Beleidsplan Een periode van bloei. Ontwikkelen en innoveren. Transparantie en openheid. Warmte en gastvrijheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2011-2015. Een periode van bloei. Ontwikkelen en innoveren. Transparantie en openheid. Warmte en gastvrijheid"

Transcriptie

1 Ontwikkelen en innoveren Transparantie en openheid Warmte en gastvrijheid Betrouwbaarheid Professionaliteit, deskundigheid, vakmanschap Efficiëntie Plezier en minder bureaucratie Beleidsplan Een periode van bloei

2 Wij blijven onszelf, maar treden anders naar buiten Onze ambities voor de komende beleidsperiode Toekomst Door de explosieve groei van de kosten in de gezondheidszorg heeft de regering een nieuw beleid ingezet. Het doel hiervan is beheersing van de kosten en meer financieel-economische transparantie door het invoeren van gereguleerde marktwerking. Er moet dan ook meer concurrentie komen tussen de zorgaanbieders. Dit betekent dat: - de zorgverzekeraars een centrale rol krijgen toebedeeld door pakketten van zorg in te kopen bij de zorgaanbieders, - de zorgkantoren de budgetten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan beheren voor de overheid. 2 Organisaties moeten over hun zorgbudget onderhandelen met de zorgkantoren. De gezondheidszorg verkeert in een transitiefase van aanbod- (iedere zorgaanbieder levert diensten en producten op basis van een erkenning) naar een stelsel van vraaggestuurde zorg. De cliënt staat centraal en kan zelf met een indicatie de benodigde zorg afnemen bij de instelling van zijn of haar keuze. Er is een toenemende noodzaak tot het leveren van effectieve, efficiënte en klantgerichte zorg. 1 In juni 2008 heeft de toenmalige staatsecretaris van VWS, Jet Bussemaker, onder de titel: Zeker van zorg, nu en straks, haar plannen voor de toekomst uiteengezet. Samengevat zal uit de AWBZ enkel de langdurige onbetwistbare zorg (care) worden bekostigd. De genezing en kortdurende zorg (cure) zal ondergebracht worden in de zorgverzekeringswet. Verpleeghuizen zullen steeds meer specialistische behandelcentra worden waar ouderen met specifieke aandoeningen verpleegd kunnen worden (revalidatiezorg, psychogeriatrische zorg en zorg voor specifieke doelgroepen zoals Korsakov of de ziekte van Huntington). 2 Verzorgingshuizen worden appartementencomplexen waar bewoners zorg op maat inkopen en zo zelfstandig mogelijk wonen. Ouderen dienen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, tot het moment bereikt wordt waarop een beroep op zorg onontkoombaar is. 1 Vries de J., Commendeur, Huisman, H., Management en organisatie in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor management en organisatie. 2 Zorgmagazine, jaargang 24, nr.12. december 2008; Haalt het verpleeghuis het jaar 2015.

3 Inhoud Inleiding 5 1. Trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg Demografische ontwikkelingen Toenemende zorgzwaarte Wijziging financieringsvorm Transparantie en Toezicht Marktwerking in de zorg Wijzigende rol overheid Risicobeheersing in de zorg Krapte op de arbeidsmarkt Toekomstscenario s voor de Verpleeg-en verzorgingshuissector 8 2. Beleidsvisie Zorggroep Ter Weel Waar staat Ter Weel voor (visie en missie) De ZEVEN kernwaarden van Zorggroep Ter Weel Wonen bij Zorggroep Ter Weel Wijk- en dorpsgericht Welzijn Service Werken bij Zorggroep Ter Weel In-, door- en uitstroom van personeel Arbeidsverzuim i.p.v. ziekteverzuim Ontwikkelen, leren en innoveren Stagebeleid Bedrijfsvoering bij Zorggroep Ter Weel Ontwikkelingen financieel beleid zorgsector Financieel beleid Zorggroep Ter Weel Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Kwaliteitsbeleid Interne en externe belanghebbenden Zorggroep Ter Weel Cliëntenraad Ondernemingsraad Externe samenwerking en concurrentie Transformatieplan Huisvesting Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

4 Heden Zorggroep Ter Weel is een middelgrote aanbieder van verpleeg- en verzorgings-huiszorg in Zeeland binnen de gemeenten Goes en Reimerswaal. Ter Weel biedt naast intra-murale zorg ook dagverzorging en dagbehandeling aan zelfstandig wonende ouderen. Ook biedt Ter Weel hen service-abonnementen en warme maaltijden. Zorggroep Ter Weel heeft twee verpleeghuizen, zes verzorgingshuizen en één kleinschalige woonvoorziening. In totaal verblijven er 630 bewoners, werken er 1100 medewerkers en zijn er 700 vrijwilligers actief. De omzet bedraagt 32 miljoen op jaarbasis. De afgelopen beleidsperiode is Ter Weel fors gegroeid door een fusie met vier verzorgingshuizen uit de regio: - Zorgcentrum Vredelust uit Yerseke (2005); - Zorggroep Ganzestad (het Gasthuis en Randhof) uit Goes (2007); - Zorgcentrum Maria-Oord uit Hansweert (2010). 4 De volgende locaties maken onderdeel uit van Zorggroep Ter Weel: - Zorgcentrum Ter Weel Goes (inclusief verzorgingshuis St. Maarten in de Groe); - Zorgcentrum Ter Weel Krabbendijke (inclusief verzorgingshuis Nieulande); - Zorgcentrum Moerzicht in Yerseke (nieuwbouw in de plaats van Vredelust, in gebruik genomen in april 2010); - Hof Cruninghe te Kruiningen (kleinschalige groepswoningen t.b.v. 2 x 7 cliënten psychogeriatrie); - Verzorgingshuis Gasthuis in Goes; - Verzorgingshuis Randhof in Goes; - Verzorgingshuis Maria-Oord in Hansweert. Voor Zorggroep Ter Weel staat er een transformatieproces van behoorlijke omvang voor de deur. In de komende beleidsperiode ( ) dient de organisatie zich klaar te maken voor de toekomst, de zorgvraag en de zorgzwaarte nemen toe en de wensen van de toekomstige generatie ouderen veranderen. Meer privacy, zorg op maat en meer differentiatie in het zorgaanbod zijn de nieuwe eisen die aan de organisatie gesteld worden. In het navolgende beleidsplan worden diverse trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op welke wijze Zorggroep Ter Weel hier vorm aan gaat geven en wat de ambities zijn die we waar willen maken. Met de cliënten, de medewerkers en de vrijwilligers staan we voor de uitdaging om Zorggroep Ter Weel toekomstbestendig te maken: Ter Weel waarin de zorgvraag van de cliënt leidend is, 3 de cliënt zelf keuzes kan maken, waar service en gastvrijheid bovenaan staan en waar het prettig wonen en werken is! 3 Depla, M.F.I.A., Van verpleeghuis naar Kleinschalig wonen, Trimbos Instituut, 2007.

5 Inleiding De ouderenzorg wordt geconfronteerd met veel ontwikkelingen, zowel op het gebied van de financiering (de invoering van de zorgzwaartepakketten en de wijziging van de financiering van de huisvestingskosten) als de toenemende kwaliteitseisen en ontwikkelingen naar meer kleinschalige woonvormen voor dementerenden. 4 Al deze ontwikkelingen maken dat Ter Weel zich moet bezinnen op haar positie in de toekomst. De concurrentie neemt toe in de zorg en de cliënt (en zijn familie) gaat steeds bewuster keuzes maken voor bepaalde vormen van extra zorg en woonzorgarrangementen. Verder zal de groei van de uitgaven in de gezondheidszorg in Nederland de komende jaren beheersbaar gemaakt moeten worden. 5 Een sterke financiële positie en een goede concurrentiepositie zullen voorwaarden zijn om deze ontwikkelingen en bezuinigingen het hoofd te bieden. Snel kunnen inspelen op veranderende omgevingseisen en nieuwe producten in de markt kunnen zetten, kan een organisatie voordeel opleveren. Marktgericht werken en marktgericht ondernemen worden in de zorg kernbegrippen, die echter nog geen gemeengoed zijn onder de medewerkers. De verzorgenden die de dagelijkse zorg leveren aan de cliënten ervaren vanuit de overheid een toenemende controle en bureaucratie, die vaak ten koste gaat van de directe uren aan het bed. De vergrijzing en ontgroening gaan in Zeeland harder dan in andere provincies. 6 Dit maakt dat de vraag naar zorg verder zal toenemen bij krimpende budgetten. Op de Wereld Alzheimer Dag werd voorspeld dat de komende 10 jaar het aantal dementerenden zal verdubbelen. 7 Wat dit betreft staat Zorggroep Ter Weel dus ook voor extra uitdagingen. 1. Trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg Demografische ontwikkelingen De demografie, en met name de vergrijzing, zal in de komende jaren een grotere rol gaan spelen dan in het verleden. De vergrijzing zal een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van zorguitgaven. In 2030 zullen er in totaal bijna 4 miljoen mensen van 65 jaar en ouder zijn. Tussen 2005 en 2030 zal het aantal mensen met dementie in Nederland groeien met 65%, van naar Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft geraamd dat de potentiële vraag naar verpleging en verzorging in de periode zal stijgen met bijna 40%. 9 Het gebruik van de AWBZ-gefinancierde zorg zal met 28% stijgen. Dit verschil wordt volgens het SCP vooral veroorzaakt, doordat in verhouding steeds meer mensen oplossingen zoeken in de informele en particuliere sfeer en in aanpassing van de woon- en leefomgeving. Momenteel verblijven er ruim ouderen in een verzorgingshuis en ruim ouderen in een verpleeghuis. 10 Van alle 80-plussers in Nederland woont bijna 15% in een verzorgings- of verpleeghuis. Boven de 65 jaar is dit bijna 5%. 11 In het werkgebied van Zorggroep Ter Weel stijgt het aantal mensen ouder dan 75 jaar van in 2010 naar in Toenemende zorgzwaarte De zorgzwaarte van cliënten neemt toe, enerzijds omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen en hiermee de zorgzwaarte toeneemt op het moment dat ze in een verzorgings- en/of verpleeghuis opgenomen worden. Anderzijds speelt de ontwikkeling naar een meer kleinschalige aanpak van de zorg voor dementerenden een belangrijke rol 4 Goossens, L., Kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen, Lemma Den Haag, Externe Commissie Fundamentele herbezinning Langdurige zorg, Ministerie van VWS; Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven, 26 maart De sociale atlas van Zeeland, Scoop Zie cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau, doorlopend onderzoek, Sociaal Cultureel Planbureau, Timmermans,J., Verzorging en verpleging verklaard, Sociaal Cultureel planbureau, Den Haag, Peeters en Francke, Sociaal Cultureel Planbureau, Fluent advies, Zorggroep Ter Weel Marktscan, januari Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

6 (zorg op maat en zo huiselijk mogelijk). Dit sluit aan op de landelijke ontwikkelingen waarin privacy steeds belangrijker wordt. 13 Het accent in de ouderenzorg komt meer op wonen en welzijn te liggen dan op zorg, terwijl de zorgbehoefte juist zwaarder wordt. Dit vraagt om nieuwe zorgconcepten waarin de zorg zo kleinschalig mogelijk en op maat aangeboden kan worden, de oude instellingssfeer c.q. tehuisgedachte dient uit de ouderenzorg te verdwijnen. De termen verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg gaan mede door andere vormen van financiering over in zorg met verblijf en zorg zonder verblijf. Veel verzorgingshuizen veranderen in woonzorgappartementen waar ouderen, indien gewenst, zorg op maat in kunnen kopen. De overheid wil in de toekomst wonen en zorg als functies scheiden. 1.3 Wijziging financieringsvorm In 2010 is binnen de zorgsector prestatiebekostiging ingevoerd en worden organisaties nu bevoorschot op basis van geleverde zorgzwaartepakketten (ZZP 1-10). Voorheen kreeg de organisatie een vast budget op basis van een toegekend aantal verzorgings- en verpleeghuisplaatsen. Deze wijziging van financiering vraagt om een besturingsmodel waarmee gericht gestuurd kan worden op de prestaties. 14 Kreeg de organisatie voorheen alle kapitaalslasten (vergoeding voor de huisvesting, zowel onderhoud als rentevergoeding op de leningen) vergoed binnen het budget, in de toekomst worden deze gekoppeld aan de zorgzwaartepakketten die een organisatie levert. Een instelling loopt hierdoor meer risico s dan voorheen, omdat er voor iedere plaats die niet bezet is, geen vergoeding binnen komt voor de huisvestingslasten. Ook investeren in nieuw vastgoed zal moeilijker worden, omdat niet goed te voorspellen is welke bewonerspopulatie men straks zal huisvesten Transparantie en Toezicht 6 De externe verantwoording en transparantie over hoe overheidsgelden besteed worden, speelt maatschappelijk een steeds grotere rol. Legitimatie van de maatschappelijke taak als zorgorganisatie is een belangrijk gegeven voor het voortbestaan van de organisatie. 16 De misstanden over besteding van publieke middelen en exorbitant hoge salarissen voor topbestuurders hebben de vraag om transparantie en verantwoording alleen maar vergroot. De kwaliteit van de dienstverlening en de besteding van de publieke middelen moeten verantwoord worden naar de maatschappij. De invoering van de zorgbrede governancecode in 2005 en de invoering van de Wet op de cliëntenraden Zorg 17 heeft verstrekkende gevolgen voor de besturingsfilosofie van instellingen, omdat de relatie met belanghebbenden, behandelaars en cliënten erdoor verandert Nouws, H., Kleinschalig wonen voor mensen met dementie, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, Zorg en Welzijn, 2009 aflevering 5; Financiering ZZP s tast kleinschalige zorg aan. 15 Merten, H.; Beek, A.P.A.; Gerritsen, D.L., Dagelijkse bezetting van personeel en de kwaliteit van leven van bewoners met psychogeriatrische problemen, NIVEL, Inspectie voor de gezondheidszorg. Verpleeghuizen garanderen minimale zorg niet: IGZ, Zie Wet Cliëntenraden Zorg, ministerie van VWS, Zorgbrede Governance Code voor de Zorg, ministerie van VWS, Marktwerking in de zorg Marktwerking in de zorg, lijkt het toverwoord te zijn voor de zorgsector om de ondernemersgeest wakker te schudden. Op winst gerichte organisaties zouden beter presteren dan niet op winst gerichte organisaties. De strijd om de klant is losgebarsten terwijl de budgetten de afgelopen periode verder zullen afnemen door toenemende bezuinigingen. Dit toenemende bedrijfsrisico vraagt om innovatief ondernemerschap in een markt die zeer complex en aan verandering onderhevig is. 19 Een belangrijk verschil echter met gewone marktwerking is, dat de degene die de zorg inkoopt meestal niet dezelfde persoon is die de zorg consumeert (behalve bij het Persoons Gebonden Budget). Met de invoering van de diagnose behandelcombinaties (DBC) in de curatieve zorg en de zorgzwaartepakketten (ZZP) 20 in de care sector is een begin gemaakt met het meer centraal stellen van de klant/patiënt/consument. Daarom wordt dit model ook aangeduid als vraagsturing; de cliënt staat centraal met de geïndiceerde zorgzwaarte in de vorm van een DBC of ZZP en dit geeft aan op hoeveel zorg de cliënt recht heeft. De instelling krijgt op grond van de geleverde zorg haar geld van de zorgverzekeraar. 19 Zuurbier, J.J., Hartmann, F.G.H.. Integraal besturen in de zorg, Elsevier Gezondheidszorg, Amsterdam, Zorgzwaartepakketten; sector verpleging en verzorging 2009.

7 Ontwikkelen en innoveren 1.6 Wijzigende rol overheid In deze fase van het transitieproces naar meer marktwerking binnen de zorg blijft de overheid een partij die door de financiering van de zorg een sterk regulerende invloed heeft. 21 De overheid behoudt voor zichzelf een systeemverantwoordelijkheid om betaalbare en voor iedere burger beschikbare zorg op een stelsel van onderlinge solidariteit te garanderen. Zij houdt toezicht (inspectie) en stelt kaders (normen verantwoorde zorg) waarbinnen de diverse betrokkenen en markten met elkaar in balans worden gebracht en gehouden. De overheid stimuleert eigen verantwoordelijkheid van de burger door budgetten te koppelen aan de zorgvrager zelf, waardoor hij of zij zelf rechtstreeks zorg in kan kopen. De macht van de afnemers neemt hierdoor toe. De (toekomstige) klant vormt bij marktwerking een doelgroep die bewust gaat kiezen voor de organisatie Risicobeheersing in de zorg De complexe omgeving van een AWBZ-instelling stelt hoge eisen aan de besturing en het toezicht van de organisatie. De risico s op het gebied van investeren nemen toe, inkomsten kunnen fluctueren en de economie vertoont nog weinig structureel herstel. Tel daarbij op dat de zorgvraag toeneemt en de budgetten krimpen dan is integraal risicomanagement een noodzaak om in dit soort omstandigheden, op basis van goede sturingsinformatie, een goed financieel meerjarenbeleid te voeren. Het risico voor passende en rendabele huisvesting komt volledig bij de organisatie te liggen en is straks afhankelijk van de productie. Mede hierdoor zal de druk op goed beheer van de geldmiddelen toenemen. Door een actief treasurybeleid zal optimaal beheer van de geldmiddelen vormgegeven moeten worden. Treasurybeleid wil eigenlijk zeggen, dat de financiële middelen goed worden bewaakt en ingezet in de organisatie. Daarvoor zijn in het treasurystatuut de spelregels vastgesteld en worden deze getoetst door een treasurycomité. Dit comité bestaat uit leden die uit de Raad van Toezicht zijn gedelegeerd, de bestuurder, het hoofd Economisch Administratieve Dienst en de uitvoerende medewerkers Economisch Administratieve Dienst van de Zorggroep. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. werkkapitaalbeheer en cashmanagement, de inrichting van de financieringsstructuur, rente-risicomanagement. Ook worden de exploitatieoverzichten, begroting en jaarrekening kritisch door het treasurycomité getoetst. In de benchmark voor de zorg wordt in 2009 een gemiddelde gescoord van 18% op de budgetratio (vermogen t.o.v. de omzet) en een balansratio (vermogen t.o.v. balanstotaal) 21 Idenburg, P.J., van Schaik, M. Diagnose 2025 Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, Scriptum (pag. 23 e.v.) Zorgmagazine, jaargang 25 nr. 4, april 2009; Marketing in de zorg, een noodzaak. Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

8 van 24,3%. Met de toenemende risico s voor de sector van Verpleging & Verzorging (V&V) is een Eigen Vermogen van 18% aan de lage kant en wordt 25-30% als financieel gezond aangemerkt. 1.8 Krapte op de arbeidsmarkt Met de vergrijzing, de ontgroening, de stijgende zorgvraag en de zorgen over de betaalbaarheid van de zorg zal de spanning op de arbeidsmarkt voorlopig actueel blijven. 23 In 2010 constateerde het ministerie van VWS echter een lichte ontspanning op de arbeidsmarkt voor de zorg, de werkgelegenheid nam met 2% toe en het aantal openstaande vacatures was met een kwart afgenomen. Het aantal leerlingen dat een zorgopleiding ging volgen, steeg met In Zeeland steeg het aantal medewerkers in de V&V-sector van 40,7 % naar 43,2 % t.o.v. het totaal aantal medewerkers in de zorg in Zeeland. De gemiddelde leeftijd is in deze periode gestegen van 40 naar 42 jaar en het aantal jongeren dat in de zorg werkt, is ongeveer gelijk gebleven. Arbeidsparticipatie in de leeftijdscategorie van jaar is afgenomen, de arbeidsparticipatie in de leeftijd boven de 50 en boven de 60 is het meest toegenomen. Veel instellingen hebben dan ook te maken met een vergrijzend personeelsbestand en een afnemende instroom van jongeren door de ontgroening in een krimpregio zoals Zeeland. Het HRM-beleid voor de toekomst zal verder moeten reiken dan de komende beleidsperiode, er zal een balans moeten worden gevonden tussen de in- en uitstroom van personeel met daarin meegenomen de leeftijdsopbouw van de medewerkers. Bij moeilijk vervulbare functies zal de organisatie meer moeten bieden dan alleen een werkplek, de voordelen van wonen en werken in Zeeland dienen als promotie ingezet te worden. Actieve werving, behoud van (oudere) medewerkers en goede arbeidsomstandigheden (flexibele roosters, arbeidstijden en verlof) kunnen er toe bijdragen dat medewerkers bewust kiezen voor Zorggroep Ter Weel Toekomstscenario s voor de Verpleeg- en verzorgingshuissector Een V&V-organisatie kan verschillende strategieën toepassen om zich te onderscheiden op de markt om zo een goede marktpositie te bewerkstelligen. De ontwikkeling in cliëntenaantallen impliceert dat in de toekomst ook subgroepen van ouderen in omvang toenemen. Dit betekent dat er voor V&V-organisaties kansen liggen om zich specifiek op bepaalde groepen (jong dementerenden, bijzondere zorgcategorieën) naast ouderen te richten. Vanuit deze gedachte zijn vier clusters van strategieën geformuleerd, die aansluiten op de vier uitdagingen voor V&V-organisaties (zie kwadrant hieronder). De keuze voor een bepaald cluster is ten eerste afhankelijk van de focus van een V&V-organisatie: wil de organisatie zich meer profileren als een expertisecentrum gespecialiseerd in ziekten of meer als een welzijnscentrum waarbij de leefomgeving centraal staat? Het één sluit het ander niet uit, maar het geeft de focus van de V&V-organisatie aan. De komende beleidsperiode zal Zorggroep Ter Weel zich richten op de linkerzijde van het kwadrant; oud worden in eigen omgeving en complexe zorg binnen handbereik, de omgeving zal meer gebruik kunnen maken van de diensten die de zorgcentra bieden. 24 Specialisatie op ziekten Publieke financiering Complexe zorg binnen handbereik Oud worden in eigen omgeving Complexe zorg plus De oude dag in luxe Privatie financiering 23 Zicht op zorg en functies, FWG trendrapport Specialisatie op welzijn 24 Idenburg, P.J., van Schaik, M. Diagnose 2025 Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, Scriptum, 2010.

9 Ook de focus op financiële middelen speelt een rol: wil de organisatie hoofdzakelijk van publieke financiering rondkomen of doet ze ook een beroep op private middelen? De uitkomst van deze keuze en die voor de specialisatie bepaalt welk van de hiernaast afgebeelde kwadranten de meest geschikte strategieën bevat om te onderscheiden. Wel is deze keuze voor een focus op publieke of private financiering sterk afhankelijk van de overheidskeuzes ten aanzien van de financiering van de AWBZ. Hoe meer marktwerking de overheid toestaat, hoe meer keuzevrijheid er komt voor V&V-organisaties om zich op één van de kwadranten te profileren. Als de overheid weinig marktwerking toestaat, is er met de eigen bijdrage nog wel de mogelijkheid om zich te profileren, maar wordt het lastiger om je als organisatie op private financiering te richten. 2. Beleidsvisie Zorggroep Ter Weel Waar staat Ter Weel voor (visie en missie) Visie De cliënt staat centraal en is in ieders denken en handelen steeds het vertrekpunt. De cliënt wordt met respect benaderd als een uniek persoon met eigen tradities en gewoontes, die zelf de regie van het eigen leven in handen heeft. Wonen in de zorgcentra van Zorggroep Ter Weel betekent dat de cliënt woont in een prettige, comfortabele en zorgeloze woonomgeving. De cliënt voelt zich thuis, er is ruimte voor sociale contacten en de cliënt geeft zelf (mede) richting aan de invulling van de dag en kan hierin keuzes maken. De cliënt heeft een eigen zit-/slaapkamer of een appartement. Zorggroep Ter Weel wil zich ontwikkelen tot een woon-service-welzijnscentrum voor ouderen, waarbij de leefomgeving centraal staat en waar ouderen die in de nabije omgeving van het zorgcentrum wonen, zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de servicediensten van Zorggroep Ter Weel. Indien noodzakelijk is complexe zorg binnen handbereik. 9 Missie De missie voor de komende planperiode is er op gericht dat de doelgroep ouderen, die op welke wijze dan ook begeleiding of zorg nodig heeft, bewust kiest voor het gedifferentieerde woon- en/of dienstenaanbod van Zorggroep Ter Weel. Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie, gericht op het ondersteunen van zorgvragers, meestal ouderen, op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zorgvragers woonachtig in de Bevelanden (gemeenten Goes en Reimerswaal) en aanpalende regio s (gemeente Borsele, Noord-Beveland en Woensdrecht), wordt een hoogwaardig zorg- en dienstenpakket geboden: altijd beschikbaar, veilig, professioneel, met als uitgangspunt: kan niet, bestaat niet! Dit doen onze medewerkers en vrijwilligers met passie en plezier. Deze dienstverlening wordt zowel in, als rondom bestaande locaties van Zorggroep Ter Weel geboden. Zorggroep Ter Weel wil een prettige en professionele werkplek bieden, waar medewerkers zich gewaardeerd weten en voelen en is een organisatie waarin wederzijds respect de basis vormt voor goede zorgverlening en samenwerking. Zorggroep Ter Weel wil zich verder ontwikkelen tot een ondernemende, transparante, flexibele en vernieuwende organisatie, die in staat is de toekomst van de zorg voor de ouderen en haar medewerkers te borgen en in staat is haar aanbod aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Hoe Zorggroep Ter Weel deze visie en de missie wil gaan realiseren wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 23 Zicht op zorg en functies, FWG trendrapport Idenburg, P.J., van Schaik, M. Diagnose 2025 Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, Scriptum, Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

10 Transparatie en openheid 2.2 De ZEVEN kernwaarden van Zorggroep Ter Weel 10 Het managementteam van Zorggroep Ter Weel heeft in 2010 enkele positioneringsessies gehouden onder begeleiding van BOOM Communicatie waarin (vanuit een sterkte-zwakteanalyse) zeven kernwaarden zijn geformuleerd voor Zorggroep Ter Weel. Deze kernwaarden zijn vervolgens eerst met het middenkader, later in alle teams verder uitgewerkt door middel van brainstormsessies. Alle ideeën resulteerden in concrete voorstellen om deze kernwaarden verder vorm te geven binnen de organisatie. De doelstellingen voor de komende jaren zijn ambitieus. Zorggroep Ter Weel wil de komende jaren dé belangenbehartiger zijn voor alle zorgvragers die een beroep op ons doen en de ultieme partner voor haar belanghebbenden (stakeholders). Om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden, zowel op collectief als individueel niveau: 1. Ontwikkelen en innoveren Een houding passend bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: wij zien ontwikkelingen als een kans en het innoveren van ons dienstenaanbod als een uitdaging. Zorggroep Ter Weel wil zich nadrukkelijk profileren als een organisatie die dit op een vernieuwende, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze in de praktijk brengt. Alle kernprocessen van onze organisatie spelen een rol bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen, van inkoop tot en met personeelsbeleid. 2. Transparantie en openheid Het met cliënten, vrijwilligers en medewerkers helder communiceren en het delen van kennis. Intern perspectief: Gezien onze ambities en de toekomstige ontwikkelingen, is een heldere communicatie van essentieel belang, zowel naar cliënten en familie enerzijds als naar medewerkers en vrijwilligers anderzijds. Mondelinge afspraken moeten schriftelijk goed worden vastgelegd, zodat afspraak is afspraak ook werkelijk inhoud heeft en de betrokkene zich serieus genomen voelt. Om de participatie en tevredenheid van cliënten, medewerkers en vrijwilligers te vergroten vindt Ter Weel het delen van kennis belangrijk.

11 Extern perspectief: De unieke wijze waarop de zorgverlening in Zorggroep Ter Weel wordt verleend draagt bij aan een goed imago en vraagt om een PR-beleid dat onderscheidend, helder en consistent is. 3. Warmte en gastvrijheid Gastvrijheid staat voor: Hartelijkheid voor gasten, gul in t onthalen. De beleving- en diensteneconomie wordt belangrijker, maar door de toenemende efficiëntie binnen organisaties verdwijnt de persoonlijke noot steeds meer uit de dienstverlening. Aan de andere kant ontstaat er meer behoefte aan welgemeende aandacht en professionele service. De kwaliteit van de geboden dienstverlening zal in toenemende mate kritischer worden beoordeeld op de totale belevingswaarde. Daarom ziet Zorggroep Ter Weel gastvrijheid als een concreet antwoord op het verbeteren van de service aan cliënten én onze medewerkers. De consument in de zorg is niet passief, de cliënt, familie en medewerker dienen te participeren in een zorgrelatie. Dit betekent actief deelnemen aan het zorgproces. Deze nieuwe visie op zorg laat een omslag zien van enkel consumptie (nemen) naar participatie (geven en nemen). 4. Betrouwbaarheid De organisatie wordt gedragen door de medewerkers en vrijwilligers, die gezamenlijk de zorg verlenen die gevraagd wordt. De kwaliteit van de medewerkers en de vrijwilligers bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de dienstverlening en hoe die door de cliënten wordt ervaren. Het nakomen van de gemaakte afspraken en op slagvaardige wijze de beloftes waarmaken, maakt ons tot een betrouwbare partner in de zorg. 5. Efficiëntie Het werk in onze zorgcentra moet, daar wat dit kan, eenvoudiger en slimmer worden georganiseerd. Verdere digitalisering en andere ICT-toepassingen (domotica) kunnen hier een bijdrage aan leveren. Teams en medewerkers worden vanuit het management gestimuleerd om datgene wat zij zelf kunnen regelen, ook zelf te doen. Daartoe worden de formele taken en bevoegdheden lager in de organisatie neergelegd. In de ontwikkeling van een zorgpluspakket kunnen activiteiten en diensten aangeboden worden met een bescheiden winstmarge Professionaliteit, deskundigheid, vakmanschap Iemand die een beroep doet op onze zorg verwacht dat hij of zij de best denkbare zorg krijgt. Voor iedere professional afzonderlijk en voor het team gezamenlijk is er voldoende handelingsvrijheid. Zorggroep Ter Weel schept deze ruimte voor professionals zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan van mensen (ieder mens telt). 7. Plezier en minder bureaucratie Zorggroep Ter Weel gaat uit van de eigen kracht van mensen (medewerkers en cliënten) met daarin maximale regelruimte, minder bureaucratie maar wel met heldere eigen verantwoordelijkheden. Er is een sfeer van vertrouwen, respect, plezier en wederzijdse betrokkenheid tussen het management en medewerkers, medewerkers onderling en in de relaties met cliënten. Vanuit een persoonlijk gevoel van autonomie worden veel initiatieven genomen en wordt veel geëxperimenteerd, waarbij van fouten wordt geleerd en successen worden gevierd. 3. Wonen bij Zorggroep Ter Weel Ieder mens geeft, samen met anderen, inhoud aan zijn of haar eigen leven. Dat houdt niet op als je gedurende kortere of langere tijd zorg nodig hebt. Wij zijn er voor iedereen die extra zorg en ondersteuning nodig heeft: ongeacht de aard van de beperking, fysieke of psychische gesteldheid. Onze zorg komt nooit in plaats van wat iemand zelf kan en daarom ook zelf moet doen. Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

12 Het is belangrijk dat mensen hun eigen keuzes maken. Het gaat om de eigen regie. Regie is dat je elke dag opnieuw je eigen invloed ervaart. Dit komt tot uitdrukking in kleine keuzemogelijkheden in het dagelijks leven. Maar zeker ook in belangrijke beslissingen over ingrijpende zaken. Daarom maken wij afspraken in het persoonlijk zorgleefplan. Onze deskundigheid zetten we in om de kwaliteit van bestaan in stand te houden of te bevorderen. Om dit te bereiken werken wij samen met de cliënt, familie, collega s en onze ketenpartners. 3.1 Wijk- en dorpgericht Zorggroep Ter Weel, de gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de wijken van Goes en dorpen in Reimerswaal zijn direct betrokken bij het realiseren van nieuwe woon-/zorgmogelijkheden. Het concept van de woonservicezone wordt steeds verder ontwikkeld. Samen met andere betrokken partijen werkt Ter Weel aan de voorwaarden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen, ook als er zorg nodig is. Wanneer dit niet langer gaat dan geven zij vaak de voorkeur aan een aangepaste woning in hun eigen buurt of wijk. Je eigen huis in een vertrouwde omgeving. In de eigen buurt, die veel meer is dan stapels stenen. Er zijn relaties met buren, familie, vrienden en kennissen. Zij vormen de sociale omgeving. Mensen doen vaak een beroep op hun sociale omgeving, bijvoorbeeld als er zorg nodig is. Onze zorg sluit aan op deze behoefte en op de eigen kracht van mensen. Wij starten weer met het zorg thuis verlenen aan cliënten die in deze woonzorggebieden wonen of komen wonen. De zorg waaraan mensen in een wijk behoefte hebben bepaalt het aanbod en dat begint bij preventie. We stellen daarom onze specialistische kennis voor de eerstelijn beschikbaar. Dat geeft de huisarts meer armslag Welzijn Wij sluiten aan bij de initiatieven die in de buurt worden genomen of nemen deze zelf. Daarom zijn onze woonvoorzieningen goed ingebed in diverse wijken van Goes en de dorpen in Reimerswaal. Zo kunnen mensen gebruik maken van de voorzieningen in de buurt en maakt de buurt gebruik van de mogelijkheden die Zorggroep Ter Weel biedt. De buurt is ook de plek waar initiatieven kunnen ontstaan, zoals een eetgroep, gezamenlijk sporten en bewegen in het kader van diensten bij wonen met zorg (servicepakket). Wij willen vanuit alle locaties een belangrijke bijdrage leveren in een wijk of dorpsgemeenschap. Cliënten die 24 uur per dag wonen in één van de locaties maken onderdeel uit van deze wijk, omgekeerd zijn bewoners van deze wijk van harte welkom. Een wijkcentrum voor de oudere van de toekomst. Deze levendigheid zal bijdragen aan het gevoel van welbevinden, men blijft deel uit maken van de wijk of het dorp. Daarom zal er intensief contact worden gezocht met vrijwilligers, buurtverenigingen, scholen, kerken, Oranjeverenigingen, ouderenbonden, etc. Het aanbod van welzijnactiviteiten zal divers en actueel worden aangeboden en verspreid over de dag en de week. Er zal actief worden ingezet op openstelling van het restaurant voor de wijken en de dorpen. Vrijwilligers Vrijwilligers leveren, naast de aandacht die familie, mantelzorgers en medewerkers geven, ook een belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten. Zij geven mede kleur aan het wonen en het verblijf in onze zorgcentra. Vrijwilligers worden actief in het welzijnsconcept ingezet. Familieparticipatie Het in stand houden van familierelaties zullen wij in de komende periode blijven stimuleren. Van belang is om helder de wederzijdse verwachtingen van familieleden en verzorgenden uit te spreken.

13 Warmte en gastvrijheid 3.3 Service Voor het aanbieden van zorg (kleinschaliger) en de bijbehorende facilitaire diensten zal er een ontwikkeling in gang gezet worden naar een meer kleinschalige en servicegerichte opzet van de dienstverlening. Voor wat betreft de keukens wil Ter Weel naar twee productiekeukens (een in de regio Goes en een in de regio Reimerswaal), de overige zorgcentra zullen gebruik maken van deze productiekeukens plus een front cooking -systeem voor de locatie zelf. In alle zorgcentra zal de restaurantfunctie zich meer op cliënten van buiten gaan richten. Voor de hele Zorggroep Ter Weel is er één centraal magazijn en is er op de locaties beperkte opslagruimte. Outsourcen van de huishoudelijke dienst is al in gang gezet en bijna afgerond. Voor wat betreft de wasvoorziening is dit nog in onderzoek, vooralsnog lijkt in eigen beheer uitvoeren, op beide verpleeghuislocaties, de goedkoopste optie. Omdat in het huisvestingsplan (zie hoofdstuk 7) de productiecapaciteit (630 naar 625 plaatsen) nagenoeg gelijk blijft, zal er geen sprake zijn van personeelsinkrimping, wel zullen de medewerkers efficiënter en flexibeler ingezet gaan worden Werken bij Zorggroep Ter Weel Zorggroep Ter Weel wordt gevormd door zeven locaties met verschillende doelgroepen (somatische en psychogeriatrische verpleeghuiscliënten, verzorgingshuiscliënten, bijzondere zorg) en verschillende diensten (onder andere verzorging, verpleging, welzijn, paramedische, facilitaire, technische en administratieve dienst). Dit biedt uitgebreide mogelijkheden voor medewerkers om in Zorggroep Ter Weel een baan te vinden die echt bij hen past. Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. De kwaliteit en de tevredenheid van cliënten, en daarmee het imago van Zorggroep Ter Weel, wordt in grote mate bepaald door medewerkers. Als vitale organisatie wil Zorggroep Ter Weel haar medewerkers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en inzetbaar houden. Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

14 BETROUWBAARHEID 14 Het is belangrijk dat: - de juiste man/vrouw op de juiste plaats wordt ingezet, waardoor medewerkers langer behouden blijven voor de organisatie; - er een juiste balans is tussen gemiddelde bandbreedte ZZP en de ingezette formatie; - er een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen team/locaties bevorderd wordt; - de kosten voor arbeidsverzuim teruggedrongen worden door medewerkers intern over te plaatsen naar een ander team/functie waardoor het arbeidsverzuim afneemt. 4.1 In-, door- en uitstroom van personeel 25 Timmermans en Woittiez 2004; Eggink et al rwi 2008; sigr a 2009; Van der Windt et al. 2008, Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn, Kwartaal 1, 2 & 3 De vraag naar personeel in de VVT-sector is wat minder gevoelig voor economische ontwikkelingen dan het aanbod. Onderzoek 25 wijst namelijk uit dat het gebruik van verpleging en verzorging (en daarmee de vraag naar personeel) vooral afhangt van demografie (leeftijd), opleiding en het voorkomen van aandoeningen, en veel minder van inkomen. Verschillende instituten constateerden een toenemend aantal openstaande en moeilijk vervulbare vacatures in de zorg. 26 Uit een van die onderzoeken 27 blijkt dat in 2010 ongeveer 18% van de vacatures langer dan 3 maanden heeft opengestaan voordat deze vervuld werden. Ook in veel lagere verzorgende en dienstverlenende beroepen ontstaan er grote knelpunten door de toename van de werkgelegenheid in zorg en welzijn en het grote verloop aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het betreft hier onder meer ziekenverzorgenden, hulpkrachten en verzorgend personeel. Voor werkgevers in de zorgsector zullen de knelpunten in de personeelsvoorziening groot blijven. Deze knelpunten zijn vooral gerelateerd aan de grote uitbreidingsvraag vanwege de toename van de behoefte aan zorg. De grootste knelpunten doen zich voor in de (para)medische beroepen bij onder andere de therapeuten en specialisten ouderengeneeskunde. Binnen Zorggroep Ter Weel zijn tot op heden alle vacatures binnen de daarvoor vastgestelde tijd ingevuld. Wel is te merken dat er steeds minder reacties binnenkomen op de functie van verzorgende. Voor alle functies wordt vanaf 1 april 2011 een jaarcontract aangeboden, die bij gebleken geschiktheid van de medewerker na een jaar wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Doel van dit besluit is het vergroten van goed werkgeverschap en het binden van personeel. Werving en selectie Ter Weel moet zich actief gaan profileren op de arbeidsmarkt, hierbij gaan de nieuwe social media een steeds belangrijkere rol spelen. Op dit moment ontbreekt het aan een

15 concrete strategie in het huidige werving- en selectiebeleid van Ter Weel. Twintigers en dertigers worden niet voldoende bereikt. Dit maakt het belangrijk het werving- en selectiebeleid van Zorggroep Ter Weel aan te passen om zoveel mogelijk potentiële kandidaten te bereiken. Het zal de doelgroep aantrekkelijk gemaakt moeten worden om bij Ter Weel te komen werken. De reden van deze keuze is dat deze doelgroepen voor een groot deel bestaan uit twintigers en dertigers. Een bijkomende reden voor de keuze van deze doelgroepen is dat deze momenteel een zorgopleiding volgen (schoolverlaters) ofwel hebben gewerkt in de zorg (potentiële herintreders). In verband met het langer doorwerken en de krapte op de arbeidsmarkt zal Zorggroep Ter Weel ook contacten onderhouden met oud-medewerkers om hen zo na verloop van tijd opnieuw in te kunnen zetten. Voor Ter Weel betekent dit dat we zullen moeten benoemen wat de mogelijkheden zijn om terug te keren. Een goed moment hiervoor is tijdens de exitgesprekken die gehouden worden binnen Zorggroep Ter Weel. Flexibiliteit en mobiliteit Om maximale effectiviteit en flexibiliteit in de bezetting te creëren zouden medewerkers zorggroepbreed moeten worden ingezet. Dit heeft zorginhoudelijk echter niet de voorkeur en zou ook inefficiënt zijn. Er is wel voor gekozen om bepaalde locaties in een regio aan elkaar te koppelen en de functies die organisatiebreed werken. Tussen deze locaties en functies kan uitwisseling van medewerkers plaatsvinden. - Regio Goes: Ter Weel Goes, St. Maarten in de Groe, Gasthuis en Randhof; - Regio Reimerswaal: Ter Weel Krabbendijke, Nieulande, Moerzicht, Maria-Oord, Hof Cruninghe en te zijner tijd kleinschalig wonen in Rilland; - en disciplines die zorggroepbreed werken: facilitair, paramedici en de ondersteunende functies, ICT, EAD, PO&O, Kwaliteit, PR en CSB. Zorggroep Ter Weel heeft voor de flexibele inzet tevens de beschikking over een flexpool en een pool vakantiekrachten in de zomerperiode, deze medewerkers kunnen flexibel ingezet worden. Er zijn meerdere vormen van mobiliteit mogelijk: interne mobiliteit binnen het eigen team in een andere functie, interne mobiliteit buiten het eigen team in een zelfde functie, een andere functie of een lagere functie. Ook valt te denken aan externe mobiliteit. 15 Arbeidsvoorwaarden De CAO heeft voor de periode afspraken gemaakt over leeftijdsuren. Deze worden fasegewijs omgezet naar een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). De huidige leeftijdsuren worden de komende jaren afgebouwd en omgezet in uren basisvakantieverlof en een persoonlijk levensfase budget. Per jaar maken medewerkers een keuze of zij deze uren willen besteden aan vakantieverlof, sparen binnen het PLB of storten in de levensloopregeling. Mensen zijn tegenwoordig vitaler en leven langer. De levensloopbenadering 28 is niet alleen voor cliënten van toepassing maar ook voor ons zelf. Iedereen is zelf verantwoordelijk om zo gezond mogelijk te zijn en te blijven en om een bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke inzetbaarheid. 4.2 Arbeidsverzuim i.p.v. ziekteverzuim We gaan binnen Ter Weel een gezondheidscultuur bevorderen waarin het overleg tussen de leidinggevende en medewerker niet alleen gaat over de beperkingen die het werken niet mogelijk maken, maar zoeken naar wat er wel kan, centraal staat. Dat een medewerker zich ziek voelt, stellen we niet ter discussie, maar vormt slechts het vertrekpunt voor een gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden. Hierdoor zal de activering toenemen, van zowel leidinggevende als medewerker. Ondersteuning vindt vraaggericht plaats door P,O&O, de bedrijfsarts, etc. In het arbeidsverzuim kijken we naar aanwezigheid in plaats van afwezigheid. Het gaat steeds meer over inzetbaarheid. Daarom zullen overal in de organisatie zogenaamde vensterbankwerkzaamheden (nuttig werk, waar men door tijdsdruk vaak niet aan toekomt) en activeringstaken beschikbaar zijn. Dit vraagt van medewerkers de bereidheid mee te denken in de mogelijkheden en niet in de beperkingen. Ook hierbij geldt dat de 28 Levensloopbenadering wil zeggen dat je in verschillende fases van je leven andere behoeftes en wensen hebt ten aanzien van de inrichting van werk en privé. Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

16 inspanning van beide kanten moet komen. Als medewerker zorg je ervoor dat je fit genoeg bent om je werk te kunnen uitvoeren. Van Ter Weel mag worden verwacht dat er vertrouwen is in de medewerkers en dat medewerkers de ruimte krijgen hun werk met plezier te doen. Dit zorgt ervoor dat je trots kunt zijn op de organisatie. Stimuleren balans werk/privé Werk is erg in beweging. Iemand gaat naar school, gaat aan het werk, volgt een opleiding, heeft zorgtaken thuis, werkt, volgt scholing, etc. Sleutelwoorden zijn dan: flexibiliteit, meer eigen verantwoordelijkheid en het verdwijnen van traditionele zekerheden. Als medewerker maak je verschillende keuzes in het werkende leven en krijg je zelf te maken met de gevolgen van deze keuzes. Je zult dus zelf verantwoord keuzes moeten maken, je doet het voor jezelf! Het werken aan een loopbaan moet gebeuren voordat er problemen zijn (denk bijvoorbeeld aan het werk dat te zwaar wordt, etc.). Werk brengt altijd een zekere belasting met zich mee. In veel gevallen heeft arbeidsbelasting een positief en stimulerend effect. Wanneer echter de belasting te groot wordt, ontstaat een disbalans. Preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van overbelasting en disbalans worden gesignaleerd en dat maatregelen worden genomen om arbeidsverzuim tegen te gaan. Leidinggevenden bespreken signalen van disbalans op korte termijn met hun medewerkers. Een bezoek aan het arbeidgezondheidskundig spreekuur kan hierin ondersteunen en richting geven om de klachten te bespreken. Ook in het jaarlijkse functioneringsgesprek zal inzetbaarheid een vast onderwerp van gesprek worden. Leidinggevenden van Zorggroep Ter Weel stimuleren een gezonde balans tussen werk en privé. 4.3 Ontwikkelen, leren en innoveren 16 Het opleidingsbeleid gaat uit van de nieuwe organisatiedoelstellingen én de ambities en mogelijkheden van de individuele medewerkers. De komende jaren zal in overleg met de ondernemingsraad een scholingsplan worden vastgesteld. Het scholingsbudget zal, conform de CAO voor de VVT, ten minste 2% van de loonsom bedragen. Na vaststelling van het budget, wordt een jaarplan voor opleiding en scholing opgesteld en uitgevoerd. Het jaarplan is de leidraad en maakt Opleiding en Ontwikkeling van medewerkers voor iedereen duidelijk, toetsbaar en overdraagbaar. Om competenties en affiniteit van medewerkers verder te benutten, komt er meer nadruk te liggen op de persoonlijke ontwikkelingsplannen en team ontwikkelingsplannen. Soms komen ze overeen met een al bestaand aanbod en soms moet er een scholing (op maat) ontwikkeld worden. De verantwoordelijkheid voor individuele ontplooiing van competenties en persoonlijke groei wil Zorggroep Ter Weel steeds meer bij de medewerker zelf leggen. Ter Weel speelt hier op in door het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod van verplichte en gewenste scholingen. Door het ombouwen van het traditionele verpleeghuis naar een kleinschalige woonvoorziening is om- en of bijscholing van de verpleeghuismedewerkers een belangrijk onderdeel waar Ter Weel zich de komende jaren op gaat richten. Naast meer en andere kennis en vaardigheden wordt van medewerkers ook meer flexibiliteit gevraagd, waardoor inzetbaarheid in meerdere locaties mogelijk wordt. Daarnaast wil Ter Weel de mogelijkheid onderzoeken om sommige scholingen via e-learning aan te bieden. Hiervoor is een goede voorbereiding met een degelijk plan van aanpak, budget en (externe) ondersteuning nodig. Voor Zorggroep Ter Weel ligt er een uitdagende mogelijkheid om zich door middel van goed georganiseerde scholingsmogelijkheden voor medewerkers te onderscheiden, zich neer te zetten in de regio en als aantrekkelijke werkgever gezien te worden. 4.4 Stagebeleid De visie van Zorggroep Ter Weel op stages is: Kansen bieden aan (jonge) mensen om leerervaringen op te doen binnen de totale organisatie van Zorggroep Ter Weel, waarbij

17 EFFICIËNTIE de zorg in het algemeen meer bekendheid krijgt en Zorggroep Ter Weel zich als een aantrekkelijke stageverlener en (mogelijk toekomstige) werkgever presenteert. Zorggroep Ter Weel biedt op al haar locaties verschillende vormen van stage en Beroeps- PraktijkVorming (BPV) aan. De beroepspraktijkvormingsplaatsen zijn bedoeld voor studenten van opleidingen die direct van belang zijn voor Zorggroep Ter Weel in het kader van het personeelsbeleid/de personeelsvoorziening. Het gaat vooral om de paramedische en zorggerelateerde opleidingen. 17 Daarnaast zijn er ook beroepspraktijkvormingsplaatsen van opleidingen die voor de ondersteunende diensten van belang zijn (bijvoorbeeld facilitair en ICT). In principe biedt Zorggroep Ter Weel alleen BPV-plaatsen aan leerlingen/studenten die eventueel na het behalen van hun diploma een baan aangeboden kunnen krijgen bij de zorggroep. BPVplaatsen dus die te koppelen zijn aan onze kerntaken. BBL ers (leerlingen BeroepsBegeleidende Leerweg) vullen beroepspraktijkvormende plaatsen in als leerling/werknemer en zijn in dienst van Zorggroep Ter Weel. Zij worden opgeleid tot helpende zorg en welzijn niveau 2 of verzorgende IG niveau 3. Andere (stage) doelgroepen zijn de leerlingen die vanuit het middelbaar onderwijs keuzes gaan maken voor een vervolgopleiding. Zij lopen een of meerdere zogenaamde arbeidsoriëntatie stages (snuffelstages). Deze leerlingen komen vooral uit het reguliere onderwijs, maar ook leerlingen met beperkingen vanuit het speciaal onderwijs of reintegratievoor zieningen kunnen stages lopen binnen de zorggroep. Maatschappelijke stages (MaS) zijn een nieuw fenomeen binnen alle vormen van middelbaar onderwijs, waarbij leerlingen een aantal verplichte vrijwilligersstages lopen. Deze stages zijn extra en vervangen de arbeidsoriëntatiestages niet. Op één van de locaties van Zorggroep Ter Weel is ervaring opgedaan met een leerwerktraject voor jongeren die vanuit een beperking moeilijk aan een arbeidsplaats kunnen komen. Zo neemt Zorggroep Ter Weel deel aan verschillende speciale leerwerktrajecten en geeft op deze wijze ook invulling aan een maatschappelijke taak. Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

18 5. Bedrijfsvoering bij Zorggroep Ter Weel 5.1 Ontwikkelingen financieel beleid zorgsector De bekostiging van de zorg is volop in beweging, de ingezette marktwerking brengt ook binnen de sector een slag om de klant teweeg die men met goede service en kwaliteit van zorg moet zien te binden. De afrekening op basis van geleverde zorg door de invoering van de Zorg Zwaarte Pakketten maakt, dat de samenstelling, omvang en beheersing van het werkkapitaal van de organisatie steeds belangrijker zal worden. De invoering van betaling achteraf (output) in plaats van vooraf brengt met zich mee dat er meer voorfinanciering zal plaatsvinden. De constante druk op de zorgbudgetten en de aangekondigde bezuinigingen op de AWBZ, vragen van de zorgorganisatie een creatief en ondernemend financieel beleid waarin de Raad van Bestuur en de HEAD/controller de treasuryfunctie benutten om efficiencyvoordelen te behalen op het beheer van de geldstromen (besparingen op kosten betalingsverkeer, beter afstemmen van de geldstromen, effectief rentebeleid). Zorginstellingen worden meer dan voorheen geprikkeld om aanvullende diensten en activiteiten te ontwikkelen, waarmee zij zich kunnen onderscheiden op de markt. Mensen zullen zich steeds meer gaan verzekeren voor vormen van aanvullende zorg/comfortdiensten waar de zorgorganisatie aanvullende financiering in aan kan boren. 18 Het risicoprofiel van zorginstellingen is door alle ontwikkelingen toegenomen. De inkomsten en uitgaven fluctueren in sterkere mate waardoor een actief treasurybeleid absoluut noodzakelijk is voor de organisatie. Om dit beleid vorm te geven is een treasurystatuut een voorwaarde om daarin de beheersmatige afspraken vast te leggen. In dit statuut zijn de uitgangspunten, de doelstellingen, de organisatorische inbedding, de financiële kaders, de administratieve organisatie en de informatievoorziening opgenomen. De bestuurlijke keuzes die bepalend zijn voor de treasuryfunctie worden hierin vastgelegd. Zorginkoop De grootste bron van inkomsten is de AWBZ-financiering, die momenteel via de Zorgkantoren afgesproken wordt. Jaarlijks worden er met het Zorgkantoor afspraken gemaakt over volume per product en prijs. Om een goede prijs af te kunnen spreken, moet er aan de door het Zorgkantoor vastgestelde criteria worden voldaan. Jaarlijks publiceert het Zorgkantoor een inkoopdocument. Daarin staan de spelregels beschreven. Het Zorgkantoor zal in eerste instantie productieafspraken maken gerelateerd aan de prestaties die in het voorgaande jaar geleverd zijn. Over het realiseren van nieuwe producten moet eerst overeenstemming worden bereikt. Gedurende het lopende jaar, kan de afgesproken realisatie worden bijgesteld, mits binnen de kaders van het beschikbare budget voor de regio. In de nabije toekomst zullen de werkzaamheden van het Zorgkantoor overgedragen worden aan de zorgverzekeraars. Hoe de werkwijze dan precies zal zijn, is nog niet bekend. Wel is al duidelijk, dat de wijze van bevoorschotting, vooraf, niet meer toegepast zal worden. Dit betekent voor de zorginstellingen, dat er op een andere wijze liquide middelen zullen moeten worden aangetrokken. 5.2 Financieel beleid Zorggroep Ter Weel Kernwaarden De kernwaarden waarop dit beleidsplan is gebaseerd (zie pagina 12), zijn ook van toepassing op het financiële beleid. Alle medewerkers van Zorggroep Ter Weel realiseren zich, dat een ieder zich moet inspannen om te komen tot een zo efficiënt mogelijk bedrijfsproces, binnen de financiële kaders. Het is belangrijk dat het bedrijfsproces, zich zowel zorginhoudelijk, als bedrijfseconomisch kan voltrekken binnen de daarvoor bestemde gelden.

19 Eigen Vermogen Het eigen vermogen is een ijkpunt voor financiële instellingen en het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Het is dan ook van zeer groot belang over een gezond eigen vermogen te beschikken, dat minimaal voldoet aan de eisen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Het streven is het eigen vermogen minimaal op een gezond peil te houden (benchmarkgemiddelde). Dat kan alleen door een efficiënt werk- en denkproces en door gebruik te maken van alle beschikbare middelen. Kostprijsberekeningen In 2012 worden er (interne) kostprijzen voor de te leveren zorgzwaartepakketten (ZZP) vastgesteld. De komende beleidsperiode wordt hiertoe het initiatief genomen en worden door het managementteam criteria vastgesteld en uitgewerkt. In de komende beleidsperiode zullen er op een breder niveau dan nu het geval is, kostprijsberekeningen worden gemaakt. Risicomanagement/risicobeheer Het doel van risicobeheer is het vermijden van risico s die het vermogen en het resultaat van Zorggroep Ter Weel nadelig kunnen beïnvloeden. Er zijn vele soorten risico s. In het treasurystatuut van Zorggroep Ter Weel beperken we ons tot het renterisico (volume- en prijsrisico) en het debiteurenrisico. Beheersing van processen De werkzaamheden worden verricht binnen de vastgestelde administratieve procedures van de Zorggroep. In deze procedures zijn de werkzaamheden benoemd en de kaders vastgesteld. Ook de procuratie is vastgelegd in de administratieve procedures. Planning & Control Er is een planning & control cyclus opgesteld voor de gehele Zorggroep. In deze cyclus zijn ook de financiële rapportages opgenomen. In de komende beleidsperiode wordt bekeken, hoe er een zodanige rapportage kan worden opgesteld, dat men per dag/afdeling/unit de situatie kan inzien en bijstellen. Bouw- en renovatieprojecten De economische en administratieve dienst is betrokken bij bouw- en renovatieprojecten van de Zorggroep. In een vroegtijdig stadium fungeert zij als sparringpartner, stelt overzichten op of controleert de aangeleverde cijfers die betrekking hebben op de financiering van de projecten. In het stadium van de bouw is de economische en administratieve dienst verantwoordelijk voor de goede verwerking van de projecten. Zij dragen zorg voor de verwerking en krijgen daarvoor informatie uit de organisatie. Waar mogelijk draagt de dienst subsidiemogelijkheden aan en verwerkt deze Informatie en Communicatie Technologie (ICT) In 2011 is er een opdracht gegeven aan het onderzoeksbureau Furore, om een onderzoek in te stellen naar de toekomst van de ICT van Zorggroep Ter Weel. Het onderzoek is zo breed mogelijk uitgevoerd. De wensen van de medewerkers, de cliënten en de organisatie zijn onderzocht. Ook is er gekeken naar de externe ontwikkelingen en trends in de markt én specifiek voor de sector Verpleging en Verzorging. Wil Zorggroep Ter Weel in de toekomst de trends en ontwikkelingen blijven volgen dan zijn er aanpassingen nodig in het ICT-beleid. Duidelijk is dat er een groeiende afhankelijkheid is van ICT in de gezondheidszorg. Dit betekent een cultuurverandering binnen Zorggroep Ter Weel. De organisatie wil in de toekomst professionalisering van de medewerkers bevorderen. Denk hierbij aan een betere toegang tot roosters, salarisgegevens, scholingsmogelijkheden en andere relevante gegevens (eventueel gebruik ipad of andere tablet voor elektronische cliëntendossiers). Ook voor de cliënt en/of diens familie/zaakwaarnemer moet het in de zeer nabije toekomst mogelijk zijn om direct inzage te krijgen in het zorgplan. Hiervoor is al een pilot gestart. Om dit te kunnen realiseren is er een onderzoek nodig naar de inrichting en inhoud van de huidige applicaties. Tevens wil Zorggroep Ter Weel op het gebied van domotica en zorg een verbetering doorvoeren (cashless betaalsysteem/beeldtelefoon, enz.). Beleidsplan Zorggroep Ter Weel

20 5.4 Kwaliteitsbeleid De afgelopen 3 jaar is geïnvesteerd in de borging van het kwaliteitmanagementsysteem door invoering van het Harmonisatiemodel Kwaliteit in Zorginstellingen (HKZ). Hiervoor is in 2008 het kwaliteitscertificaat behaald. Dit zal de komende 3 jaar verder worden geconsolideerd. De ontwikkeling op het gebied van kwaliteitsbeleid wordt steeds meer gestuurd door het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Aan dit instrument wordt jaarlijks inhoud gegeven door middel van digitale registratie in het Plancare Dossier. Zowel het Zorgkantoor als de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet deze registratie als landelijke transparantie van de zorginhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening terug op kiesbeter.nl. De focus van het nieuwe HKZ-schema, versie 2010 voor de VV&T, ligt voornamelijk op het analyseren en beheersen van de risico s die van invloed zijn op zorg- en dienstverlening en dan vooral op het gehele primaire proces van intake tot afronding en nazorg. Het ontwikkelen van een risicobeheersingmodel is het uitgangspunt om dit verantwoord en afdoende te kunnen borgen. Hierbij is de reeds in gang gezette Planning & Controlcyclus een goed instrument. In het voorjaar van 2011 is een cliëntevredenheidsonderzoek uitgevoerd volgens de CQ-index. De gegevens vanuit dit onderzoek kunnen de komende twee jaar gebruikt worden als instrument voor verbetering. Het plan van aanpak vanuit dit onderzoek zal zowel door de centrale als locale cliëntenraden als sturingsinstrument kunnen worden gebruikt. Het wordt steeds duidelijker dat de beheersing van veiligheidsmanagement van alle bedrijfsprocessen een belangrijke rol gaat innemen. Binnen het HKZ-schema 2010 wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Tevens is de verwachting dat de veiligheidsnorm NEN 7510 een verplichtend karakter gaat krijgen. Hierbij gaat het om informatiebeveiliging op alle processen binnen de organisatie. Bovenstaande maakt duidelijk dat de komende jaren veel aandacht nodig is voor borging en beheersing van alle organisatieprocessen. De uitdaging is om niet nog meer te belanden in papieren bureaucratie maar dat het kwaliteitsbewustzijnsproces voor medewerkers verder wordt geborgd. Dit sluit aan op één van de kernwaarden uit dit beleidsplan: minder bureaucratie, meer plezier op het werk. Dit uiteraard gecombineerd met goede kwaliteit van zorg Interne en externe belanghebbenden Zorggroep Ter Weel 6.1 Cliëntenraad Door de veranderingen in de zorg wordt de vertegenwoordiging verder uitgebreid naar cliënten uit de thuissituatie die zorg vanuit het zorgcentrum ontvangen, de cliënten uit de wijk die gebruik maken van de faciliteiten van het zorgcentrum en de cliënten in de kleinschalige woonvormen. Ook deze cliënten worden immers door de cliëntenraad vertegenwoordigd in het overleg met het bestuur van Zorggroep Ter Weel. Voor de komende termijn zal de cliëntenraad een uitdaging vinden in het onderhouden van het contact met de cliënten en dit verder intensiveren. De grotere fysieke afstand tussen cliënten en cliëntenraad maakt dat meer aandacht geschonken moet worden aan het bereiken van de cliënten en hun familie en aan het bereiken van de bewoners uit de omgeving, die van de faciliteiten van de Zorggroep gebruik maken. De cliënten en hun familie zijn steeds meer bekend met de digitale vormen van contact; deze wijze wordt door de cliëntenraad daarom ook steeds verder ontwikkeld en uitgebreid.

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

ZORGCENTRUM MOERZICHT

ZORGCENTRUM MOERZICHT ZORGCENTRUM MOERZICHT pagina 5: Ik heb het hier nog steeds erg naar mijn zin en ik hoop dit werk nog lang te mogen doen! Zorggroep Ter Weel Service verlenen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dat

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Eten & drinken in de care. Anton François Concernmanager Facilitair Bedrijf a.i. De Zorggroep 10 november 2011

Eten & drinken in de care. Anton François Concernmanager Facilitair Bedrijf a.i. De Zorggroep 10 november 2011 Eten & drinken in de care Anton François Concernmanager Facilitair Bedrijf a.i. De Zorggroep 10 november 2011 Een kennismaking met De Zorggroep Missie Wijsheid Durf Rechtvaardigheid De Zorggroep heeft

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

WERKEN BIJ TER WEEL. pagina 5:

WERKEN BIJ TER WEEL. pagina 5: WERKEN BIJ TER WEEL pagina 5: Ik ben hier echt op mijn plek. We hebben met de collega s een leuk team, de bewoners kennen en vertrouwen mij en het huis straalt wat uit: het is niet steriel, maar gezellig.

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Blijven wij van zorg verzekerd

Blijven wij van zorg verzekerd Blijven wij van zorg verzekerd Ledenvergadering ABVAKABO FNV Ogterop 27 april 2009 Henk Elzing Blijven wij van zorg verzekerd Zijn we nu van zorg verzekerd Willen we van zorg verzekerd blijven Moeten we

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: BBL Verpleegkundige niveau 4 Verkort Binnen de Verpleeghuizen I N H O U D: 1.

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

We horen wel waar jullie mee komen

We horen wel waar jullie mee komen We horen wel waar jullie mee komen Rijnlands op afstand sturen zonder middenmanagement, bespaart half miljoen per jaar. De kosten nemen af als de kwaliteit toeneemt vanwege zelfstandige zorgteams. De langdurige

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg

Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg Aanmelding deelname Best Practice verpleeghuiszorg Interne audits vanuit cliëntperspectief; participatie van cliënten en cliëntenraad bij het uitvoeren van interne audits in het primaire proces. Zorggroep

Nadere informatie

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang 3 issues: 1. Adequaat inspelen op demografische ontwikkelingen; 2. Normaal als het kan en bijzonder als het echt moet; 3. Kostenbeheersing en

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

ZORGCENTRUM TER WEEL KRABBENDIJKE

ZORGCENTRUM TER WEEL KRABBENDIJKE ZORGCENTRUM TER WEEL KRABBENDIJKE pagina 3: Ik ga s morgens om de koffie, maak een puzzeltje of ik doe een rondje, als het goed weer is. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED VAN WONEN, ZORG

Nadere informatie

Voor elkaar, slim samen werken in de regio

Voor elkaar, slim samen werken in de regio Voor elkaar, slim samen werken in de regio Presentatie congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' - 15 juni in Nieuwegein Rob Slegers Linda Visser RSZK Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Zuid-Oost Brabant

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Facilitering eigen regie

Facilitering eigen regie Congres Samen vernieuwen in de WMO, juni 2015 de kern van de transitie Facilitering eigen regie Hans Hendriks, programmamanager Cliënt in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl Wonen in Hof t Seijs Verpleegunit Zorghotel Zelfstandig wonen Zorgstroom.nl In de Griffioenstraat in Middelburg, middenin de wijk de Griffioen, vindt u Hof t Seijs, de nieuwe locatie van Zorgstroom waar

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten 18 en 19 maart 2013 Met MATCH? Invulling strategie beide GGZ organisaties Betere kwaliteit van dienstverlening Meer continuïteit en flexibiliteit

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg en welzijn

Ontwikkelingen in zorg en welzijn Ontwikkelingen in zorg en welzijn Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? De sector van zorg en welzijn verandert. In de media wordt vaak het accent gelegd op economische motieven, maar de stijgende zorgkosten

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg en behandeling

Samen werken aan goede zorg en behandeling Samen werken aan goede zorg en behandeling Informatie voor cliënten, familie en naasten In deze folder geven we u algemene informatie over de zorggroep Dignis. Ook lichten we de uitgangspunten van Dignis

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 in deze folder vind je informatie over de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Klein, betrokken en creatief Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP: Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? 2. Transitie van

Nadere informatie

Profiel. tantelouise. Bestuurder

Profiel. tantelouise. Bestuurder Profiel tantelouise Bestuurder 1 TanteLouise Bestuurder Profiel van de stichting Stichting tantelouise is een zorgaanbieder met een compleet dienstenpakket van (specialistische) thuiszorg, (begeleid) wonen,

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>>

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>> >>, interne processen >> ondersteunt er om ons >> Gemotiveerde, creatieve organisatie die nog flexibeler moet worden om mee te kunnen met veranderingen in de markt, zoals prijsdruk, toenemende afhankelijkheid

Nadere informatie

Welkom bij. Pleyade.

Welkom bij. Pleyade. Welkom bij Pleyade www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen die

Nadere informatie