Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Balans Toelichting op de balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de winst- en verliesrekening Bestemming resultaat boekjaar Begroting Behandeld op de Plenaire Ledenvergadering van april 2009 Datum Pagina 1

2 1 Inleiding Op 24 april 2008 is de officieel opgericht. Tijdens dit eerste gebroken boekjaar is prioriteit gegeven aan het creëren van a) een financiële basis en b) een adequate financiële administratie voor het kunnen opstarten van de door het platform dit jaar geplande activiteiten. Punt a) is gerealiseerd via een gezamenlijke subsidie van de drie betrokken Gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en een donatie van de BISC CultuurUtrecht.nl. Punt b) is gerealiseerd en wordt in bijgaand overzicht in samenvatting gepresenteerd. Voor de financiële verantwoording over het gebroken boekjaar verwijs ik naar de overzichten met toelichting in dit jaarverslag. De stichting staat er momenteel financieel gezond voor. Deze jaarrekening is gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande uit: Nicolette Ledeboer (WG Monumenten) Ton Blokhuis (WG Activiteiten) Tom Blanken Penningmeester 2 Balans Boekjaar Feitelijke oprichtingsdatum Cultuurplatform ACTIVA Materiele vaste activa 0 0 Cultuurprijs kleren (1afgeschreven) 0 0 Voorraad folders (afgeschreven) 0 0 Voorraden 0 0 Rabobank rek.crt 0 485,06 Rabobank (spaarrekening) ,00 Liquide middelen ,06 Debiteuren 0 0 Subsidies te ontvangen 0 0 Overige vorderingen - overlopende activa 0 Vorderingen en overlopende activa 0 0 TOTAAL ACTIVA ,06 PASSIVA Algemene reserve (begin boekjaar) 0 0 Resultaat boekjaar ,06 Vermogen ,06 TOTAAL PASSIVA ,06 Datum Pagina 2

3 3 Toelichting op de balans Boekjaar Statutair loopt het boekjaar van de stichting van 1 januari tot en met 31 december. De is op 24/4/2008 officieel opgericht. Belastingen Het Cultuurplatform Vechtstreek is een stichting zonder winstoogmerk. Haar activiteiten worden naar verwachting voornamelijk gefinancierd via het gebruik/doorsluizen van overheidssubsidies. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is de stichting niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. ACTIVA Saldi Activa De beginsaldi per 1/1/2008 zijn alle 0 (nul). Door een beperkt uitgavenpatroon in dit eerste en gebroken boekjaar zijn de post Liquide Middelen en daardoor de omvang van de Totale Activa hoog. In komende boekjaren zullen naar verwachting deze posten zich op een aanzienlijk lager niveau bevinden. PASSIVA Saldi Passiva/ Eigen Vermogen De beginsaldi per 1/1/2008 zijn alle 0 (nul). Als functie van de ontwikkeling in de activa is er een relatief groot Eigen Vermogen ontstaan. In komende boekjaren zal naar verwachting dit Eigen Vermogen zich op een aanzienlijk lager niveau bevinden. Datum Pagina 3

4 4 Winst- en verliesrekening Realisatie Begroting Realisatie KOSTEN WG Cultuurprijs * Voorbereiding + productie/presentatie Nvt ,09 prijzen (Vechtparel, Publieksjuweel) * Activiteiten + investeringen Nvt ,00 prijsuitreiking WG Activiteiten Support voorbereiding evenement van Nvt Stichting Nyer Sluse augustus 2009 in Nieuwersluis Support voorbereiding evenement van Nvt Stichting Vecht voor Kinderen augustus 2009 in Maarssen Support voorbereiding evenement van Nvt augustus 2009 in Breukelen WG Monumenten Sporen Activiteit Monumentenweekend Nvt Hooibergen project Nvt SUBTOTAAL Kosten Werkgroepen Nvt ,09 Overkoepelende activiteiten Cultuurkalender (Website+ andere nvt media) Communicatiemiddelen (folders, affiches, nvt ,76 publicaties, advertenties, logoontwikkeling en productie) Verzekeringen nvt Vergaderruimtes/accommodaties nvt Koffie/thee/kantoorartikelen nvt 250 7,50 Administratie (KvK, Bankkosten + rente) nvt ,29 Porti, telefoon nvt ,30 Onvoorzien nvt ,00 nvt SUBTOT. Kosten Overk. activiteiten nvt ,85 GROOT TOTAAL KOSTEN nvt ,94 Realisatie Begroting Realisatie INKOMSTEN Subsidie Gemeente Breukelen Nvt Subsidie Gemeente Loenen Nvt Subsidie MARHABA Gemeente Loenen Nvt Subsidie Gemeente Maarssen Nvt Donatie BISC CultuurUtrecht.nl Nvt SUBTOTAAL Inkomsten subsidies Nvt Rente Nvt 0 0 Overige baten Nvt 0 0 SUBTOTAAL Inkomsten overig Nvt 0 0 GROOT TOTAAL OPBRENGSTEN Nvt RESULTAAT nvt ,06 Datum Pagina 4

5 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening KOSTEN Omvang Totale Kosten Door een behoedzaam uitgavenpatroon en het feit dat in de praktijk van het eerste (gebroken) Stichtingsjaar voornamelijk voorbereidingen maar nog geen intensieve (deelname aan, dan wel ondersteuning van) uitvoering van activiteiten/evenementen kende zijn de feitelijke uitgaven aanzienlijk lager gebleven dan begroot. In het komende boekjaar (2009) zal naar verwachting sprake zijn van een aanzienlijk hoger uitgavenniveau omdat een aantal in 2008 gestarte activiteiten tot uitvoering zal komen Kosten Werkgroepen De Werkgroep Monumenten en de Werkgroep Activiteiten hebben wel activiteiten gestart, maar nog geen kosten gemaakt in Alleen de WG Cultuurprijs kende in dit eerste jaar een (naar verwachting) normaal uitgavenniveau. Kosten Overige Activiteiten Enerzijds ten gevolge van (t.o.v. de begroting) meevallende uitgaven in de algemene kosten (vergaderruimtes, administratie, verzekeringen) en verschuiving van voorbereidingen op het gebied van communicatie (Website ontwikkeling, ontwerp en drukkosten briefpapier) naar het volgende boekjaar (2009) zijn de kosten van Overige Activiteiten eveneens aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot. OPBRENGSTEN Subsidies Gemeenten De gezamenlijk door de Gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen aan het Cultuurplatform toegekende subsidiebedrag bedraagt voor het boekjaar 2008! ,- Aangezien de Gemeente Loenen ook reeds de subsidie voor het boekjaar 2009 heeft overgemaakt is de post subsidies relatief hoog uitgevallen. Daarnaast is er een extra subsidie groot! 250,- ontvangen, bestemd voor het kunstenaarscollectief Marhaba. Deze subsidie van de Gem. Loenen zal naar verwachting in 2009 aan deze groep worden uitgekeerd. RESULTAAT Het financiële resultaat over 2008 is, als gevolg van de in dit eerste en korte (want gebroken) boekjaar nog zeer beperkte uitgaven aanzienlijk hoger dan begroot. Een normale situatie zou zijn dat inkomsten en uitgaven elkaar redelijk in balans houden tot uitdrukking komend in een resultaat rond 0 (nul). Naar verwachting zal dit in het lopende boekjaar 2009 al veel meer in evenwicht zijn. Omdat met name het uitgavenpatroon per jaar sterk kan variëren is met de betrokken Gemeenten overeengekomen dat subsidiegelden welk in een bepaald boekjaar zijn ontvangen, en niet volledig in datzelfde boekjaar zijn aangewend, in principe ter beschikking blijven van de stichting en kunnen worden ingezet over daaropvolgende boekjaren. 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008 Het resultaat bedraagt! 9985,06 en resulteert in een even groot Eigen Vermogen. Het voorstel is om dit resultaat, minus! 250,- bestemd voor de groep Marhaba, toe te voegen aan de Algemene Reserve. Naar verwachting zal dit Datum Pagina 5

6 bedrag geheel aangewend worden voor de realisatie van doorlopende en nieuw geplande evenementen/ activiteiten in Begroting 2009 Realisatie Begroting WG Cultuurprijs * Restant kosten uit 2008 nog te voldoen * Voorbereidingen/organisatie/ 298, prijsuitreiking 2009 prijzen (Vechtparel, Publieksjuweel) * Prijzengeld 2009 Vechtparel (! 900,-) 1198, Publieksjuweel (!200,-) WG Activiteiten Support St. Nyer Sluse (Nieuwersluis) Support evenement Thee aan de Vecht 2010 Support St. QIM betr. evenement Jonge talenten op Nyenrode dd Support oprichting K&C Stichtingen op activiteiten terrein WG Monumenten Hooibergen project Sporen in het landschap Monumentendag 2009 Land van Zuylen Oude Wijken Dakpanbeschoeiing Vechtoever, zien en gezien worden Zicht op Vechtlandschap Venster op de Vecht SUBTOTAAL Kosten Werkgroepen 1.496, Overkoepelende activiteiten Cultuurkalender (Website+ andere media) Communicatiemiddelen (folders, affiches, 333, publicaties, publicaties, advertenties) Kosten juridische procedures en accountantskosten Ontwerp briefpapier, visitekaartjes, website e.d. Drukkosten briefpapier, visitekaartjes Opstarten CPFV Website Verzekeringen 0 50 Vergaderruimtes 0 50 Koffie/thee/kantoorartikelen 7,50 50 Administratie (KvK, Bank) 93, Porti, telefoon 17,30 50 Onvoorziene bijdragen aan evenementen 17, SUBTOT. Kosten Overk. Activiteiten 468, TOTAAL KOSTEN 1.964, Datum Pagina 6

7 Begroting 2009 (vervolg) Realisatie Begroting INKOMSTEN Subsidie Gemeente Breukelen Subsidie Gemeente Loenen Subsidie Gemeente Maarssen Subsidie Provincie Utrecht 0 0 Inkomsten subsidies Sponsoring/donaties Rente 0 0 Overige baten 0 0 Inkomsten overig TOTAAL OPBRENGSTEN Saldo 2008 aan reserves ,06 toegevoegd RESULTAAT 9.735,06 15,06 Datum Pagina 7

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael Amsterdam 2009 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag Doelstelling en aard van de activiteiten 3 Verslag 2009 3 Algemeen 3 Subsidies tot

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND 1 Colofon Versie 1 Status Ontwerp; door het dagelijks bestuur vrij te geven voor oordeelsvorming door gemeenten Datum 10 maart 2013 Documentnr. 2 Liquidatieplan

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 20 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21

BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 20 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling contributie - tarieven KWH... 3 2. Balans... 4 3. Winst- en verliesrekening... 5 4. Waarderingsgrondslagen... 6 5. Toelichting op de balans... 8 6. Toelichting op winst- en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december 2011 6 Rekening van baten en lasten 2011 7 Rekening van ontvangsten

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie