Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage resultaten enquête project derdengelden"

Transcriptie

1 Rapportage resultaten enquête project derdengelden

2 Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie geweest. Een belangrijke reden voor deze terugkerende discussie is dat de verplichtingen soms moeilijk na te leven zijn of als belemmerend worden ervaren. Met enige regelmaat wordt door de advocatuur aandacht gevraagd voor onduidelijkheden in de regelgeving en de (administratieve) lasten. Daarnaast is tijdens de totstandkoming van de nieuwe Verordening op de advocatuur door een aantal advocaten aandacht gevraagd voor de regelgeving inzake derdengelden. De algemene raad heeft mede naar aanleiding hiervan het project derdengelden opgezet. Het project derdengelden heeft als insteek het verlichten van de (administratieve) lasten voor de advocaat, zonder dat het ten koste gaat van de bescherming van derdengelden. Om zicht te krijgen op de ervaringen met derdengelden is een enquête uitgezet. In deze enquête zijn de advocaten bevraagd over de regelgeving over (het beheer van) derdengelden en over welke belemmeringen zij hierin ervaren. In het opstellen van de vragenlijst is rekening gehouden met de grote verscheidenheid binnen de balie. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten variëren op het gebied van kantooromvang, het zijn van advocaat in dienstbetrekking, het ontvangen van derdengelden en het oprichten en besturen van een stichting derdengelden. De resultaten van de enquête geven naar de mening van de algemene raad dan ook een representatief beeld van de gehele balie. Voor wat betreft de weergave van de resultaten het volgende. Uitgangspunt is het tonen van de antwoorden per vraag of stelling zonder daar op dit moment een conclusie aan te willen verbinden. Wel zijn interessante en/of opvallende uitkomsten, gelet op de geluiden uit de balie, uitgelicht. Verder is een aantal antwoorden op vragen en stellingen bekeken in relatie tot andere antwoorden. Die combinaties zijn gemaakt bij vragen waarvan de gecombineerde uitkomst mogelijk interessante inzichten zou opleveren. 2

3 Resultaten 1. Respondenten Van de advocaten die zijn aangeschreven hebben advocaten de enquête volledig ingevuld en verzonden. 1 Dit is een respons van 23%. De respons in verhouding tot het totaal aantal geregistreerde kantoren per categorie kantooromvang is als volgt: 2 Aantal respondenten per categorie kantooromvang (22%) 459 (25%) (26%) 29 (41%) 14 (61%) > 60 Figuur 1.1 De verdeling binnen de groep respondenten is als volgt: Kantooromvang Advocaat in dienstbetrekking 11% 2% 1% 1 8% 37% 49% ja nee > 60 92% Figuur 1.2 Figuur Aangeschreven zijn alle advocaten die op 17 augustus 2015 bij de NOvA geregistreerd stonden als contactpersoon van een kantoor. Zij konden de enquête eventueel doorsturen naar een collega, zodat die de enquête kon invullen. 2 Bijvoorbeeld: in totaal hebben 612 advocaten werkzaam bij een eenmanskantoor gereageerd. Dat is 22% van het totaal aantal op 17 augustus 2015 geregistreerde eenmanskantoren. 3

4 Oprichter stichting derdengelden 24% Bestuurder stichting derdengelden 12% ja nee ja nee 76% 88% Figuur 1.4 Figuur 1.5 Voor wat betreft het aantal mutaties en het gemiddelde bedrag per mutatie is de verdeling als volgt: Gemiddeld aantal mutaties p/m 1% 10% 9% 4% 6% Geen bankrekening 23% 0 p/m 1-10 p/m p/m p/m > 100 p/m 47% Weet ik niet 5% 0% 11% 0% Gemiddeld bedrag per mutatie 11% > % Weet ik niet Figuur 1.6 Figuur 1.7 4

5 2. Stichting derdengelden Een veelgehoord kritiekpunt op de huidige regelgeving is dat advocaten die nooit derdengelden ontvangen niettemin verplicht zijn een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stellingen: Alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) moeten een stichting derdengelden ter beschikking hebben. 16% 14% 27% 15% 28% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 30% dat het (helemaal) eens is. Alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) moeten een derdengeldenrekening ter beschikking hebben. 18% 24% 23% 13% 22% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 41% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op bovenstaande twee stellingen zijn met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat een groter gedeelte van de respondenten van mening is dat alle advocaten een derdengeldenrekening moeten hebben (41%) dan dat zij een stichting derdengelden moeten hebben (30%). De antwoorden op bovenstaande twee stellingen zijn ook nader bekeken voor de groep advocaat in dienstbetrekking. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van deze groep (73%) het (helemaal) oneens is met de stelling dat alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) een stichting ter beschikking moeten hebben. 65% van de advocaten in dienstbetrekking is het (helemaal) oneens met de stelling dat alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) een derdengeldenrekening ter beschikking moeten hebben. 5

6 Behalve het gebruik van een stichting derdengelden zijn er alternatieven denkbaar om derdengelden van kantoorgelden af te scheiden. Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stelling: Een stichting derdengelden is de minst belastende manier om de scheiding tussen derdengelden en gelden van het kantoor te waarborgen. 16% 8% 15% 35% 25% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 23% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn ook bekeken per kantooromvang. Daaruit blijkt dat in verhouding tot de andere categorieën, met name advocaten die werkzaam zijn bij grote kantoren (>60 advocaten) het oneens zijn met deze stelling. Binnen deze groep is 36% het oneens met deze stelling tegenover 10% tot 28% van de advocaten werkzaam bij kantoren met een kleinere omvang. De antwoorden op deze stelling zijn vervolgens bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening (n=1119) 3. Van de advocaten die aangeven dat er maandelijks mutaties plaatsvinden (68%), is het grootste deel van mening dat de stichting derdengelden de minst belastende manier is om de scheiding tussen derdengelden en gelden van het kantoor te waarborgen (60%). De advocaten die aangeven dat er geen mutaties plaatsvinden (25%) blijken verdeeld over deze stelling. 36% is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover eveneens 36% dat het (helemaal) oneens. 28% van deze groep is dus neutraal. 3 De respondenten die aangegeven hebben niet over een bankrekening te beschikken (129 respondenten) hebben deze vraag niet hoeven beantwoorden. 6

7 3. Regelgeving Een ander gehoord kritiekpunt op de huidige regelgeving is dat deze disproportioneel zou zijn. Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stelling: De hoeveelheid aan regelgeving over de stichting en de afhandeling van derdengelden is evenredig gelet op het doel dat deze regelgeving dient. 19% 4% 13% 27% 37% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 23% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op deze stelling zijn wederom bekeken per kantooromvang. Dan blijkt dat voor wat betreft de kleine en middelgrote kantoren (1, 2-5 en 6-20 advocaten) de verdeling per categorie vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Voor wat betreft de advocaten werkzaam bij grotere kantoren is een andere verdeling te zien. Van de advocaten werkzaam bij kantoren met een omvang van 21 tot 60 advocaten is 45% het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 17% dat het (helemaal) oneens is met de stelling. Van de advocaten werkzaam bij een groot kantoor (>60) is zelfs 64% het (helemaal) eens met de stelling tegenover 21% dat het (helemaal) oneens is met de stelling. Ook de antwoorden op deze stelling zijn bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening (n=1119). Daaruit blijkt dat de advocaten die aangeven dat geen of weinig mutaties plaatsvinden het in mindere mate eens zijn met deze stelling dan de advocaten die aangeven dat maandelijks veel mutaties op de derdengeldenrekening plaatsvinden. Van de groep advocaten die aangeeft dat maandelijks gemiddeld 0, 1 tot 10 of 11 tot 25 mutaties op de derdengeldenrekening plaatsvinden is respectievelijk 46%, 40% en 45% het (helemaal) oneens met de stelling. Van de advocaten die aangeven dat gemiddeld 26 tot 100 en meer dan 100 mutaties plaatsvinden is respectievelijk 16% en 25% het (helemaal) oneens met de stelling. 7

8 Hieronder worden de antwoorden op de belangrijkste stellingen ten aanzien van de regelgeving over derdengelden uitgelicht: Het begrip derdengelden moet in de Verordening op de advocatuur breder gedefinieerd worden. 15% 4% 8% 29% 44% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 19% dat het (helemaal) eens is. De advocaat mag openstaande declaraties zonder expliciete toestemming van de cliënt verrekenen met ontvangen derdengelden. 13% 21% 23% 12% 31% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 36% dat het (helemaal) eens is. 8

9 Indien het rekeningnummer op het kantoorbriefpapier staat vermeld, mag dit uitsluitend het rekeningnummer van de stichting derdengelden zijn. 18% 11% 21% 22% 28% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 29% dat het (helemaal) eens is. De advocaat moet zorgdragen voor het rentedragend uitzetten van de derdengelden. 11% 4% 29% 24% 32% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 15% dat het (helemaal) eens is. 9

10 Om verkeerd gebruik van de derdengeldenrekening tegen te gaan is het noodzakelijk dat de stichting derdengelden minimaal twee bestuurders heeft die uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn. 9% 25% 14% 14% 38% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 23% dat het (helemaal) oneens is In aansluiting op bovenstaande stelling is de respondenten die hebben aangegeven oprichter of bestuurder van een stichting derdengelden te zijn (geweest) tevens de volgende stelling voorgelegd: Het was/is lastig een medebestuurder voor de stichting te vinden die aan de gestelde eisen voldoet. 18% 7% Oprichters 15% Helemaal mee oneens 18% 6% Bestuurders 13% Helemaal mee oneens 16% 43% 23% 40% Figuur 3.7 Figuur 3.8 Voor de oprichters geldt dat 58% het (helemaal) oneens is met deze stelling tegenover 25% dat het (helemaal) eens is. Bij de bestuurders geldt dat 53% het (helemaal) oneens is met deze stelling tegenover 24% dat het (helemaal) eens is. Als de antwoorden op deze stelling worden bekeken per kantooromvang, blijkt dat zowel onder de oprichters als onder de bestuurders de verdeling per categorie redelijk vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Hoewel bij beide groepen de grootste groep het (helemaal) oneens is met deze stelling is het interessant om de antwoorden eens en helemaal mee eens nader te bekijken. Daaruit blijkt dat vooral advocaten werkzaam bij eenmanskantoren aangeven dat het lastig was of is om een medebestuurder voor de stichting te vinden die aan de gestelde eisen voldoet. Binnen de groep oprichters geldt dat van de 18% dat het eens is met deze stelling 64% werkzaam is bij een eenmanskantoor. Van de 7% dat het helemaal eens is met deze stelling is zelfs 76% werkzaam bij een eenmanskantoor. Hetzelfde is te zien bij de advocaten die aangegeven hebben bestuurder te zijn (geweest) van een stichting derdengelden. Van de 18% dat het eens is met deze stelling is 64% werkzaam bij een eenmanskantoor. Van de 6% dat het helemaal eens is met deze stelling is 73% werkzaam bij een eenmanskantoor. 10

11 4. Administratieve belasting Tot slot zijn signalen ontvangen over de administratieve en de financiële belasting die het hebben van een stichting geeft Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stelling: Het autoriseren van de betalingen door twee bestuurders is een te grote belasting. 17% 6% 25% 27% 25% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 31% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn ook bekeken per kantooromvang. Daaruit blijkt dat hoe groter het kantoor, hoe meer advocaten het (helemaal) oneens zijn met de stelling. Daarnaast blijkt dat binnen de groep respondenten die het eens is met deze stelling, 89% advocaat is bij een klein kantoor (48% bij een eenmanskantoor en 41% bij een kantoor met een omvang van 2 tot 5 advocaten). Binnen de groep respondenten die het helemaal eens is met de stelling, is 88% advocaat bij een klein kantoor (55% bij een eenmanskantoor en 33% bij een kantoor met een omvang van 2 tot 5 advocaten). Het antwoord op deze stelling is ook bekeken in relatie tot het antwoord op de stelling of de advocaat het noodzakelijk acht dat er twee bestuurders uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn. Daaruit blijkt dat van de advocaten die twee gezamenlijk bevoegde bestuurders niet noodzakelijk achten (23% zie figuur 3.6) het grootste deel heeft aangeven de autorisatie van betalingen door twee bestuurders als een te grote belasting te ervaren (81%). Verder zijn de antwoorden op deze stelling bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening. Daaruit blijkt dat de advocaten die aangeven dat er niet tot nauwelijks mutaties plaatsvinden én de advocaten die aangeven dat er heel veel mutaties plaatsvinden, het autoriseren van betalingen door twee bestuurders als een te grote belasting ervaren. Van de groep advocaten die aangeeft dat maandelijks gemiddeld 0, 1 tot 10 en meer dan 100 mutaties per maand op de derdengeldenrekening plaatsvinden is respectievelijk 51%, 45% en 50% het (helemaal) eens met de stelling. Van de advocaten die aangeven dat gemiddeld 11 tot 25 en 26 tot 100 mutaties per maand plaatsvinden is respectievelijk 38% en 36% het (helemaal) eens met de stelling. 11

12 Het beheer van de derdengeldenrekening(en) vergt te veel tijd. 16% 5% 6% 33% 40% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 21% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op deze stelling zijn bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening. Hieruit blijkt dat de verdeling per categorie mutaties grotendeels gelijk is aan de totaalverdeling, behalve bij de advocaten die aangeven dat er meer dan 100 mutaties per maand plaatsvinden. Binnen die groep geeft 42% van de advocaten aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling. Het rentedragend uitzetten van de derdengelden kost veel moeite. 2% 8% 26% 30% 34% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 10% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn bekeken per kantooromvang. Hieruit blijkt dat de verdeling per categorie onder advocaten werkzaam bij een klein of middelgroot kantoor redelijk vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Van de advocaten werkzaam bij een kantoor met 21 tot 60 advocaten is echter 18% het oneens met de stelling tegenover 54% dat het (helemaal) eens is. Van de advocaten werkzaam bij een kantoor met meer dan 60 advocaten geldt dat zelfs 38% het (helemaal) oneens is met de stelling tegenover 31% dat het (helemaal) eens is. 12

13 De kosten van het oprichten/onderhouden van een stichting derdengelden waren/zijn aanvaardbaar. 33% 6% Oprichters 8% 23% Helemaal mee oneens 35% 5% Bestuurders 8% 21% Helemaal mee oneens 30% Helemaal mee eens 31% Helemaal mee eens Figuur 4.4 Figuur 4.5 Deze stelling is voorgelegd aan zowel oprichters als bestuurders van een stichting derdengelden. Voor de oprichters geldt dat 39% het (helemaal) eens is met deze stelling tegenover 31% dat het (helemaal) oneens is. Bij de bestuurders geldt dat 40% het (helemaal) eens is met deze stelling tegenover 29% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn ook bekeken per kantooromvang. Als gekeken wordt naar de advocaten die hebben aangegeven oprichter te zijn (geweest) van een stichting derdengelden blijkt dat de verdeling per categorie grotendeels gelijk is aan de totaalverdeling, met uitzondering van de eenmanskantoren. Binnen die categorie is de grootste groep het (helemaal) oneens met deze stelling (41%). Uitgesplitst naar de antwoorden oneens en helemaal mee oneens blijkt dan ook dat binnen de groep respondenten die het oneens is met de stelling 65% advocaat is bij een eenmanskantoor. Binnen de groep respondenten die het helemaal oneens is met de stelling is 68% advocaat bij een eenmanskantoor. Als gekeken wordt naar de advocaten die hebben aangegeven bestuurder te zijn (geweest) van een stichting derdengelden blijkt dat de verdeling binnen alle categorieën vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Uitgesplitst naar de antwoorden oneens en helemaal mee oneens blijkt echter wel dat binnen de groep respondenten die het oneens is met de stelling 65% advocaat is bij een eenmanskantoor. Binnen de groep respondenten die het helemaal oneens is met de stelling is 62% advocaat bij een eenmanskantoor. 13

14 De (bank)kosten voor het onderhouden van de stichting zijn aanvaardbaar. 30% 3% 9% 28% 30% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 33% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op deze stelling zijn bekeken per kantooromvang. Daaruit blijkt dat de verdeling per categorie overwegend gelijk is aan de totaalverdeling, met uitzondering van de eenmanskantoren. Binnen deze groep respondenten geeft de grootste groep aan het (helemaal) oneens te zijn met deze stelling (50%). Uitgesplitst naar de antwoorden oneens en helemaal mee oneens blijkt dat binnen de groep respondenten die het oneens zijn met de stelling 59% advocaat is bij een eenmanskantoor. Binnen de groep respondenten die het helemaal oneens zijn met de stelling is 69% advocaat bij een eenmanskantoor. Er moet een alternatief komen om derdengelden af te wikkelen waarvan de rechthebbende niet meer kan worden getraceerd. 26% 8% 4% 9% 53% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 13% dat het (helemaal) oneens is. 14

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015 Stichting Ster van de Elf Steden Juli 201 Samenvatting (context) Sinds medio 2011 dragen ondernemers in de binnenstad van Franeker via de reclamebelasting verplicht bij aan activiteiten, evenementen, faciliteiten

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven.

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven. Resultaten onderzoek evaluatie HvO woningzoekenden Inleiding In de maand september 2014 heeft Enserve in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een onderzoek ter evaluatie van de HvO 2013 uitgevoerd

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor?

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Jolanda Westerlaken november Inleiding De huidige crises vragen om veranderingen in het openbaar bestuur in Nederland en Noord-

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 april-mei 2011 Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis, dhr. Steven Wayenberg, dhr. Angelo Vedder Uitvoerend bureau: Marlyse-Research Contactpersoon: dhr. Mike Lankhorst Projectcode:

Nadere informatie

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014

Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 ALLE GEMEENTEN RESPONS I GEMEENTEN Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014 Gemeenten in beweging Annette Tjeerdsma en Jan Veuger 1 Dit artikel bevat de resultaten van het onderzoek Barometer

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Van 19 juli tot 2 augustus 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. Het onderzoek is opgezet

Nadere informatie

Enquête gebruikers e-laadpunten

Enquête gebruikers e-laadpunten Enquête gebruikers e-laadpunten Inleiding Begin juli 2013 heeft stichting e-laad een enquête uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van gebruikers die hun elektrische auto

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool - concept - Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool Onderzoeksrapportage ouders, leerkrachten en kinderen HCO, drs. Désirée van der Heijden-Herber Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 vervolgonderzoek 2014 Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 4 vervolgonderzoek 2014 Inhoudsopgave 1. Toelichting/methodiek 6 2. Samenvatting

Nadere informatie

Honorering toezichthouders 2014

Honorering toezichthouders 2014 Honorering toezichthouders 2014 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, juni 2014 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inleiding De NVTK gaat in 2014 de adviesregeling Honorering Toezichthouders in de

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 onderwerp: Teambuilding in een versplinterd politiek landschap uitgevoerd door Congres- en Studiecentrum VNG 10 januari 2011 Inhoud Inleiding... 2 Respons...

Nadere informatie

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren 305 respondenten hebben deelgenomen aan de enquête rond redenen waarom mensen niet-presteren. De resultaten van deze enquête worden o.a. gebruikt

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Hoe staan deelnemers aan een studiebijeenkomst over Eigen Kracht in Egmond tegenover Eigen - Kracht conferenties?

Hoe staan deelnemers aan een studiebijeenkomst over Eigen Kracht in Egmond tegenover Eigen - Kracht conferenties? Hoe staan deelnemers aan een studiebijeenkomst over Eigen Kracht in Egmond tegenover Eigen - Kracht conferenties? Als eerste worden demografische gegevens van de deelnemers aan deze studiebijeenkomst besproken.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN 21 oktober 2002-5 november 2002 Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland Hoofdstuk 1 Algemeen Duurzaam gedrag Duurzame

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover?

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? E-health Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? Een genuanceerde benadering ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen denken over het gebruik

Nadere informatie