Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d),"

Transcriptie

1 Prijs ƒ 3,- OCTRÖÖÏRAAD Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr, 7 2 I , NEDERLAND Klasse Q 01 t l/20.( G 01 *b 1/16 d), Int. Cl, G 01 t 1/20. ' Indieningsdatum; 31 augustus 1972, Datum van terinzagelegging: 5 maart 1973» 24 uur. De hierna volgende tekstis een afdruk van de beschrijving met conclusie(s), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend, alsmede van de ter vervanging van de oorspronkelijk ingediende voorlopige tekening(en) nagezonden reglementaire tekening(en). Aanvrager: Henry Edgar Stuart Channon te Loughton, Essex, John Cornelius William Crawley te Welwyn Garden City, Hertfordshire en Alexander Davidson McWilliam te Broadstairs, Xent, Groot-Brittann Gemachtigde: Octrooibureau Los en Stigter (ir, N.A. Stigter e.a.) Ingeroepen recht van voorrang: 1 september 1971, Groot-Brittanni'é, ïïo /71 Korte aanduiding: Sointillatie-orgaan, werkwijze voor het vervaardigen daarvan, alsmede werkwijze en inrichting voor het aftasten met behulp van een dergelijk orgaan 33 uitvinding heeft betrekking op een scintillatle-orgaan voor h t aftasten van ^adlo^iaotopen In een levend lichaam of een levenloos voorwerp, op een werkwijze voor het vervaardigen van dit sointillatie-orgaan, alsmede op een aftastinrichting met een derge- 5 lijk sointillatie-orgaan en op een werkwijze voor het aftasten van een lichaam of voorwerp met behulp van dit sointillatie-orgaan. Er bestaan twee algemeen toegepaste methoden voor het aftasten van radio-isotopen in het menselijk lichaam. Bij de eerste method wordt een klein scintillatiekristal met behulp van laechani- 10 sche middelen in de dwarsrichting en in de lengterichting van het lichaam verplaatst op zodanige wijze, dat de gewenste zone wordt 'iö afgetast, waarbij~in het kristal optredende scintillaties elektrisch worden opgenomen sn vervolgens worden gereproduceerd, zodat een af»

2 beelding van. de afgetaste zone wordt verkregen. Bij de tweede methode gebruikt men een groot kristal, dat niet wordt verplaatst, maar dat elektronisch, wordt afgetast, waarbij de in het kristal optredende scintillaties weer tijdens de aftasting worden opgenomen om een afbeelding van de afgetaste zone te -verkrijgen. De eerste methode heeft het nadeel, dat de aftasting te lang duurt; hierdoor is de methode ongeschikt voor bepaalde onderzoekingen, bijvoorbeeld voor het bepalen van de plaats van de placenta tijdens een zwangerschap. De tweede methode heeft het nadeel, dat een zeer kostbare apparatuur nodig is. Men heeft ook voorgesteld, de aftasting in de dwarsrichting elektronisch en in de lengterichting mechanisch te doen plaatsvinden. Yoor dit doel gebruikt men een langgerekt scintillatiekristal, dat tijdens het gebruik in de breedterichting van het lichaam van de patiënt wordt geplaatst. Dergelijke lange kristallen kunnen echter moeilijk worden gekweekt. Bovendien is de demping van het door de sclntillatie opgewekte licht in de lengterichting van het kristal onbepaald. De uitvinding heeft ten doel, de genoemde nadelen op te heffen. Tolgens de uitvinding wordt gebruik gemaakt van een langgerekt scintillatlö-orgaan, dat Is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke, tegen elkaar geplaatste kristallen, die in de grensvlakken optisch met elkaar gekoppeld zijn. Se kristallen zijn bij voorkeur onderling gelijk en met een vierkante doorsnede uitgevoerd, waarbij de dikte aanmerkelijk kleiner is ddn de afmetingen van de zijden van het vierkant. Het Materiaal, waarmee de kristallen optisch met elkaar worden gekoppeld, is bij voorkeur een thixotropisch smeermiddel. De aftastinrichting volgens de uitvinding bevat een scintillatie-orgaan met de boven beschreven constructie, waarbij aan elk van de uiteinden van dit scintillatie-orgaan een fotovermenigvuldiger is aangebracht voor hst opvangen van het licht, dat aan deze uiteinden optreedt ten gevolge van de scintillatie in de kritallen,

3 en waarbij de -uitgangssignalen van de fotovermenigvuldigers worden toegevoerd aan een verwerkingscircuit,.ten einde een afbeelding van de afgetaste zone-te verkrijgen, Be uitvinding omvat tevens sen werkwijze voor het vervaardigen van het genoemde scintillatie-orgaan» waarbij het smeermiddel in de vorm van een pasta of vloeistof wordt aangebracht op ten minste één van elk paar vlakken, waarmee de kristallen tegen elkaar worden geplaatst, voordat de kristallen in de gewenste positie worden gebracht. Be genoemde vlakken worden bij voorkeur met fijn schuurpapier behandeld en vervolgens in alcohol gepolijst. Bij de werkwijze volgens de uitvinding voor het aftasten van een lichaam wordt dit lichaam in de lengterichting van de kristalstapel elektronisch afgetast» terwijl het lichaam door mechanische middelen wordt verplaatst 'in een richting, die loodrecht op de lengterichting van de kristalstapel staat, waarbij de uitgangssignalen van aan de einden van de kristalstapel aangebrachte fotovermenigvuldigers worden gebruikt om een afbeelding van de afgetaste zone te vervaardigen. De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld is weergegeven. Fig. 1 toont in perspectief een scintillatie-orgaan volgens de uitvinding. Pig. 2 txnfc een doorsnede volgens de lijn II-II in fig. 1. Pig. 3 toont een doorsnede volgens de lijn III-III in fig. 2. 'Pig. 4 toont schematisch een aftastinrichting, waarbij het sointillatie-orgaan volgens de fig. 1-3 wordt toegepast. Uit de tekening blijkt, dat het scintillatie-orgaan een langgerekte vorm heeft. Het orgaan is opgebouwd uit een aantal optische kristallen 10 (zie de fig. 2 en j), die een vierkante doorsnede lu-ll-en en' die tegen elkaar zijn geplaatst, zodat zij tezamen een langgerekt optisch kristal vormen. Op de grensvlakken tussen ie kristallen is een materiaal aangebracht, waardoor de kristallen optisch met' elkaar zijn gekoppeld. Bij het beschreven uitvoerings

4 voorbeeld Ib dit materiaal een thixotropische pasta. Bij proefnemingen werd gebruik gemaakt van kristallen, waarvan de zijden van de doorsnede, een lengte van 5 cm hadden, waarvan de dikte 1,25 cm bedroeg. Bij toepassing van 30 van deze kristallen verkrijgt men een totale léngte van 37»5 cm, die voldoende is om de maximale breedte van een gemiddeld menselijk lichaam te overspannen. Desgewenst kan men ook meer of minder kristallen toepassen, maar het verkrijgen van de optische koppeling tussen de kristallen is vrij moeilijk, en zodat de vervaardiging van het orgaan moeilijker wordt naarmate het aantal kristallen groter wordt gekozen. De door de kristallen 10 gevormde stapel bevindt zich in een bak 14 van aluminium, die een ïï-vormige doorsnede heeft. De bak 14, die als reflector werkt, bevat een F-vormige pakking 12, die uit Mylar is vervaardigd. De bak is aangebracht in een huis 16. Aan elk van de uiteinden van de door de kristallen 10 gevormde stapel is optisch venster 18 aangebracht. Deze vensters worden op de juiste plaats gehouden door middel van eindstukken 20, die op het huis 16 ; zijn geschroefd. Elk van de eindstukken 20 is voorzien van een opening 22, waarin tevens een fotovermenigvuldiger 24 is zoals in fig. 2 met stippellijnen is weergegeven. aangebracht, De bak 12 is aan de bovenzijde afgesloten door een uit aluminium vervaardigde vensterplaat 26, dis eveneens door de eindstukken 20 wosdt vastgehouden. ïuasen de vensterplaat 26 en de kristallen zijn een Mylar-foelie en een laag van neopreen-rubber aangebracht, welke lagen echter in dé tekening niet zijn weergegeven. Hoekprofxelen 28 voxden toegepast om. de plaat 26 in de juiste te houden. stand Het samenstel wordt ten slotte afgesloten door middel van een geschikts afsluitmassa, bijvoorbeeld de die bekend is onder de naam "Silastoseal". siliconrubberverbinding, Wanneer het samenstel wordt gebruikt om een menselijk lichaam of t,3n bepaald orgaan van dit lichaam af te tasten, zoals in i fig. 4 is weergegeven, wordt op de vensterplaat 26 een uit lood vervaardigde collimator J0 aangebracht, waarna het samenstel, dat fig. 4 niet 32 is aangeduid, tezamen met de collimator onder een in een

5 "drager 34 wordt geplaatst» waarop het lichaam is aangebracht, zodanig dat het samenstel zich in de dwarsriehting van het lichaam van de patiënt uitstrekt. Het lichaam wordt in de lengterichting van het scintillatie-orgaan elektronisch afgetast door middel van een boven het lichaam aangebrachte aftastkop 36 en wordt tevens met behulp van mechanische middelen in de lengterichting verplaatst? zoals met de pijl 38 is aangeduid, zodat het gehele lichaam, respectievelijk het gehele orgaan wordt afgetast. Scintillatie-effecten, die in de kristallen optreden, veroorzaken uitgangssignalen van de fotovermenigvuldigers 24» die overeenkomen met de posities van de scintillatie-effecten in de lengterichting van het scintillatie-orgaan. Deze elektrische signalen worden toegevoerd aan een verwerkingsapparaat 40, ten einde een afbeelding van de afgetaste zone te vervaardigen. Bij voorkeur worden twéé scintillatie-organen toegepast, die respectievelijk boven en onder het lichaam borden geplaatst, waardoor een gemiddelde wordt verkregen. Het zal duidelijk zijn, dat het sointillatie-orgaan volgens de uitvinding ook kan worden gebruikt voor het aftasten van levenloze voorwerpen, bijvoorbeeld pijpsecties of pijpiassen. Ten gevolge van het feit, dat een aantal optische kristallen 10 worden toegepast, dfe in de grensvlakken optisch met elkaar gekoppeld zijn, kan de demping van het licht, dat door elke fotovermenigvuldiger 24 wordt opgevangen» met een vrij grote nauwkeurigheid worden voorspeld, zodat een reproduceerbaar resultaat wordt verkregen bij hst optreden van elk scintillatie-effect. Bij het optreden van een scintillatie in één van de kristallen 10 is de intensiteit van het door elke fotovermenigvuldiger opgevangen licht volgens een inverse kwadratische funetie afhankelijk van de afstand, die het licht in de kristalstapel heeft afgelegd. Ten gevolge van de inwendige reflectie wordt op deze functie echter g-sa niet-liheaire bijdrage gesuperponeerd, die zeer moeilijk te berekenen is; voor dit doel most men een rekenapparaat toepassen en enige willekeurige grenscondities invoeren. Door de toepassing van een aantal kristallen 10 verkrijgt men echter een filterserie,

6 waarbij in elk grensvlak tussen twee kristallen een instelbare demping van het licht optreedt. Be intensiteit van het door de fotovermenigvuldigers opgevangen licht is derhalve niét alleen afhankelijk van de genoemde inverse.-^kwadratische functie, maar ook van het aantal grensvlakken, dat de fotonen moeten passeren om de fotovermenigvuldiger te bereiken. Wanneer men aanneemt, dat de door de inwendige reflëctie veroorzaakte complicatie door de toepassing van een aantal kristallen wordt opgeheven, welke aanname redelijk moet worden geacht, verloopt de demping van het licht exponentieel, waarbij de demping evenredig is. met hét aantal grensvlakken en met de effectieve lichtoverdracht in elk grensvlak. Hierbij is aangenomen, dat de éffeotieve overdracht in alle grensvlakken gelijk is. Het beschreven samenstel-vertoont een reproduceerbare deapingskromme, waarbij goede resultaten zijn verkregen bij de aftasting van de IÖVÖS? van. een patiënt. De in het samenstel opgenomen reflector 14 kan desgewenst worden weggelaten, waardoor een sterkere positieve demping wordt verkregen, wanneer het effect van de reflectie een aanmerkelijke waarde heeft. Be afsluiting van het samenstel door middel van de genoemde afdichtingsmassa geschiedt,^'omdat natriumjodide-kristallen worden gebruikt, diö sterk hygroscopiöch-zijn en derhalve tegen waterdamp moeten worden beschermd. Hét scintillatie-orgaan Volgens de uitvinding heeft het voordeel, dat een lichaam of een ge-wenst orgaan van dit lichaam met een grote snelheid kan worden afgetast, hetgeen voor mechanische toepassingen zeer belangrijk is. Voordat de kristalstapel wordt samengesteld, worden de kristallen op bekende wijze in een vacuüm gedroogd en vervolgens in een droge doos geplaatst. Dê oppervlakken van dë kristallen worden met fijn schuurpapier behandêld;én vervolgens in alcohol gepolijst. Ten einde de optische koppeling teweeg te brengen, wordt op één var\ de oppervlakken, dié tezamen dé grenslaag vormeris een kleine hoeveelheid van het thixotropisohe smeermiddel aangebracht, waarna de beide oppervlakken met de hand laags elkaar worden geschoven, totdat

7 «7 - tussen de oppervlakken een gelijkmatige laag ia gevormd, die vrij is van luchtbellen. Dit proces wordt herhaald, totdat de stapel is voltooid. 1 * / t 72 1 i 89 7

8 COETCLÏÏSIBS 1. Langgerekt scintillatie-orgaan» met h e t k e n - m e r k, dat het is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke tegen elkaar geplaatste kristallen, waarbij in de grensvlakken een materiaal is opgenomen, dat een optische koppeling tussen de kristallen teweegbrengt. 2. Scintillatie-orgaan volgens conclusie 1, met h e t k e n m e r k, dat het materiaal, dat de optische koppeling teweegbrengt, een thixotropische pasta is. 3. Scintillatie-orgaanr volgens conclusie 1 of 2, met het k e n m e r k, dat de kristallen een vierkante doorsnede hebben, waarbij de dikte aanmerkelijk kleiner is dan de zijde van de doorsnede. 4. Scintillatie-orgaan volgens conclusie 1, 2 of 3, met h e t k e n m e r k, dat de kristallen zijn aangebracht in een ïï-vormige bak-van aluminium. 5. Sciiitillatie-orgaan volgens conclusie 4, met h e t k e n m e r k, dat de bak van aluminium is aangebracht in. een U-vormig huis! 6» Scihtillatle-orgaan volgens conclusie 4 of 5, me t h e t k 0 xi w e r k, dat aan elk van de uiteinden van de kristalsuapei ööii eij-eiööh -venster ia aangebracht. 7. Scintillatie-orgaan volgens conclusie 6, met h e t k e n m e r k, dat aan elk van de uiteinden van de kristalstapel een eindstuk is aangebracht, dat het optische venster op de juiste plaats houdt en dat van een tegenover dit venster gelegen opening is voorzien. 8. Scintillatie-orgaan volgens één der conclusies 4 tot en met 7, m - t h e t k e n m e r k, dat de bak van aluminium is afgesloten door een eveneens uit aluminium vervaardigde venster- * plaat, die de kristallen bedekt. 9. Aftastinrichting, voorzien van een scintillatie-orgaan

9 j... jr. volgens één der voorgaande conclusies, met h e t 'jk e a IE É r K dat aan elk van de uiteinden van de kristalstapel een fotovermenigvuldiger is aangebracht voor het opvangen van het aan deze ten gevolge van scintillatie-effeoten optredende licht, uiteinden waarbij de 5 uitgangssignalen van de fotovermenigvuldigers worden toegevoerd aan een verwerkingscircuit, dat een afbeelding van de afgetaste zone vervaardigt. 10. Werkwijze voor het vervaardigen van een sointillatietor-,gaan volgens één der conclusies 1 tot en met 8, met h e t f verkrijgen van een optische koppeling in de vorm van vloeistof wordt aangebracht, voordat de kristalleh den geplaatst. te^en ' f tfc - 91 j lastaj qf 10 k e n m e r k, dat op ten minste één van de vlakken, die ihet giens-! i vlak tussen twee naburige kristallen bepalen, een materiaal voor het llkaar{wor Werkwijze volgens conclusie 10, ;m e t h ejjj t jjjb. e n; < m e r k, dat het genoemde materiaal wordt verdeeld doorjde beide 'f! kristalvlakken langs elkaar te schuiven. I jd f '1-! 12. Werkwijze volgens conclusie 11, met h e t k e n - : : i 'ï m e r k, dat de genoemde vlakken tevoren met fijn schuurpapier 20 worden bewerlcf en in alcohol worden gepolijst. 13» VejjLijze volgens conclusie 12» m e t, ; h ej t If; e n l P - m e r k, dat de kristallen in vacuüm worden gedroogd en jiin eenf. droge doos worden geplaatst, voordat de vlakken safet s'ohuulrpapieè worden bewerkt. y C ( 25 H«Werkwijae voos* het aftasten van een levend of levenloos.5 ' lichaam met behulp van een sointillatie-orgaan volgens één der conclusies 1 tot en met 8, met h e t k e n m e r k dat het lichaam in de lengterichting van het scintillatie-orgaan elektronisch wordt afgetast, waarbij het lichaam in een richting, dwars op de 30 lengterichting van het scintillatie-orgaan wordt verplaatst, ter-. * wijl de elektrische /uitgangssignalen van de aan de uiteinden van de kristalstapel, scintillatie-effecten worden teweeggebracht, afbeelding van de afgetaste zone te è 3 7 fotovermenigvuldigers die tijdens de aftasting door vervaardigen. worden gebruikt, om een

10 ZTv ; O / /C*f *. 27

11 s F i g

AÏerinzagelegging 7906634

AÏerinzagelegging 7906634 Octrooiraad AÏerinzagelegging 7906634 Nederland @ NL ^ fj) @ @ Inrichting voor het bepalen van lokale absorptieverschillen in een objekt. Int.CI 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Nadere informatie

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend. Prijs ƒ 3,- OCTROOIRAAD Jk&n Jfe'S&s NEDERLAND Ter inzage gelegde _ ^ Octrooiaanvrage Nr. 7 3 0 6 3 5 2 Int. Cl. E 04 c 1/40 // G 21 c 11/00, B 32 t 13/12, B 28 b 19/00. Indieningsdatum: 7 mei 1973, Datum

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7606676

noiaterinzagelegging nu 7606676 Octrooiraad noiaterinzagelegging nu 7606676 Nederland [19] NL [54] Inrichting voor inwendige bestraling. [51] Int.CI 2.: A61N5/10, G21K5/02. [71] Aanvrager: Eric van 't Hooft te Leersum. [74] Gem Ir N.A

Nadere informatie

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6.

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. OCTROOIKAAD Prijs ƒ 3, Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7 NEDERLAND Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. Indieningsdatum: 9 juni 1972,. 15 uur 16 min. Datum van terinzagelegging: 11 december

Nadere informatie

o ATerinzagelegging @ 7906572

o ATerinzagelegging @ 7906572 Octrooiraad o ATerinzagelegging @ 7906572 Nederland @ NL

Nadere informatie

Aanvrager: Siemens Aktiengesellschaft Berlijn en München, Bondsrepubliek Duitsland»

Aanvrager: Siemens Aktiengesellschaft Berlijn en München, Bondsrepubliek Duitsland» OCTROQIRAAD Prijs ƒ3,- NEDERLAND Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr, 7 2 0 5 7 2 4 Int. Cl. c- 21 c 15/18, F 16 k I5/00. Indieningsdatum: -27 april 1972, Datum van terinzagelegging: 30 oktober 1973.

Nadere informatie

gaterinzageiegging 7904882

gaterinzageiegging 7904882 Octrooiraad gaterinzageiegging Nederland (19) NL 0 Inrichting voor het maken van een panoramische röntgenopname van de kaak en het gebit van een patiënt. lnt.ci 3.: A61B6/14, G03B41/16. @ @ Aanvrager:

Nadere informatie

no ATerinzagelegging im 7605253

no ATerinzagelegging im 7605253 Octrooiraad no ATerinzagelegging im 7605253.Nederland t19] NL [54] Inrichting voor tomografie. [51] Int Cl 2 A61B6/02, H04N7/00 [71] Aanvrager NV Optische Industrie'De Oude Delft'te Delft, [74] Gem Dr

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7611724

noiaterinzagelegging nu 7611724 Qctrooiraad noiaterinzagelegging nu 7611724 Nederland [191 NL [54] Multipactorontladingsinrichting, [Ui Irrt.CI*.: H01J23/813, [71] Aanvrager: English Electric Valve Company Limited te Chelmsford, Groot-

Nadere informatie

io ATerinzagelegging 7906913

io ATerinzagelegging 7906913 Octrooiraad io ATerinzagelegging 7906913 Nederland @ NL @ fj) @ @ Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom. Int.CI 3.: H01J37/30, H01L21/425. Aanvrager: Nederlandse Centrale

Nadere informatie

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Octrooiraad [i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het vacuümdlcht afsfüitem vsn elk der eerste uiteinden van een aantal holle transportorganen dia uit'tftonden in een

Nadere informatie

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053

[io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Octrooiraad [io]aïerfnzagei@gging nu 7801053 Nederland [19] NL [54! Rsdiografietoastel. [51] Ipt.CI 2.: A61B6/02. [71) Aanvrager: EMI Limited te Hayes, Groot-Brittannië. [74l Gem.:!r, G.H. Boelsma c.s.

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8003353

@ATerinzagelegging 8003353 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8003353 Nederland @ NL > 0 Met de hartslag gestuurd stralingsonderzoekapparaat. @ @ @ lnt.ci 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.:

Nadere informatie

ATerinzagelegging 7815069

ATerinzagelegging 7815069 Octrooiraad ATerinzagelegging 7815069 Nederland @ NL 0 Inrichting voor het scheiden, respectievelijk verreken van. gasvormige mengsels» @ Int.CI 3.: B01D59/20, B01D53/24, B04B5/08. Aanvrager: Haga Zentrifugen

Nadere informatie

oaterinzagelegging 7902620

oaterinzagelegging 7902620 Octrooiraad oaterinzagelegging 7902620 Nederland (jj) NL lonenbron. l) @ @ Int.CI 2.: H01J3/04. Aanvrager: United Kingdom Atomic Energy Authority te Londen. Gem.: Ir. G.F. van der Beek c.s. NEDERLANDSCH

Nadere informatie

Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653

Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653 Octrooiraad Mmï [loialeriiizageseggóng nu 7609653 Nederland [19] NL [54] Instrument voor röntgen-diffractie-ondereoek. [51] Int.Cl 2.: G03B41/16, G01N23/205. [71] Aanvrager: N.V. Verenigde Instrumentenfabrieken

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 7802858

@ATerinzagelegging 7802858 Octrooiraad @ATerinzagelegging 7802858 Nederland @ NL @ < j) @ @ Röntgenfluorescopie-inrichting. Int.CI 2.: A61 B6/00. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.: Ir. R.A. Bijl c.s.

Nadere informatie

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL

S [11] Octrooiraad. [10] A Terlnzageiegg ca. Nederland [19] NL Octrooiraad [10] A Terlnzageiegg ca S [11] Nederland [19] NL [541 Werkwijze voor de vervaardiging van betonnen vaten, in het bijzonder containers voor gevaarlijke stoffen, en met deze werkwijze vervaardigde

Nadere informatie

Korte aanduiding: V/erkwijze ter verwerking van alkalihalogenidezouten voor optische en scintillatietoepassingen.

Korte aanduiding: V/erkwijze ter verwerking van alkalihalogenidezouten voor optische en scintillatietoepassingen. OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3, NEDERLAND Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 4 0 6 3 5 1 Int. Cl. B 01 j 17/06, G 02 b 1/02, G 01 * 1 / 202 - Indieningsdatum: 10 mei 1974, Datum van terinzagelegging: 20 november

Nadere informatie

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage OPGAVE A Uw cliënt ontwikkelt en fabriceert onder meer snoerstellen voor het aansluiten van elektrische apparaten op het lichtnet. Hij is van mening een uitvinding gedaan te hebben die de veiligheid van

Nadere informatie

qo ATerinzagelegging 8302853

qo ATerinzagelegging 8302853 Octrooiraad qo ATerinzagelegging 8302853 Nederland @ NL l ) fj) @ @ Kernreactor. Int.Cl 3.: F28D7/00, F28F9/00, G21C15/02. Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company te New Vork. Gem.: Ir. F.X. Noz c.s. Algemeen

Nadere informatie

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 Prijs/3,- ajr^-a, Ter inzage geksgde M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 M.C1. G 21 c 3/62 // B 22 f 3/00 s NEDERLAND C 04 * 35/00. Indieningsdatum: 7 april 1972* Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

doiaterinzagelegging nu 7703943

doiaterinzagelegging nu 7703943 O -trooiraad doiaterinzagelegging nu 7703943 Nederland [19] NL [54] Veelkanaals röntgendetektor. [51] Int.Cl 2.: H01J39/285, A61B6/02, G01T1/185. [71] Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Nadere informatie

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3,- Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 NEDERLAND Inta G 01» 33/16 ' G 21 h 5/ - Indienmgsdatum: ^ april 1972, Datum van terinzagelegging: 23 oktober 1973. 8 uur 59

Nadere informatie

nolaïerinzagelegging nu 7606892

nolaïerinzagelegging nu 7606892 Octrooiraad nolaïerinzagelegging nu 7606892 Nederland [19J NL 54j Manostaat [51] Int.CI 2.: G05D16/06// G01L7/08. [71] Aanvrager: Stichting Reactor Centrum Nederland te '$*Gravenhage. [74] Gem.: Ir. A.

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Opstellen van een octrooiaanvrage (deel A) elektrotechniek/werktuigkunde 6 oktober 2014 09.00 13.00 uur 1 TENTAMENOPGAVE OPSTELLEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (A) E/W

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8004375

@ATerinzagelegging 8004375 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8004375 Nederland @ NL @ @ (fl) @ Stralingsdetector met groot oplossend vermogen. Int.CI 3.: G01T1/10, G01T1/202, G02B5/14. Aanvrager: American Science & Engineering, Inc.

Nadere informatie

ATerinzagelegging @ 8003858

ATerinzagelegging @ 8003858 Octrooiraad ATerinzagelegging @ Nederland ( 1 NL @ Straalpomp met labyrintdichting. Int.CI 3.: F04F5/44, G21C15/00. @ Aanvrager: General Electric Company te Schenectady, New York, Ver. St. v. Am. @ Gem.:

Nadere informatie

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN

- 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN - 1 - ROBOT MET IN SERIE GESCHAKELDE DELTA SAMENSTELLEN 1 2 De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een robot met een delta samenstel dat is voorzien van bestuurbare actuatoren, scharnierend op de

Nadere informatie

oaïerinzagelegging @ 7804881

oaïerinzagelegging @ 7804881 Octrooiraad oaïerinzagelegging @ 7804881 Nederland NL ^ Werkwijze en inrichting voor het elektro-optisch convolueren van een ééndimensionaal signaal. Int.CI 2.: A61B6/02, G03B41/1 6. @ @ Aanvrager: N.V.

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging nu 7600394

noiaïerinzagelegging nu 7600394 Octrooiraad noiaïerinzagelegging nu 7600394 Nederland [19] NL [54] Werkwijze en inrichting voor het op lek controleren van een splijtstofelement. [51] int.ci 2.: G21C17/06, [71 ] Aanvrager: N.V. tot Keuring

Nadere informatie

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN

EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN EUROPEES PATENT IN 9 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Octrooigemachtigden Tentamen Verdedigen van een octrooiaanvrage (deel B) elektrotechniek/werktuigkunde 6 oktober 14 13.4 17.4 uur 1 TENTAMENOPGAVE VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (B) E/W 14

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

AÏerinzagelegging @ 8202901

AÏerinzagelegging @ 8202901 Octrooiraad AÏerinzagelegging @ 8202901 Nederland @ NL @ Centrifuges, centrifuge-installaties en inrichtingen voor het regelen van de stroom daarvoor. ( j) Int.CI 3.: B01D 59/20, B04B 5/08. @ @ Aanvrager:

Nadere informatie

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

tepsèot van testosteron.

tepsèot van testosteron. 0e rooi?aad Nederland [19] NL [54J Werkwijze wow het bgreiden van easi reagens voor radioïmmunologische tepsèot van testosteron. IS1J Int.C! 2.: C07C169/14, ^ [71 i Aanvrager: istituto F^rrnacologico Serono

Nadere informatie

[54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor.

[54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor. Octrooiraad Nederland [19J NL [54] Modulaire structuur van een hol torusvermig samenstel voor een thermische kernreactor. [51] Int.Cl 2. 1 G21B1/00. [71] Aanvrager: Europese Ge'meenschap voor Atoomenergie

Nadere informatie

nol a iersnzageiegq9ng mi

nol a iersnzageiegq9ng mi Qctrooiraad nol a iersnzageiegq9ng mi Nederland [Ï9] Ml [54] Werkwijze voor het verwijderen van radio-actief jodium en radio-actieve organische jodiden uit een jodium-jodide bevattende afvoergasstroom.

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 7900176

@ATerinzagelegging 7900176 Octrooiraad @ATerinzagelegging 7900176 Nederland @ NL Werkwijze voor het detecteren en localiseren van straling en inrichting voor het toepassen van deze werkwijze. Int.CI 3.: G01T1/161, G01T1/1 64, G01T1/28,

Nadere informatie

PRIJSLIJST NOVEMBER 2014

PRIJSLIJST NOVEMBER 2014 Uitvoeringen Trend 1, dikte 8mm, buishoogte 170 en 0mm Trend Line 1 De betaalbare middenklasser van Creaktiv De Trend Line racks vormen de betaalbare middenklasse van Creaktiv. De robuuste 8 mm dikke plateaus

Nadere informatie

- 1 - Afstandtastschoen en riem voor de mobiliteit van blinde en slechtziende mensen.

- 1 - Afstandtastschoen en riem voor de mobiliteit van blinde en slechtziende mensen. - 1 - Afstandtastschoen en riem voor de mobiliteit van blinde en slechtziende mensen. 1 20 2 30 De uitvinding is een vervolg op een idee waar ik de volgende octrooien op heb. De tastgrijphulp NL 2961 en

Nadere informatie

Echografie. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Echografie. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Echografie 1 Inleiding In de geneeskunde wordt een groot aantal technieken gebruikt om beelden van het inwendige van het lichaam te maken. De verzamelnaam

Nadere informatie

g AÏerinzagelegging 8203791

g AÏerinzagelegging 8203791 Octrooiraad g AÏerinzagelegging 8203791 Nederland NL @ Maritieme gecontroleerde opslag van schadelijk materiaal. Int.Cl 3.: G21F9/24, G21F9/36// B65D 88/78. @ Aanvrager: Adviesbureau Bongaerts, Kuyper

Nadere informatie

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001. Hoe werkt het? Beeldvormende radar maakt het mogelijk om dag en nacht, ook in bewolkte omstandigheden, het aardoppervlak waar te nemen vanuit satellieten. De radar zendt duizenden pulsen per seconde uit,

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

Ontwerpen in extrusieprofielen

Ontwerpen in extrusieprofielen Ontwerpen in extrusieprofielen Infoblad Inleiding Veelal maakt een constructeur tijdens het ontwerpproces gebruik van profielen. Aluminium kent ten opzichte van veel andere materialen de mogelijkheid om

Nadere informatie

ZESDE KLAS MEETKUNDE

ZESDE KLAS MEETKUNDE ZESDE KLAS MEETKUNDE maandag 1. Het vierkant. Eigenschappen. 2. Vierkanten tekenen met passer en lat vanuit zeshoek 3. Vierkanten tekenen met passer en lat binnen cirkel 4. Vierkanten tekenen met passer

Nadere informatie

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende, beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende, beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en). Octrooiraad ' [10] I n nu Nederland [19] NL [54] Thoraxfotografls. [51] Int.CI 2.: 61B5/08, 61B6/00, G03B41/16, H05G1/62. [71 ] anvrager: Stichting St. ntonius Ziekenhuis te Utrecht. ' [74] Gem.: Dr. S.

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Sulphide Productions (HK) Ltd te Hong Kong

Sulphide Productions (HK) Ltd te Hong Kong RJSWJK, 12 augustus 02 mr. J.L. Driessen, voorzitter ir. D. van den Berge drs. R.B. Boers mw. mr. C. Witteman, secretaris!#"%$ &(' *+#,.-&32476,81-19(:;%+#*::,.@??A Betr.: ederlands octrooi B%CCDEFHG

Nadere informatie

Maar het leidde ook tot een uitkomst die essentieel is in mijn werkstuk van een Stabiel Heelal.

Maar het leidde ook tot een uitkomst die essentieel is in mijn werkstuk van een Stabiel Heelal. -09-5 Bijlage voor Stabiel Heelal. --------------------------------------- In deze bijlage wordt onderzocht hoe in mijn visie materie, ruimte en energie zich tot elkaar verhouden. Op zichzelf was de fascinatie

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur Examen HVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur wiskunde B (pilot) Dit examen bestaat uit 17 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

De 37 e Internationale Natuurkunde Olympiade Singapore Practicum-toets Woensdag 12 juli 2006

De 37 e Internationale Natuurkunde Olympiade Singapore Practicum-toets Woensdag 12 juli 2006 Lees dit eerst! De 37 e Internationale Natuurkunde Olympiade Singapore Practicum-toets Woensdag 12 juli 2006 1. Voor de practicumtoets is 5 uur beschikbaar. 2. Het experiment bestaat uit 4 onderdelen die

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties De juiste breedte en lengte bestellen Breedte De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. Zie onderstaande tabel: Standaardbreedte

Nadere informatie

(61! -- I62! -- Octrooiraad

(61! -- I62! -- Octrooiraad Octrooiraad noi A Terfnzageleggmg nu 7S13137 Nederland (19] NI [54] Werkwijze voor het bereiden van D-alankieverbindingen. [St] Int.Cl 2.: C07C101/08, A61K31/1951! C07B23/0G.!71] Aanvrager: Merck & Co.,

Nadere informatie

Technisch informatieblad StoSilent Board 100

Technisch informatieblad StoSilent Board 100 Akoestische plaat van glasgranulaat voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Kenmerk Toepassing binnen voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Bevestiging geschroefd, plaatranden verlijmd

Nadere informatie

De snelheid van de auto neemt eerst toe en wordt na zekere tijd constant. Bereken de snelheid die de auto dan heeft.

De snelheid van de auto neemt eerst toe en wordt na zekere tijd constant. Bereken de snelheid die de auto dan heeft. Opgave 1 Een auto Met een auto worden enkele proeven gedaan. De wrijvingskracht F w op de auto is daarbij gelijk aan de som van de rolwrijving F w,rol en de luchtwrijving F w,lucht. F w,rol heeft bij elke

Nadere informatie

Comet T4. CNC Bewerkingscentrum

Comet T4. CNC Bewerkingscentrum 1 Klemmen 2 Elektronische spindel Comet T4 De EMMEGI COMET T4 is een ultramodern 4-assig CNC bewerkingscentrum voorzien van een elektronische spindel. De machine is ontworpen voor boren, frezen, tappen,

Nadere informatie

Detector installatie. Detector bouw A.P.L.S. de Laat, J.G. Oldenziel. HiSPARC. 1 Detector bouw handleiding. 2 Materiaal lijst

Detector installatie. Detector bouw A.P.L.S. de Laat, J.G. Oldenziel. HiSPARC. 1 Detector bouw handleiding. 2 Materiaal lijst Detector installatie HiSPARC Detector bouw A.P.L.S. de Laat, J.G. Oldenziel 1 Detector bouw handleiding Dit document beschrijft de stappen die nodig zijn bij het maken van een HiSPARC detector. Een detector

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B1,2

Examen HAVO. Wiskunde B1,2 Wiskunde 1,2 xamen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 it examen bestaat uit 19 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Het tekenen van schroefdraad

Het tekenen van schroefdraad 1. Algemeen a) Wat is schroefdraad? chroefdraad is... windingen op een as of in een boring. Je kan het als het ware vergelijken met een touw die men spiraalsgewijs rond een as draait (zie figuren a, b,

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen.

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/GDF-02 Datum : 07/83 Uitgave : 4 Betreft : Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten

Nadere informatie

Handleiding voor leerkracht:

Handleiding voor leerkracht: Handleiding voor leerkracht: Groepsverdeling: De klasgroep wordt verdeeld in 4 ongeveer gelijke groepen. Deze groepen kunnen verdeeld worden op allerlei leuke manieren. Hier volgen als extraatje nog een

Nadere informatie

BIJLAGE 9. Methode(n) voor het testen van de immuniteit van elektrische/elektronische subeenheden voor elektromagnetische straling

BIJLAGE 9. Methode(n) voor het testen van de immuniteit van elektrische/elektronische subeenheden voor elektromagnetische straling BIJLAGE 9 Methode(n) voor het testen van de immuniteit van elektrische/elektronische subeenheden voor elektromagnetische straling 1. ALGEMEEN 1.1. De in deze bijlage beschreven testmethoden zijn van toepassing

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters In dit korte hoofdstuk is het enkel de bedoeling enkele elektro-akoestische basisprincipes aan bod te

Nadere informatie

Met behulp van deze gegevens kan worden berekend welke maximale totale behoefte aan elektrische energie in Nederland er voor 2050 wordt voorspeld.

Met behulp van deze gegevens kan worden berekend welke maximale totale behoefte aan elektrische energie in Nederland er voor 2050 wordt voorspeld. Windenergie Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van windenergie. Hoewel de bijdrage van windenergie nu nog klein is, kan windenergie in de toekomst een grote bijdrage aan onze elektriciteitsvoorziening

Nadere informatie

oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1.

oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1. Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1. Elektrisch veld In de vacuüm gepompte beeldbuis van een TV staan twee evenwijdige vlakke metalen platen

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 havo 2007-I

Eindexamen wiskunde B1 havo 2007-I De wet van Moore Eén van de belangrijkste onderdelen van de computer is de chip. Een chip is een elektronische schakeling die uit vele duizenden transistors bestaat. Toch is een chip niet groter dan een

Nadere informatie

www.beroepenthuisindeklas.be 1

www.beroepenthuisindeklas.be 1 De 4 opdrachten: o A: Tegelzetter: luchtbelwaterpas o B: Tegelzetter/metselaar: slangwaterpas o C: Metselaar: schietlood o D: Schilder EXTRA: kruiswoordraadsel. De klasgroep is opgedeeld in 4 groepen.

Nadere informatie

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het werken aan niet of onvoldoend beveiligde vlakbanken vinden in Nederland jaarlijks vele ongevallen plaats door het in aanraking komen met de sneldraaiende beitels. Dit kan zich

Nadere informatie

Hygroscopische eigenschappen

Hygroscopische eigenschappen 2013/12 Hout Hygroscopische eigenschappen Hout en vocht Hout is een natuurproduct dat na droging en verwerking gevoelig blijft voor vocht. Dit betekent dat het kan uitzetten en krimpen. Gebeurt dit ongelijkmatig,

Nadere informatie

Het huis van vertrouwen

Het huis van vertrouwen Het huis van vertrouwen Handleiding bij het kartonnen MODEL van IDGP. A. Het huis bestaat uit volgende onderdelen: 1. Grondvlak 2. Fundamenten: hoop liefde roeping 3. De bodem: lichaam 4. De binnenmuren:

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

Minimum bepaalbaarheidsgrens

Minimum bepaalbaarheidsgrens Stofnaam Type methode Te onderzoeken in Minimum bepaalbaarheidsgrens Vocht Gravimetrisch Mengvoeders uitgezonderd mineralenmengsels; diervoedergrondstoffen en enkelvoudige diervoeders uitgezonderd minerale

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Renema, Jelmer Jan Title: The physics of nanowire superconducting single-photon

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur Examen HVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur wiskunde B Dit examen bestaat uit 19 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

[54] Werkwijze voor het ultrasonisch waarnemen van fouten tonende splijtstofelementen.

[54] Werkwijze voor het ultrasonisch waarnemen van fouten tonende splijtstofelementen. Octrooiraad [10] A Terinzagelegging m] 7713824 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het ultrasonisch waarnemen van fouten tonende splijtstofelementen. [51] Int.CI 2.: G01N29/04, G21C17/00. [71 ] Aanvrager:

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 17 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

riomterinzagejegging nu 7408454

riomterinzagejegging nu 7408454 Octrooiraad riomterinzagejegging nu 7408454 Nederland [19] NL [54] Opvangplaat voor een elektron-radiografisch systeem. [51] Int.Cl 2.: G03G5/02, G03G15/04. [71] Aanvrager: Xonics, Inc. te Van Nuys, Californië,

Nadere informatie

Fysica 2 Practicum. Laser

Fysica 2 Practicum. Laser Fysica Practicum Laser 1. Theorie : Eigenschappen van een laserbundel 1.1. Werking van een gaslaser cf. Douglas C. Giancoli Natuurkunde voor Wetenschap en Techniek, Deel III : Moderne Natuurkunde). 1..

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 - Beschermheer: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven

KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 - Beschermheer: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 - Beschermheer: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven EISEN KEURINGSTERREINEN POLITIEHOND 1 Eisen voor keuringsterreinen 2007 Politiehond 1 algemeen

Nadere informatie

2IV10 Oefentoets uitwerking

2IV10 Oefentoets uitwerking 2IV10 Oefentoets uitwerking Deze oefentoets bestaat uit drie opgaven, waarvoor twee uur beschikbaar is. Bij voldoende resultaat wordt een bonuspunt toegekend voor het tentamen. De opgaven betreffen een

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor Nieuwbouw en renovatie BIJL Profielen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profielen. Naast vele klantspecifieke

Nadere informatie

nojaterinzagelegging nu 7809984

nojaterinzagelegging nu 7809984 Octrooiraad nojaterinzagelegging nu 7809984 Nederland [19] NL [54] Met hoge snelheid werkend tomografisch röntgen-afbeeldingssysteem. [51] Int.CI 2.: A61B6/02. [71] Aanvrager: General Electric Company

Nadere informatie

doiaïerinzagesegging nu 7605135

doiaïerinzagesegging nu 7605135 doiaïerinzagesegging nu 7605135 Nederland [19] [54J inrichting voor het metan van alsktrisshe stromen, [51] Int.Ci2.: G01R1S/02, Q011/164// A61B6/00, G01N23/08. [71] Aanvrager: EMi Limited te Hayes, Groot-Brittannië.,

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND SPELREGLEMENT Dit reglement is vastgesteld op de bondsraad 2009 en treedt in werking vanaf 1 september 2009. Hiermee vervallen alle vorige uitgaven. INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

SketchUp L. 5.2 Scenes en Animaties

SketchUp L. 5.2 Scenes en Animaties 5.2 Scenes en Animaties Uw SketchUp-bestand kan één of meer scènes bevatten. Een scène bestaat uit uw model en een reeks scènespecifieke instellingen, zoals specifieke gezichtspunten, schaduwen, weergave-instellingen

Nadere informatie

Mechanische beproeving CTOD beproeving

Mechanische beproeving CTOD beproeving Laskennis opgefrist (nr. 67) Mechanische beproeving CTOD beproeving In een eerder gepubliceerde aflevering van Laskennis opgefrist (zie Lastechniek oktober 2005) is het concept van de breukmechanica geïntroduceerd

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND SPELREGLEMENT Versie 2012.01 Geheel herzien. Dit reglement is vastgesteld door de Top-/Breedtesportcommissie en treedt in werking vanaf 1 september 2012. Hiermee vervallen

Nadere informatie