Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar"

Transcriptie

1 FWG JAARVERSLAG 2015 Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord 4 Ontwikkelingen boekjaar Financiële gang van zaken 7 Statutaire functionarissen 9 4. JAARREKENING 2015 Balans per 31 december Staat van baten en lasten boekjaar Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans 15 Gebeurtenissen na balansdatum 15 Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het saldo van baten en lasten 18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19

2 Jaarverslag St. Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (in liquidatie) PROFIEL Het Fonds Werktijdvermindering voor de oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG (in liquidatie)) verzorgde van 1979 tot en met 2014 de VUT-regeling voor deelnemers die onder een van de grafische cao's vallen en de vrijwillig aangesloten bedrijven (onder andere vanuit de huis-aanhuis-bladuitgeverijen en het administratief personeel van de dagbladsector, vallende onder de cao voor het dagbladuitgeverijbedrijf). Daarnaast verzorgde het Fonds de VUT-regeling voor de dagbladjournalisten. De VUT-regeling was gebaseerd op een omslagsysteem\ Met de premie en de eventuele beleggingsopbrengsten werden de VUT-uitkeringen betaald. Het beleid van het fonds wordt bepaald door een bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers uit de branche. Naar aanleiding van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen zijn de cao-partijen overeengekomen de VUT-regeling met ingang van 1 januari 2006 af te bouwen. Uitsluitend deelnemers die vóór 1950 geboren zijn (en die voldeden aan de voorwaarden) konden nog van de VUT-regeling gebruikmaken; uiterlijk in 2014 bereikten zij de leeftijd van 65 jaar. Dit betekent dat de regeling vanaf 2015 niet meer bestaat. Per 13 april 2016 heeft het bestuur besloten om de stichting per diezelfde datum te ontbinden. Vooruitlopend hierop heeft eind 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 een premierestitutie plaatsgevonden. Stichting FWG (in liquidatie) bezit na deze premierestitutie nagenoeg geen eigen vermogen meer. ^ Omslagsysteem: het bedrag dat jaarlijks nodig is voor de uitkeringen wordt door alle werkenden in de branche opgebracht.

3 Kerncijfers Bedragen in duizenden euro's Aantal werkgevers Aangesloten werkgevers 201S Aon het einde van resp. over de Jaren 2011 t/m Aantal werknemers Geregistreerde werknemers' Werknemers met VUT-uitkering^ Loon en premies Premieloon in Premieopbrengsten In Premiepercentage: -grafici in % -aanvullingskas APO voor 1950 in % -aanvullingskas APD vanaf 1950 In % -dagbladjournalisten voor 1950 In % -dagbladjournalisten vanaf 1950 In % 1,19 0,64 0,28 3,35 1,80 0,90 8,00 3,85 1,80 0,90 8,00 Uitkeringen Uitkeringslasten VUT In ^ Administratiekosten Administratiekosten In In % van premieloon In % van uitkeringslasten , ,15 7, ,16 5, ,26 6,64 Beleggingen Balanswaarde beleggingen in Beleggingsopbrengsten in Beleggingsrendement In % , , , ,3 Reserve Grafici In Dagbladjournalisten in Voorziening ingegane verplichtingen Grafici' Voorziening ingegane verplichtingen in Hiervan nog niet beschikbaar in Beschikbaar in Dagbladjournalisten Voorziening ingegane verplichtingen in Beschikbaar in ^ Er is vanaf eind 2013 geen premie meer geheven. Daarom Is de registratie van het aantal deelnemers gestopt. ^ In November 2014 is de laatste VUT uitkering verstrekt. ^ Voor 2015 betreft dit alleen de vrijval van de voorziening pensioenvergoeding derden * Inclusief deelnemers namens de vrijwillig aangesloten bedrijven, onder andere vanuit de huis-aan-huisbladuitgeverljen en het administratief personeel van de dagbladsector, die onder de cao voor het dagbladuitgeverijbedrijf vallen.

4 Verslag van het bestuur VOORWOORD Eind 2014 is de VUT-regeling voor de grafimedia en de dagbladuitgeverijen beëindigd. Daarom heeft het bestuur op 13 april 2016 besloten om het fonds per diezelfde datum te ontbinden. Het voltallige bestuur is tot vereffenaar benoemd. Omdat het fonds in liquidatie is, is deze jaarrekening op liquidatiebasis opgesteld. Dat houdt in dat in de jaarrekening rekening is gehouden met alle baten en lasten tot de verwachte datum waarop de vereffening is afgewikkeld. De premierestitutie die in 2015 plaatsvond is in de jaarcijfers verwerkt, maar de premierestitutie die plaatsvond in het eerste kwartaal van 2016 niet. Deze laatste wordt niet als last aangemerkt, maar als een terugbetaling van teveel betaalde premies. Dit vormt als zodanig een voorschot op de uitdeling van het batig saldo bij liquidatie. Het vermogen dat na de premierestitutie in 2016 resteert, wordt na ontbinding overgedragen aan het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische bedrijven. Het wordt gebruikt om de rekening 'Goede doelen' te financieren. Wim Nak Voorzitter vereffenaars /Wet het jaarverslag 2015 leggen de vereffenaars van het Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG (in liquidatie)) aan belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarrekening 2015 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is opgenomen op pagina 19.

5 Jaarverslag St. Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (in liquidatie) Ontwikkelingen boekjaar 2015 Inleiding In 2014 zijn de laatste werknemers met de VUT gegaan. Dit waren werknemers uit het geboortejaar Daarmee is een einde gekomen aan de uitvoering van de VUT-regeling door FWG (in liquidatie). Per 13 april 2016 is besloten tot ontbinding van FWG per diezelfde datum. VUT-REGEUNG GRAFIMEDIA Premie grafimedia In overleg met cao-partijen is de premieheffing per 1 december 2013 gestopt. In 2015 heeft een premierestitutie plaatsgevonden. Ook in het eerste kwartaal van 2016 is vooruitlopend op de verdeling van het batig saldo na liquidatie een premierestitutie uitgevoerd. ALGEMEEN Indexatie In 2015 zijn geen VUT uitkeringen meer gedaan. Wel zijn er betalingen uitgevoerd inzake declaraties van afgedragen pensioenpremies door werkgevers, inzake VUT gerechtigde medewerkers. Er was derhalve in 2015 geen indexatie van toepassing. VUT-informatie Tot en met 2013 organiseerde het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) VUT-informatiebijeenkomsten voor deelnemers voor wie de VUT-gerechtigde leeftijd in zicht kwam. Gezien de snelle afbouw van de VUT-regeling zijn er in 2014 en 2015 geen bijeenkomsten meer gehouden. Compensatie AOW-hiaat voor vutters Per 1 april 2012 wijzigde de ingangsdatum van de AOW. De AOW ging niet meer in op de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd werd bereikt, maar op de dag waarop iemand jarig is. VUTuitkeringen eindigden echter de laatste dag van de maand vóór het 65e jaar. In 2012 kon dit, afhankelijk van de geboortedag, een AOW-hiaat opleveren van een dag tot bijna een hele maand. In opdracht van cao-partijen heeft FWG (in liquidatie) dat hiaat in 2012 opgevuld. Door het verder uitstellen van de AOW-leeftijd werd het AOW-hiaat de afgelopen twee jaar nog groter. Compensatie daarvoor leek niet mogelijk voor FWG (in liquidatie). De overheid stelde voor werknemers die te maken kregen met een inkomenshiaat (gemis aan AOW over de overgangsperiode na de 65e verjaardag) een overbruggingsregeling in. Subsidieverstrekking door FWG (in liquidatie) In het verslagjaar 2015 is door het fonds geen subsidie verstrekt. Wijzigingen in statuten en reglementen In 2015 zijn de statuten en reglementen niet gewijzigd.

6 Communicatie In de bestuursvergadering van 13 april 2016 is besloten tot ontbinding van de Stichting FWG. Het voltallige bestuur is benoemd tot vereffenaar. Het ontbindingsbesluit is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, waar evenals ten kantore van FWG, de Rekening en verantwoording ter inzage liggen. Het besluit en de verwijzing naar de Rekening en verantwoording is tevens via publicatie van een advertentie in Dagblad Trouw bekendgemaakt.

7 FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Premie In 2015 heeft vooruitlopend op de liquidatie een premierestitutie plaatsgevonden. Werkgevers van de dagbladuitgeverijen en de huis-aan-huisbladjournalisten ontvingen gezamenlijk een premierestitutie van 463 duizend. Ook in het eerste kwartaal van 2016 is premie gerestitueerd aan de werkgevers, als voorschot op de verdeling van het batig saldo bij ontbinding van FWG. Dit voorschot is niet in de jaarcijfers opgenomen. Het totaal van dit voorschot bedroeg ruim 8,3 miljoen. Uitkeringen In 2015 zijn er geen VUT-uitkeringen uitbetaald. Wel zijn er vergoedingen uitbetaald voor de voortzetting van de pensioenopbouw aan werkgevers met werknemers met een VUT-uitkering. Per saldo was de uitkeringslast in 2015 negatief omdat de resterende Pensioenvergoeding derden eind 2015 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Ontwikkeling aantal uitkeringen Eind 2014 zijn de laatste VUT uitkeringen afgelopen. In 2015 zijn geen VUT uitkeringen gedaan. Ontwikkeling uitkeringslasten De specificatie van de uitkeringslasten en de vergelijking ten opzichte van het vorig jaar zien er als volgt uit: Bedragen in duizenden euro's Grafici Dagblad Totaal Grafici Dagblad Totaal journalisten 2015 journalisten 2014 Bruto-uitkering ZVW-premie vergoedingen Ontvangen Backservice resp. PPDBJ van PGB' Pensioenpremievergoeding Overlijdensuitkeringen AOW-compensatie In 2015 is Pensioenvergoeding derden vrijgevallen ( -727 duizend), nadat de laatste aanvragen voor de pensioenpremievergoedingen aan de werkgevers in 2015 zijn betaald. Administratieopdracht en administratiekosten De uitvoering van de VUT-regeling is uitbesteed aan Timeos. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de prestaties van de uitvoeringsorganisatie. In 2013 is er een uitbestedingsovereenkomst met Timeos gesloten. In de jaarcijfers is tevens een schatting opgenomen voor de uitvoeringskosten 2016 tot en met de verwachte datum van afwikkeling van de vereffening. De in rekening gebrachte administratiekosten daalden in 2015 tot 0,5 miljoen (2014: 0,8 miljoen)'. Deze daling is een gevolg van een afname van de werkzaamheden. In het bedrag van 2015 is ook een ^ Backservice: deelnemers aan PGB hebben een voorwaardelijk recht op extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. PPDBJ: het voormalig Prepensioenfonds voor Dagbladjournalisten heeft de aanspraken van deelnemers met ingang van 1 Januan 2008 premievrij gemaakt en overgedragen aan PGB. Belde aanspraken konden worden ingezet voor de VUTuitkerlng en hebben een verlagend effect op de uitkeringslasten van het FWG.

8 schatting voor de uitvoeringskosten in 2016 tot en met de verwachte datum van de afwikkeling van de vereffening opgenomen ten bedrage van 0,2 miljoen. Beleggingen Gegeven de aanstaande liquidatie is het beschikbare vermogen in liquide vorm aangehouden. De kosten voor het beheer van de liquide middelen waren per saldo hoger dan de baten die hieruit voortkwamen. Het rendement uit beleggingen over 2015 was om die reden negatief. Toekomstparagraaf In de bestuursvergadering van 13 april 2016 is besloten om FWG per diezelfde datum te ontbinden. Het voltallige bestuur is tot vereffenaar benoemd. Het bestuur heeft besloten dat het resterende vermogen dat na de premierestitutie in 2016 overblijft, na ontbinding zal worden overgedragen aan het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische bedrijven ter financiering van de rekening 'Goede doelen'.

9 STATUTAIRE FUNaiONARISSEN Per 31 december 2015 De bestuursleden worden volgens een rooster van aftreden voor vier jaar aangewezen en zijn telkens nadien terstond herbenoembaar. De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2015 als volgt: Naam Functie ^ Aanwijzende Aftreden volgens organisatie' rooster B.vaniren voorzitter FNV KIEM M.M.Jansen secretaris KVGO W.F. Nak voorzitter KVGO P.J.J. Nijenhuis lid NVJ R.W. Schets lid KVGO A. Kasper secretaris CNV Vakmensen De heren Van Iren en Jansen waren in 2015 fungerend voorzitter respectievelijk secretaris. 2. Werkgeversorganisatie: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO). Werknemersorganisaties: FNV KIEM; CNV Vakmensen; Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). In de bestuursvergadering van 13 april 2016 is een besluit genomen tot ontbinding van FWG per diezelfde datum. Het voltallige bestuur is tot vereffenaar benoemd. Commissie Dagbladjournalisten Aangewezen door NDP Nieuwsmedia (behorend tot het Nederlands Uitgeversverbond): R.W. Schets. Aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Journalisten: B. de Jong. Uitvoeringsorganisatie De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur heeft de uitvoering van de administratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning gedelegeerd aan Timeos, een uitvoeringsorganisatie. Om dit nader vorm te geven is tussen Timeos en FWG een uitbestedingsovereenkomst opgesteld. Amsterdam, 8 juni 2016 De vereffenaars van Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven. Voorzitters: Secretarissen: Leden: B.vaniren M.M.Jansen P.J.J. Nijenhuis W.F. Nak A.Kasper R.W. Schets

10 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december 2015 ACTIVA 2015 In duizenden euro's 2014 Vorderingen op korte termijn Rekening courant Lopende intrest Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves Schulden op korte termijn Rekening courant Overige schulden Totaal passiva

11 Staat van baten en lasten boekjaar 2015 In duizenden euro's BATEN Premies Opbrengst beleggingen Mutatie voorziening ingegane verplichtingen Grafici Dagbladjournalisten LASTEN Uitkeringen Administratiekosten Saldo onttrokken aan de reserve Grafici Saldo toegevoegd aan de reserve Dagbladjournalisten Totaal saldo onttrokken aan reserves

12 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 De Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG) is statutair gevestigd te Amsterdam en verzorgde de VUT-voorziening voor werknemers in de grafimedia en dagbladjournalisten. De statutaire doelomschrijving luidt als volgt: "Het Fonds heeft tot doel: aan degenen die als werknemer in de zin van deze statuten kunnen worden aangemerkt en die op grond van de bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, geldende in de onder de werkingssfeer van het fonds vallende bedrijfstakken getroffen regelingen inzake vervroegde uittreding, vervroegd uit het arbeidsproces treden, een uitkering te verzekeren." De regeling voor Grafische Bedrijven valt onder de Algemeen Verbindend Verklaring van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de regeling voor de Dagbladjournalisten niet. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPAUNG Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening zijn wegens het liquidatiebesluit aangepast nu continuïteit van de Stichting niet langer het uitgangspunt is. Alle activa worden gewaardeerd tegen de (verwachte) opbrengstwaarde. Alle posten van het vreemd vermogen worden in de balans verwerkt in overeenstemming met de "reguliere" criteria voor verwerking van posten van vreemd vermogen, en worden gewaardeerd tegen (de beste schatting van) de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende posten contractueel af te wikkelen. Voor schulden is dit veelal de nominale waarde van de te betalen bedragen. Voor geschatte kosten en opbrengsten tot de verwachte datum van afwikkeling worden in de balans overlopende posten in aanmerking genomen. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verieden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderiiggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat de schattingen, voor zover van materieel belang, aangepast worden en daarmee ook de prognose. De financiële verwerking van deze aanpassingen vindt plaats in de huidige verslagperiode. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 12

13 Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en nagenoeg alle of alle risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post 'nog af te wikkelen transacties'. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Saldenng van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Baten en lasten Voor zover niet anders is aangegeven worden baten en lasten opgenomen in het resultaat van het jaar waarop zij betrekking hebben. In de 2015 cijfers zijn tevens de geschatte kosten en opbrengsten tot de verwachte datum van afwikkeling van de stichting in aanmerking genomen. AaiVA Vorderingen op korte termijn Werkgevers De vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. PASSIVA Reserves De algemene reserve is het ter vrije besteding, binnen de statutair bepaalde doelstelling, van het bestuur blijvende gedeelte van de middelen, dat uitgaat boven de verplichtingen en de voorzieningen. Gezien het ontbindingsbesluit per 13 april 2016, kan de algemene reserve worden aangeduid als het verwachte batig saldo dat na liquidatie in overeenstemming met het besluit kan worden afgewikkeld door de benoemde vereffenaars. Het batig saldo dat na de premierestitutie in 2016 resteert, zal ten gunste komen aan het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische bedrijven ten behoeve van de rekening 'Goede doelen'. Bepaling resultaat De beleggingsopbrengsten worden verdeeld op basis van het gemiddeld belegd vermogen van de afzonderiijke regelingen gedurende het boekjaar. De administratiekosten worden aan de regelingen toegerekend op basis van verdeelsleutels. Het saldo van de staat van baten en lasten muteert de voorziening ingegane verplichtingen of de reserve. 13

14 Schulden op korte termijn Overige Schulden De overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders bedroeg in het verslagjaar 3 duizend (2014: 4 duizend). 14

15 Toelichting op de balans In duizenden euro's Activa Vorderingen op korte termijn Rekening courant Timeos 103 Lopende intrest Liquide middelen Bankrekening (Uitkeringen) Bankrekening (Beleggingen) Balanswaarde einde boekjaar De liquide middelen bestaan uit banksaldi en staan ter vrije beschikking van de stichting. Van het totaal aan liquide middelen staat er duizend bij de SNS bank en 6 duizend bij de KAS Bank. In 2014 zijn alle beleggingen verkocht. Het bestuur heeft besloten om het resterende vermogen in liquide vorm aan te houden. Passiva Reserve Grafici Balanswaarde einde vorig boekjaar Saldo staat van baten en lasten Reserve Dagbladjournalisten Balanswaarde einde vorig boekjaar Saldo staat van baten en lasten Totaal Reserves Grafici en Dagbladjournalisten Het bestuur heeft besloten in 2015 om het resterende batig saldo middels een premierestitutie terug te laten de werkgevers Overige schulden Pensioenpremie Overige premies - 10 Rekening courant Timeos 462 Overig 249 Balanswaarde einde boekjaar Het saldo overige schulden 2015 heeft betrekking op nog te betalen kosten 2015 ( 64 duizend) en de geschatte nog te betalen kosten 2016 tot aan het moment van liquidatie ( 185 duizend). Gebeurtenissen na balansdatum Per 13 april 2016 heeft het bestuur besloten tot ontbinding van De Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven. Naar aanleiding van dit besluit is deze jaarrekening op liquidatiebasis opgesteld. 15

16 Toelichting op de staat van baten en lasten in duizenden euro's BATEN Premies Grafici Lopend jaar Voorgaande jaren 153 Mutatie voorziening wegens oninbaarheid _ In 2015 is 463 aan premierestitutie uitgekeerd aan de werkgevers van de Dagbladuitgeverijen. Opbrengst beleggingen Intrest beleggingen Indirect resultaat obligaties -115 LASTEN Uitkeringen Grafici Dagbladjournalisten Dagbladjournalisten Bruto-uitkeringen ZVW-premie vergoedingen 368 Ontvangen Backservice resp. PPDBJ van PGB^ AOW-compensatie 454 Pensioenpremievergoeding In 2015 is Pensioenvergoeding derden vrij gevallen ( -727 duizend), nadat de laatste aanvragen voor de pensioenpremievergoedingen aan de werkgevers in 2015 zijn betaald. Risicobeheer Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van risico's. De belangrijkste beleidsinstrumenten betreffen beleggingsbeleid, premiebeleid en toeslagbeleid. De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in het premiebeleid en in beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. Premiebeleid Het bestuur heeft eind 2013 vastgesteld dat de beschikbare middelen toereikend zijn tot het einde van de regeling. De premieheffing is daarom destijds beëindigd. Backservice: deelnemers aan PGB hebben een voorwaardelijk recht op extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. PPDBJ: het voormalig Prepensioenfonds voor Dagbladjournalisten heeft de aanspraken van deelnemers met ingang van 1 januari 2008 premievrij gemaakt en overgedragen aan PGB. Beide aanspraken kunnen worden ingezet voor de VUTuitkering en hebben een verlagend effect op de uitkeringslasten van het FWG. 16

17 Beleggingsbeleid De belangrijkste onderkende risico's aangaande beleggingen betreffen kredietrisico en liquiditeitsrisico. Kredietrisico Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven en banken waar deposito's worden geplaatst. Beheersing vindt plaats door het aanbrengen van voldoende spreiding over individuele partijen. In 2014 is het kredietrisico gereduceerd door de belangen in obligaties geheel af te bouwen. De beschikbaar gekomen middelen zijn geplaats bij een solvabele Nederlandse bank. De kredietstatus van deze bank wordt door de uitvoeringsorganisatie actief gemonitord. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het bestuur heeft gezien de aanstaande vereffening besloten om het resterend vermogen in liquide middelen aan te houden. Vastgesteld in de op 8 juni 2016 in Amsterdam gehouden bestuursvergadering. Namens de vereffenaars. Voorzitters: Secretarissen: Leden: B.vaniren M.M.Jansen P.J.J. Nijenhuis W.F. Nak A.Kasper R.W. Schets 17

18 Overige gegevens Bestemming van het saldo van baten en lasten In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop een eventueel saldo baten en lasten moet worden verdeeld. Voorgesteld wordt het negatieve saldo van de grafici van 853 te onttrekken aan de Reserve Grafici en het positieve saldo van de Dagbladjournalisten van 642 toe te voegen aan de Reserve Dagbladjournalisten. 18

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar FWG JAARVERSLAG 2014 Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSU\G VAN HET BESTUUR Voorwoord 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven A SF F WG S GB G R A F I M E D I A F O N D S E N LIQUIDATIEVERSLAG STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 40e

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 38e

Nadere informatie

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS SGB JAARVERSLAG 2014 stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord Ontwikkelingen boekjaar 2014 Financiële gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2011 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2011 37e

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg 2009 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 35e boekjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 42e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 541

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2008 34e boekjaar ZWAANSVLIET

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36" BOEKJAAR

STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36 BOEKJAAR STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6442 911 INTERNET WWW.GBF.NL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN S ch ng Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2013 73e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Profound II Amsterdam Balans & Staat van Baten en Lasten 2012 Inhoudsopgave Balans & Staat van Baten en Lasten 2012 Balans per 31 december 2012 3 Staat van Baten en Lasten 2012 4 Toelichting

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 40e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

T FONDSENBEHEER WATERBOUW BV

T FONDSENBEHEER WATERBOUW BV T FONDSENBEHEER WATERBOUW BV Jaarverslag 2014 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW in liquidatie r, VWWWWWWWWWW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 Inhoud Jaaryërslag'^2011 Bestuur -" ' -.1. - Administratie " ' Accountant' "^ ' Algemeen ' ^ Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

contactpersoon Drs. M.A. van Gooswilligen

contactpersoon Drs. M.A. van Gooswilligen Timeosff' pensioendiensten PER KOERIER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie UAW: afdeling CAV Anna Hannoverstraat 4 2595 BJ Den Haag fonds SGB afdeling F&C contactpersoon Drs. M.A.

Nadere informatie

T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V.

T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VUT WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Beleggingen Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3

1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 ASF JAARVERSLAG 2013 Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven 73' boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord 4 Interne en externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV FONDSENBEHEER WATERBOUW BV Jaarverslag 2014 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2010 ^ \ ' Inhoud.- Jaaiyer& iagl2ö1p f'béstuuii'^;. ^*''j! >i' -li.' 'Adhiihistr^atie.;én vermogensbeheer \ Accountant.,-"-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 74e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

ASF JAARVERSLAG Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven 74^ boekjaar. Inhoud 1. PROFIEL 2 2.

ASF JAARVERSLAG Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven 74^ boekjaar. Inhoud 1. PROFIEL 2 2. ASF JAARVERSLAG 2014 Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven 74^ boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 4 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord 5 Interne en externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie