JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

2

3 Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag e boekjaar ZWAANSVLIET AP AMSTERDAM TELEFOON INTERNET

4

5 Inhoud 1. ALGEMEEN Profiel 4 Kerncijfers 5 2. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord 7 Ontwikkelingen boekjaar Financiële gang van zaken 9 Statutaire functionarissen JAARREKENING 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten boekjaar Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans 17 Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het saldo van baten en lasten 23 Gebeurtenissen na balansdatum 23 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 24 fwg Jaarverslag 2014 pag. 3

6 Algemeen PROFIEL Het Fonds Werktijdvermindering voor de oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG) verzorgde van 1979 tot en met 2014 de VUTregeling voor deelnemers die onder een van de grafische cao s vallen en de vrijwillig aangesloten bedrijven (onder andere vanuit de huis-aan-huisbladuitgeverijen en het administratief personeel van de dagbladsector, vallende onder de cao voor het dagbladuitgeverijbedrijf). Daarnaast verzorgde het Fonds de VUT-regeling voor de dagbladjournalisten. De VUT-regeling was gebaseerd op een omslagsysteem 1. Met de premie en de eventuele beleggingsopbrengsten werden de VUTuitkeringen betaald. Het beleid van het fonds wordt bepaald door een bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers uit de branche. Naar aanleiding van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen zijn de cao-partijen overeengekomen de VUT-regeling met ingang van 1 januari 2006 af te bouwen. Uitsluitend deelnemers die vóór 1950 geboren zijn (en die voldeden aan de voorwaarden) konden nog van de VUTregeling gebruikmaken; uiterlijk in 2014 bereikten zij de leeftijd van 65 jaar. Dit betekent dat de regeling vanaf 2015 niet meer bestaat. 1. Omslagsysteem: het bedrag dat jaarlijks nodig is voor de uitkeringen wordt door alle werkenden in de branche opgebracht. fwg Jaarverslag 2014 pag. 4

7 Algemeen KERNCIJFERS Bedragen in duizenden euro s Aan het einde van resp. over de jaren 2010 t/m 2014 Kerncijfers Aantal werkgevers Aangesloten werkgevers Aantal werknemers Geregistreerde werknemers Werknemers met VUT-uitkering Loon en premies Premieloon Premieopbrengsten Premie % grafici 1,19 3,35 3,85 4,00 Premie % aanvullingskas APD voor ,64 1,80 1,80 1,80 Premie % aanvullingskas APD vanaf ,28 0,90 0,90 0,90 Premie % dagbladjournalisten voor ,00 8,00 Premie % dagbladjournalisten vanaf ,50 Uitkeringen Uitkeringslasten VUT Administratiekosten Administratiekosten In % van premieloon 0,15 0,16 0,26 0,24 In % van uitkeringslasten 11,85 7,46 5,48 6,64 5,92 Beleggingen Balanswaarde beleggingen Beleggingsopbrengsten Beleggingsrendement % 0,1 0,0 1,0 3,3 1,3 Reserve Grafici Dagbladjournalisten Voorziening ingegane verplichtingen Grafici Voorziening ingegane verplichtingen Hiervan nog niet beschikbaar Beschikbaar Dagbladjournalisten Voorziening ingegane verplichtingen Beschikbaar Er is vanaf eind 2013 geen premie meer geheven. Daarom is de registratie van het aantal deelnemers gestopt. 2. In november 2014 is de laatste VUT-uitkering verstrekt. 3. Inclusief deelnemers namens de vrijwillig aangesloten bedrijven, onder andere vanuit de huis-aan-huisbladuitgeverijen en het administratief personeel van de dagbladsector, die onder de cao voor het dagbladuitgeverijbedrijf vallen. fwg Jaarverslag 2014 pag. 5

8 Verslag van het bestuur

9 Verslag van het bestuur VOORWOORD In 2014 heeft FWG de laatste VUT-uitkeringen betaald. De laatste groep werknemers die aanspraak kon maken op de regeling was de groep met geboortejaar Deze werknemers hebben begin 2015 hun AOW-leeftijd bereikt. Eind 2014 is daarmee de VUT-regeling beëindigd voor de grafimediabedrijfstak en de sector dagbladuitgeverijen. Nu de laatste uitkeringen zijn gedaan, is het tijd om de balans op te maken. Een resterend batig saldo zal ter beschikking worden gesteld aan caopartijen die er een juiste bestemming voor zullen vaststellen; hierbij wordt onder andere gedacht aan een premierestitutie aan werknemers en werkgevers. Daarna zal het fonds geliquideerd worden. Hiermee komt na 40 jaar een eind aan regelingen van FWG die het oudere werknemers mogelijk maakten om vervroegd of gedeeltelijk te stoppen met werken. In dit jaarverslag kunt u meer lezen over deze en andere relevante gebeurtenissen rondom FWG in Wim Nak Voorzitter bestuur Met het jaarverslag 2014 legt het bestuur van het Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG) aan belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarrekening 2014 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is opgenomen op pagina 24. fwg Jaarverslag 2014 pag. 7

10 Verslag van het bestuur ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2014 Inleiding In 2014 zijn de laatste werknemers met de VUT gegaan. Dit waren werknemers uit het geboortejaar Daarmee is een einde gekomen aan de uitvoering van de VUT-regeling door het FWG. VUT-REGELING GRAFIMEDIA Aantal deelnemers Werknemers die geboren waren voor 1950 en minimaal tien jaar werkzaam waren in de branche konden nog met de VUT. In 2014 hebben nog tien nieuwe Vutters hiervan gebruik gemaakt. Premie grafimedia 2014 In overleg met cao-partijen is de premieheffing per 1 december 2013 gestopt. Het opgebouwde vermogen was voldoende om alle uitkeringen tot het einde van de regeling te voldoen. VUT-REGELING DAGBLADJOURNALISTEN Werknemers die geboren waren voor 1950 konden nog met de VUT. In 2014 hebben geen nieuwe dagbladjournalisten daarvan gebruik gemaakt. ALGEMEEN Indexatie De VUT-uitkering wordt aangepast aan de loonsverhoging voor zover overeengekomen in de cao zoals die op de betreffende werknemer van toepassing was voordat gebruik werd gemaakt van de VUT, tenzij het bestuur besluit dat de financiële middelen van het FWG daarvoor niet toereikend zijn. Het bestuur heeft, rekening houdend met de financiële positie van het fonds, besloten om de ingegane VUT-uitkering van grafici en administratief personeel dagbladbedrijf met ingang van 1 januari 2014 te verhogen met 1,0%. In de cao voor de Dagbladjournalisten is geen loonsverhoging afgesproken en daarom zijn in 2014 de ingegane uitkeringen van dagbladjournalisten ook niet verhoogd. VUT-informatie Tot en met 2013 organiseerde het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) VUT-informatiebijeenkomsten voor deelnemers voor wie de VUT-gerechtigde leeftijd in zicht kwam. Gezien de snelle afbouw van de VUTregeling zijn er in 2014 geen bijeenkomsten meer gehouden. Compensatie AOW-hiaat voor vutters Per 1 april 2012 wijzigde de ingangsdatum van de AOW. De AOW ging niet meer in op de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd werd bereikt, maar op de dag waarop iemand jarig is. VUT-uitkeringen eindigden echter de laatste dag van de maand vóór het 65e jaar. In 2012 kon dit, afhankelijk van de geboortedag, een AOW-hiaat opleveren van een dag tot bijna een hele maand. In opdracht van cao-partijen heeft FWG dat gat in 2012 opgevuld. Door het verder uitstellen van de AOW-leeftijd werd het AOW-hiaat de afgelopen twee jaar nog groter. Compensatie daarvoor leek niet mogelijk voor FWG. De overheid stelde voor werknemers die te maken kregen met een inkomenshiaat (gemis aan AOW over de overgangsperiode na de 65e verjaardag) een overbruggingsregeling in. Beëindiging van de VUT-regeling Deelnemers kunnen geen gebruik meer maken van de VUT-regeling die tot doel had vervroegde uittreding mogelijk te maken na uittreding uit het arbeidsproces. Zij kunnen dan ook geen claim meer leggen op een uitkering op basis van het FWG Reglement Vervroegd Uittreden van de Oudere Werknemers in de Grafische bedrijven. Dit geldt zowel voor werknemers die vielen onder de werkingssfeer van de Grafimedia, Dagbladjournalisten dan wel werknemers waarvan de werkgever, op basis van collectieve vrijwillige deelneming, deelnam aan het fonds FWG. Subsidieverstrekking door het FWG fonds In het verslagjaar 2014 is door het fonds geen subsidie verstrekt. fwg Jaarverslag 2014 pag. 8

11 Verslag van het bestuur Wijzigingen in statuten en reglementen Statuten Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. Reglementen Gedurende het verslagjaar zijn de reglementen niet gewijzigd. Communicatie Eind juni 2014 is de website mijngrafimediafondsen. nl uit de lucht gegaan. De website met persoonlijke accounts was niet langer nodig voor FWG en spaarloonfonds SGB omdat hun activiteiten werden afgebouwd. De website grafimediafondsen.nl is omgebouwd en toegespitst op ASF. Op de voorpagina staan nog wel links naar FWG en SGB. Deelnemers en werkgevers ontvingen begin juni een brief met informatie over de verandering. Daarnaast werden ze via de websites tijdig op de hoogte gebracht van de veranderingen. FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Premieopbrengst In 2014 werd geen premie meer geheven voor de verschillende regelingen. Werkgevers van de dagbladuitgeverijen en de huis-aanhuisbladjournalisten ontvingen gezamenlijk een voorlopige premierestitutie van als voorschot op het liquidatiesaldo. Uitkeringen Het fonds verstrekte aan grafici en dagbladjournalisten een VUT-uitkering en nam de bijkomende lasten voor haar rekening. Om gebruik te kunnen maken van de VUT-regeling dienden de deelnemers aan de voor vervroegde uittreding geldende criteria te voldoen, waaronder het zogenoemde 10-jaarscriterium. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid kon geen gebruik worden gemaakt van de regeling. Ontwikkeling aantal uitkeringen Het onderstaande overzicht toont het verloop van het aantal deelnemers in het laatste jaar van de regeling. Grafici Dagblad- Totaal Totaal journalisten Aantal deelnemers met VUT-uitkering per 1 januari Toekenning met een: volledige uitkering deeltijd uitkering 1 Totaal Beëindigingen Aantal werknemers met VUT-uitkering per 31 december 771 Mutatie in het aantal werknemers met VUT-uitkering Toelichting: In 2014 zijn 10 deelnemers ingeschreven in de VUT. In verband met pensionering of overlijden werden 761 uitkeringen beëindigd. fwg Jaarverslag 2014 pag. 9

12 Verslag van het bestuur Ontwikkeling uitkeringslasten De specificatie van de uitkeringslasten en de vergelijking ten opzichte van het vorig jaar zien er als volgt uit: Grafici Dagblad- Totaal Grafici Dagblad- Totaal journalisten 2014 journalisten 2013 Bruto-uitkering ZVW-premie vergoedingen Ontvangen Backservice resp. PPDBJ van PGB Pensioenpremievergoeding Overlijdensuitkeringen AOW-compensatie De totale uitkeringslasten in 2014 bedroegen 7,0 miljoen (2013: 21,4 miljoen), een daling ten opzichte van vorig jaar met 66%. Administratieopdracht en administratiekosten De uitvoering van de VUT-regeling is uitbesteed aan Timeos. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de prestaties van de uitvoeringsorganisatie. In 2013 is er een uitbestedingsovereenkomst met Timeos gesloten. De in rekening gebrachte administratiekosten daalden in 2014 tot 0,8 miljoen (2013: 1,6 miljoen). Deze daling is een gevolg van een afname van de werkzaamheden. In procenten van de uitkeringslasten bedroegen de administratiekosten 11,85% (2013: 7,46%). Beleggingen 2014 was wederom een beweeglijk jaar op de financiële markten. Geopolitieke spanningen (Rusland-Oekraïne, IS) en forse stimuleringsmaatregelen van centrale banken brachten de markten in beweging. De ECB zinspeelde er in 2014 op de geldkraan open te draaien om de economie te stimuleren. Voor 2014 zorgde dit voor lage kapitaalmarktrentes en zelfs negatieve rendementen op kortlopend liquiditeiten. Begin 2015 werd door de ECB het besluit genomen om staatsleningen op te kopen, wat zijn uitwerking in 2015 en 2016 zal krijgen. Deels vanwege deze onzekere situatie zijn in de loop van 2014 de obligaties omgezet in liquide middelen. Het naderende einde van de VUTregeling speelde hierbij een belangrijke rol. Toekomstparagraaf Het bestuur is van plan om in 2015 het resterend batig saldo ter beschikking te stellen aan caopartijen, die er een juiste bestemming voor zullen vaststellen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan premierestitutie aan werknemers en werkgevers. De sociale partners zullen hiervoor nadere voorstellen doen. 1. Backservice: deelnemers aan PGB hebben een voorwaardelijk recht op extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. PPDBJ: het voormalig Prepensioenfonds voor Dagbladjournalisten heeft de aanspraken van deelnemers met ingang van 1 januari 2008 premievrij gemaakt en overgedragen aan PGB. Beide aanspraken konden worden ingezet voor de VUTuitkering en hebben een verlagend effect op de uitkeringslasten van het FWG. fwg Jaarverslag 2014 pag. 10

13 Verslag van het bestuur STATUTAIRE FUNCTIONARISSEN Per 31 december 2014 De bestuursleden worden volgens een rooster van aftreden voor vier jaar aangewezen en zijn telkens nadien terstond herbenoembaar. De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2014 als volgt: Naam Functie 1 Aanwijzende Aftreden volgens organisatie 2 rooster B. van Iren voorzitter FNV KIEM M.M. Jansen secretaris KVGO W.F. Nak voorzitter KVGO P.J.J. Nijenhuis lid NVJ R.W. Schets lid KVGO A. Kasper secretaris CNV Media De heren Nak en Kasper waren in 2014 fungerend voorzitter respectievelijk secretaris. 2. Werkgeversorganisatie: Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO). Werknemersorganisaties: FNV KIEM; CNV Media; Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). Commissie Dagbladjournalisten Aangewezen door NDP Nieuwsmedia (behorend tot het Nederlands Uitgeversverbond): R.W. Schets. Aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Journalisten: B. de Jong. Uitvoeringsorganisatie De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur heeft de uitvoering van de administratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning gedelegeerd aan Timeos, een uitvoeringsorganisatie. Om dit nader vorm te geven is tussen Timeos en FWG een uitbestedingsovereenkomst opgesteld. Amsterdam, 24 juni 2015 Bestuur van Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven. Voorzitters: Secretarissen: W.F. Nak A. Kasper B. van Iren M.M. Jansen fwg Jaarverslag 2014 pag. 11

14 Jaarrekening 2014

15 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 In duizenden euro s ACTIVA Beleggingen Obligaties Vorderingen op korte termijn Timeos 103 Lopende intrest Werkgevers 272 Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves Voorziening ingegane verplichtingen Schulden op korte termijn Overige schulden Totaal passiva fwg Jaarverslag 2014 pag. 13

16 Jaarrekening 2014 Staat van baten en lasten boekjaar 2014 In duizenden euro s BATEN Grafici Dagbladjournalisten Premies Opbrengst beleggingen Mutatie voorziening ingegane verplichtingen LASTEN Uitkeringen Administratiekosten Saldo onttrokken aan de reserve Grafici Saldo toegevoegd aan de reserve Dagbladjournalisten Totaal saldo onttrokken aan reserves fwg Jaarverslag 2014 pag. 14

17 Jaarrekening 2014 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014 (Bedragen in duizenden euro s) De Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG) is statutair gevestigd te Amsterdam en verzorgde de VUT-voorziening voor werknemers in de grafimedia en dagbladjournalisten. De statutaire doelomschrijving luidt als volgt: Het Fonds heeft tot doel: aan degenen die als werknemer in de zin van deze statuten kunnen worden aangemerkt en die op grond van de bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, geldende in de onder de werkingssfeer van het fonds vallende bedrijfstakken getroffen regelingen inzake vervroegde uittreding, vervroegd uit het arbeidsproces treden, een uitkering te verzekeren." De regeling voor Grafische Bedrijven valt onder de Algemeen Verbindend Verklaring van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de regeling voor de Dagbladjournalisten niet. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, BEPALING VAN HET SALDO BATEN EN LASTEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat de schattingen, voor zover van materieel belang, aangepast worden en daarmee ook de prognose. De financiële verwerking van deze aanpassingen vindt plaats in de huidige verslagperiode. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en nagenoeg alle of alle risico s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post nog af te wikkelen transacties. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van fwg Jaarverslag 2014 pag. 15

18 Jaarrekening 2014 waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Overig Voor zover niet anders is aangegeven worden baten en lasten opgenomen in het saldo van baten en lasten van het jaar waarop zij betrekking hebben. ACTIVA Beleggingen Obligaties Beursgenoteerde vastrentende waarden zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoersen. Vorderingen op korte termijn Werkgevers De vorderingen op werkgevers worden gewaardeerd op de nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. PASSIVA Reserves De reserve betreft het verschil van de activa, voorziening ingegane verplichtingen en de schulden. De reserve dient als buffer voor toekomstige risico s en verplichtingen. Voorziening ingegane verplichtingen De benodigde voorziening voor ingegane verplichtingen betreft een voorwaardelijke verplichting. De benodigde voorziening is gebaseerd op de totale verplichting voor toekomstige lasten inzake uitkeringen aan tot en met 31 december van het boekjaar vervroegd uitgetreden werknemers tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Deze verplichtingen zijn gewaardeerd op nominale waarde naar de stand per 31 december van het boekjaar. Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van overlijden en evenmin met een eventuele aanpassing van de uitkeringen als gevolg van de loonontwikkeling en wijzigingen in de premieheffing. Omdat sprake is van een voorziening voor ingegane verplichtingen is in de benodigde voorziening niet inbegrepen de verplichting voor medewerkers die conform de regeling al aanspraak kunnen maken op een uitkering maar dit niet hebben gedaan. De uitkering van deze deelnemers wordt wel respectievelijk verhoogd bij later uittreden onder voorwaarde dat uittreding plaatsvindt voor de pensioengerechtigde leeftijd. Bepaling resultaat De beleggingsopbrengsten worden verdeeld op basis van het gemiddeld belegd vermogen van de afzonderlijke regelingen gedurende het boekjaar. De administratiekosten worden aan de regelingen toegerekend op basis van verdeelsleutels die het activiteitenniveau van de regelingen reflecteren. Jaarlijks worden de kosten door het bestuur vastgesteld op basis van de begroting van Timeos voor het komende boekjaar. Het saldo van de staat van baten en lasten muteert de voorziening ingegane verplichtingen of de reserve. Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders bedroeg in het verslagjaar 4 (2013: 14). fwg Jaarverslag 2014 pag. 16

19 Jaarrekening 2014 Toelichting op de balans In duizenden euro s ACTIVA Beleggingen Obligaties Balanswaarde einde vorig boekjaar Aflossingen en verkopen Herwaardering Balanswaarde einde boekjaar In 2014 zijn alle beleggingen verkocht. Het bestuur heeft besloten om het resterend vermogen in liquide middelen aan te houden. Vorderingen op korte termijn Werkgevers Premies vastgesteld na einde boekjaar 67 Te vorderen premies Voorziening wegens oninbaarheid De vorderingen op werkgevers hebben volledig betrekking op grafici. 272 Voorziening wegens oninbaarheid Balanswaarde einde vorig boekjaar Dotatie Onttrekking Overige vorderingen Uitkeringsgerechtigden 6 6 Liquide middelen Bankrekening t.b.v. Uitkeringen Bankrekening t.b.v. Beleggingen Balanswaarde einde boekjaar De liquide middelen bestaan uit banksaldi bij een Nederlandse bank. Het bestuur laat de kredietwaardigheid van deze bank actief monitoren door de uitvoeringsorganisatie. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. fwg Jaarverslag 2014 pag. 17

20 Jaarrekening 2014 Toelichting op de balans In duizenden euro s PASSIVA Reserve Grafici Balanswaarde einde vorig boekjaar Saldo staat van baten en lasten Reserve Dagbladjournalisten Balanswaarde einde vorig boekjaar Saldo staat van baten en lasten Totaal Reserves Grafici en Dagbladjournalisten Het bestuur is van plan om in 2015 het resterend batig saldo ter beschikking te stellen aan caopartijen, die er een juiste bestemming voor zullen vaststellen. Sociale partners overwegen over te gaan tot premierestitutie. Voorziening ingegane verplichtingen Grafici Dagbladjournalisten Balanswaarde aanvang boekjaar Mutatie vanuit de staat van baten en lasten Balanswaarde einde boekjaar In november 2014 zijn de laatste VUT-uitkeringen verstrekt, daarom zijn de voorzieningen ingegane verplichtingen voor grafici en dagbladjournalisten ultimo 2014 vrijgevallen ten gunste van de staat van baten en lasten. Overige schulden Pensioenpremie Overige premies Loonheffing 569 Timeos 244 Overig Balanswaarde einde boekjaar Het saldo pensioenpremie van heeft betrekking op de beschikbare gelden voor pensioenvergoeding derden dagbladjournalisten 1. In 2015 zullen de laatste claims worden gehonoreerd en zal naar verwachting een deel vrijvallen ten gunste van het vermogen van het VUT-fonds voor de Dagbladjournalisten. 1. pensioenvergoeding derden dagbladjournalisten: indien werkgevers van de dagblad journalisten het pensioen voortzetten tijdens de VUT-periode kan de werkgever een gedeelte van de pensioenpremie vergoed krijgen. fwg Jaarverslag 2014 pag. 18

21 Jaarrekening 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten In duizenden euro s BATEN Premies Grafici Dagbladjournalisten Lopend jaar Voorgaande jaren Mutatie voorziening wegens oninbaarheid In 2014 is 417 aan premierestitutie uitgekeerd aan de werkgevers van de Dagbladuitgeverijen en de Huis aan Huisbladjournalisten. Voor de regeling van grafici wordt met ingang van 1 december 2013 geen premie meer geheven. Voor de regeling van de dagbladjournalisten wordt met ingang van 1 januari 2012 geen premie geheven. In duizenden euro s BATEN Opbrengst beleggingen Intrest beleggingen Indirect resultaat obligaties In duizenden euro s LASTEN Premies Grafici Dagbladjournalisten Bruto-uitkeringen ZVW-premie vergoedingen Ontvangen Backservice resp. PPDBJ van PGB AOW-compensatie Pensioenpremievergoeding Overlijdensuitkeringen Backservice: deelnemers aan PGB hebben een voorwaardelijk recht op extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. PPDBJ: het voormalig Prepensioenfonds voor Dagbladjournalisten heeft de aanspraken van deelnemers met ingang van 1 januari 2008 premievrij gemaakt en overgedragen aan PGB. Beide aanspraken kunnen worden ingezet voor de VUTuitkering en hebben een verlagend effect op de uitkeringslasten van het FWG. fwg Jaarverslag 2014 pag. 19

22 Jaarrekening 2014 Risicobeheer Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van risico s. De belangrijkste beleidsinstrumenten betreffen beleggingsbeleid, premiebeleid en toeslagbeleid. De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in het premiebeleid en in beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. Premiebeleid Het bestuur heeft eind 2013 vastgesteld dat de beschikbare middelen toereikend zijn tot het einde van de regeling. De premieheffing is daarom destijds beëindigd. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het bestuur heeft besloten om het resterend vermogen in liquide middelen aan te houden, zodat dit in de afbouwfase van FWG vrij ter beschikking staat. Vastgesteld in de op 24 juni 2015 in Amsterdam gehouden bestuursvergadering. Voorzitters: Secretarissen: B. van Iren A. Kasper W.F. Nak M.M. Jansen Beleggingsbeleid De belangrijkste onderkende risico s aangaande beleggingen betreffen kredietrisico en liquiditeitsrisico. Kredietrisico Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven en banken waar deposito s worden geplaatst. Beheersing vindt plaats door het aanbrengen van voldoende spreiding over individuele partijen. Gedurende het boekjaar is het kredietrisico gereduceerd door de belangen in obligaties geheel af te bouwen. De beschikbaar gekomen middelen zijn geplaats bij een solvabele Nederlandse bank. De kredietstatus van deze bank wordt door de uitvoeringsorganisatie actief gemonitord. fwg Jaarverslag 2014 pag. 20

23 fwg Jaarverslag 2014 pag. 21

24 Overige gegevens

25 Overige gegevens BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN ln de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop een eventueel saldo baten en lasten moet worden verdeeld. Voorgesteld wordt het negatieve saldo van de grafici van 414 te onttrekken aan de Reserve Grafici en het positieve saldo van de dagbladjournalisten van 72 toe te voegen aan de Reserve Dagbladjournalisten. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke aanleiding geven de jaarrekening te wijzigen. fwg Jaarverslag 2014 pag. 23

26 Overige gegevens CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 2014 van Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening 2014 opgenomen lasten in overeenstemming zijn met de doelomschrijving in de statuten van de stichting en met het in deze statuten bedoelde reglement. Utrecht, 24 juni 2015 KPMG Accountants N.V. W. Teeuwissen RA fwg Jaarverslag 2014 pag. 24

27 fwg Jaarverslag 2014 pag. 25

28 Algemeen Sociaal Fonds voor de grafische bedrijven JAARVERSLAG 2014 GRAFIMEDIA FONDSEN POSTBUS 7855, 1008 CA AMSTERDAM ZWAANSVLIET 3, TELEFOON

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar FWG JAARVERSLAG 2014 Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSU\G VAN HET BESTUUR Voorwoord 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven A SF F WG S GB G R A F I M E D I A F O N D S E N LIQUIDATIEVERSLAG STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE

Nadere informatie

Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar

Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar FWG JAARVERSLAG 2015 Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 38e

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 42e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 541

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg 2009 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 35e boekjaar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS SGB JAARVERSLAG 2014 stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord Ontwikkelingen boekjaar 2014 Financiële gang

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2008 34e boekjaar ZWAANSVLIET

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2011 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2011 37e

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN S ch ng Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2013 73e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36" BOEKJAAR

STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36 BOEKJAAR STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6442 911 INTERNET WWW.GBF.NL

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 40e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2015 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie