Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage resultaten enquête project derdengelden"

Transcriptie

1 Rapportage resultaten enquête project derdengelden

2 Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie geweest. Een belangrijke reden voor deze terugkerende discussie is dat de verplichtingen soms moeilijk na te leven zijn of als belemmerend worden ervaren. Met enige regelmaat wordt door de advocatuur aandacht gevraagd voor onduidelijkheden in de regelgeving en de (administratieve) lasten. Daarnaast is tijdens de totstandkoming van de nieuwe Verordening op de advocatuur door een aantal advocaten aandacht gevraagd voor de regelgeving inzake derdengelden. De algemene raad heeft mede naar aanleiding hiervan het project derdengelden opgezet. Het project derdengelden heeft als insteek het verlichten van de (administratieve) lasten voor de advocaat, zonder dat het ten koste gaat van de bescherming van derdengelden. Om zicht te krijgen op de ervaringen met derdengelden is een enquête uitgezet. In deze enquête zijn de advocaten bevraagd over de regelgeving over (het beheer van) derdengelden en over welke belemmeringen zij hierin ervaren. In het opstellen van de vragenlijst is rekening gehouden met de grote verscheidenheid binnen de balie. Uit de resultaten blijkt dat de respondenten variëren op het gebied van kantooromvang, het zijn van advocaat in dienstbetrekking, het ontvangen van derdengelden en het oprichten en besturen van een stichting derdengelden. De resultaten van de enquête geven naar de mening van de algemene raad dan ook een representatief beeld van de gehele balie. Voor wat betreft de weergave van de resultaten het volgende. Uitgangspunt is het tonen van de antwoorden per vraag of stelling zonder daar op dit moment een conclusie aan te willen verbinden. Wel zijn interessante en/of opvallende uitkomsten, gelet op de geluiden uit de balie, uitgelicht. Verder is een aantal antwoorden op vragen en stellingen bekeken in relatie tot andere antwoorden. Die combinaties zijn gemaakt bij vragen waarvan de gecombineerde uitkomst mogelijk interessante inzichten zou opleveren. 2

3 Resultaten 1. Respondenten Van de advocaten die zijn aangeschreven hebben advocaten de enquête volledig ingevuld en verzonden. 1 Dit is een respons van 23%. De respons in verhouding tot het totaal aantal geregistreerde kantoren per categorie kantooromvang is als volgt: 2 Aantal respondenten per categorie kantooromvang (22%) 459 (25%) (26%) 29 (41%) 14 (61%) > 60 Figuur 1.1 De verdeling binnen de groep respondenten is als volgt: Kantooromvang Advocaat in dienstbetrekking 11% 2% 1% 1 8% 37% 49% ja nee > 60 92% Figuur 1.2 Figuur Aangeschreven zijn alle advocaten die op 17 augustus 2015 bij de NOvA geregistreerd stonden als contactpersoon van een kantoor. Zij konden de enquête eventueel doorsturen naar een collega, zodat die de enquête kon invullen. 2 Bijvoorbeeld: in totaal hebben 612 advocaten werkzaam bij een eenmanskantoor gereageerd. Dat is 22% van het totaal aantal op 17 augustus 2015 geregistreerde eenmanskantoren. 3

4 Oprichter stichting derdengelden 24% Bestuurder stichting derdengelden 12% ja nee ja nee 76% 88% Figuur 1.4 Figuur 1.5 Voor wat betreft het aantal mutaties en het gemiddelde bedrag per mutatie is de verdeling als volgt: Gemiddeld aantal mutaties p/m 1% 10% 9% 4% 6% Geen bankrekening 23% 0 p/m 1-10 p/m p/m p/m > 100 p/m 47% Weet ik niet 5% 0% 11% 0% Gemiddeld bedrag per mutatie 11% > % Weet ik niet Figuur 1.6 Figuur 1.7 4

5 2. Stichting derdengelden Een veelgehoord kritiekpunt op de huidige regelgeving is dat advocaten die nooit derdengelden ontvangen niettemin verplicht zijn een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stellingen: Alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) moeten een stichting derdengelden ter beschikking hebben. 16% 14% 27% 15% 28% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 30% dat het (helemaal) eens is. Alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) moeten een derdengeldenrekening ter beschikking hebben. 18% 24% 23% 13% 22% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 41% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op bovenstaande twee stellingen zijn met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat een groter gedeelte van de respondenten van mening is dat alle advocaten een derdengeldenrekening moeten hebben (41%) dan dat zij een stichting derdengelden moeten hebben (30%). De antwoorden op bovenstaande twee stellingen zijn ook nader bekeken voor de groep advocaat in dienstbetrekking. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van deze groep (73%) het (helemaal) oneens is met de stelling dat alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) een stichting ter beschikking moeten hebben. 65% van de advocaten in dienstbetrekking is het (helemaal) oneens met de stelling dat alle advocaten (ongeacht of zij derdengelden ontvangen) een derdengeldenrekening ter beschikking moeten hebben. 5

6 Behalve het gebruik van een stichting derdengelden zijn er alternatieven denkbaar om derdengelden van kantoorgelden af te scheiden. Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stelling: Een stichting derdengelden is de minst belastende manier om de scheiding tussen derdengelden en gelden van het kantoor te waarborgen. 16% 8% 15% 35% 25% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 23% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn ook bekeken per kantooromvang. Daaruit blijkt dat in verhouding tot de andere categorieën, met name advocaten die werkzaam zijn bij grote kantoren (>60 advocaten) het oneens zijn met deze stelling. Binnen deze groep is 36% het oneens met deze stelling tegenover 10% tot 28% van de advocaten werkzaam bij kantoren met een kleinere omvang. De antwoorden op deze stelling zijn vervolgens bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening (n=1119) 3. Van de advocaten die aangeven dat er maandelijks mutaties plaatsvinden (68%), is het grootste deel van mening dat de stichting derdengelden de minst belastende manier is om de scheiding tussen derdengelden en gelden van het kantoor te waarborgen (60%). De advocaten die aangeven dat er geen mutaties plaatsvinden (25%) blijken verdeeld over deze stelling. 36% is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover eveneens 36% dat het (helemaal) oneens. 28% van deze groep is dus neutraal. 3 De respondenten die aangegeven hebben niet over een bankrekening te beschikken (129 respondenten) hebben deze vraag niet hoeven beantwoorden. 6

7 3. Regelgeving Een ander gehoord kritiekpunt op de huidige regelgeving is dat deze disproportioneel zou zijn. Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stelling: De hoeveelheid aan regelgeving over de stichting en de afhandeling van derdengelden is evenredig gelet op het doel dat deze regelgeving dient. 19% 4% 13% 27% 37% Figuur % van de respondenten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 23% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op deze stelling zijn wederom bekeken per kantooromvang. Dan blijkt dat voor wat betreft de kleine en middelgrote kantoren (1, 2-5 en 6-20 advocaten) de verdeling per categorie vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Voor wat betreft de advocaten werkzaam bij grotere kantoren is een andere verdeling te zien. Van de advocaten werkzaam bij kantoren met een omvang van 21 tot 60 advocaten is 45% het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 17% dat het (helemaal) oneens is met de stelling. Van de advocaten werkzaam bij een groot kantoor (>60) is zelfs 64% het (helemaal) eens met de stelling tegenover 21% dat het (helemaal) oneens is met de stelling. Ook de antwoorden op deze stelling zijn bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening (n=1119). Daaruit blijkt dat de advocaten die aangeven dat geen of weinig mutaties plaatsvinden het in mindere mate eens zijn met deze stelling dan de advocaten die aangeven dat maandelijks veel mutaties op de derdengeldenrekening plaatsvinden. Van de groep advocaten die aangeeft dat maandelijks gemiddeld 0, 1 tot 10 of 11 tot 25 mutaties op de derdengeldenrekening plaatsvinden is respectievelijk 46%, 40% en 45% het (helemaal) oneens met de stelling. Van de advocaten die aangeven dat gemiddeld 26 tot 100 en meer dan 100 mutaties plaatsvinden is respectievelijk 16% en 25% het (helemaal) oneens met de stelling. 7

8 Hieronder worden de antwoorden op de belangrijkste stellingen ten aanzien van de regelgeving over derdengelden uitgelicht: Het begrip derdengelden moet in de Verordening op de advocatuur breder gedefinieerd worden. 15% 4% 8% 29% 44% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 19% dat het (helemaal) eens is. De advocaat mag openstaande declaraties zonder expliciete toestemming van de cliënt verrekenen met ontvangen derdengelden. 13% 21% 23% 12% 31% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 36% dat het (helemaal) eens is. 8

9 Indien het rekeningnummer op het kantoorbriefpapier staat vermeld, mag dit uitsluitend het rekeningnummer van de stichting derdengelden zijn. 18% 11% 21% 22% 28% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 29% dat het (helemaal) eens is. De advocaat moet zorgdragen voor het rentedragend uitzetten van de derdengelden. 11% 4% 29% 24% 32% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 15% dat het (helemaal) eens is. 9

10 Om verkeerd gebruik van de derdengeldenrekening tegen te gaan is het noodzakelijk dat de stichting derdengelden minimaal twee bestuurders heeft die uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn. 9% 25% 14% 14% 38% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 23% dat het (helemaal) oneens is In aansluiting op bovenstaande stelling is de respondenten die hebben aangegeven oprichter of bestuurder van een stichting derdengelden te zijn (geweest) tevens de volgende stelling voorgelegd: Het was/is lastig een medebestuurder voor de stichting te vinden die aan de gestelde eisen voldoet. 18% 7% Oprichters 15% Helemaal mee oneens 18% 6% Bestuurders 13% Helemaal mee oneens 16% 43% 23% 40% Figuur 3.7 Figuur 3.8 Voor de oprichters geldt dat 58% het (helemaal) oneens is met deze stelling tegenover 25% dat het (helemaal) eens is. Bij de bestuurders geldt dat 53% het (helemaal) oneens is met deze stelling tegenover 24% dat het (helemaal) eens is. Als de antwoorden op deze stelling worden bekeken per kantooromvang, blijkt dat zowel onder de oprichters als onder de bestuurders de verdeling per categorie redelijk vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Hoewel bij beide groepen de grootste groep het (helemaal) oneens is met deze stelling is het interessant om de antwoorden eens en helemaal mee eens nader te bekijken. Daaruit blijkt dat vooral advocaten werkzaam bij eenmanskantoren aangeven dat het lastig was of is om een medebestuurder voor de stichting te vinden die aan de gestelde eisen voldoet. Binnen de groep oprichters geldt dat van de 18% dat het eens is met deze stelling 64% werkzaam is bij een eenmanskantoor. Van de 7% dat het helemaal eens is met deze stelling is zelfs 76% werkzaam bij een eenmanskantoor. Hetzelfde is te zien bij de advocaten die aangegeven hebben bestuurder te zijn (geweest) van een stichting derdengelden. Van de 18% dat het eens is met deze stelling is 64% werkzaam bij een eenmanskantoor. Van de 6% dat het helemaal eens is met deze stelling is 73% werkzaam bij een eenmanskantoor. 10

11 4. Administratieve belasting Tot slot zijn signalen ontvangen over de administratieve en de financiële belasting die het hebben van een stichting geeft Daarom is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat zij vonden van de volgende stelling: Het autoriseren van de betalingen door twee bestuurders is een te grote belasting. 17% 6% 25% 27% 25% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 31% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn ook bekeken per kantooromvang. Daaruit blijkt dat hoe groter het kantoor, hoe meer advocaten het (helemaal) oneens zijn met de stelling. Daarnaast blijkt dat binnen de groep respondenten die het eens is met deze stelling, 89% advocaat is bij een klein kantoor (48% bij een eenmanskantoor en 41% bij een kantoor met een omvang van 2 tot 5 advocaten). Binnen de groep respondenten die het helemaal eens is met de stelling, is 88% advocaat bij een klein kantoor (55% bij een eenmanskantoor en 33% bij een kantoor met een omvang van 2 tot 5 advocaten). Het antwoord op deze stelling is ook bekeken in relatie tot het antwoord op de stelling of de advocaat het noodzakelijk acht dat er twee bestuurders uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn. Daaruit blijkt dat van de advocaten die twee gezamenlijk bevoegde bestuurders niet noodzakelijk achten (23% zie figuur 3.6) het grootste deel heeft aangeven de autorisatie van betalingen door twee bestuurders als een te grote belasting te ervaren (81%). Verder zijn de antwoorden op deze stelling bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening. Daaruit blijkt dat de advocaten die aangeven dat er niet tot nauwelijks mutaties plaatsvinden én de advocaten die aangeven dat er heel veel mutaties plaatsvinden, het autoriseren van betalingen door twee bestuurders als een te grote belasting ervaren. Van de groep advocaten die aangeeft dat maandelijks gemiddeld 0, 1 tot 10 en meer dan 100 mutaties per maand op de derdengeldenrekening plaatsvinden is respectievelijk 51%, 45% en 50% het (helemaal) eens met de stelling. Van de advocaten die aangeven dat gemiddeld 11 tot 25 en 26 tot 100 mutaties per maand plaatsvinden is respectievelijk 38% en 36% het (helemaal) eens met de stelling. 11

12 Het beheer van de derdengeldenrekening(en) vergt te veel tijd. 16% 5% 6% 33% 40% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 21% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op deze stelling zijn bekeken in relatie tot het aantal maandelijkse mutaties op de derdengeldenrekening. Hieruit blijkt dat de verdeling per categorie mutaties grotendeels gelijk is aan de totaalverdeling, behalve bij de advocaten die aangeven dat er meer dan 100 mutaties per maand plaatsvinden. Binnen die groep geeft 42% van de advocaten aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling. Het rentedragend uitzetten van de derdengelden kost veel moeite. 2% 8% 26% 30% 34% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 10% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn bekeken per kantooromvang. Hieruit blijkt dat de verdeling per categorie onder advocaten werkzaam bij een klein of middelgroot kantoor redelijk vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Van de advocaten werkzaam bij een kantoor met 21 tot 60 advocaten is echter 18% het oneens met de stelling tegenover 54% dat het (helemaal) eens is. Van de advocaten werkzaam bij een kantoor met meer dan 60 advocaten geldt dat zelfs 38% het (helemaal) oneens is met de stelling tegenover 31% dat het (helemaal) eens is. 12

13 De kosten van het oprichten/onderhouden van een stichting derdengelden waren/zijn aanvaardbaar. 33% 6% Oprichters 8% 23% Helemaal mee oneens 35% 5% Bestuurders 8% 21% Helemaal mee oneens 30% Helemaal mee eens 31% Helemaal mee eens Figuur 4.4 Figuur 4.5 Deze stelling is voorgelegd aan zowel oprichters als bestuurders van een stichting derdengelden. Voor de oprichters geldt dat 39% het (helemaal) eens is met deze stelling tegenover 31% dat het (helemaal) oneens is. Bij de bestuurders geldt dat 40% het (helemaal) eens is met deze stelling tegenover 29% dat het (helemaal) oneens is. De antwoorden op deze stelling zijn ook bekeken per kantooromvang. Als gekeken wordt naar de advocaten die hebben aangegeven oprichter te zijn (geweest) van een stichting derdengelden blijkt dat de verdeling per categorie grotendeels gelijk is aan de totaalverdeling, met uitzondering van de eenmanskantoren. Binnen die categorie is de grootste groep het (helemaal) oneens met deze stelling (41%). Uitgesplitst naar de antwoorden oneens en helemaal mee oneens blijkt dan ook dat binnen de groep respondenten die het oneens is met de stelling 65% advocaat is bij een eenmanskantoor. Binnen de groep respondenten die het helemaal oneens is met de stelling is 68% advocaat bij een eenmanskantoor. Als gekeken wordt naar de advocaten die hebben aangegeven bestuurder te zijn (geweest) van een stichting derdengelden blijkt dat de verdeling binnen alle categorieën vergelijkbaar is met de totaalverdeling. Uitgesplitst naar de antwoorden oneens en helemaal mee oneens blijkt echter wel dat binnen de groep respondenten die het oneens is met de stelling 65% advocaat is bij een eenmanskantoor. Binnen de groep respondenten die het helemaal oneens is met de stelling is 62% advocaat bij een eenmanskantoor. 13

14 De (bank)kosten voor het onderhouden van de stichting zijn aanvaardbaar. 30% 3% 9% 28% 30% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) oneens met deze stelling tegenover 33% dat het (helemaal) eens is. De antwoorden op deze stelling zijn bekeken per kantooromvang. Daaruit blijkt dat de verdeling per categorie overwegend gelijk is aan de totaalverdeling, met uitzondering van de eenmanskantoren. Binnen deze groep respondenten geeft de grootste groep aan het (helemaal) oneens te zijn met deze stelling (50%). Uitgesplitst naar de antwoorden oneens en helemaal mee oneens blijkt dat binnen de groep respondenten die het oneens zijn met de stelling 59% advocaat is bij een eenmanskantoor. Binnen de groep respondenten die het helemaal oneens zijn met de stelling is 69% advocaat bij een eenmanskantoor. Er moet een alternatief komen om derdengelden af te wikkelen waarvan de rechthebbende niet meer kan worden getraceerd. 26% 8% 4% 9% 53% Figuur % van de advocaten is het (helemaal) eens met deze stelling tegenover 13% dat het (helemaal) oneens is. 14

Artikel 33 en 34 van de Regeling op de advocatuur worden als volgt gewijzigd.

Artikel 33 en 34 van de Regeling op de advocatuur worden als volgt gewijzigd. BIJLAGE 3 Concept Wijzigingsregeling derdengelden Besluit van de algemene raad van [PM 12 december 2016] houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de evaluatie van de regelgeving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikelen 6.19 en 6.22 van de Verordening op de advocatuur;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikelen 6.19 en 6.22 van de Verordening op de advocatuur; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68611 20 december 2016 Besluit van de algemene raad van 8 december 2016 houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015

Stichting Ster van de Elf Steden Juli 2015 Stichting Ster van de Elf Steden Juli 201 Samenvatting (context) Sinds medio 2011 dragen ondernemers in de binnenstad van Franeker via de reclamebelasting verplicht bij aan activiteiten, evenementen, faciliteiten

Nadere informatie

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven.

Op grond van bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat de gegevens uit de vragenlijst een waarheidsgetrouw beeld geven. Resultaten onderzoek evaluatie HvO woningzoekenden Inleiding In de maand september 2014 heeft Enserve in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een onderzoek ter evaluatie van de HvO 2013 uitgevoerd

Nadere informatie

: leden van de raad van advies : n.v.t. : de algemene raad Datum : 21 september 2016 Betreft

: leden van de raad van advies : n.v.t. : de algemene raad Datum : 21 september 2016 Betreft NOTITIE TER BESPREKING Aan : leden van de raad van advies Cc : n.v.t. Van : de algemene raad Datum : 21 september 2016 Betreft : Adviesaanvraag regelgeving derdengelden Projectnummer : 310419 Bijlagen

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over het taxeren van scheidingsproblematiek:

Uitkomsten enquête over het taxeren van scheidingsproblematiek: Uitkomsten enquête over het taxeren van scheidingsproblematiek: november 2016 KEES is hét kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding in Noord Nederland. In het door ZonMw gesubsidieerde project wordt door

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Windmolens. Mei 2016

Windmolens. Mei 2016 Windmolens Mei 2016 1. Achtergrond Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Bomen in Helmond 2008

Bomen in Helmond 2008 Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond . Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond. . Titel: Bomen in Helmond 2008, Mening van de burger

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO onderzoeksverslag Rozemarijn van Toly, Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen en Patricia Brouwer 01 AANLEIDING ONDERZOEK Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten;

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Verantwoording CCV over 2014

Verantwoording CCV over 2014 Verantwoording CCV over 2014 Toelichting i) Jaarlijks voert de afdeling Toezicht van de NOvA namens alle dekens de centrale controle op de verordeningen (CCV) uit. In de CCV wordt teruggekeken naar het

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Op 1 juli 2008 is het zover: de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nwro) wordt ingevoerd. Deze wet zal grote gevolgen hebben voor alle

Nadere informatie

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor?

Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Rapportage Online VBG-panelonderzoek Decentralisaties: zijn we er klaar voor? Jolanda Westerlaken november Inleiding De huidige crises vragen om veranderingen in het openbaar bestuur in Nederland en Noord-

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling Luchtkwaliteit, juli 2010 Van 19 juli tot 2 augustus 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. Het onderzoek is opgezet

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die zijn te trekken uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Daarbij is in eerste instantie

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J.

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J. CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2008 Hingstman, L. Kenens, R.J. oktober 2009 INLEIDING In 2002 is het NIVEL in opdracht van de toenmalige Vereniging Bewegingsleer Cesar

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Digipanel over FC Den Bosch

Digipanel over FC Den Bosch Digipanel over FC Den Bosch Afdeling O&S Januari 2011 Inleiding Aanleiding FC Den Bosch zit in financiële problemen en staat daardoor onder verscherpt toezicht van de KNVB. De voetbalclub heeft het afgelopen

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie contractuele afspraken

Rapportage inventarisatie contractuele afspraken Rapportage inventarisatie contractuele afspraken Vierde belronde zorgaanbieders (meting november 2014) Significant bv in opdracht van de Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie