Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën"

Transcriptie

1 Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën Niveaus B & C 16 september 2015

2 *

3 De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan personeelsleden - Ongeveer 200 werklocaties verspreid over het gehele Belgische grondgebied - Talrijke opdrachten en bevoegdheden - Noodzaak zich permanent aan te passen aan de juridische en economische ontwikkeling - Een organisatie in beweging Philipstoren Leuven North Galaxy Building Brussel Finto Brussel

4 De FOD Financiën als organisatie Organogram: de grote lijnen... Minister Voorzitter directiecomité Stafdiensten P&O B&B ICT Logistiek Johan VAN OVERTVELDT Fiscaliteit Douane & accijnzen Inning & invordering BBI Patrimonium documentatie Thesaurie 4

5 Opdrachten van de FOD Financiën Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij

6 Opdrachten van de FOD Financiën Een tijdige en juiste heffing van de belastingen verzekeren Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen en bestrijden van elke vorm van fraude

7 Opdrachten van de FOD Financiën Verzekeren van het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor rekening van de Federale Staat: via ontleningen de nodige middelen zoeken om deficieten weg te werken instaan voor de betaling van de uitgaven van de overheid

8 Opdrachten van de FOD Financiën Voeren van de strijd tegen drugs, namaak en mensenhandel,.. Toezicht houden op de in-, door- en uitvoer van de goederenstromen

9 Opdrachten van de FOD Financiën Bepalen van het kadastraal inkomen van onroerende goederen Het bijwerken van het kadastraal plan, het afleveren van kadastrale uittreksels en attesten van erfopvolging

10 De waarden van de FOD Financiën

11 De waarden van de FOD Financiën Laat onze waarden leven! Waarden zijn pas zinvol als de medewerkers deze waarden uitdragen

12 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per entiteit 9,73 % 16,66 % ,29 % 12,01 % 15,63 % Toestand op 31/12/2014

13 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per werkplaats 30,30 % 12,99 % 10,13 % 8,25 % 5,83 % 4,9 % Toestand op 31/12/2014

14 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per niveau 31,64 % 30,40 % 27,62 % 10,30 % Toestand op 31/12/2014

15 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per geslacht 49,33 % 50,67 % Toestand op 31/12/2014

16 Werken bij de Federale Overheidsdienst Financiën

17 Onze troeven Evenwicht tussen beroepsleven en privé Loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Een interessante verloning 17

18 De FOD Financiën wil een goede werk/privé - balans mogelijk maken voor zijn medewerkers door steeds meer flexibiliteit aan te bieden via een systeem van variabele arbeid.

19 Anders werken (TAW) 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling Gemiddelde werkdag = 7u36 Maximum: 11u werken/dag 50u werken/week Bij sommige diensten (D&A): 24u/24, 7 dagen/7

20 Anders werken (TAW) Variabele uurrooster: 2 arbeidsstelsels Stelsel 1: De arbeidstijd wordt geregistreerd Recuperatieverlof is mogelijk 20

21 Anders werken (TAW) Stelsel 2: Geen registratie van de arbeidstijd Geen gestructureerd recuperatieverlof, maar andere afwezigheden mogelijk De medewerker kan vrij zijn tijd indelen om zijn doelstellingen te behalen Bij indiensttreding automatisch in stelsel 2 Je kan elke maand van stelsel veranderen

22 Telewerk Sinds het najaar 2013 heeft elk personeelslid (behalve zij die absoluut aanwezig moeten zijn voor hun werk: onthaal, restaurant, enz.) de principiële toelating om aan TAW te doen Voorwaarden : Telewerk is noch een recht, noch een verplichting. Toestemming van functionele chef vereist.

23 Satellietwerk Bij satellietwerk worden de werkzaamheden met behulp van informatietechnologie uitgevoerd in een ander kantoor dan de normale werkplaats. Reeds 100 satellietkantoren beschikbaar over het hele land Zelfde voorwaarden als voor telewerk

24 Je loopbaan uitbouwen Verticaal Hogere weddeschaal binnen hetzelfde niveau Bevordering naar een hoger niveau / hogere klasse Horizontaal Mutatie Mobiliteit

25 Bevorderingsexamens Niveau D Federale bevorderingsprocedure Niveau C Federale bevorderingsprocedure Federale bevorderingsprocedure Extern traject (Hogeschool/ Universiteit : 4 x 4 Ects) Niveau B Bevorderingsprocedure via een intern traject eigen aan de FOD Financiën (2 + 2 brevetten voor de AA Fiscaliteit) Federale bevorderingsprocedure - Extern Traject (Hogeschool/ Universiteit : 4 x 4 Ects) Niveau A2 Niveau A1 Bevorderingsprocedure via een intern traject eigen aan de FOD Financiën (2 brevetten voor de AA Fiscaliteit)

26 Loopbaan niveau C C: Administratief assistent Geldelijke evolutie (C1 tot C5) Examen beroepskennis: Technisch examen dat toegang geeft tot de graad van financieel assistent

27 Loopbaan niveau B B: Financieel deskundige Geldelijke evolutie (B1 tot B5) Examen beroepskennis: Technisch examen dat toegang geeft tot de graad van fiscaal deskundige

28 Opleidingen Polyvalente opleidingen: Wanneer: Voorzien eind september 2015 Duur: 3 dagen Inhoud: FOD Financiën: missie, visie, organisatie Impact van de fiscale politiek Statuut en loopbaan ambtenaren Openbaarheid en motivering van administratieve handelingen Ontwikkelcirkels Administratief recht Waar: Arts Center Kunstlaan 19H Brussel

29 Opleidingen Technische basisopleiding: - Vennootschapsbelasting - Boekhouden - Procedure - BTW - Controletechnieken - Fiscaal recht - Douane - Registratierechten, successie - Kadastrale rechten

30 Opleidingen Generieke opleidingen - Beheren van tijd en prioriteiten - Stressbeheersing - Informatie beheren - Werken in een team - Klantvriendelijkheid

31 De verloning Beginwedde B1 Financieel deskundige Toestand op 01/01/2015 (schaal B1) Bruto maandelijkse wedde: 2.276,42 EURO Netto maandelijkse wedde : 1.542,31 EURO Vakantietoelage: 1.048,84 EURO Eindejaarstoelage: 821,40 EURO 31

32 De Verloning Beginwedde C1 Administratief assistent Toestand op 01/01/2015 (schaal C01) Bruto maandelijkse wedde: 1.961,44 EURO Netto maandelijkse wedde : 1.417,20 EURO Vakantietoelage: 998,62 EURO Eindejaarstoelage: 858,00 EURO 32

33 Valorisatie vorige diensten Hoe wordt de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding berekend? Valorisatie van vroeger gepresteerde diensten in - de overheidssector - de privesector 33

34 Vakantiedagen en verlof 26 vakantiedagen 1 compensatiedag Aanvraag via : - Intranet MyP&O Eindejaarsverlof Wettelijke feestdagen Andere verloven cfr intranet: P&O omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof, bevallingsverlof,

35 Vakantiedagen en verlof Wettelijke verlofdagen 1 januari Paasmaandag Onze Heer Hemelvaart 1 mei Pinkstermaandag 21 juli 15 augustus 1 en 2 november 11 november 15 november 25 en 26 december Brugdagen voor vrijdag 2 januari vrijdag 15 mei maandag 20 juli 2015

36 Wat doen bij ziekte? Een afwezigheid wegens ziekte wordt bij de FOD Financiën steeds geregistreerd via een inbelsysteem De functionele chef moet telefonisch worden verwittigd.

37 Wat doen bij ziekte? 1 dag ziek: (max. 2 x per jaar) Voor 9 u telefonisch melden via : Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk

38 Wat doen bij ziekte? Meer dan 1 dag ziek Medisch attest laten invullen door de behandelende arts Attest opsturen naar Medex Voor 9 u telefonisch melden via Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk Tip: Hou je rijksregisternummer bij de hand en geef deze instructies door aan je huisgenoten

39 Wat doen bij ziekte? Belangrijk: Bel steeds naar (Medex) en naar je dienstchef! Vergeet niet om het medisch attest op te sturen medisch centrum (adres zie attest) Adres: Medex Medische attesten, Victor Hortaplein 40 bus Brussel Intranet: P&O Afwezigheden-verloven- Ziektes

40 Het evaluatiesysteem Cyclus van 12 maanden 4 gesprekken Functiegesprek Planningsgesprek Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek

41 Cumul De rijksambtenaar mag buiten zijn ambt een bezoldigde nevenactiviteit (loon, zitpenningen, ) uitoefenen als hij daarvoor een cumulatiemachtiging heeft bekomen. Gelet op de toch wel specifieke organisatie van de FOD Financiën (regionale diensten, rechtstreeks contact met het publiek, ) wordt een dergelijke machtiging gegeven mits naleving van een aantal voorwaarden.

42 Belangenconflict De rijksambtenaar mag zich evenmin plaatsen of laten plaatsen in een toestand van belangenconflict. = een situatie waarin de ambtenaar door zichzelf of door een tussenpersoon (partner, kinderen, ) in een positie terechtkomt die niet verenigbaar is met de onpartijdigheid en de objectiviteit die wordt vereist bij de uitoefening van zijn ambt.

43 Belangenconflict Als er in hoofde van een ambtenaar een belangenconflict wordt vastgesteld, moet hieraan een einde worden gesteld. Er worden op dat ogenblik passende maatregelen genomen om het belangenconflict te neutraliseren (bvb. verandering van dienst, functiewijziging, ).

44 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Opdracht: Advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Taken van de preventieadviseurs: De gezondheid, de veiligheid en de kwaliteitsverbetering van de werkomgeving bevorderen door te zorgen dat de desbetreffende wetten en reglementeringen worden nageleefd

45 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Taak preventieadviseur sector Veiligheid Werkplaatsen en gebouwen inspecteren Installaties en gevaarlijke machines controleren Klimatologische omstandigheden en geluidsnormen onderzoeken Taak preventieadviseur psychosociale sector Pesterijen Ongewenst seksueel gedrag Geweld op het werk Stress en alcohol op het werk Discriminatie

46 WELZIJN OP HET WERK Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers: Spontane consultaties bij de arbeidsgeneesheer Periodieke onderzoeken Ergonomie op het werk (tips) Absenteïsme Specifieke activiteiten: Rechtsbijstand Individuele hulp Kid s days Bloedgeven Griepvaccinatiecampagne

47 FED +

48 FED +

49 Vragen over P&O P&O-Informatiecentrum - Via telefoon (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur) 0257/ Via het online webformulier

50 Alle presentaties zijn terug te vinden op het intranet via link : Intranet / Stafdienst Personeel en Organisatie/ Loopbaan/ Onthaal nieuwe medewerkers / Onthaaldag / 16 september 2015

51 Vragen? Bedankt voor je aandacht!

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Xxxx/2015 1 Gunstig advies in het MAT van 3 februari 2015 Onderhandeld in het onderhandelingscomité van 27/02/2015 Goedgekeurd op de OCMW Raad

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en

Nadere informatie

Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede

Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede Goedgekeurd: 28 januari 2010 Gewijzigd: 17 oktober 2013 Gewijzigd: 18 december 2014 1 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 Artikel 1 - Toepassingsgebied... 6 Artikel 2

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

Payroll Intermediair België BVBA

Payroll Intermediair België BVBA ARBEIDSREGELEMENT Payroll Intermediair België BVBA 1 TOEPASSINGSGEBIED. Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van : Payroll Intermediair België BVBA met sociale zetel te : RINGWEG

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Werken voor de federale overheid Een handleiding Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Inhoudstafel Beginnen werken bij de overheid... 5 1. De rol van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE: Inleiding en methodiek ESF: de Europese bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid, door inzetbaarheid, ondernemerschap,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Wat kan je in deze brochure vinden? 1. Inleiding

Wat kan je in deze brochure vinden? 1. Inleiding Wat kan je in deze brochure vinden? 1. Inleiding 3 2. Leidraad voor onze FOD 4 3. Telewerk en de verzekeraar 10 4. Telewerk en de fiscus 11 5. Combinatie werk en privé-leven 14 6. Inrichting van de werkplek

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie