waarbij het in een sleuf van het bijbehorende steunorgaan verschuifbaar is. Bij de bekende instrumenten van de boven aangeduide soort is de filmcassette gemonteerd op een slede, die langs één of meer vast in het gestel aangebrachte stangen verschuifbaar is. Ten behoeve van de verwijdering van de filmcassette zou het zeer doelmatig zijn, wanneer dese slede zou kunnen worden weggelaten. Dit wordt volgens een verder aspect van de uitvinding bereikt, doordat de filmcassette tijdens de heen- en weergaande beweging over de diafragmapijpen schuift en hierbij uitsluitend door deze pijpen wordt gedragen. Ten einde de wrijving tot een minimum te reduceren, worden in dit geval bij voorkeur op het binnenoppervlak van de filmcassette glijnokken aangebracht, waarmee de filmcassette over de diafragmapijpen schuift. De rotatiebeweging van de monsterdraaias moet bij bepaalde metingen overeen voorgeschreven oscillatiehoek plaatsvinden. Bij de bekende instrumenten van de beschouwde soort wordt hiertoe het bereiken van de gewenste eindstanden van de monsterdraaias gedetecteerd met behulp van schakelaars, die in de eindstanden worden omgelegd. De toepassing van deze schakelaars is bij het instrument volgens de uitvinding ongewenst, omdat zij een hindernis zouden, vormen bij het verwijderen van de filmcassette. Dit probleem kan worden opgelost door het bereiken van de gewenste eindstanden te detecteren met behulp van fc-f^ ringen, die op een buiten de eerste diafragmapijp gelegen gedeelte van

6 de monsterdraalas zijn aangebracht en onafhankelijk van elkaar in de omtreksrichting instelbaar zijn, waarbij elk van de ringen een spiegeltje draagt, dat de straling van een vast aangebrachte stralingsbron op een detector kan werpen, en waarbij de diameter van de ringen kleiner is dan de inwendige diameter van de filmcassette, zodat deze laatste de ringen kan passeren. De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld is weergegeven. Pig, 1 toont in perspectief een instrument volgens de uitvinding, waarin de filmcassette nog niet is aangebracht. Fig. 2 toont in perspectief de te gebruiken filmcassette. Fig. 3 toont êên van de twee methoden voor het aanbrengen van de filmcassette in het instrument. Fig. 4 toont een bovenaanzicht van het instrument volgens de fig. 1-3* waarbij de cassette zich in de werkstand bevindt. Fig. 5 toont schematisch de wijze, waarop de leidmoer voor de cassette en de monsterdraaias worden aangedreven. Fig. 6 toont een verticale doorsnede van de transmissiekast van het Instrument volgens de fig Het in fig. 1 afgebeelde diffractie-instrument wordt gedragen door een blok 1, dat door middel van een zwaluwstraatverbinding op een standaard van de gebruikelijke uitvoering kan worden bevestigd. Een langgerekte drager 2 is draaibaar op het blok 1 gemonteerd en draagt aan het ene uiteinde een transmissiekast 3 en aan het andere uiteinde een steunorgaan 4. Het instrument is voorzien van een eerste diafragmapijp 5 en een tweede diafragmapijp 6, welke pijpen in eikaars verlengde zijn aangebracht en in axiale richting ten opzichte van elkaar verschuifbaar zija, zodat tussen de pijpen een diafragmaspleet 7 raet een instelbare breedte is gevormd. Tegenover de diafragmaspleet J bevindt zich een collimator 8 voor de toegepaste röntgenstralen, die door het blok 1 wordt gedragen. De eerste diafragmapijp 5 wordt door de transmissiekast 3 ondersteund. Voor dit doel is de transmissiekast voorzien van een naar de pijp 5 gericht brugstuk 9, dat door een axiale spleet van de pijp is gestoken. De tweede diafragmapijp 6 wordt gedragen door het steunorgaan 4, waartoe de pijp is voorzien van een langgerekt radiaal naar buiten

7 6 gericht brugstuk 10, dat in een sleuf van het steunorgaan. 4 verschuifbaar is. De pijp 6 bevat een binnenpijp 11, waarbij tussen de beide pijpen een ceraentvormig vulstuk 12 is aangebracht. Het brugstuk 10 is bevestigd door middel van schroeven, die door het vulstuk 12 en d«5 wand van de binnenpijp 11 zijn gevoerd. De pijp 11 dient als houder voor hulpstukken ten behoeve van de conditionering van het monster, bijvoorbeeld ten einde het monster op een lage temperatuur te houden. De transmissiekast 2 en het steunorgaan 4 zijn in tegenstelling tot de bekende uitvoeringen geheel zijdelings van de diafragma- 10 pijpen 5 en 6 geplaatst, zodat ze deze pijpen niet omsluiten. In de tekening- is voorts een schroefspil IJ afgebeeld, die vanuit de transmissiekast 3 wordt aangedreven en waarop zich een leidmoer 14 voor het verplaatsen van een filmcassette bevindt. De in fig. 2 afgebeelde cassette 15 is op bekende wijze ci- 15 lindrisch uitgevoerd en van vierkante verstijvingsflenzen 16 voorzien. In de cassette is een axiaal verlopende sleuf 17 aangebracht voor het doorlaten van de röntgenstralen. Tijdens het bedrijf bevindt de sleuf 17 zich tegenover de collimator 8. Voorts is de cassette voorzien van een verschuifbare pen 18, waarmee de koppeling met de leidmoer 14 tot 20 stand kan worden gebracht. De breedte van de sleuf 17 is Iets groter dan de hoogte van de brugstukken 9 en 10, zodat de cassette in het Instrument kan worden aangebracht en daaruit kan, worden verwijderd door de sleuf 17 over één van de brugstukken 9 en 10 te schuiven. 25 In fig. 5 is aangegeven, hoe de cassette in het instrument wordt gebracht, waarbij de sleuf 17 over het brugstuk 9 loopt. In fig. 4 is de werkstand van de cassette aangegeven, waarbij de cassette zich tegenover de collimator 8 bevindt. Tevens toont fig. 4, hoe de leidmoer 14 door middel van de pen 18 met de cassette _50 kan worden gekoppeld. In tegenstelling tot de bekende diffractie-instrumenten wordt de cassette 15 tijdens de heen- en weergaande beweging, die door middel van de leidmoer 14 wordt verkregen, niet door een slede ondersteund. De cassette rust namelijk op de diafragmapijpen 5 en 6 en wordt J'5 uitsluitend door deze pijpen gedragen. Ten einde een verplaatsing "iet geringe wrijving mogelijk te maken, zijn op de binnenzijde van de

8 cassette glijnokken 19 aangebracht, bijvoorbeeld drie over de omtrek verdeelde glijnokken aan elk uiteinde, waarbij de cassette met deze glijnokken over de diafragmapijpen. schuift. In fig. 4 is nog een schaalverdeling 20 aangegeven, die de hoekstand van de drager 2 ten opzichte van het blok 1 aangeeft. Voorts is in de fig. 1, 3 en 4 een instelorgaan 21 afgebeeld, met behulp waarvan de aandrijving van deraonsterdraaiasdoor de motor kan worden opgeheven. Pig. 5 toont schematisch de transmissie-organen voor het aandrijven van de monsterdraaias en de leidmoer. De aandrijving geschiedt voor beide bewegingen door middel van een omkeerbare elektromotor 20. De motoras is door middel van kegelwielen met de schroefspil 1J gekoppeld, zodat deze schroefspil primair wordt aangedreven. De beweging van deraonsterdraaiaswordt uit de rotatie van de schroefspil afgeleid. Hiertoe is op de as van de schroefspil een worm 24 aangebracht, die met een wormwiel 25 is gekoppeld. Het wormwiel 25 is gekoppeld met een aandrijfas 26, die door een boring van het brugstuk 9 is gevoerd en die door middel van kegelwielen 27, dia van een spiraalvertanding zijn voorzien, met da monsterdraaias 28 is gekoppeld. De monsterdraaias 28 bevindt zich op de gebruikelijke wijze in het inwendige van de eerste diafragmapijp 5 ên draagt aan één van de uiteinden een voetstuk 29, waarop een goniometerkop van bekende uitvoering kan worden aangebracht, die voor de instelling van het te onderzoeken, monster wordt gebruikt. Het wormwiel 25 kan van de aandrijfas 26 worden losgekoppeld. De raonsterdraaias 28 kan dan door middel van een knop j50 met de hand snel worden rondgedraaid, ten einde de gewenste positie van het monster op de monsterdraaias op eenvoudige wijze te kunnen instellen. Pig. 6 toont een verticale doorsnede van de transmissiekast 3 volgens een vlak, dat loodrecht op de as van de diafragmapijp 5 is gericht. De aandrijfas 26 is vast verbonden met een meedraaiende huls J1, die van een naar buiten gerichte flens is voorzien. Het instelorgaan 21 is een met de hand instelbare moer, die op de huls is aangebracht en met behulp waarvan de koppeling van het wormwiel 25 met de aandrijfas 26 tot stand gebracht en opgeheven kan worden. Wanneer de moer 21 wordt aangeschroefd, zodat het wormwiel 25 tegen de flens j}2 wordt gedrukt, wordt de aandrijfas door het wormwiel meegenomen, zodat

9 8 da monsterdraaias wordt, aangedreven. Wordt de moer 21 daarentegen losgedraaid» dan blijft de aandrijfas staan., zodat er geen beweging van de monsterdraaias plaatsvindt. Deze ontkoppeling is nodig, wanneer de monsterdraaias met behulp van de knop JQ met de hand wordt vordr?v5id. De aandrijfas 26 is gelegerd in een tweetal legers en is door een boring JK van het brugstuk 9 gevoerd. De hoekstand van de aandrijfas ten opzichte van het vaste gedeelte van het instrument kan worden afgelezen op de schijf 41, die van een gradenverdeling is voorzien en die door een opening 42 waarneembaar is. De eerste diafragmapijp 5 wordt gedragen door een cilindrisch steunblok 35» dat in het midden van de lengte van een uitsparing 36 voor het doorlaten van de aandrijfas 2.6 is voorzien, maar dat aan weerszijden van deze uitsparing massif is uitgevoerd en ter plaatse door iriddel van niet-getekende bouten aan het brugstuk 9 is bevestigd. Wanneer de monsterdraaias 28 en de cassette 15 respectievelijk door middel van het instelorgaan 21 en van de pen 18 met de motor 22 zijn gekoppeld, wordt door de monsterdraaias 28 een oscillerende rotatiebeweging en door de cassette 15 een heen- en weergaande axiale beweging uitgevoerd. Ben omkering van de bewegingsrichting vindt plaats die een tweetal eindstanden, mat behulp van ringen 37 en 38 kunnen worden ingesteld. De ringen 37 en 38 zijn aangebracht op een buiten de pijp 5 gelegen gedeelte van de monsterdraaias 28 en zijn onafhankelijk van «Ikaar in de omtreksrichting draaibaar. De diameter van de ringen is kleiner dan de inwendige diameter van de cassette, zodat deze de ringen kan passeren. Elk van de ringen draagt een spiegeltje 39» dat samenwerkt met een detectorkop 40, die een bron van Infrarode stralen en een fotodetector bevat. Wanneer één van de spiegeltjes zich tegenover de detectorkop 40 bevindt, wordt de infrarode straling teruggekaatst naar de fotodetector, waardoor een signaal ontstaat, dat een omkering va.n de draairichting van de motor 22 teweegbrengt. Ofschoon de uitvinding hierboven is toegelicht aan de hand van een meetmethode, waarbij rle cassette een heen- en weergaande axiale beweging uitvoert, kan het instrument volgens de uitvinding ook worden toegepast voor meetmethoden, waarbij de cassette stilstaat» -M lit kan de monsterdraaias hetzij over een ingestelde hoek osei''leuren, ^etzij een rondgaande rotatiebeweging uitvoeren, in welk laatst" neval

10 9 de optische detector wordt uitgeschakeld. Bij toepassing van een meetmethode, waarbij de cassette stilstaat, lean men eventueel gebruik maken van een zo groot mogelijk gedeelte van de film door de diafragmaspleet 7 volledig te openen, rl'er» 5 toe wordt de pijp 6 zover naar buiten geschoven, dat de filmcassette nog net wordt ondersteund, terwijl de pijp 5 geheel wordt weggenomen. Ter ondersteuning van het andere uiteinde van de cassette kan in dit geval op het cilindrische steunblok 35 een niet-getekende hulpring worden geplaatst

11 10 CONCLUSIES 1. Instrument voor het r'óntgen-diffractle-onderzoek van een monster, voorzien van een eerste en een tweede diafragmapijp, welke pijpen in eikaars verlengde liggen en in de asrichting ten opzichte van elkaar verschuifbaar zijn, zodat tussen de pijpen een rondgaande dia- 5 fragmaspleet met een Instelbare breedte wordt gevormd, een de diafragmaspleet omsluitende cilindrische filmcassette, die van een in de asrichting lopende sleuf voor het doorlaten van de röntgenstralen voorzien, een aan de buitenzijde van de filmcassette tegenover de sleuf en tegenover de diafragmaspleet aangebrachte collimator voor de r'óntgen- 10 stralen, een door de eerste diafragmapijp omsloten monsterdraaias, waarop het te onderzoeken monster tegenover de diafragmaspleet wordt gemonteerd en die een oscillerende of rondgaande rotatiebeweging kan uitvoeren, en een langgerekte drager, waarop nabij elk van de uiteinden een steunorgaan voor één van de diafragmapijpen is aangebracht, is met 15 het k e n m e r k, dat ten minste één van de steunorganen zijdelings van de bijbehorende diafragmapijp is aangebracht en deze diafragmapijp ondersteunt door middel van een brugstuk, waarvan de hoogte iets kleiner is dan de breedte van de sleuf van de filmcassette, zodat de filmcassette aan de zijde van de betreffende diafragmapijp uit het in- 20 strument kan worden verwijderd door de sleuf van de cassette over het brugstuk te schuiven, 2, Instrument volgens conclusie 1, voorzien van middelen voor het teweegbrengen van een heen- en weergaande axiale beweging van de filmcassette, waarbij deze heen- en weergaande beweging tezamen met 25 de rotatiebeweging van de monsterdraaias van een gemeenschappelijke motor wordt afgeleid door middel van een transmissiekast, die tevens het steunorgaan voor de eerste diafragmapijp vormt, met h s t k e n m e r k, dat de eerste diafragmapijp door de transmissiekast wordt ondersteund met behulp van een brugstuk, waarvan de hoogte 30 kleiner is dan de breedte van de sleuf van de filmcassette, en dat is iets voorzien van een boring voor het doorlaten van een aandrijfgas voor de monsterdraaias. 3. Instrument volgens conclusie 2, met h e t k e n m e r k, c-at het aan de transmissiekast bevestigde brugstuk door een axiale '10965e

12 11 sleuf van de eerste diafragmapijp is gestoken en met een cilindrische inwendige drager voor deze pijp is verbonden. 4. Instrument volgens conclusie 2 of 3, met h e t k e n - m e r k, dat de aandrijfas met de monsterdraaias is gekoppeld door middel van kegelwlelen met spiraalvertanding. 5. Instrument volgens conclusie 2, 3 of 4, met h e t kenm e r k, dat de heen- en weergaande beweging van de filmcassette wordt verkregen door middel van een met de cassette koppelbare leidmoer, die verschuifbaar is langs een door de gemeenschappelijke motor aangedreven schroefspil, waarbij op de as van de schroefspil een worm is aangebracht, die door middel van een wormwiel de aandrijfas voor de monsterdraaias in beweging brengt. 6. Instrument volgens conclusie 5» met h e t k e n m e r k, dat het wormwiel door middel van een instelmoer met een variabele kracht tegen een met de aandrijfas verbonden flens kan worden gedrukt, zodat de koppeling tussen de schroefspil en de aandrijfas met behulp van de instelmoer naar wens kan worden verbroken. 7. Instrument volgens conclusie 5 of 6, met h e t k e n - m e r k, dat de filmcassette Is voorzien van een verschuifbare pen, door middel waarvan de koppeling met de leidmoer in- en uitgeschakeld kan worden. 8. Instrument volgens een der voorgaande conclusies, met h e t k e n m e r k, dat de tweede diafragmapijp door het bijbehorende steunorgaan wordt ondersteund met behulp van een brugstuk, waarvan de hoogte iets kleiner is dan de breedte van de sleuf van de filmcassette, waarbij dit brugstuk aan de tweede diafragmapijp is bevestigd en in een sleuf van het steunorgaan verschuifbaar is. 9. Instrument volgens een der conclusies 2 tot en met 8, met h e t k e n m e r k, dat de filmcassette tijdens de heen- en weergaande beweging over de diafragmapijpen schuift en hierbij door deze pijpen wordt gedragen. uitsluitend 10. Instrument volgens conclusie 9* met h e t k e n m e r k, dat op het binnenoppervlak van de filmcassette glijnokken zijn aange

13 12 bracht, waarmee de filmcassette over de dlafragmapijpen scfevlft. 11«Instrument volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bereiken van de gewenste eindstanden van de oscillerende rotatiebeweging van de monsterdraaias wordt ga-le- 3 tecteerd met behulp van twee ringen, die op een bulten de eerste diafragmapijp gelegen gedeelte van de monsterdraaias zijn aangebracht en onafhankelijk van elkaar la de omtreksrlchtlng instelbaar Rijn, waarbij elk van de ringen een spiegeltje draagt, dat de straling van een vast aangebrachte stralingsbron op een detector kan werpen, en waarbij 10 de diameter van de ringen kleiner is dan de inwendige diameter van de filmcassette.

14 7 A ff 0 K p ƒ y V # v - J O

15

16

17

18

19 i f,.0 \ f 1 \ \ A, \ \\ s /

noiaterinzagelegging nu 7606676

noiaterinzagelegging nu 7606676 Octrooiraad noiaterinzagelegging nu 7606676 Nederland [19] NL [54] Inrichting voor inwendige bestraling. [51] Int.CI 2.: A61N5/10, G21K5/02. [71] Aanvrager: Eric van 't Hooft te Leersum. [74] Gem Ir N.A

Nadere informatie

AÏerinzagelegging 7906634

AÏerinzagelegging 7906634 Octrooiraad AÏerinzagelegging 7906634 Nederland @ NL ^ fj) @ @ Inrichting voor het bepalen van lokale absorptieverschillen in een objekt. Int.CI 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Nadere informatie

o ATerinzagelegging @ 7906572

o ATerinzagelegging @ 7906572 Octrooiraad o ATerinzagelegging @ 7906572 Nederland @ NL

Nadere informatie

gaterinzageiegging 7904882

gaterinzageiegging 7904882 Octrooiraad gaterinzageiegging Nederland (19) NL 0 Inrichting voor het maken van een panoramische röntgenopname van de kaak en het gebit van een patiënt. lnt.ci 3.: A61B6/14, G03B41/16. @ @ Aanvrager:

Nadere informatie

qo ATerinzagelegging 8302853

qo ATerinzagelegging 8302853 Octrooiraad qo ATerinzagelegging 8302853 Nederland @ NL l ) fj) @ @ Kernreactor. Int.Cl 3.: F28D7/00, F28F9/00, G21C15/02. Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company te New Vork. Gem.: Ir. F.X. Noz c.s. Algemeen

Nadere informatie

ATerinzagelegging 7815069

ATerinzagelegging 7815069 Octrooiraad ATerinzagelegging 7815069 Nederland @ NL 0 Inrichting voor het scheiden, respectievelijk verreken van. gasvormige mengsels» @ Int.CI 3.: B01D59/20, B01D53/24, B04B5/08. Aanvrager: Haga Zentrifugen

Nadere informatie

nolaïerinzagelegging nu 7606892

nolaïerinzagelegging nu 7606892 Octrooiraad nolaïerinzagelegging nu 7606892 Nederland [19J NL 54j Manostaat [51] Int.CI 2.: G05D16/06// G01L7/08. [71] Aanvrager: Stichting Reactor Centrum Nederland te '$*Gravenhage. [74] Gem.: Ir. A.

Nadere informatie

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Octrooiraad [i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het vacuümdlcht afsfüitem vsn elk der eerste uiteinden van een aantal holle transportorganen dia uit'tftonden in een

Nadere informatie

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Octrooiraad [io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Nederland [19] NL [54! Rsdiografietoastel. [51] Ipt.CI 2.: A61B6/02. [71) Aanvrager: EMI Limited te Hayes, Groot-Brittannië. [74l Gem.:!r, G.H. Boelsma c.s.

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 7802858

@ATerinzagelegging 7802858 Octrooiraad @ATerinzagelegging 7802858 Nederland @ NL @ < j) @ @ Röntgenfluorescopie-inrichting. Int.CI 2.: A61 B6/00. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.: Ir. R.A. Bijl c.s.

Nadere informatie

g AÏerinzagelegging 8203791

g AÏerinzagelegging 8203791 Octrooiraad g AÏerinzagelegging 8203791 Nederland NL @ Maritieme gecontroleerde opslag van schadelijk materiaal. Int.Cl 3.: G21F9/24, G21F9/36// B65D 88/78. @ Aanvrager: Adviesbureau Bongaerts, Kuyper

Nadere informatie

oaterinzagelegging 7902620

oaterinzagelegging 7902620 Octrooiraad oaterinzagelegging 7902620 Nederland (jj) NL lonenbron. l) @ @ Int.CI 2.: H01J3/04. Aanvrager: United Kingdom Atomic Energy Authority te Londen. Gem.: Ir. G.F. van der Beek c.s. NEDERLANDSCH

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging nu 7600394

noiaïerinzagelegging nu 7600394 Octrooiraad noiaïerinzagelegging nu 7600394 Nederland [19] NL [54] Werkwijze en inrichting voor het op lek controleren van een splijtstofelement. [51] int.ci 2.: G21C17/06, [71 ] Aanvrager: N.V. tot Keuring

Nadere informatie

io ATerinzagelegging 7906913

io ATerinzagelegging 7906913 Octrooiraad io ATerinzagelegging 7906913 Nederland @ NL @ fj) @ @ Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom. Int.CI 3.: H01J37/30, H01L21/425. Aanvrager: Nederlandse Centrale

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7611724

noiaterinzagelegging nu 7611724 Qctrooiraad noiaterinzagelegging nu 7611724 Nederland [191 NL [54] Multipactorontladingsinrichting, [Ui Irrt.CI*.: H01J23/813, [71] Aanvrager: English Electric Valve Company Limited te Chelmsford, Groot-

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8003353

@ATerinzagelegging 8003353 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8003353 Nederland @ NL > 0 Met de hartslag gestuurd stralingsonderzoekapparaat. @ @ @ lnt.ci 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.:

Nadere informatie

no ATerinzagelegging im 7605253

no ATerinzagelegging im 7605253 Octrooiraad no ATerinzagelegging im 7605253.Nederland t19] NL [54] Inrichting voor tomografie. [51] Int Cl 2 A61B6/02, H04N7/00 [71] Aanvrager NV Optische Industrie'De Oude Delft'te Delft, [74] Gem Dr

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend. Prijs ƒ 3,- OCTROOIRAAD Jk&n Jfe'S&s NEDERLAND Ter inzage gelegde _ ^ Octrooiaanvrage Nr. 7 3 0 6 3 5 2 Int. Cl. E 04 c 1/40 // G 21 c 11/00, B 32 t 13/12, B 28 b 19/00. Indieningsdatum: 7 mei 1973, Datum

Nadere informatie

ATerinzagelegging @ 8003858

ATerinzagelegging @ 8003858 Octrooiraad ATerinzagelegging @ Nederland ( 1 NL @ Straalpomp met labyrintdichting. Int.CI 3.: F04F5/44, G21C15/00. @ Aanvrager: General Electric Company te Schenectady, New York, Ver. St. v. Am. @ Gem.:

Nadere informatie

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d),

Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Prijs ƒ 3,- OCTRÖÖÏRAAD Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr, 7 2 I 1 8 9 1, NEDERLAND Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Int. Cl, G 01 t 1/20. ' Indieningsdatum; 31 augustus 1972, Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

AÏerinzagelegging @ 8202901

AÏerinzagelegging @ 8202901 Octrooiraad AÏerinzagelegging @ 8202901 Nederland @ NL @ Centrifuges, centrifuge-installaties en inrichtingen voor het regelen van de stroom daarvoor. ( j) Int.CI 3.: B01D 59/20, B04B 5/08. @ @ Aanvrager:

Nadere informatie

HOGE TWEE-HANDELINRICHTING

HOGE TWEE-HANDELINRICHTING N.V. NEDERLANDSCHE SPOOR\MEGEN Seinwezen Onderwerp: MECH. BEVEILIGING (Buitenapparatuur ) Aflevering 6 Cursus voor opleiding tot Technisch Ambtenaar (Nadruk verboden) BEDIENINGSTOESTELLEN Aanvankeli;k

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Verdedigen van een octrooiaanvrage (deel B) elektrotechniek/werktuigkunde 6 oktober 14 13.4 17.4 uur 1 TENTAMENOPGAVE VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (B) E/W 14

Nadere informatie

jaar: 1994 nummer: 12

jaar: 1994 nummer: 12 jaar: 1994 nummer: 12 Een vrouw staat vóór een spiegel en kijkt met behulp van een handspiegel naar de bloem achter op haar hoofd.de afstanden van de bloem tot de spiegels zijn op de figuur aangegeven.

Nadere informatie

Tomografie. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Tomografie. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO ovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Tomografie 1 Inleiding In de geneeskunde wordt een groot aantal technieken gebruikt om beelden van het inwendige van het lichaam te maken. De verzamelnaam

Nadere informatie

oaïerinzagelegging @ 7804881

oaïerinzagelegging @ 7804881 Octrooiraad oaïerinzagelegging @ 7804881 Nederland NL ^ Werkwijze en inrichting voor het elektro-optisch convolueren van een ééndimensionaal signaal. Int.CI 2.: A61B6/02, G03B41/1 6. @ @ Aanvrager: N.V.

Nadere informatie

Handleiding Optiekset met bank

Handleiding Optiekset met bank Handleiding Optiekset met bank 112110 112110 112114 Optieksets voor practicum De bovenstaande Eurofysica optieksets zijn geschikt voor alle nodige optiekproeven in het practicum. De basisset (112110) behandelt

Nadere informatie

Nieuw schakelsysteem voor de liedjesbouwer

Nieuw schakelsysteem voor de liedjesbouwer 1 Nieuw schakelsysteem voor de liedjesbouwer 1 20 2 30 De uitvinding is een aanpassing op het door mij eerder beschreven en verkregen octrooi NL 31996 waarbij kinderen spelenderwijs leren omgaan met het

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Opstellen van een octrooiaanvrage (deel A) elektrotechniek/werktuigkunde 6 oktober 2014 09.00 13.00 uur 1 TENTAMENOPGAVE OPSTELLEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (A) E/W

Nadere informatie

Stel conclusies en een bijpassende beschrijvingsinleiding op voor een Nederlandse octrooiaanvrage ter bescherming van de uitvinding.

Stel conclusies en een bijpassende beschrijvingsinleiding op voor een Nederlandse octrooiaanvrage ter bescherming van de uitvinding. OPGAVE A Met betrekking tot een door uw cliënt Den Boer gedane uitvinding treft u bijgaand een bijlage B1 aan, waarin de uitvinding wordt uiteengezet. Voorts treft u bijlagen D1 en D2 betreffende de stand

Nadere informatie

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6.

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. OCTROOIKAAD Prijs ƒ 3, Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7 NEDERLAND Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. Indieningsdatum: 9 juni 1972,. 15 uur 16 min. Datum van terinzagelegging: 11 december

Nadere informatie

AMSTERDAM De Sentinel stuurmachine

AMSTERDAM De Sentinel stuurmachine AMSTERDAM 04-12-2914 De Sentinel stuurmachine Het volgende is een beschrijving van de Sentinel stuurmachine, een product van Alley & MacLellan. De figuren zijn ontleend aan Lichtenbelt (1919). Deze figuren

Nadere informatie

doiaterinzagelegging nu 7703943

doiaterinzagelegging nu 7703943 O -trooiraad doiaterinzagelegging nu 7703943 Nederland [19] NL [54] Veelkanaals röntgendetektor. [51] Int.Cl 2.: H01J39/285, A61B6/02, G01T1/185. [71] Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Nadere informatie

Handleiding revisie verdamper Koltec VG392 / Necam Mega

Handleiding revisie verdamper Koltec VG392 / Necam Mega Handleiding revisie verdamper Koltec VG392 / Necam Mega 1. Demontage Met de demontage van de verdamper beginnen we met de voorzijde. Draai eerst de 2 korte boutjes die naast de uitgang van de verdamper

Nadere informatie

[io]aterinzageiegging nu 7711875

[io]aterinzageiegging nu 7711875 Octrooiraad [io]aterinzageiegging nu 7711875 Nederland [19] NL [54] Afbeeldingskamer. ]51] Int.Ci 2.: G03G15/044. [71 ] Aanvrager: Xonics, Inc. te Van Nuys, Californië, Ver. St. v. Am. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage OPGAVE A Uw cliënt ontwikkelt en fabriceert onder meer snoerstellen voor het aansluiten van elektrische apparaten op het lichtnet. Hij is van mening een uitvinding gedaan te hebben die de veiligheid van

Nadere informatie

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het werken aan niet of onvoldoend beveiligde vlakbanken vinden in Nederland jaarlijks vele ongevallen plaats door het in aanraking komen met de sneldraaiende beitels. Dit kan zich

Nadere informatie

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL Octrooiraad [10] A Terlnzageiegg ca S [11] Nederland [19] NL [541 Werkwijze voor de vervaardiging van betonnen vaten, in het bijzonder containers voor gevaarlijke stoffen, en met deze werkwijze vervaardigde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN

GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V. NIJVERHEIDSWEG 21 POSTBUS 827 3160 AA RHOON 010-5018000 010 5013843 Gebruiksaanwijzing sluitingen: Sluitingen worden gebruikt bij hijswerkzaamheden

Nadere informatie

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3,- Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 NEDERLAND Inta G 01» 33/16 ' G 21 h 5/ - Indienmgsdatum: ^ april 1972, Datum van terinzagelegging: 23 oktober 1973. 8 uur 59

Nadere informatie

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN - 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN 1 2 De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een robot met een delta samenstel dat is voorzien van bestuurbare actuatoren, scharnierend op de

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR STRINGLAB 2. (concept)

HANDLEIDING VOOR STRINGLAB 2. (concept) HANDLEIDING VOOR STRINGLAB 2. (concept) De werking van de Stringlab 2. Met de Stringlab 2 kan de hardheid van de bespanning van ieder racket en de buigstijfheid van de steel van het racket gemeten worden.

Nadere informatie

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen FHN Reglementen Behendigheid Toestellen Behendigheid Toestellen versie 2009 INHOUDSOPGAVE Blz. DE TOESTELLEN 3 FIGUUR 1: Hoogtesprongen 8 FIGUUR 2: De Muur 9 FIGUUR 3: De Borstelsprong 10 FIGUUR 4: De

Nadere informatie

Bijlage 16: Handleiding

Bijlage 16: Handleiding Bijlage 16: Handleiding Hier volgt een zeer gedetailleerde handleiding van hoe de lasercutte Mendel geassembleerd kan worden. Eerst zal er begonnen worden met enkele kleinere tussenassemblees. In de handleiding

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8004375

@ATerinzagelegging 8004375 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8004375 Nederland @ NL @ @ (fl) @ Stralingsdetector met groot oplossend vermogen. Int.CI 3.: G01T1/10, G01T1/202, G02B5/14. Aanvrager: American Science & Engineering, Inc.

Nadere informatie

Jet roosters. Jet roosters 263. JSR Rond Jet rooster met een geconcentreerd of breed uitblaaspatroon voor een lange of korte worp...

Jet roosters. Jet roosters 263. JSR Rond Jet rooster met een geconcentreerd of breed uitblaaspatroon voor een lange of korte worp... 262 Jet roosters Referentie Soort gebouw: Kantoor Stad/land: Pune, India Producten/Oplossingen: ventilatoren (dak, axiaal), brandkleppen voorzien van motoren en roosters (binnen- en buitenluchtroosters).

Nadere informatie

Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6

Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6 Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6 1 Controleer of de gasveren en de watercilinders in de juiste tapgaten in het chassis zijn bevestigd, zie ook laatste pagina. 2 Controleer

Nadere informatie

[54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor.

[54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor. Octrooiraad Nederland [19J NL [54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor. [51] Int.Cl 2. 1 G21B1/00. [71] Aanvrager: Europese Ge'meenschap voor Atoomenergie

Nadere informatie

@ATerinzage!egging 7803742

@ATerinzage!egging 7803742 Octrooiraad @ATerinzage!egging 7803742 Nederland { ) NL Rek voor het opbergen van splijtstofelementen voor kernreaktoren. @ @ @ Int.Cl 2.: G21C19/40. Aanvrager: De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij B.V.

Nadere informatie

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type 42-14 type 42-18 Type 42-24 A type 42-28 A Type 42-24 B type 42-28 B Type 42-24 A Type 42-28 A figuur 1 Verschildrukregelaar 1. Constructie en werking De verschildrukregelaar

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN STEMPELS EN METAALPERSEN September 1981 Blz. 1

BEVEILIGING VAN STEMPELS EN METAALPERSEN September 1981 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het gebruik van metaalpersen kan het gevaar zich voordoen van knellen tussen stempeldelen of tussen stempels en andere machinedelen. In deze publikatie worden aanwijzingen gegeven

Nadere informatie

2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 NATUURKUNDE. Woensdag 28 augustus, uur. Zie ommezijde

2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 NATUURKUNDE. Woensdag 28 augustus, uur. Zie ommezijde 2 H-ll EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1974 Woensdag 28 augustus, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE Zie ommezijde Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit

Nadere informatie

Handleiding Installatie

Handleiding Installatie Handleiding Installatie Voor de montage van het zonnezeil kan men het best een windstile dag kiezen om te voorkomen dat er tijdens de montage een windvlaag in het zeil slaat, waardoor het zeil met de grond

Nadere informatie

DE XXXII INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE

DE XXXII INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE NEDELAND DE XXXII INTENATIONALE NATUUKUNDE OLYMPIADE ANTALYA, TUKIJE PACTICUM TOETS Zaterdag, 30 juni 001 Lees dit eerst: 1. Voor het experiment heb je 5 uur tot je beschikking.. Gebruik uitsluitend de

Nadere informatie

Handleiding: Montage tristand pannendak Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: februari 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 3 & 5 - Spaanplaatschroeven

Nadere informatie

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen.

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen. UDC 621.791:620.179.1:669.715+669.721 Röntgenonderzoek van lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen NEDERLANDSE NORM NEN2513 X-ray inspection of fusion welded joints in aluminium and

Nadere informatie

kettingen moeten ook gelijktijdig ingehieuwd kunnen worden kettingen moeten ook gelijktijdig kunnen worden gestoken.

kettingen moeten ook gelijktijdig ingehieuwd kunnen worden kettingen moeten ook gelijktijdig kunnen worden gestoken. ANKERLIER BRUNINGS ANKERLIER. Een zeer belangrijk hulpwerktuig. Een anker waarborgt de veiligheid van het schip, als noodrem, als anker bij averij, als hulp bij afmeren en ontmeren. Bij letgo anker moet

Nadere informatie

De bouwonderdelen bij dit nummer

De bouwonderdelen bij dit nummer De bouwonderdelen bij dit nummer Bij deze aflevering ontvangt u roosterelementen en de kop van een iepen pomp. Houten latten houten lat van, x mm, 00 mm lang houten lat van x mm, 00 mm lang houten lat

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 22 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 22 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.

Nadere informatie

MOTOR. 1 of 1 22/01/ :48 REVISEREN 1 DISTRIBUTIERIEM, SPANINRICHTING EN TANDWIELEN. Distributieriem - verwijderen

MOTOR. 1 of 1 22/01/ :48 REVISEREN 1 DISTRIBUTIERIEM, SPANINRICHTING EN TANDWIELEN. Distributieriem - verwijderen 300tdid_28 1 of 1 22/01/2013 20:48 DISTRIBUTIERIEM, SPANINRICHTING EN TANDWIELEN Distributieriem - verwijderen 4. Plaats gereedschap LRT-12-049 en de drukknop - een onderdeel van gereedschap LRT-12-031

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

Dossier Positioneren. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.

Dossier Positioneren. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo. Dossier Positioneren Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Het positioneren van pneumatisch aangedreven machineonderdelen De meeste pneumatische

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

Regels voor turboafscherming in de Farmstock klassen zoals die tot en met 19 april 2015 van toepassing waren:

Regels voor turboafscherming in de Farmstock klassen zoals die tot en met 19 april 2015 van toepassing waren: Regels voor turboafscherming in de Farmstock klassen zoals die tot en met 19 april 2015 van toepassing waren: 1. De turbo moet volledig (360 graden) afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal, met uitzondering

Nadere informatie

Toets Schetsen & Tek.lezen (BMT)/ Techn. Tek. (WB) 8 oktober 2003 pag. 1/9

Toets Schetsen & Tek.lezen (BMT)/ Techn. Tek. (WB) 8 oktober 2003 pag. 1/9 Voorbeeldtoetsen Toets Schetsen & Tek.lezen (BMT)/ Techn. Tek. (WB) 8 oktober 2003 pag. 1/9 1. Welke richting/plaatstolerantie is van toepassing op gat A en B? 1. 2. Hoe groot is maat C (nominaal)? 2.

Nadere informatie

Deel 2: Montagevoorschriften Kl. N291

Deel 2: Montagevoorschriften Kl. N291 Inhoud: Pagina Deel 2: Montagevoorschriften Kl. N291 1. Algemene informatie............................ 3 2. Onderstel monteren............................. 6 3. Vlakke plaat completeren en vastschroeven..............

Nadere informatie

Proefbeschrijving optiekset met bank 112110

Proefbeschrijving optiekset met bank 112110 112114 Optieksets voor practicum De bovenstaande optieksets zijn geschikt voor alle nodige optiekproeven in het practicum. De basisset () behandelt de ruimtelijke optiek en de uitbreidingset (112114) de

Nadere informatie

Bij deze PTA-toets hoort een uitwerkbijlage, die behoort bij opdracht 4c. Pagina 1 van 8. Vestiging Westplasmavo

Bij deze PTA-toets hoort een uitwerkbijlage, die behoort bij opdracht 4c. Pagina 1 van 8. Vestiging Westplasmavo Vestiging Westplasmavo vak : Wiskunde leerweg : TL toetsnummer : 4T-WIS-S06 toetsduur: : 100 minuten aantal te behalen punten : 56 punten cesuur : 28 punten toetsvorm : Schriftelijk hulpmiddelen : Geodriehoek,

Nadere informatie

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 Prijs/3,- ajr^-a, Ter inzage geksgde M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 M.C1. G 21 c 3/62 // B 22 f 3/00 s NEDERLAND C 04 * 35/00. Indieningsdatum: 7 april 1972* Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

O-ringen zijn uitermate geschikt als afdichting van niet-bewegende machineonderdelen.

O-ringen zijn uitermate geschikt als afdichting van niet-bewegende machineonderdelen. DICHTOMATIK Inbouwruimten en tips met betrekking tot de constructie De inbouwruimten (groeven) voor O-ringen dienen zoveel mogelijk rechthoekig te worden gemaakt. De afmetingen voor de vereiste groef -

Nadere informatie

HepcoMotion. Nr. 2 Installatie details

HepcoMotion. Nr. 2 Installatie details Dit datasheet behoort bij de PRT2 catalogus PRT2 Catalogus 40-41 HepcoMotion Nr. 2 Installatie details HepcoMotion precisie ringen en rondgeleidingssystemen worden gemaakt volgens hoge kwaliteitseisen

Nadere informatie

Auteur(s): W. Ignatio, M. Zonneveld Titel: De zwaartekrachtgoniometer Jaargang: 4 Jaartal: 1986 Nummer: 6 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): W. Ignatio, M. Zonneveld Titel: De zwaartekrachtgoniometer Jaargang: 4 Jaartal: 1986 Nummer: 6 Oorspronkelijke paginanummers: Auteur(s): W. Ignatio, M. Zonneveld Titel: De zwaartekrachtgoniometer Jaargang: 4 Jaartal: 1986 Nummer: 6 orspronkelijke paginanummers: 269-277 Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Haags Tijdschrift

Nadere informatie

Diffractie door helix structuren (Totaal aantal punten: 10)

Diffractie door helix structuren (Totaal aantal punten: 10) Pagina 1 van 6 Diffractie door helix structuren (Totaal aantal punten: 10) Inleiding De Röntgen diffractie foto van DNA (Figuur 1), gemaakt in het laboratorium van Rosalind Franklin, staat bekend als Photo

Nadere informatie

FREESMETHODES. Inhoud: A. Frezen met wisselplaten B. Frezen zonder wisselplaten. Willy Cochet Pagina 1

FREESMETHODES. Inhoud: A. Frezen met wisselplaten B. Frezen zonder wisselplaten. Willy Cochet Pagina 1 FREESMETHODES Inhoud: A. Frezen met wisselplaten B. Frezen zonder wisselplaten In deze gratis beschikbare handleiding van Sandvik kan men uitgebreidere informatie raadplegen. Willy Cochet Pagina 1 A. Frezen

Nadere informatie

(61! -- I62! -- Octrooiraad

(61! -- I62! -- Octrooiraad Octrooiraad noi A Terfnzageleggmg nu 7S13137 Nederland (19] NI [54] Werkwijze voor het bereiden van D-alankieverbindingen. [St] Int.Cl 2.: C07C101/08, A61K31/1951! C07B23/0G.!71] Aanvrager: Merck & Co.,

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Examen Klassieke Mechanica Herbert De Gersem, Eef Temmerman 23 januari 2009, academiejaar 08-09 IW2 en BIW2 NAAM: RICHTING: vraag 1 (/4) vraag 2 (/4) vraag 3 (/5) vraag 4 (/4) vraag 5 (/3) TOTAAL (/20)

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK

INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK Tel. +32 (0)11 72 96 50 Fax +32 (0)11 76 79 14 www.allimex.eu INSTALLATIEHANDLEIDING ZONNEPANELEN OP EEN SCHUIN PANNENDAK ALUMINIUM DAKHAAK Type dak In deze handleiding gaan we uit van een goed bereikbaar

Nadere informatie

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor Kart Afstellingen Een goed afgesteld kart chassis is een van de belangrijkste vereisten om snelle tijden te kunnen rijden. Een goede stuurmanskunst, banden met veel grip en een perfect afgestelde motor

Nadere informatie

ZONWERING ICARUS SUNCLIPS LOGGIA

ZONWERING ICARUS SUNCLIPS LOGGIA ICARUS SUNCLIPS LOGGIA INHOUD Leveringsprogramma zonwering... pag. 1 Overzicht STORAX ICARUS lamellen...pag. 2-3 Uitvoeringen STORAX ICARUS... pag. 4-5 STORAX ICARUS Quickfix... pag. 6-7 STORAX ICARUS

Nadere informatie

Examen HAVO. natuurkunde 1,2 Compex. Vragen 1 tot en met 13. In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt.

Examen HAVO. natuurkunde 1,2 Compex. Vragen 1 tot en met 13. In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 23 mei totale examentijd 3 uur natuurkunde 1,2 Compex Vragen 1 tot en met 13 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. ij dit examen

Nadere informatie

OPGAVE A. Bijlagen. Bijlage B1: Brief van uw cliënt Bijlage B2: Octrooiaanvrage A

OPGAVE A. Bijlagen. Bijlage B1: Brief van uw cliënt Bijlage B2: Octrooiaanvrage A OPGAVE A 5 Uw cliënt ontwikkelt, fabriceert en verkoopt verplaatsbare mixers voor het mengen van onder meer zand en cement. Hij meent een verbeterde constructie gevonden te hebben en wenst daarvoor octrooibescherming

Nadere informatie

1. Opdrachtomschrijving. 2. Probleemstelling / Doelstelling. 3. Uitwerkingen van de vragen: Bijlagen: Inhoudsopgave: 1.

1. Opdrachtomschrijving. 2. Probleemstelling / Doelstelling. 3. Uitwerkingen van de vragen: Bijlagen: Inhoudsopgave: 1. Inhoudsopgave: 1. Opdrachtomschrijving 1.1 Het Project 2. Probleemstelling / Doelstelling 2.1 Probleemstelling 2.2 Doelstelling 2.3 Eisen 3. Uitwerkingen van de vragen: 3.1 Welke coördinaten moeten worden

Nadere informatie

[loiaïerinzagelegging nu 7811659

[loiaïerinzagelegging nu 7811659 Octrooiraad [loiaïerinzagelegging nu 7811659 Nederland [19] NL [54] Multi-cel-detector met een paneel met gedrukte bedrading. [51] Int.CI 2.: H01J39/28. [71] Aanvrager: General Electric Company te Schenectady,

Nadere informatie

Windscherm - uitschuifbaar

Windscherm - uitschuifbaar Montage-instructie Windscherm - uitschuifbaar 745 üderitz Montage-instructie Windscherm 745 üderitz Inhoudsopgave pagina Inhoud verpakking 1 Benodigd gereedschap 1 Belangrijk vóór het monteren 2 1. Montage

Nadere informatie

M6131 Antwoorden 1 Pennenhouder

M6131 Antwoorden 1 Pennenhouder M6131 Vul het juiste antwoord in: 1 In de voetplaat van de pennenhouder, stuknummer 3, zitten twee gaten. De diameter van deze gaten is 8 millimeter. 2 De afstandsbussen, stuknummer 2, worden aan de bovenkant

Nadere informatie

F 1300t DAF Trucks R U ITEWISSE RI N STAL LATI E

F 1300t DAF Trucks R U ITEWISSE RI N STAL LATI E F 1300t1 500 DAF Trucks 1-1 1-1 R U ITEWISSE RI N STAL LATI E \ ra-l$o Grs F$u / Fig. 1 1. Steun 2. Ring 3. Bout 6. Stangenstelsel 7. Tandemlager 8. Afdichtring 9. Moer 10. Afdekkap 1 1. Ruitewisser blad

Nadere informatie

INSTALLATIE GROHE SENSIA IGS

INSTALLATIE GROHE SENSIA IGS INSTALLATIE GROHE SENSIA IGS 1 INHOUD DOOS 1 1. Besturingskast 2. Installatie instructies 3. Doosje: -4x M12 moer -3/8 t-stuk -tube vet 4. Gevlochten waterslang 4. met kogelkraan 5. Pijpsleutel 19mm 6.

Nadere informatie

De 35 e Internationale Natuurkunde Olympiade Pohang, Zuid-Korea Practicum-toets Maandag 19 juli 2004

De 35 e Internationale Natuurkunde Olympiade Pohang, Zuid-Korea Practicum-toets Maandag 19 juli 2004 De 35 e Internationale Natuurkunde Olympiade Pohang, Zuid-Korea Practicum-toets Maandag 19 juli 2004 Lees dit eerst! 1. De toets duurt 5 uur. 2. Gebruik uitsluitend de door de organisatie ter beschikking

Nadere informatie

13. De Remsystemen op de Loga rekenwalsen

13. De Remsystemen op de Loga rekenwalsen 13. De Remsystemen op de Loga rekenwalsen Nico Smallenburg november 2002 Abstract: Braking systems on Loga drum calculators to immobilize the drum, or to fasten the grid to the drum Key words: Loga, drum

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Productinformatie 11 Bovenkast Geëxtrudeerd, H-gevormd aluminium bakprofiel 28x42mm, of 26,8x42 mm. Het bovenprofiel is zodanig gevormd dat er geen hinderlijke lichtopening ontstaat

Nadere informatie

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 De saildrive zoals die tegenwoordig veel wordt toegepast blijkt reuze solide en betrouwbaar. Uiterlijk lijkt het op het staartstuk van

Nadere informatie

De bouwonderdelen bij dit nummer

De bouwonderdelen bij dit nummer De bouwonderdelen bij dit nummer Met de onderdelen bij deze aflevering en het mastplan van aflevering 62 monteert u de grootmarssteng op de grote mast van uw Victory. Houten latten 1 rondhout ( x 60 mm)

Nadere informatie

C&C Ademluchtbeugels Totaal programma

C&C Ademluchtbeugels Totaal programma Totaal programma Ademluchtbeugels41 Inleiding Ademluchtbeugels42 C&C Ademluchtbeugels De C&C ademluchtbeugels zijn bijzonder gebruiksvriendelijke klembeugels die speciaal zijn ontwikkeld voor de bevestiging

Nadere informatie

Installatie. Toerentalverlagingsset Groundsmaster 360 multifunctioneel voertuig Modelnr.: Installatie-instructies

Installatie. Toerentalverlagingsset Groundsmaster 360 multifunctioneel voertuig Modelnr.: Installatie-instructies Installatie Toerentalverlagingsset Groundsmaster 360 multifunctioneel voertuig Modelnr.: 30547 1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder

Nadere informatie

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/0 type Malta en Rhodos Lees eerst dit voorschrift geheel door. Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 0 mm, dop 7 mm, potlood, steeksleutel 7 mm, imbussleutel

Nadere informatie

Kaas. foto 1 figuur 1. geheel aantal cm 2.

Kaas. foto 1 figuur 1. geheel aantal cm 2. Kaas Op foto 1 zie je drie stukken kaas. Het zijn delen van een hele, ronde kaas. Het grootste stuk is precies de helft van een hele kaas. Deze halve kaas heeft een vlakke zijkant. De vorm van de vlakke

Nadere informatie

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : -

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : - 05-CVB-R0321 ORIENTEREND ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG BIJ BRAND VAN EEN HOUTEN VLOER-PLAFONDCONSTRUC- TIE MET EEN PLAFOND VAN LEEM OP RIET 22 december 2005 WTJB/GTTB Opdrachtgever: Leembouw Nederland Van

Nadere informatie

HANDLEIDING STUREN VAN TRANSPORTBANDEN

HANDLEIDING STUREN VAN TRANSPORTBANDEN 1 HANDLEIDING STUREN VAN TRANSPORTBANDEN 1. INLEIDING Hiermede willen wij pogen een kleine hulp te geven om bij scheeflopende banden de oorzaak of eventuele oplossingen hiervan te vinden. Als een band

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2013 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2013 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2013 theorietoets deel 1 Opgave 1 Helikopter (3p) Een helikopter A kan in de lucht stilhangen als het geleverde vermogen door de motor P is. Een tweede helikopter B is een

Nadere informatie