Resultatenrekening jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten , , ,00. Financieel Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie Inkomsten lidmaatschap , Opbrengsten nieuw leden , Incassokorting facturen , A Lidmaatschappen , , ,00 B projecten Inkomsten publicaties en vacatures , Studiedagen - opbrengsten , C Overige baten 7.051, , , Rente spaarrekening 0 232, D Rente en bijzonder baten 232,00-424,00 Totale baten , , ,00 1

2 Lasten E Personeelskosten F Werk van derden G Huisvesting Portokosten 0 8, Drukwerk , Diverse kosten 0 151, H Kantoorkosten 1.488,42 300, ,00 J Tijdschrift Bestuurvergoeding , Bestuurskosten 0 526, ALV en kaderleden , K Bestuur 9.253, , , Website - ontwikkeling/onderhoud Naamsbekendheid FVB & verenig , Publicaties - kosten , Beursen, presentaties, etc , L Communicatie/PR 6.305, , ,00 2

3 4600 Belangenbehartiging Dotatie Klachtenfonds , Dotatie Juridisch fonds , M Belangenbehartiging 3.342, ,00 127, Kennisinnovatie 0 294, Studiedagen - kosten , N Kennisinnovatie , , ,00 O Projecten Externe contacten , Commissies en werk(veld)groepen 0 524, Dubieuze debiteuren ,50 P Overige kosten 8.224, , , Bijdrage verenigingen aan FVB , , ,00 Totale lasten , , ,00 Totaal resultaat 5.922, ,00 3

4 Toelichting Resultatenrekening NVBT In 2011 hebben de FVB en haar lidverenigingen hun financiële huishouding uitbesteed aan MOS (http://www.motivation.nl/). De FVB heeft meerdere organisaties met elkaar vergeleken, in prijs en kwaliteit, en hebben voor MOS gekozen. MOS is een full-service organisatie voor management en secretariaatsvoering. Het is een jaar geweest, waarbij de financiën stevig onder de loep zijn genomen en voor stabiliteit is gekozen voor de toekomst. Afgelopen jaren zijn er diverse wisselingen geweest in medewerkers op het secretariaat van de federatie. Cijfers van voorgaande jaren dienden opnieuw bekeken te worden, doordat er hiaten zaten in de cijfers. Er is gekozen voor een frisse start, met een organisatie die continuïteit kan bieden aan de federatie en de lidverenigingen. De NVBT heeft vertrouwen in MOS en ervoer afgelopen periode kennis van zaken, betrokkenheid en nauwkeurigheid bij deze organisatie. MOS heeft nieuwe grootboekcodes opgesteld, enkele grootboeknummers zijn samengevoegd of er zijn nieuwe namen aan gegeven. Bij dit verslag worden de posten van MOS aangehouden. Het gevolg is een verschil in posten met de begroting van 2011, toen de oude grootboekposten nog actueel waren is een actief jaar geweest voor de vereniging, mede door het 5-jarige lustrum van de vereniging. Hier leest u welke kosten zijn gemaakt voor de activiteiten van dit jaar. De vereniging heeft een positief resultaat dit jaar met Baten Lidmaatschappen In 2011 was er een positieve verandering zichtbaar in de ledenaantallen van de vereniging. Bij het opstellen van de begroting, ging het bestuur uit van een voortzetting van deze stijgende lijn van het aantal leden. Deze stijging bleek minder hoog te zijn dan verwacht was. In Nederland sloeg de financiële crisis goed in en de plannen voor de bezuinigingen in de GZZ werden door de regering gepresenteerd. Aantallen per categorie aan leden; Categorie: Contributie: Aantal leden Aantal leden Stijging 2010: 2011: Leden % Belangstellend % leden Studentleden % Ere-leden % Met name bij de studentleden is er een opvallend hoge stijging te zien. Dit is te verklaren door de studentencommissie van de NVBT, die in 2011 zeer actief is geweest. Daarnaast valt op dat de belangstellend leden zijn gedaald. Dit kan te maken hebben met de financieel onzekere tijd. De belangstellend leden hebben geen noodzaak voor hun lidmaatschap, omdat zij geen registratie nastreven, zoals onze leden dit wel nastreven. Deze categorie heeft wellicht minder betrokkenheid bij de vereniging dan onze gewone leden. Aan nieuwe leden is er dit jaar geïncasseerd. Aan de reeds afgesloten lidmaatschappen is er dit jaar aan baten binnengekomen. Alle inkomsten van de lidmaatschappen bij elkaar samen, is er een stijging van 8,5% te zien in de inkomsten i.v.m Dit is te verklaren door de contributieverhoging die in 2011 werd ingevoerd en de stijging van de leden aantallen. Totaal

5 Projecten De NVBT heeft dit jaar geen losse projecten georganiseerd waaruit inkomsten zijn gegenereerd. Overige baten In totaal heeft de vereniging aan inkomsten gegeneerd met publicaties, vacatures en studiedagen. Bij het lustrum van de NVBT, eind van het jaar, zijn er een aantal boeken van Iets maken verkocht. Het lustrum zelf bracht ruim op, met ongeveer 75 betaalde deelnemers. Totaal Rente en bijzondere baten Van de algemene reserve van de vereniging, op een gezamenlijke spaarrekening van de federatie, werd er rente ontvangen. Totaal 232 Lasten Personeelskosten NVT Werk van derden Dit jaar is er geen gebruikgemaakt van het begrote scholingsbudget. De bestuursleden hebben zich afgelopen jaar met name gericht op andere bestuurszaken, waardoor er geen tijd en aandacht was voor het zoeken naar een geschikte vorm van externe advisering. Huisvesting NVT Kantoorkosten De voorraad aan enveloppen en briefpapier van de NVBT is dit jaar aangevuld en hiervoor zijn kosten gemaakt. Enkele portokosten zijn gemaakt. Daarnaast zijn er nieuwe visitekaartjes besteld en deze zijn hier geboekt. Er zijn enkele diverse kosten gemaakt, zoals vergoeding van èèn printcartridge per bestuurslid per jaar, telefoonkosten, reiskosten en de jaarlijkse KvK bijdrage. Totaal Tijdschrift NVT Bestuur In 2011 hebben er zes bestuursleden actief deelgenomen in het bestuur. De begrote vrijwilligersvergoeding is daadwerkelijk gerealiseerd. De bestuurskosten zijn lager dan begroot, vanwege lagere reiskosten dan verwacht. De helft van de bestuursleden waren woonachtig in Utrecht. Komend jaar zullen er verschuivingen komen, waardoor de bestuurskosten zullen stijgen. De kosten voor de ALV en de actieve leden zijn naar verwachting. De ALV werd gehouden na afloop van een studiedag in het Dolhuys. Totaal

6 Communicatie/ PR Er zijn geen kosten gemaakt voor onderhoud van de website. De nadruk op internet is dit jaar komen te liggen op zichtbaarheid op Twitter en LinkedIn. De website liep soepel. Er zijn kosten gemaakt voor de eerste nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging. De bestuursleden hebben ieder een persoonlijke stempel besteld, die zij voor de blanco visite kaartjes kunnen gebruiken. Dit jaar zijn er stickers gedrukt als relatiegeschenken voor de leden ten behoeve van naamsbekendheid en zichtbaarheid van Beeldende Vaktherapie. Deze stickers worden begin 2012 naar de leden verstuurd, dit is niet gelukt in dit jaar, waardoor de begrote mailing niet is ingezet. De vereniging heeft een aantal exemplaren van het boek Iets maken ingekocht, die de leden cadeau kregen bij hun deelname aan het lustrum van de NVBT. Daarnaast is er een voorraad ingekocht, zodat de leden deze uitgave met korting bij de NVBT kunnen aanschaffen. Er zijn drukkosten gemaakt voor aanvulling van de NVBT folder. De begrote kosten voor onderzoek naar mogelijkheden voor een PR film beeldende therapie zijn niet ingezet, omdat deze actie niet is uitgevoerd. Totaal Belangenbehartiging De vereniging heeft naar verhouding van haar aantal leden, ten opzichte van de andere lidverenigingen, een dotatie gedaan in het gezamenlijke klachtenfonds en het juridisch fonds. De hoogte van deze fondsen worden in de Commissie Financiën van de FVB bepaald. De Commissie Financiën is in 2011 actief geworden en bestaat uit de penningmeesters van de lidverenigingen en de directeur van de FVB, Irene Rentenaar. De belangenbehartiger is dit jaar gestart met een telefonisch spreekuur voor de leden van de vereniging die geconfronteerd worden met dreigend functieverlies, -verandering en/of waardering. Hier zijn geen kosten voor gemaakt. De belangenbehartiger heeft geen onkosten gedeclareerd. Totaal Kennisinnovatie De kennisinnovator heeft onkosten gedeclareerd, die relatief overeenkomen met de begrote kosten. De reiskosten waren met name voor overleggen met de andere kennisinnovatoren van de lidverenigingen in de voorbereiding van de studiedag van de federatie. De kosten voor de studiedag van dit jaar lagen hoger dan gebruikelijk, vanwege het 5-jarige lustrum van de vereniging. De vereniging had hogere kosten doordat zij heeft gekozen voor een professionele een feestelijke locatie met hapjes/ drankjes, een expositie en een band. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor lezingen en een workshop. Er zijn kosten gemaakt voor het boek Iets maken, dat door de NVBT mede mogelijk is gemaakt. De schrijver van het boek heeft een honorarium ontvangen voor haar werk. Dit boek is ontwikkeld om het lustrum van de vereniging te vieren en werd gepresenteerd op het lustrum eind Daarnaast is er een studiedag geweest in het Dolhuys, dat werd gevolgd door een ALV. De kosten voor de studiedag/ lustrum worden gecompenseerd met de inkomsten die de vereniging hiermee heeft gegenereerd. Totaal Projecten NVT 6

7 Overige kosten Dit jaar zijn er regiogroepen opgestart in heel het land. Enkele regiogroepen hebben bijeenkomsten gerealiseerd, waarvoor zij enkele kosten hebben gemaakt. De studentencommissie heeft enkele onkosten gedeclareerd voor vergaderingen. Voor externe contacten zijn er kosten gemaakt voor aanwezigheid bij ECArTE door een afgevaardigde van het bestuur. Daarnaast is bij externe contacten de bijdrage aan de FBZ geboekt. Deze kosten vielen met flink lager uit dan verwacht. Dit lijkt te verklaren door niet juiste en volledige ingevulde gegevens door de leden op hun account via de website van de federatie (www.vaktherapie.nl). De afdracht per lid aan de FBZ wordt bepaald aan de hand van deze gegevens. Zoals in de inleiding van dit verslag te lezen is, is er speurwerk verricht naar de cijfers van het boekhoudwerk van afgelopen jaren. Er waren enkele hiaten te vinden, doordat facturen in het verleden niet juist zijn verwerkt in de boekhouding. Hierdoor was er een boekhoudkundig tekort ontstaan bij de federatie. De Commissie Financiën heeft unaniem gekozen om dit boekhoudkundige tekort gezamenlijk te verdelen, waardoor er bij de NVBT een bedrag van werd afgeschreven naar de federatie toe. Er kon vervolgens een frisse start gemaakt worden met juist boekhouden bij MOS. Het exact uitzoeken van de fouten in het boekhouden van afgelopen jaren zou veel tijd en geld gekost hebben, daarom is hiervoor niet gekozen. Totaal Bijdrage verenigingen aan FVB In de begroting is bij de bijdrage aan de FVB ook de bijdrage aan de FBZ mee begroot. De FBZ kosten zijn echter geboekt bij externe contacten. Tevens de bijdragen aan de twee fondsen waren mee begroot. Het begrote bedrag aan afdracht, exclusief deze bijdragen, besloeg De begroting van de FVB werd echter aangepast, waardoor de bijdragen van de verenigingen zijn gezakt. Totaal

8 Balans 2011 Balans NVBT per Balans NVBT per Debiteuren Eigen Vermogen Debiteuren Eigen vermogen per Voorziening debiteuren Resultaat Eigen vermogen per Kas/Bank

9 Toelichting Balans In dit overzicht staat de balans van de vereniging. Deze beperkt zich dit jaar tot het eigen vermogen aan het begin van het jaar vermeerderd met het voordelig overschot van dit jaar. Debiteuren Dit zijn de nog niet betaalde facturen op Het gaat hier om openstaande contributies, bestellingen en facturen van studiedagen. Een groot deel van deze facturen is inmiddels voldaan. De NVBT vraagt de leden consequent te zijn in het betalen van hun facturen, zodat de stijgende lijn in debiteuren zich kan gaan stabiliseren. Liquide middelen Dit betreft het saldo van de NVBT op de bank en de renterekening. De liquide middelen van de vereniging zijn ondergebracht bij de federatie. Resultaat Hier staat het resultaat 2011, zoals dat in de resultatenrekening is gespecificeerd. Eigen vermogen Dit is het vermogen aan het begin van het jaar vermeerderd met het resultaat van De verantwoording van het eigen vermogen is als volgt; - Internationaal congres in Algemeen reserve voor onvoorziene uitgaven en calamiteiten Onder onvoorziene uitgaven verstaat de vereniging mogelijke gezamenlijke, onverwachte kosten bij de federatie en onvoorziene projecten en situaties bij de vereniging zelf. Onder calamiteiten wordt verstaan het in een korte tijd een groot aantal opzeggingen van lidmaatschappen of calamiteiten bij de federatie waardoor de NVBT meer eigen kosten moet maken. Sanne Smit Penningmeester NVBT Juni

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 Jaarplan 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 2. Materiële normering.. 4 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 3. Procesnormering...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie