Notulen MR vergadering OBS- Atalanta. Aanwezig:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen MR vergadering 30-10-2014 OBS- Atalanta. Aanwezig:"

Transcriptie

1 Notulen MR vergadering OBS- Atalanta Aanwezig: Afwezig: Maico Sneijders.(OG, GMR en VZ) Machteld Kaptein (PG, Secretaris) Dave Moors (OG penningmeester) Ans van Trierum (bevoegd gezag) Karina Bouderij (PG) Marieke Ruhrup (OG) Sannah Brandwijk (PG) Vanaf uur: Dhr. E. Bakker Datum: Tijd: uur Plaats: Leerkrachtenkamer OBS-Atalanta MR VERGADERING (1 e deel) 1. Opening Welkom. 2. Notulen 19 september 2014 goedgekeurd Actiepunten Stukje Marieke, discussie ouderavonden voor klankbord met achterban In nieuwsbrief data MR vergadering plus opmerking dat men voor vragen en opmerkingen de leden kan benaderen. Agenda op Website. Herverkiezing volgende keer op agenda. Dan verkiezingen voor kerst aankondigen na kerst verkiezingen. Daarna nulmeting dmv random mensen te benaderen via Digduif a 4.b 4.c 4.d 5. Ingekomen post en Mededelingen Schoolgids Karina/Sannah geven aantal opmerkingen door. Verder goedgekeurd. Jaarplanning goedgekeurd Engels op OBS Atalanta Ans licht toe dat naar aanleiding van gesprekken met native speakers een nieuwe indeling is gemaakt van de uren van de native speakers. Groepen 4/-8 krijgen langere lessen van de native speakers. Besproken met werkgroep Engels en start gemaakt van grote vakantie tot en met de herfstvakantie. In team geëvalueerd en positief bevonden. Groepen 1-3 geven zelf de Engelse les met behulp van Ipockets en krijgen op verzoek back up van de native speakers. Nu wordt beleidsplan Engels opgezet, komt in jan terug op de MR vergadering Punten uit OGR en GMR OGR: Voorzitter komt 1 dec kennismaken GMR: Maico gaat stoppen in de GMR. Heeft Carliene (leerkracht) gevraagd of ze zitting wil nemen in de GMR. Dat wil zij. Vanaf december neemt zij de taken over van Maico. Voorbereiding vragen aan bovenschools gezag Pagina 1

2 MR VERGADERING (2 e deel): Formeel overleg MR met Directeur (BG) 6 Mededelingen directeur (bevoegd gezag) 7.a Stand van zaken met betrekking tot eigen BRIN nummer OBS-Atalanta Elfred Bakker geeft een uiteenzetting van de huidige stand van zaken. Streven feb. Positief uitsluitsel. - In opdracht van voorzitter CvB onderzoek uitgevoerd door extern deskundige naar haalbaarheid en toetsing gegevens voorzitter CvB m.b.t. procedure verhuizing. Aan onderzoek heeft directeur Atalanta meegewerkt. Extern deskundige heeft ter verifiëring van gegevens criteria en voorschriften procedure verhuizing voorgelegd aan jurist. Onderzoeksgegevens zijn vastgelegd in notitie. - Woensdag overleg met extern deskundige, voorzitter CvB en directeuren van betrokken scholen (KGB, Atalanta, Fonkelsteen en Carrousel). Doelen overleg: bevestiging van directeuren van weergave ingebrachte informatie, controle eerder ingenomen standpunten t.a.v. toekomst school en afspraken m.b.t. vervolgtraject. - Directeur Atalanta akkoord met weergave verstrekte informatie en toekomstperspectief voor school binnen procedure verhuizing. - Te ondernemen stappen: bijeenkomst met MR KGB om hun definitieve standpuntbepaling te vernemen ten aanzien van de mogelijkheden tot samenvoeging van de school bijeenkomst met MR-en van Fonkelsteen en Carrousel. In deze bijeenkomst zal de definitieve standpuntbepaling van de beide MR-en ten aanzien van de mogelijkheden tot samenvoeging betreffende hun scholen worden besproken. 3. Uitgaande van de verwachting dat het standpunt van beide MR-en niet is gewijzigd ten opzichte van de eerdere gesprekken neemt de voorzitter CvB van DBL contact op met de voorzitter CvB van Flore om dit standpunt te delen; 4. Na intern overleg met de voorzitter CvB Flore organiseert de voorzitter CvB van DBL een overleg waarbij vertegenwoordigers van de gemeente HHWaard en de voorzitter CvB van Flore aanwezig zijn (OOGO). In dit overleg worden de strategisch voorgenomen besluiten van het CvB van DBL kenbaar gemaakt ten aanzien van de eerder genomen scholen. In dit overleg worden tevens de gevolgen voor de onderwijshuisvesting kenbaar gemaakt. Aan de voorgenomen besluiten van het CvB van DBL en de gevolgen voor de onderwijshuisvesting dienen de voorzitter CvB Flore en de gemeente HHWaard hun instemming te verlenen. 5. Gedurende de planning van het OOGO wordt (indien mogelijk) aan het Ministerie van OCenW de op handen zijnde verhuizing van Fonkelsteen en Atalanta kenbaar gemaakt middels een BRIN mutatiekaart (administratieve handeling). Planning verzending BRIN mutatiekaart uiterlijk Na OOGO en gemaakte inschatting van de uitkomst van dit overleg wordt een communicatietraject gestart naar de ouders van De Fonkelsteen en De Carrousel. Informatiebijeenkomsten zijn noodzakelijk om ouders mee te nemen in traject van overschrijving van leerlingen. Pagina 2

3 7. Van directeur, MR en ouders Atalanta wordt geen concrete inbreng binnen het traject verwacht dan wel deze is niet vereist. Directeur Atalanta wordt door voorzitter CvB (en extern projectleider) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Directeur communiceert deze naar MR, zodat zij geïnformeerd blijft. 8. Einddatum gepland traject Eindresultaat: brinnummer 25KD voor OBS Atalanta, waardoor de bekostiging als zelfstandige school is veiliggesteld. 7b Stand van zaken inspectieoordeel Alle verbeteringen zijn goed opgestart. Vraag voor Inspectie. Wat als alles ok behalve resultaat groep 8? Geen concreet antwoord gekregen. De Blauwe Loper kiest er specifiek voor om niet gericht de Cito te oefenen om uit dit traject te komen. Goede en reële adviezen voor de leerlingen voor hun vervolgonderwijs, daar staat de Blauwe Loper voor. Het verbeterplan van groep 8 pakt gericht de hiaten aan van de leerlingen. Op 11 nov. komt er voortgangsgesprek met inspectie. Inspectie geeft dan meteen aan hoe wij ervoor staan en of we nog meer moeten aanpassen. Daarna worden leerkrachten, MR etc. weer geïnformeerd. Intentie is om voor de kerst ouders ook weer actuele informatie te geven. Hieronder volgt chronologische opsomming van alle ondernomen acties: - Voor zomervakantie monitoring vanuit BK omtrent gevolgen leerlingenaantal Atalanta.a.v. besluitvorming CvB in kader van directievoering Atalanta. - Voor zomervakantie besluitvorming CvB omtrent directievoering Atalanta op langere termijn. - Voor zomervakantie monitoring vanuit BK m.b.t. onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. - Voor zomervakantie besluitvorming CvB omtrent toewijzing formatie op basis van bekostiging t-0,5 en verstrekking extra ondersteuning vanuit personele reserve; - Voor zomervakantie planningsafspraken gemaakt omtrent aanlevering verbeterplan ; - Na zomervakantie diverse gesprekken met tussen directeur en intern begeleider Atalanta en beleidsmedewerker Onderwijs/ICT en voorzitter CvB over inhoud verbeterplan en Diepte-analyse leerlingenresultaten LOVS. Gesprekken hebben geleid tot kwalitatief verbeterplan. - Na zomervakantie voorbereiding tweede voortgangsgesprek met onderwijsinspectie betreffende het verbetertraject. In VG 2 moet bij de onderwijsinspectie het vertrouwen worden gewekt dat het team, onder leiding van de directeur en de IB-er, op weg zijn naar het basisarrangement. - VG 2 vindt plaats op OKV vindt plaats in maart Er wordt momenteel op alle mogelijke manieren gewerkt naar het behalen van voldoende eindresultaten. Het behalen van voldoende eindresultaten is feitelijk Pagina 3

4 beslissend in het verkrijgen van het basisarrangement ofwel het herstel van een voldoende onderwijskwaliteit. - Formeel volgens de beslissingsregels van de onderwijsinspectie krijgt OBS Atalanta bij onvoldoende eindresultaten in januari 2015 het oordeel zeer zwak. In het jaarlijkse bestuursgesprek tussen onderwijsinspectie, beleidsmedewerker Onderwijs/ICT en voorzitter CvB is aan de onderwijsinspectie gevraagd of de situatie tot een beoordeling van zeer zwak alleen afhankelijk is van het niet behalen van voldoende eindresultaten. Hierop heeft de inspectie geen concreet antwoord gegeven. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken; deze typering is echter per schoolsituatie verschillend. - Na VG 2 zal de MR door de directeur worden geïnformeerd over de bevindingen vanuit dit gesprek. NB. In navolging van de gemaakte afspraken voor de zomervakantie 2014 ben ik als voorzitter CvB bij de MR vergadering aanwezig. In onze organisatie proberen we echter iedereen op de juiste positie te plaatsen met de daarbij behorende verantwoordelijkheid en communicatielijnen. De informatieverstrekking naar de MR over de voortgang van het proces rondom het BRIN nummer (verhuizing) en het onderwijsinhoudelijk verbetertraject binnen de school wordt vanaf heden door Ans als directeur verzorgd. Elfred Bakker verlaat uur de vergadering 7c OZOP Onderwijs zorg en ontwikkel profiel Hoofdstuk 11 is het belangrijkst. Advies, haal waardeoordelen eruit (te/groot/meer). Ans past aan en het stuk zal over de mail afgehamerd worden. 8. Rondvraag Er zijn geen vragen Maico sluit de vergadering Volgende vergadering maandag 1 december uur leerkrachtenkamer Pagina 4

5 ACTIEPUNTEN Wie Wat Streefdatum Notulen 1 Machteld Digiduif melding datum vergadering. Agenda op website 2 Sannah/Karina Aanpassen schoolgids 3 Ans OZOP H11 aanpassen dan over mail afhameren BESLUITENLIJST Schoolgids goedgekeurd Jaarplanning goedgekeurd OZOP wordt over mail afgehamerd Volgende vergadering maandag 1 december uur leerkrachtenkamer AGENDAPUNTEN Onderwerp Voorbereiding Vergaderstukken Voorzitter OR 1 dec? Visie Inspectie Herverkiezing MR Engels Januari evaluatie/beleidsplan Pagina 5

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

Wiely meldt dat aansluitend aan de RvT vergadering van 17 september het afscheid van Wim Smink is gepland.

Wiely meldt dat aansluitend aan de RvT vergadering van 17 september het afscheid van Wim Smink is gepland. Verslag van de 20 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 17 juli 2014 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de dames

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VOORNE-PUTTEN ROZENBURG PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Brielle Bestuursnummer : 21628 Samenwerkingsverband : PO2808 Onderzoek

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383

Rapport. Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383 Rapport Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383 2 Klacht Op 9 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van L. te Bloemendaal, ingediend door C. te Leiden, met een klacht over

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Jaarverslag Medezeggenschapsraad Christiaan Huygens College 2008-2009 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van het Christiaan Huygens College voor het schooljaar 2008-2009.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Jaarverslag 2014 Mei 2015 Jaarverslag 2014 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2014 1.

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie