Meerjarenbeleidsplan van de SWZP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan van de SWZP Klein, betrokken en creatief Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP: Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? 2. Transitie van de zorg: Wat komt op ons af? Hoe gaan we om met de veranderingen? Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers? Wonen zorg en welzijn 3. Ontwikkelingen in de organisatie Samenwerking gezocht Resultaten bedrijfsvoering Cliënt tevredenheid hoger Medewerkers tevredenheid, lager verzuim Huisvesting 4. SWOT Kansen bedreigingen sterkten zwakten 5. Strategie Tenslotte 1

2 Inleiding Met dit meerjarenplan voor de periode willen we onze cliënten en familie, onze vrijwilligers en medewerkers, onze ketenpartners en de gemeenten, U informeren over onze ambities voor de komende periode. Over de uitgangspunten van dit beleid is in de voorbereiding gesproken met de leden van de cliëntenraden, de ondernemingsraad, het management, de leidinggevenden, de staf en de teams van de SWZP en tot slot met de leden van de Raad van Toezicht. De uitdagingen waar we voor staan met elkaar zijn daarbij gedeeld: We gaan een periode van grote veranderingen in de zorg in! Op welke manier denken wij als SWZP onze rol te kunnen spelen? Wat is onze inzet en wat zijn onze speerpunten? 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? Missie en Visie Onze missie is om aan kwetsbare ouderen een goede woon- en leefomgeving te bieden, waarin een zo gelukkig mogelijk leven mogelijk is, doordat de medewerkers van de SWZP de gevraagde (woon)begeleiding geven, en de noodzakelijke zorg aanbieden en de gewenste welzijnsactiviteiten mogelijk maken. Dit doen we door zo veel mogelijk het totale welzijn van de bewoner / cliënt centraal te stellen en op basis van zijn of haar wensen de zorg en dienstverlening te organiseren. Daarmee willen we een positieve bijdrage leveren aan de keuze van de cliënt zelf! SWZP hanteert de mensvisie waarin lichamelijke, sociale, psychische en levensbeschouwelijke aspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien. De zorg en diensten die aan cliënten worden geleverd zijn ondersteunend aan deze aspecten en gaan uit van de wensen van de cliënt en sluit zo goed mogelijk aan bij zijn/haar leefwereld. De zorg moet cliënten ondersteunen zoveel mogelijk zelfstandig inhoud en richting te geven aan zijn/haar leven of dagelijks ritme. SWZP biedt een veilig woon en leefklimaat en kwalitatief goede thuiszorg, ook als de zorg en begeleiding van de bewoner intensiever wordt. De Zorgvisie van de SWZP De uitgangspunten voor de zorgvisie van de Stichting Wonen & Zorg Purmerend worden gevonden in de mensvisie van Levinas en de christelijke traditie. Twee elementen die wij belangrijk vinden voor onze zorgen dienstverlening vinden wij daarin bevestigd: 1. Er wordt uitgegaan van de complexe mens als ondeelbaar geheel. Er wordt rekening gehouden met alle aspecten van het menselijk bestaan; lichamelijke, sociale, psychische, levensbeschouwelijke en spirituele aspecten spelen een rol en beïnvloeden elkaar wederkerig (holistische visie); 2. De geboden zorg moet de mens in staat stellen zoveel mogelijk zelf inhoud en richting te geven aan haar/zijn leven. Zelfbeschikking en verantwoordelijkheid zijn de waarden achter deze visie die in zijn uitwerking zelfstandigheid, zelfredzaamheid, keuzevrijheid en privacy centraal stelt (emancipatorische visie). Vanuit het element van verantwoordelijk willen zijn voor elkaar, is het verlenen van zorg - het zorgen voor de ander - iets heel gewoons. Bovendien houdt zorg een relatie in, waarbij persoonlijke aandacht onontbeerlijk is. (formulering 2003:zie ook de uitwerking hiervan in: Protocol zorgvisie SWZP / d.d. april 2012) 2

3 De dagelijkse aanpak van de zorg door de mensen binnen de SWZP, in de thuiszorg, De Tien Gemeenten, De Rusthoeve, maar ook in woon-zorgcomplex Heel Europa, kenmerkt zich door een persoonlijke betrokkenheid bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Het gaat ons om de hele mens, daarom is de geestelijke verzorging een belangrijk deel van de zorg van de SWZP. Het wonen, het welbevinden (welzijn), en de uitvoering van de zorgtaken zijn één geheel. Het gaat er ons om een bijdrage te leveren aan het geluk van ouderen mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Om dat te kunnen is betrokkenheid bij mensen van het grootste belang, we moeten goed weten wat mensen willen en niet willen en luisteren naar de wensen (en klachten) van onze cliënten. Onze dienstverlening en zorg willen we steeds daarop aanpassen. Dat vraagt veel aandacht voor kwaliteit van zorg, aandacht voor mensen en inspraak in de vormgeving van de zorg. Die persoonlijke aandacht, de beperkte omvang van onze organisatie, korte lijnen en creativiteit is onze kracht. Dat is het DNA van de SWZP. Met alle veranderingen die op ons af komen is dat wat ons kan en moet onderscheiden van andere spelers op de markt van de zorg. 2. Transitie van de zorg Wat komt op ons af? Hoe gaan we om met de veranderingen? Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers? Wonen zorg en welzijn De komende jaren groeit het aantal ouderen, en worden mensen steeds ouder. Dat betekent dat de vraag naar zorg zal groeien. Om de groei en de kosten te beperken worden er grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie en de financiering van de zorg de komende jaren. De transitie van de AWBZ naar de Wmo, Wlz en de Zvw zal grote veranderingen met zich mee brengen. Daarin zal de SWZP haar eigen positie moeten nemen. Het is aan de zorgorganisaties om binnen deze nieuwe structuur voldoende financiering voor de uitvoering van de zorg te vinden. Met de aangekondigde korting op de budgetten is dat een hele uitdaging. Ouderen moeten zichzelf zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen redden. Het bieden van zorg mét verblijf in onze huizen is alleen nog mogelijk voor zeer kwetsbare ouderen (vanaf ZZP 4). Daarmee wordt de dienstverlening en zorg steeds intensiever en vraagt deze andere vormen. Er wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid van mensen. Voor veel ouderen is dat mogelijk, voor veel kwetsbare ouderen zal dat minstens gaan om samenredzaamheid. Voor de totale zorg geldt dat de kwaliteit van zorg voortdurend aandacht nodig heeft, de veldnormen voor goede zorg dienen goed toegepast te worden. Dat alles binnen de zorgvisie en de aanpak van onze stichting. Verdere inzet op ontwikkeling en implementatie van kwaliteitszorg en beleid is nodig. De thuiszorg, met ThuiszorgPurmerend.nl als beeldmerk, proberen we iedereen te bereiken die onze steun daarbij wil. Dat betekent allereerst in het centrumgebied van Purmerend rondom Heel Europa, De Rusthoeve en De Tien Gemeenten. Daarnaast ook in Purmerend en omgeving in zover we het aankunnen met de groeiende thuiszorgteams. 3

4 In de thuiszorg zetten we in op de rol van wijkverpleegkundige als toeleider (indiceren) naar de zorg in de wijk voor cliënten. De spilfunctie van de wijkverpleegkundige moet ook door de SWZP thuiszorg kunnen worden uitgevoerd. Deze veranderingen in de zorg hebben consequenties voor het personeelsbeleid van de SWZP. We zullen daar in overleg met de OR op terug komen. 3. Ontwikkelingen in de organisatie Samenwerking ketenpartners Resultaten bedrijfsvoering Cliënt tevredenheid Medewerkers, Mantelzorgers, Vrijwilligers Organisatie verandering Huisvesting Ketensamenwerking en informatie beleid Goede samenwerking met de ketenpartners op het terrein van wonen, zorg en welzijn is een voorwaarde voor de SWZP. Binnen de sociale wijkteams worden de taken verdeeld, daar moeten we ondanks de marktwerking tussen de zorgaanbieders als SWZP met onze thuiszorg en andere diensten een herkenbare partij in zijn. Duidelijke beeldvorming (PR) en persoonlijke dienstverlening, goede marketing, zijn daarbij voorwaarden. We zullen hiervoor (informatie en wachtlijst) beleid uitwerken en de telefonische dienstverlening en (digitale) toegankelijkheid verbeteren. De bedrijfsvoering We zullen moeten blijven inzetten op de rol van automatisering in de uitvoering van de zorg. De digitalisering van de zorgdossiers, het elektronisch cliënten dossier (ECD), zorgt dat de zorgverleners toegang hebben tot de juiste informatie en beter met elkaar kunnen communiceren. Dit alles binnen de regels van de bescherming van privacy van cliënten. Ook de digitale informatie verstrekking aan cliënten en familie, mogelijkheden van ondersteuning aan de zorg. De ontwikkelingen in de domotica gaan snel, als cliënten door de hulp van deze middelen langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven en dus zelfstandig, dan moeten we deze technologie toepassen binnen de zorg. Een goede balans tussen economisch presteren (profit), sociaal handelen (people), en beperking van de belasting van het milieu (planet), hoort bij de voorwaarden van onze bedrijfsvoering (MVO). Al deze veranderingen vragen veel inspanningen van de medewerkers. We zullen daarom in goed overleg met de OR de invoering van e.e.a. voorbereiden. Tevreden cliënten Wat vinden onze cliënten van onze zorg? Deze vraag wordt de komende periode steeds belangrijker en is steeds vaker een argument voor het inkopen van zorg voor de financiers. In 2015 zijn er weer een nieuwe gegevens beschikbaar naar aanleiding van de eind 2014 uitgevoerde cliënt tevredenheid meting. Op grond daarvan zal in overleg met de cliëntenraden het beleid worden aangepast en zo nodig nieuw beleid worden gemaakt. 4

5 De rol van de cliënt, in het bepalen van de zorg die geboden wordt, groeit steeds meer. De cliënt moet kunnen bepalen op welke wijze hij / zij zorg krijgt. Ons aanbod dient daarop aangepast te kunnen worden en niet andersom! De wetgeving rond de medezeggenschap (Wcz) van cliënten, de Wet cliëntenrechten zorg) zal de rechtpositie van cliënten versterken en verduidelijken. Recht op goede zorg en vrije keuze van zorg aanbieder. Het klachtrecht en de toegankelijkheid daarvan moet daarop aansluiten. Medewerkers, Mantelzorg en Vrijwilligers Al deze veranderingen vragen het nodige van alle medewerkers, er moet anders gewerkt worden. Er moet sneller gereageerd kunnen worden op de wensen van de cliënt, we moeten verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de zorg zoveel mogelijk in de zorgteams zelf beleggen, zelfsturing is hierbij de vaak gehoorde term. In de mate dat dit ook haalbaar is, gaan we hier aan werken de komende tijd. Een plan voor passende en realistische uitvoering hiervan zal worden gemaakt. In ons personeelsbeleid moeten we rekening houden met deze ontwikkelingen. Verzuimbeleid, wervings- en opleidingsbeleid zijn van groot belang. We werken aan een hogere medewerkers tevredenheid in 2015 en een lager ziekteverzuim (stand ,5%). Dit alles in goed overleg met de ondernemingsraad van de SWZP. De inzet van de mantelzorg, de rol van de familie, binnen de uitvoering van de zorg en dienstverlening verbonden aan het cliënt dossier - moet meer aandacht krijgen en vraagt om nieuw beleid. De rol van vrijwilligers in onze organisatie is groot, door het overheidsbeleid zal de druk op deze inzet alleen maar groter worden. We moeten de vrijwillige inzet en het bijzondere karakter van deze inzet binnen de SWZP echter goed bewaken en behouden. Zonder deze inzet wordt de zorg erg sober en het welzijn beperkt. In het voorbespreken van het meerjarenbeleid met een delegatie van de vrijwilligers is o.a. gewezen op het belang van de samenwerking met de zorg, de verzorgende en de vrijwilliger moeten goed samenwerken en daarvoor is communicatie nodig. Daar ligt de waarde van de inzet van de vrijwilliger. Als dit goed gaat voegt de inzet van de vrijwilliger ook werkelijk wat toe. De vrijwilligers complimenteren de zorgmedewerkers voor hun zorgvuldige communicatie met de vrijwilligers over hun mogelijke bijdrage aan de hartelijke sfeer en het welzijn voor kwetsbare ouderen. De organisatie De organisatie van de SWZP zal ook in zijn werkwijze en structuur moeten veranderen. Er zijn in 2014 gesprekken gestart over de structuur van de organisatie en de gewenste veranderingen in de toekomst. Er is een werkgroep gevormd die hiervoor voorstellen uitwerkt ter bespreking met management, leidinggevenden en staf. De resultaten hiervan zullen worden voorgelegd aan de cliëntenraden en de ondernemingsraad. We zijn met in gesprek over de mogelijkheden voor de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van onze organisatie, wat betreft cultuur (interne communicatie) en structuur (wat kan handiger en goedkoper). We willen meer efficiëntie en effectiviteit bereiken door samenwerking als stichting SWZP, de locaties zijn daarbij belangrijk als herkenbaar gezicht voor onze cliënten. Maar de samenwerking tussen de locaties op het terrein van de zorg en de ondersteuning kan beter en gemakkelijker. In 2015 worden de uitkomsten van deze gesprekken omgezet in een uitvoeringsplan en in overleg met de OR en de CR ingevoerd. 5

6 Huisvesting De SWZP zorgt in overleg met de woningcorporaties en de gemeente voor een goede woonsituatie voor onze cliënten. De relatie met de Wooncompagnie (verhuurder Rusthoeve / Magnoliastraat/Plataanstate en Heel Europa) en Woonzorg Nederland (verhuurder De Tien Gemeenten, Rosa Manushof) is goed. Met de corporatie van de Poelmanflat (Mooiland) evenzo. In 2009 is De Rusthoeve volledig gerenoveerd, de appartementen zijn geheel geschikt voor het scheiden van wonen en zorg in de toekomst. De appartementen voldoen aan de verhuuraspecten voor aanleunwoningen. De aanleunwoningen aan de Magnoliastraat en Rosa Manushof worden direct door de woningcorporatie verhuurd aan ouderen op de wachtlijst voor aanleunwoningen bij de Gemeente. Datzelfde geldt voor de 50 aanleunwoningen voor ouderen met een zorgvraag in woon-zorgcomplex Heel Europa. De zorgverzekeraar Achmea vraagt namens de overheid om afbouw van het aantal plekken Zorgmet-Verblijf (erkenning 2014 SWZP 130 plaatsen, feitelijke bezetting in plaatsen), wij kunnen dit verschuiven naar Zorg-zonder-Verblijf, VPT (Volledig Pakket Thuis). De beschikbare woningen in De Rusthoeve (27 plekken) en een groot deel van De Tien Gemeenten (61 plekken) zijn hierbij flexibel inzetbaar (Daarnaast 6 woongroepen voor 36 bewoners en 10 logeerplekken in 2014, in 2015 komen er 4 woongroepen voor 24 bewoners bij in Heel Europa). Voor de ontwikkeling van de kapitaallasten / NHC (Normatieve Huisvestingscomponent), waar wij als SWZP zelf huren en zorg met verblijf leveren zal een goede toekomstprognose worden gemaakt. De 24 plaatsen voor kleinschalig beschermd wonen in woon-zorgcomplex Heel Europa brengen het totaal aantal plaatsen voor psychogeriatrische zorg op 60 plekken. Voor de invulling van deze 4 groepswoningen (zonder behandeling) zal een aangepast plan worden gemaakt. Het is een enorme uitdaging de exploitatie van woon-zorgcomplex Heel Europa kostendekkend te krijgen, waarbij de kwaliteit van zorg uitgangspunt is en blijft. 4. Onze kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten Als we kijken naar alle ontwikkelingen die op ons af komen, wat zijn dan onze sterke en zwakke kanten? Waar moeten we rekening mee houden? 6

7 Sterk Klant gericht, cliënt is tevreden, vrijwilligers tevreden, veel privacy Wijkgericht en dichtbij, kleinschalig en centraal, wachtlijst voor zorg met verblijf Totaal aanbod van wonen, zorg en welzijn Uitgebreid dienstenaanbod, o.a. eigen keuken Professioneel en bekwaam personeel Financieel gezonde stichting Kansen Kleine op Purmerend gerichte zorgaanbieder Goed en positief imago (bij cliënten en medewerkers) Sterke vergrijzing in de regio / wachtlijst Veranderingen in de zorg vraagt flexibele medewerkers en organisatie Scholingsbeleid Zwak Groei van de thuiszorg blijft achter Nog geen wijkverpleging op niveau Interne en externe communicatie moet beter Ziekteverzuim 5,5% Organisatie structuur AO/IC beter op orde Bedreigingen Veranderkracht, alert inspelen op veranderingen Personele bezetting vergrijsd Concurrentie zorg Bezuinigingen Veranderingen in de zorg inkoop Steeds hogere eisen aan de opleiding en deskundigheid van de medewerkers Verlies van vrijwilligers 5. Strategie Wij willen als SWZP aan ouderen een samenhangend en integraal aanbod van wonen, dienstverlening en welzijn bieden. De cliënt staat centraal. Prioriteiten voor de komende beleidsperiode zijn: Herijken en herformuleren, actualiseren van onze zorgvisie in overleg met de OR en de CR Inspraak van cliënten in de vormgeving van wonen zorg en dienstverlening vergroten Het versterken van de rol en positie van de familie (mantelzorg) in de uitvoering van de zorg CQ meting uitvoeren en hoger scoren bij klant tevredenheid = 7 8 Kwaliteit van zorg goed geborgd en op orde (IGZ proof) Toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid opzetten Medewerkers tevredenheid vergroten = 7 8 Meer welzijn en dienstverlening voor mensen in zorg Vergroten van inzet van vrijwilligers en verbeteren van eigen positie vrijwilligers binnen de SWZP Betere ketensamenwerking Inzet wijkverpleegkundige realiseren evt. samen met partners Toepassing ICT (ECD) / domotica in de zorg en dienstverlening Verbetering van de interne en externe informatie voorziening Bedrijfsvoering op orde, goede monitor beschikbaar, uitvoering financiële administratie zo mogelijk in samenwerking met andere kleine aanbieders 7

8 Tenslotte In de periode zullen de voorgenomen veranderingen in de zorg in de praktijk moeten worden gebracht. Kosten besparing, meer aandacht voor de cliënt en samen redzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten van de overheid. Wij hopen dat deze veranderingen uiteindelijk ook een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen zal zijn. Het is aan ons als uitvoerders van de veranderde zorg om dit heel kritisch te volgen. En waar we zien dat het beleid veroorzaakt dat ouderen worden uitgesloten van de nodige zorg en dienstverlening, dit aan te kaarten bij politiek en overheid. Als kleine zorgaanbieder in onze regio zullen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen. SWZP december

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

We horen wel waar jullie mee komen

We horen wel waar jullie mee komen We horen wel waar jullie mee komen Rijnlands op afstand sturen zonder middenmanagement, bespaart half miljoen per jaar. De kosten nemen af als de kwaliteit toeneemt vanwege zelfstandige zorgteams. De langdurige

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor.

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor. Jaarplan 2014 Inleiding In dit jaarplan wordt tegen de achtergrond van grote veranderingen in de zorgfinanciering een uitwerking gegeven van de plannen van Orion voor het jaar 2014. De gemeentes worden

Nadere informatie

Facilitering eigen regie

Facilitering eigen regie Congres Samen vernieuwen in de WMO, juni 2015 de kern van de transitie Facilitering eigen regie Hans Hendriks, programmamanager Cliënt in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis Wijkverpleging Zorg bij u thuis 2 Oost west, thuis best Thuis wonen is natuurlijk het aller fijnst. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen om u heen. Carintreggeland Wijkverpleging

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Gegevens zorgaanbieder: Zorgfederatie Oldenzaal Fonteinstraat 55 7573 CG Oldenzaal Directeur Bestuurder

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving

Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving Greet Prins Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia 2.0 op expeditie in een participatiesamenleving 1 Philadelphia 2.0 op expeditie in een

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Paradigmashift in de zorg. 12 juni 2012, Ids Thepass, Raad van Bestuur Laurens

Paradigmashift in de zorg. 12 juni 2012, Ids Thepass, Raad van Bestuur Laurens Paradigmashift in de zorg 12 juni 2012, Ids Thepass, Raad van Bestuur Laurens Inhoud Thematiek Enkele kengetallen Laurens Twee strategische lijnen Actuele thema s Huis op orde Vastgoedstrategie WMO Thematiek

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Beleidskader Wonen met Zorg

Beleidskader Wonen met Zorg Beleidskader Wonen met Zorg 2017-2019 Wat is wonen met zorg? Wonen met zorg betreft het traditionele verblijf als de tussenvorm Woonzorg en Wonen met Bescherming. (aanwezigheid 24-uurs zorg) Gaat dus niet

Nadere informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Introductie Alerimus bestaat uit locatie de Buitensluis en locatie de Open Waard. Op 1 januari 2003 vond de fusie plaats met het Algemeen woon-, zorg

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

De Rijnhoven - Dichtbij Thuis

De Rijnhoven - Dichtbij Thuis 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl De Rijnhoven - Dichtbij Thuis Wonen met uitgebreide zorg of alleen basisvoorzieningen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Toekomstplannen WZU Veluwe

Toekomstplannen WZU Veluwe Toekomstplannen WZU Veluwe 1 Inhoudsopgave pag. Nederland verandert. De zorg verandert mee. 3 1. De overheid gaat de langdurige zorg veranderen 5 a. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) b. Zorgverzekeringwet

Nadere informatie

Slagvaardig en toekomstbestendig

Slagvaardig en toekomstbestendig Slagvaardig en toekomstbestendig Op weg naar een excellente organisatie Strategisch beleidsplan 2015-2020 Als organisatie maak je plannen en denk je steeds vooruit. Welke uitdagingen liggen er voor ons?

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Inleiding Deze opdracht beschrijft de rol van de wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk in de implementatie van de strategie van Magentazorg. Deze

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening

ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening Extramuralisering ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 15 mei 2014 Overheidsbeleid (extramuraliseren) Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Jouw rol in een zelfsturend team Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Waarom? Wijkverpleging Even opwarmen Per 2015 hervorming van de langdurige zorg: Ouderen langer thuis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

WMO-raad Valkenswaard CLIËNTONDERSTEUNING. Fred Fens

WMO-raad Valkenswaard CLIËNTONDERSTEUNING. Fred Fens CLIËNTONDERSTEUNING Fred Fens Cliëntondersteuning Wet Maatschappelijke Zorg (WMO) Wet Langdurige Zorg (WLZ) Definitie WMO: Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning

Nadere informatie

Presentatie beleidsdag Heads 'Nieuwe wegen'

Presentatie beleidsdag Heads 'Nieuwe wegen' Presentatie beleidsdag Heads 'Nieuwe wegen' Enschede, 23 januari 2013 drs. Harry Doornink drs. Angela Welling Workshop Impact overheveling AWBZ naar Wmo drs. Harry Doornink drs. Angela Welling bureau HHM

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo

Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo Woonzorgcentrum Zuiderhart Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Wat. verandert er voor u vanaf januari 2013?

Wat. verandert er voor u vanaf januari 2013? Wat verandert er voor u vanaf januari 2013? De gevolgen van: * het Lenteakkoord * het Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014 * Welzijn Nieuwe Stijl/ decentralisatie AWBZ naar Wmo Wat verandert er voor

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie