Raadsmededeling - Openbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsmededeling - Openbaar"

Transcriptie

1 Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 184/2016 Datum : 21 december 2016 B&W datum : 20 december 2016 Beh. Ambtenaar : H. Baur Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Onderzoek particuliere huur Aanleiding: In de Lokale Woonagenda Aalten hebben we geconstateerd dat er weinig zicht is op de verhuurmogelijkheden bij particulieren. Inhoud Mededeling: Om een beter beeld te krijgen van de huurmogelijkheden buiten de sociale sector en van de kwaliteit van deze woningen hebben we eigenaren van huurwoningen afgelopen zomer gevraagd een vragenformulier in te vullen. Dit heeft een respons van 36% opgeleverd. De vergaarde informatie is verwerkt in bijgevoegde rapportage. Hieronder alvast de uitkomsten/conclusies: Het beeld bestond dat de particuliere huurwoningen zich vooral in het duurdere segment bevonden. Dat blijkt niet het geval te zijn. 79% van de woningen wordt verhuurd onder de huurtoeslaggrens (waarvan 39% bewust onder de huurtoeslaggrens). De particuliere verhuurders bedienen grotendeels dezelfde markt als de woningcorporaties. Verhuurders hebben geen moeite om nieuwe huurders te vinden. Het kleine percentage van de respondenten dat aangeeft ondersteuning nodig te hebben vraagt vooral hulp bij de screening van nieuwe huurders, dit onder verwijzing naar huurders die een wietkwekerij beginnen. Een screening die een makelaar of een verhuurbureau zou kunnen uitvoeren. Er wordt vooral via via nieuwe huurders gevonden, vaak uit de familie en kennissenkring. Dan weet je natuurlijk al een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt. Daarmee hangt waarschijnlijk samen dat een relatief groot percentage verhuurders (42%) geen inkomenseisen stelt aan een potentiële huurder. 33% stelt zelfs helemaal geen eisen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het aanbod aan huurwoningen heel divers is. Dit geldt ook voor de kwaliteit en het energielabel. Bij bijna een kwart van de respondenten is het energielabel van hun woning(en) niet bekend. Het aantal verhuurders in de D of lager-categorie dat van plan is energiemaatregelen te nemen is beperkt. Het lijkt er op dat de particuliere huurmarkt in een behoefte voorziet en geen verdere ondersteuning nodig heeft. Bijna driekwart van de huurwoningen wordt na vrijkomen opnieuw verhuurd. Tijdens het onderzoek bleek het werkelijk aantal particuliere huurwoningen aanmerkelijk lager te liggen dan van te voren was ingeschat. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Rapport: Onderzoek particuliere huur juli t/m september De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: nvt Pagina 1 van 1

2 Onderzoek particuliere huur Juli t/m september 2016

3 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Samenvatting 3 Hoe 3 Respons 4 Conclusies 10 Vragenlijst 11 Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 2 van 12

4 Aanleiding In de Lokale Woonagenda van de gemeente Aalten hebben we geconstateerd dat er weinig zicht is op de verhuurmogelijkheden bij particulieren. De particulier huurmarkt kent een beperkte doelgroep, diegenen die niet willen of net niet kunnen kopen. De groep zal als gevolg van de invoering van passend toewijzen (huren naar inkomen) door de woningbouwverenigingen naar verwachting groter worden. Het is onbekend in welke prijsklasse deze woningen verhuurd worden, hoe nieuwe huurders gevonden worden en wat de kwaliteit van deze woningen is. Doel Een beeld krijgen over de huurmogelijkheden buiten de sociale sector en de kwaliteit (zoals bouwjaar en energielabel) van deze huurwoningen. Daarnaast willen we graag inzicht krijgen in de verschillende prijsklassen en welke doelgroepen door deze particuliere huursector bediend kunnen worden. Samenvatting Om inzicht te krijgen in de verhuurmogelijkheden buiten de sociale huursector is een vragenlijst rondgestuurd naar iedereen die eigenaar is van één of meerdere woning(en) in de gemeente Aalten, maar niet op dit adres woont. 36% van de benaderde eigenaren heeft gereageerd. Dat is niet voldoende om statistisch onderscheid te maken tussen de verschillende gebieden in Aalten, maar geeft wel een inzicht in hoe deze sector functioneert. Opvallende resultaten zijn: De huur is lager dan verwacht, 79% van de woningen wordt verhuurd onder de huurtoeslaggrens ( 710,68). De verhuurders hebben weinig problemen met het vinden van nieuwe huurders. Meer dan de helft van de verhuurders vindt nieuwe huurders via via (ook familie en bekenden). Bijna driekwart van de respondenten blijft verhuren na het vrijkomen van de woning. Het aanbod qua type woning en kwaliteit is heel divers. Hoe Om te bepalen wie er allemaal een brief moest krijgen is er gebruik gemaakt van een bestand met adressen waarvan het vermoeden bestond dat deze verhuurd worden. Bij deze adressen is met behulp van kadastrale informatie de eigenaar gezocht. Ook werd bekeken of de woning niet te koop staat. Van de woningen die overbleven werd een nieuwe lijst gemaakt. Doordat sommige adressen eigendom zijn van eenzelfde eigenaar bleef er een lijst van 461 eigenaren over die een brief thuisgestuurd hebben gekregen (huurwoningen van grote pensioenfondsen zijn bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten). Van een deel van de adressen bleken de kadastrale gegevens niet te kloppen. Een deel van de brieven kwam niet aan bij de geadresseerde en een deel van de aangeschreven woningeigenaren bleek geen huis te verhuren. Dit zorgde ervoor dat er uiteindelijk een lijst van 439 eigenaren overbleef. Deze eigenaren hebben volgens de gegevens samen zo n 775 huurwoningen. Dit is ruim een derde minder dan van tevoren geschat werd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode half juli t/m half september Vragenlijst Bij het formuleren van de vragen zijn we uitgegaan van de opmerkingen/vragen die naar boven kwamen bij het opstellen van de Regionale en Lokale Woonagenda. Verder hebben we gebruikt gemaakt van de expertise van een plaatselijke makelaar. De vragenlijst is in zijn geheel, voorzien van toelichting, te vinden op pagina 11 en 12. Privacy De vragenlijst kon anoniem worden ingevuld. Om de anonimiteit nog meer te waarborgen is er bij een aantal vragen gewerkt met categorieën en niet met absolute aantallen. We weten dat 64% van de respondenten één woning heeft. In de overige gevallen is er geen exact aantal huurwoningen bekend. Deze werkwijze heeft als gevolg dat de uitkomsten geen exacte optelsom vormen. Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 3 van 12

5 Respons In totaal heeft 36% van de aangeschreven woningeigenaren gereageerd. In figuur 1 is de respons in absolute aantallen per gebied te zien. De grootste respons komt vanuit kern Aalten, wat ook verwacht mag worden aangezien zich hier de meeste huurwoningen bevinden. Figuur 1 Respons per gebied, per woning Onderstaande figuur geeft inzicht in de belangrijkste redenen voor het hebben van een huurwoning. Het grootste gedeelte van eigenaren heeft de huurwoning (39%) aangeschaft of gebouwd als belegging. Het niet kunnen verkopen van de woning blijkt met 14% ook een vrij belangrijke reden voor het bezitten van een huurwoning evenals het huis overnemen van familie met 12%. Ook is de verhuurde woning vaak onderdeel van een bedrijfspand (11%). Figuur 2 Redenen waarom eigenaren een huurwoning bezitten, per eigenaar Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 4 van 12

6 We willen graag weten in welke prijsklassen de particuliere huurwoningen verhuurd worden. Duidelijk wordt dat het grootste deel van de particuliere huurwoningen onder de huurtoeslaggrens (onder 710,68) wordt verhuurd. Het gaat om 79% van de particuliere huurwoningen. Bij 39% gaat het om een bewuste keuze. Het lijkt er dus op dat particuliere huurwoningen, gekeken naar de prijs, grotendeels dezelfde doelgroep bedienen als de sociale huurwoningen. Een mogelijke verklaring voor deze verhouding is dat particuliere verhuurders vaak verhuren aan familie of goede bekenden en hierbij of hierdoor een lage huurprijs hanteren. Slechts 7% van de huurwoningen wordt bewust boven de huurtoeslaggrens verhuurd. Figuur 3 Prijsklassen waarvoor de verschillende woningen verhuurd worden, per woning Uit de antwoorden op vraag 7 blijkt dat een groot deel (49%) van de verhuurders een nieuwe huurder via via vindt. Daarvan verhuurt 12% de woning aan familie of goede bekenden. Zo n 20% van de verhuurders schakelt een makelaar in bij het zoeken naar nieuwe huurders, waarvan een deel aangeeft dat het vinden van geïnteresseerden geen probleem is. De makelaar wordt in die gevallen ingeschakeld voor een screening van de mogelijke huurders. Slechts 5% van de verhuurders zet een advertentie om nieuwe huurders te vinden. Bij overig (12%) wordt veel aangegeven dat huurders zichzelf melden. Figuur 4 De belangrijkste manieren waarop verhuurders nieuwe huurders vinden, per eigenaar Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 5 van 12

7 Aan de verhuurders is de vraag gesteld of er de afgelopen 2 jaar mutaties zijn geweest. De mutatiegraad bij sociale huur ligt op zo n 8% per jaar. Uit de antwoorden blijkt dat bij de particuliere verhuurders de mutatiegraad hoger ligt, te weten 28% over de afgelopen 2 jaar. Figuur 5 Het aantal mutaties van de afgelopen 2 jaar, per woning Het vinden van huurders kost de verhuurders weinig moeite. Een overtuigend percentage van de woningeigenaren (95%) geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben. De overige 5% van de woningeigenaren, die aangaven wel ondersteuning te willen, geeft aan behoefte te hebben aan een betere screening van de toekomstige huurder. Kennelijk gebruiken deze eigenaren geen makelaar. Ook het opstellen van een wachtlijst door de gemeente wordt genoemd. Figuur 6 Het aantal huurwoningeigenaren dat behoefte heeft aan ondersteuning bij het vinden van nieuwe huurders Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 6 van 12

8 Het grootste deel van de verhuurders stelt eisen aan de toekomstige huurders, dat kan gaan om huisdieren, roken of inkomen. Toch is er een grote groep die helemaal geen eisen stelt, te weten 33%. Van de groep verhuurders die wel eisen stelt aan de huurders, vraagt meer dan de helft om gegevens over het inkomen. Een behoorlijk grote groep, 42%, vraagt niet om inkomensgegevens te overleggen. Het is mogelijk dat de eigenaren van de huurwoningen zich er niet bewust van zijn dat de door hen ingeschakelde makelaars bij het zoeken naar huurders vaak wel eisen stellen aan het inkomen van de huurders. In dat geval zal het percentage huurwoningen, waarbij geen eisen worden gesteld aan het inkomen, lager zijn. Figuren 7 en 8 Het aantal woningen waarbij eisen gesteld worden aan de nieuwe huurders, per woning Willen eigenaren hun woning weer verhuren als de huurder vertrekt? We weten dat het voor een deel van de huiseigenaren geen eigen keus was om de woning te verhuren. Uit de antwoorden op vraag 10 blijkt dat 72% van de woningen weer beschikbaar zou komen voor verhuur. Van de nu verhuurde woningen wordt 19% verkocht bij leegkomen. Niet alle eigenaren hebben die beslissing al genomen. Huiseigenaren die hun huis niet konden verkopen en dus gedwongen verhuren geven grotendeels de voorkeur aan alsnog verkopen. Bij 28% is de beslissing nog niet genomen. Ongeveer éénderde van de gedwongen verhuurders blijft de woning verhuren als deze weer vrij komt. Figuur 9 Verhouding woningen dat na vrijkomen weer beschikbaar wordt voor verhuur of in de verkoop gaat, per woning Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 7 van 12

9 Het bouwjaar zegt niet alles maar wel iets over de kwaliteit van de woning. In figuur 10 is te zien dat bijna 58% van de verhuurde woningen voor 1975 gebouwd is. Figuur 10 Bouwjaar van de verschillende huurwoningen In onderstaande figuur is te zien welk type woningen wordt verhuurd. Appartementen voor 1-2- persoonshuishouden (31%) komen het meest voor. Senioren laagbouwwoning (19%) en eengezinswoning, middelgroot (22%) komen eveneens veel voor. Figuur 11 De verschillende type woningen die door particulieren verhuurd worden, per woning Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 8 van 12

10 Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de woning hebben we de woningeigenaren om een beoordeling van hun woning gevraagd. Hierbij wordt 37% van de woningen beoordeeld als eenvoudig, 23 % van de woningen wordt door de eigenaren beoordeeld als luxe. Dat betekent dat 40% van de woningeigenaren hun woning de beoordeling gemiddeld geven. Ook de laatste modernisering geeft een indruk van de kwaliteit. Bij bijna de helft van de woningen (46%) heeft de laatste modernisering minder dan 10 jaar geleden plaatsgevonden, terwijl dat bij 12% van de woningen meer dan 20 jaar geleden is. Figuur 12 en 13 Kwaliteit van de woning en laatste modernisering, per woning De energielabels van de huurwoningen zijn net zo divers als het type woningen, 52% van de huurwoningen heeft een energielabel van C of hoger, 25% een energielabel van D of lager. Bij bijna een kwart van de huurwoningen is het energielabel niet bekend. Figuur 12 Verdeling energie labels van de verschillende woningen, per woning Als er sprake is van energielabel D of lager is aan de woningeigenaren een aanvullende vraag over verbeterplannen gesteld (vraag 15). Bij 36% van deze huurwoningen is de eigenaar van plan energiemaatregelen te nemen. Van 56% van de woningen met een energielabel van D of lager is de eigenaar niet van plan het energielabel in de aankomende jaren te verhogen. Een klein deel weet het nog niet. In dit onderzoek hebben we ook de bereidheid gepeild onder particuliere woningeigenaren om hun woning eventueel (tijdelijk) te verhuren aan de gemeente voor de huisvesting van vergunninghouders (vraag 16). Op deze vraag hebben 15 respondenten positief gereageerd en hun contactgegevens ingevuld. Met deze verhuurders is contact opgenomen. Een aantal eigenaren geeft aan dat de woningen voor lange tijd zijn verhuurd. Met 7 respondenten blijven we in contact, waarvan 2 misschien op korte termijn interessant kunnen zijn. Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 9 van 12

11 Uitkomsten/conclusies Het beeld bestond dat de particuliere huurwoningen zich vooral in het duurdere segment bevonden. Dat blijkt niet het geval te zijn. 79% van de woningen wordt verhuurd onder de huurtoeslaggrens (waarvan 39% bewust onder de huurtoeslaggrens). De particuliere verhuurders bedienen grotendeels dezelfde markt als de woningcorporaties. Verhuurders hebben geen moeite om nieuwe huurders te vinden. Het kleine percentage van de respondenten dat aangeeft ondersteuning nodig te hebben vraagt vooral hulp bij de screening van nieuwe huurders, dit onder verwijzing naar huurders die een wietkwekerij beginnen. Een screening die een makelaar of een verhuurbureau zou kunnen uitvoeren. Er wordt vooral via via nieuwe huurders gevonden, vaak uit de familie en kennissenkring. Dan weet je natuurlijk al een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt. Daarmee hangt waarschijnlijk samen dat een relatief groot percentage verhuurders (42%) geen inkomenseisen stelt aan een potentiële huurder. 33% stelt zelfs helemaal geen eisen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het aanbod aan huurwoningen heel divers is. Dit geldt ook voor de kwaliteit en het energielabel. Bij bijna een kwart van de respondenten is het energielabel van hun woning(en) niet bekend. Het aantal verhuurders in de D of lager-categorie dat van plan is energiemaatregelen te nemen is beperkt. Het lijkt er op dat de particuliere huurmarkt in een behoefte voorziet en geen verdere ondersteuning nodig heeft. Bijna driekwart van de huurwoningen wordt na vrijkomen opnieuw verhuurd. Tijdens het onderzoek bleek het werkelijk aantal particuliere huurwoningen aanmerkelijk lager te liggen dan van te voren was ingeschat. Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 10 van 12

12 Vragenlijst Onderzoek particuliere huurwoningen met toelichting Nr. Vraag Doel van de vraag 1. Hoeveel huurwoningen heeft u in de gemeente Aalten? Meer dan 20 Een indicatie krijgen van het aantal woningen per eigenaar en om te weten of de vragenlijst is ingevuld voor één of meerdere woningen. Op deze manier is het ook mogelijk om grafieken op te stellen op basis van het aantal woningen. In welke gebieden bevinden deze huurwoningen zich? (Meerdere 2. antwoorden mogelijk) Buitengebied Kern Aalten Kern Bredevoort Kern De Heurne Kern Dinxperlo Kern Barlo Kern Lintelo Kern IJzerlo Kern Haart Wat is de reden dat u een (of meerdere) huurwoning(en) heeft? 3. Als belegging Woning niet kunnen verkopen Door andere omstandigheden, namelijk 4. In welke prijsklasse(n) verhuurt u uw woning(en)? (Meerdere antwoorden mogelijk) < < < <- 800 > 800 Let u op de huurtoeslaggrens bij het bepalen van de huurprijs? 5. Ja Nee 6. Heeft u mutaties in huurders gehad de laatste 2 jaar? Ja, bij.. woning(en) Nee Op welke wijze komt u aan nieuwe huurders? (Meerdere 7. antwoorden mogelijk) Via een makelaar Zelf advertentie gezet Zelf gereageerd op advertentie Via via Overig, te weten: Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het vinden van nieuwe 8. huurders? Nee Ja, namelijk Een beeld krijgen van het aantal huurwoningen per gebied. We willen achterhalen wat de belangrijkste reden is dat eigenaren een huurwoning hebben. Worden huizen bewust gekocht om deze te verhuren of worden vooral huizen die niet verkocht kunnen worden verhuurd? Misschien zijn er andere redenen waarom huiseigenaren een woning verhuren. Als we de hoogte van de huur van particuliere huurwoningen weten, weten we ook hoeveel woningen ongeveer boven en hoeveel onder de huurtoeslaggrens zitten. Dit geeft ook inzicht in welke doelgroep mogelijk door de particuliere huursector bediend kan worden. Houden verhuurders rekening met de huurtoeslaggrens als zij de maandelijkse huurprijs bepalen? Samen met de voorgaande vraag kan voor de respondenten die rekening houden met de huurtoeslaggrens bepaald worden of deze mensen bewust onder of juist bewust boven de huurtoeslaggrens zijn gebleven. We willen hiermee achterhalen of woningen voor korte of lange termijn verhuurd worden. Hoe vinden woningeigenaren nieuwe huurders? Via welke kanalen kunnen potentiële huurders een particuliere huurwoning vinden. Inzichtelijk krijgen of eigenaren van huurwoningen ondersteuning nodig hebben van bijvoorbeeld de gemeente. Dit geeft gelijker tijd aaneeld of woningeigenaren problemen ondervinden met het zoeken van nieuwe huurders. Als er geen problemen zijn met het vinden van nieuwe huurders kan dit een indicatie zijn dat er veel vraag is naar particuliere huurwoningen. Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 11 van 12

13 9. Stelt u bijzondere eisen aan nieuwe huurders? (Meerdere antwoorden mogelijk) Nee Ja, eisen over inkomen Ja, eisen over huisdieren Ja, eisen over roken Ja, namelijk: 10. Komt een woning bij leegkomen weer beschikbaar voor verhuur, of gaat u de woning dan verkopen? Komt weer beschikbaar voor verhuur Gaat in de verkoop 11. Hoe oud is/zijn uw woning(en)? (Meerdere antwoorden mogelijk) Voor < < < of later 12. Welk woningtype heeft u in de verhuur? (Meerdere antwoorden mogelijk) Eengezinswoning, klein Eengezinswoning, middelgroot Eengezinswoning, groot Appartement voor 1-2-persoonshuishouden Appartement voor 3-meer personen Senioren laagbouwwoning Bedrijfswoning Overig 13. Hoe zou u de kwaliteit van de woning(en) beoordelen? (Meerdere antwoorden mogelijk) Luxe segment (moderne keuken/badkamer etc.) Gemiddeld Eenvoudig 14. Wanneer is de laatste modernisering van de woning(en) geweest? (Meerdere antwoorden mogelijk) Minder dan 10 jaar geleden jaar geleden Meer dan 20 jaar geleden Welk energielabel heeft/hebben uw woning(en)? (Meerdere 15. antwoorden mogelijk) A B C D E F G Indien energielabel D, E, F of G: bent u voornemens de woning binnen enkele jaren op een hoger niveau te brengen? Ja Nee Zou u eventueel bereid zijn om (tijdelijk) een woning beschikbaar 16. te stellen aan de gemeente, voor de huisvesting van vergunninghouders? In dat geval wordt de gemeente uw huurder en beheert de gemeente ook de woning (incl. klein onderhoud). Ja Nee Via deze vraag proberen wij (gedeeltelijk) inzicht te krijgen de doelgroep die gebruik zou kunnen maken van het aanbod huurwoningen en proberen wij te achterhalen welke eisen er aan mogelijke huurders gesteld worden. Wat gebeurt er met de woning als deze vrij komt. Als we het bouwjaar van de woningen weten, kunnen we zien of er een verband is tussen bouwjaar en kwaliteit. Inzicht in het woningtype dat hoofdzakelijk door particulieren wordt verhuurd? Door deze vraag weten we ook welke doelgroep mogelijk bediend zou kunnen worden door de particuliere huursector. Verkrijgen van een beeld van de kwaliteit van de woningen die door particulieren worden verhuurd. De antwoorden leveren een beeld op van de kwaliteit van de verhuurde woningen en hoe actief woningeigenaren de woningen up-todate houden. Een beeld krijgen van de duurzaamheid van de door particulieren verhuurde woningen. Daarnaast weten we op deze wijze of eigenaren van plan zijn om binnen enkele jaren de huizen duurzamer te maken. Respondenten die ja invullen zitten nergens aan vast. Er wordt om een naam en telefoonnummer gevraagd zodat contact opgenomen kan worden met de mensen die hiertoe bereid zijn. Onderzoek particuliere huur 2016 Pagina 12 van 12

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 3/2016 Datum : 5 januari 2016 B&W datum : 5 januari 2016 Beh. ambtenaar : Carla Snels Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Beantwoording vragen CDA over leegstand

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt

Wonen in Schildersbuurt Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Wijk: 29 Schildersbuurt

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt-Noord

Wonen in Schildersbuurt-Noord Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt-Noord De buurt Schildersbuurt-Noord ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 10.016 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Buurt:

Nadere informatie

Uitkomsten burgerpanel

Uitkomsten burgerpanel Uitkomsten burgerpanel Gemeente Oss, Team Onderzoek en Statistiek Juni 2013 1. Inleiding Waarom is het burgerpanel gevraagd? De gemeente is op dit moment bezig met een verkenning naar hoe woongebieden

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011 Energielabel onderzoek Wijksteun Wonen, mei 2011 De conclusies Het Stedelijk Bureau heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van het energielabel in het Woning Waardering Systeem (WWS) voor

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt-Oost

Wonen in Schildersbuurt-Oost Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Buurt:

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

April 2011. Rapport. Sociale huurwoningmarkt in de gemeente Enschede. Wetenschapswinkel UT

April 2011. Rapport. Sociale huurwoningmarkt in de gemeente Enschede. Wetenschapswinkel UT April 2011 Rapport Sociale huurwoningmarkt in de gemeente Enschede Wetenschapswinkel UT Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Methoden 4 2.1. Literatuuronderzoek 4 2.2. Veldonderzoek 4 2.2.1. Vragenlijst

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE GEMEENTE AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE 1. Betreft woning gebouw Adres(straat + huisnummer) 2. Naam en voorletters aanvrager: _ Straat en huisnummer: _ Postcode

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Februari 2007 Evaluatie buurtteams 2006 (Zelf)evaluatie functioneren buurtteams onder leden INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie

1 Inleiding. 2 Methode en selectie 1 Inleiding In de CPB Policy Brief over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt (CPB, 2016) spelen subsidies in de verschillende segmenten van de woningmarkt een belangrijke rol als verklaring

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: Maak hieronder uw keuze: O Betreft inschrijving t.b.v. woningzoekenden bestand O Betreft inschrijving voor het volgende object/de volgende objecten:...... 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende punten springen, met <Ctrl+Enter> het voorblad afsluiten.

Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende punten springen, met <Ctrl+Enter> het voorblad afsluiten. Met de toets kunt u naar de verschillende punten springen, met het voorblad afsluiten. Nota aan burgemeester en wethouders PH: de heer N.M.C.Alsemgeest Sector: Stadsontwikkeling steller:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in de gemeente

Nadere informatie

EMMEN Julianastraat 12

EMMEN Julianastraat 12 EMMEN Julianastraat 12 Huurprijs: 950,00 /maand 088-203 30 00 www.lefier.nl Lefier verhuurt in de vrije sector! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland, met als werkgebied onder

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning Wanneer dit formulier invullen? Als u een vergunning wilt aanvragen tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Hulp nodig? De medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling helpen u graag!

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 4 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Print dit formulier uit, vul

Nadere informatie

GRONINGEN Regattaweg 258

GRONINGEN Regattaweg 258 GRONINGEN Regattaweg 258 Huurprijs: 1.250,00 /maand 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verhuurt in de vrije sector! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie

Nadere informatie

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 1. Inleiding In Hofland-Oost fase 4 en 5 worden in totaal 102 woningen gerealiseerd, waarvan 81 koopwoningen. Van 19 december 2009 tot en met 8 januari

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken realisatie Masterplan De Valuwe. Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 10 mei 2016 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

De resultaten van het panelonderzoek samengevat:

De resultaten van het panelonderzoek samengevat: In juli 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen. Parteon is blij dat er opnieuw een hoge respons is gehaald: 71% van de panelleden heeft

Nadere informatie

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Samenvatting De vrije sector huurmarkt staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. De gemeente

Nadere informatie