Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6 I li rr i t I

7 scc VETROFLAM is een speciaal vrgespannen, brandwerende veiligheidsbeglazing in de EW-Klasse 30 en 60, vrzien van een hlttereflecterende cating. Het glas blijft drzichtig bij brand, is UV-bestendig en biedt uitstekende mgelijkheden als islatieglas. scc VETROFLAM is de perfecte plssing vr grte ppervlakken, is eenvudig hanteerbaar en makkelijk te mnteren. De cmbinatiemgelijkheden met andere glassrten z jn vrijwel nbeperkt. 1a 1..1 kijzer, ùen,i;sa4,

8 (* erj rì e i (te e-h tc'c tin Gl ss I\'t IJ ITf FI J NITIÛ NAI ITil f T Vanwege zijn hge veiligheidsaspecten en een grte díversiteit aan cmbinatiemgelijkheden is scc VETROFI-AM geschikt vr de meest uiteenlpende tepassingen. De brandwerende eigenschappen van scc VETROFLAM kunnen eenvudig met het Saint-6bain prductgamma wrden gecmbineerd.. scc VETROFLAM SKYLITE is speciaal vr dakbeglazing.. scc VETROFLAM kan k als gematteerd f gestructureerd decratieglas wrden gebruikt. ü L,å5 I-I f; LI}ËR Ë VÜÖRD ILËN.Zwel één- als tweezijdig brandbelastbaar vr brandtepassingen én veil igheidstepassingen vr de EW-classifi catie.. Blijft in geval van brand vlledig transparant.. Biedt bescherming bij zwel branddrslag als brandverslag.. Stralingsreducerend vanwege speciale cating.. Tepasbaar in huten, stalen en aluminium kzijnen.. Stabiel bij mntage en transprt dr de typische veiligheidseigenschappen.. UV-bestendig aan weerszijden en geeft geen pschuimende reacties p tem peratuu r, hierdr ideaa I vr geveltepassin gen.. sc VETROFLAM 30 vldet aan de neindige puicnstructie situatie.. scc VETROFLAM CLIMAPLUS isvr 95% gelijk aan HR++ uitveringen: dus praktisch geen verschil in drzicht. Ok bij dakkappen uitverbaar. tç,- VtlgûFLAha tùl6rr trkcl qlas * Vil)lQíL4i"4 SíÅP ß jil64 üelnagd glas :rë I/ lèçfl4l'{ rí.rrl ÅPLUS t/ 6 û lstjùlifîltìt s ;+ V$i?llit.4l4 flilrff:iut$ 5T û/p?d/d úüaagd lttlulfuqls: rr!/itlðfi,4l*'l l(fliì5 c Ðak :aglazi*g 3 " 5;ìirl.-Û..;ììn i.il ss t ûi.cíi

9 scc VETROFLAM is een veelzijdige brandwerende beglazing die vanwege de uitstekende brandwerende eigenschappen en mechanische stabiliteit p universele wijze zwel binnen als buiten kan wrden tegepast. Tepassin gsmgel ijkheden zijn bijvrbeeld:.scheidingswanden;. Vaste beglazing;. Brandwerende deuren;. Bvenlichtbeglazing;. Dakbeglazing;. Gevelcnstructies;. Puntgefixeerde beglazing. CFDRAC {N Cf;\1At VAN BRAND scc VETROFLAM bltjft bü brand vlledig transparant, hierdr waarbrgt de beglazing een veilige vluchtmgelijkheid vr persnen en kunnen reddingsdiensten het zicht huden p mgelijk gevaar. Snelle tegang en veilige bereikbaarheid vr blusapparatuur, rkevacuatie en reddingspgingen zijn hierdr verzekerd. De speciale cating reduceert de warmtestraling en ptimaliseert het gedrag in geval van brand. Hierdr vrmt scc VEIROFLAM een effectieve barrière tegen rk, vlammen en txische gassen..t * V.1ir0tt1(:r 5ðÍnt-Cübâin

10 I Shei{ Iech:rlgy Centre Ämsterdam, Nede nd, archítect: Arcadis STRALINCSWARMTË ln de praktijk wrden brandwerende puien uit een aantal ruiten pgebuwd, die in ttaliteit grter zijn dan de maximaal mgelijke testafmeting bij testinstituten. Dit is geen prbleem, zlang de hierbij vrijkmende straling lager bl ft dan het wettelijk vrgeschreven maximum van 15 kw/m2. Straling in therie ln Nederland is de belangrijkste eis EW (straling en stabiliteit). Het criteria straling, welke vrtkmt uit de emissie van warmte dr het verhitte bject (het glas + kzijn). De wettelijk vrgeschreven waarde van de straling vr brandwerend glas tegestaan in Nederland is maximaal 15 k{mr. (na 30 f 60 minuten) Vlledigheidshalve: ln Nederland geeft het Buwbesluit aan dat de gebruiker binnen 15 minuten het gebuw verlaten heeft, dus de kans dat de persn aan 15 kw/m2 wrdt bltgesteld is zeer klein. Tepassing en tetsing in de praktr. k Een testpstelling bij een "Ntified Bdy",zals Efectis TNO, is vanwege de afmeting van de ven, gelimiteerd tt een breedtehgte verhuding van 3 bij 3 meter, waarbij een testpstelling het gehele ppervlak f een deel ervan kan bestrijken. Regelmatig wrden er in de praktrjk brandwerende puien gecreëerd, bijvrbeeld pgebuwd uit een aantal ruiten, welke deze afmeting tezamen verschrijden. Dit is tegestaan, maar enkel zlang de hierbij vrijkmende straling lager blijft dan het wettelrjk vrgeschreven maximum van L5 kffmr. Ok scc VETROFLAM 30 van Vetrtech Saint-Gbain is neindig tepasbaar en biedt geen beperkingen vr deze tepassin g,zals k in bijgevegde figuur zichtbaar wrdt. Uiteraard berekenen wij deze waarden graag vr u vr een specifieke pui. Bel +31 (0) f mail naar De speciale cating reduceert de warmtestraling en ptimaliseert het gedrag in geval van brand. Hierdr vrmt sccvetroflam een effectíeve barrière tegen rk, vlammen en txische gassen. sccvetroflam 30 biedt geen beperkingen vr tepassing in een grte pui. 5. 5aint-Ctrair' Class Prtcct

11 Vr plaatsen waar brandveilige breukbestendigheid een vereiste is süc vgtrflajvi$ STAÐ P 3ül6t scc VETROFLAM STADIP cmbineert de vereiste stralingsverm indering met de mechanische veiligheid van gehard en gelaagd glas. Deze beglazing is uitermate geschikt vr binnentepassing in scheidingswanden en deuren, daar waar persnen en materíalen tegen hitte dienen te wrden beschermd. Deze gelaagde samenstelling is beschikbaar met een heldere f matte flie en zelfs uit te veren als geluidwerende beglazing met een scc STADIP SILENCE. I * Vulrtt ci 5:iiri-Gub;lìr

12 f I B å I Technische gegevens Claspbuw Clasd ikte Tl (lichtdrlating) EN410 U (islatie) EN673 Celuidsdemping Bra nd belasti ng Cewicht UV-bestend igheid Spuw Testafmeting Mínimale afmeting Mdelvrmen Decratie Opmerking scc STADIP 30/60 l$6.21, gelaagd. L3mm : 62%, 3,6W/m'1K : 38dBRw tweezijdig, 3r,0 kglm'? sta biel, : 250 x 400 mm (max.4,8 m'?) iia, diverse decratieve : prducttepassingen mgeltlk, Vetrflam 6 EW 30 neindig tepasbaar : Vetrflam 6 EW 60 maximaal4,8 m2 q \Nl-6^ è-".", 9 ç. lni.g^ è-"rr YL rq vrrnrlnru z- r-q vernn-ana z- s?. 60?, ili'iç "j?, iii'ü ".' scc STADIP 3160 (64.21 gelaagd 11 mm 73% 3,6W/flK 37 db Rw éénzijd ig 26,kg/m1 sta biel 250 x 400 mm (max.4,8 m'7) Ja diverse decratieve prd ucttepassi n gen mgel ijk Vetrflam 6 EW 30 neindig tepasbaar Vetrflam 6 EW 60 maximaal 4,8 m2 6.ftNl-6^ ç.[lnl-6^ ù-rr", 9 $-r,", 9 a vernn-nn i.q vernrr-nnn! O sà O 60?,?, Flixüs'{ ilïirj d' iì. Sàiilt-Cb;ì il tilrt5 Pii.rr,t

13 Ongevelig vr temperatu ursinvleden, islerend, znwerend en UV-bestendig srü e LåÅÀÅPLUS 3016t scc VETROFLAM CLIMAPLUS cmbineert de vereiste stralingsvermindering vlgens de,t klasse EW met de mechanische veiligheid van gehard glas. Deze islatieglas-samenstelling is uitermate geschikt vr buitentepassing in gevels. Het glas is vlledig UV-bestendig en niet gevelig vr temperatuursinvleden. De beglazing is uitgeverd in een tepassing met één- en tweezijdige vlambelasting. Dr de verschillende pbuwmgelijkheden geschikt vr drlp- en drval beveiliging. Vr plaatsen waar brandveilige breukbestendigheid een vereiste is 5Cç \ÉgTFIÕFLÅMO SKYL:Tñ 3* scc VETROFLAM SKYLITL 30 is een bra ndwerende veiligheidsbeglazing speciaal ntwikkeld vr dakkapcnstructies. De samenstelling cmbineert mu ltifunctinele mgelijkheden vr daktepassingen.. Brandwerend p de eerste plaats (scc VETROFLAM).. Hge mate van mechanische veiligheid (scc STAPID). Standaard lage U-waarde mgelijk vanaf 7,2 W I m'1 respectievel ij k 1,,5 W / m'z bij gas- en luchtvulling.. Optineel : geluidwering þc STAPID SILENCE). Deze beglazing is geheel vrij van draadinleg, vlledig UV-bestendig en niet gevelig vr tem peratuu rsinvleden. ì(i -'.&triltci-h 5âìrìt C0bìrÍÈ

14 Vetrtech Saint-Gbain ili; 1q, *nä*^i ia.* Service Vetrtech Saint-Gbain lnternat naf AC, scc PYROSWlS5, src VETROFLAM, scc SWISSFLAM, øc CNTRAFLAM, scc STRUcTURE' and all devices and lgs are re8 stered trademarks f saint-gba n Apt t 2þ. fh in lhis publiat n is ated t the t me f ging t pilnt. Suú injñatin ny b sib ea rc chnge nd Tdudt my be ndifed, supplement d r withdrcwn by wtrcte.h s nr'gba n withul p t knwledge

15

16 Het -A brandmanchet

17 Het br de drvering van Dr de beschermde en n be sc h e r m d e b u i sd rvering naast elkaar te berdelen, wrdt de werking bij brand duidelijk De temperatuur van een brand lpt snel p en is na 5 minuten al meer dan 300'C. De manchet begint bij een temperâtuur van ca 150'C te werken Binnen 12 minuten is bij de nbeschermde kunststf bu i s d e v I amd r slag een feit HeI manchet heeft dan de pening vlledig gedicht en de vereiste brandwerendheid gerealiseerd. Ged buwen is veilig buwen, Veilig buwen is buwen vlgens de regelgeving. Vlden aan de eisen met g vr details. Een grt gedeelte van het Buwbesluit is gewijd aan brandveiligheid. Een strtvled aan regels en nrmen waaraan u met vlden. Het is niet eenvudig m in de praktijk bij alle details de juiste regels te te passen. Bij Prmat BV kunt u terecht vr kstels advies en een cmpleet assrtiment van geteste cnstructies waarmee u de details znder kpzrgen kunt invullen. Brandveilig buwen. Het Buwbesluit schrijft vr dat een gebuw in brandcmpartimenten met wrden pgedeeld en deze brandcmpartimenten in rkcmpartimenten. Dit m uitbreiding van een mgelijke brand te vrkmen en m gebruikers de mgelijkheid te geven bij brand te vluchten. De brandwerende scheidingen tussen de brandcmpartimenten meten de brand gedurende een bepaalde tijd tegenhuden. Buwmaterialen vr vleren en wanden zijn vaak vldende brandwerend, een betnnen vler haalt znder vrzieningen al gauw een brandwerendheid van een uur. Het zijn details die afbreuk aan de brandwerendheid den en de meeste aandacht vragen. Details zals het drveren van centrale veruvarmingsbuizen, luchtkanalen, kabelgten en kunststfburzen. Uit de buwregelgeving en bijbehrende NEN nrmen blijkt dat een gat in een brandwerende vler f wand grter dan 25 mm in drsnede zeker niet brandwerend is. Een gebuw znder installatietechnische vrzieningen is natuurlijk meilijk denkbaar en vr de drveringen van leidingen en schachten zullen dus brandwerende afdichtingen meten wrden aangebracht. Kunststf buizen. Een grt gedeelte van de leidingen in een gebuw is van kunststf. PVC en plyethyleen zijn de meest vrkmende materialen. Beide zijn brandbaar en dus niet in staat de drvering tegen branddrslag te beschermen, maar helpen het vuur zelfs een handle de cmpartimentering te passeren. Na aflp van de brand is de nbeschermde kunststfbuis geheel verdwenen ln een werkelijke situatie had de brand zich langs deze pening ìn een zeer krte tijd kunnen verspreiden Het PROMASTOPø -A manchet zrgt vr de brandwerende afdichting -A, het Prmatbrandmanchet. Uit het assrtiment Prmatprducten vr Buwkundige Brandpreventie, rs het brandmanchet de plssing vr het brandveilig drveren van kunststfbuizen. is een brandmanchet dat m de kunststfbuis wrdt geplaatst en de buis bij brand dichtknijpt met zijn vulling van bij hitte pschuimend materiaal. Het kernmateriaal neemt bij brand vele malen in vlume te en buwt daarbij een behrlijke druk p. De dichtgeschuimde pening heeft vervlgens eenzelfde brandwerendheid als de wand. ln het Buwbesluit wrdt aangegeven dat drveringen dr een brandcmpartiment dezelfde brandwerendherd dienen te bezitten als het brandcmpartiment zelf.

18 andmanchet beveiligt iedere kunststfbuis Wat betekent -A in de praktijk. N/et -A heeft de ntwikkeling van brandmanchetten in Nederland een vlwassen stadium bereikt. Natuurlijk heeft -A een gunstige prijs/kwaliteit verhuding, mdat bij Prmatprducten een belangr k principe wrdt gehandhaafd; "vlden aan de eisen tegen de juiste ksten!" Verder kan met één manchet een bereik van diverse buisafmetingen beveiligd wrden. U kmt met -A dus niet z gauw vr het prbleem van verkeerde maatvering te staan. Brand benut iedere mgelijkheid m zich uit te breiden, via de plpende temperatuur en de vlandrslag bij vleren en wanden, via de drverìngen van leidingen en bij schachten f via brandverslag bu itenm De mntage. Bij de ntwikkeling van stnd een simpele mntage vrp. Omdat veel tijd en geld vral in mntage bespaard kan wrden mnteert u in een handmdraai. De manchet bestaat uit één nderdeel. De simpele lipsluiting klikt u dicht na de manchet m de buis te hebben geplaatst. U kunt dr de gaten in de grndplaat uw gaten in de wand bren en met de meegeleverde stalen slagnagels tikt u de manchet vast, de zgenaamde drsteekmntage. Ok p meilijk bereikbare plaatsen! Dr de effectiviteit van het pschuimende materiaal heeft de manchet een geringe hgte. Ok hierbij is gedacht aan mntage p meilijke plaatsen met weinig ruimte. De ruimten tussen buìs en wand en tussen buis en manchet wrden rkdicht afgedicht met bijvrbeeld COCOBAND-AC. Als de ruimte grter is dan 25 mm is deze afdichting verplicht. kan k in lichte scheidingswanden wrden tegepast. Het maakt hierbij niet uit f de buizen vr f na de wandmntage wrden ge'installeerd. -A heeft geen speciale prfielen f vrzieningen ndig. De bevestiging kan in het plaatmateriaal van het wandsysteem plaatsvinden met stevige schreven in plaats van de meegeleverde slagnagels. Wel meten bij deze vrm van bevestigen bij brandwerendheden van 1 en 2 uur altijd twee manchetten geplaatst wrden, aan beide zijden van de wand één. -4, de techniek van brandwerendheid. -A werkt tijdens brand het beste aan de vuurzijde van de druering. De temperatuur lpt daar het snelst p mdat er geen islerend effect is van de wand. heeft de temperatuurstijging ndig m dicht te schuimen. ln de praktijk betekent dit dat vr die tepassingen waar een brandwerendheid van één uur wrdt geëist, men met één manchet kan vlstaan als deze wrdt geplaatst aan de zijde van de drvering waar de brand venvacht wrdt. Dit kan bij een vler, de brandwerendheid van een vler wrdt altijd van beneden naar bven beschuwd. Maar k bij een leidingschacht is de vuurzijde van te vren bekend mdat de brandwerendheid van een schacht van buiten naar binnen wrdt bepaald. We hebben vr u de brandwerendheden in een simpel schema geplaatsl brandwerendheid aantal manchetten vrwaarde 20 minuten 30 minuten 60 minuten 60 minuten 1 20 minuten 120 minuten geen geen geplaatst aan de vuuzijde geen geplaatst aan vuurzijde geen Bij lichte systeemwanden van 60 en 120 minuten brandwerendheid altijd aan beide zijden een manchet mnteren! ln utilìteitsgebuwen wrden veel kunststfleidingen fegepast Bij de beveiliging hiervan kmen de mntagevrdelen van -A het best tt hun recht. Simpel en snel mnteren vlgens de drsteek mntage: -A plaatsen, gaten bren en slagpennen vasttikken Vlgende drvering! De manchet is k getest met drie slagnagels, wanneer u p een meilijk bereikbare plaats mnteeft is de vierde slagnagel niet echt ndzakelijk!

19 s -A mntage; Het m de buis plaatsen van het manchet is makkelijk mdat het manchet uit één stuk bestaat Vermijd het manchet verder dan 60" pen te vuwen, er kunnen dan beschad ig i ng en ptred en aa n het huis. PROMASTOPt -A de zekerheid van geteste veiligheid. De blauw gepedercate, stalen afwerking van geeft niet alleen een mi uiterlijk, u bent ervan vezekerd dat de manchet een sttje kan hebben en k p de langere termijn de veiligheid waarbrgt. De veiligheid van is zwaar p de pref gesteld. Alhewel met een test van een drietal situaties de veiligheid al aantnbaar is, werden dr Prmat met een vijftigtal (!) drveringen alle mgelijke praktijksituaties getest. Vr u betekent dit dat u met -A altijd ged zit bij elk type en afmeting kunststfbuis en dat is wel z gemakkelijk. Met de manchetten vult u k de rkwerendheidseis in, die in Nederland maximaal 30 minuten is. Dus k bij een manchet waarvan de pening grter is dari de buisdiameter is de rkcmpartimentering gewaarbrgd. Kude rk activeert het manchet niet, maar wrdt tegengehuden dr de afdichting met schuimband. -A altijd bij u in de buurt. -A wrdt per stuk verpakt geleverd in dzen vrzien van alle ndzakel4ke infrmatie en bevestigingsmiddelen vr afmetingen en mntage. is veral in Nederland verkrijgbaar. Dus waar uw prject k is, u vindt er de veiligheid van -4. I r\ \- Prmastp"-l Type Geschikt vr buisdiameter uitwendig HLDi 85 >30 < > 60 < >15 < > 110 < t4 > 165 < > 200 < >260 < Ok het afdichten van de drvering van enkele lsse kabels znder gt kan -A wrden tegepast. Prmat B.V. Vleugelbt CL Huten Pstbus AD Utrecht telefn: telefax: internet: "n Êtex nnr, I cmpany -

20

21 , Prductdatablad Vleren, plaatvleren, betn Plaatvler ilrb VBI Verkp Maatschappi BV Lveer'1 Pstbus AA HUISSEN Telefn (026) Fax (026) lnternet ü niveau 3 blad uitgave l d g 5 sl d ø "ðl d 6l TI.l l ö Pasplaatbreedte (1 1-kanaals): vanaf 300 mm en plpend met maatsprngen van 1 00 mm Pasplaatbreedte (7-kanaals): vanaf 300 mm en plpend met maatsprngen van 150 mm l# A í1-67* AL 2OO ÉE+gfu AL 260 '1 -.f l ì1 J ]- _]= A(B) 200 A ]+ A 320 t OOOOOOO f l ì1 J 1 J 1 ln de elementen A1200 en 4L260 kunnen leidingsleuven in langs- en dwarsr chting wrden aangebracht. De d epte van de leidingsleuf bìj de is 1 00 mm en bij de mm. De 4L200 esp A1260 kan wrden teegepast in cmbinatie met het type 4200 resp j+ 0!00000 A 400

22 .,,.eren, llaalvleren, betn Krle beschr ving Plaatvleren zijn vrijdragende v0rgespannen systeemvleren v0r tepassing in w0ning- en util leitsbuw, k geschikt vr tepassing in bijzndere prjecten Geen mntagejukken en geen bekisting; bij tepassing van een verstek kan een steljuk gewenst zijn De kanaalplaatvler vldet aan de vlgende Dub-maatregelen van het Natinaal Pakket W0ningbuw: S 051, S 072,5 074,5 117 Samenslelf ing Systeemp buw I Vriidragende vl0eren samengesteld uil geprefabriceerde vrgespannen kanaalplaten, Sparingen kunnen fabrieksmatig in de plaat wrden pgenmen De vl0erplaten kunnen 00k met ingestrte centraaldzen wrden geleverd, die via leid ngen in de afwerklaag met elkaar wrden verbnden Plaatvleren verkrijgbaar in de vlertypen met elementhgte zals bij V0rm, afmet ngen, gewicht 0nder (F) is aangegeven, pasplaatbreedtes als aangegeven bij de drsnedes p de vzijde Element0pb0uw Betnnen plaat met v0rspanwapening (bven- en nderwapening) en in de lengterichting 11 f 7 kanalen (zie drsnedetekening) De platen wrden in standaarduitvering met een gladde nderzijde geleverd Materiaal Plaat: mechanisch verd cht fijnkrrelig betn, kwaliteit B 55 (B 50 vr type A 150) met v00rspanstaal FeP 1770 enll FePl 860, Vegvulling: zandcementmrtel f spramex, kwalile t B 15 Fabricagemethde Fabrieksmatig p lange banen mel een hrizntale glijmachine vlgens het z g langebanksysteem Na vldende verhard ng wrden de platen 0p engte gezaagd. Tebehren - Pasplaat (1.f -kanaals) breedte vanaf 300 mm plpend met 100 mm. Pasplaat (7-kanaals) plpend met 150 mm Raveelijzers (thermisch verzinkt) Elastmeer plegstrip 40 x 3 mm - Kanaaldeksels vr 7-kanaals typen. Hu lpstukken - Vlerenklem (te huurf te kp bij fabrikant0f kraanbedrijf) Hijssleutels v00r pasplaten (te kp bij fabrikant) - Vrm, afmelingen, gewicht Vrm Zie llustraties Af metinqen, gewicht (inclusief vegvulling) Tabel 1 vleftype hgte breedte aanlal gewichl mm mm kanalen kn/m, , ,64 A 200/AB AL , '11 3,82 A ,76 AL l 5, , A ,48 AB-type met aangepasle bet0ndekking Tlerant es: vlgens de NEN 2889 Maatcòrdinatie: mdulair, raster 3 M vr de A-serie (C) (E) (F) vegvulling l/ml 6,0 7,3 7,3 1 0,1 11,4 11,9 14,3 \ Uiterliik (G) 0ppervlakteslructuur 0nderzijde glad, direct geschikt vr spuitwerk, sand pa nt, elc Kleur Grijs Mechanische e gensghappen Prductsterkte L chte scheidingswanden met een gewicht van maximaal 3 kn/mr wrden als een gelijkmatig verdeelde belasting in rekening gebracht (min 0,5; max 1,2 kn/m,) lndien in wningbuw de binnenwand van b v de verdieping met v0lden aan de geluidseis van -20 db, wrdt v00r cellenbetn en gipswanden een teslag gerekend van min 0,92 kn/m, I v.m, de eis van vrije jndeelbaarheid wrdt k bij de zldervler met lichte scheidingswanden rekening gehuden Materiaalsterkte Betn- en staalkwalitejten vlgens VBC 1 995, zie Materiaal nder (E) Vuur, explsie Brandbaarheid Onbrandbaar vlgens NEN 6064 Brandwerendhe d Afhankelijk van plaattype en berekening van 30 tt 1 20 m nuten (AB-types en diktes vanaf 260 mm: standaard 90 minuten) 0p aanvraag 120 m nuten mgelijk (4400 slandaard 1 20 minuten) Akestische e genschappen Luchtgelu dsislatie, c0nlactgeluidsislatie Tepassing afstemmen p aanwijzingen vlgens NPR 5070 en K0M0-attesl-met-pr0ductcertif icaat TepasbaarheÍd, nlwerþ (T) Bruikbaarheid, functineel Als vrijdragende beganegrnd-, verdiepings- f dakvler in wning- en utiliteitsbuw Vleren die aan de buitenlucht zijn bltgesteld meten vlden aan milieuklasse 2, wat 0p aanvraag mgelijk is, Overspanningen tt ca 18,00 m mgelijk pie tabel 2). Bruikbaarhei d, v00rschriflen K0 / O-attesten K20216, K2211, K2212 en K2213 (J) (K) (P) Tabel 2: lndicatie vr maximale VBI Verkp Maalschappii BV tder l- 16 B 16,40 l- l- wandbelasting 0,92 kn/mr, spant en trapgat 3,60. bel, 3,0 kn/m, en afw 1,0 kn/mz er l8, l,s l12,s 114,60 117,90 ) kn/m, en afw 1,0 kn/m, aanvullende e sen aan de bijkmende d0rbuiging e.d van grte nvled zijn p de aangegeven verspanning Bij tepassing met verlaagd plafnd 0f als er géén eisen gesteld s00 17,20 18,s0 16,50 110,40 19,00 113,00 110, ,10 110,00 17,60 112,60 19,00 114,70 118,00 0ntwerpdetails De platen te te passen als liggers 0p 2 f 3 steunpunten In vlerbelastingsklasse 2 (veranderliike belasting b0ven 3,5 kn/m,) is lepassing p 3 steunpunten alleen bij 1 1 -kanaalsvleren beperkt mgelijk De m nimum pleglengte v00r metselwerk, betn en staal vlgens artikel I 14 3 van de NEN 6720 is ,004 x L Er kan wrden vlstaan met een pleglengle van 90 mm p metselwerk, 80 mm 0p betn en 70 mm 0p staal. Trapgaten kunnen middels raveelijzers en vulstukken w0rden gerealiseerd Bij massieve wningscheidende wanden min 50 mm lussenruimte vullen mel mrtel V00r de wningbuw is i v m de nett verdiepingshgte type A 260 de dikste te te passen vler Druklagen: in de util teitsbuw kan in bepaalde gevallen de vler w0rden uitgeverd met een gewapende druklaag: - als nderdeel van een samengesteld prfiel i v m sterkte; - ivm belastingspreiding; - lbv schijfwerking V00r verdiepingsvleren kan in bepaalde gevallen bijlegwapening ndig zijn Bii tepassing als schiif gelden andere nrmen Eventueel tepassing van plegmaterìaal b jv elastmeer plegstrip 40 x 3 mm bij grle belastingen en/f verspanningen. Verwerkingskénmerken Transp0rl D00r fabrikant, per vrachtaut, 0p stapelh0uten. 0pslag 0p stabiele, vlakke ndergrnd, zdanig dat de platen n et scheluw kunnen zakken, met de stapelh0uten bven elkaar Vrbereiding Oplegvlakken vlak en schn alwerken Verwerking Bij nvldende vlakheid van de plegging (vral bij 3 0plegpunten) de platen nderstppen Hijsen, laten zakken en neerleggen dient znder sch0kken f stten plaats te vinden Bij het leggen tekening aanhuden Eventuele plaatwisselingen crrigeren, zdat 0nderzilden zveel mgelijk 0p gelijke h0gte kmen Vóór hel vullen van de vegen: - cntrleren 0f elementen vlgens tekening zijn gelegd; - vegen en pleggingen ged met water nat maken; - vegen met een zandcementmrtel f spramex B 1 5 vullen De elementen niet belasten z0lang vegvullingen niet zijn verhard Uitgebreid verwerkingsadvies vr de "Plaatvler" is apart verkr jgbaar Afwerk ng Wanneer de specie na het vullen van de v0egen is aangetrkken, met een bezem de nderz jde van de elementen bij de V-naden ged sch0nmaken en mogeliike lekspecie verwijderen Ecnmische, cmmercièle faclren Pr jzen Vlgens pgave fabrikant Levering Dr fabrikant, franc0 werk, gelst naast de wagen Bij aanver tijdens werktiid één pers0n l0shulp ter beschikking stellen, na werktijd lsplaats duidelijk aangeven V00r platen langer dan 7,50 m] (A 400) 8,00 m1 (A 320) resp. 9,00 m1 (A 260) dienen de platen i v m het h0ge gewicht d0r de aannemer gelst te w0rden p een afgesprken tijdst p LeverlijdTtlSweken. Leveringsgebied Nederland en Duitsland Garanties Vlgens K0l\40-attest-met-prductcertif icaal en Zulassung, Technische service Technische adviseurs van de fabrikant staan ter beschikking vr het geven van adv ezen en inlichtingen bij vrbereiding en uitvering Tekeningen en stalische berekeningen wrden vr elk prject vervaardigd en ter beschikking gesteld aan Buw- en Wn ngtezicht Beferenlies Adressen Vlgens pgave fabrikant (V) (Y) (zt t03

23 Page 1 f 1! Prducten - Plaat- en spanvleren Prduct: Plaat- en spanvleren Omschrijving: Geelen Betn levert een breed gamma hgwaardige plaat- en spanvlerelementen. Vr de prductie daarvan wrdt gewerkt met stalen (verwarmde) prduct ebanen. Daarp s maatwerk mgelijk. De afmet ngen van de platen en de plaats van de sparingen en elektradze wrden immers met een pltter p de juiste maat p de prductiebaner afgetekend. Vr de plaatwapening wrden nu de wapeningsnetten exact p maat gefabrìceerd, inclusief reduct es, bendigde sparingen er de bijbehrende raveelwapening. In het prductieprces wrden vervlgens de drlpende tralieliggers aangebracht, waarna de platen in diverse d ktes afgestrt kunnen wrden. In de meeste gevallen kan de hgte van de tralieligger wrde aangepast aan de vlerdikte, zdat deze tevens als ndersteuning vr de bvenwapen ng kan fungeren. Vr de additinele wapening, die dr de aannemer p de buwplaats aangebracht met wrden, heeft Geelet Betn een speciaal assrt ment wapen ngsnetten ntwikkeld. Daarmee kan het p maat knippen en het gebruik van lsse b jlegwapen ng tt een m n mum wrden beperkt. Terug http ://www. geelen-betn.nusite/psterhllprducten.php?p_id: rr

24 Page 1 f 1!Certificaten - KOMO attest -met- prductcertificaat K2181/ Ft Terug ÌüM n, ril?ft-î,.!. ll.ldt fi ûè n if.-!éâr L airt;å.r' ldwa '1 l ir +È:f rå+!; \'a Küò ' 8. *'r..' -. I rl-tr.,!{ - \r r r:d.. r,g *""g* }ìñ rd, \-È -:l {d rr4^. dr,.. t..i ä.,.. J rkt'jtt ir l itij? 4.:È f.,' ø., Þ.*,+Gb.!!Lk.*'*.rl rr,i*j r'r'lâ:l*l Éttit rn{ ë yriþ'a'*ì. grd$ '3.ù (, ù bi i;+-r.sr,*s!øuf <t *ù: r.ñf +. 4+r.la { rr,sþa,qa-l Erdttu! +h ;F É * t.lnr1.i./-d<.r -..úrf rrs ^,.,.ú,, d,tui r. Ht':r\,.!4ir. r,+'.$ -.'á.ò!!.t* ;t uôúj.,è*-,. r ñ rr.eitr'<îr!+ r4 -.\ ns.-à5--,.!' ry i$.-t:*sq l* *-p.tr a1 r a-{ùè tr"té.&..-'b.'4 å 1+ irliit}x1arl*ù (, tçqtritq;îú{! ú rrln x. h r1rþ,.!' lfç tm1 É. ^,J r gre tùfl4ìúbr{'rr.!.^!<iqr,t,+ r+tñ{ú} d t *i h\*hit'rif.rr9 ytl.i#r'r'.!:4 <ñ r; d.-r.r r. tsf t..s -E -fth61 rft f. *rc-.triltlr41 vrr r r rxktr:r.' tdú. t k s ' id:1&vlgnrl&shw I1

25

26 . Warmdaþlaten - sabprfiel Page 1 f4 ira+tî* lzekèn saß & Seruic s Mater alen & ClrcatiÐ Prcjecten Llnks E Dwnlads Sitemap Cntact Hmê> > Prf èllabn > Daklaten rwarídakdatên Warmdakplaten SAB Warmdakplaten Hmê D scla mer De tem 'wam' in ns grte assrtiment SAB warmdakplaten vem jst naar de funct e van de prf elen als dragende platen vrgei leerde daken Ze zün n tal van ujtveringen (zals de meest vrkmende 1 06R, I 35R, 1 58R en het un eke 200R) en lengtes verkrijgbaar, tt maximaal 24 meter vr snel en veilig werken sab 106R+/750 Najaar 2008 s het meest gangbare warmdak prfiel SAB 1 06Ry750 aangepast en verbetert. Dit resulteef in de SAB 100R+/750. De ptimalisatie van het prfiel heeft geresulteerd in een sterker en stijver 106R prfiel. De belaslingstaþel is n et langer meer gebaseerd p de RGSP maarpdenieuweeurcdes Daardeeurcdesstrengerzijn,zullenverhetalgemeende telaatbare verspanningen teruglpen. Bij het 106R prfiel zal dit niet merkbaar zijn en wrdt met name de 3-velds zelfs beter vanwege de geptimaliseerde gemetrie (zie afbeelding hiernder) sab 35R/1035. Aanbevlen milimum lengte 12 meter. Onderstaand dwnlad belast ngtabel (tabelnummer vlgens SAB Techn sch handbek) Dwnlads: SAB 4OR/9I5. Aanbevlen max mum lengte 12 meter. Onderstaand dwnlad belastingtabel (tabelnummervlgens SAB Techn sch handbek) Dwnlads: sab 50R/ ,88 j 8,64. Aanbevlen maximum lengte 12 meter

27 Warmdaþlaten - sabprfi el Page2 f 4. Onderstaand dmlad belastingtabel (tabelnummer vlgens SAB Technisch handbek) Dwnlads: SAB 70R/OOO 8,59 i 9,20 0,88 i 10,79 i E 12,27. Aanbevlen mdimum lengte 24 meter. Onderstaând dwnlad belast ngtabel (tabelnummer vlgens SAB Techn sch handbek) Dwnlads: sab 85R/1120 St al 2 0,70; 7, ,88i 9,25 i 1,00 10,51 1,2si i3j4. Aanbevlen maxjmum lengte 22 meter. Onderstaand dwnlad belast ngtabel (tabelnummervlgens SAB Techn sch handbek) DMlads: Tabel 22 SAB 85R.1120 lþdf 64 kbl Tabel 9 SAB 85R.t120 P3 L.B ldf69 kbl Tabel '10 SAB 85R.1120 P4 L-B lpdf 65 kbl SAB 89R/915 Stâal mm i kg,h2 0,70 i ,75i 8,04 i. Aanbevlen maimum lengte 18 meter. Onderstaand dwnlad belastingtabel (tabelnummer vlgens SAB Technisch handbek) Dwnlads: Tabel 23 SAB 89R,915 (ódt 63 kbl Tabel 11 SAB 89R.915 P3 L.B apdf 68 kbì Tabel l2 SAB 89R.915 P4 L-B lpdf 64 kbl sab 100R/825 s. Aanbevlen mãimum lengte 18 meter. Onderstaand dmlad belastingtabel (tabelnummervlgens SAB Tecllnisch handbek)- Dwnlâds: Tabel 13 SAB 100R.825 P3 L-B lpdf 69 kbì Tabet 14 SAB 100R.825 P4 L.B ldf64 kbì

28 V/armdaþlaten - sabprfiel Page 3 f4 SAB l06r+f50 - ds standaard van Nederland s I lnvsl1..,i' I ji liltjl I ô Staal _.. :... 4 ' ^ B t1,l3l 14,7a I. 1,25 16,35 i -. : r,s I rs,z i. Aanbevlen max mum lengte 24 meter. Onderstaand dwnlad belast ngtabel (tabelnummer vlgens SAB Techn sch handbek) Vr de nl ne bestekseru æ: Dmlads: sab 11R/'t000. Aanbevlen max mum lengte 24 meter. Onderstaand dwnlad belast ngtabel (tabelnummer vlgens SAB Techn sch handbek) Dwnlads: Tabel 26 SAB 110R.1000 lpdf63 kbl Tabel 39 SAB 110R.1000 lpdf 63 kbl Tabel l7 SAB 110R.1000 P3 L-B fpdf 69 kbl Tabêl 18 SAB 1 10R.1000 P4 L-B lpdf 64 kb) Tabel 26 SAB 110R.1000 P3 L-B Sneeuw lpdf 68 kbì Tabel 27 SAB 110R.1000 P4 L-B Sneeuw tdf 63 kbì sab l35r/930. Aanbevlen milimum lengte 22 meter. Onderstaand dmlad belastingtabel (tabelnummer vlgens SAB Technisch hêndbek) Dwnlads: sab 153R/840 la7d317d C82-8C

29 Warmdaþlaten - sabprfiel Page 4 f 4 I r,si zr,g i. Aanbevlen maximum lengte 24 meter. Onderstaand dwnlad belast ngtabel (tabelnummer vlgens SAB Techn sch handbek) Dwnlads: Tabel 28 SAB 153R.840.1df 3 kbl Tabel 41 SAB 153R.840 SneeM fpdf 62 kbl Tabel 20 SAB I53R.840 P3 L-S en P4 L-B fdl73 kbì Tabel 29 SAB 153R.840 P3 L-S en P4 L-B Sneeuw lpdf 73 keì SAB.I58RT/50,7; 10,99 0,88 i ,00 i '15,70 1,13i 17,74 1,25; 19,63 ;. Aanbevlen max mum lengte 24 meter. Onderstaand dwnlad belastingtabel (tabelnummer vlgens SAB Technisch handbek) Dwnlads: sab 200Rt50 F,,'llãsa- I r, i rs,z i 'l,ls 'lz,zq i tirs c-l Fþlrùil. Aanbevlen max mum lengte 24 meter. Onderstaand dmlad belast ngtabel ([abelnummer vlgens SAB Techn sch handbek) Dwnlads: m n iklm i 0,75i11,

30

31 I HALFEN - Overzicht - Prductinfrmatie Metselwerkndersteuningen - Metselwerk... Page I f I HAI.FEN HALFEN metselwerkndersteu ni ngen (Baksteen) betnlate verankering Heklijnvrm ge metselwerkndersteuning Algemene mater aalcder ng i{{ fløe (v.strlai A4 vlgcns werkrtfnuriuær 1-:fi0 1 l.{57t Â4Ft *ôê6ìvåsrs!åàl À4 vélgeûs $rêr ßrDfñt nìmér l"rl41.r'l4sfi. plur een één-laag*aîge-vrlþ Ð{yarfcrperÅaratlng â0 gm 5ßåãl SZ3SJ8EANE ÐII l0t 5.tàçrmÍ ch ver:inkt slgenr Nft!;75 (.tåtso lá 1 fv fvpl gtaûl52i5jsg?/neñl-eñll0û.25.thåffiírchvetdnkßwfgensnêl'l 7StËl*15ór46r, Sut êan êé-l ðg5el6l('vdþ pdf+ tspa d rcatlng ú0 prn fvp2 3t l523sjrgub{et+fnlûzs.tftçn$isçhvfndnkryfgenrôlfn :?5{ l,ils1461l. flrrseen twet-laagætg C-vdþ glye*èrþêdèreqàrir g tt0 û1 Wrdt geleverd met KOMO attest en CE-markering http ://www.halfen.nl/18 5_5 994.html r1

32 HALFEN - Overzicht - Prductinfrmatie - Metselwerkndersteuningen - Metselwerk... Page 1 f I FI,ALFEN HALFEN metselwerknde rsteu ni ngen (Baksteen) betnlate verankering Heklijnvrmige metselwerkndersteuning Algemene materiaalcdering Ail fqêg(vrst [ ìia4 vlgenr werþtfnunfiær lrftû1 /!.45?t Â4Sl fiôêslvåi.s åål A4 {lqèñirr erkrìddèlmñ r ì.44oì I 3-457I, $us ee éår-laag:etge-vrlþ?ûiyarterprdercallng âü pm Fv 5leül *U35J*62JNE ÈFl T Þ0e5, f er$ix.h vçr- inhq vfsrfs Nf Nt?75 (El.t-ls'O Ì,46 1 f.vpl lleètsz3sjfé /llëtt-ëtìltdl5,rñérñirrhrgrãákrvfgênenênl?5fel{.}s'û}461} $ar n êarjaaç*et6k'vdþ p{rlyç trpedarcatlng ûû rnr FVP2 staöl5235l8gtnel{-et{ttû?5"thermi chuer Jnhtrçlgeri N[Nl:75(El$-ts0X461. plís eén twéê. aag3ê TGlc.yrtip Srtl e3terfedèr(idrlg 120 ilã Wrdt geleverd met KOMO attest en CE-markering http ://www.halfen.nl/í8 5_5 994.html

33

34 Standaard prgramma Samenwerl<ende Schnwerk lateien + rl I 27 I tr ì *-t- De vrgespannen lareien met een hgre van 60 mm vlden niet aan de dekkingseis als gesteld in NEN

35 Standaardprgramma Sam enwerken d e Sch nwerk lateien met Schuine vrzijde Drsneden -\ :\ --\\' l- _l_ =l _ f' 1 ttt t++-+=-u rtlw I lt I t20 t0 100 ruw I it =f -J 1, 1)0, rú b = Breedte.9 Nc6 6 U) ṣ 9N E ro ñ b.), tto, De vrgespannen lateien met een hgce van 60 mm vlden niet aan de dekkingseis als gesteld in NEN Zie v r aans.[ui tende aanzichthgren van ræmd pels, afdekbanden, spekbanden en lateien pagina 100. Zie vr laatsre types 75 sas

36 Technische gegevens Samenwerl<ende lateien Wapening Vrspanning. Afmetingen Bij lateihgte 60,70,83 en 90 m: dagmaat maximaal 2600 mm. Bij lateihgte lt4 en I20 mm: dagmaat maximæl 3600 mm. Wegmetselbare ptegging 545/SAR Vr alle rypen behudens de lateien breed 90 mm en type SÂR, geldt een diepte van 43 mm. Vr lateien breed 90 mm is de diepce 30 mm. Bij lacei type S.A.R en schuie vrzijde is slech s een beperkte wegmetselbare plegging mgeli jk Heken Verstekken en valse verstekken kunnen wrden gezaagd. Afwerking Standaard Veb. Met f znder rvaterhl, zie matrix. Strtziide Zie drsnede rekening Bestek Betnnen latei Fabrikaat Prefab Betn Veb B.V. Type Veb standaard latei Samenwe kende schnwerk-/vuilwe k (SAS/Sr{,RiSAV) met/znder waterhl, met/znder wegmetselbare plegging. Afmetingen (mm) Vlgens keuze uit het prduccverzichr. Wapening (NEN 68 + Ar) Vrspaning. Oppervlakte Vlgens NEN Strtzijden klasse C. Schnwerkzi.jden klasse,t. Verwerking De verwerking met plaatsvinden vereenkmstig de dr de fabrikant, bi j de pdrachtbevestiging verstrekte, verwerki n gsvrschriften. Betnste rkte klasse Vlgens NEN 5950, 85) f NEN-EN 206-I / NEN 8OO', c45t55. Vr een vlledige bestekmschrijving, zte nze bestekseruice, cde: f0 t (STÂBU gedgekeurd), w.veb.cm Mitieuktasse Vlgens NEN 5950 f NEN-EN / NEN 8OO'. 79 sas/sar/sav

37 Verwerk ngsadvies Samenwerkende lateien De belæting p de samengestelde balk wrdr dr de gewelferking van het metsel-/lijmwerk vergebracht naar de plegging (zie druklijn). D hec verlp van de druklijn nrstaar er bij de plegging een spatkmchr die pgenmen wrdt d de vrgespannen Veb bernlatei die dr de vrspanning in staat is trek p te nemen, Het is dæ m ndzakelìjk dat het metsel-/lijmwerk beh ende rr de samengesrelde balk æn de vlgende eisen vldet: - Her metsel-/liimwerk dien als eenteklæ vl en zar gemetseld/verlijmd te wrden teruijl in drge periden de metselstenen/ lijmblkken væ het verye ken bevæhtigd en afgedekt dienen te w den - Bij tæpæsing van lijmwerk dient de æmte læg russen de becnlateì en het lijmwerk re besran ult merselspecie f æn de mate dikke læg lijm dar ver de vlle b eedte en lengte ænhechting plætsvindt tussen de ruwe bvenkanr van de larei en de vlakke nderkanr van her lijmwerk. - Er mgen gæ læten direct æn de ndezijde van de bernlatei bevestigd wrden, tevens mag er geen vlær di ect p de bernlatei gelegd wrden. - Elke latei dient nauwkeurig berekend te wrden Aan de h nd van berekeningen dienr de bendigde cnstructieve lateihægte bepæld te wrden. - Vr de hmgre va I lag is gerekend p 62,1 mm, deze wærde is gebæeerd p l6 lagen per mecer - Her mecsel-/lijmwerk mag niet kud p de bernlarei, znder specie/li jm, gelegd wrden. - De srmwægen dienen eveneem vlgemeseld f vedijmd te w den. - Gedurende het merselen en verharden van de lagen merseljlijmwerk behrende tr de samengesrelde larei, met de betnlatei nde steund w den zals srær ængegeven in de srandmrdtekening zie I. - De te gebruiken merselstenen-/ li jmblkken dienen æn de vlgende eisen te vlden: a de s een/het liimblk dient heel en znder scheuren veverkt te w den. b de sceensrerkte van de metselsteen/het liimblk die tr de lateihægte behæn, mæt mimtem l0 N/mm2 zijn - De mnel (metselmnel f lijmmnel) die rt de lareihægre behn, dient een minimale drukste kte te hebben van 7,5 N/mm2 De gebruikeliike specie-samenste[ìngen vr merselmrtel in vlme-delen zìjn: a. l cementl b 1,5 cemenr; c l cement; katk; 5 zmd kalk; 6 zand kalk: 6 zand ll Bvenbelæting iltill Maximale hgte van bec mecseljlijmwerk, tijdens de verwerking bij angegeven ndesceuningsafstanden Ondersteuningsafsranden tìjdens de buwfæe. - De minìmale pleglengte van de latei is 150 mm bij ee dagmæt kleiner dan 2000 mm en 200 mm bij een dagmæt geli jk æn fgrcer du 2000 mn. Indien men een kleinere plegging wil, dient er verleg gepleegd te w den mec Veb - Bij tæpæsing van dilataries mgen deze alleen p de kp van de bernlatei rvrden geplætst. - Vr ntluchting en nmatering van de spuw kunnen er enkele stwegen pengehuden wrden zie II. - V vldænde afdichting van de spuw ka als mgelijkheid de vlgende cnstrucrie ængehuden w den (nier bindend). Zie III - Vinyl- c A. ldslabbe mag nit ver de betnlatei hæn gelegd wrden, mær alrijd ernderdær. - Het ntstæn van een vlærbelæting p (binnen) bernlaceien dient te w den vrkmen Zie ). Vr lijmwerk en merselwerk geldt: - De miimale lateihægte vær samenwerking is 240 m (incluief de betnlatei) vmr 1-lægse bernlaceien, bij 2-lægse betnlateien 300 mm De bendigde lateihmgte vlgt uit de berekening - De muimale dagmaten zijn 2600 rm væt de enkellægse bernlatei (60, 70,83 f 90 mm hmg) en 3600 mm vr de rrvælægse becnlatei (I14 f 120 mm hæg) in Principewerking samenwerkende latei Rl = H izntale ntbndene pgenmen dr de vrgespannen Veb betnlarei. R2 = Resultante-drukk acht geleverd dr metsel-/ lijmwerk Rl = Verticale ntbndene ( l2t0, 'l v 1= 1 3= pgenmen dr plegging. > ( 1000 > Cnst uctieve lateihg te. Open sttveg(en) in het midden Dilateren p deze wìjze. 4= Vinylslabbe (bi tumenweefsel, Id) max. 2O mm in de veg. 5= Ela^stische veg fpen veg. 6= Minimale lateihgte (inclusief betnlatei) 240 mm (bij 1-tægs betnlateì) 27 SA

38 L (u a- (,.l-, lú J Standaardprgramma Zetfdragende Schnwerk lateien.i ål ul 1 t20 +tt +. breedte. rt ]-+]_-+ Spnning ptineel I ItO, * Ok leverbaar znder wate hì. # Ok leverbaa met spuwlatspnning.. Z der waterhl 22 Zie vr laarsce cypes zs

39 Standaard prgramma Zetfdragende Vuilwerk lateien Drsnede.l 'l, b eedte, bd =,tq ì "-*l _t I, t i ì I ì # Ok leverbm met spurvlatspnning. Zte vr laatste types 23 zv

40 Technische gegevens Zetfdragende lateien Wapening Vrspan ni ng f tradi tineel gervapend. Afmetingen Maxim umlengte inclusief plegging 6000 mm, mits cnstruct.ief veranrwrd. Heken Lareien me versrekken en valse versrekken wrden uitgeverd in tradi rinele wapening. Wegmetselbare plegging ZS Vr alle rypen, behudens de lateien breed 90 mm, geldt een diepte van 43 mm. Vr laceien breed 90 mm is de diepte l0 mm. ln te strten nderdelen Beperkt mgelijk in achter- f bvenzijàe dazr waar wapening dit celaat. Añruerking Standaard Veb Met f znder waterhl, zie matrix. Strtzijde Zie drsnede tekeningen. Bestek Betnnen latei Fabrikaat Prefab Becn Veb B.V. Type Veb standaard latei Zelfdragende Schnwerk/vuilwerk met znder waterhl (ZS). Afmetingen (mm) Vlgens berekening cnstructeur/ Fabrikant. Betnsterkte klasse Vlgens NEN 1950, B)5 f NEN-EN 206-I / NEN 8OO', c45t5t. Milieuklasse Vlgens NEN 5950 f NEN-EN / NEN Wapening (NEN A1) Vlgens pgave fabrikant. Oppervlakte Vlgens NEN Strtzijden klasse C. Schnwerkzi jden klasse A. Vr een vlledige bestekmschrijving, zie nze bestekservice, cde: B Orr.fO2 (STÁ.BU gedgekeurd), wvw.veb.cm 25 zslzv

41 VerwerkingsadvÍes L (l, ar *t fú J Elke latei dient nauwkeu ig berekend te wrden a n de hand van dr u ter beschikking te stellen gegevens (cekeningen en dergeli jke). Vr het bepalen van de lengce van de plegging dient u aan ce huden: a verspanning < 2000 mm = pleglengte 150 mm b verspanning > 2000 mm = pleglengte 200 mm.afi.jkingen van deze regel dienen per geval berekend ce wrden. Bij verspanningen > 3500 mm advise e wij m de latei p te leggen p d ukvast plegvilt (1) en naast de plegging een dilatatie mn te brengen (2). Naast de plegging een kiweg aanbrengen (3). Bij het niet beschikbmr stellen van gegevens in de vrm van cekeningen en/f belastingen, is de cnstructieve verantwrdelijkheid vr de aannernef. Op de bvenzijde van de late.i flie (dpc) aanbrengen (4). lls <2 llt I 200 > z

42

43 Page 1 f3 Kris Het egaal witte plafndpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhuding en meest u itgebreide mgelijkheden. Kris nderscheidt zich dr een helder en egaal wit pperulak en biedt diverse mgelijkheden m uw plafnd vrm te geven (verdekt, verdiept, zichtbaar). De diversiteit aan afmetingen biedt ngekende mgelijkheden, Dr de hgste geluidsabsrptiewaarde (Cxw = 1,00) zrgt Kris vr een aangenaam akestisch cmfé in elke ruimte waar het wrdt tegepast. Dr de diverse mgelijkheden is Kris in vrijwel alle segmenten inzetbaar en is daardr het meest gebruikte witte plafndpaneel in de markt van minerale plafnds. Bvendien is Kris meer dan 30/ lichter in gewicht dan de meeste alternatieve plafndpanelen en daardr dus gemakkelijker te hanteren. Kris vldet net als andere Rckfn plafndpanelen aan dehgste klasse bnndreactie (A1). Kris is vchtbestendig tt 100/ RV en dimensiestabiel, waardr een lange levensduur is vezekerd, Kris is recycleerbaar, Beschrijving: Kris is een zelfdragend plafndpaneel met een kern van nbrandbare steenwl, dat aan de zichþijde is vrzien van een akestisch-pen egaal witte lakgiet finishing en aan de rugzijde van een naturel mineraalvlies, De kantafwerkingen E en DznllA zijn vlledig dichtgespten. Ga naar Technische gegevens Ga direct naar de bestekekst generatr Om eerst uw keuze te verfijnen, klik p een lijn in nderstaande assftimentstabel Assftiment Kantafwerking 415 dt- Mduulmaat (mm) 600 x 600 x x 600 x20 Installatiesysteem Systeem A Systeem A A x 600 x x 600 x x 600 x x 600 x25 Systeem A Systeem A Systeem A Systeem A 12OO x1200 x 25 Systeem A D Dznl/ :l- --gr- -l- -L-lÀlr 15OO x 600 x x 600 x x 600 x25 24OOx600x x 600 x x 900 x x 300 x x 600 x20 Systeem A Systeem A Systeem A Systeem A Systeem D Systeem D Systeem Dznl/Bandraster Systeem Dznl/Bandraster 1500 x 300 x20 Systeem Dznl/Bandraster 1500 x 600 x2o Systeem Dznl/Bandraster 18OO x 300 x20 Systeem Dznl/Bandraster

44 , Kris : Kris : Freedm white : Mdulaire plafnds : Prducten : Rckfn Page2 f x x x x x 600 x20 x25 x25 x25 x25 Systeem Dznl/Bandraster Systeem DznUBandraster Systeem Dznl/Bandraster Systeem Dznl/Bandraster Systeem DznUBandraster DznllA24 E15 -l- =f= 1200 x x x x x x x x x x x 600 x2o x20 x20 x20 x2o x20 x25 x25 x25 x25 x2o Systeem DznUA Systeem DznllA Systeem Dznl/A Systeem Dznl/A Systeem Dznll[ Systeem Dznl/A Systeem DznllA Systeem DznUA Systeem Dznl/A Systeem DznUA Systeem E 600 x 600 x20 Systeem E Technische gegevens -Ei Geluidsabsrptie tðj Geluidsabsrptie wrdt gemeten vlgens ISO 354, Geluidsabsrptiewaardes cxp CXp rì absrptieklasse wrden berekend in vereenstemming met ISO De geluidsreductiecëfficient (NRC) wrdt getest vlgens ASTM C423, Vr details betreffende geluidsabsrptie, click p het assrtiment in de tabel hierbven. Brandbedrag Algemeen Rckfn plafndpanelen hebben een kern van steenwl. Steenwl is nbrandbaar met een smeltpunt dat hger dan 1000 Celsius ligt, Brandreactie Eurklasse A1 in vereenstemming met EN , Brandwerendheid Brandrapprten zijn aan uw rechterkant te dwnladen nder'testrapporten'. Kantafwerking A D Afmetingen (mm) 600x600x x600x20 600x600x x600x x600x x1200x25 600x600x20 Brandwerendheid in minuten nden Betn Steeldeck

45 Mdulaire plafnds : Prducten : Rckfn Page 3 f3 Brandwerendheid in m nuten nder: Kantafwerking Afmetingen (mm) Betn Hut Steeldeck D 900x900x Dznl/A x600x20 30 E15 600x600x x600x20 60 Vchtbestendigheid en dimensiesta biliteit Rckfn plafndpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme mstandigheden tt 100/ RV en kunnen geplaatst wrden bij alle temperaturen van 0 tt 40 Celsius, waarbij geen acclimatisatie ndig is. Kris is geklasseerd als 1/C/0N in vereenstemming met EN 13964, hewel bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N, i'ffì ïj iël H Lichtreflectie Wit : 860/ diffuse lichtreflectie vlgens de nrm ISO Hygiene Steenwl bevat geen rganische bestanddelen en draagt niet bij aan de grei van micrrganrsmen. Onderhud Het pperulak kan eenvudig met een stfzuiger met zachte brstel gereinigd wrden. Milieu Een representatief aantal Rckfn prducten bezit het Deense en F nse Indr Climate Label, Deze meet de effecten van buwprducten p het binnenmilieu. Kris is recycleerbaar. Rckfn / Rckwl B.V.- Industrieweg lg Rermnd - Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Bl - Cpyright Rckwl Internatinal - Rsckwl NL - Rckpanel - BuildDesk - Grdan - Lapinus Fibres - Sandwich Panels

46

47 r Gyptc. Rf-platen Beschrijving Gyprc platen met verhgde brandwerendheid Tepassing en vrdelen Cyprc Rf-platen wrden tegepast in cnstructies met een hgere graad van weerstand tegen brand: - in scheidingswanden met een weerstand tegen brand van Rf 2h; - in vrzetwanden met een weerstand tegen brand van Rf%h tt Rf2h; - in verlaagde plafnds met een weerstand tegen brand: - stabiliteit bij brand %h: metalen nderstructuur met éénlaagse beplating Cyprc Rf 15mm; Rf %h: metalen nderstructuur met éénlaagse beplating Gyprc Rf 18 mm; Rf th: metalen nderstructuur met tweelaagse beplating Cyprc Rf 15 mm; n plafnds nder huten vleren fnder daken met een weerstand tegen brand tt Rf t h. Cyprc Rf-platen bieden een hgere weerstand tegen brand vr gelijke plaatdikten. Bra ndweerstanden aa ngetnd met erkende prefverslagen en l5l B-dssiers. Met glasvezelversterkte gipskern. De platen vlden aan de eisen gesteld aan CKF-platen in de nrm DIN (rde stempel). Gyprc Rf platen - vrm van de langskanten en afmetingen ]-2, Cyprc Rf 4xABA l"npr. k;.t;;;* à"pt"i.".uie.'.i"ität.1. óp rl'"'"re, met afgeschuinde kpse kanrt." ""ì, i ìatalt.*i rr. Saint-Gbain Gyprc Belgium r'rv Sint-Jansweg 9. Haven Kall Tel. : +32 (0) LL. Fax: +32 (0) PtBIHVS/011208

48

49 ÀllÛÈsltEx EÉ B0uwtYslcÀ I^lYAAlSEl{EEllslic Mil.TEUIECH[0L0GlE 8hÀr0vElLlGll:10 Rapprt Lid ONRI lsg9001 : 2000 gcsrt fi ce rd Brandwerendheid met betrekking tt de scheidende functie vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005 van een stmpe deur, fabrikaat Van Vuuren Gru 8.V., type Antifn in een hardhuten kzijn Rapprtnummer CL d.d. 25 januari 2006 Opdrachtgever: Rapprtnummer: Datum; Ref.: Van Vuuren Gru B.V. cl januari 2006 JM/Rdl(Lvl/CL RA Pruts Þv Pabls ng 2, P$lbrrs AR Z.tlmr.t l.l. (O79')U7 æ 47 Fex (079) Es nl Pautr bv LirldcnlEgl ll, fi,llêrù k Pstbus fft, ô565 ZH ilæk Td Fü (02a) nl Prulz GmbH Klbrlr St âr.ô 1 9 4{ 59f} D0$!ldrt Td l't 999 5E2 60 F&( +49 2l I uþ.d. Peutz S,ÀR.L 34 Ru. d Pæd! Plrlr Tl. +33 I F( +33 'l Prutr bv PO Bx Lndn W5 2ZA T.l l Fex slw.p u nl OpdradrÌln mrdsn aanvatrd an dtglvrd vlgms de 'Råg.ling vg d vrtrdding tusån púãdúgåvü ff adv lrfld hgenisulburea.i (RVOþZX'1 ). lngasctveven KvK md6r nmmr

50 5.1. Cnclusie ln pdracht van Van Vuuren Gru B.V. is dr middel van een bepreving vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005 de brandwerendheid bepaald van een dr hen ntwikkelde stmpe deur-/kzijncnstructie type Antifn met afrnetingen 2325 x 1070 x 46,5 mm in een hardhuten kzijn' ln tabel I zijn de resultaten van de bepreving samengevat. Tabel 1 Resultaten brandwerendheidsbepreving d,d. 9 nvember 2005: stmpe deur-/kzijncnstructie, fabrikaat Van Vuuren Gru 8.V., type Antifn met afmeting en 2325 x 1070 x 46,5 mm in een hardhuten kzijn. Berdelingscriterium Vlamdichtheid betrkken p afdichting: - vlammen meer dan 10 s cntinu zichtbaar - watten gleien f ntvlammen - peningskaliber tt in de ven te steken Thermische islatie betrkken p temperatuur Thermische islatie betrkken p warmtestral ng Bezwljken Tijdsduur gerekend vanaf het begin van de pref, gedurende welke ng juist aan het criterium werd vldaan 32 minuten > 33 minuten 3 > 33 minuten 3 n.v.t. > 33 minulen 3 n.v.t Direct tepassinqsebied berevinsresultaat De behaalde brandwerendheid die is vermeld in tabel 1 geldt uitsluitend vr deur- /kz'rjncnstructies die vlden aan de nderstaande vrwaarden. - De pbuw, gebruikte materialen, etc. zijn tt in detail gel'rjk aan de ndezchte cnstructie. - De dikte van het deurblad bedraagt ten minste 46,5 mm. Bij grtere dikte van het deurblad mag de massa van het deurblad niet meer dan 25 % grter zijn dan beprefd, - Het aantal schamieren bedraagt ten minste vier. Vr grtere deur- /kzijncnstructies dan de ndezchte cnstructie dient de afstand van de nderste scharnieren tt de ndezijde van de deurjkzijncnstructie en vanaf de bvenste scharnier tt de bvenzijde van de deurjkzijncnstructie ten hgste gelijk te zjjn aan de ndezchte cnstructie. 3 De bepreving is in verleg met de pdrachtgever beëindigd,

51 Ander hang- en sluitwerk is tepasbaar, nder'vrwaarde dat vr een andere (srtgelijke) deurcnstructie is aangetnd dat daarmee een brandwerendheid van ten minste 32 minuten bereikt kan wrden. De naadwijdten tussen het deurblad en het kzijn z'rjn gelijk aan f kleiner dan de gemeten waarden gespecificeerd in bijlage lll. Het kzijn is ingebuwd in een massieve wand met een dikte van ten minste 100 mm en een vlumieke massa van ten minste 580 kg/m3 f in een flexibele cnstructie cnfrm NEN-EN Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde f van de vuuzijde af' De vler ter plaatse van de deurjkz'rjncnstructie is vervaardigd van nbrandbaar materiaal Tensltte D t rapprt beschrijft de samenstelling en pbuw van de cnstructie, de beprevingscndities en de resultaten die zijn verkregen bij de bepreving van de in dit rapprt beschreven cnstructie, vlgens de prcedures die zijn vrgeschreven in NEN-EN en NEN-EN Significante afwijkingen in afmetingen f detaillering van de cnstructie, belastingen, spanningen, randcndities en / f aansluitingen, anders dan de afw'rjkingen die zün tegestaan in het directe tepassingsgebied van NEN EN 1634-l wrden niet dr dit rapprt gedekt. De aard van brandwerendheidsbeprevingen is zdanig dat de meetnauwkeurigheid van dergelijke beprevingen niet kan wrden gekwantificeerd. Het is dan k niet mgelijk een nderbuwde nzekerheidsmarge aan te geven vr het bereikte beprevin gsresu ltaat. Mk, lr. J.J. Mertens lr. M.L.S. Vercammen Directeur

52 ^.'"',äitiiïiiipeiji Rapprt Lit ONRI lsggæ'l : æo g.c.difiæ rd Brandwerendheid met betrekking tt de scheidende functie vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005 van een deur- /kzijncnstructie, fabrikaat Van Vuuren Gru 8.V., type Pic6069 Prtec 2325x1O70x38 mm met Swissflam Lite glasdeel in hardhuten kzijn Rapprtnummer CL 5856 d.d. 26 ktber 2fi)5 Opdrachtgever: Rapprtnummer: Datum: Ref.: Van Vuuren Gru B.V. cl ktber 2005 JM/Rdl(Lvl/CL 585 -RA PrÊ bv P.Lùriìgd 2, Pælhrr E 6 2TOOARz'eùrt.c Td. (0ß'lu7 æ 17 F (079) Sl PaÈ bv Lhd.riem 11, illrù.k Públ/ 66,658 t ZH Iæk T.a. (û2 l) E Fs ifenrkp!rr -nl ParE Gmbl.l llb.fg.. Stns 19,l{Þ99 Or ddrt TC ll Far +49 2l t 90{, dåepart (lr P.l.lz S.RL tttu ôpnfs 7q 10 Prl. TC +3:t 1, F x +gl 1 /l521o5 O,l pcuþadô*ìb.mtfr Pf,.Èbv PO Bx 3226 LflddrVìrS 2ZA T.l. r.+,1 æ 08 lo F.r +.1 l 20 E6 t t par lndnli c rl. æ uk ffi.prlè.nl OpúacñLnvrcrdcn Hwd cn ütgü,id wlgæ (þ 'Rsg {hg Yü d. Ydtu ding h!!apdrdfg.vró Ílìri ñûd hrianùrna/ (RVOþæOI ). hgcsctrcvcn KvKm.brffi 12û28(83 BTW datillcdi numnìs NLüX933 B7BO1

53 5. CONCLUSIE EN TOEPASSINGSGEBIED 5.1. Cnclusie ln pdracht van Van Vuuren Gru B.V, is de stmpe deur-/kzijncnstructie Pic6069 Prlec 2325 x 1070 x 38 mm met Swissflam Lite glasdeel in een hardhuten kzijn beprefd. De bepreving is uitgeverd vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005. ln tabel 1 zijn de resultaten van de beprevíng samengevat. Tabel 1 Resultaten brandwerendheidsbepreving van een stmpe deur- /kljncnstnrctie Pic6069 Prtec 2325 x't070 x 38 mm met Swissflam Lite glasdeel in een hardhuten kljn van het fabrikaat Van Vuuren Gru B.V. d.d. 20 september Berdel ng scriteri um NEN 6069 a) Vlamdichheid bet kken p afdichting b) Thermische islatie beekken p temperatuur c) Thermische islatie betrkken p warmtestraling d) Bean'jken Trjdsduur gerekend vanaf het beginvan de pref, gedurende welke ng juist aan het criterium werd vldaan u n.v.t. >il n.v.t. De beprefde deurcnstructie heeft vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069 een brandwerendheid met betrekking tt de scheidingsfunctie van 64 minuten Teassinsqebied De cnclusie geldt uitsluitend vr deur-/kzijncnstructies die vlden aan de nderstaande vnraarden. - De pbuw, gebruikte materialen, type en psitie van hang- en sluitwerk, etc. zlin tt in detaílgelijk aan de nderzchte cnstructie. - De afmetingen van het deurblad zijn gelijk aan f kleiner dan 2325 mm hg en 1070 mm breed. - De afmetingen van de vensterpening zijn gelijk aan f kleiner dan 1835 mm hg en 790 mm breed. - De afstand tussen de vensterpening en de rand van het deurblad is gelijk aan f grter dan beprefd. - De naadwijdten tussen het deurblad en het kzijn zijn gelijk aan f kleiner dan de gemeten waarden gespecificeerd in bíjlage lll. - Het kljn is ingebuwd in een wand van steenachtig materiaal met een dikte van tenminste 100 mm en een vlumieke massa van tenminste 580 kg/m3. - Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde f van de vuurzijde af. - De vler ter plaatse van de deur-/kzijncnstructie is vervaardigd van nbrandbaar materiaal. Mk, lr. J.J. Mertens Hfd LFtratrium vr Brandveilig heid cl 585S-RA

54 3I BDUVTf YStCÀ ^ndgstret lâwlatgefçe8slí6 xtltfuttcht0t0g t tn ryetttcfftt ELÍTZ Rapprt t d NRt lil-9001: 20æ s6qtilicrd Brandwerendheid vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2001 van een deur-lkzijncnstructie, fabrikaat Van Vuuren Gru 8.V., type Picfrt 2115 x 930 x 38 mm met Pyrbelite glasdeel in meranti kzijn Rapprtnummer CL d,d. 7 juni 2005 Opdrachtgever-- Rapprtnummer: Datum: Ref.: Van Vuuren Gru B.V. cl juni 2005 JM/RdllLvl/CL RA Peqlz W P lltsingrl Z, Pslbls 696 ZtmAR flt mú T!1. (079) Fa (079) Ë l P.uf bv Undrnlsr 4'1. MþîhÇk P6tbB 66, Ât85 ZH l æk T.l. (2,r, 357 ø 07 Fr (024) 3tt nl Prliz Gnbtl K bcrgd SllËlr 19,( 599 Dû Eld.l Td +4S 2l l 999 5E2 60 Fq+49ã1 9995ô270 turgpâu r'c Pætr S^RL tr4 R6 d. Psadis 7f l Püi ld. +33 t 152 3C5q Fq +33 t 52 3O5 (x póutrcldl*rlsmll PaÞ. Þv PO Bq Lmdn W5 ZÀ Tcl. + l,a 'lo Fü +a,a ã 86 I p ut lndcngüet,.r.t ffipcut nl Opdr drlrn wdm ffiard en uitgffid vhw d. 'R.g. ft vm de v{tþ tng lß.n pú d{gffi d dyira.ìd horn agbú..u' (RVOI lng. ólmñ KvK ndt rumú BTWidæltrEl lmffi N10(}4$3 É780r

55 5.1. Cnclusie ln pdracht van Van Vuuren Gru B.V. is de stmpe deurcnstructie Picfrt 2115x930 x 38 mm met Pyrbelite glasdeel in een massief meranti kzijn beprefd. De bepreving is uitgeverd vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2001- ln tabel 1 zijn de resultaten van de bepreving samengevat. Tabel 1 Resultaten brandwerendheidsbepreving van een stmpe deurcnstructie Picfrt 2115 x 930 x 38 mm met Pyrbelite glasdeel in een massief meranti kzijn van het fabrikaat Van Vuuren Gru B'V. d.d' 21 apnl2oo5. Berdelingscriterium NEN 6069 a) Vlamdichtheid betrkken p afdichting b) Vlamdichtheid betrkken p ntvlambaarheid c) Thermische islatie betrkken p temperatuur d) Thermische islatie betrkken p warmtestraling e) Bezwijken Tijdsduur gerekend vanaf het begin van de pref, gedurende welke ng ju st aan het criterium werd vldaan? 1 n,v.t. n.v.t. >31 n.v.t. De beprefde deurcnstructie heeft vlgens de Nederlandse nrrn NEN 6069 een brandwerendheid met betrekking tt de scheidingsfunctie van 31 minuten Tepass insebied De cnclusie geldt uitsluitend vr deur-/kzijncnstructies die vlden aan de nderstaande vrwaarden. - De pbuw, gebruikte materialen, type en psitie van hang- en sluitwerk, etc. zijn tt in detail gelijk aan de nderzchte cnstructie- - De afmetingen van het deurblad zijn gelijk aan f kleiner dan 2115 mm hg en 930 mm breed. - De naadwijdten tussen het deurblad en het kzijn zijn gelijk aan pf kleiner dan de gemeten waarden gespecificeerd in b'tjlage lll' - Het kzijn is ingebuwd in een wand van steenachtig materiaal met een dikte van tenminste 100 mm en een vlumieke massa van tenminste 580 kg/m3' - Het deurblad draait in de richting van de vuurz'rjde f van de vuurzijde af. - De vler ter plaatse van de deurjkzijncnstructie is vervaardigd van nbrandbaar materiaal. Mk, Hfd Labratrium vr Brandveiligheid

56 Rapprt rii NRt ISO-9'l : æ gecêrll ædd Brandwerendheid met betrekking tt de scheidende functie vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005 van een strnpe deur, fabríkaatvan Vuuren Gru 8.V., type Picalumex 54 mm met glasdeel in een hardhuten kzijn Rapprtnummer CL d.d. 2B februarí 2007 Opdrachtgever Rapprtnummer Datum: Ref : Van Vuuren Gru B.V. cl februari 2007 JM/RdlVLvl/CL RA PsuE bv P4 tsllg 2. Psbr s ÂRZ tffi 14{07s} Fê( ( s 85 r.pulznl PsJÈW Lffiåu41, ltlcfùt {( PíbtF ZH l k Têt (024) 3s, Fqlz4) (, 're.d P6.E GmþH lglber!trsbes ls.(}599 Pl se{drl fel. r49 2t'l 99!l 582 ô Far+49 2ft s9s új gpeut de Pã/tz S.ÀRL 34Rwds Pmds Pul Tt.433 I 4s Fax +33 f.{ ø p llenflft PEdzb, PO Bx LrdðnW52ZA T L S 10 ÊA 77 FôÌ l put rèdl.c-rl( wwpq^ú d Op#rcñten wden âanvâârd êê Ldbevrd vdgmc dê 'Rsgelírt vð de vryh&ding tß èn pdrâcfitgsv9r n advis*end ingøiwsbw au (RVOI-2001). lngêsctíeven KvK ndêr numnër l?02803:l BïW idmtmedemñne. NLrÞ

57 l.inleiding ln p.dracht van Van Vuuren Gru B.V. is een ndezek verricht naar de brandwerendheid met betrekking tt de scheidende functíe van een stmpe deur Picalumex 54 mm met glasdeel in een massief hardhuten kzijn, fabrikaat Van Vuuren. Hierte is p 7 nvember 2006 in het RL Firelabratry te Rermnd 1 een bepreving vfgens de Nederlandse nrm NEN 6ffi9:2005 uiþeverd. De nrm geeft aan dat beglaasde elementen rneten wrden berdeeld vlgens bijlage A3 van NEN 069, maar dat deze k mgen wrden berdeeld vlgens NEN- N alsf z'tj niet beglaasd zijn. Cnfrm de NEN-EN 1634-l zijn de vþende criteria berdeeld: - vlamdichtheid bet kken p de afdichting, met uiþndering van het subcriterium 'gleien f branden watten'; - thermische ishtie betrkken p de straling. N.B. Indien de berdeling zu zijn uifgeverd vlgens NEN 6069, bijlage A.3, zu eveneens meten wrden getetst aan het subcriterium 'vlamdichtheid betrkken p de afdichting: gleien f branden watten'. ln nderhavige rapprtage wrdt wel vermeld f wrdt vldaan aan dit subc ilerium. cl RA

58 5. CONCLUSIE EN TOEPASSINGSGEBIED 5.1. Cnclusíe fn pdmcht van Van Vuuren Gru B.V. is dr middel van een bepreving vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005 en de Eurpese nrm NEN-EN de brandwerendheid bepaald van een dr hen ntwikkelde stmpe deur Picalumex 54 mm metglasdeel in een massief merbau kzijn. ln tabel 1 ziin de resultaten van de bepreving samengevat. Tabel 1 Resultaten brandwerend heidsbepreving d.d, 7 nvem ber 2006: stmpe deur Picalumex 54 mm met glasdeel in een massief merbau kzijn, fabrikaat Van Vuuren Gru B.V. Eerdelingsiterium Vlamdichtheid betrkken p afdidting: - vlammen meer dan '10 s cnünu ziólbaar - watten gleíen tntvl mmen - peningskaliber tt ín de ven te steken Thermiscie islatíe betrkken p temperatuur Them ische islatie'ùtetrkken p warmtestraling Bezwijken Tijdsduur gerekend vanaf het begin van de pref, gedurende wetke ng juíst aan hel críterium werd vldaan De bepreving is in verleg met de betrkken partijen na circa 61 minuten beèindigd, 5.2, Direçt tepqssinqsqebied beprevin qsresultaat De behaatde brandwerendheid geldt uitsluitend vr deur-/kzijncnstructies die vlden aan de nderstaande vmaarden. - De pbuw, gebruikte materialen, etc- zij tt in detaif gelíjk aan de ndezchte cnstructìe. - De afrnetingen van het deurblad zijn gelijk aan f kleinerdan: - hgte 2325 mm: - breedte f O70 mm. - De dikte van het deurblad bedraagt ten minste 54 mm. - De dichtheid van rnateríalen in het deurblad met ten m nste gelijk zìjn aan die van de materialen in het beprefde deurblad. De massa ven het deurblad mag ten hgste 25 T grter ziln dan de massa van het beprefde deurblad. cl 58s-13-RA

59 - Het ppervlak van de vensterpening is gelijk aan f kleiner dan de nderzchte cnstructie. - De afstand tussen de vensterpening en de rand van het deurblad is gelijk aan f grterdan beprefd. - Het type glas, de wijze van bevestigen van het glas in het deurblad en de tegepaste plaatsíngsmaterialen zijn gelijk aan de ndezchte cnstructie. - De naadwijdten tussen het deurblad en het kzijn en tussen het deurblad en een nbrandbare vler zíjn gelijk aan f kteiner dan beprefd: hangzijde 2 mm, bvenz!de 2 mm, sluitzìjde 2 mm, ndezijde 2 mm. - De afmetingen van het kzijn zijn ten rninste getijk aan de afmetingen van het beprelde kzijn. - De stijfireid, dichtheid en u ttrekweerstand van het materiaal waaruit het kzijn is pgebuwd zijn ten minste gelijk aan de ndezchte cnsfuctie. - Het aantal schamíeren bedraagt ten minste vier. - Ander hang- en sluitwerk is tepasbaar, mits de fixatie ten minste gel'tjtcwaardig is aan die in de ndezchte cnstructie en het smeltpunt van enlg nderdeef van het hang- en sluitwerk ten minste gelijk Ís aan de ndezchte cnstluctie. - Het kz-rjn is ingebuwd in een rnassieve wand met een dikte van ten minste 100 mm en een vlumieke mâssa van ten minste 580 kg/m3 f in een flexibele mnslructie cnfrm NEN-EN 136F1. Van de te te passen wand met zijn aangetnd dat de brandwerendheid ten mìnste gelûkis aan die van de beprefde wad. - Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde f van de vuuøijde af, - De vler ter plaatse van de deur-ikz'rjnensfuctie is vervaardigd van nbrandþaar materiaal, 5,3. Tensltte Dit rapprt beschrijft de samenstelling en pbuw van de cnstructie, de beprevingscndities en de resultaten die zijn verkregen bij de bepreving van de in dít rapprt beschreven cnstructie, vlgens de prcedures die zijn vrgeschreven in NEN 6069:2005. Significante afwijkingen in afmetingen f detaillering van de cnstructîe, belastingen, spanningen, randcndities en/f aansluitingen, anders dan de afrrtdkingen dle zijn tegestaan in het hierbven beschreven directe tepassingsgebied wrden niet dr dit rapprt gedekt. cl s85-'13-ra

60 De aard van brandwererdheidsbeprevingen is zdanig dat de rneetnquuíkeutþheid van dergelijke bepmevingen fiiet t(an tn srden gekwantifrceerd. Het's dan k niet mgelijk êèn nderbuwde nzekerheîdsmarge âãn te geven vqr het bereikt0 beprevingsresultaal

61 Â(085ilE( [n B0UWtrSrg^ I WAAtgÉilËtHStflü rill rtit(cltfl0t-0crú nßäfldvétr rheln Rapprt Lid ONRI ISO-901 : 2000 geærî liceerd Brandwerendheid met betrekking tt de scheidende functie vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005 van een stñrpe deur, fabrikaat Van Vuuren Gru B'V', type Flattlite Picfrt Prtec in een stalen kzijn Rapprtnummer CL d.d. 29 nvember 2006 Opdrachtgever: Rapprtnummer: Datum: Ref.: Van Vuuren Gru B.V. cl nvember 2006 JMlRdKLvllCL 585-1'l -RA Peulz bv Palets ngel?, Pstbus AR Zctcm.r Tel. (079) Fd (079) nl Peulz bv Lind nlaan 41, Mltrhek P5tbus ZH Mk Tel (024) Fd (024) 3s nl Psutz GmbH l<lbrgd Strass tg O0 sldrf Ts{ Fd +49 2'l l ds PEutz S.AR.L 34 Rus ds Paradis P.ris T6l +33 I, O Fax p uþinteml.fr Peul bv PO 8x Lndn WS 2ZA Td Fd +.l4 æ peulzlndn(dt s li.æ.uk wpåulznl OpdBcàlln wdü aenvaard m uitgavød vlçr de 'R gcl ng vil de vrhud flg tuss pdadltgêwr tr edvls6fld h enircburad (RVl-2001), lngccdrrevm KvK mder nummü BTW ldsrliliétierumer Nt nn galâî7nnl

62 5. CONCLUSIE EN TOEPASSINGSGEBIED 5.1. Cnclusie ln pdracht van Van Vuuren Gru B.V. is dr middel van een bepreving vlgens de Nederlandse nrm NEN 6069:2005 de brandwerendheid bepaald van een dr hen nwikkelde stmpe deur type Flattlite Picfrt Prtec in een stalen kzijn' penkeleplaatseñwasdegemetennaadw.rjdtegrterdanhetmaximuminhet pgegevenbereikvannaadwijdten'vereenkmstignen6069wrdthierdrhet directe tepassingsgebied beperkt. Naar nze inzichten wrdt met de gemeten lkale grtere naadwijdten geen hgere brandwerendheid behaald dan met het maximum binnen het pgegeven bereik en wrdt het directe tepassingsgebied bij de grtere naadwijdten niet beperkt. ln tabel 1 zijn de resultaten van de bepreving samengevat' Tabell Resultaten brandwerendheidsbepreving d.d. 15 juni 2006: stmpe deur, fabrikaat Van Vuuren Gru 8.V., type Flattlite Picfrt Prtec, in een stalen kzijn. Berdeling scriterium Vlarn c rtfre betrkken p afdichting: - vlammen meer dan 10 s cntinu zichtbaar - watten gleien f ntvlammen - peningskaliber tt in de ven te steken Thermische islatie betrkken p temperatuur Thermische islatie betrkken p warmtestraling Bezwijken gerekend vanaf het begin van -Trþsduur de pref, gedurende welke ng Juist aan het criterium werd vldaan 38 minuten n.v.t. > 39 minuten n.v.t. > 39 minuten n.v.t.. De bepreving is in verleg met de betrkken partijen na 39 minuten beëindigd' 5.2. Direct tepassinsebied berevinqsresultaat De behaalde brandwerendheid die is vermeld in tabel 1 geldt uitsluitend vr deurikzijncnstructies die vlden aan de nderstaande vrwaarden' -Depbuw.gebruiktematerialen,etc'zijnttindetailgelijkaandendezchte cnstructie. - De afmetingen van het deurblad zijn gelijk aan f kleiner dan: - hgte 2325 mm; - breedte 1070 mm. cl RA

63 De dikte van het deurblad bedraagt ten minste 38 mm. De dichtheid van materialen in het deurblad met ten minste gelijk zijn aan die van de materialen in het beprefde deurblad. De massa van het deurblad mag ten hgste 25 % grler z'rjn dan de massa van het beprefde deurblad. De naadwijdten tussen het deurblad en het kzijn en tussen het deurblad en een nbrandbare vler zijn gelijk aan f kleiner dan 2,5 mm. De afmetingen van het stalen kzijn zijn ten minste gelijk aan de afmetingen van het beprefde kzijn. De dikte van het staal van het kzijn is ten hgste 25 % grter dan de dikte die is beprefd. Het aantal bevestigingspunten van het kzijn aan de ndersteuningscnstructie bedraagt zwel aan de scharniezijde als aan de sluitzijde ten minste 3. De afstand tussen de bevestigingspunten is gelijk aan f kleiner dan beprefd. Ander hang- en sluitwerk is tepasbaar, mits de fixatie ten minste gelijkwaardig is aan die in de ndezchte cnstructie en het smeltpunt van enig nderdeel van het hang- en sluitwerk ten minste gelíjk is aan de ndezchte cnstructie. Het aantal scharnieren bedraagt ten minste vier. Het kzijn is ingebuwd in: - een massieve wand met een dikte van ten minste 70 mm en een vlumieke massa van ten minste 450 kg/m3 f - een wand met stalen f huten stijl- en regelwerk en gipskartnplaten (aan beide zijden ten minste één laag van 15 mm f aan beide zijden twee lagen van ten minste 9,5 mm dik, type F vlgens NEN-EN 520:2004). Van de te te passen wand met zijn aangetnd dat de brandwerendheid ten minste gelijk is aan die van de beprefde wand. - Het deurblad draait in de richting van de vuuzijde f van de vuurzijde af. - De vler ter plaatse van de deur-/kzijncnstructie is vervaardigd van nbrandbaar materiaal. Een mgelijke classificatietijd van 30 minuten geldt uitsluitend vr deur /kzijncnstructies met afmetingen van het deurblad gelijk aan f kleiner dan: - hgte 2673 mm (15 % grter dan beprefd); - breedte 1230 mm (15 % grler dan beprefd); - ppervlakte mm2 (20 % grter dan beprefd). N.B. Het stralingscriterium is vr de nderhavige deur van tepassing. De gemeten straling tijdens de bepreving is echter z laag dat k bij een ppervlaktetename van 20 l zal wrden vldaan aan het stralingscriterium. en die vlden aan de bvenstaande vrwaarden en de nderstaande vrwaarden, - De afstand tussen de vler en de sluiting is even grt als de beprefde afstar,j f is evenredig met de vergrtte hgte grter. - De afstand tussen de bvenste scharnier en de bvenzijde van de deur is gelijk aan f kleiner dan de beprefde afstand. cl 585-'1 1-RA

64 - De afstand tussen de nderste scharnier en de ndezijde van de deur is gelijk aan f kleiner dan de beprefde afstand ïensltte Dit rapprt beschrijfi de samenstelling en pbuw van de cnstructie, de beprevingscndities en de resultaten die zijn verkregen bij de bepreving van de in dit rapprt beschreven cnstructie, vlgens de prcedures die ziin vrgeschreven in NEN 6069:2005. Significante afwijkingen in afmetingen f detaillering van de cnstructie, belastingen, spanningen, randcndities en / f aansluitingen, anders dan-de afwijkingen die zijn tegestaan in het hierbven beschreven directe tepassingsgebied wrden niet dr dit rapprt gedekt. De aard van brandwerendheidsbeprevingen is zdanig dat de meetnauwkeurigheid van dergelijke beprevingen niet kan wrden gekwantificeerd. Het is dan k niet mgelijk een nderbuwde nzekerheidsmarge aan te geven vr het bereikte beprevin gsresu ltaat. Mk, lr. J.J. Mertens Hfd Labratrium vr Brandveiligheid Dit rapprt bestaat uit: 10 pagina's 8 figuren 3 bijlagen cl RA

65 rn I Van devi n Verwerkings- en n d e rhu d sv rsch rifte n KOZIJ N E N april 2011 Van de Vin ramen en kzilnen b.v., industrietenein,de prtmannen, De Geestakkers 8,5591 RC Heeze, pstbus 102,5590 AC Heeee 1: O , t: Q4O , E: W: vandevin.nl

66 Van de Vin ramen en kzijnen b.v. De Geestakkers I E Erl Tel L999 Fax RAMEN EN KOZIJNEN

67 In hudspg ave Inleiding...6 Organisatie Van de Vin ramen en kzijnen 8V Levering en pslag p de buwplaats Levering kzijnen, Opslag p de buwplaats Transprt p de buwplaats I Hijsvrzieningen bevestigd aan de kzijnen ,2 Hijsvrzieningen bevestigd aan de bkken...,, Hutslt Wat is 11 5,2 Aandachtspunten p de buw,, Kzijnaansluitingen Verantwrdelijkheden betreffende de plaatsing in de buw..., tz 6.2 Aansluitingen kzijnen p het buwkundig kader..,....,, Tepassingsgebied...,,..,....,..., Onderwerpen en uìtgangspunten...,,,......,,,...,,,,, Ps t e en maatvering ten pz chte van het buwkundig kader...,,..,,,..., De verankering van kzijnen..., ,1 Inmetselkzijnen en stelkzijnen,..,...,....,,, ,2 Srten verankeringmiddelen..,,,..., ,3,3 Plaats van de verankeringsmiddelen Aansluitingen algemeen Bvenaansluitingen Onderaansluitingen Zijaansluitingen Aansluitingen bij rnde kzijnen Kzijn achter buitenspuwblad WaterdichtinS...,.,...,......, Luchtdichting... t7 6.7 Aansluitingen nderling te kppelen kzijnen...,,,, Algemene vrwaarden Stelruímte en expansieru mte D latat eve7en Verbinding fussen fe kppelen kzijnen g Waterdìchting en luchtdichting Hrizntale kppelingen..,...,... 1g Uitveringsprincipe mgel jkheid 1...,......, Uitveringsprincipe mgelijkheid 2..., Waterdichting en waterkerin9,...,,...,,,...,,,,, Ig Luchtdichting..., Vefticale kppelingen in een vlak (gestapelde kzijnen) Uitveringsprincipe..,,.,..,......,,...,, Verankering aan achterliggende cnstruct e..,..,, Aansluitingen van mntagekzijnen p stelkzijnen...,.,...,..,...21 RAMEN EN KOZIJNEN

68 In hudspgave Algemeen Bevestiging mntagekz jn Plaats van de bevestigingmiddelen Het stellen van huten binnenspuwbladen..,,., ,L2 Het plaatsen van ventilatiersters......,.,, Ventilatiersters p 91as Ventilatiersters p een ka\f Afhangen van beweegbare delen L Algemeen......, Opdekramen en -deuren...,...,,,., Buitendeuren...,.....,..., Afhangen buitendeuren Aanbrengen garnituur Het plaatsen van 91as Algemene pmerkingen..,, ,4 Stellen van hefschuifpuien..., ,5 Ecntwist vulplaatje...,,., Beschermen Maatregelen Van de Vin,......,,, Maatregelen aannemer...,.,..., Reparaties Herstellen grnd- en vrlaksysteem... 2g 11. Vrbereiding vr het beglazen Cncept I..., g Ll.2 Cncept II., g 12. Het plaatsen van glas...3o t2.l Cncept I..,....., L2.2 Cncept II., Eindafwerking en nderhudsadvies Cncept I EindafwerkinS t3.2 Onderhuds- en schnmaakadvies...,..., Eindafwerking en nderhudsadv es Cncept II......, L EindafwerkinS..., L4.2 Onderhuds- en schnmaakadvies,.....,..., Overige nderhudsadviezen Dichtingsmiddelen...,..., L5.2 Brievenbus..., Hang- en sluitwerk Ventilatiersters...,......, Vervanging..., Verf...,......,.37 RAMEN EN KOZIJNEN

69 In hudspgave r , 16. Deurdrangers, deurstppers f electrnisch sluitwerk....,...,... 3g Bijlage A: Bijlage B: Bijlage C: Bijlage D: Bijlage E: Bijlage F: Transplt en pslag...4o Bescherming..., Hijsvrzieningen kzijnen...43 Aandachtspunten tijdens verwerking Afstellen en bedienen pdekramen en pdekdeuren... SO Beglazen... Sg van EN KOZIJNEN

70 Inleid ing Inleiding In de Natinale Berdelingsrichtlijn vr het KOMO attest-met-prductceftiflcaat vr Huten Gevelelementen (BRL 0801) wrdt in de prductie eisen nderscheid gemaakt in Cncept I, II en IIL De drie cncepten staan vr drie vrmen van cmpleetheid waarin gevelprducten kunnen wrden afgeleverd. Dr expliciet vr een bepaald cncept te kiezen, zijn taken en verantwrdelijkheden tussen Van de Vin ramen en kzijnen BV en de aannemer ver en weer duidelijk. In Cncet I wrden de kzijnen vzien van een grndverfsysteem en dr Van de Vin ramen en kzijnen BV als halfprduct geleverd naar de buwplaats. In Cncet II leveft Van de Vin ramen en kzijnen BV de gevelprducten cmpleter, vrzien van drpelafdekkers en/f neuslatten en een vrlaksysteem. In Cncet III is Van de Vin ramen en kzijnen BV geheel verantwrdelijk vr het plaatsen, beglazen en aflakken van de gevelprducten. trtrtr De cncepten wrden aan de hand van de nderstaande lg's kenbaar gemaakt. In de rest van deze bundel Verwerkingsvrschriften zal er gebruik wrden gemaakt van bvenstaande lg's. Echter zal er alleen gesprken wrden ver Cncept I en II in deze bundel, mdat vr Cncept III geen verwerkingsvrschriften verstrekt wrden. Vr Cncept III zal er een apafte bundel Onderhudsvrschriften Cncept I// wrden verstrekt dr Van de Vin. RAMEN EN KOZIJNEN

71 Organisatie Van de Vin Organisatie Van de Vin ramen en kzijnen BV Rudlph den Ber werkvrbeteideì rden ndevin. n I Ellie Claassen te leln Íste (ter, O4O-2 24 I 999 ) Jhan Franssen prductieleider en afrep leveri ngen va ndevin, nl Frank Jansen hh bedrijfsbureau nl Stefan Bakens we kvrbe eide sba d ev n. n I ßfr iit'l P eter-bas Lltjens werkvrbereide pblitj va ndevin. n I a a a a O a a O Antn van de Vin dì ecteur Erik Lijmans werkvrbereider Marc Ketelaars werkvrbereider Ted van Uden werkv be eider RAMEN EN KOZIJNEN

72 Organisatie Van de Vin Gert-lan Smulders hfd calculatie Js van Ot cht verkper nl Geert-Jan v. d. Spek hfd admln stratie llartien v. d. Mierden senir calculat n,nl Maurice Bruwers verkper ec.n Bram van den Hurk catcutatì n. nl I l Petra de Backer percneelszaken nl O a a O O Mathee van de Vin di ecteu van de RAMEN EN KOZIJNEN

73 Levering en pslag p de buwplaats Levering en pslag p de buwplaats Levering kzijnen trtr De planning van de prductie is in handen van de prductieleider Jhan Franssen. tel.: mail: uct an ran de, afhankelijk van edt na uw afrep handen heeft. Bij de Van de Vin ramen en kzijnen levert de gevelelementen m.b.v. eigen transpft f ingehuurd transprt, waarbij altiid een zelflsser p de vrachtwagen aanwezig is. Zie Bijlage A: Transprt en pslag vr ft's van nze stalen bkken en pslag p de buw (pag. a0) 3.2 Opslag p de buwplaats Om ervr te zrgen dat de verkregen eigenschappen van het geleverde prduct behuden blijven dienen een aantal maatregelen genmen te rden:. De pslag van het timmerwerk met vefticaal geschieden, ' De pslag met bij vrkeur binnen plaatsvinden in een ruimte die zdanig is gecnditineerd dat het hutvchtgehalte gehandhaafd blijft, Indien alleen pslag buiten mgeii k is, dan met dit plaatsvinden p een verharde, vlakke ndergrnd met een góede waterafuer,. Vr de pslag van kzijnen die in pakketten zijn geleverd getdt Oat deze p een vlakke ndergrnd en vldende vrij (300 mm) van de grnd mefen wrden geplãatst, zdat de nderkanten van de elementen vrij zijn van de ndergrnd. ' Indien p bkke wrdt aangeleverd vlg dan de veiligheidsaanwijzing p de bkken. Vr een afbeelding van deze veiligheidsaanwijzing en afbeeldingen van pilag-en'transprt p de buwplaats wrdt verwezen naar Bijtage A: Transprt en pslag p pãgina 40. ' Het timmerwerk met zijdelings tegen zn, regen- f sneeuwval wrden beschermd, Indien het timmerwerk nder zeilen wrdt pgeslagen, geldt als aanvullende vrwaarde dat tussen de zeilen en het timmerwerk een zdanige dat natuurlijke drging van het timmerwerk mgelijk is, Zgenaamde'*, (bv, wateiin spnningen en mgezet ld tegen de buitenkanten va en te allen tijde te wrden vrkmen' Bij een permanente vchtb sting zal het hutvchtgehalte extreem tenemen en zal het hut evenredig gaan zwellen. Dit kan resulteren in gevlgichade en afbreuk den aan de functinaliteit van het geveltimmerwerk. Vr meer details m,b.t. e dr Van de Vin aangebrachte beschermingsmaatregelen wrdt verwezen naar Bijtage B: Bescherming p pagina 42. Zie Bijlage B: Bescherming vr ft's van nze beschermingsmaatregelen (pas.42) van de RAMEN EN KOZIJNEN

74 Transprt p de buwplaats 4. Transprt p de buwplaats trtr LO/ Het timmerwerk met p zdanige wijze wrden geladen dat zich tijdens het transpft geen schadelijke vervrmingen kunnen vrden f beschadigingen kunnen ntstaan. Bewegingen tijdens het transprt meten zveel mgelijk wrden beperkt, Gevelelementen meten in verticale stand wrden ververd, met uitzndering van kleine stijve elementen. De daarvr in aanmerking kmende tijdelijke vaieningen dienen, vrdat tt belading van het transprtmiddel wrdt vergegaan, te zijn aangebracht en meten gedurende de verdere verwerking p de buwplaats kunnen wrden gehandhaafd. Dit geldt k vr de bij de Cncept II aangebrachte beschermde vrzieningen aangebracht dr Van de Vin ramen en kzijnen. 4.I Hijsvrzieningen bevestigd aan de kzijnen Indien er geen aanvullende prjectafspraken zijn gemaakt wrden kzijnen (met uitzndering van binnenkzijnen en renvatiekzijnen) zwaarder dan 46 kg dr Van de Vin ramen en kzijnen vrzien van hijsvaieningen. Deze kzijnen wrden vrzien van geceftificeerde hijsbanden. Kzijnen die p de buw ng gekppeld meten wrden f kzijnen waarvan de hijsbanden na het stellen niet kunnen blijven zitten, zullen vrzien wrden van beprefde hijsplaten die later ng lsgeschrefd kunnen wrden. Vrdat de hijsbanden gebruikt mgen wrden dienen ze eerst gecntrleerd te wrden. De hijsbanden zijn vr éénmalig gebruik. De hijsplaten zijn eigendm van Van de Vin ramen en kzijnen en dienen na gebruik teruggestuurd te wrden naar Van de Vin ramen en kzijnen (eventueel meegeven met de chauffeur). Vr de inspectiewijze, gebruiksvrschriften, het certificaat van de hijsbanden en het bewijs van bepreving van de hijsplaten wrdt verwezen naar Bijlage C: Hijsvrzieningen kzijnen p pagina 43. Zie Bijlage C: Hijsvrzieningen kzijnen vr infrmatie ver de hijsvrzieningen t.b.v. de kzijnen (pas. a3) 4.2 Hijsvrzieningen bevestigd aan de bkken De bkken waarp Van de Vin haar kzijnen afleveft zijn vrzien van hijsgen, Vr meer infrmatie ver deze hijsgen en nze bkken wrdt verwezen naar Bijlage A: Transprt en pslag p pagina 40. Onze bkken mgen uisluitend gebruikt wrden vr het transpft van kziinen! Als nze chauffeur de bkken weer kmt phalen dienen ze bij elkaar te staan p een plaats waar de vrachtwagen de bkken gemakkelijk kan ppakken. Zie Bìjlage A: Transprt en pslag vr ft's van nze stalen bkken, hijsgen en pslag p de buw (pas. 40) RAMEN EN KOZIJNEN

75 Hutsrt tl/6r s. Hutsrt tr tr Indien u kzijnen heeft gekcht in de hutsrt dan staat hiernder een kfte telichting en een aantal aanvullende verwerkingsvrschriften. 5.1 Wat is De hutsft kmt tt stand dr het mdificeren van naaldhut (afkmstig uit duuzaam beheerde bssen) p basis van acetyleertechnlgie. Het resultaat is gemdificeerd naaldhut met erg duurzame eigenschappen (duurzaamheidklasse 1), Vr het mdificeren van het naaldhut wrdt gebruik gemaakt van azijnzuur, wat te vergelijken is met een sterke cncentratie keukenazijn. Na het acetyleerprces zal er een geringe heveelheid van het azijnzuur in het hut achterblijven. is niet giftig en bevat geen siffen die niet van nature in hut aanwezig zijn. Meer infrmatie ver is te vinden p de website www,accya.cm. 5.2 Aandachtspunten p de buw Indien er gevelelementen wrden geleverd waarin is verwerkt meten een aantal belangrijke spelregels in acht wrden genmen. Hiernder staan de belangrijkste aandachtspunten vr het werken met gevelelementen van p de buw, Aandachtspunten p de buw: - Beschadigingen aan het hut direct bijwerken vlgens hfdstuk 9 - Beschadigingen aan de verflaag direct bijwerken vlgens hfdstuk 1O - Kps hut direct afdichten (b.v. als p de buw in het hut gebrd f ingekrsd ís) - Alle metalen die in cntact kmen met Accya meten van RVS zijn! (denk aan schreven, bevestigen van kzijnankers, spijkers, nieten enz.) RAMEN EN KOZIJNEN

76 Kzij naa nslu itingen 6. Kzijnaansluitingen trtr 6.1 verantwrdelijkheden betreffende de plaatsing in de buw t2 / 61. r Nadrukkelijk wrdt er p gewezen dat de aannemer in ieder geval met betrekking tt de vlgende zaken de verantwrdelijkheid heeft:. bij het aanmetselen dient vrkmen te wrden dat stijlen en drpels vervrmen als gevlg van drmetselen;. kzijnankers mgen niet p het binnenblad bevestigd wrden vóórdat de kzijnen wrden geplaatst, hierdr kunnen namelijk de stijlen van het kzijn vervrmen;. in de aansluitingen mgen geen capillaire naden vrkmen: z dient bij het plaatsen van raamdrpelstenen rekening te wrden gehuden met een vrije ruimte in de aansluitíng p de nderzijde van de nderdrpel. Wij mnteren daarvr standaard nder elk kzijn, dat uiteindelijk t.p.v. raamdrpelstenen wrdt ingemetseld, een zgenaamd Ecnfix blkjé. bit Ott e vrkmt dat raamdrpelstenen tegen de nderkant van het kzijn wrden gleptaatst. Vr een afbeelding van het Ecnfix blkje zie Bijtage D: Aandachtspunten tijdens verwerking p pag de aansluiting p kzijnen achter het buitensuwblad uitveren cnfrm paragraat 6.4.s.. m in, vereenkmstig NEN 5087 pgenmen, bereikbare gevelvlakken elemeñten p te nemen die vlden aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid vereenkmstig NEN 5096;. vr het p de juiste plaatsen tepassen van drvalbeveiligingen (i.v.m. de garantie is het niet tegestaan m de ze p f aan het kzijn te mnteren) en veiligheidsglas bij niveauverschillen. Zie Bijlage D: Aandachtspunten tijdens verwerking (pag. a6) vr belangrijke aandachtspunten tijdens de verwerking 6,2 Aansluitingen kzijnen p het buwkundig kader Tepassingsgebied De aansluitingen van kzijnen p het buwkundig kader hebben betrekking p de vlgende buwsystemen:. stenen spuwmuurcnstructies met islatiemateriaal in de spuw; spuwmuurcnstructie met islatiemateriaal in de spuw en een huten gevelbekleding;. spuwmuurcnstructies met een huten binnenspuwblad;. hutskeletbuw. 6.2,2 Onderwerpen en uitgangspunten In dit hfdstuk kmen met betrekking tt de aansluitingen van inmetselkzijnen en stelkzijnen p het buwkundig kader de vlgende nderwerpen aan de rde:. de psitie en maatvering van de kzijnen ten pzichte van het buwkundig kader;. de verankering van de kzijnen aan het buwkundig kader;. de pname van waterdichte en waterwerende lagen in de aansluiting;. de pname van luchtdichting in de aansluitrng. Als uitgangspunt vr de behandeling van de nderwerpen geldt:. een kzijnaansluiting p een stenen spuwmuurcnstructie met islatiemateriaal in de spuw; een in een gevel pgenmen kzijn die binnen het gevelvlak is gepsitineerd, waarbij de kzijncnstructie (inmetselkzijn met spuwlat f mntagekzijn met stelkzijn) zrg ãraagt vr de afsluiting van de luchtspuw van de gevelcnstructie. Bij aansluitingen, kppelingen en afdichtingen dient te wrden vrkmen dat naden ntstaan, waarin water capillair kan wrden vastgehuden. RAMEN EN KOZIJNEN

77 Kazij naa nslu itingen L3/6r Psitie en maatverîng ten pzichte van het buwkundig kader In de tekeningen zals pgenmen in katern 11 van de KW zijn de maatveringseisen pgenmen die gelden vr de psitie en maatvering van een kzijncnstructie ten pzichti van een traditineel pgebuwde gevel. 6.3 De verankering van kzijnen Inmetselkzijnen en stelkzijnen Bij inmetselkzijnen wrden spuwlatten tegepast die als vergangselement dienen tussen inmetselkzijn en buwkundig kader (ziekatern 11 van de KVI). Bij mntagekzijnen wrden stelkzijnen tegepast als vergangselement tussen kzijn en buwkundig kader, Inmetselkzijnen en stelkzijnen dienen met behulp van verankeringsmiddelen aan het binnenspuwblad van een gevelcnstructie te wrden bevestigd. De belastingen p het kzijn dienen znder prblemen via de verankeringsmiddelen naar het binnenspuwblad'vergebrácht te wrden. De verankeringen meten een geringe werking van het hut kunnen pvangen. Vervrmingen van het buwkundig kader mgen geen nadelige invled hebben en mgen geen belastingen uitefenen p het kzijn. Verankeringen ter plaatse van wningscheidendjcnltructies dienen zdanig uitgeverd te wrden dat geen flankerende geluidsverdraiht kan plaatsvinden Srten verankeringmiddelen Als verankeringsmiddel in ng aan te brengen metselwerk kan gebruik wrden gemaakt van stalen kzijnankers (ten minste Ø 6 mm en 150 mm lang). Vr verankering tegen eeñ reeds pgetrkken binnenspuwblad kan gebruik wrden gemaakt van hekstaal, afmetingen ten minste 4O/4O/2 met een lengte van ten minste 40 mm, Onderdrpels kunnen wrden ndersteund met de hiervr genemde hekstalen f ter plaatse van vlercnstructies wrden verankerd met stalen stripankers van ten minste 4 mm dik. De verankeringsmiddelen en de eventuele bevestigingsmiddelen dienen crrsievast (zie katern 37 van de Kfi te zijn. 6,3.3 Plaats van de verankeringsmiddelen Verankeringsmiddelen dienen gesitueerd te zijn aan de binnenzijde van de thermische spuwislatie èn buiten het gebied van een kzijnverbinding. Vrts gelden de vlgende eisen:. van kzijnen dienen ten minste de muurstijlen en bvendrpels aan de buwkundige cnstructie te wrden bevestigd. Tabel A (hiernder) geeft een verzicht van de plaats van de verankeringsmiddelen vr stelkzijnen en vr inmetselkzijnen met prfielafmetingen van 67 x 90 mm, 67 x 102 mm, 67 x tl4 mm en 67 x L39 mm. Indien gewenst kunneñ vr de verige prfieldrsneden de afmetingen van de verankeringsmiddelen en de nderlinge afstanden dr berekening te wrden vastgesteld. Tabel A Plaats van de verankeringsmiddelen in stijlen en bvendrpets Breedte / hgte Afstand verankeringsmiddel tt hek Onderlinge afstand verankeringsmiddelen kzijn Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal < 450 mm 100 mm 150 mm 100 mm > 450 mm 150 mm 300 mm 150 mm 750 mm RAMEN EN KOZIJNEN

78 Kzijnaansluitingen L4/6r m drbuiging te vrkmen dienen nderdrpels maximaal 300 mm uit de hek een ndersteuning te hebben, De nderlinge afstand tussen de ndersteuningen bedraagt maximaal 750 mm, vr schuifpuien, dubbele deur kzijnen, kzijnen met laagreliëfdrpels extra ndersteuning en bevestiging van de nderdrpel vlgens aanwijzingen en vrschriften van de desbetreffende fabri kant. 6.4 Aansluitingenalgemeen Bvenaansluitingen De bvenzijde van spuwlat/stelkzijn en kzijn dient beschermd te wrden met een flie. Zie katernen 43 en 45 van de KVT. Ter plaatse van de spuwlat/stelkzijn dient de waterdichte laag geheel ndersteund nder een hellingshek van ten minste 10 het water naar buiten af te veren. De waterdichte laag dient tegen de spuwzijde van het binnenspuwblad ten minste 150 mm mhg te wrden pgezet. Het vefticale deel van de waterdichte laag buiten de gevelvulling dient ten minste 15 mm hg te zijn, De waterdichte laag dient het nderliggende kzijn aan weerszijden ten minste 100 mm te verlappen (zdat de nderliggende waterwerende lagen van de zijaansluitingen zijn afgedekt) en ten minste 20 mm te zijn pgezet. Na het stellen van de kzijnen f elementen is het van belang dat de bvenzijde van het kzijn z snel mgelijk wrdt afgedicht met een flie tegen het pgaande werk. Zie nderstaande tekenin Hiermee wrdt vrkmen dat er vcht phpt p de bvendrpel f bij tepassing van bvenpetjes, dat de petjes vl lpen met water. I Waterdichte laag p bvendrpel vrkmt inwateren! ï RAMEN EN KOZIJNEN

79 Kzij naa nslu itingen Ls/ Onderaansluitingen Als aan de nderzijde van een kzijn een waterdrlatende waterslag (bv, raamdrpelstenen) wrdt tegepast, met in de spuw een waterwerende laag wrden pgenmen van ten minste 100 mm hg, Het einde van de laag dient ten minste 10 mm vr de achterliggende islatie vrij in de spuw te hangen, De waterwerende laag dient het bvenliggende kzijn aan weerszijden ten minste 100 mm te verlappen, zdat de laag dr de bvenliggende waterwerende lagen van de zijaansluitingen is afgedek. Kzijnen met een laa-reliëfdrpel meten extra aandacht krijgen bij het plaatsen van deze kzijnen p de buw. Vr de belangrijkste aandachtpunten zie BÌjlage D: Aandachtspunten tijdens verwerking p pagina 46. Kzijnen vrzien van vetld meten extra aandacht krijgen na het stellen van de kzijnen. Vr de belangrijkste aandachtpunten zie Bijlage D: Aandachtspunten tijdens verwerking p pagina 46. Zie Bijlage D: Aandachtspunten tijdens verwerking vr belangrijke aandachtspunten aan de nderaansluiting van het kzijn ( raa mdrpelsten en, I aa g -rel iêfdrpels, vetld enz. ) (pas. 46) Zijaansluitingen In de zijaansluiting dient in de spuw een waterwerende laag te wrden pgenmen van ten minste 80 mm breed. Deze waterwerende laag dient de waterwerende laag aan de nderzijde van het kzijn ten minste 50 mm te verlappen. Principe: dakpansgewijs aanbrengen van waterdichte en waterwerende lagen Aansluitingen bij rnde kzijnen Het deel van een rnd kzijn dat aan de bvenzijde dient te wrden vaien van een waterdichte laag, is dat deel van de rnding waarvan de raakhek met de hrizntaal < 30 is, De plaats van die raakhek kan wrden bepaald dr ten pzichte van de vefticale middellijn een lijn te trekken dr het middelpunt nder een hek > 30. Aansluitend p de waterdichte laag aan de bvenzijde dient een waterwerende laag te wrden aangebracht. De breedte van de waterwering dient ten minste 100 mm te zijn. De waterdichte laag aan de bvenzijde dient de nderliggende waterwerende laag ten minste 100 mm te verlappen. Aan de nderzijde dient in de spuw een waterwerende laag te wrden aangebracht nder het deel van de rnding waarvan de raakhek met de hrizntaal < 30 is. Om vervuiling te vrkmen wrdt aangeraden m het betreffende deel van het kzijn aan te sluiten p een niet waterpnemend materiaal (bijvrbeeld hardsteen). Hierbij dient vrkmen te wrden dat een capillaire naad ntstaat, bijvrbeeld dr de nderzijde van het kzijnhut 5-10 mm vrij te huden van de ndergrnd. Zie tekeningen katern 77 van de KW. RAMEN EN KOZIJNEN

80 Kzijnaansluitingen t6/ Kzijn achter buítenspuwblad Als Van de Vin kzijnen levert welke geheel f gedeeltelijk achter het buitenblad van het gevelmetselwerk wrden gesitueerd, dienen nderstaande vrwaarden in acht genmen te wrden in verband met ns KOMO attest-met-prduktcertificaat met nummer Oj 'stenen zgen - Gevelstenen haaks zagen; Het kzijnhut wrdt dr Van de Vin uitgeverd in duurzaamheidsklasse A; Kzijnen ten minste vrzien van een vrlaksysteem; Kzijnen 10 mm vrij van het metselwerk; Ruimte van 1O mm tussen het buitenspuwblad en het kzijn meten vrij zijn van speciebaarden. 6.5 Waterdichting Vr het realiseren van de waterdichting bij de aansluitingen dient gebruík te wrden gemaakt van waterdichte lagen en waterwerende lagen. Een gede waterdichting is niet/nit mgelijk znder een gede en juiste luchtdichting, De aansluitingen van de spuwlat p het binnenblad dienen uiterst crrect te wrden uitgeverd, De definities van waterwerende lagen wrden mschreven in katern 3 van de KW.

81 Kzijnaansluitingen t7/ Luchtdichting Dr luchtdrukverschillen tussen spuw en binnenruimte kunnen er luchtstrmen naar binnen en naar buiten ntstaan. In de aansluiting van kzijncnstructies met het binnenspuwblad dient rndgaand in één vlak een luchtdichting tegen de spuwzijde van het binnenspuwblad te wrden aangebracht (als pgenmen in katern 17 van de KVI). Kude aansluitingen van stucwerk, vensterbank f afwerkvler functineren niet als een luchtdichting. Vr materialen van luchtdichtingen en tepassingsmgelijkheden wrdt verwezen naar katern 40 van de KVT. 6.7 Aansluitingen nderling te kppelen kzijnen Algemene vrwaarden De kppelingen dienen ver de gehele hgte f breedte van de aansluiting van de kzijnen te wrden uitgeverd, Stelruimte en expansieruimte Ter plaatse van de kppeling (vefticaal f hrizntaal) dient rekening te wrden gehuden met de ndzaak van stelruimte en expansieruimte. Zie de tekeningen van hrizntale en verticale kppeling p pagina 18 en 19. Stelruimte is ndzakelijk bij kppeling mdat de afznderlijke (buw)nderdelen maattleranties kunnen hebben. Exansieruimte dient bij kppeling aanwezig te zijn in geval de afznderlijke delen dr de hygrscpische eigenschappen van het hut kunnen krimpen en zwellen. Algemeen kan wrden gesteld dat men rekening met huden met 2-4 mm uitzetting/krimpen bij een kzijnbreedte van 4 mt. (bij hutsften met een grte geveligheid vr vchtpname/afgifte kan dit tt * 6 mm bedragen) Dilatatievegen In verleg is vastgesteld waar en he een kppeling uitgeverd dient te wrden als dilatatie. Ok de plaats waar de kzijnen nafhankelijk van elkaar aan het buwkundig kader wrden gekppeld. Praktisch gezien dient rekening te wrden gehuden met hrizntale en/f verticale dilataties tussen circa 2,5 en 6,0 m1. Bij hrizntaal (in de breedte) gekppelde kzijnen geldt een maximum van 6 stijlen en minimaal 1 kppeling. De breedte- en hgtematen zijn in relatie tt de maximaal telaatbare ppervlakte (ca. 12,5 m2) Zie tekeningen katern 11 van de KW. Bij verticaal (in de hgte) gekppelde kzijnen geldt daarbij een maximum van 2 verdiepingen f minimaal 2 elementen met een daarbij behrende breedte (maximale ppervlakte is namelijk ca. 12,5 m2) Zie tekeningen katern 77 van de KVT. RAMEN EN KOZIJNEN

82 Kzijnaansluitingen LA/ Verbinding tussen te kppelen kzijnen Na psitinering dienen de afznderlijke kzijnen p ten minste twee plaatsen met mechanische verbindingsmiddelen aan elkaar bevestigd te wrden. De plaatsen van de verbindingsmiddelen en verige vrwaarden zijn gelijk aan hetgeen is vastgelegd vr verankeringsmiddelen van kzijnen aan het buwkundig kader (zie paragraaf 6.3 De verankering van kzijnen), Primair dienen er maatregelen te wrden genmen m te vrkmen dat stijl f drpel in de lengterichting vervrmt als gevlg van het aantrekken van de verbindingsmiddelen. Als verbindingsmiddelen kmen bijvrbeeld hutschreven in aanmerking van ten minste Ø 5 mm. De schreven dienen vldende hechtlengte te hebben in het gekppelde kzijnhut. Het materiaal van de verbindingsmiddelen dient te vlden aan in de katernen 11 en 37 van de KVT gestelde vrwaarden en eisen. De verbindingsmiddelen dienen;. zich aan de binnenzijde van de waterkering te bevinden en bij vrkeur binnen de glaslijn f binnen het vlak van de dichtingen en;. buiten het gebied van een kzijnverbinding gesitueerd te zijn Waterdichting en luchtdichting Vr materiaaleisen en tepassingsvrwaarden van de in de aansluiting p te nemen waterdichtingen en luchtdichtingen wrdt verwezen naar katern 40 van de KW. 6.8 Hrizntale kppelingen Hrizntaal gekppelde kzijnen zijn nder te verdelen in:. hrizntaal te kppelen kzijnen in een vlak;. hrizntaal te kppelen kzijnen nder een hek, Vr uitvering leidt dit tt de vlgende twee mgelijkheden: Meliikheid 1: De aansluitvlakken van te kppelen stijlen lpen vlledig (al f niet dr afschuining) evenwijdig aan elkaar (zie paragraaf 6.5.1); Meliikheid 2: De aansluitvlakken van te kppelen stijlen lpen (deels f geheel) niet evenwijdig aan elkaar (zie paragraaf 6.8.2). Bij inwendige heken dient rekening te wrden gehuden met de bendigde vrije ruimte vr pdekramen en draaivalramen, en vr hang- en sluitwerk en beslag van naar binnen bewegende delen Uitveringsprincipe mgelíjkheid 7 Vr de psitinering van de te kppelen kzijnen dient gebruik te wrden gemaakt van een kppellat die wrdt ingelaten in een spnning van de te kppelen kzijnnderdelen. De aanslag van het kzijnhut p de kppellat dient ten minste 8 mm te zijn.zie katern 11 van de KW. Zie de tekenin p pagina 18 van het principe vr hrizntale kppeling. RAMEN EN KOZIJNEN

83 Kzijnaansluitingen Le/ pltsin gsgebied luchtdichting õ _ - -Y stelruimte/ expnsieruimte Principe hrizntale kppeling buiten pltsingsgebied wterdichting Uitveringsprìncipe mgelijkheid 2 De gewenste hek wrdt bereikt dr de aansluitvlakken van de te kppelen stijlen (deels f geheel) niet evenwijdig met elkaar te laten lpen. Hiermee is in principe elke mgelijke hek te realiseren. De ntstane ruimte tussen de te kppelen stijlen kan wrden:. pgevuld met een vulstijl, maximale afmetingen 90x90 mm, die tevens de psitie van de te kppelen stijlen dient te brgen;. afgeslten met huten delen f plaatmateriaal. Wanneer de aansluitvlakken van te kppelen stijlen geen f geen nemenswaardig drsnijdingsvlak met elkaar hebben, dient de mechanische verbinding tussen de kzijnen tt stand te wrdin gebracht via een vulstijl f via stukken heklijnen van crrsievast staal. Zie katern 11van de KW Waterdichting en waterkering Bij de aansluiting van de te kppelen delen dienen de naden aan de buitenzijde van de kzijnen waterdicht te wrden afgeslten. De waterdichting dient vr nderhud bereikbaar te zijn. Zie de bvenstaande tekenin van het principe vr hrizntale kppeling. De breedte van de naad waarin de waterkering is pgenmen dient te zijn afgestemd p de te verwachten hygrische bewegingen van de kzijnen. Vr het verige wrdt verwezen naar paragraaf 6.4 Aansluitingen algemeen van deze verwerkingsvrschriften. Zie k katern 40 van de KW. RAMEN EN KOZIJNEN

84 Kzij naa nslu itingen 20/ Luchtdichting Bij de aansluiting van de te kppelen delen dient in de ruimte tussen de stijlen zver mgelijk naar binnen te een luchtdichting te wrden aangebracht. Zie de tekening p pagina 18 van het principe vr hrizntale kppeling, De luchtdichting dient aan te sluiten p de luchtdichting die in de aansluiting van het kzijn met het buwkundig kader is pgenmen (zie paragraaf 6.6 Luchtdichting). 6.9 VeÉicale kppelingen in een vlak (gestapelde kzijnen) Uitveringsprincipe Vr de psitinering van beide drpels dient gebruik te wrden gemaakt van een wisselspnning. Aan de buitenzijde van de wisselspnning dient een duurzame waterdichting te wrden aangebracht. Aan de binnenzijde van de wisselspnning met een luchtdichting wrden aangebracht. De luchtdichting dient aan te sluiten p de luchtdichting die in de aansluiting van het kzijn met het buwkundig kader is pgenmen. Tussen de waterkering aan de buitenzijde en de luchtdichting aan de binnenzijde dient een afstand van ten minste 15 mm te wrden aangehuden. Zie katern 11 van de KW. Zie de nderstaande tekeninq van het principe vr verticale kppeling. pltsin gsgebied w terd ich tin g buiten Principe veft cale kppeling pltsin gsgebied lu ch td ich tin g stelruimte/ expnsieruimte RAMEN EN KOZIJNEN

85 Kzijnaansluitingen 2r/6r Verankering aan achterliggende cnstructie Vefticaal gekppelde kzijnen dienen bij verschrijding van kzijnbreedtes zals aangegeven in tabel B (hiernder) ter plaatse van de kppelingen te wrden verankerd aan een achterliggende cnstructie (bijvrbeeld een vler f spant) f te wrden verstijfd p basis van een cnstructieve berekening. Vr de plaats van de verankeringen wrdt verwezen naar paragraaf 6.3 De verankering van kzijnen. Tabel B Relatie kzijnafmetingen/kzijnbreedtes en verankering Kzijnhutafmetingen van de verticaal gekppelde kzijnen 67x95mm Maximale kzijnbreedte znder verankering van de kppeling aan de achterliggende cnstructie 1750 mm 67 x 102 mm 1900 mm 67 x 114 mm 2100 mm 67 x 139 mm 2350 mm 6.1O Aansluitingen van mntagekzijnen p stelkzijnen Algemeen De aansluiting van mntagekzijnen p stelkzijnen met aan elkaar zijn aangepast. Bij de ntmeting tussen stel- en mntagekzijn mgen geen capillaire naden vrkmen. Cnfrm NPR 3675 meten de vegbreedtes tussen stel- en mntagekzijn:. ten minste 4,5 mm zijn bij een grtste kzijnafmeting tt 2 m1;. ten minste 5,5 mm zijn bij een grtste kzijnafmeting van 2 m1 tt 4 m1, In de aanslag van mntagekzijn p stelkzijn dient een duurzame waterdichting te wrden pgenmen. De in de aansluiting p te nemen luchtdichting dient zveel mgelijk aan de binnenzijde en in één vlak geplaatst te wrden. Zie katern 11 van de KVT. Vr materiaaleisen en tepassingsvrwaarden van waterdichtingen en luchtdicht ngen wrdt verwezen naar katern 40 van de KW. Deze luchtdichting is vr rekening van het mntagebedrijf. Hiervr met E/asfic-FOAM, fabrikaat TREMCO - Illbruck wrden tegepast (f iets gelijkwaardigs), Bevestigi ng mntagekzijn De belastingen p het mntagekzijn dienen via het spnningstelsel en de bevestigingsmiddelen te wrden vergebracht naar het stelkzijn. De bevestiging van het mntagekzijn aan het stelkzijn dient uitgeverd te wrden met hutschreven f speciaal daarvr bestemde stelschreven f stalen stripankers. Vr materialen van de bevestigingsmiddelen wrdt verwezen naar katern 37 van de KW. Vrts dienen er maatregelen te wrden genmen m te vrkmen dat stijl en drpel in de lengterichting vervrmen als gevlg van het aantrekken van de verbindingsmiddelen. RAMEN EN KOZIJNEN

86 Kzij n aa nslu itingen O.3 Plaats van de bevestigingmiddelen De bevestiging met schreven e.d. mag, afhankelijk van de detaillering en van het al f niet aanwezig zijn van de beglazing f andere vaste dan wel bewegende delen, in de spnning f in de dag van het kzijn plaatsvinden. De bevestigingsmiddelen dienen altijd buiten het gebied van een kzijnverbinding gesitueerd te zijn, De mntagekzijnen dienen per stijl/drpel ten minste p twee plaatsen aan het stelkzijn te wrden bevestigd, De plaatsen van de verbindingsmiddelen zijn cnfrm hetgeen is vastgelegd vr verankeringsmiddelen van kzijnen aan het buwkundig kader, zie paragraaf 6.3 De verankering van kzijnen, tabel A. Bij mntagekzijnen die tt de vler reiken dienen, in geval een nderdrpel van het stelkzijn niet ndzakelijk is, de nderdrpels van de mntagekzijnen met behulp van verankeringsmiddelen aan het buwkundig kader verankerd te wrden. Om drbuiging te vrkmen dienen de nderdrpels ter plaatse van de verankering ndersteund te wrden zals is mschreven in paragraaf 6.3 De verankering van kzijnen, 6,11 Het stellen van huten binnenspuwbladen Vr het stellen van huten binnenspuwbladen geleverd dr Van de vin is een aparte bundel beschikbaar. Zie hiervr de bundel Verwerkingsvrschriften HSB-elementen (www.vandevin.nl), 6.L2 Het plaatsen van ventilatiersters Vr ventilatiersters geldt dat p de afneembare binnenkap een beschermflie is aangebracht, Deze flie mag pas bij plevering wrden verwijderd, zdat tijdens de buw geen buwvuil en stf in het rster kan dringen. Ventilatiersters kunnen tegepast wrden als glasplaatsing en als kalfplaatsing. 6.72,7 Ventilatìersters p glas De plaatsing van ventilatiersters p vast las f p glas in draaiende delen dient uitgeverd te wrden cnfrm Bijlage F: Beglazen (beglazen met rsters) p pagina 61. Zie Bijlage F: Beglazen vr een mschrijv ng van de werkwijze m.b.t. het beglazen met rsters (pag. 58) Ventílatiersters p een kalf De plaatsing van ventilatiersters een kalf dient als vlgt uitgeverd te wrden:. Kzijnen meten zdanig gesteld wrden dat de sparinghgte (inclusief rster) intact blijft. Als het kzijn niet juist wrdt geplaatst en de sparing wrdt te klein, kan het rster niet ged functineren.. Rndm de sparing met een vlakke aanslag aangehuden wrden.. In de eindfase van de buw kan het ventilatierster in de sparing gedrukt wrden.. Het ventilatierster dient dragend vastgeniet f vastgeschrefd te wrden met schreven 3x20 (pkk). Nieten f schreven 100 mm uit de heken, afstand h..h. 300 mm.. Nadat de wning geheel is afgewerkt kan de binnenkap van het rster geplaatst wrden, Breng vervlgens de meegeleverde bediening van het rster aan. RAMEN EN KOZIJNEN

87 Afhangen beweegbare delen t< t< 7. Af hangen van beweegbare delen hd hd 23/ Algemeen Om prestaties zals inbraakwerendheid, geluidwerendheid, brandwerendheid, luchtdrlatendheid, waterdichtheid etc. te kunnen realiseren meten beweegbare delen in huten gevelelementen afgehangen wrden vereenkmstig de eisen zals vermeld in BRL 0g0g. 7.2 Opdekramen en -deuren Van de Vin maakt gebruik van hgwaardig draaivalbeslag vr draai en draaikiep pdekramen en pdekdeuren, Dit beslag kent een aantal stelmgelijkheden die het mgelijk maken een aantal crrecties uit te veren indien het pdekraam f de pdekdeur niet naar behren functineeft. De ramen kunnen scharnieren aan twee afhangsystemen, te weten met (deels) zichtbare scharnieren en met nzichtbare scharnieren. Dit nastellen, bedienen en nderhuden is als vlgt ingedeeld: 1. Stellen sluitnkken; 2, Stellen zichtbaar scharnier (E5); 3. Stellen nzichtbaar scharnier (Ryal); 4, Uittillen en inhangen nzichtbare schaar; 5. Bediening enveiligheidsinstructies; 6. Onderhud. Zie Bijlage E: Afstellen en bedienen pdekramen en pdekdeuren vr een geillustreerde uitwerking van de bvenstaande indeling (pag. 50) 7.3 Buitendeuren Indien de buitendeuren deel uitmaken van de pdracht meten een aantal belangrijke verwerkingsvrschriften in acht wrden genmen Afhangen buitendeuren Er gelden een aantal bijzndere spelregels afhankelijk van de afspraak f de deuren in de fabriek wrden afgehangen (ptie 1) dan wel p de buw wrden ingemeten en afgehangen (ptie 2), Otiel: In de fabriek afhanen Wanneer Van de Vin de deuren in de fabriek afhangt hebben we uw medewerking ndig bij het verkrijgen van alle relevante gegevens. In de praktijk blijkt steeds weer dat keuzes als hang- en sluitwerk, kleuren, glasdiktes e,d. in een z laat stadium wrden beslist dat het vr ns vrl wel nmgelijk is de inkp van deuren p tijd te regelen, Het zu dan k z meten zijn dat wij bvengenemde gegevens al in een vreg stadium van u ntvangen m een cmplete levering te kunnen garanderen. Otie 2: Deuren inmeten en afhanen de buwlaats van RAMEN EN KOZIJNEN

88 Afhangen beweegbare delen 24/ Indien de deuren dr de deurenleverancier p de buwplaats wrden ingemeten en afgehangen gelden de vlgende vrwaarden: Kzijnpeningen dienen schn, haaks en vrij van bstakels en beschermingsmiddelen te zijn;. Kzijnpeningen mgen niet drgemetseld f anderszins vervrmd zijn; De grndslag mag niet te laag zijn bij het afhangen van de deuren;. Alleen een gesteld kzijn met nderdrpel, vr 3/+ deel ingemetseld, kan ingemeten wrden; Vr kzijnen znder vaste nderdrpel wrdt in verleg met de uitvering de juiste pasmaat vastgesteld;. Na het inmeten is wijzigen niet meer mgelijk; Afrepen aflrangen dient in verleg en vregtijdig vr aanvang van de werkzaamheden te wrden gedaan; Het afhangen gebeurt in vlle dagprducties die vraf in verleg wrden vastgesteld; De werkplek p de buw met vr de mntagepleg ged bereikbaar zijn met de afhangbus;. In geval van meerdere verdiepingen met het verticaal transprt, bv. een buwlift, verzrgd wrden dr de aannemer.. De aanwezigheid van electra in de buurt is een nadrukkelijke wens;. Kruipluiken, cnvectrputten e.d. nabij deurkzijnen dienen afgeslten te zijn;. Vóór het afhangen van enkele deuren behren de kzijnen vrzien te zijn van sluit- en tchtstrips indien dit van tepassing is, Vóór het afhangen van dubbele deuren behren de kzijnen niet vrzien te zijn van slijtstrips, dit in verband met het mnteren van de sluitplaat van het balkslt nder inbraakwerendheidsklasse 2.. Op sluitkmhgte mgen geen kzijnankers zitten; Wanneer de deuren eerder wrden aangeleverd dan deze wrden afgehangen, zrgt de aannemer vr pslag cnfrm de geldende vrschríften;. De deuren zullen niet afgehangen wrden indien de, dr u afgerepen, deuren niet kunnen wrden geplaatst, mdat de kzijnen niet gesteld zijn f er steigers vr staan. De deuren zullen bij u wrden achtergelaten en berekend wrden als zijnde afgehangen Aanbrengengarnituur Vr het bedienen van de deur, het beschermen van het achterliggende sluitwerk en/f cilinder dient deurbeslag aangebracht te wrden. Bij de plaatsing van het deurbeslag dienen de verwerkingsvrschriften van de fabrikant/leverancier strikt te wrden aangehuden. Op deuren die aan inbraakwerendheidsklasse 2 meten vlden, dient veiligheidsbeslag vereenkmstig bijlage 3a01 van de SKH-publicatie aangebracht te wrden, Het veiligheidsbeslag dient gemnteerd te wrden vereenkmstig hfdstuk 4.2.2c van de SKH-publicatie Het plaatsen van glas Het beglazen van deuren geschiedt vereenkmstig het 2e ntwerp NEN-EN L2488 en NEN-EN-ISO L4439. De ruiten mgen vlgens NPR 3577 en KVT katern 12 vlgens het drukvereffenend beglazingssysteem wrden beglaasd. Na het plaatsen van het glas dienen direct en aansluitend de tpafdichting aangebracht te wrden. Spijker-/nietgaatjes dienen direct na het beglazen gestpt te wrden, Buitendeuren die meten vlden aan inbraakwerendheidsklasse 2 f 3 wrden altijd beglaasd vereenkmstig paragraaf 4.3,7 van de SKH-publicatie Op de in NEN 3569 beschreven situaties met veiligheidsglas tegepast wrden. Massief huten buitendeuren RAMEN EN KOZIJNEN

89 Afhangen beweegbare delen 2s/6r Massief huten buitendeuren dienen 1 maand na het afhangen te zijn beglaasd vlgens NPR 3577 en KW katern 12. Vr deze deuren geldt dat de deurenfabrikant uit twee pties kan kiezen:. de verantwrdelijkheid verdragen aan Van de Vin via een verwerkingsvrschrift;. de verantwrdelijkheid behuden en het beglazen dr en nder zijn verantwrdelijkheid laten plaatsvinden. Vlakke samenestelde buitendeuren Vlakke samengestelde buitendeuren dienen 1 maand na het afhangen te zijn beglaasd vlgens NPR 3577 en KW katern 12. Het beglazen van deze deuren mag alleen p fabrieksmatige wijze en dr f nder verantwrdelijkheid van de deurenfabrikant plaatsvinden. Hij mag zijn verantwrdelijkheid in deze niet verdragen aan de aannemer. Het is alleen de deurenfabrikant evenwel tegestaan m in de fabriek te beglazen, dan wel direct na het afhangen p de buwplaats Algemenepmerkingen Er dienen vrzieningen getrffen te wrden m te vrkmen dat de deur tegen de negge slaat, Mnteer geen verwarmingsapparaat in de mgeving van een deur welke dr directe straling hiervan kan vervrmen. 7.4 Stellen van hefschuifpuien Er dient extra aandacht besteed te wrden bij het haaks en te ld stellen. De stiilen dienen niet drgemetseld te wrden. Zrg bij het ndermetselen van de nderdrpel dat deze niet bl kmt te staan. Vrkm het drhangen van de nderdrpel met een gede ndersteuning (minimaal 3 plaatsen ndersteunen). Specieresten f kleine steentjes kunnen de lprail dusdanig beschadigen dat vervanging van de lprail ndzakelijk is. Hud daarm de deur tijdens het buwprces geslten en gebruik een andere tegang. De bvendrpel mag bij grte verspanningen niet drbuigen als gevlg van buwkundige cnstructies die de bvendrpel belasten. Indien de deur tch aanlpt wacht dan met het stellen van de deur ttdat het glas geplaatst is. Wij adviseren u m het kzijn als mntagekzijn in een stelkzijn te plaatsen. Bvenstaande aandachtspunten hebben bij een niet deugdelijk gesteld kzijn direct nadelige gevlgen p het lpwerk van het hef- en schuifbeslag. Let bij het stellen van hef- en schuifpuien p: Kzijn waterpas en te ld plaatsen Onderdrpel p minimaal 3 plaatsen nderbuwen Onderdrpe tegen vu l en beschadigingen beschermen Beglazen vlgens vrschriften Kzijn stellen en inmetselen met geslten deuren Bij ndervullen drpel niet mhg w ggen Bvendrpel niet aan de vler purren indien vler ng nazakt RAMEN EN KOZIJNEN

90 Afhangen beweegbare delen Ecntwistvulplaatje Het EGS Ecntwist vulplaatje is dr EGS ntwikkeld m de prblematiek rndm krappe hang- en sluitnaden p simpele wijze te ndervangen, Het plaatje wrdt standaard af fabriek gemnteerd (zie nderstaande afbeeldingen). Het Ecntwist vulplaatje heeft de vlgende kenmerken:. Het plaatje is gemaakt van transparant f zilverkleurig weersbestendig plyprpyleen. Het vulplaatje is leverbaar in de dikte van 1 en 2 mm.. Het vulplaatje is tepasbaar nder vrijwel alle gangbare scharnieren in de maat 89 x 89. Vr smallere scharnieren kan er eenvudig 6 mm afgebrken wrden.. Z ndig kan het standaard aangebrachte 1 mm plaatje verwijderd wrden dan wel vervangen dr een 2 mm dik plaatje.. De sleufgaten zijn z gevrmd dat ze znder het scharnier te demnteren verwijderd f verwisseld kunnen wrden.. Het vulplaatje is geschikt vrscharnieren van het merk AXA, BSW, BUVA en Charmag. Ok hier vrziet Van de Vin in hgere kwaliteit en besparing p ksten, RAMEN EN KOZIJNEN

91 Beschermen 27/ Beschermen tr ã Gedurende de pslag en na het stellen en eventueel aflrangen van beweegbare delen met wrden gezrgd vr een gede bescherming. Er zijn beschermingsmaatregelen die Van de Vin verz rgt en beschermingsmaatregelen die de aannemer dient te verzrgen. 8,1 Maatregelen Van de Vin Van de Vin zrgt standaard vr de vlgende in de fabriek aangebrachte beschermingsmaatregelen:. bvenzijden van nder- en tussendrpels (valspecie, mechanische beschadigingen) zijn vórzien van kartnnen heken en U-prfielen ter vrkming van beschadigingen en vervuilingen;. de deurstijlen zijn vrzien van kartnnen heken en U-prfielen ter vrkming van mechanische beschadigingen dr transprthandelingen, kruiwagens, slangen t.b.v. cementdekvleren enz. ; alle raamkrukjes zijn vrzien van zakjes ter vrkming van beschadigingen tijdens het buwprces (valspecie, mechanische beschadigingen);. in de peride van 1 ktber t/m 1 april zijn alle kzijnbkken en -pakketten vrzien van flie ter bescherming tegen zn, regen- f sneeuwval. De dr Van de Vin in de fabriek aangebrachte beschermingsmiddelen dienen p een crrecte wijze gehandhaafd te blijven. Het verwijderen van deze tijdelijke bescherming dient plaats te vinden viak vr de vervlghandelingen dr de aannemer. Zie Bijlage B: Bescherm ng vr ft's van nze beschermingsmaatregelen (pag.42) 8.2 Maatregelen aannemer Na de levering van de kzijnen met de aannemer de vlgende beschermingsmaatregelen nemen:. het vrkmen van extreme vchtbelasting van de gevelelementen dr waterveþamelpunten te mijden;. het vrkmen van pzamelen van water ter plaatse van DPC flie, pstaande ldslabben, pzamelen van water in glasspnningen, dr een juiste en afgeschermde pslag van de gevelelementen;. het beglazen vereenkmstig hfdstuk 11 en 12 p pagina 28 en 29;. het z spedig mgelijk stppen van hrizntale spijker- en nietgaatjes p nder- en tussendrpels bij buitenbeglazing vereenkmstig hfdstuk 9 p pagina 27;. het tegengaan van het bevestigen van steigernderdelen e.d.;. het vrkmen van vervuiling en beschadigingen van panelen (Clrbel, Trespa enz.);. het vrkmen van vervuiling van spnningen, het hang- en sluitwerk, rsters enz.;. het zrgvuldig uitnemen van tijdelijk aangebrachte materialen f halfprducten (zals bijvrbeeld ventilatiersters) en deze p een gede wijze mnteren;. het z snel mgelijk herstellen van beschadigingen van het aangebrachte grndverf- f vrlaksysteem, nderdelen f halfprducten vereenkmstig hfdstuk 10 p pagina 27. RAMEN EN KOZIJNEN

92 Repa raties Herstellen grndvrla ksysteem 28/67 I-4-201I e. Reparaties tr tr Kleine beschadigingen in geveltimmerwerk kunnen wrden gerepareerd met een daarte geschik vulmiddel dat vldet aan de eisen zals vermeld in de SKH berdelingsgrndslag Een vulmiddel met de vlgende eigenschappen bezitten: r!f rì agressieve stffen bevatten; Çed verwerkbaar zijn met eenvudige gereedschappen; Çed hechten aan het mringende hut, zwel aan de langse als aan de kpse kant; r!f ed egaal af te smeren zijn, znder dat het materiaal trekt;. bij verharding niet krimpen; een snelle dr en dr drging hebben; 11â uitharding ged schuurbaar zijn; Çed af te werken zijn. Vr reparaties van geveltimmerwerk kmen vralsng middelen p basis van Epxy (vr binnen en buiten). Indien de verwerkingsvrschriften van de leverancier aanvullende infrmatie bevat, dan meten deze verwerkingsvrschriften wrden gehanteerd. Gerepareerde ppervlakken in het grndverfsysteem (Cncept I) f vrlaksysteem (Cncept II), meten tt de rsprnkelijke laagdikte en kleurstelling wrden hersteld. Vlgens nze verfleverancier sigma catings met dit vr de buitenzijde als vlgt gebeuren:. verntreinigingen verwijderen en het geheel schuren;. de beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Primer f Sigma Trn Primer tt in de rsprnkelijke laagdikte en kleurstelling. Vr de binnenzijde met dit vlgens nze verfleverancier Sigma Catings als vlgt gebeuren: e verntreinigingen verwijderen en het geheel schuren;. de beschadigde delen bijwerken met Sigma S2lJ Nva Primer tt in de rsprnkelijke laagdikte en kleurstelling, 1O. Herstellen grnd- en vrlaksysteem trtr Het grndverfsysteem (Cncept I) f vrlaksysteem (Cncept II) en het hutvchtgehalte meten aantnbaar wrden gecntrleerd. Het hutvchtgehalte dient vereen te kmen met de percentages genemd in de SKH-publicatie 99-05, In geval van verwering, slijtage f beschadiging, met het grndverfsysteem (Cncept I) f vrlaksysteem (Cncept II) tt de rsprnkelijke laagdikte wrden hersteld. Vlgens nze verfleverancier sigma catings met dit vr de buitenziide als vlgt gebeuren:. repareren met een geschikt Epxy reparatiemiddel f gelijkwaardig;. naden vullen met Tigrn Acryfill, niet gebruiken p kaal hut en na het vullen van de naden de Tigrn Acryfill verschilderen ;. vervlgens deze ndergrndcrrecties vergrnden met Sigma S2U Primer f Sigma Trn Primer, Vr de binnenzijde met dit vlgens nze verfleverancier Sigma Catings als vlgt gebeuren: repareren met een geschikt Epxy reparatiemiddel f gelijkwaardig;. naden vullen met Tigrn Acryfill, niet gebruiken p kaal hut en na het vullen van de naden de Tigrn Acryfill verschilderen ;. vervlgens deze ndergrndcrrecties vergrnden met Sigma S2U Âlva Primer. RAMEN EN KOZIJNEN

93 Vrbereiding vr beglazen 11. Vrbereiding vr het beglazen trtr Vrafgaande aan het beglazen met het grndverfsysteem f vrlaksysteem en het hutvchtgehalte aantnbaar wrden gecntrleerd Cncept I In geval van verwering, slijtage, beschadiging f vervuiling, met het grndver-fsysteem tt in de rsprnkelijke laagdikte en kleurstelling wrden hersteld; zie hiervr hfdstuk 10. Vr het plaatsen van het glas dienen de liggende delen van de spnningen van een vrlaklaag te wrden vrzien, De huten gevelelementen meten vereenkmstig katern 12 van de KW en de NPR 3577 beglaasd wrden, Spijker/nietgaatjes dienen direct na het beglazen gestpt te wrden. De beglazing van huten gevelelementen die meten vlden aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid wrden beglaasd vereenkmstig paragraaf van de SKH-publicatie 98-08, Op de in NEN 3569 beschreven situaties met veiligheidsglas tegepast wrden Cncept II In geval van verwering, slijtage f beschadiging, met het vrlaksysteem tt in de rsprnkelijke laagdikte en kleurstelling wrden hersteld; zie hiervr hfdstuk 10, De huten gevelelementen meten vereenkmstig katern 12 van de KW en de NPR 3577beglaasd wrden, Spijker/nietgaatjes dienen direct na het beglazen gestpt te wrden. De beglazing van huten gevelelementen die meten vlden aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid wrden beglaasd vereenkmstig paragraaf van de SKH-publicatie Op de in NEN 3569 beschreven situaties met veiligheidsglas tegepast wrden. Zie Bijlage F: Beglazen vr een mschrijving van de werkwijze m.b.t. het beglazen, de aandachtspunten, steun- en stelblkjes en het beglazen met rsters (pas. 58) RAMEN EN KOZIJNEN

94 Het plaatsen van glas!2. Het plaatsen van glas trtr 30/ L2.L Cncept I Het glas dient geplaatst te wrden vlgens katern 72 van de KW en de NpR Bij buitenbeglazing dient de kitspnning van de glaslat langs de stijlen (zie tek van de KW) dr de glaszetter p de buwplaats te wrden gekit.. De beëindiging en de hrizntale/vefticale aansluitingen van de glaslatten vlgens tekeningen en vrschriften van Van de Vin.. Bij buitenbeglazing dienen de RVS spijker/nietgaatjes p liggende delen direct na het plaatsen van het glas te wrden afgedicht met een daarvr geschikt materiaal.. De dr Van de Vin p de huten neuslatten geplaatste afstandblkjes niet verwijderen.. Vr de werkwijze vr het plaatsen van glas wrdt verwezen naar Bijtage F: Beglazen p pagina 58, Andere uitveringen dan hut meten geplaatst wrden vereenkmstig de verwerkingsvrschriften van de fabri kant/leverancier. L2.2 Cncept II Huten glaslatten, neuslatten en drpelafdekkers meten geplaatst wrden vereenkmstig katern 72 van de KW.. Bij buitenbeglazing dient de kitspnning van de glaslat langs de stijlen (zie tek van de KVT) dr de glaszetter p de buwplaats te wrden gekit.. De beëindiging en de hrizntale/verticale aansluitingen van de glaslatten vlgens tekeningen en vrschriften van Van de Vin.. De dr Van de Vin p de huten neuslatten en drpelafdekkers geplaatste afstandblkjes niet verwijderen. r Vr de werkwijze vr het plaatsen van glas wrdt verwezen naar Bijtage F: Beglazen p pagina 58, Andere uitveringen dan hut meten geplaatst wrden vereenkmstig de verwerkingsvrschriften van de fabri kant/leverancier. Zie Bijlage F: Beglazen vr een mschrijving van de werkwijze m.b.t. het beglazen, de aandachtspunten, steun- en stelblkjes en het beglazen met rsters (pag. s8) RAMEN EN KOZIJNEN

95 Eindafwerking en nderhudsadvies Cncept I 3L/ Eindafwerking en nderhudsadvies 13.1 Eindafwerking De eindafwerking p het grndverfsysteem (Cncet I) met binnen 6 maanden na aflevering p de buwplaats wrden aangebracht, Cncept I kan niet uitgeverd wrden in een transparante laklaag f in vurenhut (zie de tabel C hiernder). Tabel C Aanbrengen afwerklaag p het grndveldsysteem Cncept f Verfsysteem pekkend Transparant Aanbrengen afwerklaag binnen 6 maanden NIEÏ TOEGESTAAN Hiernder staan de algemene aandachtspunten bij Cncept I:. Vrafgaand aan het aanbrengen van de afwerklaag en het beglazen meten het grndsysteem en het hutvchtgehalte aantnbaar wrden gecntrleerd,. Het ppervlak schn, stfurij en vetvrij maken vrdat de verschilderwerkzaamheden gestart kunnen wrden. Oppervlakteverntreiniging verwijderen met daarvr geëigende middelen. Reinigingsmiddelen mgen geen residuen achterlaten.. Slten, deurkrukken, tchtprfielen en rubbers vral niet beschilderen. Kitvegen meten schuin naar buiten aflpen, een gtje waarin het water permanent in blijft staan is funest. Bij pen naden tussen glas en kit deze vegen verwijderen en pnieuw aanbrengen. De applicateur verklaart bij aanvaarding van de pdracht, dat hij kennis heeft genmen van de laatst uitgegeven prductkenmerkenbladen en prductveiligheidsbladen, dat hij zich hiermee verenigt en dat hij bij de uitvering hiermee rekening hudt.. Het twee lagen afschilderen p de buw zwel binnen als buiten is ndzakelijk in verband met de kleurdekking en/f levensduur en de daarbij behrende garantie p het schilderwerk. Afwerking p de buwplaats, buitenzijde:. Verntreinigingen verwijderen en het geheel schuren.. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer f Sigma Trn Primer tt de rsprnkelijke laagdikte.. Stppen met een geschike stppasta.. Het geheel grnden met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer f Sigma Trn Primer.. Het geheel afschilderen met Sigma...x, Afwerking p de buwplaats, binnen-buitenwerk:. Verntreinigingen verwijderen en het geheel schuren.. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Nva Primer tt de rsprnkelijke laagdikte.. Stppen met een geschike stppasta.. Het geheel grnden met Sigma 52U Nva Primer.. Het geheel afschilderen met Sigma S2U Nva Satin. De eindafwerking p het grndvedsysteem met vrlaklaag (Cncet I met vrlaklaaa) met binnen 18 maanden na aflevering p de buwplaats wrden aangebracht, x De afwerking aan de buitenzijde kan met de nderstaande prducten: Op basis van Alkydhars: Sigma S2U Allure; Sigma S2U Semi-Glss; Sigma Schakelverf Semi-Glss; Sigma Schakel Cntinu. Wateredragen: Sigma Trn Satin; Sigma Trn Semi-Glss. RAMEN EN KOZIJNEN

96 Eindafwerking en nderhudsadvies Cncept I 32/ L3.2 Onderhuds- en schnmaakadvies Onderhudsadvies Afhankelijk van de expsitie-mstandigheden met peridiek deskundig nderhud plaats vinden. Indicatief kan vr Cncept I het nderstaand schema aangehuden wrden. Het nderstaande nderhudsadvies is gebaseerd p tepassing van lichte kleuren, Dnkere kleuren hebben ver het algemeen een krtere nderhudscyclus dan lichtere kleuren. Daarnaast zijn expsitiemstandigheden bepalend vr de nderhudscyclus. In nderstaande tabel is uitgegaan van nrmale expsitie-mstandi gheden. Lichte kleuren dekkend 2 Dnkere kleuren dekkend 2 Onderhud r Onderhud ' klasse I = gunstig klaqee TT = nôrmããl klasse II = nrmaal 1 1 klasse III = nunsti G t! Dekkend grndverfsysteem Dekkend grndverfsysteem 1 A A 2 3 c c 4 5 ** 6 7 c I c 9 10 ** ** c 1) 2) 3) Aanvang b nnen 6 maanden na levering,2x behandelen cnfrm paragraaf 13.1 E ndafwerking Beschadigingen + liggende delen bijwerken Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen C n tr I e/ i nspectie Klasse II = afhankelük van de gevelbelasting in te delen bij "lichte" f"dnkere" kleuren Dekkende verfsystemen kunnen wrden tegepast p naald- en lfhutsrten (klasse B en klasse A) In welke nderhudsklasse valt de kleur van mijn kzi.in? Op de website van de NBvT (Nederlandse Bnd van Timmerfabr kanten) staat een kleurenschema, Bij de brchures kan de'tkleuruittrekwijzer" gedwnlad wrden. In dit schema staat aanqegeven in welke nderhudsklasse de kleur van het kzijn valt, Schnmaakadvies Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden k het hutwerk meenemen. Gebruik geen schuur- f schnmaakmiddelen f chlr, maar "nrmale" in het huis gebruikelijke reinigingsmiddelen. Bij het cnstateren van beschadigingen en/f gebreken dienen direct (eventueel tijdelijke) passende maatregelen genmen te wrden. RAMEN EN KOZIJNEN

97 Eindafwerking en nderhudsadvies Cncept II Eindafwerking en nderhudsadvies L4.L Eindafwerking De eindafwerking van het vrlaksysteem (Cncept II) met binnen de in de nderstaande tabel aangegeven peride aangebracht wrden (te rekenen vanaf de levering van het gevel timmerwerk p de buwplaats). Tabel D Aanbrengen añarerklaag p het vrlaksysteem Gncept II Verfsysteem Dekkend Transparant Aanbrengen afwerklaag binnen 18 maanden binnen 6 maanden Hiernder staan de algemene aandachtspunten bij Cncept II:. Vrafgaand aan het aanbrengen van de afwerklaag en het beglazen meten het grndsysteem en het hutvchtgehalte aantnbaar wrden gecntrleerd.. Het ppervlak schn, stfurij en vetvrij maken vrdat de verschilderwerkzaamheden gestart kunnen wrden. Oppervlakteverntreiniging verwijderen met daarvr geëigende middelen. Reinigingsmiddelen mgen geen residuen achterlaten. Slten, deurkrukken, tchtprfielen en rubbers vral niet beschilderen Kitvegen meten schuin naar buiten aflpen, een gtje waarin het water permanent in blijft staan is funest. Bij pen naden tussen glas en kit deze vegen verwijderen en pnieuw a an brengen,. De applicateur verklaart bij aanvaarding van de pdracht, dat hij kennis heeft genmen van de laatst uitgegeven prductkenmerkenbladen en prductveiligheidsbladen, dat hij zich hiermee verenigt en dat hij bij de uitvering hiermee rekening hudt. De kleurstelling van de vrlaklaag dient vlledig vereen te kmen met de kleur van de gekzen afwerklaag die p de buwplaats wrdt aangebracht, dit geldt vr zwel binnen als buiten. Dit is ndzakelijk in verband met de kleurdekking en/f levensduur en daarbij behrende garantie p het schilderwerk, Afwerking p de buwplaats dekkend, buitenziide:. Verntreinigingen verwijderen en het geheel schuren.. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer f Sigma Trn Primer tt de rsprnkelijke laagdike.. Stppen met een geschikte stppasta.. Ondergrndcrrecties bijgrnden met Sigma S2U Allure Primer, Sigma S2U Primer f Sigma Trn Primer,. Het geheel afschilderen met Sigma...*. Afwerking p de buwplaats dekkend, binnen-buitenwerk: Verntreinigingen verwijderen en het geheel schuren.. Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Nva Primer tt de rsprnkelijke laagdikte.. Stppen met een geschikte stppasta.. Ondergrndcrrecties bijgrnden met Sigma S2U Nva Primer.. Het geheel afschilderen met Sigma S2U Nva Satin. x De afwerking aan de buitenzijde kan met de nderstaande prducten: Op basis van Alkvdhars: Sigma S2U Allure; Sigma S2U Semi-Glss; Sigma Schakelvetf Semi-Glss; Sigma Schakel Cntinu. Watergedraaen: Sigma Trn Satin; Sigma Trn Semi-Glss, RAMEN EN KOZIJNEN

98 Eindafwerking en nderhudsadvies Cncept II Afwerking p de buwplaats transparant p basis van een alkydhars afwerking:. Kzijnen zijn al vrzien van een vrlak verfsysteem in drie lagen met een ttale drge laagdikte van minimaal 140 pm.. Verntreinigingenverwijderen.. Beschadigde delen bijwerken tt de rsprnkelijke laagdikte en kleurstelling.. Het geheel afschilderen in één laag van minimaal 30 pm met Sigmalife OS fx Satin f Glss. Afwerking p de buwplaats transparant p basis van een vlledi wateredraen verfsysteem:. Kzijnen zijn al vrzien van een vrlak verfsysteem in drie lagen met een ttale drge laagdikte van minimaal 140 rm,. Verntreinigingenverwijderen.. Beschadigde delen bijwerken tt de rsprnkelijke laagdikte en kleurstelling.. Het geheel afschilderen in één f twee lagen in een ttale drge laagdikte ván minimaal 30 pm met Sigmalife DS Acryl Satin. L4.2 Onderhuds- en schnmaakadvies Onderhudsadvies Afhankelijk van de expsitie-mstandigheden met peridiek deskundig nderhud plaats vinden, Indicatief kan vr Cncet II het nderstaand schema aangehuden wrden. Het nderstaande nderhudsadvies is gebaseerd p tepassing van lichte kleuren. Dnkere kleuren hebben ver het algemeen een krtere nderhudscyclus dan lichtere kleuren. Daarnaast zijn expsitiemstandigheden bepalend vr de nderhudscyclus, In nderstaande tabel is uitgegaan van nrmale expsitie-mstandigheden, Lichte kleuren dekkend 2 Dnkere kleuren dekkend Transparant 3 Onderhud a klasse I = gunstig klasse II = nrmaal r Onderhud a klasse II = rlrmããl 1 klasse III = nunsti Geen blanke lak t! Dekkend vrlaksysteem Dekkend vrlaksysteem Transparant vrlaksysteem 1 A A A 2 * 3 c c ** 4 * 5 :F+ ** 6 7 ** 8 c c 9 ** 10 ** ** * A c 1) 2) 4) Aanvang binnen 18 maanden (dekkend) f 6 maanden (transparant) na levering, 1x behandelen cnfrm pa rag raaf 14, 1 E nda fwerk ng Beschadigingen + liggende delen bijwerken Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen Cn trle/i nsp ect e Klasse II = aftankelük van de gevelbelasting n te delen bij',lichte,,f,'dnkere,,kleuren en llhutsrten (klasse B en klasse A) tsrten wrden tegepast (zie KVT katern 31) Op de website van de NBvT (Nederlandse Bnd van Timmerfabrikanten) staat een kleurenschema. B j de brchures kan de "Kleuruittrekwijzer" gedwnlad wrden. In dit schema staat aangegeven in welke nderhudsklasse de kleur van het kzijn valt. RAMEN EN KOZIJNEN

99 Eindafwerking en nderhudsadvies Cncept II 3s/ Schnmaakadvies Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden k het hutwerk meenemen. Gebruik geen schuur- f schnmaakmiddelen f chlr, maar "nrmale" in het huis gebruikelijke reinigingsmiddelen. Bij het cnstateren van beschadigingen en/f gebreken dienen direct (eventueel tijdelijke) passende maatregelen genmen te wrden. De ventilatieruimte tussen neuslatten en drpelafdekkers dienen peridiek te wrden schngemaakt. RAMEN EN KOZIJNEN

100 Overige nderhudsadviezen 36/ Overige nderhudsadviezen trtr 15.1 Dichtingsmiddelen Levensduur Tijdens nderhudswerkzaamheden dient zrg te wrden gedragen vr de bescherming van de dichtingsmiddelen. Berdelingen van de dichtingsmiddelen dienen te geschieden aan de hand van dr de fabrikant/ leverancier aangegeven criteria, Indicatie van de levensduur van, aan het buitenklimaat bltgestelde, dichtingsmiddelen mits nderhuden vlgens de vrschriften van de fabrikant zijn:. rubbers : circa 25 par. schuimbanden : circa 10 tt 20 jaar;. kitten : circa 10 tt 15 jaar. Onderhud kit De kitvegen dienen peridiek gecntrleerd te wrden m de kwaliteít van de kzijnen te kunnen blijven garanderen. Over het algemeen kan dit het beste wrden uitgeverd binnen 1 jaar na het aanbrengen van de kitvegen (na levering kzijnen) en daarna iedere 2-3 jaar. Let bij de cntrle van de kiwegen p:. Beschadigingen aan de kitveg; Aantasting dr bijvrbeeld schimmels f verwerrng;. Onthechting van de ndergrnd f scheurvrming in de kitveg (krakelee). Daar waar de kitveg niet meer naar behren functineert, zal een reparatie meten wrden uitgeverd. Veelal zal de inspectie van de kitvegen gelijktijdig met inspectie van het schilderwerk kunnen wrden uitgeverd. Het is aan te bevelen m bij eventuele reparaties aan kitvegen dit met een gelijksttig materiaal uit te veren f in ieder geval met een materiaal, dat met de eerder gebruikte kit ged verdraagzaam is. Kitvegen meten schuin naar buiten aflpen. Een gtje waarin het water blijft staan is funest. Bij pen naden tussen glas en kit en eventuele naadjes tussen kzijnnderdelen (drpels en stijlen f glaslat en kzijn) de kitvegen verwijderen en pnieuw aanbrengen/dichtzetten met een plysulfidekit f plyurethaankit f gelijkwaardig met KOMO certificaat vlgens BRL 2803 klasse V3, V4 f V5. EGS-flexverbinding Indien de kzijnen vrzien zijn van een zgenaamde EGS-Flexverbinding, dan dient er extra aandacht besteed te wrden aan de kzijnverbinding. Deze verbinding is te herkennen aan de kitnaad die aan de buitenzijde van het kzijn is aangebracht (zie afbeelding). stijl / nderdrpel Deze kitveg is dr Van de Vin in de fabriek zrgvuldig aangebracht en zrgt ervr dat de kzijnverbinding drg is en drg blijft. Deze flexibele verbinding vangt krimpen en zwellen van het hut p, Hiervr is speciale kit gebruíkt, te weten de 84 UV kit. Deze kit is na uitharding verschi lderbaar. Het is van belang dat na inspectie gecnstateerde nvlkmenheden in de kitveg, zals hierbven in paragraaf 4.2 is aangegeven, wrden bijgewerkt met 84 UV kit. RAMEN EN KOZIJNEN

101 Over ge nderhudsadviezen 37 / 61, Brievenbus De randen van aangebrachte brievenbussen dienen nauwkeurig te wrden gecntrleerd p lekspren en dergelijke. Bij lekkage dient deze te wrden gedemnteerd en-zekerheidshalve vr het aanbrengen, vrzien van een randje van de eerder gènemde kit Hang- en sluitwerk Vrts met het hang- en sluitwerk peridiek p bevestiging en functineren wrden gecntrleerd en nderhuden wrden vereenkmstig de nderhudsvrschriften van de hang- en sluitwerk fabrikant/leverancier. De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn drgaans na te stellen. Bij haperingen, minder sepel sluiten f klemmen de sluitingen f sluitkmmen dan pnieuw afstãllen, Geef alle scharnieren,..draaipunten, iaam- en deursluitingen, slten en dergelijke elk jaar een druppeltje zuurvrije lie vr gesmeerd draaien en sluiteì. Draait de sleutã zfuaard, ãan is een beetje grafiet meestal vldende (geen lie in de cilinder fwel het sleutelgat). Bij meerpuntsraamen deursluitingen de "haken" inspuiten met een Teflnspray (beslist geen õiliénenspray gebruiken). De nderhudsinstructies (en veiligheidsinstructies) van de leveranciers van elektrnische sluitingen f andere veiligheidsvrzieningen (deurdrangers enz.) dienen te wrden pgevlgd Ventilatiersters De meeste rsters zijn nderhudsarm en bevatten geen slijtende nderdelen. Indien het rster is vrzien van een binnenkap dan is deze in de meeste gevallen van binnenuit handmatig ls te klikken' Hierdr kan het rster bijvrbeeld met een stìfzuiger gereinigd wrden. Vr het behud van een de binnenkant te reinigen zichtbaar is, wrdt geadvi kust vier tt zes keer per deze kunnen de laklaag beschadigen Vervanging geadviseerd m het rster drie keer per jaar aan ct p glas geplaatst is en aan de buitenzijdie r per jaar ãan de buitenkant te reinigen. Âan de r geen agressieve, bijtende en f schuiende stffen, Vervanging van drge dichtingsrubbers f prfielen (met KOMO certificaat vlgens BRL 0g09 en vlgens NEN 5656), hang- f sluitwerk, glas f brievenbus dient vlgens de võrschriften van de betreffende leverancier, met inachtneming van de hiervr genemãe adviezen en meestal dr een vakman plaats te vinden. f 5.6 Verf Bij het plegen van nderhud aan de verflaag dienen de vlgende verige aandachtspunten in acht te wrden genmen: ' Vrkm het drschuren van het grndverfsysteem ter plaatse van eventuele scherpe kanten en "afgernde" heken.. Ndzakelijke waterafuerpeningen en ventilatie- f ntluchtingsgaten pen huden, ' Slten, deurkrukken, schilden, tchtprfielen, rubbers, aluminium þrfielen en scharnieren niet beschilderen. Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij nderhud aan klimaatzals ramen, kzijnen en deuren, tevens vrzieningen aan de binnenzijde et zgenaamde binnen-buitenwerk) vereist. Tt deze vrzieningen behóren d aan het verfsysteem, afdichten van naden en pengetrkken ñuwerbindingen, herstellen van de beglazingsafdichting en eventueel treffen van vent]latievrzieningen.

102 Deu rd ra ngers, f electrn isch deu rstppers sluitwerk L-04-20I7 16. Deurdrangers, deurstppers f electrnisch sluitwerk Deurdrangers Vr het plaatsen van deurdraners dient rekening gehuden te wrden gehuden met een tename van het deurgewicht met 37%, Als gevlg hiervan dient de tepãssing van meer f zwaardere scharnieren hierp te wrden aangepast. Vr het plaatsen van deurdraners met rem/dempin dient rekening te wrden gehuden met een tename van het deurgewicht met 100/. Als gevlg híervan dient dè tepassing-van meer f zwaardere scharnieren hierp te wrden aangepast. Vlerstppers Vr het plaatsen van een vlerstpper p een afstand van 600/ van de deurbreedte f minder gemeten vanuit de scharnierzijde, dient rekening te wrden gehuden met een tename van het deurgewicht met 100%. Als gevlg hiervan dient de tepassing van meer f zwaardere scharnieren hierp te wrden aangepast, Electrnisch slu itwerk Vr het plaatsen van electrnisch sluitwerk en de bijbehrende veiligheidsinstructies dienen de vrschriften van de leverancier gevlgd te wrden.

103 VOEGEN EN DOORVOERINGEN BRANDWEREND AFDICHTEN

104 BRANDWEREND AFDICHTEN INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Overzicht tepassingen en prducten 6 De brandveiligheid van kunststf buizen 8 De brandveiligheid van kabels, kabelgten en sparingen 10 De brandveiligheid van vegen 11 De brandveiligheid van naden 12 De brandwerendheid van naden 13 De brandveiligheid van naden, aansluitingen en glaskzijnen 14 Dealerinfrmatie 15 2

105 BRANDWEREND AFDICHTEN Inleiding Brandveilig buwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grte investeringen in veiligheid tenietden; vral bij het brandveilig afdichten van drveringen van technische installaties. In deze brchure laten we u zien waar het m gaat en he u het met Prmat kunt plssen. Eén belangrijk beeldmerk is Fireline. Het cmplete pakket van geteste cnstructies waarmee u uw details zeker stelt! 3

106 BRANDWEREND AFDICHTEN Inleiding Cmpartimentering Om brand beheersbaar te huden stelt het Buwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddrslag en brandverslag (wbdb) tussen brandcmpartimenten. Een pand wrdt pgedeeld in brandcmpartimenten, (sub-brandcmpartimenten) en rkcmpartimenten. Dit verhindert dat een brand zich ngelimiteerd kan verspreiden. Het Buwbesluit dicteert de maximale grtte; 500 m 2 vr lgiesfuncties en 1000 m 2 vr verige gebruiksfuncties. Gede brandwerende scheidingen huden de brand beheersbaar, stellen de gebruikers van het gebuw in staat veilig te vluchten en geven de brandweer de mgelijkheid te blussen en reddingswerk te den. Drveringen bedreigen de cmpartimentering; de vele technische installaties, leidingen, buizen en kabelgten Brandcmpartimenten in de praktijk De figuur hiernder laat een aanpak zien van de indeling in een gebuw in brandcmpartimenten. In de praktijk is het meestal z, dat de verschillende gebruiksfuncties k een cmpartiment zijn. Als bijvrbeeld de ttale vlerppervlakte van de kantrfunctie de 1000 m 2 verschrijdt, dan wrdt het kantrgedeelte in meerdere cmpartimenten pgedeeld. De scheiding valt in de praktijk vaak samen met een verdiepingsvler. kantr magazijn werkplaats Drveringen bedreigen de cmpartimentering; een nbeschermde drvering van een kabelgt Drveringen, een bedreiging Brandcmpartimenten zijn de ptelsm van brandwerende wanden, plafnds, deuren, glascnstructies en, belangrijk, naden en drveringen. Want brandcmpartimenten wrden drbrd met vele technische installaties zals leidingen en buizen van sanitair en verwarming, kanalen van het ventilatiesysteem, elektra- en datakabels. Drveringen en hun sparingen zijn een bedreiging vr de brandwerendheid en meten wrden beveiligd tegen branddrslag. Als dr de sparing in een cmpartimenterende wand f vler de kabels, buizen, leidingen en kanalen van E en W zijn geverd, met de sparing brandveilig wrden gedicht. Gebeurt dit niet p de juiste wijze dan zijn de eerder gedane investeringen in veiligheid tenietgedaan! De nrm NEN 6069 geeft aan: Indien een kaliber met een diameter van 25 mm dr een pening in de wand te steken is, vrmt dit het einde van de brandwerendheid Dus alle drveringen 25 mm meten in ieder geval afgedicht wrden! Van kleinere drveringen dient de brandwerendheid aangetnd te wrden. 4

107 BRANDWEREND AFDICHTEN Inleiding Kstels advies In veel gevallen is het vinden van veilige en ecnmische plssingen vr de eisen uit de buwregelgeving ingewikkeld en tijdrvend. Prmat biedt u kstelze advisering ver brandveilig buwen. We vlgen vr u de nieuwe ntwikkelingen in regelgeving en ntwikkelen en testen cnstructies die aan de regels vlden en waarmee u uw verantwrdelijkheid zeker kunt stellen. Uw praktijksituatie is hierbij ns uitgangspunt! De laatste fase, mntage en nderhud Brandveiligheid valt f staat met de juiste mntage. Een aantal van de Fireline prducten kunt u eenvudig zelf verwerken. Bij grte werken f bij specialistische prducten wrdt de mntage dr bedrijven uitgeverd die van brandveiligheid hun specialisme hebben gemaakt. Prmat werkt samen met bedrijven die wat betreft kennis, ervaring en kwaliteit uw veiligheid kunnen waarbrgen. Nadat het pand is pgeleverd wrden er regelmatig veranderingen aangebracht in de technische installaties. Beschadigingen van de afdichtingen zijn het gevlg. Een nderhudscntract is de plssing. Uw afdichtingen wrden geïnventariseerd en peridiek gecntrleerd. Z stelt u uw investering in brandveiligheid zeker. Brandveiligheidsprfessinal bezig met het afdichten van een kabelgt drvering 5

108 BRANDWEREND AFDICHTEN Overzicht tepassingen en prducten FIRELINE BRANDWERENDE DOORVOERINGEN In nderstaande matrix kunt u zien welk Prmat prduct vr de diverse tepassingen geschikt is. Prduct PROMASEAL -A PROMASEAL -S PROMASEAL -MG Omschrijving Een niet pschuimende, zeer elastische acrylaatkit vr het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle en kleine peningen. Een niet pschuimende silicnenkit Een bij hitte pschuimende en islerende elastmerische kit Brandwerendheid * tt 120 minuten tt 120 minuten tt 120 minuten Kleur Wit Lichtgrijs Antraciet grijs Overschilderbaar Ja Nee Ja Elastisch Ja Ja Nee Tepassingen Beglazingen in cmbinatie met steen, betn, metaal en hut Kleine vegen, aansluitingen, peningen in betn, metaal en hut Kleine peningen rndm elektriciteitskabels Kabelgten met kabels Afdichting van aansluitingsvegen tussen muren en vlerplaten Afdichting van huten brandwerende deurkaders Kunststf leidingen PVC, (H)PE en PP p steenachtige, gipsachtige en cementgebnden ndergr kleiner dan 25 mm tussen 25 en 50 mm tussen 50 en 160 mm tussen 50 en 315 mm = Geschikt, mits uitgeverd cnfrm testrapprt * afhankelijk van tepassing en cnstructie 6

109 BRANDWEREND AFDICHTEN Overzicht tepassingen en prducten PROMASTOP -A PROMASTOP -U PROMASTOP -E PROMAFOAM -C Een brandmanchet met een vulling van bij hitte pschuimend materiaal, die m de kunststfbuis wrdt geplaatst en de buis bij brand dichtknijpt. Vr zichtwerk. Tepasbaar tt buisdiameter 315 mm Universele brandmanchet p grafietbasis (vchtngevelig) welke bij brand pschuimt en die zwel p- als ingebuwd kan wrden. Tepasbaar tt en met een diameter van 160 mm Een brandwerende verf die bij brand endtherm reageert. In cmbinatie met speciaal hiervr geschikte steenwlplaten ntstaat het PROMASTOP -E systeem, dat wrdt tegepast vr drveringen van technische installaties zals kabelgten Brandwerende PUR-schuim tt 120 minuten tt 120 minuten tt 180 minuten tt 120 minuten Blauw RVS Wit Grijs Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee nden 7

110 BRANDWEREND AFDICHTEN De brandveiligheid van kunststf buizen PROMASTOP -A pbuw brandmanchet Vr tepassingen in het zicht hebben we PROMASTOP -A, de blauwe brandmanchet. Het blauw gepedercate stalen huis en de eenvudige mntagetechniek znder lsse nderdelen bieden u een rbuuste plssing met geteste zekerheid! Eigenschappen pbuwmanchet in metaal met pschuimend middel p grafietbasis (vchtngevelig) eenvudige mntage vr buisdiameters van 30 tt 315 mm blauwe kleur Verpakking en pslag individueel verpakt, inclusief bevestigingsmiddelen pslag: drge en kele plaats Aantal manchetten 1 Vrwaarde Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde berdeeld wrdt 30 minuten 60 minuten 90 minuten 120 minuten Bij PE 110 x 4,7 mm en wanddikte tussen 100 en 150 mm en bij PVC 110 x 2,6 mm en wanddikte 100 mm Geen Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde berdeeld wrdt Ongeacht van welke zijde de brand kmt, alleen bij PVC 110 x 2,6 mm en wanddikte 100 mm Geen Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde berdeeld wrdt Ongeacht van welke zijde de brand kmt, alleen bij PVC 110 x 2,6 mm en wanddikte 100 mm Geen Aan vuurzijde, wanneer de brand vanaf één zijde berdeeld wrdt Geen PROMASTOP -A brandmanchet Kunststf buis (PVC, PP f PE) Buwkundige cnstructie Bevestigingsmiddelen - In betn f vl metselwerk: metalen slagpluggen - In cellenbetn: schreven 50 mm - In gipsplaten: speciale grfdraadschreven 35 mm

111 BRANDWEREND AFDICHTEN De brandveiligheid van kunststf buizen PROMASTOP -U universele brandmanchet PROMASTOP -U is de universele brandmanchet vr de installatieprfessinal die in zijn praktijk veelvuldig kunststf buizen drvert en brandwerend met afdichten. PROMASTOP -U zit p rl in een ds en wrdt p maat tegepast. U heeft dus een altijd passend manchet bij u! Eigenschappen universele brandmanchet in metaal met pschuimend middel p grafietbasis (vchtngevelig) die zwel p- als ingebuwd kan wrden de manchet wrdt p het werk p lengte gesneden naargelang de diameter van de af te dichten buis uitgeverd in RVS buisdiameter mm Verpakking en pslag verpakt per rl van 150 schakels, geleverd met clips en geschikte bevestigingsmiddelen Buisdiameter Aantal schakels Aantal manchetten* Clips** 35 mm 12 stuks mm 14 stuks mm 17 stuks mm 18 stuks mm 19 stuks mm 22 stuks mm 25 stuks mm 29 stuks mm 33 stuks mm*** 40 stuks 3 4 * Per verpakking / ** Bendigd aantal per diameter / *** Diameters > 160 mm met PROMASTOP -A afdichten 1 PROMASTOP -U universele brandmanchet, p- f ingebuwd 5 Dichtingsmateriaal (nder vrwaarden!) - PROMAFOAM -C 2 Bevestigingsmiddelen - PROMASEAL -S kit 3 Steenachtige vler- f wandcnstructie - Cementmrtel 4 Kunststf buis (PVC, PP f PE) (vraag Prmat B.V. m het testrapprt) 9

112 BRANDWEREND AFDICHTEN De brandveiligheid van kabels, kabelgten en sparingen PROMASTOP -E en PROMASTOP -CSP Waar kabelgten met elektra- en datakabels dr de wanden en vleren van brandcmpartimenten gaan, verdient brandveiligheid bijzndere aandacht. De sparingen vr de drveringen wrden meestal ruim gehuden mdat men in de ruwbuwfase niet precies weet he grt de kabelgten zullen zijn die wrden drgeverd. De grte gaten die hierdr in de wanden en vleren zitten, vrmen vr de brand geen enkele belemmering en meten dus wrden afgedicht. Vr het brandwerend afdichten van de drveringen biedt Prmat het PROMASTOP -E en het PROMASTOP -CSP systeem. Deze geteste cmbinaties van brandwerende verf, pasta en PROMASTOP -CB hgdensiteit steenwl vrmen een zekere en vrdelige barrière tegen branddrslag. PROMASTOP -E is een systeem met endtherm reagerende verf, PROMASTOP -CSP een systeem met pschuimende verf. Beide systemen wrden in de praktijk dr gespecialiseerde mntagebedrijven aangebracht. PROMASTOP -CB Een minerale vezelplaat vrzien van een brandwerende verf aan beide zijden. Vlumieke massa: ±160 kg/m 3. Eigenschappen flexibel tussen -10 C C verpakking vrij van vezels tt 4 uur rk- en brandwerend en tt 2 uur islerende afdichting van sparingen (afhankelijk van de tepassing) duurzaam en gemakkelijk te verwerken geschikt vr grte peningen in wanden en vleren PROMASTOP -E en -CSP systemen wrden verwerkt dr gespecialiseerde bedrijven die naast de mntage k een nderhudscntract aanbieden. De kabelgten in deze nieuwbuw bieden ng ruimte vr tekmstige uitbreidingen. Een nderhudscntract is hier de waarbrg vr cntinue veiligheid. Het PROMASTOP -E systeem in 60 minuten brandwerende uitvering 10

113 BRANDWEREND AFDICHTEN De brandveiligheid van vegen PROMAFOAM -C brandwerend PUR-schuim PROMAFOAM -C het brandwerende PUR schuim van Prmat is speciaal ntwikkeld en getest vr het afdichten van vegen tussen steenachtige materialen. PROMAFOAM -C wrdt vaak tegepast m de veg bven een niet-dragende gemetselde wand dicht te zetten. De brandwerendheid van een dergelijke veg is uitgebreid getest en wrdt weergegeven met de tabel en de tekening. Eigenschappen brandwerend tt 120 minuten snel en eenvudig tepasbaar gede vullende capaciteit gede aanhechting aan de meeste buwmaterialen één-cmpnent schuim verkrijgbaar in een gewne bus met klassiek pipet f als pistlschuim vr gebruik met prfessinele spuitpistlen getest Verpakking en pslag alu bussen van 700 ml - 12 per ds hudbaarheid: ± 9 maanden pslag: drg en vrstvrij, maximum 25 C De tabel geeft de minimale schuimdiepte d in functie van de vegbreedte en de brandwerendheid. Schuimdiepte in steenachtige wand Vegbreedte 30 min. brandwerend 60 min. brandwerend 120 min. brandwerend < 10 mm 50 mm 80 mm 120 mm mm 70 mm 100 mm 160 mm mm 80 mm 130 mm mm 90 mm 160 mm mm 150 mm PROMAFOAM -C 1 2 Steenachtige wand d Schuimdiepte 2 d 11

114 BRANDWEREND AFDICHTEN De brandveiligheid van naden PROMASEAL -A Een niet-pschuimende acrylaatkit vr het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle en kleine peningen. Het is meilijk brandbaar en verhindert brand- en rkuitbreiding naar aangrenzende ruimtes. Overschilderbaar. Kleur: wit. Eigenschappen zeer elastisch bestand tegen chemicaliën snel en eenvudig aan te brengen Verpakking en pslag kunststfpatrn van 310 ml - 24 per ds hudbaarheid: ± 9 maanden pslag: drg en vrstvrij, max. 25 Verbruik Onderstaande tabel kmt vrt uit: vegbreedte in mm x vegdiepte in mm = kitverbruik in ml/meter Met de kkerinhud van 310 ml vlgt een verbruik in meters veg. Dit zijn gemiddelde waarden die als vuistregel gebruikt kunnen wrden. Verlies is niet meegerekend. Vegbreedte in mm Vegdiepte in mm 3 5 7, , ,6 12,4 8,2 6,2 4,9 4, ,3 6,2 4,1 3,1 2,4 2,0 15 6,8 4,1 2,7 2,0 1,6 1,3 17 6,0 3,6 2,4 1,8 1,4 1,2 20 5,1 3,1 2,0 1,5 1,2 1,0 12

115 BRANDWEREND AFDICHTEN De brandwerendheid van naden PROMASEAL -S brandwerende silicnenkit Een niet pschuimende silicnenkit vr het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle f kleine peningen. Het is meilijk brandbaar en verhindert brand- en rkverspreiding naar aangrenzende ruimtes. Eigenschappen brandwerende neutraal uithardende één-cmpnent silicnenkit gede elastische eigenschappen betngrijze kleur verwerkingstijd: ± 20 min Verpakking en pslag kunststfpatrn van 310 ml - 24 per ds hudbaarheid: ± 9 maanden pslag: drg en vrstvrij, max. 25 PROMASEAL -MG Bij hitte pschuimende en islerende kit vr het brandwerend dichten van naden, vegen, aansluitingen en peningen. PROMASEAL -MG brandwerende afdichtingen zijn tevens vlamen rkdicht. Eigenschappen p waterbasis, vrij van rganische plsmiddelen verschilderbaar eenvudig te verwerken in pschuimende vrm vlam- en rkdicht gede UV-bescherming Verpakking en pslag kunststfpatrn van 310 ml 24 per ds hudbaarheid: ± 9 maanden pslag: drg en vrstvrij, max

116 BRANDWEREND AFDICHTEN De brandveiligheid van naden, aansluitingen en glaskzijnen PROMASEAL -XT Een p hitte reagerende en pschuimende strip p basis van grafiet vr het brandwerend afdichten van naden, vegen, aansluitingen en peningen. Specifiek tepasbaar bij het brandwerend uitveren van deur- en glaskzijncmbinaties. Eigenschappen snelle en regelmatige pschuiming vchtngevelig UV - bestendig p verudering getest drukpbuwend stabiel schuim in pgeschuimde vrm rk- en vlamdicht eenvudig te verwerken Tepassingen brandwerende deur-kzijncmbinaties brandwerende glas-kzijncmbinaties vegen en naden in het algemeen aansluiting tussen buwdelen (hrizntaal & verticaal) met beperkte dilatatiegraad brandwerende tezichtluiken Verpakking rllengte: 1 rl van 2 x 25 x 7500 mm 1 rl per verpakking PROMASEAL -XT in kzijnen 14

117 BRANDWEREND AFDICHTEN Dealerinfrmatie De Fireline prducten zijn veral in Nederland verkrijgbaar. Vraag Prmat m een dealeradres bij u in de buurt. Alkmaar Almere Amersfrt Amsterdam Apeldrn Arnhem Assen Breda Bussum De Bilt Den Bsch Den Haag Deventer Detinchem Drdrecht Eindhven Elsl Ges Grningen Hardenberg Hengel Hfddrp Hgeveen Leeuwarden Lelystad Mijdrecht Nrdwijkerhut Rtterdam Rtterdam Charlis Sittard Steenwijk Tilburg Tuk Utrecht Veldhven Waalwijk Waddinxveen Weurt Zwlle Fireline wrdt verdeeld dr de vlgende rganisaties: DYKA b.v. Industrieterrein Dlderkanaal Prduktieweg LJ Steenwijk Pstbus AA Steenwijk T F E Wavin Nederland J.C. Kellerlaan SG Hardenberg Pstbus AA Hardenberg T F E Arnmij Leidingsystemen Delfweg VN Nrdwijkerhut Pstbus AA Nrdwijkerhut T F E Insulatin slutins Minsstraat CK Tilburg Industrieterrein Vssenberg II nr 1722 Pstbus JB Tilburg T 31(0) F 31(0) Clag Hamar Pstbus CA Waalwijk T +31 (0) F +31 (0) E Handelsnderneming Gebr. Van Walraven BV Nijverheidsweg RR Mijdrecht Pstbus AB Mijdrecht T F E 15

118 7824 Uw technisch adviseur in de buitendienst: REGIO NOORD-OOST Henk Winkels Tel.: Fax: REGIO NOORD-WEST René van Schagen Tel.: Uw technisch cmmercieel medewerker in de binnendienst: Regi Zuid - Zuidwest - Midden Danny Versluis Regi Nrdst - Ost - Nrdwest Hans Brghuis Industriële tepassingen Herman Kuiper REGIO ZUID-WEST Frank van der Wal Tel.: Fax.: REGIO OOST Hans Kij Tel.: Fax: REGIO ZUID Henk Heesen Tel.: Fax: REGIO MIDDEN Petra de Bruin Tel.: Fax: INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN Dnald van Olst Tel.: Fax: Prmat B.V. Vleugelbt CL Huten Pstbus AD Utrecht telefn: telefax: internet:

119 PROJECT: Merk: TYPE: LAMP: DIVERSE: UITV.: Brede schl De Neerhf Zevenbergen UTILICHT ECOLIGHT 32 Osram Dragn LED ARMATUURCODE: NVA/B/C/D Details:

120

121

122

123

124

125

126

Adviezen voor de bouw. Voor plaatstalen binnendeurkozijnen

Adviezen voor de bouw. Voor plaatstalen binnendeurkozijnen Adviezen vr de buw Vr plaatstalen binnendeurkzijnen Versie december 2014 Inhudspgave 1. Mntage-methden kzijnen.. 3 1.1. Mnteren van een kzijn tussen betnwanden.... 3 1.2. Mnteren van een kzijn in gipswanden

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

Krios. Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden.

Krios. Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden. Krios Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden. Krios Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE Zware materialen kiezen en ze in rechtstreeks cntact laten met de mgeving van het lkaal, m te beschikken ver een gede thermische buffer PRINCIPES BENADERING Om tijdens de

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

SGG vetroflam. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

SGG vetroflam. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG vetroflam Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG VETROFLAM We know Fire! Welkom bij Vetrotech Saint-Gobain, innovatieleider op het gebied van brandwerende beglazing en wereldwijd één van de

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken 2010

Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken 2010 4. Eisen aan sandwichpaneel cnstructies 4.1. Inleiding Omschrijving systeem Sandwichpanelen zijn ntwrpen vr de tepassing in gevel- en dakcnstructies (panelen tegepast in plafndcnstructies vallen niet nder

Nadere informatie

Krios. Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden.

Krios. Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden. Krios Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide mogelijkheden. Krios Het egaal witte plafondpaneel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding en meest uitgebreide

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

á/r HOUTEN BUITENDEUREN -/SKH KO M O attest-met-prod uctcertif icaat xio Nummer: 32716198 Uitgegeven: 1 998-04-01 TeleÍax: (035) 526 83 81

á/r HOUTEN BUITENDEUREN -/SKH KO M O attest-met-prod uctcertif icaat xio Nummer: 32716198 Uitgegeven: 1 998-04-01 TeleÍax: (035) 526 83 81 6 =! O 'ii-; i.'.: KO M O attest-met-prd uctcertif icaat NUSfB xi E (s (É cc E a E c U Stichting Keuringsbureau Hut SKH Bezekadres: Kantrgebuw'Gierserf ' Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen Pstadres: Pstbus

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

PROJECT : IN DER OSTERBACH

PROJECT : IN DER OSTERBACH Brusselsesteenweg 6-2800 Mechelen tel 0475/478.477 - fax 015/340.310 www.vac-nline.be e-mail: inf@vac-nline.be U kan ns van maandag tem zaterdag bereiken van 8u tt 22u PROJECT : IN DER OSTERBACH ROUTE

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen van

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... De Rietkraag 2e fase Type Kievit Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken 2010

Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken 2010 5. Eisen aan warm- en kud dakcnstructies (n.v.t. vr sandwichpanelen) 5.1. Inleiding Omschrijving systeem Geprfileerde metalen platen kunnen in dakcnstructies zwel wrden tegepast als dragende ndergrnd als

Nadere informatie

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock Wat 'crss-linking' betekent vr Rlling Stck Crss-linking: het vernetten van kabels dr bestraling, kan veel betekenen vr Rlling Stck. Een paar pluspunten & klantvrdelen van dr bestraling vernette elektrische

Nadere informatie

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2 Datum laatste wijziging: 15 ktber 2015 Aard laatste wijziging: gebreken, hgspanning zie 4.1 en 4.2 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen van

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Stad / Gemeente Aalst Gebouwtype Laagbouw Deelgemeente Centrum Gebouwcode G01 Postcode 9300 Bouwlagen 1 Adres Pontstraat 51 Bouwjaar 1978

Stad / Gemeente Aalst Gebouwtype Laagbouw Deelgemeente Centrum Gebouwcode G01 Postcode 9300 Bouwlagen 1 Adres Pontstraat 51 Bouwjaar 1978 Algemene infrmatie Stad / Gemeente Aalst Gebuwtype Laagbuw Deelgemeente Centrum Gebuwcde G01 Pstcde 9300 Buwlagen 1 Adres Pntstraat 51 Buwjaar 1978 Datum nderzek 18/05/2015 Dirk Rvers / Emmanuel Bagert

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... 4-kamerappartement verdiepingen Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Blk 3 Pakket 1 Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

5-IN-1-PROFIEL. Ordercode Foto Afmetingen Hoeveelheid per verpakking

5-IN-1-PROFIEL. Ordercode Foto Afmetingen Hoeveelheid per verpakking Ordercde Ft Afmetingen Heveelheid per verpakking PGWINCP(-)MD215 2150 x 16 x 54 mm 1 (mes + rail inbegrepen) Prductbeschrijving Het prfiel met Inciz -technlgie is een eenvudige plssing m uw Perg -vler

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Krios db. Krios db 35. Krios db 40. Krios db 44.

Krios db. Krios db 35. Krios db 40. Krios db 44. 76 Krios db Krios db 35 Krios db 40 Krios db 44 78 Krios db 35 Geluidisolatie en geluidsabsorptie in één paneel. Krios db producten vormen een unieke combinatie tussen geluidsabsorptie en geluidisolatie.

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Blk 3 Pakket 2 Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen Apeldoorn

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen Apeldoorn Bedrijventerrein Stadhudersmlen Apeldrn Bxcmplex geeft u de ruimte! Inhud Wat is Bxcmplex Apeldrn? Kpen f huren bij Bxcmplex: een gede beslissing Het cmplex: De lcatie Plattegrnd Maatvering De ruimten

Nadere informatie

www.systeemplafond.nu Sonar Activity Sonar Bas Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen.

www.systeemplafond.nu Sonar Activity Sonar Bas Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. 84 Sonar Sonar Sonar Activity Sonar Bas Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. Sonar Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. Sonar is het esthetisch

Nadere informatie

Projectfiche Menuiserie Bechoux

Projectfiche Menuiserie Bechoux Prjectfiche Menuiserie Bechux Stalen verspanning 14 bij 28 meter Menuiserie Bechux was p zek naar een kwaliteitsvlle werkplaats vr de schrijnwerkerij. Het werd een Sigma-hal van 14m breed, 28m lang en

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Automatiseren van een gravitatiemagazijn aan de hand van een pneumatische sturing

Automatiseren van een gravitatiemagazijn aan de hand van een pneumatische sturing Prject 1 Autmatiseren van een gravitatiemagazijn aan de hand van een pneumatische sturing Fest Belgium nv Klnel Burgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Inf_be@fest.cm www.fest.cm Naam: Klas: Datum:

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Type van Ggh Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

SGG CONTRAFLAM. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

SGG CONTRAFLAM. Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG CONTRAFLAM Brandwerend glas SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT SGG CONTRAFLAM We know Fire! Welkom bij Vetrotech Saint-Gobain, innovatieleider op het gebied van brandwerende beglazing en wereldwijd één van

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B]

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B] INGEDIEND Ja Nvt LIJST IN TE DIENEN STUKKEN AANVRAAG OM REGULIERE BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE VOLGT (gedeeltelijk) LATER #1 #2 #3 ALGEMEEN Aanvraag en bijbehrende stukken in de Nederlandse taal [Awb] Vrm

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Wningtype B en C, 3-laags Oud Amsterdams en Amsterdamse Schl Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Niet meer manueel hanteren van lasten

Niet meer manueel hanteren van lasten Niet meer manueel hanteren van lasten Vrbeeld van een Gede Pratij Jeren van de Giessen Lelystad, 23-10-2008 Prgramma: Intrductie Het rbleem Nadere RI&E Fysiee belasting De lssing Onze winst Jury rdeel

Nadere informatie

Sonar. Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen.

Sonar. Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. Sonar Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. Sonar Het esthetisch paradepaardje onder de akoestische plafondpanelen. Sonar is het esthetisch paradepaardje onder de akoestische

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Blk 3 Pakket 3 Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier - prijsaanvraag 'Kruidlaag in Wdland' - inlichtingenfrmulier - Datum: Termijn: Beste klant Wij helpen u graag bij de creatie van uw schaduwtuin f schaduwbrder nder bestaande bmen f en heesters. Vul dit frmulier

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee)

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee) Vragenlijst VROM Dit is een vragenlijst vr het inventariseren van mgelijke knelpunten in uw eigen wning die een belemmering kunnen zijn vr bewning p hgere leeftijd. De vragenlijst geeft u infrmatie ver

Nadere informatie

Programma van eisen Perceel 2. Werkplekzonwering ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam NV

Programma van eisen Perceel 2. Werkplekzonwering ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam NV Prgramma van eisen Perceel 2 Werkplekznwering ten beheve van Havenbedrijf Rtterdam NV 1 Functineel Prgramma van Eisen werkplekznwering. Het demnteren en afveren van de huidige werkplekznwering en het leveren

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

worden gesteld, maar geen eisen op gebied van privacy. Rockfon db plafondpanelen zijn licht in gewicht in vergelijking met alternatieve oplossingen.

worden gesteld, maar geen eisen op gebied van privacy. Rockfon db plafondpanelen zijn licht in gewicht in vergelijking met alternatieve oplossingen. Krios db Het Krios db assortiment biedt een complete oplossing voor privacy en akoestisch comfort tussen ruimtes. Met geluidisolatiewaardes variërend tussen 35 db en 44 db en een hoge geluidsabsorptie,

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Sonar db 35. Geluidisolatie en geluidsabsorptie in één paneel. ASSORTIMENT

Sonar db 35. Geluidisolatie en geluidsabsorptie in één paneel. ASSORTIMENT Sonar db Het Sonar db assortiment biedt een complete oplossing voor privacy en akoestisch comfort tussen ruimtes. Met geluidisolatiewaardes variërend tussen 35 db en 44 db en een hoge geluidsabsorptie,

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Karmøy Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581.

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581. Djeddalaan 158, 3067 MT Rtterdam +31 6 49 91 90 86 +31 6 40 04 07 72 inf@nicad.nl www.nicad.nl MEETCERTIFICAAT Mc150024 Bedrijfspand Lange Elisabethstraat 6 Utrecht OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA nr. 21_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Wningtype A, 2-laags Oud Amsterdams en Amsterdamse Schl Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen Apeldoorn

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen Apeldoorn Bedrijventerrein Stadhudersmlen Apeldrn Bxcmplex geeft u de ruimte! Inhud Wat is Bxcmplex Apeldrn? Kpen f huren bij Bxcmplex: een gede beslissing Het cmplex: De lcatie Plattegrnd Maatvering De ruimten

Nadere informatie