BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2010 JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 26522 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Kamer van volksvertegenwoordigers, College van quaestoren, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Eric Morreel (Bestuursdirecteur- Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.dekamer.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Kamer van volksvertegenwoordigers, Quaestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Geert Van Renterghem (Eerste assistent-algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Kamer van volksvertegenwoordigers, Quaestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Lidia Elinckx (Eerste secretaresse- Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Kamer van volksvertegenwoordigers, Quaestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Eric Morreel (Bestuursdirecteur- Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Wetgevende vergadering De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming KVV/10BAT01 - Studiebureau Forum II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 12 NUTS-code BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Chambre des représentants, Collège des questeurs, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Eric Morreel (Directeur d administration- Affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www.lachambre.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Chambre des représentants, Questure, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Geert Van Renterghem (Premier assistant-affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus Chambre des représentants, Questure, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Lidia Elinckx (Première secrétaire-affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées Chambre des représentants, Questure, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Eric Morreel (Directeur d administration-affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Assemblée législative Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur CR/10BAT01 - Bureau d étude Forum II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 12 Code NUTS BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats)

4 26524 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De opdracht bestaat in een volledige studie- en ontwerpopdracht m.b.t. de verbouwing en inrichting van een gedeelte van het Forum, een gebouwencomplex dat de Kamer van volksvertegenwoordigers onlangs heeft aangekocht. De uitvoering van de opdracht noodzaakt de tussenkomst van ten minste volgende profielen en de aanwezigheid van de hierna vermelde expertise Vereiste profielen Architect Ingenieur Stabiliteit Ingenieur Speciale technieken / Multimedia / Datacenter Ingenieur Akoustiek Raadgever EPB Veiligheidscoördinator Vereiste expertise Architectuur Stabiliteit Speciale technieken Akoestiek EPB Ontwerp en Inrichting vergaderzalen/auditoria Ontwerp en Inrichting keukens/restaurants Ontwerp en inrichting industriële ruimte bestemd voor drukkerijen Deze opdracht omvat tevens alle prestaties die nodig zijn voor de studie van en de leiding en controle over de renovatie van een deel van het Forum (ongeveer m_). II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamd bedrag van de werken euro excl. btw Totale oppervlakte van de gebouwen die het voorwerp uitmaken van de studieopdracht m_ Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van de gevraagde honoraria. Modaliteiten te bepalen in het bijzonder bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Een verklaring van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst betreffende de juridische situatie van de onderneming.* Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid inzake bijdragen voor de sociale zekerheid.* * De Belgische inschrijvers hoeven de met een asterisk gemerkte documenten niet bij te voegen. De aanbestedende overheid zal deze gegevens zelf via elektronische weg opvragen bij de bevoegde instanties. III.2.3) Vakbekwaamheid Le marché consiste en une mission complète d étude et de projet relative à la rénovation et l aménagement d une partie du Forum, un ensemble immobilier que la Chambre des représentants à acquis récemment. L exécution de la mission nécessitera l intervention des experts/ spécialités suivants au minimum Profils requis Architecte Ingénieur Stabilité Ingénieur Techniques spéciales / Multimedia / Datacenter Ingénieur Acoustique Conseiller PEB Coordinateur de sécurité Expertise requises Architecture Stabilité Techniques spéciales Acoustique PEB Conception et aménagement de salles de réunion/auditoires Conception et aménagement de cuisines/restaurants Conception et aménagement d espaces industriels pour imprimeries Cette mission inclut toutes les opérations nécessaires à l étude, à la direction et au contrôle des travaux de rénovation d une partie (environ m_) du Forum. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d architecture, services de construction, services d ingénierie et services d inspection II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Montant estimé des travaux euros HTVA Surface totale des bâtiments qui font l objet de la mission m_ Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5 % des honoraires demandés. Modalités à préciser dans le cahier special des charges. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Une déclaration du Greffe du Tribunal de Commerce ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance relative à la situation juridique de l entreprise.* Un certificat délivré par l autorité compétente en matière de cotisations de sécurité sociale.* * Les soumissionnaires belges ne doivent pas joindre les documents marqués d un astérisque. Le pouvoir adjudicateur les réclamera lui-même par voie électronique auprès des autorités compétentes. III.2.3) Capacité technique

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS voldaan 1) Studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten. 2) Referenties van uitgevoerde diensten a) Voor elke tussenkomende partij een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar met vermelding van de datum, het bedrag of de omvang en de opdrachtgever. De inschrijver kan in voorkomend geval een paar referenties vermelden in verband met opdrachten uitgevoerd meer dan drie jaar geleden indien hij van mening is dat deze opdrachten bijzonder relevante referenties zijn in het kader van onderhavige opdracht. Die referenties moeten opdrachten betreffen die niet voor 1999 werden uitgevoerd. b) Voor elk van de gevraagde profielen een gedetailleerde beschrijving van een referentie voor elk van de minimaal vereiste competenties/specialisaties. Uit deze beschrijving moet blijken dat de referentie relevant is qua aard, omvang en complexiteit. De intervenant in kwestie zal preciseren wat zijn rol en zijn werkelijk aandeel is geweest in het project. Deze beschrijving kan worden geïllustreerd met documentaties en foto s Eventueel vereiste minimumeisen 1) Voor elk van de hierna vermelde profielen moeten de verstrekte inlichtingen duidelijk aantonen dat de inschrijver / onderaannemer over de vereiste kwalificaties, expertise en ervaring beschikt voor het deel van de opdracht dat hem wordt toevertrouwd. - Architect - Ingenieur Stabiliteit - Ingenieur Speciale technieken / Multimedia / Datacenter - Ingenieur Akoustiek - Raadgever EPB - Veiligheidscoördinator 2) Referenties van uitgevoerde diensten a) Uit de lijst van de voornaamste diensten moet blijken dat elke tussenkomende partij beschikt over een overtuigende ervaring voor het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren, zowel voor wat betreft de aard, de complexiteit en de omvang van de opdracht. b) Uit het geheel van de voorgelegde referenties moet blijken dat ten minste de hierna gevraagde profielen en competenties beschikbaar zullen zijn voor de uitvoering van de opdracht Primaire competenties (= absoluut vereist) Archtect Architectuur, Ontwerp en inrichting vergaderzalen, ontwerp en inrichting restaurants Ingenieur Stabiliteit Stabiliteit Ingenieur Speciale Technieken Speciale technieken, Ontwerp en inrichting vergaderzalen, Ontwerp en inrichting restaurants, Ontwerp en inrichting industriële ruimtes zoals voor drukkerijen, Multimedia Ingenieur Akoustiek Akoustiek, Ontwerp en inrichting vergaderzalen, Ontwerp en inrichting restaurants, Ontwerp en inrichting industriële ruimtes zoals voor drukkerijen, Multimedia Raadgever EPB EPB Veiligheidscoördinator veiligheidscoördinatie Secundaire competenties (= ervaring gewenst) Architect Stabiliteit, Akoustiek, Ontwerp en inrichting industriële ruimtes zoals voor drukkerijen, Multimedia Ingenieur Speciale technieken Akoustiek III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 1) Des titres d études et professionnels du prestataire de services ou/et des cadres de l entreprise et, en particulier, du ou des responsables de l exécution des services. 2) Références de services exécutés a) Pour chacun des intervenants la liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant ou l ampleur, la date et leurs destinataires publics ou privés. Le cas échéant, le soumissionnaire pourra se référer aux missions exécutés il y a plus que trois ans s il est d avis que ces missions constituent des références particulièrement pertinentes dans le cadre de la présente mission. Il s agira de missions exécutés en 1999 ou plus tard. b) Pour chacun des profils demandés une description détaillée d une référence pour chacune des compétences/spécialisations exigées. De cette description devra ressortir la pertinence de la référence tant par la nature, que par l ampleur et la complexité. L intervenant en question précisera son rôle ainsi que sa contribution réelle dans le projet. Cette description peut être illustrée par des documentations et des photos Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) 1) Pour chacun des profils cités ci-après, il doit ressortir des renseignements fournies que le soumissionnaire / sous-traitant dispose des qualifications, de l expertise et de l expérience qui sont requises pour la partie de la mission qui lui est confiée. - Architecte - Ingénieur Stabilité - Ingénieur Techniques spéciales/ Multimedia / Datacenter - Ingénieur Acoustique - Conseiller PEB - Coordinateur de sécurité 2) Références de services exécutés a)de la liste des principaux services exécutés, il doit apparaître que chacun des intervenants dispose d une expérience convaincante pour la partie de la mission qu il devra exécuter, tant pour ce qui concerne la nature que pour la complexité et l ampleur de la mission. b) L ensemble des références présentés devra démontrer la disponibilité pour l exécution de la mission des profils et compétences demandées ci-dessous pour Compétences primaires (= exigence absolue) Archtecte Architecture, Projet et aménagement des salles de réunion, Projet et aménagement des restaurants Ingénieur Stabilité Stabilité Ingénieur Techniques speciaux Techniques spéciaux, Projet et aménagement des salles de réunion, Projet et aménagement des restaurants, Projet et aménagement des espaces industriel comme pour une imprimerie, Multimedia Ingénieur Acoustique Projet et aménagement des salles de réunion, Projet et aménagement des restaurants, Projet et aménagement des espaces industriel comme pour une imprimerie, Multimedia Conseiller PEB PEB Coordinateur de sécurité coordination de sécurité Compétences secondaires (= expérience souhaitée) Architecte Stabilité, Acoustique, Projet et aménagement des espaces industriel comme pour une imprimerie, Multimedia Ingénieur Techniques speciaux Acoustique III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables

6 26526 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Art. 4 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titele en van het beroep van architect. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 10BAT01 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 05/11/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands, Frans IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 05/11/2010; tijdstip 1100 Plaats, Huis van de Parlementsleden - zaal 10 Leuvenseweg Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Openbare zitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere Een plaatsbezoek is verplicht. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State., Wetenschapsstraat 37,, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be. VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Schorsingsberoep binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de (niet-gekozen) inschrijvers. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be. Art. 4 de la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 10BAT01 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 05/11/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais, Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 60 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 05/11/2010; heure 1100 Lieu, Maison des Parlementaires - salle 10 Rue de Louvain Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres Une viste des lieux est obligatoire. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science, 37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be. VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Recours en suspension dans un délai de 15 jours suivant la communication de la décision d attribution aux soumissionaires (non-choisis). VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Conseil d Etat, Rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.5) Date d envoi du présent avis 14/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AC Directorate General Material Resources Procurement Division Section Support Systems Ondersectie Verwerving Klasse 1/ Medisch, Eversestraat, 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Servotte Peter Leon Jan Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.mil.jepp.be/home.aspx?serviceinfoid=49 Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=73103 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aankoop van steriele chirurgische handschoenen volgens een overeenkomst tegen prijslijst voor vier jaar ( ). II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering Brussel NUTS-code BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Overeenkomst tegen prijslijst voor de aankoop van steriele chirurgische handschoenen volgens een overeenkomst tegen prijslijst voor vier jaar ( ). II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AC Directorate General Material Resources Procurement Division Section Support Systems Sous-section Acquisition Classe 1/ Médicale, Rue d Evere, 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Servotte Peter Leon Jan Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www.mil.jepp.be/home.aspx?serviceinfoid=49 Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=73103 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur La fourniture de gants chirurgicaux stériles selon un marché à bordereau de prix pour quatre ans ( ). II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison Bruxelles Code NUTS BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Un marché à bordereau de prix relatif à la fourniture de gants chirurgicaux stériles selon un marché àbordereau de prix pour quatre ans ( ). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

8 26528 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Hoofdopdracht Operatiehandschoenen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 01/01/2011; voltooiing 31/12/2013 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van de opdracht III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Betaling binnen de 50 kalenderdagen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Art 43 1 en Art van het KB van 08 Jan 1996 III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AC-0SC730-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 08/11/2010; tijdstip 1055 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 08/11/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 08/11/2010; tijdstip 1100 Plaats, Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Everestraat 1, 1140 Brussel Objet principal Gants de chirurgie II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA entre et EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 01/01/2011; jusqu au 31/12/2013 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5% dumarché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Paiement dans les 50 jours de calendrier III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Art 43 1 et Art de l AR du 08 Jan 1996 III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AC-0SC730-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 08/11/2010; heure 1055 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 08/11/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 08/11/2010; heure 1100 Lieu, Local des adjudications, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 27, Entrée C, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen openbarr Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Public Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 14/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma s, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Coster Luc Albert Jean Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=68739 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aanschaffen van een nieuw Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) voor de BE-NL Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN, met inbegrip van een open meerjarige onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aanschaffen van een nieuw Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) voor de BE-NL Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN, met inbegrip van een open meerjarige onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Simulatoren Bijkomende opdracht Opleidingssimulatoren Bijkomende opdracht Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/P-0CP105-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-C/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Programmes, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Coster Luc Albert Jean Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=68739 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Acquisition d un nouveau Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) pour l école BE-NL de lutte anti-mines EGUERMIN, en ce compris un contrat pluriannuel ouvert d entretien de durée indéterminée. II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Acquisition d un nouveau Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) pour l école BE-NL de lutte anti-mines EGUERMIN, en ce compris un contrat pluriannuel ouvert d entretien de durée indéterminée. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Simulateurs Objet supplémentaire Simulateurs de formation Objet supplémentaire Systèmes d information géographique (GIS ou équivalent) Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-C/P-0CP105-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement

10 26530 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 16/07/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 13/07/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen Een bijkomend document vragen en antwoorden ivm de inhoud van het bestek is beschikbaar op https//enot.publicprocurement.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 15/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 16/07/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 13/07/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires Un document suplémentaire questions et réponses concernant le contenu du CSCh. est disponible sur https//enot.publicprocurement.be VI.5) Date d envoi du présent avis 15/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belgian Pipeline Organisation, Parkstraat, 36, 3000 Leuven, België Contactpunt(en) Schuermans Eric Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73129 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Controle diepte pijpleiding N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Belgian Pipeline Organisation, Rue du Parc 36, 3000 Louvain, Belgique Point(s) de contact Schuermans Eric Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73129 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Contrôle de la profondeur du pipeline

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening België NUTS-code BE - Belgique-België II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige overeenkomst ( ) van diensten ter controle van de diepte van de pijpleiding door middel van radiodetectie en TPI inbreuken op het pijpleiding traject van BPO II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Inspectie van pijpleidingen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 01/11/2010; voltooiing 31/12/2012 Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Controle lijnstuk Nazareth --> Gent Hoofdopdracht Inspectie van pijpleidingen 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/11/2010; voltooiing 31/12/2011 5) Aanvullende inlichtingen over percelen Vaste schijf Perceel nr. 2 Titel Controle lijnstuk Quevaucamps --> Glons Hoofdopdracht Inspectie van pijpleidingen 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/01/2011; voltooiing 31/12/2011 5) Aanvullende inlichtingen over percelen Voorwaardelijke schijf Perceel nr. 3 Titel Controle lijnstuk Beauvechain --> Chièvres Hoofdopdracht Inspectie van pijpleidingen 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/01/2012; voltooiing 31/12/2012 5) Aanvullende inlichtingen over percelen Voorwaardelijke schijf Perceel nr. 4 Titel Controle lijnstuk Melsbroek --> Kontich Hoofdopdracht Inspectie van pijpleidingen 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/01/2012; voltooiing 31/12/2012 5) Aanvullende inlichtingen over percelen Voorwaardelijke schijf Perceel nr. 5 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 27 Lieu principal de prestation Belgique Code NUTS BE - Belgique-België II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Marché pluriannuel ( ) de services pour le contrôle de la profondeur du pipeline par détection radio et des infractions TPI du trajet oléoduc de la BPO II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de contrôle de pipelines II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 01/11/2010; jusqu au 31/12/2012 Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Contrôle tronçon de Nazareth --> Gand publics) Objet principal Services de contrôle de pipelines 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/11/2010; jusqu au 31/12/2011 5) Informations complémentaires sur les lots Tranche fixe Lot n o 2 Titre Contrôle tronçon Quevaucamps --> Glons publics) Objet principal Services de contrôle de pipelines 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/01/2011; jusqu au 31/12/2011 5) Informations complémentaires sur les lots Tranche conditionnelle Lot n o 3 Titre Contrôle Beauvechain --> Chièvres publics) Objet principal Services de contrôle de pipelines 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/01/2012; jusqu au 31/12/2012 5) Informations complémentaires sur les lots Tranche conditionnelle Lot n o 4 Titre Controle tronçon Melsbroek --> Kontich publics) Objet principal Services de contrôle de pipelines 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/01/2012; jusqu au 31/12/2012 5) Informations complémentaires sur les lots Tranche conditionnelle Lot n o 5

12 26532 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Titel Controle lijnstuk Antwerpen Hoofdopdracht Inspectie van pijpleidingen 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/01/2012; voltooiing 31/12/2012 5) Aanvullende inlichtingen over percelen Voorwaardelijke schijf Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen zie paragraaf 11 bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande zie paragraaf 15 bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie paragraaf 6a bestek III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan zie paragraaf 6c bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst BPO-0BJ185-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 26/10/2010; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 26/10/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 26/10/2010; tijdstip 1100 Plaats, Leuven Titre Contrôle tronçon Anvers publics) Objet principal Services de contrôle de pipelines 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/01/2012; jusqu au 31/12/2012 5) Informations complémentaires sur les lots Tranche conditionnelle Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés voir paragraphe 11 CSch III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent voir paraghaphe 15 CSch III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies voir paragraphe 6a du CSch III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies voir paragraphe 6c du CSch III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur BPO-0BJ185-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 26/10/2010; heure 1000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 26/10/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 26/10/2010; heure 1100 Lieu, Louvain

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Max 2 personen per inschrijver Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 15/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Max 2 personnes par soumission Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier VI.5) Date d envoi du présent avis 15/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie LOG ICT RO, Waterloolaan 80, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) François, Dominique Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=72776 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 2010/ROJ31/SUPPLIES II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Direction Générale Organisation Judiciaire - Direction Infrastructure et Services d Appui, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact François, Dominique Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=72776 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 2010/ROJ31/SUPPLIES II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures.

14 26534 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Openbare aanbesteding voor het voorzien in en het leveren van originele informatica en telecomverbruiksartikelen (diverse types en merken) aan de gerechtelijke diensten verspreid over het volledige belgische grondgebied voor rekening van de Federale overheidsdienst Justitie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel ) Korte beschrijving Mailing label 149X99mm listing Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 2 Titel ) Korte beschrijving Mailing label A4 1X1 label (210x297mm) Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 3 Titel ) Korte beschrijving Mailing label A4 1x2 labels (210x148,5mm) Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 4 Titel ) Korte beschrijving Mailing label A4 2X8 labels (105x37mm) Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 5 Titel ) Korte beschrijving Mailing label A4 3X8 labels (70x35mm) II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Adjudication publique pour la fourniture et la livraison de consommables originaux pour matériel informatique et de télécommunication (divers types et diverses marques) aux services judiciaires répartis sur l ensemble du territoire national belge pour le compte du Service public fédéral Justice II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et meubles II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA entre et EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 12 mois (à compter de la date d attribution du marché). Informations sur les lots Lot n o 1 Titre ) Description succincte Mailing label 149X99mm listing publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 2 Titre ) Description succincte Mailing label A4 1X1 label (210x297mm) publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 3 Titre ) Description succincte Mailing label A4 1x2 labels (210x148,5mm) publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 4 Titre ) Description succincte Mailing label A4 2X8 labels (105x37mm) publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 5 Titre ) Description succincte Mailing label A4 3X8 labels (70x35mm)

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 6 Titel ) Korte beschrijving Mailing label A4 2x2 labels (105x148mm) Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 7 Titel ) Korte beschrijving Mailing label A4 1X3 labels (210x99mm) Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 8 Titel ) Korte beschrijving 50 vakken voor CD / DVD papier met venster Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 9 Titel ) Korte beschrijving Spindle 50 CD-R 700 MB Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 10 Titel ) Korte beschrijving Spindle 50 DVD+R 4,7 GB Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 11 Titel ) Korte beschrijving Spindle 50 DVD-R 4,7 GB Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 12 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Label 29x90 mm - DK-1120 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 6 Titre ) Description succincte Mailing label A4 2x2 labels (105x148mm) publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 7 Titre ) Description succincte Mailing label A4 1X3 labels (210x99mm) publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 8 Titre ) Description succincte 50 Pochettes pour cd/dvd en papier avec fenêtre publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 9 Titre ) Description succincte Spindle 50 CD-R 700 MB publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 10 Titre ) Description succincte Spindle 50 DVD+R 4,7 GB publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 11 Titre ) Description succincte Spindle 50 DVD-R 4,7 GB publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 12 Titre ) Description succincte BROTHER - Label 29x90 mm - DK-1120 publics)

16 26536 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 13 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Refill print cartridge PC-74RF Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 14 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Drum unit DR-200 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 15 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Drum unit DR-2000 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 16 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Drum unit DR-2100 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 17 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Drum unit DR-300 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 18 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Drum unit DR-3100 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 19 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Drum unit DR-6000 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 13 Titre ) Description succincte BROTHER - Refill print cartridge PC-74RF publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 14 Titre ) Description succincte BROTHER - Drum unit DR-200 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 15 Titre ) Description succincte BROTHER - Drum unit DR-2000 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 16 Titre ) Description succincte BROTHER - Drum unit DR-2100 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 17 Titre ) Description succincte BROTHER - Drum unit DR-300 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 18 Titre ) Description succincte BROTHER - Drum unit DR-3100 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 19 Titre ) Description succincte BROTHER - Drum unit DR-6000 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Perceel nr. 20 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Drum unit DR-7000 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 21 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Toner TN-200 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 22 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Toner TN-2000 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 23 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Toner TN-2120 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 24 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Toner TN-300 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 25 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Toner TN-3170 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 26 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Toner TN-6600 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 27 Titel ) Korte beschrijving BROTHER - Toner TN-7600 Lot n o 20 Titre ) Description succincte BROTHER - Drum unit DR-7000 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 21 Titre ) Description succincte BROTHER - Toner TN-200 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 22 Titre ) Description succincte BROTHER - Toner TN-2000 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 23 Titre ) Description succincte BROTHER - Toner TN-2120 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 24 Titre ) Description succincte BROTHER - Toner TN-300 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 25 Titre ) Description succincte BROTHER - Toner TN-3170 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 26 Titre ) Description succincte BROTHER - Toner TN-6600 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 27 Titre ) Description succincte BROTHER - Toner TN-7600

18 26538 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 28 Titel ) Korte beschrijving CANON - Cartridge FX10 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 29 Titel ) Korte beschrijving CANON - Cartridge FX3 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 30 Titel ) Korte beschrijving DELL - Drum unit 1710/1710n DELL1710DJU Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 31 Titel ) Korte beschrijving DELL - Drum unit 1720/1720dn DELL1720DJU Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 32 Titel ) Korte beschrijving DELL - High Yield Print / Toner Cartridge M5200n - return Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 33 Titel ) Korte beschrijving DELL - High Yield Print / Toner Cartridge M5210n/5310n - return Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 34 Titel ) Korte beschrijving DELL - High Yield Print Toner Cartridge Black 1710/1710n publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 28 Titre ) Description succincte CANON - Cartridge FX10 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 29 Titre ) Description succincte CANON - Cartridge FX3 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 30 Titre ) Description succincte DELL - Drum unit 1710/1710n DELL1710DJU publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 31 Titre ) Description succincte DELL - Drum unit 1720/1720dn DELL1720DJU publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 32 Titre ) Description succincte DELL - High Yield Print / Toner Cartridge M5200n - return publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 33 Titre ) Description succincte DELL - High Yield Print / Toner Cartridge M5210n/5310n - return publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 34 Titre ) Description succincte DELL - High Yield Print Toner Cartridge Black 1710/1710n

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 35 Titel ) Korte beschrijving DELL - High Yield Print Toner Cartridge Black 1720/1720dn Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 36 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Drum Kit Type1013 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 37 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Drum Kit Type30 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 38 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Drum Kit Type70 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 39 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner Black Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 40 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner Black Type1260D Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 41 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner Black Type1265D publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 35 Titre ) Description succincte DELL - High Yield Print Toner Cartridge Black 1720/1720dn publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 36 Titre ) Description succincte RICOH - Drum Kit Type1013 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 37 Titre ) Description succincte RICOH - Drum Kit Type30 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 38 Titre ) Description succincte RICOH - Drum Kit Type70 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 39 Titre ) Description succincte RICOH - Toner Black publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 40 Titre ) Description succincte RICOH - Toner Black Type1260D publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 41 Titre ) Description succincte RICOH - Toner Black Type1265D publics)

20 26540 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 42 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner Black Type1275D Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 43 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner black Type1435D Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 44 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner Black Type30 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 45 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner Black Type40 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 46 Titel ) Korte beschrijving RICOH - Toner Black Type70 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 47 Titel ) Korte beschrijving XEROX - Genuine Xerox Solid Ink 8500/ 8550 Black (6 Sticks) - 108R00672 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Perceel nr. 48 Titel ) Korte beschrijving XEROX - Genuine Xerox Solid Ink 8500/ 8550 Cyan (3 Sticks) - 108R00669 Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 42 Titre ) Description succincte RICOH - Toner Black Type1275D publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 43 Titre ) Description succincte RICOH - Toner black Type1435D publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 44 Titre ) Description succincte RICOH - Toner Black Type30 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 45 Titre ) Description succincte RICOH - Toner Black Type40 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 46 Titre ) Description succincte RICOH - Toner Black Type70 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 47 Titre ) Description succincte XEROX - Genuine Xerox Solid Ink 8500/8550 Black (6 Sticks) - 108R00672 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture Lot n o 48 Titre ) Description succincte XEROX - Genuine Xerox Solid Ink 8500/8550 Cyan (3 Sticks) - 108R00669 publics) Objet principal Machines, matériel et fourniture

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere ( Nederland ) Ter attentie van: Monique Lippens Telefoon: +31 365484050, Email: concerninkoop@almere.nl,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie