Begroting Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2012. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Activiteitenbegroting Toelichting op de ontwerpbegroting 8 Bijlagen: A. Contributietabel B. Afkortingenlijst 20 2

3 VOORWOORD Hierbij treft u de begroting 2012 aan. Evenals vorig jaar wordt de begroting 2012 per activiteit gepresenteerd waarbij eerst de cijfers en daaraan gekoppeld de tekstuele toelichting volgt. Hierdoor heeft u per pagina direct inzicht in zowel de cijfers als de toelichting. In deze tijd, waarbij het inkomen van de logopedist onder druk staat, vinden zowel het Verenigingsbestuur als de commissie financiën het niet verantwoord de contributie te verhogen of zelfs te indexeren. De beleidsplannen voor het komende jaar en daaropvolgende jaren mogen als ambitieus betiteld worden en in 2012 wordt stevig geïnvesteerd. Er is rekening houdend met de cijfers van de jaarrekening 2010, en de cijfers over het eerste halfjaar 2011 op vaste onderdelen strak begroot. Het is echter door de inschatting van investeringskosten die behoren bij de specifieke beleidsplannen, niet mogelijk een sluitende begroting te presenteren. Echter een deel van de kosten wordt bestreden uit de in de loop der jaren opgebouwde bestemmingsreserves. Anderzijds zal het resultaat over 2011 naar verwachting zodanig positief uitvallen, dat een beroep kan worden gedaan op het verenigingsvermogen. Zodoende kunnen de plannen uitgevoerd worden zonder contributie aanpassing. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van: 1. Budgettering op basis van beleid geld volgt beleid ; 2. Onkostennota 2010 (ongewijzigd); 3. Aanvulling beleid betreffende vermogensbeheer; 4. Overige uitgangspunten. 1. Budgettering op basis van beleid: geld volgt beleid Vanuit het meerjarenbeleidsplan worden de doelstellingen voor het jaar 2012 verwoord in een jaarbeleidsplan. Hiermee wordt meer samenhang gebracht in de doelen en activiteiten van de besturen, secties en commissies. Bij de toelichting op de verschillende begrotingshoofdstukken zal waar nodig worden verwezen naar dit beleidsplan. 2. Nota onkostenvergoedingen 2010 (ongewijzigd) Hoewel de nota onkostenvergoedingen die is ingevoerd per 1 januari 2010 op dit moment in ongewijzigde vorm nog van toepassing is, zal de inhoud daarvan mogelijk wijzigen. Op het moment van opstellen van de begroting is de reikwijdte van de vergoedingen voor werkzaamheden, alsmede de hoogte van de kilometervergoeding in onderzoek. Voorzichtigheidshalve is in de begroting uitgegaan van mogelijke additionele kosten. 3. Beleid vermogensbeheer In roerige tijden als de huidige is het zinvol om de continuïteit van de vereniging en de verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk te waarborgen. Teneinde aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen is het zinvol en wenselijk om een periode te kunnen overbruggen zonder ontvangst van contributiegelden, om een fictieve afwikkeling te kunnen bewerkstelligen. Denk hierbij aan doorlopende huurverplichtingen en verplichtingen jegens de personeelsleden. Dit zou betekenen dat het streefvermogen, waartoe tijdens de vergadering op 23 april 2009 de ledenraad besloten, verhoogd zou moeten worden. 3

4 Besloten is het streefvermogen op 25% (3 maanden) van de begrote uitgaven over een jaar te stellen. Dit houdt in dat het streefvermogen per 1 januari 2012 gesteld is op (de begrote uitgaven 2011 bedragen ; zie blz. 9). Per 1 januari 2011 bedraagt het vrije vermogen van de Vereniging (zie jaarrekening 2010, punt 5). Per 1 januari 2011 is er een tekort vrij vermogen van Inmiddels zijn de voorlopige resultaten 2012 (1 e halfjaar en t/m september 2011), zodanig, dat het tekort in 2011 zal worden aangezuiverd. In de begroting 2012 is de post projecten op nul begroot. Alle tijdens het opstellen van de begroting vaststaande en uit de beleidsplannen voortkomende projecten zijn opgenomen in de betreffende afdelingen. Hierbij zijn zowel de kosten als de opbrengsten (separaat) begroot. Gedurende het jaar 2012 kan het zijn dat er projecten opgestart moeten worden. In het verleden is dit ook gebeurd. Alvorens een zodanig project te starten, zal er een deelbegroting worden opgesteld, waarbij ofwel sprake zal moeten zijn van een positief saldo, dan wel bij een negatief saldo een goedkeuring voor het project gevraagd en verkregen moeten worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat we in de toekomst wederom een project starten dat niet is opgenomen in de begroting. Omdat het uitgangspunt is de contributie niet te verhogen, is ten aanzien van de projecten rekening gehouden met het volgende: Op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend zijnde projecten worden niet in de begroting opgenomen. Gezien de omvang van het vrije vermogen kunnen projecten betaald worden uit het vrije vermogen. Het VB gaat er in beginsel vanuit dat er maximaal 1/5 van het vrije vermogen besteed kan worden aan projecten per jaar. Projecten zullen aangeleverd worden met een complete financiële paragraaf en overzicht over de omvang van het vrije vermogen op dat moment. Door bovenstaande regel in te voeren (en in te teren op het vrije vermogen) is het niet noodzakelijk de contributie per 1 januari 2012 te verhogen en te indexeren. De contributie blijft hierdoor gelijk aan 2011 en Uitgangspunten Peildatum 1 oktober 2011 Alle gegevens zijn gebaseerd op de peildatum 1 oktober Als er recentere gegevens beschikbaar zijn wordt dit expliciet aangegeven. Sluitende begroting Uitgangspunt is een sluitende begroting te presenteren eventueel gebruik makend van een toevoeging vanuit het verenigingsvermogen. Ledenstand De ledenstand per 1 oktober 2011 bedraagt: Daarnaast is er nog een flink aantal studentleden, waarvan een deel zal promoveren tot lid. Het aantal opzeggingen blijft beperkt. Bij de begroting 2011 is uitgegaan van leden. De contributie inkomsten 2011 (tot 1 oktober) overstijgen de begroting. Gezien bovenstaande is het verantwoord om op leden te begroten. De studentleden en extra inkomsten door acceptgirobetaling worden separaat begroot. Loon- en prijsindex (2,0%) De NVLF volgt voor het personeel de CAO Welzijn. Voor 2012 is niet bekend of er een loonsstijging wordt opgenomen in de CAO welzijn. Vooralsnog wordt 2% loonstijging 4

5 gehanteerd. De bonden gaan over het algemeen uit van een maximale looneis van 2,5%.De stijging van de prijzen wordt geschat op 2,5%. In de begroting zijn de posten die hierop betrekking hebben verhoogd met dit percentage. Het consumentenprijsindex cijfer over het 1 e halfjaar 2011 bedraagt gemiddeld 2,3%. In september is het CPI gestegen naar 2,7%. Contributie Voor het jaar 2012 zal de contributie niet geïndexeerd worden. Het jaarresultaat van 2011 is naar verwachting positief. Daarnaast heeft het vermogen van de NVLF een dermate omvang, dat indexering als onwenselijk wordt geacht en voor nogmaals 1 jaar achterwege kan blijven. Per 1 januari 2011 bedraagt het vrije vermogen van de NVLF Abonnementsprijzen voor instellingen waar logopedisten werkzaam zijn De abonnementenprijzen zijn gekoppeld aan de normcontributie. Doordat de contributie niet stijgt, blijven ook de abonnee prijzen gelijk. Begroting secties De sectiebegrotingen worden normaliter geïntegreerd in de begroting NVLF. Op het moment van opstellen en behandelen van de begroting, was er nog geen overeenstemming bereikt over de inhoud van de deelbegrotingen van de secties. Voorzichtigheidshalve zijn de cijfers uit de begroting 2011 opgenomen in deze begroting. Naar verwachting zullen de respectievelijke deelbegrotingen per saldo het thans opgenomen bedrag niet overschrijden. Zoals in 2011 zullen onder 5. Belangenbehartiging de meeste sectiekosten gepresenteerd worden. Voor de achterban van de separate secties wordt een uittreksel uit de begroting NVLF opgesteld. Deze deel begroting kan voorgelegd worden tijdens de algemene vergadering van de sectie. 5. Besluitvorming Het verenigingsbestuur stelt de Ledenraad voor het volgende te besluiten: 1. de normcontributie te handhaven op 380,00; 2. De conceptbegroting 2011 goed te keuren. Woerden, 15 november 2011 Moniek Drinkenburg-Roosendaal Penningmeester 5

6 6

7 Aantekeningen 7

8 Activiteitenbegroting 2012 BATEN Begroting Begroting Resultaat Contributie Overige inkomsten Totaal Baten LASTEN 3. Bestuur en management Verenigingsactiviteiten Sociaal economische belangenbehartiging Kwaliteitsbeleid Voorlichting, publiciteit en promotie Verenigingsbureau Projecten Onvoorziene uitgaven Totaal Lasten Regulier resultaat huishouding Bijzonder resultaat 11. Bijzondere baten Bijzondere lasten Resultaat huishouding Financiële baten en lasten 11. Financiële baten Financiële lasten Saldo Resultaat Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Mutatie bestemmingsreserves Toevoeging uit vrij verenigingsvermogen

9 TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK Begroting Begroting Resultaat 1a. Contributie Ledenstand Te ontvangen contributie Dekking acceptgirokosten Studentleden Bijdrage deelname kwaliteitskringen Ontvangen contributie Af: Toevoeging voorziening Netto te ontvangen contributie De contributie blijft ongewijzigd. De normcontributie per jaar komt hiermee op 380,00. In bijlage A wordt de contributietabel gepresenteerd. Door een beperkte stijging van het ledental, maar vooral ook door een groeiende groep leden die de normcontributie voldoen, stijgen de contributie-inkomsten. Voor het eerst heeft dit jaar een afsplitsing plaatsgevonden in de verwachte contributie van leden en studentleden. Daarnaast worden de verwachte opbrengsten voor de dekking van de acceptgirokosten getoond. De bijdrage deelname kwaliteitskringen is gebaseerd op de stand per 1 oktober Er is een beperkte toevoeging voorziening debiteuren opgenomen, gebaseerd op de algemene economische ontwikkelingen, waardoor de mogelijkheid van oninbaarheid van vorderingen toe zal nemen. Er worden wel maatregelen getroffen om dit zo risico zoveel mogelijk te beperken, door een scherpere naleving van de betalingstermijnen. Begroting Begroting Resultaat 2. Overige inkomsten a. Overige inkomsten Verrekend met activiteiten vereniging Verrekend met activiteiten PR Totaal Overige inkomsten Het saldo van de overige inkomsten bestaat uit de opbrengst van drukwerkservice leden. Naar verwachting wordt hiervoor in rekening gebracht aan leden, terwijl er door de drukker circa zal worden doorbelast. De overige inkomsten vloeien voort uit verkopen van materialen en brochures, registraties e.d., alsmede de opbrengsten van studiedagen. Aangezien de kosten van deze activiteiten zijn opgenomen in de onderscheiden afdelingen (PR-communicatie, respectievelijk verenigingsactiviteiten) zijn de opbrengsten ook daar verrekend. 9

10 Begroting Begroting Resultaat 3. Bestuur en Management a. Bestuur vereniging 1. Ledenraad en bestuursvergaderingen Jubileumcongres Bestuurskosten Beheer en administratie b. Management en ondersteuning werkorganisatie c. Externe kosten Totaal Bestuur en Management a. Bestuur vereniging 1. Ledenraad en bestuursvergaderingen Uitgangspositie is dat de ledenraad gemiddeld uit 20 personen bestaat met toevoeging van maximaal 7 bestuursleden. Er worden 4 bijeenkomsten per jaar gehouden. Hiernaast zijn de kosten van catering voor ledenraad en VB opgenomen. 2. Jubileumcongres 2012 De voorziening is toereikend. Kosten van het congres zijn opgenomen bij PRcommunicatie. De gevormde bestemmingsreserve zorgt ervoor dat het jublileumcongres budgetneutraal uitvalt in Bestuurskosten De bestuurskosten bestaan uit de vergoedingen voor het VB. De volgende criteria zijn opgenomen in de begroting: Er is een extern voorzitter aangesteld; Uitgangspositie is dat er maximaal 7 bestuursleden zijn (inclusief voorzitter); Er zijn 11 VB vergaderingen per jaar, hiervoor wordt per aanwezige vergadering 1x een vergoeding en 1x een vergoeding t.b.v. de voorbereiding vergoed. Reiskosten conform de onkostennota. Ieder bestuurslid heeft recht op een kantoorvergoeding van 25,00 per maand. Als extra budget is 20x een vergoeding opgenomen. Dit budget is bestemd voor bestuursleden die uit hoofde van hun functie de NVLF representeren. Voor beleidsontwikkeling is een post van opgenomen. b. Management en ondersteuning werkorganisatie Het betreft hier de personeelskosten van de verenigingsmanager en manager services/directie secretaresse. Onverdeelbare personeelskosten (ziekteverzuimverzekering, studiekosten, salarisadministratie, overige) zijn opgenomen onder 8. Verenigingsbureau. c. Externe kosten Dit budget is bestemd voor ondersteuning/vragen op juridisch vlak. 10

11 Begroting Begroting Resultaat 4. Verenigingsactiviteiten a. Districtsvergaderingen b. Studiedagen/Themadagen/Seminars c. Commissies en werkgroepen d. Training/Scholing kaderleden e. Aansluitingen f. Buitenlandse betrekkingen Totaal Verenigingsactiviteiten a. Districtsvergaderingen De NVLF kent 10 districten op basis van postcode. Leden zijn vrij om deel te nemen aan bijeenkomsten in het district dat zij wensen. Er is één bijeenkomst per jaar/per district op locatie begroot. Ledenraadsleden (districtsafgevaardigden) en bestuursleden hebben recht op vergoeding conform de onkostennota, als er een actieve rol is weggelegd tijdens de bijeenkomsten. b. Studiedagen/Themadagen/Seminars Onder dit budget zijn vooralsnog 9 studiebijeenkomsten (middagen/avonden) opgenomen. Deze worden gehouden over specifieke onderwerpen. De kosten worden gedeeltelijk betaald door de deelnemers. De verwachte opbrengsten ( 4.500) zijn in mindering gebracht op de kosten ( ). c. Commissies en werkgroepen Het budget is bepaald aan de vergaderagenda 2012, zoals deze bekend was op het moment van opstellen van de begroting.. Er zijn 4 statutaire commissies t.w. Sociaal Economische Belangenbehartiging / Vakinhoud / Financien en Pr-Communicatie. Voor deze commissies wordt de vergoeding conform de onkostennota per bijgewoonde vergadering uitgekeerd. De commissies komen frequenter bij elkaar (maximaal 6x per jaar). Totaal budget Werkgroepen en overige commissies hebben per bijgewoonde vergadering recht op onkostenvergoeding conform de onkostennota. Opgenomen zijn de klachtencommissie, college van toezicht en de werkgroep dyslexie (totaal ) d. Training/scholing kaderleden Er wordt een budget van beschikbaar gesteld om de scholing te bekostigen. Cursussen voor kwaliteitskringbegeleiders zijn apart in de begroting opgenomen. e. Aansluitingen De NVLF is aangesloten bij: IALP (vertegenwoordiger logopedisten in wereld verband); CPLOL (vertegenwoordiger logopedisten in europees verband); Kenniscentrum Taal Spraak; NEO (1 e lijns organisaties). f. Buitenlandse betrekkingen Hier geldt een standaard budget voor van

12 Begroting Begroting Resultaat 5. Sociaal economische belangenbehartiging Totaal Sociaal economische belangenbehartiging Hieronder zijn de bestuurskosten van de secties G, O en V opgenomen, alsmede de kosten van belangenbehartiging van de leden van de secties. In verband met het ontbreken van overeenstemming over de inhoud van de deelbegrotingen is gekozen om de bedragen van de begroting 2011 op te nemen in de begroting Het enige verschil met 2011 betreft de door te belasten salariskosten van de medewerkers van het verenigingsbureau naar de secties. Begroting Begroting Resultaat Sociaal economische belangenbehartiging NVLF/G+O+V Ledental NVLF/G+O+V Personeelskosten 1a. Personeelskosten Sectiekosten 2a. Vergaderkosten b. Bestuurskosten c. Overige bestuurskosten d. Beleidsdag e. Externe vertegenwoordigingen Beheer en administratie Belangenbehartiging 3a. Individuele belangenbehartiging b. Collectieve belangenbehartiging c. Vergaderingen ROS/RCV d. Vergoeding landelijke bijeenkomsten RCV-ROS e. Externe adviezen/inhuur derden f. Vergoeding RCV g. Training RCV-ers h. Uitvoerende taken belangenbehartiging Overige posten 4a. Studiedag b. Thema avonden en werkconferenties c. Algemene sectie-ledenvergadering d. Documentatie e. Overige kosten Sociaal economische belangenbehartiging NVLF/G+O+V Belangenbehartiging Onder de kosten van belangenbehartiging vallen de salariskosten van de medewerkers van het verenigingsbureau doorbelast naar de secties. Alle NVLF/G en NVLF/O leden die zodanig zijn geregistreerd zijn aangesloten bij het rechtspositie-adviesbureau Evers voor de individuele belangenbehartiging. Het betreft hier de behartiging van werk en inkomen. Het contact verloopt via het verenigingsbureau. 12

13 Voor de collectieve belangenbehartiging in de zorg is de NVLF/G aangesloten bij de FBZ, het overkoepelende orgaan voor de CAO afspraken. Voor de collectieve belangenbehartiging in het onderwijs is de NVLF/O aangesloten bij de CMHF, het overkoepelende orgaan voor de CAO afspraken. De belangenbehartiging bij de NVLF/V bestaat uit het organiseren van landelijke bijeenkomsten voor ROS en RCV-ers. Voor de bijeenkomsten georganiseerd door de NVLF wordt aan de RCV en ROSV-ers een tegemoetkoming volgens de onkostennota uitgekeerd. Aan RCV-ers wordt een vergoeding op basis van de onkostennota uitgekeerd (per bijeenkomst met de zorgverzekeraar). Werkzaamheden van (bestuurs) leden die niet onder de bestuurskosten vallen zoals bijeenkomsten bij het ministerie van VWS en ZN zijn verantwoord onder post 5b. 13

14 Begroting Begroting Resultaat 6. Kwaliteitsbeleid a. Personele lasten b. Productontwikkeling c. Kwaliteitsinstrumenten d. Transparante zorg e. Scholing kwaliteitskringbegeleiders f. Rondgang kwaliteitskringen e. Vergoeding kwaliteitskringen (2009) g. Leerstoel Universiteit Beheer en administratie 579 Totaal Kwaliteitsbeleid a. Personele lasten De personele lasten van de medewerkers kwaliteit zijn onder deze post ondergebracht. b. Productontwikkeling Onder deze kostenpost is ruimte om nieuwe werkgroepen met betrekking tot productontwikkeling in te stellen. In het jaarplan 2012 zijn opgenomen werkgroepen: herzien handreikingen; kringproduct van het jaar; kwantitatieve-kwalitatieve toetsing; normpraktijk ( 6.800). Daarnaast zijn kosten opgenomen voor deelname aan een pilot (NCJ) met als doel inbedding logopedie bij tweejarigen screening en deelname aan bijeenkomsten masteropleiding dyslexie ( 3.300). Voor en aan onderzoeken is opgenomen: Aanschaf Talent Motivatie Analysetool (voor gebruik KKB-ers, medewerkers en leden) ( 7.500); Extern cijfermatig onderzoek naar de beroepspopulatie ( ); Extern cijfermatig onderzoek naar onderbouwing van logopedische zorg ( 4.000); Extern cijfermatig onderzoek Taal-Spraak ( ); Onderzoek naar samenwerking en versterking relatie ROS-organisaties ( 5.800). c. Kwaliteitsinstrumenten Het budget onder deze post is bestemd voor werkgroepen evaluatie logopedische standaarden, Referentennetwerk accreditatie, Richtlijnen slikproblemen, Richtlijnen palliatieve zorg, Evidence statements, Zorgstandaard dementie, Zorgstandaard CVA en ontwikkeling ICF. d. Transparante zorg Dit budget is in 2012 niet meer opgenomen. e. Scholing kwaliteitskringbegeleiders Jaarlijks worden er twee 2-daagse cursussen georganiseerd om kwaliteitskring-begeleiders op te leiden. Het gaat om de kosten van de cursusleiding, de locatie en de reiskosten van de deelnemers. f. Rondgang kwaliteitskringbegeleiders 1x per jaar wordt een bijeenkomst gehouden met kwaliteitskringbegeleiders. Deze dag vindt op een centrale locatie plaats. g. Het betreft hier de jaarlijkse kosten van de leerstoel. 14

15 Begroting Begroting Resultaat 7. Voorlichting, publiciteit en promotie a. Personele lasten b. Voorlichting en website c. Ledenwerving en promotie d. Publiciteit en Pr e. Tijdschrift Beheer en administratie 493 Totaal Voorlichting, publiciteit en promotie a. Personele lasten De personele lasten van de Pr-Communicatie medewerker zijn hier ondergebracht. b. Voorlichting en website Onder deze post worden de volgende activiteiten verricht: Drukwerk en brochures ( 3.000); Onderhoud van de website ( 7.600); Doorontwikkeling website (verbeteren navigatie, structuur, functionaliteit, gebruik social networks en het testen ( ); Ontwikkeling van een (2-)wekelijkse nieuwsbrief: pilot ( 5.000), jaarlijks ( ). c. Ledenwerving en promotie Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord: Ledenwerving ( nihil, materiaal nog voorhanden); Branco van Dantzig prijs ( nihil) 1x per twee jaar uitgereikt volgende 2012; Bachelor Logopedieprijs Nederland ( 2.000) in samenwerking met de opleidingen. d. Publiciteit en PR Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord: NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) ( 2.500); Publiekscampagne (3 persmomenten) met gebruik BN-ers ( ); Pers en publiciteit (6 persmomenten) inclusief mediatraining ( ); Productie 6 korte promotiefilms werkgebieden logopedie ( ) Samenwerking met derde partijen (zoals Gezondheidsplein in 2011)( 6.000); Jubileumcongreskosten (zie hieronder) Voor het jubileumcongres is in de afgelopen jaren een bestemmingsreserve gevormd. De kosten zijn thans opgenomen ter hoogte van deze reserve en bedragen De gevormde reserve zal vrijvallen, zodat per saldo geen kosten ontstaan in In verband met de ontwikkelingen in de zorg is er wellicht behoefte om de pers te zoeken ter verbetering van de positie van logopedie. Eventueel hiermee samenhangende kosten zullen uit de bij Publiekscampagne, Pers en publiciteit en Productie promotiefilms opgenomen middelen. e. Tijdschrift Onder deze post worden de volgende budgetten verantwoord: Druk- en portokosten van het tijdschrift ( ); Redactiekosten ( ); Ontwikkeling LoFo 2.0, toelichting volgt hierna ( );. De redactie ontvangt per bijgewoonde bijeenkomst een vergoeding zoals beschreven in de onkostennota. De redacteur krijgt een vaste vergoeding per editie. 15

16 Om de kosten van het tijdschrift in de toekomst te kunnen verlagen, wordt voorgesteld over te stappen naar LoFo 2.0. Dit betreft een geleidelijke overgang van een hardcopy tijdschrift naar een digitaal tijdschrift. Hiermee zouden op termijn de kosten verlaagd kunnen worden, immers de druken portokosten zullen daarmee verdwijnen. De overgang zal stapsgewijs plaatsvinden, waarbij tijdelijk dubbele kosten ontstaan. Zo zal worden gestart met een lezersonderzoek. Vervolgens zullen er proefversies ontwikkeld moeten worden en zal de infrastructuur aangepast dienen te worden om publicatie mogelijk te maken. In de begroting is een post van opgenomen. Hierin begrepen zijn naast de externe begeleidings- en organisatiekosten, de investeringskosten voor het ontwikkelen, bouwen en implementeren van de structuur en de webfaciliteit. Daarnaast zal (eenmalig) extra mankracht nodig zijn (externe dienstverlening). Met bovenstaande bedragen worden de volgende inkomsten verrekend: Opbrengst advertenties 7.500; Opbrengst cursus- en congresinfo ; Abonnementen op Lo&Fo ; Per saldo zijn de kosten van het tijdschrift (hardcopy) Voor de abonnementen gelden met ingang van 1 januari 2012 de volgende prijzen. Onderstaand de ongewijzigde tabel: Prijzen abonnementen tijdschrift Lo&Fo F1. Instellingen waar logopedisten werkzaam zijn. 190,00 F2. Instellingen waar geen logopedisten werkzaam zijn. 95,00 F3. Instellingen in het buitenland 114,00 Abonnementsprijzen zijn afgeleid van de normcontributie. Hierdoor zullen de abonnementprijzen evenredig stijgen met de contributie. 16

17 Begroting Begroting Resultaat 8. Verenigingsbureau a. Personele lasten b. Activiteiten verenigingsbureau 1. Drukwerk en fotokopieën Portokosten Overige kantoorkosten c. Faciliteiten verenigingsbureau 1. Huisvesting Onderhoud inventaris/apparatuur Telecommunicatie Afschrijvingen Documentatie/bibliotheek Kantoorbenodigdheden d. Algemene kosten 1. Accountant Verzekeringen Kosten betalingsverkeer Juridische kosten Overige algemene kosten Totaal Verenigingsbureau a. Personele lasten Hier zijn de personele lasten van de afdeling service en controller ondergebracht. Vanwege een verschuiven van de onverdeelbare personeelskosten van de afdelingen naar het verenigingsbureau (ziekteverzuimverzekering, studiekosten, salarisadministratie en overige personeelskosten, totaal ) is hier het budget toegenomen. b. Activiteiten verenigingsbureau Onder activiteiten verenigingsbureau worden drukwerk en fotokopieën, portokosten en overige kantoorkosten verantwoord. De kosten van drukwerk en fotokopiën bestaan uit de aanschaf van papier, enveloppen en visitekaartjes. c. Faciliteiten verenigingsbureau Onder faciliteiten verenigingsbureau vallen de posten: Huisvesting. Hieronder vallen huur, servicekosten pand, schoonmaak, beveiliging en belastingen. Onderhoud inventaris/apparatuur. Dit budget is bestemd voor de onderhoudscontracten voor automatisering en de leasekosten van het kopieerapparaat. Telecommunicatie. Zowel de vaste telefooncentrale als de vergoeding voor mobiele telefoon van de beleidsmedewerkers vallen onder dit budget. Afschrijvingen. Het bedrag afschrijvingen is licht verhoogd. Er wordt een pilot gestart met terbeschikking stellen van I-pads aan een beperkte groep kaderleden en 17

18 beleidsmedewerkers. Daarnaast is de omruil van de koffiemachine voorzien. Er worden verder geen grote investeringen verwacht. Binnen dit budget is wel ruimte om in 2012 kleine investeringen te verrichten. Documentatie/bibliotheek. Betreft budget voor de aanschaf van tijdschriften. Kantoorbenodigdheden. Dit betreft de post voor paperclips, nietjes, papier voor het kopieerapparaat e.d. d. Algemene kosten Hieronder vallen de kosten van accountant ( ), verzekeringen ( 4.500) en kosten betalingsverkeer ( 2.500). Aan leden die per acceptgiro betalen wordt een toeslag van 2,25 per acceptgiro berekend (verantwoord onder contributies). Begroting Begroting Resultaat 9. Projecten a. Directe toegankelijkheid b. Niet gedefinieerde projecten Totaal Projecten Projecten zijn incidentele uitgaven die niet structureel deel uitmaken van de begroting NVLF. Een project heeft een begin- en einddatum, deze hoeven niet gelijk te lopen met het kalenderjaar. Een project kan een looptijd hebben van meerdere jaren. Voor het jaar 2012 zijn geen projecten opgenomen. In de inleiding wordt aangegeven hoe we met nieuwe aanvragen betreffende projecten in 2012 omgaan. 18

19 Begroting Begroting Resultaat 10. Onvoorziene uitgaven a. Onvoorzien Totaal Onvoorziene uitgaven Een klein budget ( 5.000) om eventuele kleine kosten op te vangen. 11. Bijzondere baten Begroting Begroting Resultaat a. Resultaat NVLF congres Totaal Bijzondere baten Bijzondere lasten Begroting Begroting Resultaat a. Kosten fraude Totaal Bijzondere lasten Voor het jaar 2012 zijn geen bijzondere baten en lasten opgenomen. 13. Financiële baten Begroting Begroting Resultaat a. Rentebaten Totaal Financiële baten Financiële lasten Begroting Begroting Resultaat a. Rentelasten Totaal Financiële lasten Voor 2012 is op basis van de aanwezige middelen rentebaten opgenomen. In verband met het ontbreken van rentedragende schulden, zijn er geen rentelasten gebudgetteerd. 19

20 BIJLAGE A : CONTRIBUTIETABEL a. Gewone leden a1. Woon en werkzaam in Nederland 100,0% 380,00 a2. Woon of werkzaam in het buitenland + deelname kwaliteitskring 75,0% 285,00 a3. Woon- of werkzaam in het buitenland zonder deelname kwaliteitskring 50,0% 190,00 a4. Leden die de pensioengerechtigde leeftijd 25,0% 95,00 bereikt hebben en niet meer werkzaam zijn. a5. 1e jaar afgestudeerd 50,0% 190,00 a6. Leden in het bezit van diploma en bezig met een fulltime vervolgstudie (er worden geen logopedische werkzaamheden uitgevoerd). 25,0% 95,00 b. Buitengewone leden b1. Niet in het bezit van een diploma logopedie, wel geïnteresseerd. 50,0% 190,00 c. Studerend lid c1. 1e studiejaar 0,0% - c2. 2e studiejaar nvt 25,00 c3. 3e studiejaar 12,5% 47,50 c4. 4e studiejaar 25,0% 95,00 d. Ereleden d1. Door de ledenraad benoemde personen. 0,0% - 20

21 BIJLAGE B: AFKORTINGENLIJST. Afkortingenlijst CAO CMHF CPLOL FBZ HKZ IALP ICT IP LR NEO NOT NVLF NVLF/G NVLF/O NVLF/V NZA OV PR RCV ROS-V VB VWS Collectieve Arbeids Overeenkomst Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de overheid Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector International Association of Logopedics and Phoniatrics Informatie Communicatie Technologie Invaliditeit Pensioen Ledenraad Netwerk Eerstelijns Organisaties Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling Sectie Gezondheidszorg Sectie Onderwijs Sectie Vrijgevestigde Nederlandse Zorgautoriteit Openbaar vervoer Public Relations Regionale Contractanten Vertegenwoordiger Regionale Ondersteuning Structuur - Vertegenwoordiger Verenigingsbestuur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21

22 Aantekeningen 22

Huishoudelijk reglement NVLF

Huishoudelijk reglement NVLF Huishoudelijk reglement NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 soorten lidmaatschap 3 Artikel 3 inschrijving en uitschrijving leden 3 Artikel 4 hoogte contributiebedrag 3 Artikel 5 inning contributie

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015 JAARREKENING 2014 Stichting Open Monumentendag Amsterdam, juli 2015 INHOUDSOPGAVE Balans blz. 2 Staat van baten en lasten blz. 3 Toelichting op de balans blz. 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

CONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013

CONCEPT BEGROTING 2014. ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 CONCEPT BEGROTING 2014 ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 Parkinson Vereniging Bunnik Begroting Baten 2014 2013 2013 Basissubsidie PBF 201.250 258.750 258.750 Basissubisie

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1 BALANS 2014 Bedragen in euro's 2 AKTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Saldo Bank 1.034 7.012 Spaarrekening 126.138 130.964 Kasgeld

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011 Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH Financieel verslag 2011 CONCEPT 3 D.D. 9 mei 2012 JAARREKENING VERSLAG AAN HET BESTUUR Crispijnhof 1, 5101

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING BATEN Contributie 190.100,01 239.320,00 244.460,23 Bijdrage KRW congres 30.000,00 Bijdrage project Winnend Samenwerken Brabant 90.000,00 Rente

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2012. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen

Zoogdiervereniging. Jaarrekening 2012. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening 2012 Zoogdiervereniging Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen Jaarrekening Zoogdiervereniging 2012 1 van 8 Inhoudsopgave Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein 5 1017 PR AMSTERDAM. De Bilt, Geacht Bestuur,

Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein 5 1017 PR AMSTERDAM. De Bilt, Geacht Bestuur, Aan het Bestuur van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie Leidseplein 5 1017 PR AMSTERDAM De Bilt, Geacht Bestuur, 1. SAMENSTELLINGSVERKLARING 1 2. ALGEMEEN 2.1 Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland Jaarrekening 2014 Neurofibromatose Vereniging Nederland Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel... 4 1.4 Vergelijkende

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB J A A R R E K E N I N G 2014 STICHTING HSHB -1- INHOUDSOPGAVE blz JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 3-4 2. Winst en verliesrekening over het jaar 2014 5 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB -1-

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB -1- J A A R R E K E N I N G 2012 STICHTING HSHB -1- INHOUDSOPGAVE blz JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 3-4 2. Winst en verliesrekening over het jaar 2012 5 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen.

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2012 Financiële verantwoording 2012 Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Rekening van baten en lasten over 2012 3 Algemene toelichting 4 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging Totaal Overzicht 2013-2014

Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging Totaal Overzicht 2013-2014 Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging Totaal Overzicht 2013-2014 2012-2013 2011-2012 Begroot Begroot werkelijk Begroot werkelijk Baten A. Contributies 355.900

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4.

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Begroting RESULTAAT 2012 2013 2013 Kantoor Huur Badhuisstraat 2.400 2.400 2.400 Diverse kantoorkosten

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

samenvatting JAARREKENING 2012 STICHTING BIBLIOTHEEK LOSSER

samenvatting JAARREKENING 2012 STICHTING BIBLIOTHEEK LOSSER samenvatting JAARREKENING 2012 STICHTING BIBLIOTHEEK LOSSER Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012 5 Toelichting : Algemeen 7 Grondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM. Financieel overzicht over 2014

GELOVEN IN DE STAD, HAARLEM. Financieel overzicht over 2014 "GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM Financieel overzicht over 204. Balans per 3 december 204 2. Staat van baten en lasten over 204 3. Toelichtingen 3. Algemeen 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF spelen de kwaliteitskringen een belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2014. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2014 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2014 5 3. Resultatenrekening over 2014 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2013

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 (verkort) Alle bedragen luiden in hele euro s, tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na resultaatverdeling. Alle voorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde van lopende

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie