Begroting Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2012. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Activiteitenbegroting Toelichting op de ontwerpbegroting 8 Bijlagen: A. Contributietabel B. Afkortingenlijst 20 2

3 VOORWOORD Hierbij treft u de begroting 2012 aan. Evenals vorig jaar wordt de begroting 2012 per activiteit gepresenteerd waarbij eerst de cijfers en daaraan gekoppeld de tekstuele toelichting volgt. Hierdoor heeft u per pagina direct inzicht in zowel de cijfers als de toelichting. In deze tijd, waarbij het inkomen van de logopedist onder druk staat, vinden zowel het Verenigingsbestuur als de commissie financiën het niet verantwoord de contributie te verhogen of zelfs te indexeren. De beleidsplannen voor het komende jaar en daaropvolgende jaren mogen als ambitieus betiteld worden en in 2012 wordt stevig geïnvesteerd. Er is rekening houdend met de cijfers van de jaarrekening 2010, en de cijfers over het eerste halfjaar 2011 op vaste onderdelen strak begroot. Het is echter door de inschatting van investeringskosten die behoren bij de specifieke beleidsplannen, niet mogelijk een sluitende begroting te presenteren. Echter een deel van de kosten wordt bestreden uit de in de loop der jaren opgebouwde bestemmingsreserves. Anderzijds zal het resultaat over 2011 naar verwachting zodanig positief uitvallen, dat een beroep kan worden gedaan op het verenigingsvermogen. Zodoende kunnen de plannen uitgevoerd worden zonder contributie aanpassing. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van: 1. Budgettering op basis van beleid geld volgt beleid ; 2. Onkostennota 2010 (ongewijzigd); 3. Aanvulling beleid betreffende vermogensbeheer; 4. Overige uitgangspunten. 1. Budgettering op basis van beleid: geld volgt beleid Vanuit het meerjarenbeleidsplan worden de doelstellingen voor het jaar 2012 verwoord in een jaarbeleidsplan. Hiermee wordt meer samenhang gebracht in de doelen en activiteiten van de besturen, secties en commissies. Bij de toelichting op de verschillende begrotingshoofdstukken zal waar nodig worden verwezen naar dit beleidsplan. 2. Nota onkostenvergoedingen 2010 (ongewijzigd) Hoewel de nota onkostenvergoedingen die is ingevoerd per 1 januari 2010 op dit moment in ongewijzigde vorm nog van toepassing is, zal de inhoud daarvan mogelijk wijzigen. Op het moment van opstellen van de begroting is de reikwijdte van de vergoedingen voor werkzaamheden, alsmede de hoogte van de kilometervergoeding in onderzoek. Voorzichtigheidshalve is in de begroting uitgegaan van mogelijke additionele kosten. 3. Beleid vermogensbeheer In roerige tijden als de huidige is het zinvol om de continuïteit van de vereniging en de verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk te waarborgen. Teneinde aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen is het zinvol en wenselijk om een periode te kunnen overbruggen zonder ontvangst van contributiegelden, om een fictieve afwikkeling te kunnen bewerkstelligen. Denk hierbij aan doorlopende huurverplichtingen en verplichtingen jegens de personeelsleden. Dit zou betekenen dat het streefvermogen, waartoe tijdens de vergadering op 23 april 2009 de ledenraad besloten, verhoogd zou moeten worden. 3

4 Besloten is het streefvermogen op 25% (3 maanden) van de begrote uitgaven over een jaar te stellen. Dit houdt in dat het streefvermogen per 1 januari 2012 gesteld is op (de begrote uitgaven 2011 bedragen ; zie blz. 9). Per 1 januari 2011 bedraagt het vrije vermogen van de Vereniging (zie jaarrekening 2010, punt 5). Per 1 januari 2011 is er een tekort vrij vermogen van Inmiddels zijn de voorlopige resultaten 2012 (1 e halfjaar en t/m september 2011), zodanig, dat het tekort in 2011 zal worden aangezuiverd. In de begroting 2012 is de post projecten op nul begroot. Alle tijdens het opstellen van de begroting vaststaande en uit de beleidsplannen voortkomende projecten zijn opgenomen in de betreffende afdelingen. Hierbij zijn zowel de kosten als de opbrengsten (separaat) begroot. Gedurende het jaar 2012 kan het zijn dat er projecten opgestart moeten worden. In het verleden is dit ook gebeurd. Alvorens een zodanig project te starten, zal er een deelbegroting worden opgesteld, waarbij ofwel sprake zal moeten zijn van een positief saldo, dan wel bij een negatief saldo een goedkeuring voor het project gevraagd en verkregen moeten worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat we in de toekomst wederom een project starten dat niet is opgenomen in de begroting. Omdat het uitgangspunt is de contributie niet te verhogen, is ten aanzien van de projecten rekening gehouden met het volgende: Op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend zijnde projecten worden niet in de begroting opgenomen. Gezien de omvang van het vrije vermogen kunnen projecten betaald worden uit het vrije vermogen. Het VB gaat er in beginsel vanuit dat er maximaal 1/5 van het vrije vermogen besteed kan worden aan projecten per jaar. Projecten zullen aangeleverd worden met een complete financiële paragraaf en overzicht over de omvang van het vrije vermogen op dat moment. Door bovenstaande regel in te voeren (en in te teren op het vrije vermogen) is het niet noodzakelijk de contributie per 1 januari 2012 te verhogen en te indexeren. De contributie blijft hierdoor gelijk aan 2011 en Uitgangspunten Peildatum 1 oktober 2011 Alle gegevens zijn gebaseerd op de peildatum 1 oktober Als er recentere gegevens beschikbaar zijn wordt dit expliciet aangegeven. Sluitende begroting Uitgangspunt is een sluitende begroting te presenteren eventueel gebruik makend van een toevoeging vanuit het verenigingsvermogen. Ledenstand De ledenstand per 1 oktober 2011 bedraagt: Daarnaast is er nog een flink aantal studentleden, waarvan een deel zal promoveren tot lid. Het aantal opzeggingen blijft beperkt. Bij de begroting 2011 is uitgegaan van leden. De contributie inkomsten 2011 (tot 1 oktober) overstijgen de begroting. Gezien bovenstaande is het verantwoord om op leden te begroten. De studentleden en extra inkomsten door acceptgirobetaling worden separaat begroot. Loon- en prijsindex (2,0%) De NVLF volgt voor het personeel de CAO Welzijn. Voor 2012 is niet bekend of er een loonsstijging wordt opgenomen in de CAO welzijn. Vooralsnog wordt 2% loonstijging 4

5 gehanteerd. De bonden gaan over het algemeen uit van een maximale looneis van 2,5%.De stijging van de prijzen wordt geschat op 2,5%. In de begroting zijn de posten die hierop betrekking hebben verhoogd met dit percentage. Het consumentenprijsindex cijfer over het 1 e halfjaar 2011 bedraagt gemiddeld 2,3%. In september is het CPI gestegen naar 2,7%. Contributie Voor het jaar 2012 zal de contributie niet geïndexeerd worden. Het jaarresultaat van 2011 is naar verwachting positief. Daarnaast heeft het vermogen van de NVLF een dermate omvang, dat indexering als onwenselijk wordt geacht en voor nogmaals 1 jaar achterwege kan blijven. Per 1 januari 2011 bedraagt het vrije vermogen van de NVLF Abonnementsprijzen voor instellingen waar logopedisten werkzaam zijn De abonnementenprijzen zijn gekoppeld aan de normcontributie. Doordat de contributie niet stijgt, blijven ook de abonnee prijzen gelijk. Begroting secties De sectiebegrotingen worden normaliter geïntegreerd in de begroting NVLF. Op het moment van opstellen en behandelen van de begroting, was er nog geen overeenstemming bereikt over de inhoud van de deelbegrotingen van de secties. Voorzichtigheidshalve zijn de cijfers uit de begroting 2011 opgenomen in deze begroting. Naar verwachting zullen de respectievelijke deelbegrotingen per saldo het thans opgenomen bedrag niet overschrijden. Zoals in 2011 zullen onder 5. Belangenbehartiging de meeste sectiekosten gepresenteerd worden. Voor de achterban van de separate secties wordt een uittreksel uit de begroting NVLF opgesteld. Deze deel begroting kan voorgelegd worden tijdens de algemene vergadering van de sectie. 5. Besluitvorming Het verenigingsbestuur stelt de Ledenraad voor het volgende te besluiten: 1. de normcontributie te handhaven op 380,00; 2. De conceptbegroting 2011 goed te keuren. Woerden, 15 november 2011 Moniek Drinkenburg-Roosendaal Penningmeester 5

6 6

7 Aantekeningen 7

8 Activiteitenbegroting 2012 BATEN Begroting Begroting Resultaat Contributie Overige inkomsten Totaal Baten LASTEN 3. Bestuur en management Verenigingsactiviteiten Sociaal economische belangenbehartiging Kwaliteitsbeleid Voorlichting, publiciteit en promotie Verenigingsbureau Projecten Onvoorziene uitgaven Totaal Lasten Regulier resultaat huishouding Bijzonder resultaat 11. Bijzondere baten Bijzondere lasten Resultaat huishouding Financiële baten en lasten 11. Financiële baten Financiële lasten Saldo Resultaat Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Mutatie bestemmingsreserves Toevoeging uit vrij verenigingsvermogen

9 TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK Begroting Begroting Resultaat 1a. Contributie Ledenstand Te ontvangen contributie Dekking acceptgirokosten Studentleden Bijdrage deelname kwaliteitskringen Ontvangen contributie Af: Toevoeging voorziening Netto te ontvangen contributie De contributie blijft ongewijzigd. De normcontributie per jaar komt hiermee op 380,00. In bijlage A wordt de contributietabel gepresenteerd. Door een beperkte stijging van het ledental, maar vooral ook door een groeiende groep leden die de normcontributie voldoen, stijgen de contributie-inkomsten. Voor het eerst heeft dit jaar een afsplitsing plaatsgevonden in de verwachte contributie van leden en studentleden. Daarnaast worden de verwachte opbrengsten voor de dekking van de acceptgirokosten getoond. De bijdrage deelname kwaliteitskringen is gebaseerd op de stand per 1 oktober Er is een beperkte toevoeging voorziening debiteuren opgenomen, gebaseerd op de algemene economische ontwikkelingen, waardoor de mogelijkheid van oninbaarheid van vorderingen toe zal nemen. Er worden wel maatregelen getroffen om dit zo risico zoveel mogelijk te beperken, door een scherpere naleving van de betalingstermijnen. Begroting Begroting Resultaat 2. Overige inkomsten a. Overige inkomsten Verrekend met activiteiten vereniging Verrekend met activiteiten PR Totaal Overige inkomsten Het saldo van de overige inkomsten bestaat uit de opbrengst van drukwerkservice leden. Naar verwachting wordt hiervoor in rekening gebracht aan leden, terwijl er door de drukker circa zal worden doorbelast. De overige inkomsten vloeien voort uit verkopen van materialen en brochures, registraties e.d., alsmede de opbrengsten van studiedagen. Aangezien de kosten van deze activiteiten zijn opgenomen in de onderscheiden afdelingen (PR-communicatie, respectievelijk verenigingsactiviteiten) zijn de opbrengsten ook daar verrekend. 9

10 Begroting Begroting Resultaat 3. Bestuur en Management a. Bestuur vereniging 1. Ledenraad en bestuursvergaderingen Jubileumcongres Bestuurskosten Beheer en administratie b. Management en ondersteuning werkorganisatie c. Externe kosten Totaal Bestuur en Management a. Bestuur vereniging 1. Ledenraad en bestuursvergaderingen Uitgangspositie is dat de ledenraad gemiddeld uit 20 personen bestaat met toevoeging van maximaal 7 bestuursleden. Er worden 4 bijeenkomsten per jaar gehouden. Hiernaast zijn de kosten van catering voor ledenraad en VB opgenomen. 2. Jubileumcongres 2012 De voorziening is toereikend. Kosten van het congres zijn opgenomen bij PRcommunicatie. De gevormde bestemmingsreserve zorgt ervoor dat het jublileumcongres budgetneutraal uitvalt in Bestuurskosten De bestuurskosten bestaan uit de vergoedingen voor het VB. De volgende criteria zijn opgenomen in de begroting: Er is een extern voorzitter aangesteld; Uitgangspositie is dat er maximaal 7 bestuursleden zijn (inclusief voorzitter); Er zijn 11 VB vergaderingen per jaar, hiervoor wordt per aanwezige vergadering 1x een vergoeding en 1x een vergoeding t.b.v. de voorbereiding vergoed. Reiskosten conform de onkostennota. Ieder bestuurslid heeft recht op een kantoorvergoeding van 25,00 per maand. Als extra budget is 20x een vergoeding opgenomen. Dit budget is bestemd voor bestuursleden die uit hoofde van hun functie de NVLF representeren. Voor beleidsontwikkeling is een post van opgenomen. b. Management en ondersteuning werkorganisatie Het betreft hier de personeelskosten van de verenigingsmanager en manager services/directie secretaresse. Onverdeelbare personeelskosten (ziekteverzuimverzekering, studiekosten, salarisadministratie, overige) zijn opgenomen onder 8. Verenigingsbureau. c. Externe kosten Dit budget is bestemd voor ondersteuning/vragen op juridisch vlak. 10

11 Begroting Begroting Resultaat 4. Verenigingsactiviteiten a. Districtsvergaderingen b. Studiedagen/Themadagen/Seminars c. Commissies en werkgroepen d. Training/Scholing kaderleden e. Aansluitingen f. Buitenlandse betrekkingen Totaal Verenigingsactiviteiten a. Districtsvergaderingen De NVLF kent 10 districten op basis van postcode. Leden zijn vrij om deel te nemen aan bijeenkomsten in het district dat zij wensen. Er is één bijeenkomst per jaar/per district op locatie begroot. Ledenraadsleden (districtsafgevaardigden) en bestuursleden hebben recht op vergoeding conform de onkostennota, als er een actieve rol is weggelegd tijdens de bijeenkomsten. b. Studiedagen/Themadagen/Seminars Onder dit budget zijn vooralsnog 9 studiebijeenkomsten (middagen/avonden) opgenomen. Deze worden gehouden over specifieke onderwerpen. De kosten worden gedeeltelijk betaald door de deelnemers. De verwachte opbrengsten ( 4.500) zijn in mindering gebracht op de kosten ( ). c. Commissies en werkgroepen Het budget is bepaald aan de vergaderagenda 2012, zoals deze bekend was op het moment van opstellen van de begroting.. Er zijn 4 statutaire commissies t.w. Sociaal Economische Belangenbehartiging / Vakinhoud / Financien en Pr-Communicatie. Voor deze commissies wordt de vergoeding conform de onkostennota per bijgewoonde vergadering uitgekeerd. De commissies komen frequenter bij elkaar (maximaal 6x per jaar). Totaal budget Werkgroepen en overige commissies hebben per bijgewoonde vergadering recht op onkostenvergoeding conform de onkostennota. Opgenomen zijn de klachtencommissie, college van toezicht en de werkgroep dyslexie (totaal ) d. Training/scholing kaderleden Er wordt een budget van beschikbaar gesteld om de scholing te bekostigen. Cursussen voor kwaliteitskringbegeleiders zijn apart in de begroting opgenomen. e. Aansluitingen De NVLF is aangesloten bij: IALP (vertegenwoordiger logopedisten in wereld verband); CPLOL (vertegenwoordiger logopedisten in europees verband); Kenniscentrum Taal Spraak; NEO (1 e lijns organisaties). f. Buitenlandse betrekkingen Hier geldt een standaard budget voor van

12 Begroting Begroting Resultaat 5. Sociaal economische belangenbehartiging Totaal Sociaal economische belangenbehartiging Hieronder zijn de bestuurskosten van de secties G, O en V opgenomen, alsmede de kosten van belangenbehartiging van de leden van de secties. In verband met het ontbreken van overeenstemming over de inhoud van de deelbegrotingen is gekozen om de bedragen van de begroting 2011 op te nemen in de begroting Het enige verschil met 2011 betreft de door te belasten salariskosten van de medewerkers van het verenigingsbureau naar de secties. Begroting Begroting Resultaat Sociaal economische belangenbehartiging NVLF/G+O+V Ledental NVLF/G+O+V Personeelskosten 1a. Personeelskosten Sectiekosten 2a. Vergaderkosten b. Bestuurskosten c. Overige bestuurskosten d. Beleidsdag e. Externe vertegenwoordigingen Beheer en administratie Belangenbehartiging 3a. Individuele belangenbehartiging b. Collectieve belangenbehartiging c. Vergaderingen ROS/RCV d. Vergoeding landelijke bijeenkomsten RCV-ROS e. Externe adviezen/inhuur derden f. Vergoeding RCV g. Training RCV-ers h. Uitvoerende taken belangenbehartiging Overige posten 4a. Studiedag b. Thema avonden en werkconferenties c. Algemene sectie-ledenvergadering d. Documentatie e. Overige kosten Sociaal economische belangenbehartiging NVLF/G+O+V Belangenbehartiging Onder de kosten van belangenbehartiging vallen de salariskosten van de medewerkers van het verenigingsbureau doorbelast naar de secties. Alle NVLF/G en NVLF/O leden die zodanig zijn geregistreerd zijn aangesloten bij het rechtspositie-adviesbureau Evers voor de individuele belangenbehartiging. Het betreft hier de behartiging van werk en inkomen. Het contact verloopt via het verenigingsbureau. 12

13 Voor de collectieve belangenbehartiging in de zorg is de NVLF/G aangesloten bij de FBZ, het overkoepelende orgaan voor de CAO afspraken. Voor de collectieve belangenbehartiging in het onderwijs is de NVLF/O aangesloten bij de CMHF, het overkoepelende orgaan voor de CAO afspraken. De belangenbehartiging bij de NVLF/V bestaat uit het organiseren van landelijke bijeenkomsten voor ROS en RCV-ers. Voor de bijeenkomsten georganiseerd door de NVLF wordt aan de RCV en ROSV-ers een tegemoetkoming volgens de onkostennota uitgekeerd. Aan RCV-ers wordt een vergoeding op basis van de onkostennota uitgekeerd (per bijeenkomst met de zorgverzekeraar). Werkzaamheden van (bestuurs) leden die niet onder de bestuurskosten vallen zoals bijeenkomsten bij het ministerie van VWS en ZN zijn verantwoord onder post 5b. 13

14 Begroting Begroting Resultaat 6. Kwaliteitsbeleid a. Personele lasten b. Productontwikkeling c. Kwaliteitsinstrumenten d. Transparante zorg e. Scholing kwaliteitskringbegeleiders f. Rondgang kwaliteitskringen e. Vergoeding kwaliteitskringen (2009) g. Leerstoel Universiteit Beheer en administratie 579 Totaal Kwaliteitsbeleid a. Personele lasten De personele lasten van de medewerkers kwaliteit zijn onder deze post ondergebracht. b. Productontwikkeling Onder deze kostenpost is ruimte om nieuwe werkgroepen met betrekking tot productontwikkeling in te stellen. In het jaarplan 2012 zijn opgenomen werkgroepen: herzien handreikingen; kringproduct van het jaar; kwantitatieve-kwalitatieve toetsing; normpraktijk ( 6.800). Daarnaast zijn kosten opgenomen voor deelname aan een pilot (NCJ) met als doel inbedding logopedie bij tweejarigen screening en deelname aan bijeenkomsten masteropleiding dyslexie ( 3.300). Voor en aan onderzoeken is opgenomen: Aanschaf Talent Motivatie Analysetool (voor gebruik KKB-ers, medewerkers en leden) ( 7.500); Extern cijfermatig onderzoek naar de beroepspopulatie ( ); Extern cijfermatig onderzoek naar onderbouwing van logopedische zorg ( 4.000); Extern cijfermatig onderzoek Taal-Spraak ( ); Onderzoek naar samenwerking en versterking relatie ROS-organisaties ( 5.800). c. Kwaliteitsinstrumenten Het budget onder deze post is bestemd voor werkgroepen evaluatie logopedische standaarden, Referentennetwerk accreditatie, Richtlijnen slikproblemen, Richtlijnen palliatieve zorg, Evidence statements, Zorgstandaard dementie, Zorgstandaard CVA en ontwikkeling ICF. d. Transparante zorg Dit budget is in 2012 niet meer opgenomen. e. Scholing kwaliteitskringbegeleiders Jaarlijks worden er twee 2-daagse cursussen georganiseerd om kwaliteitskring-begeleiders op te leiden. Het gaat om de kosten van de cursusleiding, de locatie en de reiskosten van de deelnemers. f. Rondgang kwaliteitskringbegeleiders 1x per jaar wordt een bijeenkomst gehouden met kwaliteitskringbegeleiders. Deze dag vindt op een centrale locatie plaats. g. Het betreft hier de jaarlijkse kosten van de leerstoel. 14

15 Begroting Begroting Resultaat 7. Voorlichting, publiciteit en promotie a. Personele lasten b. Voorlichting en website c. Ledenwerving en promotie d. Publiciteit en Pr e. Tijdschrift Beheer en administratie 493 Totaal Voorlichting, publiciteit en promotie a. Personele lasten De personele lasten van de Pr-Communicatie medewerker zijn hier ondergebracht. b. Voorlichting en website Onder deze post worden de volgende activiteiten verricht: Drukwerk en brochures ( 3.000); Onderhoud van de website ( 7.600); Doorontwikkeling website (verbeteren navigatie, structuur, functionaliteit, gebruik social networks en het testen ( ); Ontwikkeling van een (2-)wekelijkse nieuwsbrief: pilot ( 5.000), jaarlijks ( ). c. Ledenwerving en promotie Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord: Ledenwerving ( nihil, materiaal nog voorhanden); Branco van Dantzig prijs ( nihil) 1x per twee jaar uitgereikt volgende 2012; Bachelor Logopedieprijs Nederland ( 2.000) in samenwerking met de opleidingen. d. Publiciteit en PR Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord: NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) ( 2.500); Publiekscampagne (3 persmomenten) met gebruik BN-ers ( ); Pers en publiciteit (6 persmomenten) inclusief mediatraining ( ); Productie 6 korte promotiefilms werkgebieden logopedie ( ) Samenwerking met derde partijen (zoals Gezondheidsplein in 2011)( 6.000); Jubileumcongreskosten (zie hieronder) Voor het jubileumcongres is in de afgelopen jaren een bestemmingsreserve gevormd. De kosten zijn thans opgenomen ter hoogte van deze reserve en bedragen De gevormde reserve zal vrijvallen, zodat per saldo geen kosten ontstaan in In verband met de ontwikkelingen in de zorg is er wellicht behoefte om de pers te zoeken ter verbetering van de positie van logopedie. Eventueel hiermee samenhangende kosten zullen uit de bij Publiekscampagne, Pers en publiciteit en Productie promotiefilms opgenomen middelen. e. Tijdschrift Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord: Druk- en portokosten van het tijdschrift ( ); Redactiekosten ( ); Ontwikkeling LoFo 2.0, toelichting volgt hierna ( );. De redactie ontvangt per bijgewoonde bijeenkomst een vergoeding zoals beschreven in de onkostennota. De redacteur krijgt een vaste vergoeding per editie. 15

16 Om de kosten van het tijdschrift in de toekomst te kunnen verlagen, wordt voorgesteld over te stappen naar LoFo 2.0. Dit betreft een geleidelijke overgang van een hardcopy tijdschrift naar een digitaal tijdschrift. Hiermee zouden op termijn de kosten verlaagd kunnen worden, immers de druken portokosten zullen daarmee verdwijnen. De overgang zal stapsgewijs plaatsvinden, waarbij tijdelijk dubbele kosten ontstaan. Zo zal worden gestart met een lezersonderzoek. Vervolgens zullen er proefversies ontwikkeld moeten worden en zal de infrastructuur aangepast dienen te worden om publicatie mogelijk te maken. In de begroting is een post van opgenomen. Hierin begrepen zijn naast de externe begeleidings- en organisatiekosten, de investeringskosten voor het ontwikkelen, bouwen en implementeren van de structuur en de webfaciliteit. Daarnaast zal (eenmalig) extra mankracht nodig zijn (externe dienstverlening). Met bovenstaande bedragen worden de volgende inkomsten verrekend: Opbrengst advertenties 7.500; Opbrengst cursus- en congresinfo ; Abonnementen op Lo&Fo ; Per saldo zijn de kosten van het tijdschrift (hardcopy) Voor de abonnementen gelden met ingang van 1 januari 2012 de volgende prijzen. Onderstaand de ongewijzigde tabel: Prijzen abonnementen tijdschrift Lo&Fo F1. Instellingen waar logopedisten werkzaam zijn. 190,00 F2. Instellingen waar geen logopedisten werkzaam zijn. 95,00 F3. Instellingen in het buitenland 114,00 Abonnementsprijzen zijn afgeleid van de normcontributie. Hierdoor zullen de abonnementprijzen evenredig stijgen met de contributie. 16

17 Begroting Begroting Resultaat 8. Verenigingsbureau a. Personele lasten b. Activiteiten verenigingsbureau 1. Drukwerk en fotokopieën Portokosten Overige kantoorkosten c. Faciliteiten verenigingsbureau 1. Huisvesting Onderhoud inventaris/apparatuur Telecommunicatie Afschrijvingen Documentatie/bibliotheek Kantoorbenodigdheden d. Algemene kosten 1. Accountant Verzekeringen Kosten betalingsverkeer Juridische kosten Overige algemene kosten Totaal Verenigingsbureau a. Personele lasten Hier zijn de personele lasten van de afdeling service en controller ondergebracht. Vanwege een verschuiven van de onverdeelbare personeelskosten van de afdelingen naar het verenigingsbureau (ziekteverzuimverzekering, studiekosten, salarisadministratie en overige personeelskosten, totaal ) is hier het budget toegenomen. b. Activiteiten verenigingsbureau Onder activiteiten verenigingsbureau worden drukwerk en fotokopieën, portokosten en overige kantoorkosten verantwoord. De kosten van drukwerk en fotokopiën bestaan uit de aanschaf van papier, enveloppen en visitekaartjes. c. Faciliteiten verenigingsbureau Onder faciliteiten verenigingsbureau vallen de posten: Huisvesting. Hieronder vallen huur, servicekosten pand, schoonmaak, beveiliging en belastingen. Onderhoud inventaris/apparatuur. Dit budget is bestemd voor de onderhoudscontracten voor automatisering en de leasekosten van het kopieerapparaat. Telecommunicatie. Zowel de vaste telefooncentrale als de vergoeding voor mobiele telefoon van de beleidsmedewerkers vallen onder dit budget. Afschrijvingen. Het bedrag afschrijvingen is licht verhoogd. Er wordt een pilot gestart met terbeschikking stellen van I-pads aan een beperkte groep kaderleden en 17

18 beleidsmedewerkers. Daarnaast is de omruil van de koffiemachine voorzien. Er worden verder geen grote investeringen verwacht. Binnen dit budget is wel ruimte om in 2012 kleine investeringen te verrichten. Documentatie/bibliotheek. Betreft budget voor de aanschaf van tijdschriften. Kantoorbenodigdheden. Dit betreft de post voor paperclips, nietjes, papier voor het kopieerapparaat e.d. d. Algemene kosten Hieronder vallen de kosten van accountant ( ), verzekeringen ( 4.500) en kosten betalingsverkeer ( 2.500). Aan leden die per acceptgiro betalen wordt een toeslag van 2,25 per acceptgiro berekend (verantwoord onder contributies). Begroting Begroting Resultaat 9. Projecten a. Directe toegankelijkheid b. Niet gedefinieerde projecten Totaal Projecten Projecten zijn incidentele uitgaven die niet structureel deel uitmaken van de begroting NVLF. Een project heeft een begin- en einddatum, deze hoeven niet gelijk te lopen met het kalenderjaar. Een project kan een looptijd hebben van meerdere jaren. Voor het jaar 2012 zijn geen projecten opgenomen. In de inleiding wordt aangegeven hoe we met nieuwe aanvragen betreffende projecten in 2012 omgaan. 18

19 Begroting Begroting Resultaat 10. Onvoorziene uitgaven a. Onvoorzien Totaal Onvoorziene uitgaven Een klein budget ( 5.000) om eventuele kleine kosten op te vangen. 11. Bijzondere baten Begroting Begroting Resultaat a. Resultaat NVLF congres Totaal Bijzondere baten Bijzondere lasten Begroting Begroting Resultaat a. Kosten fraude Totaal Bijzondere lasten Voor het jaar 2012 zijn geen bijzondere baten en lasten opgenomen. 13. Financiële baten Begroting Begroting Resultaat a. Rentebaten Totaal Financiële baten Financiële lasten Begroting Begroting Resultaat a. Rentelasten Totaal Financiële lasten Voor 2012 is op basis van de aanwezige middelen rentebaten opgenomen. In verband met het ontbreken van rentedragende schulden, zijn er geen rentelasten gebudgetteerd. 19

20 BIJLAGE A : CONTRIBUTIETABEL a. Gewone leden a1. Woon en werkzaam in Nederland 100,0% 380,00 a2. Woon of werkzaam in het buitenland + deelname kwaliteitskring 75,0% 285,00 a3. Woon- of werkzaam in het buitenland zonder deelname kwaliteitskring 50,0% 190,00 a4. Leden die de pensioengerechtigde leeftijd 25,0% 95,00 bereikt hebben en niet meer werkzaam zijn. a5. 1e jaar afgestudeerd 50,0% 190,00 a6. Leden in het bezit van diploma en bezig met een fulltime vervolgstudie (er worden geen logopedische werkzaamheden uitgevoerd). 25,0% 95,00 b. Buitengewone leden b1. Niet in het bezit van een diploma logopedie, wel geïnteresseerd. 50,0% 190,00 c. Studerend lid c1. 1e studiejaar 0,0% - c2. 2e studiejaar nvt 25,00 c3. 3e studiejaar 12,5% 47,50 c4. 4e studiejaar 25,0% 95,00 d. Ereleden d1. Door de ledenraad benoemde personen. 0,0% - 20

21 BIJLAGE B: AFKORTINGENLIJST. Afkortingenlijst CAO CMHF CPLOL FBZ HKZ IALP ICT IP LR NEO NOT NVLF NVLF/G NVLF/O NVLF/V NZA OV PR RCV ROS-V VB VWS Collectieve Arbeids Overeenkomst Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de overheid Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector International Association of Logopedics and Phoniatrics Informatie Communicatie Technologie Invaliditeit Pensioen Ledenraad Netwerk Eerstelijns Organisaties Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling Sectie Gezondheidszorg Sectie Onderwijs Sectie Vrijgevestigde Nederlandse Zorgautoriteit Openbaar vervoer Public Relations Regionale Contractanten Vertegenwoordiger Regionale Ondersteuning Structuur - Vertegenwoordiger Verenigingsbestuur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21

22 Aantekeningen 22

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen.

De startnotitie herijking jeugdbeleid vast te stellen. Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 9 mei 212 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2004 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...6 2.3. Beleidsadvisering...7 2.3.1. Beleidskader...7 2.3.2. Werkwijze...7

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Amsterdam, 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave jaarverslag Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2014 2 Continuïteitsparagraaf 16 Verslag

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia VERENIGINGSCONGRES 25 APRIL 2013 PROGRAMMA Dagvoorzitter: Jan Tromp 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 Ontvangst met inlooplunch Stemregistratie Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken... 2 1.1. Afgeronde onderzoeken 2006...2 1.2.

Nadere informatie

Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes vereniging van woningcorporaties Aedes vereniging van woningcorporaties jaarverslag 2013 congres 17 april 2014 Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013)

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013) Concept BEGROTING 2014 (d.d. 26 augustus 2013) Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn 2 Inhoudsopgave Koers 2014: Ability gaat voor de kansen 4 Inleiding..

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen 21 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. Programma...

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 19 december 2014 Goedgekeurd door RvT op 19 december 2014 Begroting 2015 1 HOOFDLIJN... 3 1.1 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN...

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting JAARVERSLAG 2014

Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting JAARVERSLAG 2014 Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting JAARVERSLAG 2014 Opgesteld door Wilco Knip (Bureau OVL) Datum: Maart 2015 INHOUD 1 INLEIDING...2 2 SAMENVATTING...2 3 ALGEMEEN...2 3.1 Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie