mensen verbinden MEERJARENBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016"

Transcriptie

1 mensen verbinden MEERJARENBELEID

2 Beweging 3.0 Postbus GD Amersfoort T: (033) E: Bezoekadres: St. Brandaenstraat WZ Amersfoort 2013 Beweging 3.0 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Beweging 3.0. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Beweging 3.0. Beweging 3.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 2 Beweging 3.0

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Ontwikkelingen oudere zorgvrager 6 Regeerakkoord 7 Scheiden van wonen en zorg 8 Toekomst intramurale ouderenzorg 8 Financiering 9 Ontwikkelingen arbeidsmarkt 9 Wat betekent dit voor Beweging 3.0? 9 Waar staat Beweging 3.0 voor? 10 Missie: mensen verbinden 11 Visie: van zorgaanbieder naar facilitator en samen wonen Welke keuzes maakt Beweging 3.0? 14 Doelgroep 15 Dienstenaanbod 17 Medewerkers 17 Informele zorg 18 Stakeholders 20 Innovatie 21 Tenslotte 22 Beweging 3.0 3

4 Inleiding In dit hoofdstuk vertellen we waarom Beweging 3.0 een nieuw meerjarenbeleid heeft opgesteld.

5 Aanleiding Als samenleving staan we de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. Om de ouderenzorg in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden, zullen ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. De landelijke overheid gaat taken overdragen aan gemeenten. Bovendien zal de overheid minder gaan betalen. Er komt veel meer verantwoordelijkheid bij de zorgvrager en de mensen in zijn of haar omgeving. De professional komt pas in beeld als mensen er zelf of samen niet meer uit komen en niet over de middelen beschikken om hulp in te zetten. Deze ontwikkelingen vragen een grote omslag van zorgorganisaties zoals Beweging 3.0. De belangrijkste vraag is dan ook hoe wij kunnen inspelen op de veranderingen die op ons afkomen en welke meerwaarde wij kunnen bieden ten opzichte van andere aanbieders. Mensen verbinden zal daarbij het centrale thema zijn. Hoe kunnen wij optimaal gebruikmaken van het informele en formele netwerk rondom de cliënt om zorg en diensten te leveren die bijdragen aan het behoud van zelf- en samenredzaamheid? Aanbieders van langdurige zorg moeten een omslag maken. Regeerakkoord Onder het motto meedenken en meedoen hebben medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers, cliëntenraadsleden en stakeholders meegedacht over het nieuwe meerjarenbeleid. Dit heeft geleid tot allerlei aanbevelingen die daarin verwerkt zijn. In deze uitgave vind je een samenvatting van het meerjarenbeleid voor de periode We beginnen met de ontwikkelingen die op ons afkomen. Daarna geven we aan wat dit betekent voor de missie en visie van de organisatie en tenslotte volgen de belangrijkste keuzes voor de komende jaren. Beweging 3.0 5

6 Ontwikkelingen in de omgeving In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen met het oog op het meerjarenbeleid van Beweging 3.0.

7 Ontwikkelingen oudere zorgvrager Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dit zal leiden tot een grotere vraag naar zorg. Tegelijkertijd veranderen ook de wensen die mensen hebben, mede omdat zij steeds meer zelf moeten gaan betalen. Er worden hogere eisen gesteld aan kwaliteit en service en er ontstaan allerlei alternatieven voor thuiszorg, woonzorg en verpleeghuiszorg. Mensen worden niet alleen ouder, maar ook kwetsbaarder omdat zij steeds vaker één of meer chronische ziekten hebben. Er is dan sprake van een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen. Dit geldt vooral voor mensen die alleen wonen. Ook het risico op sociaal isolement wordt groter, omdat mensen met meerdere chronische aandoeningen doorgaans minder mobiel zijn en hulp nodig hebben om er op uit te gaan. Kwetsbaarheid kan leiden tot zorgafhankelijkheid, maar kan voorkomen of uitgesteld worden door preventie en door mensen te stimuleren actief te blijven. Dat vraagt om een samenhangend aanbod van activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en behandeling in de buurt/wijk, waar mensen makkelijk gebruik van kunnen maken. Regeerakkoord In het regeerakkoord wordt hierbij aangesloten. Om de zorg beschikbaar te houden voor ouderen die niet kunnen terugvallen op mensen in hun omgeving en niet voldoende geld hebben, zal de overheid veel minder gaan betalen. Een groot deel van de ouderenzorg gaat naar de gemeenten, maar zij moeten het wel doen met 75% van het huidige budget. Bewoners van woonzorgcentra (zorgzwaartepakket 1 t/m 4) gaan de komende jaren stapsgewijs zelf betalen voor wonen, eten, drinken en welzijn. Het persoonsgebonden budget moet er toe leiden dat zorg en behandeling beter aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. Om hen te helpen kiezen wordt het nog belangrijker dat informatie over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening goed te vinden is op internet. Beweging 3.0 7

8 Scheiden van wonen en zorg De toenemende zorgvraag en de veranderingen in het overheidsbeleid hebben grote gevolgen voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Mensen met een lichtere zorgvraag zullen thuis blijven wonen en innovaties op het gebied van e-health en domotica zullen dit ook mogelijk maken. Omdat ouderen zelf voor wonen gaan betalen, zullen zij kiezen voor een woning naar eigen voorkeur, waar zij de rest van hun leven kunnen blijven. De vanzelfsprekendheid dat ouderen naar onze locaties komen verdwijnt. Bij verzorgingshuizen kunnen cliënten met lagere zorgzwaartepakketten (ZZP s) nu al niet meer terecht. Weliswaar is dit nog niet aan de orde bij verpleeghuizen, maar er komen steeds meer alternatieven. Het gaat daarbij niet alleen om particuliere initiatieven, maar ook om verpleeghuiszorg thuis (VPT). Niet alleen het aantal mensen met somatische aandoeningen, maar ook het aantal mensen met dementie dat thuis blijft wonen (nu 70%) zal de komende jaren sterk groeien. Dit leidt ertoe dat de ouderenzorg steeds meer thuis en in de eerste lijn zal plaatsvinden. Het is dan ook erg belangrijk dat wij onze multidisciplinaire kennis en deskundigheid inbrengen als aanvulling op of vervanging van de eerstelijnszorg. Toekomst intramurale ouderenzorg In het verpleeghuis zal het accent komen te liggen op zorg, waarbij verbetering en/of behoud van zelfredzaamheid centraal staan. Daarnaast zal verpleeghuiszorg ook nodig blijven voor ouderen die het niet redden thuis, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende mensen in hun omgeving zijn om hen te helpen of omdat er sprake is van zeer complexe problematiek. Er is een hogere kwaliteit van medewerkers op de werkvloer nodig, om ouderen en verzorgenden hierbij te ondersteunen. Daarnaast is verdere kennisontwikkeling en innovatie heel erg belangrijk, bijvoorbeeld door het benutten van academische werkplaatsen (zoals het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU Medisch Centrum) waar verpleeghuisprofessionals samen met onderzoekers werken aan de oplossing van problemen uit de praktijk. Tenslotte is een hoger opleidingsniveau ook noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te verhogen en te behouden, omdat dit een steeds grotere rol gaat spelen bij de keuzes van (potentiële) cliënten en hun naasten en bij de inkoop van zorg door de zorgverzekeraar. 8 Beweging 3.0

9 Financiering Door de economische crisis is het moeilijker geworden om geld te lenen voor nieuwbouw of renovaties. Banken zijn terughoudender geworden en kunnen door gewijzigde regelgeving minder uitlenen. Daarnaast brengt het nieuwe beleid risico s met zich mee voor de woonzorglocaties. Het feit dat mensen zelf voor het wonen moeten gaan betalen, inclusief een bijdrage voor alle voorzieningen (receptie, restaurant, etc) die in deze locaties aanwezig zijn, kan tot gevolg hebben dat mensen daar niet meer willen wonen. Dit kan leiden tot leegstand. Ontwikkelingen arbeidsmarkt Tot voor kort werd er van uitgegaan dat een groot tekort aan zorgmedewerkers zou ontstaan. Maar wanneer mensen grote delen van de ouderenzorg zelf moeten gaan betalen, zal dit zich waarschijnlijk anders gaan ontwikkelen. Deels zullen zij gebruik gaan maken van (onbetaalde) oplossingen binnen hun eigen netwerk, deels zullen zij kiezen voor nieuwe vormen van zorg en dienstverlening, waar zij zelf voor kunnen en willen betalen. Mogelijk wordt daarbij steeds vaker een beroep gedaan op zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), omdat dit aantrekkelijk is voor cliënten die graag zelf de regie willen houden en de zorg en dienstverlening naar eigen inzicht vorm willen geven. Wat betekent dit voor beweging 3.0? Op basis van het voorgaande, kunnen we concluderen dat mensen nog langer thuis zullen blijven wonen en dat het scheiden en wonen en zorg zal doorzetten. Het beleid van de overheid is er meer dan ooit op gericht om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelf zorg organiseren en betalen. Tegelijkertijd blijft het de vraag of dit haalbaar en betaalbaar is voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met complexe chronische problematiek of mensen die niet beschikken over voldoende sociale contacten of geld om in hun eigen woning te kunnen blijven. Beweging 3.0 wil beide groepen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Voor de mensen die thuis blijven wonen willen we ons ontwikkelen van zorgaanbieder naar facilitator ( van zorgen voor naar zorgen dat ). Voor degenen voor wie dat niet meer mogelijk is, willen we (nieuwe) vormen van woonzorg ontwikkelen. Dat doen we onder de noemer samen wonen 3.0. In het volgende hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt. Beweging 3.0 9

10 Waar staat Beweging 3.0 voor? In dit hoofdstuk vertellen we wat wij als belangrijkste opdracht zien en waar wij naar toe willen.

11 Missie: mensen verbinden Wij willen het leven van cliënten in de regio Eemland zo aangenaam mogelijk maken door betaalbare zorg van hoge kwaliteit te leveren die zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Daarbij willen we optimaal gebruikmaken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfstandigheid en de kwaliteit van leven. Die wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Als dat niet meer gaat zullen zij samenwerken met andere professionals om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Welzijn en welbevinden staan daarbij centraal. Onze cultuur is gebaseerd op twee kernwaarden: betrokken en professioneel. Betrokken wil zeggen dat cliënten gekend, gehoord en gezien worden en dat wij met hen meedenken om samen creatieve oplossingen te zoeken voor vragen en behoeften. In eerste instantie vanuit het eigen netwerk of informele zorg en als dat niet lukt met hulp van professionals. Professioneel betekent dat wij werken met goed opgeleide medewerkers, die weten wat ze doen en hoe zij hun professionele kennis en deskundigheid kunnen inzetten. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en delen hun kennis ook met informele zorgverleners om samen de zorg en dienstverlening te verbeteren. Visie: Van zorgaanbieder naar facilitator en samen wonen 3.0 De komende jaren zullen we een omslag maken van een organisatie waar het accent ligt op het aanbieden van (woon-)zorg, naar het ondersteunen van mensen om voor zichzelf te kunnen blijven zorgen. Onze activiteiten zullen in toenemende mate een tijdelijk karakter krijgen en gericht zijn op het behoud van functioneren en het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. Enerzijds door vanaf het eerste moment het sociale netwerk van de cliënt te betrekken bij de zorg en dienstverlening, anderzijds door verbindingen tot stand te brengen met organisaties die kunnen voorzien in de behoefte van de cliënt. Beweging 3.0 zal daarmee meer het karakter krijgen van een netwerkorganisatie. Beweging

12

13 Omgekeerd wil Beweging 3.0 ook initiatieven van ouderen faciliteren als zij zelf nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg willen organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcoöperatie. De expertise die wij in de loop der jaren ontwikkeld hebben, wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld in de eerste lijn. Medewerkers van Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening, Stichting Welzijn Amersfoort (MZD/SWA) en de thuiszorg beschikken over veel kennis en een uitgebreid netwerk op wijk/buurtniveau. Zij weten wat er speelt, hoe mensen uit het sociale netwerk en de directe omgeving ingezet kunnen worden ten behoeve van kwetsbare mensen en vormen bij uitstek de schakel naar de verschillende vormen van zorg en dienstverlening van Beweging 3.0. Daarnaast weten zij de weg naar andere organisaties die een antwoord kunnen geven op de vraag van een cliënt of zijn/haar naaste. Beweging 3.0 wil alle voorzieningen in de wijk benutten en verbindingen aangaan met wijkbewoners en samenwerkingspartners om integrale ondersteuning mogelijk te maken. Wanneer het niet meer mogelijk is om zelfstandig te blijven wonen, biedt Beweging 3.0 een woonomgeving waar mensen zoveel mogelijk de dingen kunnen blijven doen die ze willen doen en die voor hen belangrijk zijn: samen wonen 3.0. De zorg en dienstverlening blijft ook dan aanvullend op de eigen mogelijkheden en op de ondersteuning die vanuit het sociale netwerk gegeven kan worden. Wij willen doen wat nodig is vanuit het perspectief van de cliënt en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij zijn of haar eigen manier van leven. Met samen wonen 3.0 richt Beweging 3.0 zich op cliënten die juist zoeken naar een levendige en veilige woonomgeving, waar voorzieningen en activiteiten binnen handbereik zijn. Een complex waarin zij weliswaar zelfstandig wonen en een eigen appartement hebben, maar waar zij ook langer voor zichzelf kunnen blijven zorgen, vanwege de nabijheid van deze voorzieningen. SWA/MZD heeft een eigen visie en missie, is belangrijk voor het bereiken van de doelen van Beweging 3.0 en krijgt in 2013 een eigen naam. Beweging

14 Welke keuzes maakt Beweging 3.0? In dit hoofdstuk wordt beschreven welke keuzes Beweging 3.0 maakt voor de komende jaren.

15 Doelgroep Beweging 3.0 richt zich primair op (kwetsbare) ouderen die (tijdelijk) behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning tot degenen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Beweging 3.0 heeft een samenhangend aanbod op het gebied van zorg, wonen, welzijn en comfort. Beweging 3.0 biedt ondersteuning en ruimte aan mantelzorgers en informele zorgverleners. Somatische zorg Gezien de ontwikkelingen zullen cliënten met een somatische zorgbehoefte nog langer thuis blijven wonen. Waar veel thuiszorgorganisaties zich moeten beperken tot het bieden van verzorging en verpleging, is Beweging 3.0 in staat om een samenhangend pakket van zorg en behandeling te bieden. De expertise van onze behandelaars is hierbij onmisbaar en zal de komende jaren ook steeds meer buiten de muren van het verpleeghuis worden ingezet. De zorg en behandeling van mensen met somatische aandoeningen is in eerste instantie gericht op het behoud van zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren. Eigen regie vormt hierbij een centraal thema. Daarnaast speelt het bestrijden van symptomen die aangenaam leven in de weg staan een belangrijke rol. Complexe problematiek kan een verhuizing naar een verpleeghuissetting noodzakelijk maken. Om aan te sluiten bij de veranderende wensen zullen we nieuwe combinaties van wonen en zorg ontwikkelen, waarbij meer recht kan worden gedaan aan de eigen regie en het behoud van zelfstandigheid van cliënten. Psychogeriatrische zorg Het aantal mensen met dementie zal de komende decennia sterk toenemen. Afhankelijk van de fase van dementie bieden wij verschillende vormen van ondersteuning, zorg en behandeling. Samen met andere aanbieders willen wij bijdragen aan het optimaliseren van de zorgketen voor mensen met dementie vanaf het moment dat de diagnose gesteld is. Beweging

16 In de zorg voor mensen met dementie gaat het in eerste instantie om ondersteuning in de eigen woonomgeving en van de mantelzorger. Naast uitbreiding van huidige vormen van zorg en dienstverlening zullen ook (digitale) hulpmiddelen verder ontwikkeld worden om de cliënt in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met het bieden van respijtzorg en mogelijkheden voor dagopvang en dagbehandeling willen we mantelzorgers ondersteunen. Voor mensen met meer gevorderde stadia van dementie willen we nieuwe woonvormen ontwikkelen, waar zij al dan niet samen met hun naaste kunnen wonen. Veiligheid en vertrouwdheid zijn daarbij de centrale thema s. Deze woonvormen zullen een kleinschalig, huiselijk karakter krijgen met een klein team vaste medewerkers. Hiermee willen we een herkenbare en overzichtelijke woonleefomgeving bieden, die bovendien uitnodigend is voor mantelzorgers om een bijdrage te (blijven) leveren. Geriatrische revalidatie De vraag naar geriatrische revalidatie zal toenemen, omdat steeds meer mensen moeten leren omgaan met chronische aandoeningen en de gevolgen daarvan. Daarnaast wordt herstel van zelfstandig functioneren belangrijker, zodat cliënten zichzelf weer kunnen redden in hun eigen woonomgeving. Omdat mensen met dementie steeds langer thuis zullen blijven wonen, willen we onderzoeken of revalidatie bij deze doelgroep uitgebreid kan worden. Het informele netwerk van de cliënt moet actief worden betrokken. Meedenken en meedoen cliëntenraadsleden Informele zorg Hoewel mantelzorgers en vrijwilligers altijd al een belangrijke rol hebben gespeeld binnen Beweging 3.0, zullen zij nu ook een expliciete doelgroep worden. De ontwikkelingen laten zien dat zij onmisbaar zijn, niet alleen om cliënten in hun zelfredzaamheid te ondersteunen, maar ook om leuke dingen met en voor hen 16 Beweging 3.0

17 te kunnen blijven doen. Wij willen informele zorg stimuleren en faciliteren, zodat er niet meer professionele zorg wordt ingezet dan nodig is. Gezonde senioren hebben met hun ervaring en kunde veel te bieden. Bovendien beschikken zij vaak over meer vrije tijd dan jongere vrijwilligers. Dienstenaanbod Beweging 3.0 ontwikkelt diensten die bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid. Beweging 3.0 stimuleert de sociale samenhang in de wijken en werkt samen met anderen om een integraal aanbod in de wijk tot stand te brengen. Bij de ontwikkeling van nieuwe diensten willen we ons vooral richten op producten die zelfstandig blijven wonen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van e-health. Daarnaast willen we diensten gaan aanbieden die met het scheiden van wonen en zorg komen te vervallen, zoals maaltijden en activiteiten. De ervaring die wij hebben opgebouwd in de zorg en behandeling van kwetsbare ouderen zullen wij ook gaan inzetten in de eerste lijn. Tegelijkertijd zien wij het als onze verantwoordelijkheid om te verwijzen naar en gebruik te maken van bestaande voorzieningen en organisaties. Zo kan een integraal aanbod in de wijken optimaal gestalte krijgen. Medewerkers Beweging 3.0 ondersteunt medewerkers bij het maken van de omslag in de ouderenzorg. Beweging 3.0 heeft invloed op ontwikkelingsprogramma s van ROC s en hogescholen. De veranderende behoeften en wensen van mensen vragen ook om meer verschillende vormen van (woon-)zorg en dienstverlening met een hogere kwaliteit. Beweging

18 Door middel van e-learning, het online bijhouden van bekwaamheden en het delen van kennis en ervaringen willen wij jullie toerusten en ondersteunen bij het maken van deze omslag. Tegelijkertijd zijn jullie zijn ook zelf verantwoordelijk om je kennis en kunde op peil te houden en verder te ontwikkelen. Iedere medewerker zou een persoonlijk ontwikkelplan moeten hebben. Meedenken en meedoen medewerkers Omdat het om zulke ingrijpende veranderingen gaat is het belangrijk dat we met elkaar een lerende organisatie vormen, waarin ruimte is om te groeien en te ontwikkelen. Daarvoor is een sterke afdeling opleiding en ontwikkeling nodig. Ook willen wij invloed uitoefenen op het beroepsonderwijs, zodat nieuwe medewerkers goed voorbereid worden op de omslag die in de ouderenzorg zal plaatsvinden. Informele zorg Beweging 3.0 maakt bij haar zorg en dienstverlening optimaal gebruik van vrijwilligers en het sociale netwerk van de cliënt. Samen werken met mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van en zorg voor cliënten vergt een andere benadering dan nu vaak nog gebruikelijk is. Meteen bij het begin van professionele zorg moet gekeken worden wie wat doet bij de cliënt en welke ondersteuning nodig is om dat te kunnen blijven doen in plaats van taken over te nemen. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken naar de vraag van de cliënt en zijn naasten. Graag willen wij hen de ruimte geven om de zorg en dienstverlening zoveel mogelijk naar eigen inzicht vorm te geven, om hun kennis en (ervarings-) deskundigheid optimaal te benutten. 18 Beweging 3.0

19 Mantelzorgers Met het ontwikkelen en aanbieden van digitale applicaties, die de samenwerking makkelijker maken, en het beschikbaar stellen van kennis en informatie, willen we mantelzorgers ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak. Daarbij kan gedacht worden aan cursussen, maar ook aan het verwijzen naar voorzieningen en organisaties waar mantelzorgers terecht kunnen voor hulp en advies. Ook met gemaksdiensten en het samen met vrijwilligers aanbieden van tijdelijke ondersteuning (respijtzorg) kunnen we het werk van mantelzorgers verlichten. Belangrijk is dat we ons steeds meer bewust worden van het belang van mantelzorg en dat we waardering voor hun werk laten blijken. Met name binnen de woonzorglocaties kan de drempel hoog zijn om door te gaan met het geven van mantelzorg. Het versterken van gastvrijheid en het bieden van ruimte om dit op een eigen manier vorm te geven, zijn dan ook heel belangrijk. Veel vrijwilligers hebben kwalificaties om anders ingezet te worden. Meedenken en meedoen vrijwilligers Vrijwilligers Om het voor vrijwilligers aantrekkelijk te maken is het van belang dat er voldoende variatie is in het aanbod van activiteiten waarin zij kunnen participeren. Verder willen we voldoende mogelijkheden voor vrijwilligers creëren om zich eenmalig en bij kortdurende klussen in te zetten. Voor deze laatste categorie moeten we ook kijken naar andere vormen van waardering, bijvoorbeeld een maaltijd na een dag klussen of koffie met wat lekkers bij een wat kortere activiteit. Zo wordt de drempel om mee te doen verlaagd. Tenslotte zijn vrijwilligers vaak op zoek naar ruimte om hun specifieke kwaliteiten in te zetten en hun werk op een eigen manier vorm te geven. Dit vraagt flexibiliteit van ons om tot een goede match te komen. Beweging

20 Stakeholders Beweging 3.0 ontwikkelt in samenwerking met ziekenhuizen goede revalidatiezorg. Beweging 3.0 faciliteert de eerstelijn met haar expertise op het gebied van zorg en behandeling. Beweging 3.0 werkt samen met andere organisaties en burgers om zelfen samenredzaamheid te bevorderen. Beweging 3.0 ontwikkelt met vastgoedorganisaties en woningcoöperaties nieuwe vormen van wonen, zorg en dienstverlening. Ook de komende jaren blijven wij investeren in een goede relatie met samenwerkingspartners. Met ziekenhuizen willen wij de ketenzorg verder verbeteren. Aan de ene kant gaat het hier om revalidatie (ook voor mensen met dementie), aan de andere kant om snelle overplaatsing naar een verpleeghuis, wanneer een langer verblijf in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk is. Wanneer cliënten langer thuis blijven wonen zal de druk op de eerste lijn sterk toenemen. Wij willen huisartsen en paramedici graag ondersteunen door onze behandelexpertise actief in te zetten en zo goed mogelijk met hen samen te werken. Beweging 3.0 moet zichzelf actief aanbieden aan de andere partijen. Meedenken en meedoen stakeholders Met onze kennis en ervaring kunnen wij gemeenten faciliteren bij een soepele overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de WMO. Samen met andere organisaties willen we oplossingen ontwikkelen om de zelf- en samenredzaamheid van ouderen te bevorderen. 20 Beweging 3.0

21 Tenslotte willen we graag gebruikmaken van de deskundigheid van woningcorporaties en vastgoedorganisaties om te onderzoeken hoe onze huidige locaties geschikt kunnen worden gemaakt om te verhuren aan ouderen met of zonder zorgvraag. Daarnaast willen we samen nieuwe combinaties van zorg, dienstverlening en wonen voor ouderen ontwikkelen. Innovatie Beweging 3.0 wil met e-health cliënten en mantelzorgers ondersteunen. Beweging 3.0 stelt haar kennis digitaal beschikbaar voor cliënten en (informele) zorgverleners. Beweging 3.0 blijft voortdurend in gesprek met cliënten en hun naasten om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren. Met ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie en informatieuitwisseling (e-health) kunnen we mantelzorgers en professionals bij hun zorgtaken en samenwerking ondersteunen en het werk makkelijker maken. Dit wordt de komende jaren een belangrijk speerpunt voor Beweging 3.0. We streven er naar om informatie en dienstverlening zoveel mogelijk via internet beschikbaar te stellen, zowel voor cliënten en mantelzorgers, als voor medewerkers, vrijwilligers en verwijzers. Via sociale media en panelgesprekken willen we met (potentiële) cliënten en hun naasten zoeken naar oplossingen voor vragen die zij hebben en deze samen met hen vormgeven. Zo kunnen we zorg en diensten ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluiten bij de hun behoeften. Beweging

22 Tenslotte Wij hopen dat je met dit document een idee hebt gekregen waar we met Beweging 3.0 naar toe willen. Mocht je vragen hebben na het lezen hiervan, aarzel dan niet om die te stellen. Dat kan bij je leidinggevende, maar ook via het bestuurssecretariaat )

23

24

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl Wonen in Hof t Seijs Verpleegunit Zorghotel Zelfstandig wonen Zorgstroom.nl In de Griffioenstraat in Middelburg, middenin de wijk de Griffioen, vindt u Hof t Seijs, de nieuwe locatie van Zorgstroom waar

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Levendig en veelzijdig Dat is ZINN Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg en behandeling

Samen werken aan goede zorg en behandeling Samen werken aan goede zorg en behandeling Informatie voor cliënten, familie en naasten In deze folder geven we u algemene informatie over de zorggroep Dignis. Ook lichten we de uitgangspunten van Dignis

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Goede zorg voor mensen met DEMENTIE. Het beste uit jezelf

Goede zorg voor mensen met DEMENTIE. Het beste uit jezelf Goede zorg voor mensen met DEMENTIE Het beste uit jezelf Op een bepaald moment realiseer je dat je dierbare die aan dementie lijdt niet langer veilig thuis kan wonen. Dan wil je graag een omgeving kunnen

Nadere informatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Het Heymanscentrum is een centrum voor wonen, welzijn en zorg in het zuiden van de stad Groningen. Hier kunt u allerlei vormen van zorg

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Laverhof biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aan ouderen in Schijndel, Heeswijk-Dinther en omgeving. Leven als thuis is het motto en

Laverhof biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aan ouderen in Schijndel, Heeswijk-Dinther en omgeving. Leven als thuis is het motto en Algemene informatie Laverhof biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aan ouderen in Schijndel, Heeswijk-Dinther en omgeving. Leven als thuis is het motto en de belofte van Laverhof. Wonen bij

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Klein, betrokken en creatief Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP: Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? 2. Transitie van

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Welkom bij. Pleyade.

Welkom bij. Pleyade. Welkom bij Pleyade www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen die

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen Wonen in Mariahof en Scholtenhof De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen ThuisZorg en plusdiensten Algemene informatie Goede zorg die vertrouwd voelt 1 2 Inhoud Goede zorg die vertrouwd voelt 5 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015 Focus op Voedselveiligheid 24 september 2015 1 Voorstellen 2 DrieGasthuizenGroep sinds 1246 in Arnhem Wonen, service en (thuis)zorg Gastvrije woonzorgcentra Zorgvriendelijke appartementencomplexen Extra

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Personeelssamenstelling Amaris Zorggroep

Personeelssamenstelling Amaris Zorggroep Personeelssamenstelling Amaris Zorggroep Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Het kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg.

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

voor zorg dichtbij

voor zorg dichtbij voor zorg dichtbij www.markenheem.nl 1 Markenheem, aangenaam! Thuis bij Markenheem Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg in vijf woonzorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Nadere informatie

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Geïntegreerde eerstelijnszorg in wijken biedt een zeer kansrijke toekomst. Bent u klaar voor die toekomst? Welke rol wilt u spelen?

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik 16-9-2016 1. Inleiding De gemeente heeft op het Scholeneiland Bunnik een locatie beschikbaar voor zorgwoningen 1, voor de doelgroep dementerende ouderen. Een eerste

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Niet kunnen zien heeft zijn voor- en. nadelen. Ik ben eraan gewend. Ik zie. andere dingen. Maar nu ik wat ouder. word, is het wel zo prettig dat ik

Niet kunnen zien heeft zijn voor- en. nadelen. Ik ben eraan gewend. Ik zie. andere dingen. Maar nu ik wat ouder. word, is het wel zo prettig dat ik bijzondere zorg bijzondere zorg ons aanbod Met warmte omgeven. Dat horen we vaak over Licht & Liefde. En een bijzondere zorglocatie. Want volledig gespecialiseerd in zorg aan blinden en slechtzienden.

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening.

Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Ouderenzorg - zorgen voor later? Beste mensen, Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Heel kort iets over de stichting. De Stichting Welzijn

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Welkom bij De Riethorst Stromenland! We nemen u mee in vogelvlucht... De meeste mensen krijgen ermee te. maken: een periode waarin leven in goede

Welkom bij De Riethorst Stromenland! We nemen u mee in vogelvlucht... De meeste mensen krijgen ermee te. maken: een periode waarin leven in goede Welkom bij Welkom bij e Riethorst Stromenland! e meeste mensen krijgen ermee te maken: een periode waarin leven in goede gezondheid, langzaam of direct, tijdelijk of permanent, niet meer vanzelfsprekend

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorg balans 2011 2012 2013 2014 2015

Zorg balans 2011 2012 2013 2014 2015 Zorgbalans 2011 2012 2013 2014 2015 Savant Zorg op weg naar 2015 Vanwaar deze brochure? In deze brochure geven we aan waar we de komende vier jaar aan gaan werken en waar we in 2015 willen uitkomen. Begin

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie