SGB JAARVERSLAG stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS"

Transcriptie

1 SGB JAARVERSLAG 2014 stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord Ontwikkelingen boekjaar 2014 Financiële gang van zaken Statutaire functionarissen JAARREKENING 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten boekjaar Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans 14 Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Statutaire winstverdeling 19 Gebeurtenissen na balansdatum 19 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 20

2 PROFIEL Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt sinds 1973 de collectieve spaarloonregeling voor de grafimediabranche en vrijwillig aangesloten bedrijven. Sinds 1 januari 2012 is de spaarloonregeling beëindigd. Sparen is niet langer fiscaal vrij toegestaan. Mede op verzoek van de Deelnemersraad is besioten tot actieve afbouw van het fonds. Het bestuur streeft er sindsdien naar zo veel mogelijk van de gespaarde saldi uit te betalen en wil zodra dat mogelijk is, overgaan tot liquidatie. Naar verwachting wordt hierover eind 2015 een besluit genomen.

3 KERNCIJFERS Bedragen in duizenden euro 's Aan het einde van resp. over de jaren 2010 t/m Aantal werkgevers Aangesloten werkgevers ^ Aantal werknemers Actieve werknemers ^ Loon en spaarloon Premieloon werkgevers Collectief spaarloon Extra spaarloon en verlofsparen Extra spaarloon en verlofsparen Rente/Bonus Rentebijschrijving Bonusuitkering Rentevergoeding in % ^ - geblokkeerde spaarrekeningen 2,5 2,1 - vrije spaarrekeningen 0,5 4,0 1,4 1,3 Uitbetalingen Spaarloon Administratiekosten Kosten sociaalplan SGB 578 Projectkosten Beleggingen Balanswaarde beleggingen Beleggingsopbrengsten^ Totaal rendement in % 0,27 0,3 1,8 2,2 1,9 Vermogen Spaarsaldi Algemene reserve Beleggingsreserve Totaal ' Per 1 januari 2012 is, in verband met de afschaffing van de spaarloonregeling, actieve deelname aan de spaarloonregeling niet meer mogelijk. ^ De vermelde rentepercentages zijn jaargemiddelden. ' De performance van de portefeuille wordt op dagbasis meetkundig berekend, waarbij cashflows beperkte impact hebben op de uitkomsten van de performance. Bij deze methode kan het zijn dat er een negatief resultaat is te zien in de rekening van baten en lasten terwijl de performance-berekening een positieve uitkomst laat zien.

4 VERSLAG VAN HET BESTUUR VOORWOORD In 2014 is de rust weergekeerd. Het jaar 2013 was hectisch door de afbouw van het Spaarloonfonds. Het beperkte aantal uitbetalingen in 2014 geeft aan dat er in 2013 goed werk is geleverd om alle deelnemers op te sporen. In 2014 hebben 108 deelnemers een verzoek gedaan om hun spaarloon uit te betaien. In totaal ging het om een bedrag van ruim euro. Slechts een klein deel daarvan, , is opgevraagd in het tweede halfjaar van Daaruit blijkt dat de aanvragen afnemen. Volgend jaar wordt wederom een belangrijk jaar. Op 1 januari 2016 is er vier jaar verstreken na de beëindiging van de spaarloonregeling. Op dat moment vervalt het resterende saldo reglementair aan het fonds. Wij streven ernaar om in de loop van 2015 in overleg met de deelnemersraad vast te stellen wat er met het niet opgenomen spaargeld zal gebeuren. Het is onze intentie om het geld te besteden aan een doel met een sociaal karakter in de branches waarin onze deelnemers werkten. Mogelijk kan dan tevens een besluit tot liquidatie worden genomen. Namens het bestuur, Wim Nak Voorzitter in 2014 Met het jaarverslag 2014 legt het bestuur van het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) aan belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast wordt op een aantal voor het fonds belangrijke terreinen een vooruitblik gegeven. De jaarrekening 2014 is door KPMG Accountants N. V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is opgenomen op pagina 20.

5 ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2014 Algemeen Na de afschaffing van de spaarloonregeling per 1 januari 2012 is later dat jaar besloten om SGB zo snel mogelijk af te bouwen. De actieve benadering van oud-spaarders is eind 2013 beëindigd. In 2014 hebben 108 oud-spaarders hun spaarsaldo, in totaal , opgevraagd. Kosten De kosten over 2014 bedragen ongeveer Hiervan heeft betrekking op de reguliere doorbelasting vanuit Timeos. De overige kosten betreffen vooral bestuurskosten en de kosten voor het controleren van de jaarrekening door KPMG. Wijzigingen statuten en reglementen Er zijn geen wijzigingen in de statuten en de reglementen. Subsidie Er is door de stichting SGB geen subsidie verleend aan andere partijen. Communicatie Eind juni 2014 is de website mijngrafimediafondsen.nl uit de lucht gegaan. Omdat de activiteiten voor SGB waren afgebouwd, het VUT-fonds FWG ophoudt te bestaan en de uitvoeringsorganisatie overstapte op een ander administratiesysteem, werd het te duur om de website met persoonlijke accounts in stand te houden. Informatie over SGB is nog wel beschikbaar op de website grafimediafondsen.nl. Deelnemers en werkgevers ontvingen begin juni een brief met informatie over de verandering. Daarnaast werden ze via de websites tijdig op de hoogte gebracht van de veranderingen. Geschillen In het verslagjaar zijn geen geschillen voorgelegd aan de geschillencommissie. Niet opgevraagde spaartegoeden Op grond van de reglementen vervallen spaartegoeden die zijn vrijgekomen maar niet zijn opgevraagd na maximaal vier jaar aan het fonds. De laatste spaartegoeden zijn op 1 januari 2012 vrijgekomen. Dat betekent dat deelnemers tot uiterlijk 1 januari 2016 hun spaarloontegoed kunnen opvragen. Daarna vervallen de tegoeden aan SGB. Toekomst Het bestuur beraadt zich momenteel over een bestemming voor de saldi die niet tijdig worden opgevraagd. Naar verwachting wordt hier eind 2015 een besluit over genomen. De liquidatie van het fonds zal dan vermoedelijk kunnen plaatsvinden in 2016.

6 FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Overzicht vrije spaarrekeningen Bedragen* Aantal rekeninghouders * Bedragen zijn in duizenden euro's Uitbetaling spaarsaldi In totaal is in 2014 aan 108 deelnemers (2013: ) (2013: 117,1 miljoen) uitbetaald. Rentevergoeding De rentevergoeding over 2014 bedraagt het hele jaar 0%. Om deelnemers te stimuleren het spaarloon op te nemen heeft het bestuur de rentevergoeding op 0% gezet. Ontwikkeling volume De ontwikkeling van het totale saldo van de spaarrekeningen gedurende dit verslagjaar is hierna vermeld: in duizenden euro's Ontwikkeling volume Saldo per 31 december 2013 Af: uitbetaald in 2014 Saldo per 31 december ± Reguliere administratiekosten De kosten voor het voeren van de administratie van SGB betreffen Timeos, onze uitvoeringsorganisatie. Het zijn kosten voor de bestuursondersteuning, het uitvoeren van de administratie, het beoordelen van de aanvragen, de uitbetaling ervan en het beheren van het belegd vermogen. De totale kosten daalden van in 2013 naar in De kosten per rekeninghouder (inclusief ex-werknemers) bedroegen ongeveer 8 per jaar (2013: 16). Incidentele kosten en kosten sociaal plan SGB In 2014 was er geen sprake van incidentele kosten en kosten voor het sociaal plan. Alle incidentele kosten en kosten voor het sociaal plan hadden betrekking op Beleggingen Eind 2013 bestond de SGB-portefeuille uit liquide middelen (circa 1,5 miljoen) en bedrijfsobligaties (circa 1,4 miljoen). De bedrijfsobligaties zijn in januari en april 2014 beëindigd. Ultimo 2014 is er een bedrag van 1,7 miljoen op deposito gezet. De bedrijfsobligaties behaalden over 2014 een positief rendement van 0,09%. Ondanks de verder dalende rentes in 2014 werd op liquide middelen een positief rendement gerealiseerd van 0,26%. Over heel 2014 werd een rendement van 0,27% behaald op de totale portefeuille.

7 De beleggingen waren als volgt verdeeld: In duizenden euro's Per Waarde Bedrijfsobligaties Deposito Totaal beleggingen % 48,3 51,7 100,0 Per Bedrijfsobligaties Deposito Totaal beleggingen Waarde % 100,0 100,0 STATUTAIRE FUNCTIONARISSEN Per 31 december 2014 Bestuur SGB De bestuursleden worden volgens een rooster van aftreden voor vier jaar aangewezen en zijn telkens nadien terstond herbenoembaar. De samenstelling van het bestuur is ultimo 2014 als volgt: Naam functie ^ aanwijzende organisatie ' aftreden volgens rooster B. van Iren M.M. Jansen W.F. Nak P.J.J. Nijenhuis R.W. Schets A. Kasper voorzitter secretaris voorzitter lid iid secretaris FNV KIEM KVGO KVGO NVJ KVGO CNV Media De tieren Nak en Kasper waren in 2014 fungerend voorzitter respectievelijk secretaris. 2. Werkgeversorganisatie: Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO). Werknemersorganisaties: FNV KIEM; CNV Media; Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). Deelnemersraad De samenstelling van de deelnemersraad is ultimo 2014 als volgt: aangewezen door FNV Kunsten Informatie en Media: J.H. de Graaf F.P.M. Haselaar F.J. Hoefnagels C.A.M. Hoendervangers H. Jansen T.H. Oosterloo R. Veldhuizen

8 aangewezen door CNV Media: C.W. van der Laken G. Poldervaart J. Rooiman Geschillencommissie De geschillencommissie oordeelt en beslist bij wijze van bindend advies over haar voorgelegde geschillen, voortvloeiende uit of rechtstreeks verband houdende met de toepassing van: de statutaire bepalingen inzake de werkingssfeer, werkgever of werknemer (behoudens het gestelde omtrent vrijwillige deelneming) en de bepalingen van het Spaarloonreglement. De samenstelling van de geschillencommissie is per ultimo 2014 als volgt: Naam functie aanwijzende organisatie T. van Veen R.E. van Kesteren J. Spaargaren B. Wals lid plv. voorzitter in 2014 lid fungerend voorzitter in 2014 KVGO CNV Media FNV Kiem KVGO Secretariaat van de Commissie: Timeos B.V. Bestuurssecretaris Postbus AA Amsterdam Uitvoeringsorganisatie De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur heeft de uitvoering van de administratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning gedelegeerd aan een uitvoeringsorganisatie, Timeos. Om dit nader vorm te geven is tussen Timeos en SGB een uitbestedingsovereenkomst opgesteld. Amsterdam, 24 juni 2015 Bestuur van de Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Voorzitters: B. van Iren W.F. Nak Secretarissen: M.M.Jansen A. Kasper

9 JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 In duizenden euro's ACTIVA Beleggingen Vastrentende waarden Vorderingen op korte termijn Nog te ontvangen rente rekening courant Lopende interest Werkgevers 88 5 Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Reserves Algemeen Spaarrekeningen Vrije spaarloonrekeningen Schulden op korte termijn Timeos Overige schulden TOTAAL PASSIVA

10 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2014 In duizenden euro's BATEN Opbrengst beleggingen Vervallen spaarloonsaldi LASTEN Administratiekosten Mutatie voorziening vordering werkgevers Rente-/Bonusuitkering Incidentele kosten Saldo van baten en lasten Aanwending saldo van baten en lasten: Algemene reserve Totaal

11 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2014 (Bedragen in duizenden euro's) De doelomschrijving van de stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven, gevestigd te Amsterdam, bestaat statutair uit "de bevordering van het duurzaam bezit resp. het bevorderen van verlof door middel van sparen van de werknemers in de grafische bedrijven." De doelomschrijving van de stichting is opgenomen in de statuten van het fonds onder artikel 2. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor dit fonds een algemeen verbindend verklaring afgegeven. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPAÜNG Algemeen Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat de schattingen, voor zover van materieel belang, aangepast worden en daarmee ook de prognose. De financiële verwerking van deze aanpassingen vindt plaats in de huidige verslagperiode. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en nagenoeg alle of alle risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 11

12 Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post 'nog af te wikkelen transacties'. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Baten en lasten Voor zover niet anders is aangegeven worden baten en lasten opgenomen in het resultaat van het jaar waarop zij betrekking hebben. ACTIVA Beleggingen Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Vastrentende waarden De vastrentende waarden worden gewaardeerd op de actuele waarde ultimo boekjaar. Deposito's De deposito's worden tegen de nominale waarde gewaardeerd ultimo boekjaar. Vorderingen op korte termijn Werkgevers De vorderingen op werkgevers worden gewaardeerd op de nominale waarde van de te vorderen premies verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. Overige vorderingen De overige vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. PASSIVA Reserve Algemeen De algemene reserve is het ter vrije besteding, binnen de statutaire bepaalde doelstelling, van het bestuur blijvende gedeelte van de middelen, dat uitgaat boven de verplichtingen en de voorzieningen. 12

13 Bepaling van het resultaat Voor zover niet anders is aangegeven worden de baten en lasten opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben. Het saldo van de staat van baten en lasten muteert de Algemene Reserve. Schulden aan rekeninghouders De schulden aan rekeninghouders worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 13

14 TOELICHTING OP DE BALANS In duizenden euro's Beleggingen Obligaties Balanswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Aflossingen / verkopen Herwaardering Balanswaarde einde boekjaar Deposito's Balanswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Aflossingen / verkopen Balanswaarde einde boekjaar Totaal vastrentende waarden Balanswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Aflossingen / verkopen Herwaardering Balanswaarde einde boekjaar (Nominale waarde einde boekjaar 1.700; einde vorig boekjaar 2.898) De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beleggingen, waarbij tevens de verdeling naar looptijd is weergegeven. Beleggingen Balanswaarde % In duizenden euro's Balanswaarde % Obligaties Bedrijfsobligaties Deposito's Financiële instellingen Totaal vastrentende waarden De deposito's en obligaties hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar. 14

15 Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille en de deposito's kan het volgende overzicht worden gegeven: in duizenden euro's % AAA AA A BBB Lager dan BBB Geen rating ,3 51,7 Balanswaarde De beleggingen zonder rating betreffen deposito's, deze zijn ondergebracht bij de ING Bank. In duizenden euro's ACTIVA Vorderingen op korte termijn Lopende interest Opgelopen Coupon 88 Balanswaarde einde boekjaar 88 Werkgevers Te vorderen spaarloon Spaarloon vastgesteld na einde boekjaar 11 5 Balanswaarde einde boekjaar Overige vorderingen Nog te ontvangen rente rekening courant Balanswaarde einde boekjaar Liquide middelen De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan vrij ter beschikking. PASSIVA Reserves Algemeen Balanswaarde einde vorig boekjaar Saldo van baten en lasten Balanswaarde einde boekjaar

16 In duizenden euro's Vrije spaarloonrekeningen Balanswaarde einde vorig boekjaar Bijgeboekt spaarloon Bijgeschreven rente/bonus ten laste van het fonds Uitbetaald vervallen spaarloonsaldi Balanswaarde einde boekjaar Overige schulden Timeos Overig Balanswaarde einde boekjaar Totaal schulden op korte termijn

17 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN In duizenden euro's Baten Opbrengst beleggingen Vastrentende waarden Interest Indirect resultaat Totaal Vastrentende waarden 117 Overig Beheerkosten Rentelasten Totaal overig Totaal opbrengst beleggingen Overige baten Vervallen spaarloonsaldi Betreft op- en afboekingen van reglementair vervallen spaarloonsaldi^ Lasten Rente/Bonus op spaarrekeningen Rente Vrije spaarloonrekeningen Bonusuitkering Totaal rente/bonus op spaarrekeningen Administratiekosten Doorbelast Timeos Overige kosten Totaal administratiekosten Incidentele kosten Kosten project afbouw spaarloon Kosten Sociaalplan SGB Totaal incidentele kosten Projectkosten Doorbelast personeel Timeos Ingehuurde uitzendkrachten Communicatie Overig Totaal projectkosten De reglementaire termijn waarop spaartegoeden op de vrije rekening aangehouden worden, is vier jaar, zie het spaarloonreglement artikel 11 lid 1. Daarna vervalt het tegoed aan het fonds. 17

18 Risicobeheer Het fonds heeft het afgelopen jaar de beleggingen op een beheerste wijze afgebouwd. Eind 2014 zijn de resterende middelen kort uitgezet bij solvabele banken. Hiermee is zowel het kredietrisico als het liquiditeitsrisico tot een minimum beperkt. Concentratierisico Het spaarloonfonds heeft ultimo 2014 een deposito uitstaan bij ING Bank van en een drietal bankrekeningen bij de Kas Bank voor een totaal van 984. Het bestuur is op de hoogte van dit concentratierisico en heeft dit geaccepteerd. Bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders bedroeg in het verslagjaar 7 (2013:18). Amsterdam, 24 juni 2015 Bestuur van de Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Voorzitters: Secretarissen: B. van Iren M.M.Jansen W.F. Nak A. Kasper 18

19 OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE WINSTVERDELING In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop een eventueel resultaat moet worden verdeeld. Het bestuur heeft besloten om het saldo van 73 te onttrekken aan de algemene reserve. Dit besluit is in de balans per 31 december verwerkt. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke aanleiding geven de jaarrekening te wijzigen. 19

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 42e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 541

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 40e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar FWG JAARVERSLAG 2014 Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSU\G VAN HET BESTUUR Voorwoord 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2011 39e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 40e

Nadere informatie

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven A SF F WG S GB G R A F I M E D I A F O N D S E N LIQUIDATIEVERSLAG STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 37e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418

Nadere informatie

Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar

Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNET WWW.GBF.NL Inhoud SPAARLOONFONDS

Nadere informatie

sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2010 38e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39 BOEKJAAR STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNE'I' WWW.GRAFIMED1AF0NDSEN.NL INHOUD

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2008 36e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Liquidatieverslag 01/01/2012 t/m 21/03/2012 STICHTING SPAARFONDS WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar

Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar FWG JAARVERSLAG 2015 Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 38e

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN S ch ng Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2013 73e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018)

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest. Jaarrekening 2015/2016. (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest Jaarrekening 2015/2016 (inclusief voorgestelde begroting verenigingsjaar 2016/2017 en 2017/2018) Opgericht: 1 december 1945 Ingeschreven K.v.K. Haaglanden,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 JAARREKENING 2010 Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarverslag 2016 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2016 4 Overige gegevens 11 1 Bestuursverslag Het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Ausema-de Jong Fonds

Stichting Ausema-de Jong Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Ausema-de Jong Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 50387561 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Balans

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2012 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 34303511 Datum: 19 maart 2013 Aantal exemplaren: 3 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 4 Samenstellingsverklaring 5 Financiële positie 6 Grafische weergave

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie